Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

horizontal rule

Mông Sơn Thí Thực

Food Bestowing According to Meng Shan

Thứ Ba 18 tháng 5 năm 2010

Tuesday May 18 2010

        Hồi 4 giờ chiều Thứ Ba 18 tháng 5 năm 2010, trong nghi thức Công Phu Chiều, ĐĐ Hạnh Đức đă chủ lễ Mông Sơn Thí Thực cùng TT Thông Triết & ĐĐ Thiện Đạo. ĐH Châu-Ngọc thí chủ đại diện Phật-tử chùa Hải-Đức.

        At 4pm on Tuesday May 18, 2010, during the Liturgy of Evening Recitation, Ven Hạnh-Đức has officiated the Alm Bestowing to Hungry Ghosts according to Meng Shan, along with Ven Thông-Triết & Ven Thiện-Đạo. Upasika Châu-Ngọc represented Hải-Đức Buddhist donors.

Nghe tụng Mông Sơn Thí Thực. Bấm chuột phải để hạ tải.


ĐĐ Hạnh-Đức chủ sám. Venerable Hạnh-Đức officiating Attendant


TT Thông-Triết đánh khánh. Venerable Thông-Triết striking the inkin.


ĐĐ Thiện-Đạo gơ mơ. Venerable Thiện-Đạo beating the wooden fish.


ĐH Châu-Ngọc Lê Hoa Nhụy thí chủ đại diện Chùa. Upasika Châu-Ngọc Lê Hoa Nhụy representing the temple donors.


ĐH Trần Kim Trung, Vơ Thị Thảo, Dương Thị Em, Djodimy Strong.


ĐH Nguyễn Văn Đồng, Huỳnh Lư, Trần Kim Trung.


ĐĐ Hạnh-Đức thí nước. Venerable Hạnh-Đức, distibuting water to hungry ghosts.


ĐĐ Hạnh-Đức chủ sám tụng Biến Thực Biến Thủy Chân Ngôn.
Officiating Venerable Hạnh-Đức reciting the food conversion mantra.
 


ĐĐ Hạnh-Đức chủ sám thí thực. Officiating Venerable Hạnh-Đức distributing alm food.
 

 

[Home] [Up] [Đón Tiếp ngày 17 tháng 5 năm 2010] [Giới Thiệu Phái Đoàn (1/2) ngày 18 tháng 5 năm 2010] [Giới Thiệu Phái Đoàn (2/2) ngày 18 tháng 5 năm 2010] [Mông Sơn Thí Thực ngày 18 tháng 5 năm 2010] [Tọa Thiền & Công Phu Khuya ngày 19 tháng 5 năm 2010]