Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

 

 

TT Thích-Như-Điển và chư Tăng Ni Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác tại Chùa Hải-Đức 7 tháng 5 năm 2007.
Chương Tŕnh Tu Học tại Chùa Hải Đức
2101 Pickettville Road, PO. Box 60097 Jacksonville, FL 32236-0097
từ ngày 07 đến ngày 14 tháng 05 năm 2007
www.chuahaiduc.org


Thứ Hai ngày 07 tháng 05 năm 2007

Phái Đoàn đến chùa Hải Đức Xem Tin


Thứ Ba ngày 08 tháng 05 năm 2007  Xem Tin

07:30 pm                 Giới thiệu toàn thể phái Đoàn và T.T. Thích Thái Siêu giảng:
                              
 “Hạnh Phúc thay Chư Phật ra đời”  Nghe TT Thái Siêu


Khoá Tu Học 3 ngày từ 09 đến 11 tháng 05 năm 2007
Thứ Tư ngày 09 tháng 05 năm 2007  Xem Tin

05:30 AM                 Thức chúng
06:00 AM                 Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00 AM                 Điểm tâm
10:00 AM                 Khai Mạc Khóa Tu Học
10:30 AM-11:40 AM   T.T. Thích Như Điển giảng:
                                “Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện” Nghe TT Như Điển, phần 1 phần 2
12:00 AM                 Ngọ Trai
02:30 PM-03.40 PM   Đ.Đ. Thích Hạnh Đức giảng:
                                “Niệm Phật con đường đưa đến chân hạnh phúc” 
Nghe ĐĐ Hạnh Đức
04:30 PM-05:40 PM   Đ.Đ. Thích Như Tịnh giảng:
                                “Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh” 
Nghe ĐĐ Như Tịnh  
06:30 PM                 Tiểu Thực
08:00 PM-09:10 PM   T.T. Thích Thái Siêu giảng:
                                “Bồ Tát Giới”  Nghe TT Thái Siêu, phần 1 phần 2
10:00 PM                 Chỉ tịnh


Thứ Năm ngày 10 tháng 05 năm 2007  Xem Tin

05:30 AM                 Thức chúng
06:00 AM                 Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00 AM                 Điểm tâm
10:00 AM-11:10 AM   T.T. Thích Thái Siêu giảng:
                                “Bồ Tát Giới”  Nghe TT Thái Siêu
12:00 AM                 Ngọ Trai
02:30 PM-03.40 PM   Đ.Đ. Thích Hạnh Đức giảng:
                                “Vai tṛ người Phật Tử trong Phật Giáo” 
Nghe ĐĐ Hạnh Đức
04:30 PM-05:40 PM   Đ.Đ. Thích Viên Giác giảng:
                                “Phật Giáo, thi thơ, nhạc” 
Nghe ĐĐ Viên Giác
06:30 PM                 Tiểu Thực
08:00 PM-09:10 PM   T.T. Thích Như Điển giảng:
                                “Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện” (tiếp)
Nghe TT Như Điển, phần 1 phần 2
10:00 PM                 Chỉ tịnh


Thứ Sáu ngày 11 tháng 05 năm 2007  Xem Tin

05:30 AM                 Thức chúng
06:00 AM                 Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00 AM                 Điểm tâm
10:00 AM-11:10 AM   T.T. Thích Đồng Mẫn giảng:
                                “Duy Tuệ Thị Nghiệp” 
Nghe TT Đồng Mẫn
12:00 AM                 Ngọ Trai
02:30 PM-03.40 PM   H.T. Thích Kiến Tánh giảng:
                                “Khái Niệm Kinh A Di Đà”  Nghe HT Kiến Tánh

04:30 PM-06:00 PM   T.T. Thích Hạnh Tuấn giảng:
                                “Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm” 
Nghe TT Hạnh Tuấn
06:30 PM                 Tiểu Thực
07:30 PM                 Truyền Giới Bát Quan Trai
08:00 PM-09:10 PM   Đ.Đ. Thích Giác Trí giảng: “Tứ Niệm Xứ” 
Nghe ĐĐ Giác Trí
10:00 PM                 Chỉ tịnh


Thứ Bảy ngày 12 tháng 05 năm 2007  Xem Tin

05:30 AM                 Thức chúng
06:00 AM                 Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00 AM                 Điểm tâm
09:30 AM-10:40 AM   H.T. Thích Kiến Tánh giảng:
                                “Khái Niệm về Tư Tưởng Kinh A Di Đà”  (tiếp)  Nghe HT Kiến Tánh

11:30 AM                 Quá Đường và Kinh Hành Niệm Phật
01:00 PM                 Chỉ Tịnh
02:30 PM-03.40 PM   T.T. Thích Hạnh Tuấn giảng:
                                “Thiền Tịnh không hai” 
Nghe TT Hạnh Tuấn
04:30 PM-05:40 PM   T.T. Thích Đồng Mẫn giảng:
                                “Duy Tuệ Thị Nghiệp, Bát Quan Trai Giới” 
Nghe TT Đồng Mẫn
06:30 PM                 Tiểu Thực
07:30 PM                 Xả Giới Bát Quan Trai
08:00 PM-09:10 PM   H.T. Thích Kiến Tánh giảng:
                                “Khái Niệm về Tư Tưởng Kinh A Di Đà”  (tiếp)  Nghe HT Kiến Tánh

10:00 PM                 Chỉ tịnh


Chủ Nhật ngày 13 tháng 05 năm 2007   Xem Tin

05:30 AM                 Thức chúng
06:00 AM                 Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00 AM                 Điểm tâm
11:00 AM-12:10 PM   T.T. Thích Như Điển giảng:
                                “Kinh Hoa Nghiêm-Phổ Hiền Hạnh Nguyện”
12:30 PM-01:30 PM   Lễ Cầu An, Cầu Siêu
01:00 PM                 Ngọ Trai
02:30 PM-04.00 PM   Tất cả Tăng Ni trong phái Đoàn hiện diện và giải đáp thắc mắc cho Phật Tử (có phụ diễn văn nghệ)

04:3:00 PM              Bế Mạc Khóa Tu

05:00 PM                Giới-Đàn Thọ Tại Gia Bồ Tát Giới dưới sự tác chứng của Tam Sư Thất Chứng: Đàn Đầu
                            Ḥa Thượng:
Thích Kiến Tánh; Yết Ma A Xà Lê: Thích Như Điển; Giáo Thọ A Xà Lê: Thích Thái Siêu;
                            Tri Sự: Thích Như Tịnh.  
06:00 PM                Phát nguyện, đắp y, trao giới điệp.  Xem Tin  Nghe Ghi Âm Buổi Lễ

07:00 PM                Hoàn măn