Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

On Sunday July 15, 2001, there was a noon service for peace and safety at our temple under the direction of Upasaka Minh-Qu L nh Yn Ph, with Upasaka Nguyn-Lực L ức Hng beating the motak (m) and Upasaka Nguyn-Lộc Nguyễn T striking the bell. There were 69 participants. Our president, Upasaka Minh-Quang Nguyễn L ức announced to the assembly the uploading to our web page two short sutras: the Sutra of the Ten Beneficial Actions (Kinh Thập Thiện Nghiệp) and the Sigalovada Sutta (Kinh Thiện Sanh = Thi Ca La Việt), and asked the assembly to visit for study.

 

   

Trưa Chủ nhật 15 thng 7 năm 2001, nhằm ngy 25 thng Năm năm Tn Tỵ, cha tổ chức Cầu An do ĐH Minh-Qu L Đnh Yn Ph chủ sm, ĐH Nguyn-Lộc Nguyễn T duy na v ĐH Nguyn-Lực L Đức Hng duyệt chng. Đại chng c 69 người. ĐH Hội-trưởng Minh-Quang Nguyễn L Đức thng bo Ban Hoằng Php đ đưa ln trang lưới của Hội thm hai Kinh tiếng Anh l The Sutra of Ten Beneficial Actions (Kinh Thập Thiện Nghiệp) do William Giddings dịch, v The Sigalovada Sutta (Kinh Thi Ca La Việt = Kinh Thiện Sanh) do cố HT Narada dịch. ĐH yu cầu đại chng đến xem để học Kinh.
 

The ladies preparing the vegetarian lunch, and the young Buddhists from GPT Hải-ức, arrived early from 10am for their activities. Members of the Buddhist Family cleaned up the altars, the halls, arranging the flowers; then the younger went for their Vietnamese class with Upasika Nguyn-Diệu Nguyễn Xun Mai, while the grown ups met with Upasakas Minh-Qu L nh Yn Ph and Nguyn-Lộc Nguyễn T for their activity class (Morse code) preparing for the upcoming camp. Upasakas L ức Hng and L Cng Huy repaired the sagging air vent on the left ceiling.

Qu b trong Ban Trai Soạn v qu huynh-trưởng v đon-sinh GĐPT Hải-Đức ln cha sớm từ 10 giờ sng để sửa soạn sinh hoạt. Cc em GĐPT lau chi bn Phật, bn Tổ, bn vong, chưng hoa quả, ht bụi chnh điện; xong, cc chu Oanh-vũ theo ĐH HT Nguyễn Xun Mai vo lớp học Việt ngữ, cc đon-sinh lớn ra ngoi sn sinh hoạt, học m hiệu để chuẩn bị tr chơi lớn trong cuộc trại sắp tới dưới sự hướng dẫn của HT L Đnh Yn Ph v Nguyễn T. ĐH Gia-trưởng L Đức Hng v ĐH L Cng Huy gip sửa lại ống thng hơi nơi trần tri bị xệ.
 

   

We saw in the kitchen the presence of Upasikas Nguyễn Thị Mỹ Hồng, Bi Thị Chương, Bi Thị Hiệp, Huỳnh Thị Ngu, Nguyễn Thị Vng, L Nguyệt Hương, Mai Gormican ... The offerings were made by Mrs Quỳ of apples, mangoes, red pepper and a gas container, Mrs Chương of sweet rice dumplings, Mrs Mai of peppers and flowers, Mrs Bường of roses and marigolds, and Mrs ức of sticky rice ... May them be blessed for their good deeds!

Phụ trong bếp nấu ăn trưa c qu ĐH Nguyễn Thị Mỹ Hồng, Bi Thị Chương, Bi Thị Hiệp, Huỳnh Thị Ngu, Nguyễn Thị Vng, L Nguyệt Hương, Mai Gormican, b Song ... ĐH b Quỳ cng xoi, to, ớt đỏ v nạp bnh gas, b Chương cng ch tri nước, b Mai cng ớt tri v hoa bn Phật, b Bường cng hoa hồng v hoa vạn thọ, b Đức cng xi la v xi vị ... Nguyện mọi sự an lạc đến với qu vị!
 

   

After the service, participants sat down for a vegetarian lunch consisting of spring rolls, fried rice vermicelli with tofu, fried mixed vegetables, sour soup, tofu fried with lemon grass, served with rice, and desserts ... The ladies and the members of GPT stayed late for cleaning. May the Buddhas bless them all!

Sau buổi lễ, đại chng vo trai phng dng cơm chay, gồm c chả gi, bn xo đậu phụ, xo thập cẩm, đậu phụ kho xả ớt, tương ớt, chao, dng với cơm trắng, v trng miệng ... Qu b v cc chu GĐPT ở lại dọn dẹp. Nguyện chư Phật gia hộ cho qu vị!

Minh Quang ghi July 15, 2001
 

 [Back to Our Activities]  [Trở về Trang Nhật K Hội]

Up 25 thang 11 nam 2001 2 thang 9 nam 2001 22 thang 4 nam 2001 24 thang 6 nam 2001 27 thang 5 nam 2001 3 thang 6 nam 2001 8 thang 7 nam 2001 5 thang 8 nam 2001 22 thang 7 nam 2001 15 thang 7 nam 2001 17 thang 6 nam 2001 10 thang 6 nam 2001 1 thang 7 nam 2001 26 thang 8 nam 2001 20 thang 5 nam 2001 13 thang 5 nam 2001 12 thang 8 nam 2001 11 thang 11 nam 2001 18 thang 11 nam 2001