Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

     Trang gồm những bài học về Đạo Phật.

bullet

Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Thích Thanh Kiểm.

bullet

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng, của Đại-sư Diễn Bồi, TT Thích Thiện Huệ dịch Việt.

bullet

Bát Quan Trai Giới, của TT Tuệ Sỹ, tŕnh bày căn bản kiến thức về Bát Quan Trai Giới theo Phật Giáo Đại Thừa.

bullet

Vị Trí Thánh Điển Hoa Văn Trên Phật Giáo Thế Giới, bài trích từ quyển Dĩ Phật pháp nghiên cứu Phật pháp" trong bộ Diệu vân tập,  quyển 16, của HT Ấn Thuận, do nhà xuất bản Chánh văn ấn hành, 1990, Thích Hạnh B́nh dịch Việt.

bullet

Giới Thiệu Phật Giáo Đại Thừa Bồ Tát Giới, cùa TT Thích Thái Ḥa, trích từ Tập San Nghiên Cứu Phật Học Thừa Thiên, số 15, nói về nguồn gốc và nghi thức thọ Bồ Tát Giới.

bullet

Lịch Sử Phát Triển Phật Giáo Đại Thừa Bồ Tát Giới, của TT Thích Thái Ḥa, trích từ Tập San Nghiên Cứu Phật Học Thừa Thiên, nói về lịch sử phát triển Đại Thừa Bồ Tát Giới, từ Ấn Độ đến Trung Hoa và Việt Nam.

bullet

Mười Huyền Môn: trật tự của thế giới trong tương quan vô tận, khảo luận của thày Tuệ Sỹ về mười định đề của Kinh Hoa Nghiêm.

bullet

Diệu Cát Tường Chiêm Bốc Pháp, c̣n gọi Văn Thù Chiêm Bốc Pháp, là phép bói của Mật tông Tây Tạng, phái Ninh Ma (mũ đỏ), không rơ người dịch.

bullet

Bát Thức Quy Củ Tụng, của ngài Huyền Trang, nói về hành trạng của tám thức, do ngài Khuy Cơ toát yếu thành 41 câu tụng. HT Thích Thắng Hoan dịch và giải tiếng Việt.

bullet

Phật Học Phổ Thông, của Ban Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, gồm 12 khóa, dưới sự hướng dẫn của cố TT Thích Thiện Hoa. Đă có:

 
bullet

 Khóa thứ Nhất: Nhân Thừa Phật Giáo:
bullet

Bài 1: Đạo Phật.

bullet

Bài 2: Lược Sử Đức Phật Thích Ca (từ sơ sanh đến thành đạo).

bullet

Bài 3: Lược Sử Đức Phật Thích Ca (từ thành đạo đến nhập niết bàn).

bullet

Bài 4: Quy Y Tam Bảo.

bullet

Bài 5: Ngũ Giới.

bullet

Bài 6: Sám Hối.

bullet

Bài 7: Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật.

bullet

Bài 8: Tụng Kinh, Tŕ Chú, Niệm Phật.

bullet

Bài 9: Ăn Chay.

bullet

Bài 10: Bát Quan Trai Giới.

bullet

Phụ Lục: Nghi Thức Thọ Bát Quan Trai.

 
bullet

 Khóa Thứ Hai: Thiên Thừa Phật Giáo:
bullet

Bài 1: Bổn phận của Phật tử tại gia.

bullet

Bài 2: Vu Lan Bồn.

bullet

Bài 3: Vô Thường.

bullet

Bài 4: Thiểu Dục và Tri Túc.

bullet

Bài 5: Nhân Quả.

bullet

Bài 6: Luân Hồi.

bullet

Bài 7: Thập Thiện Nghiệp.

bullet

Bài 8: Tứ Nhiếp Pháp.

bullet

Bài 9: Lục Ḥa.

bullet

Bài 10: Tịnh Độ.

bullet

Bài 11: Lược Sử Đức Phật A Di Đà và 48 Đại Nguyện.

 

bullet

Khóa Thứ Ba: Thinh Văn Thừa Phật Giáo.
 
bullet

Bài 1: Khái niệm tổng quát về Tứ Diệu Đế.

bullet

Bài 2: Khổ Đế.

bullet

Bài 3: Tập Đế.

bullet

Bài 4: Tập Đế (tiếp theo).

bullet

Bài 5: Diệt Đế.

bullet

Bài 6: Diệt Đế (tiếp theo).

bullet

Bài 7: Đạo Đế: Tứ Niệm Xứ.

bullet

Bài 8: Đạo Đế: Tứ Chánh Cần & Tứ Như Ư Túc.

bullet

Bài 9: Đạo Đế: Ngũ Căn & Ngũ Lực & Thất Bồ Đề Phần.

bullet

Bài 10: Đạo Đế: Bát Chánh Đạo.
 

bullet

Khóa Thứ Tư: Ngũ Đ́nh Tâm Quán, Lục Độ Ba La Mật, Tứ Vô Lượng Tâm, Ngũ Minh.

 

bullet

Khóa Thứ Năm: Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, Mười Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa, Vũ Trụ Quan & Nhân Sinh Quan Phật Giáo.

 

bullet

Khóa Thứ Sáu: Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm.

 

bullet

Khóa Thứ Bảy: Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm (tiếp).

 

bullet

Khóa Thứ Tám: Kinh Viên Giác.
   
bullet

Bài 1: Chương Văn Thù.

bullet

Bài 2: Chương Phổ Hiền.

bullet

Bài 3: Chương Phổ Nhăn.

bullet

Bài 4: Chương Kim Cang Tạng.

bullet

Bài 5: Chương Di Lặc Bồ tát.

bullet

Bài 6: Chương Thanh Tịnh Tuệ.

bullet

Bài 7: Chương Oai Đức Tự Tại.

bullet

Bài 8: Chương Biện Âm.

bullet

Bài 9: Chương Tịnh Chư Nghiệp Chướng.

bullet

Bài 10: Chương Phổ Giác.

bullet

Bài 11: Chương Viên Giác.

bullet

Bài Thứ 12: Chương Hiền Thiện Thủ.

 

bullet

Khóa Thứ Chín: Duy Thức Học và Nhân Minh Luận
   

 1. Đại-thừa Bá Pháp Minh Môn Luận (Luận Đại-thừa trăm pháp) và Bát thức Quy Củ Tụng.
 
bullet

Bài 1- Luận Đại-Thừa Trăm Pháp

bullet

Bài 2- Luận Đại-Thừa Trăm Pháp

bullet

Bài 3- I- Tâm-Vương

bullet

Bài 4- Ư-Thức

bullet

Bài 5- Mạt-Na Thức

bullet

Bài 6- A-Lại-Da Thức

bullet

Bài 7- II- Tâm-Sở

bullet

Bài 8- Tùy Phiền-Năo

bullet

Bài 9- Bất-Định Tâm-Sở
III- Sắc-Pháp

bullet

Bài 10- IV- Tâm Bất Tương-Ưng Hành Pháp
V- Vô-Vi Pháp


2. A-Đà-Na Thức luận (Duy-thức tập IV)

3. Duy-Thức Tam-Thập Tụng
(Duy-thức tập V)

bullet

Bài 1 và 2

bullet

Bài 3 và 4

bullet

Bài 5 và 6

bullet

Bài 7 và Nguyên Văn

          4. Nhơn-Minh luận

bullet

Kinh Đại An Ban Thủ Ư, An Thế Cao dich, Khương Tăng Hội đề tựa, kinh số 620 trong Chánh Tạng.
 
bullet Kinh Đại An Ban Thủ Ư, phẩm tựa, Khương Tăng Hội, kinh số 620 Chánh Tạng. Bấm chuột trái để nghe trực tiếp.
   
ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức thuyết giảng ngày 20 tháng 4 năm 2008 tại Chùa Hải-Đức. 23 MB, 50 phút.
 
bullet Kinh Đại An Ban Thủ Ư, quyển Thượng, phần 1, An Thế Cao dịch, kinh số 620 Chánh Tạng. Bấm chuột trái để nghe trực tiếp.
   
ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức thuyết giảng ngày 27 tháng 4 năm 2008 tại Chùa Hải-Đức. 25 MB, 53 phút.

 

bullet 
bullet

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Thích Tuệ Hải dịch. ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức thuyết giảng tại Chùa Hải-Đức:
 
bullet

Phẩm 1 Tựa, đoạn 1-2, giảng ngày 7 tháng 9 năm 2008.

bullet

Phẩm 1 Tựa, đoạn 3-18, giảng ngày 14 tháng 9 năm 2008.

bullet

Phẩm 1 Tựa, đoạn 19-46, giảng ngày 21 tháng 9 năm 2008.
 

            Up ] Điểm Sách ] Sutras ] Dharma Talks ] GĐPT ] Sinh Hoạt ] Our Activities ] Kinh ] Pháp Thoại audio mp3 ] Tin Tức Phật Giáo ] Thuyết Pháp ] Thơ Văn ] Ngoại Điển ] [ Phật Học ] Tụng Kinh ] Nghi Lễ - Rituals ]