Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT        

Hoà thượng THÍCH THIỆN HOA 

 

***

 

PHẬT HỌC

PHỔ THÔNG

 

 

 

QUYỂN BA

KHOÁ IX X XI XII

 

 

1997

 

 

 

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG

KHÓA IX

 

*

 

DUY THỨC HỌC VÀ

NHƠN MINH LUẬN

 

 

MỤC LỤC

 

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ IX

(DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN)

 

1. Đại-thừa Bá Pháp Minh Môn Luận (Luận Đại-thừa trăm pháp) và Bát thức Quy Củ Tụng.

        Bài 1- Luận Đại-Thừa Trăm Pháp

        Bài 2- Luận Đại-Thừa Trăm Pháp

        Bài 3- I- Tâm-Vương

        Bài 4- Ư-Thức

        Bài 5- Mạt-Na Thức

        Bài 6- A-Lại-Da Thức

        Bài 7- II- Tâm-Sở

        Bài 8- Tùy Phiền-Năo

        Bài 9- Bất-Định Tâm-Sở

                III- Sắc-Pháp

        Bài 10- IV- Tâm Bất Tương-Ưng Hành Pháp

                V- Vô-Vi Pháp
 

 

2. A-Đà-Na Thức luận (Duy-thức tập IV)

3. Duy-Thức Tam-Thập Tụng (Duy-thức tập V)

        Bài 1 & 2

        Bài 3 & 4

        Bài 5 & 6

        Bài 7 & Nguyên Văn

4. Nhơn-Minh luận

 

[Home] [Up] [PHPT 1-ML] [PHPT 2-ML] [PHPT 3-ML] [PHPT 8-ML] [PHPT 9-ML]