Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

 

Phật Học Phổ Thông Khóa Thứ Tám

Thích Thiện Hoa

 Bài Thứ Mười Hai

  

Chương Hiền Thiện Thủ

  

 

C.- PHẦN LƯU THÔNG

 

 

XII. CHƯƠNG HIỀN THIỆN THỦ 

1. Ngài Hiền-Thiện-Thủ Bồ-tát hỏi Phật

2. Phật khen ngài Hiền-Thiện-Thủ Bồ-tát

3. Phật nói tên kinh này

4. Phật nói công-đức tŕ kinh này

5. Phật khuyên các Đệ-tử phải bảo hộ người tŕ kinh này

6. Các vị Thiện-thần phát-nguyện bảo-hộ người tu-hành 

 

 

XII.- CHƯƠNG HIỀN-THIỆN-THỦ

  

1.- Ngài HiỀn-ThiỆn-ThỦ BỒ-tát hỎi PhẬt

 Khi Ngài Hiền-Thiện-Thủ Bồ-tát ở trong đại-chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba ṿng, rồi quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng:  

- Bạch Đức Đại-bi Thế-Tôn, Ngài đă v́ chúng con và các chúng-sanh đời sau, rộng răi giảng dạy cho chúng con hiểu ngộ được những việc không thể nghĩ bàn.  

Bạch Thế-Tôn:

- Kinh Đại-thừa này tên ǵ?

- Chúng con làm sao phụng tŕ?

- Chúng-sanh tu theo kinh này sẽ được công-đức ǵ?

- Chúng con làm sao bảo-hộ những người thọ-tŕ kinh này?

- Phải truyền-bá kinh giáo này ở địa-vị nào?  

Ngài Hiện-Thiền-Thủ Bồ-tát, thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lạy Phật rồi trở lui.

  

LƯỢC GIẢI

 

Đoạn kinh này có hai phần:  

a) Ngài Hiền-Thiện-Thủ Bồ-tát tán-thán Phật, v́ chúng-sanh giảng giải những việc không thể nghĩ bàn  

b) Bồ-tát hỏi Phật năm điều:

1. Kinh này tên là kinh ǵ?

2. Làm sao phụng-tŕ?

3. Chúng-sanh tu theo kinh này sẽ được công-đức ǵ?

4. Làm sao bảo-hộ người thọ-tŕ kinh này?

5. Truyền-bá kinh này ở địa vị nào?

  

***

  

2.- PhẬt khen ngài HiỀn-ThiỆn-ThỦ bỒ-tát  

Khi ấy Đức Thế-Tôn khen ngài Hiền-Thiện-Thủ Bồ-tát và dạy rằng:  

- Này Thiện-nam, hay lắm và quư lắm! Ông v́ các vị Bồ-tát và chúng-sanh đời sau, thưa hỏi Như-Lai tên kinh và công đức tŕ kinh này, các ông nên chăm chú nghe lời ta chỉ giáo.

  

LƯỢC GIẢI

 

V́ muốn cho mưa Pháp gội nhuần chúng-sanh đời sau, nên Ngài Hiền-Thiện-Thủ Bồ-tát đứng lên hỏi Phật về việc thọ-tŕ và truyền-bá kinh này.  Đoạn này Phật khen ngài Hiền-Thiện-Thủ và bảo phải chăm chú nghe lời Phật chỉ giáo

  

***

 

3.- PhẬt nói tên kinh này

 - Này Thiện-nam! Kinh này không phải chỉ ḿnh ta nói, mà các Đức Phật trong mười phương nhiều như trăm ngàn muôn ức lần số cát sông Hàng, cũng đều nói kinh này. Các Đức Phật trong ba đời đều bảo hộ kinh này.  Mười phương các vị Bồ-tát đều quy-y kinh này. Kinh này là tṛng con mắt của mười hai bộ kinh. Kinh này có năm tên:  

1.- Đại-Phương-Quảng Viên-Giác Đà-La-Ni Kinh

2.- Tu-Đa-La Liễu Nghĩa kinh

3.- Bí-mật Vương Tam-muội kinh

4.- Như-Lai quyết định cảnh-giới kinh

5.- Như-Lai-tạng tự-tánh sai-biệt kinh  

Các ông phải hết ḷng cung kính phụng-tŕ kinh này.

  

LƯỢC GIẢI

 

Kinh này nói về tánh “Viên-giác”.  Người ngộ-nhập được tánh Viên-giác th́ thành Phật, c̣n không ngộ được thời làm chúng-sanh.  

Mục-đích của Phật ra đời là độ chúng-sanh thành Phật song chúng-sanh có nhập Viên-giác mới được thành Phật.  V́ thế nên hằng-sa Đức Phật ra đời, đều nói kinh Viên-giác.  

V́ kinh Viên-giác rất quư báu như thế, nên các Đức Như-Lai trong ba đời thường giữ ǵn và bảo-hộ kinh này. Mười phương các vị Bồ-tát đều quy-y kinh này, v́ quy-y kinh này là quy-y tánh Viên-giác.  

Giáo-pháp của Phật tuy nhiều, nhưng tóm lại chia ra có mười hai bộ kinh, tức là mười hai loại kinh.  Kinh nào cũng đều nhắm một mục-đích là dạy chúng-sanh tu-hành thành Phật; mà muốn thành Phật th́ phải nhập Viên-giác.  Bởi thế nên kinh này “tṛng con mắt” của mười hai bộ kinh.  

“Mười hai Bộ Kinh” - Phật ra đời thuyết-pháp 40 năm, tóm lại có 3 tạng: Kinh, Luật, và Luận; phân ra mười hai bộ, tức là mười hai loại.  

Có bài kệ tóm mười hai bộ kinh:  

Trường-hàng, Trùng-tụng và Cô-khởi

Thí-dụ, Nhơn-duyên cùng Tự-thuyết

Bổn-sanh, Bổn-sự, Vị-tằng-hữu

Phương-quảng, Luận-nghị và Kư-biệt  

Kinh này có nhiều đức-tính và nhiều công-dụng, nên có nhiều tên:  

a) Đại Phương-Quảng Viên-Giác Đà-La-Ni kinh  

Tánh Viên-giác Quảng-đại phương-viên bao trùm và ǵn giữ các Pháp.  

“Đà-La-Ni”, Tàu dịch là “Tổng-Tŕ”: bao trùm và ǵn giữ các Pháp  

1.- Pháp Đà-La-Ni. - Chỉ một chữ, một danh-hiệu hay một câu, mà bao trùm tất cả chữ, tất cả danh-hiệu và tất cả câu.

2.- Nghĩa Đà-La-Ni. – Như nói Chơn-như, Duy-tâm, Duy-thức, Pháp-giới v.v... đều đă tóm thâu sự vật sai-biệt.

3.- Định Đà-La-Ni. – Do sức Định mà tinh-thần thống-nhất tập-trung lại, nên phát-huy được lực-lượng rất mạnh, nhờ đó mà thành-tựu được nhiều môn Định (Định Tổng-Tŕ).

4.- Chú Đà-La-Ni. - Tức là thần-chú.  Do Hành-giả tập-trung tinh-thần tŕ chú, nên có sức mạnh làm cho Hành-giả được toại bản-nguyện của ḿnh.  

b) “Tu-Đa-La Liễu-Nghĩa”. - Chữ “Tu-Đa-La”, tàu dịch là “Khế-Kinh”.  Nghĩa là kinh này hiệp với chơn-lư và căn-cơ của chúng-sanh.  

Chữ “Liễu-Nghĩa”:  Nghĩa lư rốt ráo đứng đắn.  Kinh của Phật có hai loại:

1.- Bất-liễu-nghĩa kinh là những bộ Kinh Phật tùy quốc-độ, tùy thời-đại và tùy căn-cơ, mà phương-tiện nói ra, như các kinh về Tiểu-thừa, nghĩa-lư chưa rốt ráo.

2.- Liễu-nghĩa kinh là những bộ Kinh nghĩa-lư rốt ráo đúng đắn, Phật nói đúng chân-lư không có tùy thời tùy cơ v.v... Như các kinh Đại-thừa.  Kinh “Viên-giác” đây thuộc về kinh Liễu-nghĩa.  

c) “Bí-mật Vương Tam-muội”. - Chữ “Tam-muội” tức là “Tam-ma-địa”, Tàu dịch:  

1.- Đẳng-tŕ

2.- Chánh-định

3.- Chánh-thụ

4.- Chánh-tư-duy  

Viên-giác Tam-muội này cao cả hơn các pháp Tam-muội cho nên gọi là “vương” (vua).  

Chữ “Bí mật”. – Pháp Viên-giác Tam-muội này, duy có Phật mới hoàn toàn thấu rơ được; ngoài ra như chúng-sanh thời không biết, cho đến bực Đẳng-giác Bồ-tát cũng chưa có thể thấu tột được, cho nên nói là “bí mật”.  

d) “Như-Lai quyết-định cảnh-giới kinh”. - Cảnh-giới Viên-giác này duy có Đức Như-Lai mới quyết-định chứng-nhập được. Từ bực Đẳng-giác Bồ-tát trở xuống, ở trong ṿng cầu chứng-nhập, nên chưa quyết-định được.  

e) “Như-Lai-tạng tự-tánh sai-biệt kinh”. - Chữ “Như-Lai tạng”, nghĩa là “Như-Lai” c̣n tại triền.  Bởi các vọng-huyễn chưa viễn-ly.  Giác-tánh chưa phát-hiện.  Nghĩa là “quả đức Như-Lai” c̣n bị tiềm-tàng ẩn-phục trong tâm của chúng-sanh; tức là tánh Viên-giác c̣n bị triền-phược vậy.  

Chữ “Tự-tánh”: Tánh Viên-giác tuy ở trong hiển-vọng mà vẫn sáng suốt thanh-tịnh không thay đổi, nên gọi là "tự-tánh".

Chữ “Sai- biệt”:  Tánh Viên-giác tùy duyên ứng hiện ra các pháp sai khác, nên gọi là “sai biệt”.

  

***

 

4.- PhẬt nói công-đỨc tŕ kinh này

 - Này Thiện-nam!  Kinh này nói về cảnh-giới của Như-Lai, nên duy có Phật mới hay biết, c̣n các vị Bồ-tát và chúng-sanh đời sau, chỉ y theo đây tu-hành lần hồi tiến đến địa-vị Phật.

Này Thiện-nam!  Kinh này tên “Đại-thừa Đốn-giáo”.  Những chúng-sanh đốn-cơ mới có thể do kinh này được khai-ngộ.  Kinh này cũng tiếp-độ các chúng-sanh về tiệm-tu.  Bởi thế nên kinh này cũng như biển cả, không nhượng các ḍng sông nhỏ.  Lớn như Thần A-tu-la và nhỏ như loài ṃng muỗi, uống nước biển đều no bụng cả.  

Này Thiện-nam!  Giả sử có người dùng toàn bảy món báu, chứa đầy cả đại-thiên thế-giới, đem ra bố-thí; công đức của người ấy rất lớn, nhưng không bằng có người nghe tên kinh này, cho đến chỉ nghe nghĩa một câu, công-đức người này nhiều hơn.  

Này Thiện-nam!  Giả sử có người giáo-hóa chúng-sanh tu-hành chứng được quả A-la-hán nhiều đến trăm lần số cát sông Hằng, nhưng không bằng có người giảng nói kinh này, cho đến rất ít là chỉ giảng nửa bài kệ, công-đức của người sau này nhiều hơn.  

Này Thiện-nam!  Nếu có người nghe kinh này tin tưởng không nghi ngờ, th́ biết người đó đă trồng phước huệ không những ở một đời Phật, hoặc hai đời Phật, mà người này đă trồng căn lành từ nhiều đời Phật, như số cát sông Hằng; cho nên nay nghe đến kinh này mới hay tin thọ.

  

LƯỢC GIẢI

 

Đoạn này có 5 phần:  

I.- Kinh này nói về cảnh-giới Viên-giác nên duy có Phật mới hay thấu-triệt, c̣n từ các vị Bồ-tát trở xuống chỉ y theo đây tu-hành mà thôi  

II.-  Kinh này thuộc về Đại-thừa Đốn-giáo, nên rất hợp với những người căn-cơ Đại-thừa đốn-ngộ.  Song kinh này cũng tiếp-độ các người căn-cơ Tiểu-thừa tiệm-tu; thí như biển cả không nhượng các ḍng sông.  Tất cả chúng-sanh, lớn như A-tu-la (dụ Đại-thừa) nhỏ như ṃng muỗi (dụ Nhị-thừa) uống nước biển đều được no cả.  

“Đốn-giáo”. – Ngài Hiền-Thủ phân Tam-tạng kinh-giáo của Phật làm năm thời:  

1. Tiểu (Tiểu-thừa)

2. Thỉ (Đại-thừa Thỉ-giáo)

3. Chúng (Đại-thừa rốt sau)

4. Đốn (Đại-thừa Đốn-giáo - Chữ “Đốn” là mau lẹ, nhanh chóng)

5. Viên (Đại-thừa viên-măn)  

Ngài Thiên-Thai lại phân làm bốn thời:  

1. Tạng (Tiểu-thừa tạng-giáo)

2. Thông (Thông đến Đại-thừa)

3. Biệt (Đặc-biệt Đại-thừa)

4. Viên (Đại-thừa Viên-giáo)   

III.-  Phật dạy người thọ-tŕ kinh này, công-đức quư hơn người bố-thí bảo-vật.  Người dùng bảy món báu đụng đầy cả Đại-thiên Thế-giới, đem bố-thí cho chúng-sanh, công-đức của người ấy tuy lớn, nhưng thuộc về phước hữu-lậu, nên chỉ hưởng trong một thời-gian rồi hết.  Không bằng người nghe tên kinh này, cho đến chỉ nghe một câu nghĩa, tuy rằng ít, nhưng đă gieo được hạt giống vô-lậu thanh-tịnh, không sớm th́ muộn, thế nào cũng được quả vô-lậu, nên quư hơn tài-thí.  

IV.-  Người giảng kinh này, công đức nhiều hơn người giáo-hoá vô số hàng Nhị-thừa. V́ giáo-hóa vô số người chứng quả Nhị-thừa, công-đức tuy lớn, nhưng chỉ thuộc về Tiểu-thừa quả, nên không bằng người y theo kinh Liễu-nghĩa Đại-thừa giảng nói một câu hay một bài kệ, làm cho người ngộ được tánh Viên-giác, không sớm th́ chày người ấy quyết-định sẽ được thành Phật.  Ví như các ngôi sao tuy nhiều, nhưng sáng không bằng một mặt trăng.  

5.  Người nghe kinh này mà sanh tâm vui mừng, ham mộ và tin-tưởng, không nghi ngờ, th́ biết người này đă có trồng hạt giống Đại-thừa, từ nhiều đời Đức Phật.

  

***

 

            5.- PhẬt khuyên các đỆ-tỬ phẢi bẢo-hỘ ngưỜi tŕ kinh này

 - Này Thiện-nam!  Các ông phải bảo hộ những người tu-hành đời Mạt-pháp, chớ để cho các loài ác-ma và ngoại-đạo làm năo-loạn thân tâm của người tu-hành, khiến cho họ thối tâm.

  

LƯỢC GIẢI

 

 Đời mạt-pháp, chúng ngoại-đạo tà-sư rất thạnh-hành, hay làm nhiễu-loạn đến người tu-hành.  Nếu không bảo-vệ giữ ǵn, th́ hành-giả sẽ bị chúng ma nhiễu hại, rồi phải thối chí ngă ḷng.

  

***

 

            6.- Các vỊ thiỆn-thẦn phát nguyỆn bẢo hỘ ngưỜi tu-hành

Khi ấy ở trong pháp-hội có tám vạn Thần Kim-Cang như ông Hỏa-Đầu Kim-Cang, Tồi-Toái Kim-Cang, Ni-Lam-Bà Kim-Cang, cùng với quyến-thuộc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba ṿng, rồi kính-cẩn lạy Phật và thưa rằng:  

- Bạch Thế-Tôn!  Nếu các chúng-sanh đời sau, có người nào thọ tŕ kinh Đại-thừa này, th́ chúng con nguyện bảo-hộ người ấy giữ ǵn tṛng con mắt; cho đến chỗ đạo-tràng của người này tu-hành, chúng con cũng nguyện dẫn hết binh tướng đến đó, sớm chiều bảo-hộ, khiến cho họ chẳng thối chuyển. Chỗ nhà cửa của người này ở, hằng không có tai-chướng, các tật-bịnh đều tiêu hết, của báu giàu có, thường chẳng thiếu thốn.  

Khi ấy ông Đại-Phạm-Vương và 28 vị Thiên-Vương, cùng ông Tu-Di-Sơn Vương và Hộ-Quốc Thiên-Vương v.v... đều đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba ṿng, kính-cẩn lạy Phật và thưa rằng:  

- Bạch Đức Thế-Tôn! Chúng con cũng nguyện bảo-hộ người thọ-tŕ kinh này, thường được an ổn, tâm chẳng thối lui.  

Khi ấy có Đại-Lực Quỷ-Vương, tên là Cát-Bàn-Trà cùng với 10 vạn Quỷ-Vương, đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba ṿng, rồi lạy Phật và thưa rằng:  

- Bạch Đức Thế-Tôn!  Chúng con cũng nguyện sớm chiều hộ-vệ người thọ-tŕ kinh này, khiến cho họ không thối lui.  Chỗ của người tŕ kinh ở, trong khoảng một do tuần (10 dặm) nếu có chúng quỷ thần nào đến xâm-phạm cảnh-giới này, th́ chúng con sẽ đập nó nát như vi-trần.

 Khi ấy tất cả Đại-chúng như các vị Bồ-tát, Thiên Long, Quỷ-thần, quyến-thuộc của tám bộ Quỷ-thần và chư Thiên, Phạm-vương v.v... nghe Phật nói kinh này đều hoan-hỷ, tín thọ và phụng-hành

  

LƯỢC GIẢI

 

Chương thứ 12 này là nói về việc truyền-bá lưu-thông.  Thính-chúng trong pháp-hội, trên từ các vị Đại Bồ-tát, dưới cho đến chúng quỷ-thần, nghe Phật nói kinh này, từ chương thứ 11 là chương Viên-Giác rồi, tất cả đều lấy làm quư báu vô cùng, lợi-lạc cho chúng-sanh vô-tận, nên hớn hở vui mừng, tin thọ và phụng-hành.  Bởi thế nên các vị Thiện-thần đều phát-nguyện bảo-hộ kinh và triệt để ủng-hộ người thọ-tŕ đọc tụng kinh này.  

Chúng ta chắc đă có trồng căn lành từ nhiều đời trước, cho nên hôm nay mới có diễm-phúc được nghe kinh này.  Ứớc mong quư vị mỗi ngày nên phát Bồ-đề tâm tu-hành và truyền-bá kinh này được phổ-cập quần-sanh.  Thế là chúng ta đă đền đáp được ơn Phật mà cũng thực-hành theo hạnh Phật là “Tự giác giác tha, giác hạnh Viên-giác”.

  

CHUNG

Minh Quang posted April 16, 2005

 

[Home] [Up] [PHPT 8 bài 1 Văn Thù] [PHPT 8 bài 2 Phổ Hiền] [PHPT 8 bài 3 Phổ Nhăn] [PHPT 8 bài 4 Kim Cang Tạng] [PHPT 8 bài 5 Di Lặc] [PHPT 8 bài 6 Thanh Tịnh Tuệ] [PHPT 8 bài 7 Oai Đức Tự Tại] [PHPT 8 bài 8 Biện Âm] [PHPT 8 bài 9 Tịnh Chư Nghiệp Chướng] [PHPT 8 bài 10 Phổ Giác] [PHPT 8 bài 11 Viên Giác] [PHPT 8 bài 12 Hiền Thiện Thủ]