Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Phat Hoc Pho Thong KhoaTh Ba
Thch Thien Hoa

Bai Th T

Tap e (Sameda Dukkha)

(tiep theo)

III. Tanh Chat Cua 10 Mon Can Ban Phien Nao

Tanh chat cua mi mon phien nao can ban khong giong nhau: co th nhanh nhen, co th cham chap; co th manh liet, co th yeu t; co th am sau goc re trong long ngi, co th nam khi khi tren y thc; co th de dt tr, co th kho tieu diet. V tnh chat khong ong ay ma c Phat at cho chung nhng danh t khac nhau, e de phan biet, nh Kiet s, Kien hoac, T hoac ...

1. Kiet s: Mi th phien nao goc: tham, san, si, man, nghi, than kien, bien kien, kien thu, gii cam thu, ta kien cung goi la "Thap Kiet s".

Kiet la troi buoc; S la sai khien. Mi phien nao nay goi la Kiet S, v chung no co manh lc troi buoc loai hu tnh khong cho ra khoi ba coi va sai s chung sinh phai quay lon trong vong sanh t luan hoi, t i nay en kiep no, va phai chu khong biet bao nhieu ieu kho nao.

Tuy eu co tanh chat sai s, troi buoc ca, nhng mi Kiet s nay co th manh, th yeu, th cham chap, th mau le, nen c Phat chia chung ra lam hai th vi hai ten goi khac nhau la: Li s va on s.

a) Li s la nhng mon phien nao rat lanh le, de sanh khi ma cung de tr bo (li la lanh li). Li s gom co nam la: Than kien, Bien kien, Kien thu, Gii cam thu, Ta kien.

b) on s la nhng mon phien nao nang ne, cham cham, sanh khi mot cach ngam ngam, sau xa, nhng manh liet, kho dt tr (on la cham lut). Thuoc ve on s gom co nam phien nao la: Tham, San, Si, Man, Nghi.

Ngi hoc Phat muon giai thoat, tat nhien phai chat t mi th day nh, xieng xch nay mi c.

Trc khi muon chat t chung mot cach co hieu qua, phai hieu ro tanh chat mem hay cng, b hay dai cua chung e liet chung vao loai de chat hay kho chat. Nh ngi ba cui, chia cui ra lam hai loai: loai de ba va loai kho ba; loai de ba th dung bua nho, loai kho ba th dung bua ln; cung vay, hanh gia trc khi muon chat t phien nao, phai liet chung lam hai loai: loi Kien-hoac de tr, va loai T-hoac kho diet.

2. Kien-hoac: Ch Kien hoac co hai ngha:

a) Loai me lam nay mong manh can ct, ch tu hanh en a v Kien ao (thay chan ly) th oan c.

b) Loai me lam nay thuoc ve phan vong kien (vong chap), phan biet cua y thc oi vi s vo thng, vo nga v.v... ma sinh ra; hay do lam nghe theo li khuyen day cua ta s ngoai ao ma sinh ra.

Noi mot cach de hieu hn, Kien-hoac la cai lam thuoc ve me ly, do vong chap (chap sai) phan biet cua y thc sanh ra. en a v Kien-ao la oan tr c cai hoac nay. Bi chung no de tr, cung nh co moc khi tren mat at, he day (phac) th het, nen cung goi la "Phan biet hoac" (ngha la cai lam ve phan phan biet cua y thc).

Tom lai, Kien hoac hay Phan biet hoac la do me ly ma sanh, va se b diet tr khi ngo c chan ly.

Mi phien nao noi tren, hay Kien hoac, neu em phoi hp vi bon e trong ba coi, th thanh ra tam mi tam hoac.

e co mot y niem ro rang hn, chung ta hay phan tach nh sau:

Mi mon Kien-hoac la: Tham, San, Si, Man, Nghi, Than kien, Bien kien, Kien thu, Gii cam thu va Ta kien.

Trong ba coi (Duc gii, Sac gii, Vo sac gii), moi coi co bon e (kho, tap, diet, ao), moi e co cac hoac (me lam) chung hiep lai thanh tam mi tam Kien-hoac.

Nh Duc gii co bon e: Kho, Tap, Diet, ao. Kho e co u mi hoac. Tap e va Diet e ch co bay hoac (v tr Than kien, Bien kien va Gii cam thu). ao e co tam hoac (tr Than kien va Bien kien). Bon e cong thanh ba mi hai Kien-hoac.

Coi Sac va Vo sac cung y nh Duc gii, song trong o moi e eu tr ra mot mon San (v hai coi nay ch co vui trong thien nh, nen chang co San) nen moi coi ch co hai mi tam hoac. Hai coi hiep lai thanh nam mi sau hoac; cong vi ba mi hai hoac coi Duc na, tong cong thanh ra tam mi tam mon Kien-hoac.

ay la bieu o 88 mon Kien-hoac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- Duc Gii (co 32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Kho e: 10

 

 

 

 a) Tham

 b) San

 c) Si

 d) Man

 ) Nghi

 e) Than kien

 e) Bien kien

 g) Kien thu

 h) Gii cam thu

 i) Ta kien

 

2- Tap e: 7

 

 a) Tham

 b) San

 c) Si

 d) Man

 ) Nghi

 e) Kien thu

 e) Ta kien

 

3- Diet e: 7

 

 a) Tham

 b) San

 c) Si

 d) Man

 ) Nghi

 e) Kien thu

 e) Ta kien

 

4- ao e: 8

 

 a) Tham

 b) San

 c) Si

 d) Man

 ) Nghi

 e) Kien thu

 e) Gii cam thu

 g) Ta kien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Sac Gii (co 28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Kho e: 9

 

 

 a) Tham

 b) Si

 c) Man

 d) Nghi

 ) Than kien

 e) Bien kien

 e) Kien thu

 g) Gii cam thu

 h) Ta kien

 

2- Tap e: 6

 

 a) Tham

 b) Si

 c) Man

 d) Nghi

 ) Kien thu

 e) Ta kien

 

3- Diet e: 6

 

 a) Tham

 b) Si

 c) Man

 d) Nghi

 ) Kien thu

 e) Ta kien

 

4- ao e: 7

 

 a) Tham

 b) Si

 c) Man

 d) Nghi

 ) Kien thu

 e) Gii cam thu

 e) Ta kien

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Vo Sac Gii (co 28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Kho e: 9

 

 

 a) Tham

 b) Si

 c) Man

 d) Nghi

 ) Than kien

 e) Bien kien

 e) Kien thu

 g) Gii cam thu

 h) Ta kien

 

2- Tap e: 6

 

 a) Tham

 b) Si

 c) Man

 d) Nghi

 ) Kien thu

 e) Ta kien

 

 3- Diet e: 6

 

 a) Tham

 b) Si

 c) Man

 d) Nghi

 ) Kien thu

 e) Ta kien

 

 

 4- ao e: 7

 

 

 a) Tham

 b) Si

 c) Man

 d) Nghi

 ) Kien thu

 e) Gii cam thu

 e) Ta kien

 

Sac gii va Vo sac gii eu tr San, la v hai coi nay trong thien nh, co hy co lac, nen San khong sanh khi.

Kho e u mi hoac la v thuoc ve Qua. Tap e t hn (co 7) la v thuoc va Nhan. Diet e la qua xuat the nen ch co 7. ao e ve phan tu hanh nen ch co 8.

3. T-hoac: Trong so mi phien nao can ban noi tren, co bon th an sau goc re t vo th rat kho diet tr la Tham, San, Si, Man (bon on s) th goi la T hoac. Theo tan dch th T-hoac co hai ngha:

a) No ngam ngam khi len, do me muoi ve s vat ma sanh; nh oi vi s vat an, mat, (sac, thanh, hng, v, xuc) sanh ra tham trc.

b) S me lam nay phai en a v Tu ao mi tr dt c.

Chung no co t vo th en gi, he co ta la co no, no vi ta ong sanh mot lt, nen cung goi la "Cau sanh hoac". Chung no co tiem tang sau kn, va chi phoi sai s chung ta mot cach manh liet, nen hanh gia phai gang sc tu tr, mi co the lan hoi tr c. Cung nh co cu, phai ra cong moi ao nhieu lan, mi nho sach tan goc.

Tom lai T-hoac cung co ten Cau sanh hoac, do s me la sanh, va ch khi en a v Tu ao mi oan c.

Mi mon nay phoi hp vi bon e ba coi, se thanh 81 mon nh sau:

Duc-gii, co 4:

Tham, San, Si, Man.

Sac-gii, co 3:

Tham, Si, Man.

Vo-sac-gii, co 3:

Tham, Si, Man.

(hai coi sau v trong thien nh, nen khong co san)

Bon th T-hoac nay lai chia ra lam ba hang: hang nhat la hoac bac thng; hang va la hoac bac trung; hang kem hn la hoac bac ha. Moi hang nh the lai chia ra lam ba bac hay ba pham na (thng, trung, ha), cong tat ca thanh ra chn pham.

(Xem o bieu chn pham T-hoac di ay)

 

 

 

Mi th T-hoac chia lam 9 pham

 

 

 

 

I- Thng

 

 1.- Thng thng

 2.- Thng trung

 3.- Thng ha

 

II- Trung

 

 1.- Trung thng

 2.- Trung trung

 3.- Trung ha

 

III- Ha

 

 1.- Ha thng

 2.- Ha trung

 3.- Ha ha

Chn pham T-hoac nhan cho ba coi (gom 9 a) thanh ra 81 th hoac.

(Xem bieu o 81 mon T-hoac di ay)

 

3 COI

 

 

 I. Duc-gii

1. Ngu thu tap c a co: 9 pham T hoac

 

II- Sac-gii

 

 2. S Thien ly sanh hy lac a: 9 pham T hoac

 3. Nh thien nh sanh hy lac a: 9 pham T hoac

 4. Tam thien ly hy dieu lac a: 9 pham T hoac

 5. T thien xa niem thanh tnh a: 9 pham T hoac

 

III- Vo-sac-gii

 

 6. Khong vo bien x a: 9 pham T hoac

 7. Thc vo bien x a: 9 pham T hoac

 8. Vo s hu x a: 9 pham T hoac

 9. Phi phi tng x a: 9 pham T hoac

Cong: 9 a Thanh: 81 pham T hoac

IV. Tom Tat Ve Y Ngha Kien Hoac va T Hoac

Noi tom lai, nhng cai me lam thuoc ve phan phan biet (do y thc phan biet ma sanh) eu thuoc ve Kien-hoac. Nhng cai me lam thuoc ve phan Cau sanh (ngam ngam cung vi ta ong sanh) th thuoc ve phan T hoac.

Lai mot ngha na, nhng cai me lam thuoc ve phan me ly, en khi Kien ao la oan tr uc, nen goi la Kien hoac. Nhng cai me lam thuoc ve phan me s, phai tu hanh en a v Tu ao, mi lan lan oan tr, th goi la T-hoac. oan Kien-hoac la ch mi het cai lam tren phng dien kien thc; en khi oan T-hoac the gian th luon ca cai lam tren phng dien y thc, hanh vi eu khong con na.

oan 88 cai lam ve Kien-hoac va 81 cai lam ve T-hoac th se chng c 4 qua thanh Thanh-van cua Tieu-tha, trong o qua v cao nhat la qua v A la han (1)

C. KET LUAN:

S d chung sinh chu c cac eu kho nao, nguyen nhan la do phien nao gay tao ra cac nghiep Tap e. Tap e gom co nhieu th phien nao; nhng co mi th can ban phien nao la: tham, san, si, man, nghi, than kien, bien kien, kien thu, gii cam thu va ta kien.

Trong 10 mon nay, v can c theo ban tanh cua nhng cai de phat sinh va de tr la nam mon sau, th goi la Ngu li s; con nam mon trc tanh no ngam ngam phat sanh va kho oan tr th goi la Ngu on s.

ng ve phng dien Tu chng ma xet, th hanh gia trong khi tu hanh, chia 10 mon phien nao tren lam hai loai, e oan tr trong thi ky sau ay:

1. Nhng cai me lam khi thay ao (chan ly) mi oan c, th goi la Kien hoac.

2. Nhng cai me lam khi en a v Tu ao mi oan c th goi la T hoac.

Ve Kien hoac, coi Duc gii co 32 mon me lam, coi Sac gii co 28 va Vo sac gii cung co 28, cong lai thanh 88 mon me lam. Cai lam coi Duc rat tho, en coi Sac va Vo sac gii th vi te hn. oan c 88 th Kien hoac trong ba coi, th chng ang qua thanh th nhat trong bon qua cua Tieu tha la Tu a hoan (Tau dch la D lu). en qua nay, 81 pham T hoac cua ba coi van cha oan tr.

Ve T hoac th coi Duc gii co 4: tham, san, si, man. Coi Sac gii va Vo sac, moi coi co ba (v tr san). Cong chung lai la mi mon T hoac. V chung co tho va te khong ong nen phan ra co thng, trung, ha pham. Moi pham lai phan ra ba pham na la: Thng, trung, ha cong thanh 9 pham.

Trong ba coi co chia ra lam 9 a, moi mot a co 9 pham T-hoac t tho en te, cong chung 9 a thanh ra 81 pham T-hoac (1)

Chn pham T-hoac coi Duc th rat tho, con hai coi tren lan lan vi te. Cac th phien nao T-hoac vi te ay, chieu cam vi nhng kho qua sanh t, luan hoi trong ba coi. Neu cac s me lam nay oan het, th dt c sanh t trong ba coi, chng qua A la Han.

------------------------

(1) S d goi la pham ma khong goi la mon, loai hay th, la v trong moi me lam ay khong khac chat, ch khac pham lng ma thoi, ngha la no am hay nhat, manh hay yeu ma thoi.

 

Phan Phu Chu


T e la thuoc ve giao ly Tieu tha. Trong khi nghien cu va trung thanh vi giao giao ly nay, chung toi ch ke ch co hai th hoac la Kien-hoac va T-hoac. Nhng theo giao ly ai tha th ngoai hai hoac tren, con co hai th hoac khac na la Tran-sa-hoac va Vo-minh-hoac. Neu chng qua v ai Tha Bo tat hay Phat, th phai oan tr hai hoac sau nay.

e co mot y niem tong quat ve cac th hoac, chung toi xin c phu chu di ay hai loai hoac ay:

1. Tran sa hoac: Tran sa hoac la cai me lam nh cat bui. Cai me lam nay khong phai cua mnh, v khi chng c qua A la Han th cai me lam ve phan Kien-hoac va T-hoac ni ca nhan mnh a het. Cai chn tr ni tam mnh a c sang suot roi. Nhng so vi mnh, con thay cai me lam cua chung sinh nhieu nh cat bui, nen sanh tam chan ngan, thoi ch o sanh, c tram khong thu tch, thu canh thien khong Niet Ban cua Tieu Tha, khong chu ra hoa ao o sanh (v con phap chap, me lam thay that co phap mnh tu, Niet Ban mnh chng).

2. Vo minh hoac: Vo minh la me lam, khong ro c ban chat chn tam. Th me lam nay la goc cua cac th me lam khac, nen goi la can ban vo minh. No rat vi te, pha tr Tran-sa-hoac roi mi pha tr c Vo-minh-hoac.

C theo loi tu chng cua ai Tha ma luan, th phai trai qua 52 a v, mi pha het c het vo minh. Khi man a v Thap-tn roi bat au len Thap-tru (10 v) pha mot phan vo minh th c mot phan cua ba c Phap tanh (3 c: Phap than, Bat than, Giai thoat), chng len v S-tru. Nh the, c pha them mot phan vo minh la chng len mot a v; cho en pha c 10 phan th pha c Thap-tru. Bc qua Thap-hanh (10 v), Thap-hoi-hng (10 v) va Thap-a (10 v ) cung the, ngha la pha mot phan vo minh th chng len mot a v. Cho en a v th 51 la ang giac, dung tr Kim cng pha sach het tng vo minh rat vi te roi, th chng c a v th 52 la qua Dieu giac (Phat). Luc bay gi vo minh diet het, tr giac toan minh, cung nh trang ram Trung thu, bao nhieu may m vet het, toa anh sang chieu khap ca mi phng.

Chung ta nen lu y: Kien-hoac, T-hoac la chieu cam phan-oan sanh t trong ba coi. Con Tran-sa-hoac va Vo-minh-hoac th chieu cam bien dch sanh t ngoai ba coi. oan Kien-hoac, T -hoac th khong tho phan sanh t ra ngoai tam gii, c ly thien chn, chng Nh tha: Thanh van, Duyen giac. oan Tran-sa-hoac chng quyen tha Bo tat. oan tng phan vo minh th chng Phap-tanh Bo tat. oan sach vo minh chng qua Phat vo thung. Xet nh the th t khi phat tam tu hanh cho en thanh Phat, phai trai qua mot cong trnh ln lao va mot thi gian lau xa mi c.

Minh Quang posted July 14, 2002

Up ] PHPT3 Khai niem Tu Dieu De ] PHPT3 Kho De ] PHPT3 Tap De 1 ] [ PHPT3 Tap De 2 ] PHPT3 Diet De ] PHPT3 Diet De 2 ] PHPT3 Tu Niem Xu ] PHPT3 Tu Chanh Can & Nhu Y ] PHPT3 5 Can & 5 Luc & 7 Bo De ] PHPT3 Bat Chanh Dao ]