Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Phat Hoc Pho Thong Khoa Th Nhat
Thch Thien Hoa

Khoa I
Nhan Tha Phat Giao

1- ao Phat.
2- Lc S c Phat Thch Ca (t giang sinh en thanh ao).
3- Lc S c Phat Thch Ca (t thanh ao en Niet Ban).
4- Quy Y Tam Bao.
5- Ngu Gii.
6- Sam Hoi.
7- Th Phat, Lay Phat, Cung Phat.
8- Tung Kinh, Tr Chu, Niem Phat.
9- An Chay.
10- Bat Quan Trai Gii.

    -Nghi thc tho Bat quan trai gii
    -Nghi thc tho trai
    -Nghi thc xa Bat quan trai gii
    -Ky luat tu Bat quan trai gii

Up ] [ PHPT 1-ML ] PHPT 2-ML ] PHPT 3-ML ] PHPT 8-ML ] PHPT 9-ML ]