Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

 

 

 

Kính Bạch:

      Chư Tôn Đức

      Toàn thể Phật tử

Bản Việt Ngữ Chiêm Bốc pháp thuộc giáo Pháp mật Tông nầy xuất hiện v́ nhu cầu hướng dẫn cho Phật Tử tu học nội bộ.  Với tâm thanh tịnh cần cầu Chánh Pháp, người Phật tử với tinh thần cầu tiến, hăy tự ḿnh tinh tấn tu hành để sớm được thành tựu.  Việc làm nầy hoàn toàn không liên quan đến thương măi.

      Ngưỡng cầu Tam Bảo và Chư Hộ Pháp nhũ ḷng từ bi gia hộ cho tấm ḷng thành của hàng thiện tín để có đủ tài liệu tu học.

 

Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi

 

Âm Hán Việt:

 

Ông A Na Ba Tra Nả Đích

 

 

 

 

DIỆU CÁT TƯỜNG CHIÊM  BỐC PHÁP

 

Mục Lục

 

Tát Ca Pháp Vương Tự
Lời Tựa Của Dịch Giả 

            Phần I.  Chuẩn Bị Tiên Đoán (Chiêm Bốc)

Lời Nói Đầu
Quán Tưởng Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Phương Pháp Tiên Đoán (Xem Bói)
Dùng Những Dụng Cụ tiên đoán khác
Qui Tắc tiên đoán
Phương Pháp Suy Đoán
Ư Nghĩa Của sáu (6) chữ Chú
Nên Biết Về Duyên Khởi và Tánh Không 

            Phần II. Phần Xin Quẻ

H́nh Tượng 36 Quẻ

Lời Giải 36 Quẻ                                                                        

Ah Ah (Quẻ 1-1) 
Ah Ra (Quẻ 1-2) 
Ah Pa (Quẻ 1-3)  
Ah Tsa (Quẻ 1-4) 
Ah Na (Quẻ 1-5)
Ah Dhi (Quẻ 1-6) 

Ra Ah (Quẻ 2-1)
Ra Ra (Quẻ 2-2)
Ra Pa (Quẻ 2-3)
Ra Tsa (Quẻ 2-4)
Ra Na (Quẻ 2-5)
Ra Dhi (Quẻ 2-6) 

Pa Ah (Quẻ 3-1)
Pa Ra (Quẻ 3-2)
Pa Pa (Quẻ 3-3)
Pa Tsa (Quẻ 3-4)
Pa Na (Quẻ 3-5)
Pa Dhi (Quẻ 3-6) 

Tsa Ah (Quẻ 4-1)
Tsa Ra (Quẻ 4-2)
Tsa Pa (Quẻ 4-3)
Tsa Tsa (Quẻ 4-4)
Tsa Na (Quẻ 4-5)
Tsa Dhi (Quẻ 4-6) 

Na Ah (Quẻ 5-1)
Na Ra (Quẻ 5-2)
Na Pa (Quẻ 5-3)
Na Tsa (Quẻ 5-4)
Na Na (Quẻ 5-5)
Na Dhi (Quẻ 5-6) 

Dhi Ah (Quẻ 6-1)
Dhi Ra (Quẻ 6-2)
Dhi Pa (Quẻ 6-3)
Dhi Tsa (Quẻ 6-4)
Dhi Na (Quẻ 6-5)
Dhi Dhi (Quẻ 6-6) 

            Phụ Lục

Ghi Thêm (Hậu Kư)

Các Pháp Tu Tiêu Tai - trừ chướng 

1. Pháp Tu Nước Cam Lồ
2. Phép Trừ Chướng
3. Pháp Mộc Dục (Phép Tắm)
4. Diệu Cát Tường Chiêm Bốc Pháp Nghi Quỹ
5. Thập Nhất Diện Quan Âm
6. Đại Hắc Thiên
7. Kim Cang Tát Đỏa
8. Phổ Ba Kim Cang
9. Cát Tường Thiên
10. Hoàng Tài Thần
11. Phật Đảnh Tôn Thắng Phật Mẫu
12. Đại Tùy Cầu Bồ Tát
13. Lục độ mẫu
14. Di Lặc Bồ Tát
15. Cu Lô Cu Li Phật Mẫu
16. Long Vương
17. Tu Tŕ Tam mật


Lời Nói Đầu

 

Đảnh Lễ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

            Đức Văn Thù Sư Lợi (Manjushri) là hoá thân của Trí Huệ.  Trong các bậc Đại Bồ Tát Phật Giáo, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát được tôn xưng là “Đại Bi”, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được tôn xưng là “Đại Trí”.

            Theo quan điểm của Mật Tông Tây Tạng, hành giả nên dùng “Tâm Bồ Đề” làm căn bản tu tập, Bồ Đề Tâm phải có 2 nhân tố: thứ nhất là Đại Bi, thứ hai là Đại Trí.  Cho nên hành giả mật tạng phải đặc biệt kính ngưỡng hai vị Bồ Tát này.

            Ư nghĩa của chữ “Văn Thù Sư Lợi” là “Diệu Cát Tường”, nghĩa là “tốt đẹp nhất”.  Trong nghi quỹ của Mật Tông Tây Tạng, ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đă thị hiện thành một đồng tử.  V́ vậy mà Ngài c̣n được tôn xưng là “Diệu Cát Tường Đồng Tử.”

            Quyển “Phép Tiên Đoán của Ngài Diệu Cát Tường Bồ Tát” này rút ra từ Mật Tông Tây Tạng, phái Hồng Giáo do ngài Ninh Mă Nham Truyền Đại Bất Bại Tôn giả Tương Cống Mật Bành (Jamegon Mipham 1846-1912) lập nên.  V́ dùng chú ngữ của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lập thành 36 quẻ, lại dùng chú tự của chú ngữ để tiên đoán nên lại có tên là “Phép Tiên Đoán Diệu Cát Tường”.  Gần đây có Jay Goldberg đă dịch sang Anh Ngữ và đă xuất bản, do Tát Ca Pháp Vương đề tựa.  Nay lại dịch sang Trung Văn có tu chính lại để hành giả Trung Quốc tiện xử dụng.

Bất Bại Tôn giả trong Mật Tông là một vị có tài năng đặc biệt, Ông được tôn xưng là Nham truyền Đạo sư, trên thực tế chưa nắm hết mật pháp của nham tạng. Người ta tôn xưng là (Nham Truyền), chỉ v́ tất cả mật pháp đều do tự tâm, ư mà ra, như từ Nham Tạng mà ra gọi là “Ư Nham”, theo nghĩa mà nói, do tâm ư mà nói ra tức là Mât Pháp Vô thượng của Nham Tạng.  Quyển “Phép Tiên Đoán Diệu Cát Tường” nầy cũng thuộc một trong những loại Ư Nham, cho đến phái Ninh Mă và Phái Tát Ca (Hoa Giáo) cũng tôn sùng và đều công nhận là pháp điển của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Tôn giả sanh tại miền Đông Tây Tạng, tuy tu học pháp với Ninh Mă phái nhưng lại tinh thông giáo pháp của bốn phái lớn là Hồng, Hoa, Bạch và Hoàng, lúc sanh thời đă trước thuật nhiều tác phẩm, nội ngoại ngũ minh đều thông hiểu.  Về ngoại minh, Kiến trúc và Chiêm tinh làm nỗi tiếng nhất.  C̣n về việc chú thích Mật Tục và Phật điển, lại làm cho những nhân sĩ mật thừa cận đại tôn sùng là bậc khuôn mẫu.

Đối với phép tiên đoán nầy, người viết cũng có một lần chính bản thân đă thể nghiệm. Hơn 10 năm trước, Pháp Vương Ninh Mă Phái là ngài Đôn Châu Ninh Ba Xa (Dudjom Rinpoche) đến Hồng Kông lần thứ nh́, người viết đă đến yết kiến và xin Pháp Vương tiên đoán cho một quẻ xem số tiền hàng ở Đài Loan có thu hồi đầy đủ được không.  Pháp Vương từ bi chấp thuận.  Ngài bắt đầu lần hột và tụng niệm Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, sau đó ngồi im lặng một chút, rồi thuận tay đang lần hột nắm tới một đoạn dài chuổi hột, xong bắt đầu đếm cứ 6 hột là một đoạn cho đến khi số thừa c̣n lại là số bao nhiêu.  Sau khi làm như vậy hai lần xong, Ngài nói với người viết rằng tiền hàng không thu hồi được đâu.  Ngài Dudjom lại nói tiếp ngài đă dùng phương pháp tiên đoán của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nên người viết rất thích thú về phương pháp tiên đoán nầy.  Pháp Vương lại nói “Anh quá yêu thích về thuật số.   Mật tông cũng nên biết một chút thuật số.  Nhưng Mật Tông lại có quá nhiều thuật số như: Chiêm tinh và Phong thủy đều bắt nguồn từ Trung Quốc, cho nên anh thích môn thuật số cũng tốt lắm.”

Lúc đó người viết đă có ư xin Ngài truyền thọ cho phép tiên đoán nầy, ngờ đâu Pháp Vương đă biết trước được tâm ư của người viết nên Ngài nói “Tương lai anh nhất định có cơ duyên để học môn nầy.”  Thực ra rất đơn giản, Kinh Dịch của chúng ta bắt đầu rất phức tạp.  Nói một cách chính xác, nếu đem phương pháp bói toán trong Kinh Dịch mà so với phương pháp nầy th́ Kinh Dịch phức tạp hơn nhiều.  Tuy nhiên, hai loại  lại khác nhau.  Kinh Dịch dùng Âm Dương, quẻ hào, chính nó có một phép tắc riêng biệt, c̣n đối với cách tiên đoán trong cuốn sách này hoàn toàn dựa vào sự “quán tưởng”, cũng như dựa vào sự “tu tŕ” của người đoán.

Quán tưởng: là công phu căn bản của Mật Tông Tây Tạng.  Quán Bổn Tôn, quán Đàn Thành là giai đoạn căn bản phải trải qua của người mới nhập môn.  Kỳ thực mà nói cách Quán Tưởng th́ tất cả mọi người đều có thể đạt được, chỉ một số ít người quá đam mê; vừa nhắm mắt là thấy được h́nh tượng mà chính ḿnh sùng bái và cho rằng quán tưởng được rồi.

Dùng phương pháp tiên đoán theo sách nầy, phải quán tưởng Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.  Dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu phương pháp Quán Tưởng mong quí độc giả hăy chú tâm để có thể tu tập được thành công.  Kỳ thực tu tập quán tưởng cũng như làm cho vỏ đại năo được nghỉ ngơi, dù rằng không làm việc chiêm bốc, đối với  việc tu dưỡng tinh thần và dưỡng sinh chắc chắn có lợi ích rất nhiều.                                              .

 

 

            I.  Phép Quán Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

 Phép tu mật thừa Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đặc biệt thân thể Ngài có nhiều loại màu sắc khác nhau như: Bạch Văn Thù (thân Ngài màu trắng), Hoàng Văn Thù (thân Ngài màu vàng), Hắc Văn Thù (thân Ngài màu đen), Hồng Văn Thù (thân Ngài màu hồng).  Pháp tu trong cuốn sách nầy lấy Ngài Văn Thù có thân màu vàng (Hoàng Văn Thù) để tu tập.

Cách quán tưởng của pháp nầy:

a)      Quán chính ḿnh hóa thành ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

b)      Cũng có thể quán Đức Văn Thù Bồ Tát đối diện với ḿnh.

Phép quán đầu gọi là “Tự Sanh”, phép quán sau gọi là “Đối Sanh.”

Chúng tôi không thảo luận về “Tự Sanh” ở đây bởi v́ phương pháp tu hành pháp môn nầy đ̣i hỏi phải có tŕnh độ căn bản về Mật tông.  Người đă tu qua căn bản Mật Tông rồi th́ không thể dùng bút mực để hướng dẫn được.  Cho nên chỉ bàn đến “Đối Sanh” để độc giả tiện tu tập mà thôi.

Trong lúc tu tập nên quán Không, tức là tinh thần không để ư vào một chỗ nào cả kể cả chung quanh ḿnh, chỉ chú tâm vào hoàn cảnh trước mặt mà quán thành hư không.

Trong hư không, ngang tầm nh́n trước ḿnh có một Hoa sen màu xanh ngàn cánh, trên hoa sen có một mặt trăng tṛn màu trắng.

Trên mặt trăng có một chữ tự chủng của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.  Chữ nầy độc âm Việt là “Đi” (Dhi).  Quán tưởng chữ tự chủng nầy màu vàng nhưng không phải là màu vàng nhạt, tốt nhất là màu vàng cam.

Quán tưởng chữ tự chủng nầy đang phóng ra ánh sáng hóa thành ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, thân thể Ngài cao chừng hai thước, Bồ Tát có một mặt, hai tay, thân màu vàng (như màu của tự chủng).  Trên đầu ngài đội mũ Ngũ Phật, thân thể trang nghiêm, tươi mát như hoa nở , cánh tay tṛn, tay đeo xuyến, chân đeo ṿng.  Ngài đeo ba (3) xâu chuổi: xâu thứ nhất ṿng quanh cổ, xâu thứ nh́ ṿng quanh ngực, xâu thứ ba ṿng quanh rốn.  Bồ Tát ngồi kiết già trên mặt trăng, sau lưng có mặt trời màu hồng.  Ngài mặc quần lụa, lưng đeo đai màu, hiện thân một đồng tử khoảng 16 tuổi.  Tay phải Bồ Tát cầm kiếm, đầu mũi kiếm phóng ra ngọn lửa trí tuệ, tay trái cầm một đóa hoa Ô bà lạp, trên hoa có một quyển kinh Bát Nhă.  “Bát Nhă” tức lá Trí Tuệ.  Chính giữa tâm luân Bồ Tát phóng ra một tia sáng màu vàng chiếu thẳng đến tâm luân của người tu tập và nơi đây cũng có ánh sáng màu vàng đang quay tṛn.

Như trên đă tŕnh bày từng bước một để quán tưởng, việc nầy cũng không khó khăn lắm, chỉ chuyên tập một thời gian có thể có được một h́nh bóng của Bồ Tát.

Điều quan trọng nhất là nên đem ánh sáng từ tâm luân của Bồ Tát phóng ra để quán tưởng thành ánh sáng thật trong sáng, càng sáng càng tốt.  Trong lúc ban đầu quán tưởng có một chút tiến bộ nên tŕ thần chú của Ngài Văn Thù như sau: 

            Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi 

Âm Hán Việt:  

            Ông A Na Ba Tra Nả Đích

            Trong câu chú năm (5) chữ “A Na Ba Tra Nả” đại biểu cho năm (5) vị Phật khác nhau.  Chữ Đích như đă nói ở trên là chữ “Dhi”, chữ tự chủng của Ngài Văn Thù.  Sau đây sẽ tường thuật thêm.

Câu chú của Bồ Tát, niệm càng nhiều càng tốt.  Trong lúc niệm hăy quán tưởng “Đối Sanh” tâm luân của Bồ Tát phóng ra ánh sáng màu vàng rất mạnh, tùy theo âm của chú mà bánh xe quay từ từ, ánh sáng màu vàng cũng quay theo.

Đó là cách thực tập quán tưởng cùng với cách niệm chú (khoảng 21 lần, tốt nhất niệm đủ một chuổi) tức là có thể bắt đầu tiên đoán.  Sau đó phải tu tŕ và luyện tập quán tưởng.

 

            II.  PHÉP TIÊN ĐOÁN 

Trong lúc tiên đoán, trưóc hết phải quán tưởng đối sanh với tâm luân của Ngài Bồ Tát Văn Thù, phóng ra ánh sáng màu vàng thật rơ ràng.  Lúc nầy chấp tay và tụng niệm bài văn cầu xin dưới đây:

            Đại Trí Diệu Cát Tường đồng tử,
                        Trí nhăn tam thời vô chướng ngại.

                   Quy y Tam Bảo tam căn bản,
                   Tâm hữu nghi hoặc cầu khai thị.
 

Chữ tam thời trong bài tụng trên là quá khứ, hiện tại, và tương lai.  V́ có khả năng vô ngại nên quan sát được ba (3) thời, biết được nhân quả thành bại của sự vật.  Do đó mà nói ra được những lời dự đoán trước.

Tam Bảo là Phật Pháp Tăng.  Mật Tông Tây Tạng, chữ Tăng không những chỉ các vị xuất gia mà c̣n chỉ cho tất cả những người tu hành theo Phật Pháp.

Tam căn bản là: Cản bản Thượng Sư, Căn bản Bổn Tôn, và Căn bản Không Hạnh.  Theo kinh Mật Tông, người được Thượng Sư truyền pháp Quán Đănh tuy không có Tam căn bản, mà chỉ có quy y Tam Bảo cũng được.

Theo phép tiên đoán truyền thống của Mật Tông Tây Tạng, những dụng cụ để tiên đoán là hột súc sắc.  Hột gồm có sáu (6) mặt khắc sáu (6) chữ của Thần chú như sau:

            1 = Ah, 2 = Ra, 3 = Pa, 4 = Tsa, 5 = Na, 6 = Dhi.

           Vị trí của sáu (6) chữ cũng giống như hột súc sắc thông thường.  Chữ trên mặt thứ nhất (1) và mặt thứ sáu (6) đối điện nhau, mặt thứ hai (2) và mặt thứ năm (5) đối nhau, mặt thứ ba (3) và bốn (4) đối nhau.

            Trong khi tụng niệm nhũng câu cầu xin, hai ḷng bàn tay chấp lại, quán tưởng ngay tâm luân Bồ Tát phóng ra ánh sáng chiếu đến hột súc sắc.  Nếu như lắc hột bằng một hộp đựng hột th́ sau khi niệm tụng xong dùng tay cầm hột bỏ vào hộp.  Nếu không có hộp th́ hai tay bụm lại tự nhiên; rồi bỏ hột vào 2 ḷng bàn tay, sau đó niệm chú 21 biến, quán tưởng luồng ánh sáng màu vàng từ nơi tâm luân Bồ Tát chiếu thẳng đến hột.  Trong khi niệm chú, tâm nghĩ đến sự việc cần tiên đoán, sự việc nầy chỉ hạn định một vấn đề mà thôi.  Ví dụ: hỏi bệnh, th́ qúi vị có thể hỏi bệnh t́nh biến chuyển tốt hay xấu.  Thầy thuốc có đúng chuyên khoa không, phương pháp trị liệu có thích hợp không (ví dụ: có nên nghe theo lời dặn của thầy thuốc không? ..)  Nhưng không đem vấn đề đă hỏi để hỏi lại một lần nữa, mà chỉ đem vấn đề khác để xin tiên đoán mà thôi.  Sau khi niệm chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát xong, trong tâm phải nghĩ ngay đến vấn đế muốn hỏi và tiếp tục tụng chú Nhân Duyên sau đây:                       

                        Om Yea Dar Ma

                   Heh Too Pra Bah Wah

                   Ta Tha Ga Toe

                   Ha Ya Wa Tet

                   Tay Ken Cha Yo

                   Nec Ro Da

                   Eh Wam Wa Dee

                   Ma Ha Shra Ma Na

                   So Ha 

            Chú nầy có thể cải thành bài tụng như sau: 

                        Chư Pháp nhân duyên sanh,

                   Pháp diệt nhân duyên diệt.

                   Thị chư Pháp nhân duyên,

                   Phật Đại Sa Môn thuyết. 

            Ư nghĩa của bài tụng: nói về tất cả các pháp (sự vật và hiện tượng), tất cả đều do nhân duyên sanh, duyên đủ th́ sanh, duyên hết th́ diệt, nên gọi là duyên khởi.  Ví dụ như trồng cây, có ánh sáng mặt trời, mưa, sương mù th́ sẽ nẩy mầm, nở hoa.  Ánh sáng, mặt trời, mưa, móc là duyên.  Nếu không có ánh sáng, mưa, móc gọi là duyên không đủ, do đó mà ta có thể quyết định là không có hoa nở.  Tất cả những điều chúng ta muốn hỏi kỳ thực đều như vậy cả, đều nằm trong ṿng nhân duyên của hiện tượng và sự vật mà thôi.

            Tụng niệm xong, là nghĩ ngay đến vấn đề muốn hỏi, lắc hộp đựng hột, chí tâm ư để phát sanh ra một ư niệm ngưng nghĩ, lập tức ngừng lại và xem hột súc sắc đang ở chữ ǵ trong câu chú.  Nếu không dùng hộp lắc hột, có thể với ḷng thành buông thả hột xuống cũng có được một chữ của chú.

Xong một lần rồi, có thể làm tiếp lần thứ hai, lần nầy không nên tụng chú và tụng bài văn  lại, mà chỉ quán tưởng ánh sáng vàng nơi tâm luân của Bồ Tát phóng ra chiếu thẳng vào hột súc sắc.

            Sau khi xong hai (2) lần xin quẻ, hăy t́m lời giải đoán đúng theo số và tên quẻ đă xin.  Nếu không có hột súc sắc đúng với bộ sách nầy, có thể dùng hột thường cũng được.  Nên dùng hột mới và so sánh số của hột nầy với số thứ tự chữ của câu chú mà biết số quẻ. 

Ghi thêm:  Nên nhớ một quẻ phải có hai (2) số hoặc hai (2) chữ và mỗi một số hay chữ phải xin một (1) lần.

Tiến tŕnh xin một quẻ có 2 giai đoạn:

            Giai đoạn I là xin số và chữ đầu của quẻ:

  1. Tụng bài văn Cầu xin đồng thời bỏ hột vào hộp lắc.
  2. Tụng chú của Ngài Văn Thù đồng thời lắc hột.                                                                                           
  3. Tụng bài văn Nhân duyên để biết số và chữ đầu của quẻ.

Giai đoạn II là xin số và chữ thứ nh́ của quẻ:

  1. Không tụng chú và bài tụng lại.
  2. Chỉ quán tưởng và làm những động tác như trên.

 

DÙNG CÁC DỤNG CỤ KHÁC ĐỂ TIÊN ĐOÁN

 

            Ngoài các phương pháp tiên đoán theo truyền thống như dùng hột súc sắc c̣n có thể dùng nhiều cách khác để thay thế.  Như đă tŕnh bày ở phần trước, ngài Đôn Châu Ninh Ba Xa (Dudjom Rinpoche) đă dùng chuổi hột để tiên đoán tức là một ḷng quán tưởng Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát phóng quang chiếu đến chuổi hột, trong tâm trí tưởng đến vấn đề muốn hỏi, sau đó dùng đầu chuổi hột tức là nơi b́nh Cam Lồ làm trung tâm điểm, thuận tay nắm lấy một đoạn chuổi hột, xong hướng về phía đầu chuổi (phía có b́nh Cam Lồ đếm từng đoạn, sáu (6) hột cho mỗi đoạn, khi gần đến đầu chuổi xem số thừa c̣n lại nhiều hay ít, nếu như thừa một (1) hột tức là quẻ chữ Ah, thừa hai (2) hột là quẻ chữ Ra.  Cứ như vậy mà t́m các chữ khác.  Nếu như số lượng qua hai (2) lần tức là qua hai (2) chữ của câu chú là có được một quẻ. (Một lần quán Bồ Tát và một lần quán sự việc.)

            Nếu người không có chuổi hột cũng có thể tiên đoán bằng cách dùng gạo.  trong lúc xin quẻ để một chén gạo trước mặt, niệm chú quán tưởng như đă nói ở trước.  Sau khi niệm quán tưởng xong liền niệm tiếp một biến Chú hay Kệ Nhân Duyên và nghĩ ngay đến vấn đề muốn hỏi.  Biến quán tưởng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có phóng quang chiếu thẳng tới chén gạo; dùng tay nhúm một nhúm gạo, đếm sáu (6) hạt một lần, tiếp tục cho đến khi nào hết số lần sáu (6) th́ xem số dư c̣n lại mà tính quẻ.  Làm hai (2) lần như vậy mới được một quẻ. 

            Dùng phương pháp nầy có một khuyết điểm, đó là khi bốc mà lộn gạo nữa (tấm) vào th́ không định quẻ đúng được.  V́ vậy nên chọn gạo tốt trước khi xin quẻ.

            (C̣n có nhiều phương pháp khác như dùng con cờ, hoặc tờ giấy v.v…để xin quẻ theo cách trên.) 

 

 

III.  NGUYÊN TẮC TIÊN ĐOÁN

             A. Nguyên tắc tiên đoán

Dùng bản phép tiên đoán phải biết một số nguyên tắc như sau:                   

1)     Mỗi quẻ (tức lắc hột hai lần) nhưng chỉ hỏi một vấn đề.

2)     Đối với vấn đề trọng đại, có thể kiểm tra lại quẻ, nghĩa là sau khi xin được một quẻ rồi lại quán tưởng  vấn đề củ muốn hỏi để xin một quẻ nữa.

a.    Nếu như xin hai (2) lần mà được hai (2) quẻ giống nhau th́ câu trả lời là rất chắc chắn.

b.    Nếu như hai (2) chữ chú của 2 quẻ bị đảo ngược với nhau, ví dụ như quẻ thứ nhất đựơc Ah-Ra, quẻ thứ nh́ là Ra-Ah, như vậy là lời giải chưa chính xác.  Nên quán tưởng tŕ chú lại một lần nữa, sau đó mới tiến hành xem quẻ lại.

c.     Nếu như 2 quẻ khác nhau, lời giải đoán cũng không giống nhau.  Chắc chắn lời giải đoán của quẻ thứ nhất là không chính xác, cho nên phải quán và xin quẻ lại.

3)  Một số vấn đề cần phải phân biệt cả hai phía được tiên đoán như thưa kiện nhau, quí vị trước tiên phải  xin hỏi cho chính ḿnh có thể thắng được không.   Sau đó mới xin hỏi cho đối phương có thắng hay không.   Phải tham cứu cả hai quẻ thật rơ ràng, thông thường th́ lời giải là chính xác.  Nếu cả hai phía đều bị bại cả, th́ thuộc loại cả hai bên đều được ḥa giải.

4)  Vấn đề liên hệ với nhau là dính líu đến nhiều người có thể nên quán tưởng diện mạo từng người một khi họ đến xin tiên đoán.  Ví dụ:  Như sự liên quan đến một nhóm người của một công ty, giả như sự kiện dính líu đến ba (3) nhân viên trong công ty đó, th́ có thể chia làm ba (3) lần xin quẻ cho mỗi người riêng biệt để biết được thái độ từng người, xem ai có lợi cho ḿnh và ai gây trở ngại cho ḿnh.

5)  Đối với các vấn đề: phạm pháp, những việc không hợp lư… th́ không nên tiên đoán.  Ví dụ: Lấy của công có thành công không?

6)  Vấn đề thuộc về cờ bạc, ăn chơi …không nên tiên đoán.  Ví dụ:  không thể tiên đoán về đua ngựa, đánh chim, các loại được, thua, thắng, bại…

7)  Những vấn đề cần phải tiên đoán hai lần theo thời gian như:  đi du lịch, nếu xin được quẻ không tốt, th́ một tháng sau có thể xin lại.  C̣n như việc buôn bán, nếu xin được quẻ không tốt th́ có thể xin lại vấn đề phát triển tiếp theo như thế nào.

8)  Phàm khi tiên đoán th́ tâm trí phải an b́nh, không nên nghĩ trước lời dự đoán trong trí, lời giải nầy ắt rằng không chính xác.

9)  Trong khi xin quẻ lại, tốt nhất là  phải nghỉ ngơi một chút, sau đó niệm chú ngài Văn Thù Sư Lợi, chờ cho tâm trí b́nh thản, tâm nghĩ đến tốt hay không tốt phải giảm thiểu tối đa, khi đó mới bắt đầu xin quẻ.

10) Không được khởi tâm nhớ đến sự thù hận củ nếu có, ḷng trả thù không được dấy lên khi xin quẻ.  Nên biết rằng tất cả mọi sự kiện đều liên quan đến nghiệp lực, v́ thế mà bất luận tốt hay xấu, tâm khí đều phải b́nh lặng để có được biện pháp suy nghĩ riêng biệt.  Nếu c̣n sanh chấp trước chắc chắn việc xin quẻ để tiên đoán sẽ không chính xác.

              B. Phương Pháp Suy Đoán

Sau khi xin được một quẻ, có thể t́m lời giải quẻ ấy trong 36 quẻ ở sách nầy.  Phương pháp t́m kiếm rất đơn giản.  Ví dụ: xin được quẻ Ah Ah, tức có thể tra theo chữ, cũng có thể t́m theo số 1-1.  Lại như xin được quẻ Na Pa, tức có thể t́m theo số 5-3…

          Mỗi một lời giải của quẻ, đầu tiên cho thấy biểu tượng của quẻ, như là loại “Vô vân t́nh không” nghĩa là “Trời trong mây tạnh”  Nhờ vào biểu tượng của quẻ nầy mà có thể đoán được sự lành, dữ, tốt,xấu.

            Mỗi một biểu tượng của quẻ trong sách đều có ghi thêm lời giải thích, làm sáng tỏ ư nghĩa của biểu tượng.  Người tiên đoán phải lưu tâm vấn đề nầy bởi v́ có khi cho những thí dụ theo ư riêng của ḿnh sẽ bị sai lạc với lời lư giải của quẻ trong sách.  Chẳng hạn như quẻ “Vô vân t́nh không”, một số người giải rằng: trong sáng, sáng sủa.  Nhưng theo lời giải thích trong sách nầy là “Tánh không”, đây là một danh từ Phật học, người viết cũng đă vấp phải trường hợp nầy, nên tùy theo loại văn mà giải thích để độc giả tiện lư giải.

            Sau khi có biểu tượng của quẻ rồi, sẽ thấy một tín hiệu rất đơn giản, tín hiệu nầy là một loại cương lĩnh để suy đoán một quẻ.  Có khi một số tín hiệu lại có liên quan đến Mật tông, một số người không dễ ǵ lư giải nỗi.  Ví dụ:  Quẻ “Long Thần đích vĩ”, nghĩa là “Đuôi của loại Long Thần”, người không biết th́ nói rất khó mà hiểu được ngụ ư của nó.  Người viết cũng đă cho lời giải thích rơ ràng.

Sau tín hiệu là các tiết mục để tiên đoán.  Toàn bộ cuốn sách nầy đă biên soạn theo hoàn cảnh xă hội của Tây Tạng cho nên có nhiều điều không thích hợp với xă hội người Hán hiện đại.  Ví dụ như chăn trâu giữ dê, tu phép lợi hại, những điều nầy rất ít liên quan đến chúng ta, cho nên người viết đă sửa chữa lại để thích hợp với độc giả.  Sự sửa chữa đă ghi ở trước, người viết cũng đă tu học xong ba (3) buổi “Hoàng Văn Thù pháp” và đă tu một khóa Thượng Sư pháp.  Trong lúc tu pháp, thắp một loại hương đen trước bàn Hộ Pháp, tro hương đă kết thành một khối, đây là điềm rất tốt có thể tượng trưng cho phương pháp tiên đoán của cuốn sách nầy là đủ để truyền bá rộng răi ra ngoài và lưu truyền măi măi.  Nói thực ra, nếu như v́ lợi ích riêng tư người viết sẽ không sửa đổi những điều cần thiết trong cuốn sách nầy, thà rằng để vậy dành cho người chuyên dùng lại dễ kiếm lợi hơn.  Nay chỉ v́ sự thích hợp trong vấn đề truyền bá Mật Tông tại Trung quốc cho người thế tục, nếu có người thấm nhuần được pháp Mật thừa nầy mà được lợi ích, vậy là đă tiến được một bước về nhận thức Mật pháp, tu tŕ Mật pháp, những điều đó đă đưa đến mục đích là sửa đổi lại cuốn sách nầy. 

            Sau khi hiệu đính, sắp xếp chi tiết các mục giải đoán gồm có 12 loại được giải thích rơ ràng như sau:

1. Gia Trạch: Liên quan tới sự hưng thịnh của gia đ́nh, bao gồm sự thay đổi, tăng giảm, hao tổn về sản nghiệp, gia tộc đến con người được b́nh an không, nhất là sự b́nh an của chính người xin đoán, đôi khi cũng bao gồm cả việc thêm, bớt số người trong gia đ́nh.

2. Tài Phú:  Sự giàu có hay hao tổn cá nhân, buôn bán có thịnh vượng không.  Tuy nhiên loại nầy chỉ cho biết một loại, nếu có một mục đích đặt biệt như muốn buôn bán một loại hàng nào đó mà cần bàn thảo xem thử có thành công hay không, th́ nên tham khảo lời giải đoán của mục “Mưu Vọng” hoặc “Nhờ cậy”.

3. Mưu Vọng:  Liên quan đến sự nghiệp, mục đích và nguyện vọng của sự việc nên làm hay không nên làm, được như ư hay không như ư.   Ví dụ:  Di dân có được tốt không?  Tức thuộc phương diện tiến hành hay ngưng lại (thuộc sự mong muốn ), hay là thi nhập học cũng thuộc vào loại nầy.

4. Nhân Sự:  Chủ yếu là liên quan đến sự nghiệp, sự giàu có của những người có quan hệ, ngoài ra liên quan đến người khác th́ tham khảo mục “Nhờ cậy” nghĩa là hỏi ư kiến người khác.

5. Cừu Oán:  Chỉ ra cho bạn mọi mặt để bạn có thể đạt được đối với người đối nghịch, bao gồm cả sự tai tiếng tốt, xấu.

6. Người đi xa:  Tiên đoán Người đi xa đi xa có được b́nh an không, khi nào th́ trở về...

7. Tật Bệnh:   Liên quan đến t́nh trạng sức khỏe, tốt nhất là tự ḿnh xin quẻ, hoặc trực tiếp nhờ người khác xin giúp, nếu như nhờ người khác thay ḿnh để xin quẻ th́ mức độ chính xác có sự sai khác.  Như người đang lâm trọng bệnh, nên nhờ người thân thuộc trực hệ xin quẻ giúp (con, cháu...)

8. Ma Sùng:  Đây là một mục có màu sắc tôn giáo, những ai đang gặp sự bất lợi hoăc bệnh tật liên miên, nên xin tiên đoán về mục nầy để xem thử có phải là bị ma quỷ quấy nhiễu hay không.  Mục nầy cũng bao gồm cả nhà ở, sở làm việc, có phong thủy (địa lư) không thích hợp.  Tuy nhiên cần phải chú ư là khi hỏi về mục nầy th́ đừng hỏi về mục khác.  C̣n nếu có hỏi về các mục khác th́ không chịu ảnh hưởng bởi mục nầy.  Ví dụ:  Hỏi bệnh th́ không nên xem lời giải thích mục nầy v́ rất dễ dàng lầm lẫn giữa bệnh hữu h́nh và bệnh do Ma Sùng gây nên.

9. Mất đồ:  Xin quẻ để biết vật bị mất có t́m lại được không, t́m lại ở đâu.

10. Nhờ cậy (Xin Giúp Đỡ):   Cùng với người khác bàn luận, xem thử có đạt được mục đích của ḿnh không, có được người ủng hộ giúp đỡ không.

11. Hôn Nhân:  Bao gồm t́nh huống những người đă có gia đ́nh và nguyện vọng của những người chưa lập gia đ́nh.

12. Linh tinh (Những chuyện khác):  Mục nầy chỉ nói ra có tính cách suy đoán, những sự việc không có đề cập trong 11 tiết mục trên.

C. Ư Nghĩa Của sáu 6 Chữ Chú 

Ah-Ra-Pa-Tsa-Na-Dhi, đây là sáu (6) chữ chú, ngoài sự lập thành mỗi quẻ 2 chữ và giải thích lời đoán c̣n có ư nghĩa riêng của mỗi chữ mà trong lúc giải đoán cần phải tham khảo.

1. Ư nghĩa căn bản:

AH:  Chấm dứt tất cả mọi tai ách, tăng ích, tiêu trừ bốn (4) loại lực lượng.  V́ vậy mà chữ nầy có thể nói là có một đặc tính riêng.  Chính v́ lư do nầy nên riêng lẽ chữ ấy đă cho một nghĩa có tính cách phổ biến, nên không được rơ ràng lắm.

RA: Nghĩa là hàng phục.  Nếu chữ nầy đứng đầu trong một quẻ th́ biểu thị tự ḿnh có đủ sức để hàng phục đối phương (làm cho đối phương theo ḿnh).  Nếu chữ nầy là chữ thứ hai của quẻ, biểu thị chính ḿnh sẽ nhượng bộ đối phương.

PA:  Nghĩa là chấm dứt tai họa.  Do đó thuộc loại ḥa b́nh, bất động.  Nếu là chữ đầu trong quẻ cho thấy tai họa của chính ḿnh sẽ được qua khỏi, nếu là chữ thứ nh́ biểu thị đối phương bất động.  Do đó giả như thay người để xin hỏi bệnh.   Xin được chữ PA đứng thứ hai trong quẻ, điều nầy cho thấy tật bệnh sẽ kéo dài triền miên (v́ bất động nên đưa đến triền miên).

TSA: Nghĩa là rối loạn và phá hoại.  Chữ nầy đi cùng với chữ RA đều thuộc về phạm vi “Hàng Phục” nhưng mức độ động, tỉnh lại khác nhau.  Nếu là chữ đầu của quẻ cho thấy chính ḿnh tâm trí bất an, có nguy cơ đến sự nghiệp … Nếu là chữ thứ nh́ biểu thị đối phương bị nguy hiểm, và cũng có thể biểu thị đối phương bất hợp tác, đều thuộc loại phá hoại.

NA: Nghĩa là tăng ích.  nếu là chữ đầu quẻ cho thấy chính ḿnh tăng ích, như lợi ích được tăng thêm, hay được thắng lợi trong các vụ tranh chấp… Nếu là chữ thứ nh́ th́ lợi ích thuộc về phía đối phương. 

DHI: Nghĩa là ái kính.  Nếu là chữ đầu của quẻ cho thấy ḿnh được người khác tôn kính, trọng vọng, nhân duyên tốt…Nếu là chữ thứ nh́ biểu thị đối phương so với ḿnh có nhân

 duyên hơn, nên dựa vào họ. 

2. Lục Trần:

AH:     Hư không -  Là Tánh Không của nhà Phật.

RA:     Lửa -   Đốt, động lực, khô khan.

PA:      Nưóc- Lạnh, phản tỉnh, ẩm thấp.

TSA:    Gió - Loạn, động, không khí.

NA:     Đất – Cứng cỏi, sinh đẻ.

DHI:    Hiểu biết - Sức mạnh siêu nhiên, thần, quỷ.

3. Lục Căn:

AH:     Tai – Tin đồn, truyền thuyết

RA:     Mắt – Quan sát, mục kích, nh́n thấy

PA:      Lưỡi - Khẩu thiệt, thị phi

TSA:    Thân – Va chạm, tiếp xúc

NA:     Mũi – Va chạm, tiếp xúc gián tiếp

DHI:    Ư – Suy nghĩ, lo lắng

4. Lục Thức

AH:     Thính giác – Nhĩ thức

RA:     Thị giác - Nhăn thức

PA:      Vị giác - Thiệt thức

TSA:    Xúc giác- Thân thức

NA:     Khứu giác - Tỹ thức

DHI:    Tư duy – Ư thức

 

5. Phương Vị (Vị Trí)

AH:     Bao quát cả 5 phương (ngũ phương)

RA:     Phương tây

PA:      Phương nam

TSA:    Phương bắc

NA:     Phương đông

DHI:    Trung ương

 

6. Phật Bộ

AH:     Phật Bộ trung ương, Tỳ Lô Giá Na Phật

RA:     Liên Hoa Bộ phương Tây, A Di Đà Phật

PA:      Bảo Bộ phương Nam, Bảo Sanh Phật

TSA:    Sự Nghiệp Bộ phương Bắc, Bất Không Thành Tựu Phật

NA:     Kim Cang Bộ phương Đông, Bất Động Phật

DHI:    Phẫn Nộ Tôn Trung ương, Đại Oai Đức Kim Cang

 

7. Màu Sắc

AH:     Bao gồm tất cả các màu sắc như ánh sáng cầu vồng

RA:     Màu hồng đỏ

PA:      Màu vàng

TSA:    Màu lục

NA:     Màu trắng

DHI:    Màu lam

 

8. Khí Quan (Nội Tạng)

AH:     Phổi, khí quản, hệ thống hô hấp, đại trường (ruột già)

RA:     Tim, hệ thống tuần hoàn, tiểu trường (ruột non)

PA:      Thận, hệ thống tiết niệu, bộ phận sinh dục

TSA:    Gan

NA:     Tỳ, mật, vị (bao tử)

DHI:    Tinh (đàn ông), noản (đàn bà)

 

9. H́nh Thể

AH:     H́nh thể không cố định

RA:     H́nh tam giác

PA:      H́nh tṛn

TSA:    H́nh bầu dục

NA:     H́nh vuông, h́nh chữ nhật

DHI:    H́nh thể do các h́nh khác ghép lại

 

10. Tam Giới

AH:     Thiên giới (trời)

RA:     Nhơn giới (người)

PA:      Địa giới (đất)

TSA:    Nhơn giới (người)

NA:     Địa giới (đất)

DHI:    Thiên giới (đặc biệt chỉ thế giới A-Tu-La)

 

11. Giới Tính

AH:     Gồm cả hai tính: âm và dương

RA:     Dương tính

PA:      Âm tính

TSA:    Dương tính

NA:     Âm tính

DHI:    Trung tính (những vật không phân biệt được âm hay dương hoặc nam hay nữ)

           

12. Trí Tuệ

AH:     Pháp giới thể tánh trí

RA:     Diệu quan sát trí

PA:      B́nh đẳng tánh trí

TSA:    Thành sở tác trí

NA:     Đại viên cảnh trí

DHI:    Kim cang trí.

Người làm công việc tiên đoán, ngoài các lời giải của quẻ ra, phải thường xuyên tham khảo ư nghĩa của các chữ chú, thường thường phải hiểu rơ ràng chi tiết thật tỉ mỉ của một điểm.  Ví dụ như thái độ của đối tượng mà ḿnh đang giao thiệp như thế nào, người ấy là nam hay nữ.  Lại như trong trường hợp hội nghị, người đó mặc áo màu ǵ, có ủng hộ hay giúp đỡ về sự việc ǵ.  Tất cả những chi tiết thuộc loại nầy nên để ư và nên biết rơ ràng.  Lời giải đoán thường hay làm cho người ta giật ḿnh, kinh sợ.  Do đó phải nghiên cứu, học tập phương pháp tiên đoán trong cuốn sách nầy kỹ lưỡng không nên lơ đăng bỏ sót những biểu nghĩa của chữ chú.

 

IV  PHẦN TIÊN ĐOÁN

 

            A. Biểu tượng của 36 quẻ:

Ah -Ah            (1-1): Vô vân t́nh không (Trời quang mây tạnh)

Ah- Ra            (1-2):  Đại nhật quang huy (Mặt tṛi chói lọi)

Ah-Pa              (1-3):  Nguyệt cam Lồ quang (Ánh trăng êm dịu)

Ah-Tsa            (1-4):  Minh tinh thiểm diệu (Ánh sao lấp lánh)

Ah-Na:            (1-5):  Hoàng kim đại địa ( Vàng có khắp nơi)

Ah-Dhi            (1-6):  Kim cang thanh âm (Âm thanh kim cang)

 

Ra-Ah             (2-1):  Minh đăng (Đèn sáng)

Ra-Ra              (2-2):  Thiêm du (Thêm dầu)

Ra-Pa              (2-3):  Tử ma (Ma chết)

Ra-Tsa             (2-4):  Vương quyền (Quyền vua) 

Ra-Na              (2-5):   Khô thọ (Cây khô)

Ra-Dhi             (2-6):  Cát môn (Cửa tốt)

 

Pa-Ah              (3-1):  Cam Lồ b́nh (B́nh cam Lồ)

Pa-Ra              (3-2):  Tử thủy đường (Nước tù trong ao đầm)

Pa-Pa               (3-3):  Cam Lồ hải (Biển cam Lồ)

Pa-Tsa             (3-4):  Tai nạn ma (Ma tai nạn)

Pa-na               (3-5):  Kim liên hoa (Bông sen vàng)

Pa-Dhi             (3-6):  Cam Lồ dược (Thuốc cam Lồ)

 

Tsa-Ah             (4-1):  Cát tường bạch tán (Dù trắng rất đẹp)

Tsa-Ra             (4-2):  Đại hỏa diệm binh (Binh lửa qui mô)

Tsa-Pa             (4-3):  Không hư tâm trí (Tâm trí hư không)

Tsa-Tsa            (4-4):  Thăng dương thanh vọng (Âm thanh vang lên)

Tsa-Na:            (4-5):  Tụ hội quần ma (Ma quỷ hội họp)

Tsa-Dhi            (4-6):  Như ư bảo thọ (Cây quư như ư)

 

Na-Ah             (5-1):  Kim sơn (Núi vàng)

Na-Ra              (5-2):  Thiên ma (Ma trời)

Na-Pa              (5-3):  Bảo b́nh (B́nh quư)

Na-Tsa             (5-4):  Sa khưu (Đụn cát)

Na-Na             (5-5):  Kim ốc (Nhà vàng)

Na-Dhi             (5-6):  Bảo tàng (Kho báu)

 

Dhi-Ah            (6-1):  Diệu cát tường (Tên ngài Văn Thù)

Dhi-Ra            (6-2):  Như ư kết (Kết tụ những điều như ư)

Dhi-Pa             (6-3):  Mẫu kim ngư (Cá vàng mẹ)

Dhi-Tsa           (6-4):  Bạch pháp loa (Vỏ ốc pháp màu trắng)

Dhi-Na            (6-5):  Kim luân bảo (Bánh xe vàng)

Dhi-Dhi           (6-6): Thắng lợi tràng (Cờ thắng lợi)

 

            B. Lời Giải 36 Quẻ

 

Đănh lễ thập phương Chư Phật, Chư Bồ Tát,

Đănh lễ Cam Lộ Đại Hải, Mật Thừa Pháp,

Đănh lễ Hộ Tŕ Mật Pháp chư Thánh Chúng,

Đănh lễ Đại Trí Diệu Cát Tường Nhụ Đồng. 

 

            1. Quẻ 1:   Ah-Ah (1-1)

Biểu tượngVô vân t́nh không (Trời quang mây tạnh) 

T́nh không vô vân nhi tŕnh diện,

Lai vấn quái giả tu tĩnh thính.

T́nh không thanh tịnh, vô ô  nhiễm,

Nhữ tâm thanh tịnh ưng như thị. 

Tạm dịch:    

Bầu trời trong xanh không gợn tí mây

Nhưng có hiện ra, người đến xin quẻ hăy tỉnh tâm lắng nghe

Bầu trời trong vắt không ô nhiễm,

Tâm (của bạn) cũng nên giống như vậy.

 

Tín Hiệu:   Tam bội hư không chi thanh

                  (Âm thanh của hư không tăng gấp ba lần)

Âm thanh truyền đi trong hư không, tuy nhỏ nhưng truyền đi lại lớn.   Người đến xin quẻ, trong vấn đề xử sự nên giữ b́nh tỉnh, nếu chỉ hơi hoảng hốt (một tí xíu) th́ việc nhỏ sẽ trở thành việc lớn, khó xử lư.  Nếu loại trừ được tâm suy hơn tính thiệt mà xử sự công b́nh, ắt là gặt hái được kết quả tốt, tuy họa mà thành phúc.

 

GIẢI ĐOÁN

 

1. Gia trạch:  (Nhà cửa, đất đai). Cả nhà đều b́nh yên, của cải và sanh mạng đều vô hại. Xin được quẻ nầy chỉ chủ về gia đ́nh vui vẻ, chứ không chủ tăng thêm người. 

2. Tài phú: Tiền bạc, của cải ổn định, phát triển như thường lệ, chỉ một điều là nh́n về phía truớc không được lạc quan lắm.  Nếu cầu được lợi to, chắc chắn sẽ thất bại, không nên kinh danh kiểu đầu cơ, nếu đ ược vậy th́ tất cả mọi việc sẽ tự nhiên tốt đẹp.  Nếu gặp có sự cạnh tranh, nên giữ tâm b́nh thường mà xử sự.  V́ vậy mà lời giải nầy để kiểm thảo lại sự nghiệp củ, bất lợi nhất là sự đầu cơ. 

3. Mưu vọng: (Sự mong muốn).   Phàm cứ tự nhiên mà xử sự, theo lẽ phải mà làm, chắc chắn là không gặp trở ngại, sẽ đạt được mục đích.  Lời đoán nầy tốt nhất đối với sự tiêu tai giải nạn, v́ đây là biểu tượng của bỉ cực thái lai (cực rồi lại sướng).  V́ thế mà tất cả mọi điều xấu đă hỏi đều thay đổi.   Nếu trong ḷng c̣n mưu tính việc đầu cơ, chắc rằng biểu tượng của quẻ không tốt như bầu trời quang đăng th́nh ĺnh có mây che, đó là chướng ngại dồn dập đến.  

4. Nhân Sự:  Trước mắt sự quan hệ nhân sự rất tốt, cũng dễ dàng thay đổi mau chóng, v́ vậy phải biết nắm thời cơ mà xử sự.  Chuẩn bị để ǵn giữ cho “Hoa được tươi” phải tụng “Bát Nhă Tâm kinh” để cầu đảosự cải tiến về nhân sự mà không có hại cho ḿnh.  Kinh nầy nói về trí hụê Bát Nhă tức Tánh Không, làm cho con người nên biết dụng tâm b́nh thường (sẵn có) mà xử sự.  Trí hụê Tự Tánh đó có khả năng thay đổi mọi t́nh huống đối đăi; nó không nịnh bợ, không sợ sệt cho nên người biết dụng nó chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp. 

5. Cừu Oán:  Nên dùng tâm b́nh thường mà xử sự đối đăi với người, chắc là không có thù oán, thị phi cũng đều dứt, có sự kiện tụng cũng nên ḥa giải. 

6. Người đi xa:   Người  khách b́nh an, trên đường đi vui vẻ.  Người đi xa sẽ đi đến nơi đúng hẹn, tin tức sẽ đến đúng kỳ. 

7. Tật Bịnh:  Người bị bịnh sẽ hồi phục.  Chú ư đến phương pháp trị liệu, không nên giải phẩu lớn (đại phẩu) 

8. Ma Sùng:   Không có ma, không có sùng, không có quỷ, cũng không có Thần theo quấy phá.   Phong thủy th́ theo thiên nhiên đă sắp đặt, thường mở cửa để cho ánh nắng mặt trời chiếu vào nhà buổi sáng rất tốt.  Không nên bày biện quá nhiều thứ trong nhà.    

9. Mất đồ: Đồ vật bị mất ở một nơi không xa lắm, có thể t́m lại được.  Nếu không biết được chỗ đang để đồ bị mất th́ không cách ǵ t́m lại được. 

10. Nhờ cậy:(xin giúp đỡ)  Có nhờ giúp đỡ, người ta cũng đồng ư, nhưng cũng mất thời gian khá lâu, chớ người ta không giúp liền được.  Nếu người ta không đồng ư giúp đỡ th́ thôi, để ngày khác đến xin giúp đỡ lại. 

11. Hôn Nhân:   Người chưa lập gia đ́nh, duyên đến tự nhiên thành vợ chồng.  Người đă có gia đ́nh rồi, th́ không c̣n cách nào để thay ḷng đổi dạ nữa.  Nếu như người phối ngẫu của ḿnh ngoại t́nh, cứ theo lẽ b́nh thường mà giải quyết, hoặc xử sự một cách tự nhiên, kết cuộc sẽ tốt. 

12. Linh tinh: (Những chuyện khác)   Trời quang mây tạnh là đại biểu cho Tánh Không, tức mọi pháp đều không có bản chất thật.  Tất cả mọi sự, mọi việc trên đời đều do nhân duyên hội hợp.  Hiểu được lư nầy th́ thành, bại, thạnh, suy, được, mất cũng chẳng nên bận tâm thương tiếc.   Ḷng tham cầu nay không c̣n, tâm xảo quyệt cũng chẳng có, nếu cứ tự nhiên như thế mà xử sự với người, chắc chắn sẽ chuyển họa thành phúc, duy tŕ được sự an lạc.   Muốn cầu lợi th́ phải làm tiêu tan việc hung xấu.  Nếu cứ tích cực t́m cầu th́ cơ hội thành và bại mỗi thứ một nữa.

Hành giả Mật Tông phải niệm nhiều “Bách Tự Minh” hướng về ngài Kim Cang Tát Đỏa mà cầu nguyện.  Phật giáo đồ phải niệm nhiều “Bát Nhă Tâm Kinh” hoặc “Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật Kinh”.

Như ư nghĩa lời giải đoán trong quẻ nầy là “Được Đại Vô Úy” (Tâm không sợ sệt).  V́ thế người xin quẻ cứ yên tâm mà làm việc không cần suy tính được, thua.

 

            2. Quẻ 2:  Ah-Ra (1-2)

Biểu tượng:  Đại nhật quang huy (Mặt trời chói lọi) 

Đại Nhật Như Lai quang huy hiệu,

Nhứt thiết ám khí tận quang minh.

Vấn giả ưu sầu đô tán tận,

Tồn tâm quang minh tức măn nguyện. 

Tạm dịch: 

Đức Đại Nhật Như Lai đến trong hào quang rực rỡ,

Đă đẩy lùi tất cả sự tối tăm mịt mù.

Những lo âu, buồn bả của người đến xin quẻ đều tan biến,

Những điều bận tâm sẽ dược sáng tỏ và măn nguyện. 

Tín Hiệu:   Thanh tịnh vô nhiễm chi cảnh

                   (Một nơi sạch sẽ không dính bụi trần)

Ngài Đại Nhật Như Lai là báo thân Phật, được tôn xưng là Đại Nhật biểu thị Phật pháp như ánh sáng mặt trời chiếu khắp mọi nơi phá tan hết tất cả bóng tối, có khả năng tiêu trừ vô minh của chúng sanh trong lục đạo.  V́ vậy mà người đến xin quẻ phải giữ tâm thanh tịnh, trong sáng ngay thẳng, ắt được tốt đẹp.   Tất cả những điều hung dữ đều tan biến, tất cả những điều tốt lành sẽ thành tựu.  Nhưng nếu có ư tưởng mờ ám hoặc có hành vi không đứng đắn, chắc chắn là tự ḿnh chuốc lấy tai họa.  V́ ánh sáng rực rỡ của mặt trời phá tan bóng tối không kể ḿnh hay người.  Vậy nếu ḿnh mờ ám th́ ánh sáng mặt trời cũng phá luôn.

 

            GIẢI ĐOÁN 

1. Gia Trạch:  Mọi việc không tốt đều tan biến, mọi người đều b́nh an.  Nếu có người đàn bà lớn tuổi nhưmg chưa có con, sẽ có tin vui là sẽ được sanh con trai. 

2. Tài Phú:   Nên làm nhiều việc thiện, tài sản sẽ tăng thêm.  Trước đây v́ gặp nhiều trở lực nên sự giàu có không đạt được như ư, c̣n nay th́ trở ngại đă giảm dần, nên bỏ củ theo mới để có thể khai triển kế hoạch mới. 

3. Mưu Vọng:  Dường như có một mạng lưới phiền năo vây quanh ḿnh, v́ trước đây mọi sự việc đều không thuận lợi.  Nếu bạn cắt được mạng lưới nầy, mọi việc sẽ chuyển xấu thành tốt.  Lưới phiền năo nầy bao gồm cả tâm lư và hiện thực, bạn có khả năng cắt đứt cả hai loại nầy.  Trong khi quan hệ với người không tốt, bạn có khả năng chuyển họ thành người tốt. 

4. Nhân Sự:  Cách thích hợp nhất để biến thù thành bạn là anh nên thành thật.  Đối phương nhất định sẽ hài ḷng và anh sẽ có thêm người giúp đỡ.   Có một vật giống như thủy tinh hay loại đá quí hoặc có màu đỏ mà ánh sáng của nó lấp lánh có thể giúp cải thiện được sự quan hệ với người khác.  Bạn có thể mang hay đeo vật nầy theo ḿnh hoặc dùng để làm quà tặng.   

5. Cừu Oán:  Không có cừu oán quấy nhiễu.  Không có chuyện thị phi hay kiện tụng. 

6. Người đi xa:  Khách của bạn b́nh an.  Tin tức sẽ đến.  Không lâu nữa bạn sẽ có được tin tức chính xác, và tốt từ khách. 

7. Tật Bệnh:  Tật bệnh sẽ thuyên giảm nếu có, nhất là bệnh truyền nhiễm.  Nếu cần nên giải phẩu.  Bệnh măn tính cũng dễ trở lại. 

8.Ma Sùng:   Không có ma sùng quấy nhiễu.  Phong thủy được cải thiện một cách tự nhiên.  Nên chặt hết những cây cối và thu dọn những đồ vật nào che khuất ánh sáng mặt trời. 

9. Mất đồ:  Vật bị mất ở hướng tây nam đến mà t́m.  Sẽ có người cho bạn biết tin tức về đồ vật bị mất. 

10.Nhờ cậy:  Nếu có nhờ cậy người giúp đỡ sẽ được như ư. Trước đây người mà bạn nhờ không đồng ư giúp bạn, nay th́ họ sẽ đồng ư.  

11. Hôn Nhân:  Người chưa lập gia đ́nh sẽ gặp được ư trung nhân.  Tốt nhất nên giải qưyết hết những khó khăn, trở ngại trên con đường t́nh yêu đến hôn nhân.  Người đă có gia đ́nh rồi th́ vui hưởng hạnh phúc vợ chồng, 

12. Linh tinh:  Quẻ nầy lợi cho tất cả những điều muốn hỏi, đặc biệt tốt cho việc giải quyết mọi khó khăn, phá trừ mọi trở ngại.  Duy có các câu hỏi về đất đai, nhà cửa cùng với các vật khác như các loại bàn ghế…là hơi xấu.  Cho nên nếu người xin quẻ là hành giả Mật Tông phải tụng nhiều chú Văn Thù và cúng dường loại đèn dầu chất béo và cờ cầu đảo.  Người theo đạo Phật nói chung nên tụng Bát Nhă Tâm Kinh để cầu xin.  Làm được vậy th́ lợi cho việc tiêu tai giải nạn.

 

            3. Quẻ 3:  Ah- Pa (1-3)

Biểu Tượng:  Nguyệt Cam Lồ Quang (Ánh sáng trăng ngọt ngào, êm dịu)

 Nguyệt sắc thâm lương như cam lộ,

Tẩy địch trần tâm quy b́nh tĩnh.

Lai chiêm vấn giả tác thiện hành,

Tức năng an hưởng chư phước báo. 

Tạm dịch: 

Màu trăng tươi mát như nước cam Lồ,

Tẩy sạch hết bụi dơ trong ḷng để quay về sự b́nh lặng, trong trắng.

Người đến xin quẻ phải làm việc thiện,

Tức có thể an hưởng tất cả phước báo. 

Tín Hiệu:  Vô chướng ngại chi nguyện lực

      (Nguyện lực không trở ngại) 

Gia tŕ lực của chư Phật và Bồ Tát thực ra là nguyện lực của chúng sanh.  Có nguyện lực trong sáng và có tín tâm th́ có được lực gia tŕ.  Khi chúng sanh phát nguyện tuy thanh tịnh, trong sáng nhưng gặp một chướng ngại ǵ đó th́ rất dễ dàng trở thành bất tịnh.  Tham, sân, và si là ba thứ độc chướng ngại một khi chúng sinh khởi.

Ánh sáng trăng trong mát, ngọt ngào có khả năng diệt trừ được ba độc gây khổ đau nầy, khiến cho nguyện lực chuyển thành thanh tịnh, do đó mà không có chuớng ngại.  V́  vậy mà người đă có phát nguyện bất tịnh nên tỉnh ngộ t́m hiểu ư nghĩa của Tánh Không, lư Duyên Khởi…  nhờ đó mà có thể nhận được gia tŕ lực của chư Phật và Bồ Tát.  Như thế th́ nguyện lực sẽ được viên măn và hưởng được mọi phước báo.

 

            GIẢI ĐOÁN 

1. Gia Trạch:  Nếu tu được pháp Mộc Dục (tắm rửa), pháp Trừ Chướng Ngại, ắt trong nhà tăng thêm người.  Người tu phép Mộc Dục, trong lúc tắm gội hăy quán tưởng công dụng của nước để tắm rửa nầy sẽ được chư Phật, Bồ Tát phóng hào quang thanh tịnh đến.  Người chưa tu Mật Pháp, trong khi quán tưởng phải tụng “ Chú Văn Thù Bồ Tát” tức “ Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi” 21 biến. 

Người tu phép Trừ Chướng Ngại nên lấy Kim Cang Tát Đỏa làm Bổn Tôn là tốt nhất, tuy nhiên tu các bổn tôn khác cũng được.   Nếu người chưa tu Mật Pháp, chỉ cần chấp hai tay hướng về chư Phật và Bồ Tát mà cầu nguyện, sám hối tất cả những ác nghiệp đă tạo từ nhiều kiếp trước đến nay, rồi quán tưởng được sức gia tŕ  của chư Phật và Bồ Tát từ ánh sáng cam Lồ đang phóng ra. Nhà cửa, người trong gia đ́nh đều được b́nh an.  Các chướng ngại và các loại khẩu thiệt đều được tiêu trừ.  Nếu có người đang có thai sẽ sanh con gái. 

2. Tài Phú: Tiêu trừ được chướng ngại, của cải, tài sản sẽ tăng.  Việc nầy nên làm từ từ, không nên hành động gấp.  Nếu có sự cạnh tranh th́ sức cạnh tranh của đối phương sẽ tự nhiên biến mất. 

3. Mưu Vọng:  Đạt được mục đích, không gặp một trở ngại nào. Chướng ngại đă có th́ tự nhiên bị tiêu trừ.  Nếu có ư đồ dùng bạo lực để can thiệp hoặc hành động quá khích, ắt là bất lợi rơ ràng là tự t́m lấy rắc rối.  

4. Nhân Sự:   Cứ quan hệ với người thuận theo tự nhiên th́ mọi sự tốt đẹp.  Nếu như sự quan hệ trở nên xấu đi, dùng hoa màu trắng, nước sạch, thực phẩm màu trắng dâng cúng lên chư Phật và Bồ Tát.  Không nên dùng quyền lực và tài lực mà gây ảnh hưởng người khác, hoặc có ư đồ buộc người khác phải giúp đỡ ḿnh. 

5. Cừu Oán:   Chẳng có cừu oán.  Kiện tụng đều được giải. 

6. Người đi xa:   Khách và tin khách sẽ đến ngay. 

7. Tật Bệnh:  Các bịnh cảm mạo và bịnh tiêu hóa sẽ thuyên giảm ngay.  Không nên giải phẩu.  Sẽ gặp được thầy thuốc giỏi.  

8. Ma Sùng:   Không có ma sùng  hay quỷ thần quấy nhiễu. 

9. Mất đồ:   Nếu nhờ một người đàn bà đi về hướng Nam hoặc hướng Bắc để t́m vật bị mất th́ có thể t́m lại được. Người đàn bà sẽ mang đến tin vui. 

10. Nhờ cậy:   Đi nhờ cậy giúp đỡ đều được như ư, nhất là nhờ phụ nữ.  Khi đi nhờ vă nên có thái độ ôn ḥa, không nên gây áp lực với họ. 

11. Hôn Nhân:   Người chưa lập gia đ́nh sẽ gặp người tâm đầu, ư hợp.  Người đă có gia đ́nh rồi, hạnh phúc vợ chồng rất tốt.  Nếu như người xin quẻ gặp sự khó khăn của một người thứ ba, th́ nên thẳng thắng mà giải quyết với họ. 

12. Linh tinh :   Nói chung,  quẻ nầy khuyên ta không nên dùng bạo lực hoặc thủ đoạn để giải quyết vấn đề.  Nếu có phụ nữ dính líu vào, hay có trung gian giới thiệu sự việc th́ có thể thành công, kết quả như ư.   Nếu có điều kiện bất lợi, nên t́m một vị Lạt-Ma để xin phép Gia Tŕ Cam Lồ, có thể giảm thiểu sự mất mát hoặc giảm nhẹ h́nh phạt.  

            Nếu là tín đồ Mật Tông nên hành tŕ Bạch Độ Mẫu mà cầu nguyện, cũng có thể cúng bái Long Thần, hành nghi Mộc Dục (tắm rửa), tu pháp Trừ Chướng, hoặc tu pháp Thượng Sư.

 

Phật giáo đồ chỉ cần đănh lễ đức Phật Bảo Sanh.  Ư nghĩa chung của quẻ là “Mây Lành Kết Tụ”.

 

            4.  Quẻ 4:  Ah Tsa (1-4)

 Biểu Tượng:  Minh tinh thiểm diệu (Sao sáng lấp lánh) 

Không tế minh quang cực minh lượng,

Lai chiêm vấn giả hoạch cát tường.

Duy tu hằng tâm dữ nại tâm,

Sở cầu thương tốt nan thành biện. 

Tạm dịch: 

Trên trời ánh sao vằng vặc,

Người xin quẻ được cát tường.

Chỉ nên giữ Tâm b́nh thường, nhẫn nại,

Những điều cầu mà vội vàng th́ khó thành tựu. 

Tín hiệu:   Viên măn tụ hội, vô hữu tán ly

      (tập trung đầy đủ không phân tán)

 

Tín hiệu nầy cho thấy mọi sự đều viên măn, những điều chưa đạt được sẽ được, những điều đă đạt được th́ không bị mất.  Đây là một quẻ tốt. 

Tuy nhiên sự hợp tan của sự vật đều do sự quyết định của nguyên lư Nhân-Duyên.  Cho nên người xin quẻ không nên lo lắng, sốt ruột.  Nếu cẩn thận và chú ư hơn th́ thiện nhân sẽ đưa đến thiện quả.  V́ quẻ nầy cho biết dựa vào tha lực và những điều kiện khách quan, nhưng đa phần th́ dựa vào tự lực và những nỗ lực chủ quan.  V́ vậy nên b́nh tĩnh chờ đợi thời cơ chín muồi. 

 

            GIẢI ĐOÁN 

1. Gia trạch:   Nếu thắp hương và treo cờ cầu đảo để cầu nguyện th́ t́nh h́nh gia trạch sẽ trở nên tốt đẹp hơn.  Có thể tránh được những sự căi cọ, khẩu thiệt; đồng thời bịnh tật cũng được tiêu trừ.  Nếu trong gia đ́nh có người mang thai sẽ sanh con gái. 

Ghi chú:  Cờ cầu đảo là một lá cờ nhỏ năm (5) màu gồm các màu:  hồng, lam, lục, trắng, và vàng. Trên lá cờ có ghi bài văn cầu đảo, kết thành xâu treo trước nhà.                          

2. Tài phú:   Tài sản tăng thêm.  Sẽ nhận được tặng vật như đồ gỗ, gia súc, văi, tơ màu lục.   Thời cơ đă đến  

3. Mưu vọng:  Đối với việc đi xa như buôn bán, du lịch rất tốt và vui vẻ.  Nếu tính toán làm ăn những việc có tính cách tĩnh ắt bị trở ngại v́ quẻ nầy chủ về động, do đó mà không nên tĩnh (thụ động hay chờ ngựi làm dùm cho ḿnh.) 

4. Nhân sự:  Có tin tức tốt đến.  Có thêm thư từ và giấy tờ báo tin lành đến, nhờ vào những văn kiện và thư tín nầy mà có được sự giúp đỡ lớn lao.  Chung chung mà nói th́ quan hệ việc đời tốt, nhưng nên ở thế chủ động, không nên nhờ cậy người khác. 

5. Cừu oán:   Không có cừu oán, kiện tụng, hay thị phi. 

6. Người đi xa:  Khách và tin tức sẽ đến, khách phương xa trên đường đi rất vui vẻ. 

7. Tật  bịnh:  Có bịnh về khí, tinh thần rối loạn bất an.  Tuy nhiên không phải là bịnh nặng, nghỉ ngơi sẽ khỏe mạnh trở lại.  Nên cúng Tổ Tiên.  Có thể giải phẩu.  Quẻ định là b́nh an.  Bệnh mạn tính nên đề pḥng bệnh gan. 

8. Ma sùng :  Không có loại ma hay thần nào quấy nhiễu mà chỉ do chính bản thân ḿnh có tâm t́nh bất an.  Do ḷng nghi ngờ sinh ra quỷ ám tự thân. V́ thế cần thiết phải ổn định lại tinh thần ḿnh. 

Về phong thủy, ở hướng Đông bị khuyết điểm, hoặc có cây chắn, cột cờ, hay trụ đèn … không thích nghi với phương hướng.  Có thể treo cờ cầu đảo màu hồng hoặc hóa giải bằng chú “Luân Vương”. 

Ghi chú:  Mật Tông có đủ các loại Chú Luân.   In các loại chú của Bổn Tôn lên văi làm cờ kỳ đảo hoặc nhương giải. 

9. Mất đồ:   Đồ vật bị mất, tuy bị người mang đi, nếu mau chóng đi t́m lại th́ vật sẽ trở về nguyên chủ.  Hăy t́m vật bị mất ở hướng Bắc hay hướng Đông. 

10. Nhờ cậy:   Có chuyện cần phải nhờ người giúp đỡ đều được thỏa măn.  Người có tánh hách dịch th́ nên bỏ đi, nếu không sẽ bị thất bại. 

11. Hôn nhân:   Đối với người chưa lập gia đ́nh, nếu nắm chủ động th́ được măn nguyện.  C̣n đối với người đă có gia đ́nh th́ t́nh vợ chồng rất tốt đẹp.  Nếu có người thứ ba xen vào, chỉ một thời gian ngắn cũng xa nhau. 

12. Linh tinh:  Những thứ đă hỏi đều được thành công, duy có một đều là người hỏi có liên    quan đến việc dưới nước, nên có một ít trở ngại như không nên đi xa bằng thuyền, tàu thủy… 

Tín đồ Mật Tông nên tu Lục Độ Mẫu Pháp (Green Tara) treo nhiều cờ cầu đảo Hộ Pháp.  Tín đồ Phật Giáo chỉ cần tụng kinh Phật Bổn Sanh đồng thời hướng về đức Bổn Sư Thích Ca mà cầu nguyện.   

Ư nghĩa chung là:  Sức gió mạnh thêm, cho nên người xin quẻ nên động không nên tĩnh.

 

            5. Quẻ 5:  Ah-Na (1-5)

     Biểu TượngHoàng Kim Đại Địa (Đất Vàng)

 Măn địa hoàng kim,

Quái tượng khả hỷ.

Lai chiếm thử quái,

Duy bất nghi động. 

Tạm dịch: 

Vàng khắp cả mọi nơi,

Biểu tượng quẻ nầy là tốt, vui.

Đến xin được quẻ nầy,

Th́ không nên động.                            

Tín Hiệu:   Quái ư nan sai, đáp án vị định

                  (Ư của quẻ khó đoán, lời giải chưa chắc chắn) 

Quẻ nầy chỉ lợi cho người xin có tính cách lâu dài, sự việc có tính cách cố định, không nên xem những việc có tính cách tạm thời, ngắn hạn, và có tính lưu động.  V́ đất là vàng, chỉ có lợi cho đất, nên làm việc tĩnh hơn là làm việc động.  Người xin quẻ phải nên nắm được ư nầy tức là đă nắm được yếu chỉ thành công vậy.

 

            GIẢI ĐOÁN: 

1. Gia Trạch:   Nhân khẩu ổn định, nhà cửa đẹp đẽ, vui ḥa.  Không có tăng thêm người, di chuyển đi nơi khác không lợi. 

2. Tài Phú:    Tài sản, tiền bạc được ổn định.  Giữ ngành nghề củ là tốt.   Sáng tạo cái mới, biến cải, hay khếch trương th́ bất lơị.  Bất lợi nhất là mở cái ǵ mới để làm ăn chung với người khác.   Không nên đầu cơ.  Nên giữ nguyên chỗ những tài sản đă có. 

3.  Mưu Vọng:  Đă có mục đích cố định rồi, nên lập kế hoạch dài hạn là tốt.  Nếu nắm giữ không chắc chắn, ắt kế hoạch sẽ dễ dàng thất bại.  Nếu gặp khó khăn, phải mất thời gian để giải quyết. 

4.  Nhân Sự:  Lâu dài mà nói, quan hệ nhân sự tốt nhưng phải mất thời gian để tạo dựng.  Nếu thời gian quá ngắn th́ thiếu mất sự giúp đỡ.  Nên tu pháp Kính Ái có thể cải thiện.  Không nên lạm dụng tiền bạc, vật chất mà giao tế. 

5.  Cừu Oán:  Không có cừu oán gây rối, nhưng rất dễ sinh ra hiểu lầm, thị phi, kiện tụng liên miên.  Tạm thời khó mà giải quyết được, nên tu  Pháp Hàng Phục, Tiêu Trừ hiểu lầm, hoặc dùng nước Cam Lồ mà tắm. 

6. Người đi xa:   Khách b́nh an nhưng có trở ngại.  Tin tức sẽ đến sau. 

7. Tật Bịnh:  Chủ về bịnh viêm, bi đau khí quản.  Bịnh tuy không nặng  nhưng cứ kéo dài khó thuyên giảm.  Nên treo cờ cầu đảo nhiều mặt (đa diện) hay Ma Ni Chuyển, nhờ gió thổi mà cờ chuyển động tung bay. 

Ghi chú:  Ma Ni Chuyển là một loại pháp khí của Mật Tông, h́nh ống tṛn, bên trong có để bài chú như Lục Tự Đại Minh của ngài Quan Thế Âm.  Tín đồ vừa tụng chú nầy vừa chuyển động Ma Ni Chuyển, nên tăng gia sức tŕ chú, cũng có thể treo trước nhà như cái phong linh.   

8.  Ma Sùng:  Không có ma sùng cũng như không có quỷ thần trấn yểm, nhưng phong thủy không được tốt.   Vị trí nhà, đất, nước nơi chỗ hiện đang ở không thích thích hợp, nên cho điều chỉnh lại như là đổi phương hướng của cửa lớn, vị trí đặt giường nằm cũng có thể treo Chú Luân mà nhương giải (xua đuổi) 

9.  Mất đồ:  Do người ở trong nhà t́m lại đuợc, hoặc t́m vật mất ở hướng Đông. Nên t́m ngay vật bị mất, nếu chậm trể khó có thể t́m được.   

10.  Nhờ cậy:  Nhờ cậy là phí thời gian, nhưng cuối cùng sẽ có được sự giúp đỡ.  Đối với việc nhờ vă không nên quá hy vọng. 

11.  Hôn Nhân:  Người chưa lập gia đ́nh phải mất thời gian để t́m kiếm người vừa ư.   Người đă có gia đ́nh, sự quan hệ vợ chồng ổn định, nhưng người phối ngẫu lại thiếu đời sống vợ chồng. 

12.  Linh tinh:   Hăy hành động cấp tốc th́ có thể dễ dàng giải quyết. Nếu bỏ phí thời gian làm chậm trể ắt dễ mất cơ hội.  Đối với loại tin tức th́ chủ về chậm trể.  Du lịch có sự buồn bực.  Có thể đến trước tượng những Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Bảo Sanh mà cầu xin.  Nói chung ư nghĩa của quẻ là bám trụ chắc chắn, cơ sở sẽ được ổn định.  Cho nên phải tĩnh chớ không được động.

 

            6. Quẻ 6:  Ah-Dhi (1-6)   

Biểu Tượng:  Kim Cang Thanh Âm (Âm thanh kim cang)

 Đắc văn Kim Cang thanh âm,

Chiêm giả sanh đại hỷ duyệt.

Nhứt thiết tiêu tức cát tường,

Văn giả tâm hoa nộ phóng. 

Tạm dịch: 

Nghe được âm thanh Kim Cang,

Người xin quẻ sanh ḷng vui vẻ.

Tất cả tin tức đều tốt,

Người nghe vui mừng hớn hở. 

Tín hiệu:   Tự Bổn Tôn tâm, tăng ích lợi cho trí tuệ.

                  (Tự tâm của Bổn Tôn là tăng ích lợi cho trí tuệ) 

Bổn Tôn là Tâm Bồ Đề có cả hai Đại Bi và Đại Trí.  V́ ḷng Đại Bi mà phát nguyện độ chúng sanh; v́ Đại trí mà biết được tất cả các Pháp đều là Không.   Do Tâm Bồ Đề của Bổn Tôn đă khai phá được trí huệ của riêng ḿnh, thật là một quẻ tốt.   Người xin được quẻ nầy nên học Kinh, Luận Phật Giáo và khoa học hay nghệ thuật th́ đều thành đạt.  Tốt nhất là theo ngành kiến trúc.

 

            GIẢI ĐOÁN 

1.  Gia Trạch:    Nhân khẩu b́nh an, không có tai nạn, vui vẻ hoàn toàn.  Có thể tăng thêm người, nếu có thai sẽ sinh con trai.  Chẳng hạn như tu theo Nghi quỹ Trường Thọ Phật Mẫu, hay treo chú Quán Âm Thập Nhứt Diện. 

2.  Tài Phú:   Tài sản tăng dần rất thuận lợi.  Không nên đầu cơ tích trử.  Có cơ hội để mở thêm dịch vụ mới, nên hợp tác với người khác.  Trong lúc làm ăn phát đạt, phải lưu ư bảo vệ, duy tŕ t́nh trạng phát triển.  Quẻ nầy ứng cho người phái nữ th́ rất tốt, nếu phái nam xin được quẻ nầy  tốt hơn hết là nên hợp tác với phái nữ. 

3.  Mưu Vọng:  Tất cả mọi sự tính toán, ước mơ đều được măn nguyện. 

4.  Nhân Sự:  Mọi sự quan hệ đều được như ư và vui vẻ.  Nên dựa vào lực lượng phụ nữ. 

5.  Oán Thù:   Nhờ có các ngài Hộ Pháp bảo vệ nên thù oán không nỗi lên được.  Nên tụng chú Đại Bi. 

6.  Người đi xa:   Tin tức của khách sẽ đến ngay, trên đường đi thuận lợi và vui vẻ. 

7. Bệnh:   Bịnh t́nh thuyên giảm khá tốt.  Nên tụng chú Đại Bi.  Có thể giải phẩu.   Nên uống thuốc thang tốt hơn thuốc hoàn (thuốc viên). 

8. Ma Sùng:  Không có ma sùng hay quỷ thần quấy phá.  Phong thủy đều tốt nhưng trong người cảm thấy không thỏa măn, đều là v́ ảnh hưởng tâm lư.  Nên tu pháp Thanh Tịnh Tự Tâm của Bổn Tôn. 

9.  Mất đồ:  Nên treo ṿng hoa màu đỏ, hoặc phủ một tấm văi điều (tượng trưng cho điềm vui) để t́m kiếm, hoặc đến nơi chỗ gần nước mà t́m.  Cũng có thể thuê người t́m, nhưng người ấy phải thuộc ngành chuyên môn như thám tử tư chẳng hạn.  Những đồ phụ tùng c̣n để nguyên ở chỗ gần đó, hăy để ư mà t́m kiếm. 

10.  Nhờ cậy:  Nếu có nhờ cậy ai cũng đều được toại nguyện.  Có trở ngại th́ phải hành pháp Trừ Chướng.  Tốt nhất là nhờ phái nữ.   

11.  Hôn Nhân:  Chắc chắn hôn nhân sẽ được mỹ măn.  Phu thê ḥa thuận, nhất là sự hợp tác của vợ con cùng chồng để lo sự nghiệp.  

12.   Linh tinh:  Mọi sự đều được như ư, nếu có phụ nữ tham dự th́ sẽ thấy thuận lợi cát tường.      

Tín đồ Mật Tông nên tu pháp Quán Âm, hoặc Văn Thù Sư Lợi, Kim Cang Thủ, đồng thời tu Không Hành Mẫu Pháp.  

Tín đồ Phật giáo nên thờ cúng Quan Âm và treo chú Quan Âm (Om Ma Ni Phát  Mê Hồng = Án Ma Ni Bát Di Hồng)     

Ư Chung:   Thuận ư và gia tăng trí huệ.   

Quẻ nầy động tĩnh đều được.  Nhất là nên làm ăn ở gần nước v́ có quan hệ đến nước.

 

7.  Quẻ 7:  Ra- Ah (2-1)

 

Biểu Tượng:    Minh Đăng (Đèn sáng)

 

Nhược minh đăng chi phá hắc ám,

Nhữ tâm phá ám ứng như thị.

Túng hữu sầu muộn chư khổ năo,

Phật pháp như đăng vi chiếu lộ.

 

Tạm dịch:

 

Nếu ánh sáng đèn phá tan được bóng tối,

Tâm bạn cũng nên như vậy để phá những u ám.

Đừng có buồn rầu khổ năo,

Phật pháp như ngọn đèn soi đường.

 

Tín Hiệu:  Minh đăng chiếu lộ, vô hữu phong xuy.

                  (Đèn sáng soi đường, không có gió thổi)

                       

Con người đă sinh ra trong cơi Ta-Bà thế giới nầy được gọi là ngũ trược ác thế. Cái ác nầy đă làm cho gió nghiệp thổi lên, gây nên biết bao nhiêu khổ năo rối loạn.   Người mê muội đang trong khổ năo nếu không hiểu được lư Không Tánh hay Duyên Khởi  th́ sẽ sanh tâm tranh giành mà tạo nên vô số ác nghiệp, như vậy kết quả khổ năo lại tăng thêm.

 

Phật pháp như ngọn đèn sáng không làm cho gió nghiệp thổi lên mà c̣n chuyển biến được nghiệp lực, khiến cho chúng sanh ĺa khổ được vui.  Người xin đuợc quẻ nầy chắc chắn sẽ hết ưu sầu.  Nếu v́ Phật pháp mà làm nhiều việc lợi ích cho chúng sanh hữu t́nh ắt được kiết tường.

 

GIẢI ĐOÁN:

 

1. Gia Trạch:  Năm nay vận khí hanh thông, người trong gia đ́nh b́nh yên.  Trong nhà lại có thêm người, mua được nhà mới.  Nếu trong nhà có ngườ́ có thai sẽ sanh con trai.

 

2.   Tài Phú:  Tài sản tăng lên.  Hăy bỏ hết sầu muộn.  Về sự nghiệp, nên sửa đổi lại phương kế để được tăng trưởng lợi ích.  V́ thế mà nên canh tân không nên thủ cựu (nên bỏ củ chọn mới).

 

3.  Mưu Vọng:   Hăy mạnh dạn tiến hành công việc tự nhiên sẽ như ư.  Người trong cảnh nguy khốn có cơ duyên được sự giúp đỡ th́ theo đây mà thay đổi t́nh trạng hiện tại trước mắt. Cơ duyên chỉ đến một lần đừng bỏ mất cơ hội.  V́ thế mà người xin được quẻ nầy phải nắm chắc thời cơ, nên tu hành phép Trừ Chướng.  Quẻ nầy chủ về tự ḿnh đổi mới, kẻ khác chỉ giúp cho cơ hội, c̣n ḿnh phải cố gắng, nỗ lực mới có thể thành công.

 

4. Nhân Sự:  Trước mắt mọi quan hệ nhân sự đều tốt.  Quẻ nầy tốt cho người phái nam hỏi việc.  Tuy nhiên cả hai phái đều có thể có sự giúp đỡ, nhưng nếu phái nữ xin được quẻ nầy th́ sự giúp đỡ sẽ bị yếu hơn.

 

5.  Cừu Oán:   Dù rằng có nghe được những tin  tức không có lợi, nhưng trên thực tế thù oán sẽ không làm hại được bạn.  Những việc bị kiện tụng sẽ không thành và sự thị phi sẽ dễ dàng chấm dứt.  Nên hành tŕ pháp Trừ Chướng.

 

6.  Người đi xa:  Sẽ biết được tin của khách, người ấy b́nh an, tin tức sẽ đến sau.

 

7. Tật Bịnh:  Nên đề pḥng tật bịnh v́ bịnh t́nh sẽ trở nên trầm trọng, nhất là bịnh tim và các loại bịnh về hệ thống tuần hoàn.  Bịnh sẽ kéo dài khó thuyên giảm.  Không nên làm đại giải phẩu e có chuyện xảy ra bất ngờ ngoài ư muốn.  Nên tụng chú Đại Bi.  C̣n những bịnh khác như thuộc về ruột già và ruột non dễ dàng được hồi phục.

 

8. Ma Sùng:  Không có quỷ thần hay ma sùng quấy rối.  Những rắc rối trước mắt không do quỷ thần hoặc ma sùng gây nên, mà chỉ do những hành vi nghiệp lực trong quá khứ, cho nên cũng không có hại.  Người xin quẻ nầy phải nên thành tâm sám hối rồi dùng nước Cam Lồ mà tắm.

 

Phong thủy tốt, nên chú ư sự chiếu sáng của mặt trời.  Có một cái hẽm kẹt tối tăm, nên sửa sang lại để có được ánh sáng chiếu vào, và nên treo những bài chú lên.

 

9. Mất đồ:  Đồ vật mất ở hướng Tây Nam.  Theo phương ấy mà đi t́m.  Sẽ có người đến báo cho biết về tin tức của vật bị mất.

 

10.  Nhờ cậy:  Nếu có thể cứ thẳng thắng, thành thật nói lên mục đích của ḿnh, tự nhiên người ta sẽ thông cảm và giúp đỡ cho.  Đừng hy vọng rằng người ta sẽ giúp cho kế hoạch rơ ràng và đầy đủ, ngược lại người ta chỉ đứng bên cạnh nói giúp mà thôi, nhưng sự giúp đỡ đó sẽ dẫn đến thành công.

 

11. Hôn Nhân:  Chủ động trong việc đi t́m người yêu.  Người đă lập gia đ́nh rồi nên nhượng bộ người phối ngẫu.  Trong lúc có đệ tam nhân (người thứ ba) nên chủ động hẹn người ấy để giải quyết,

 

12. Linh tinh:  Các việc làm không bị chướng ngại và oan trái.  Nên nắm phần chủ động.  Nếu    

ở thế bị động sẽ không tốt. 

Tín đồ Mật Tông nên tu pháp Cu Lô Cu Li (Kurukulli) hoặc dùng pháp màu hồng của Bổn Tôn mà cầu đảo .  Tín đồ Phật giáo nên hướng về Phật A Di Đà mà cầu nguyện.  Cũng có thể dùng hoa màu hồng đỏ mà cúng dường lên ngài Quan Âm.

Nói chung ư nghĩa là “Tự cầu đa phước”, do đó mà đừng ỷ lại vào người khác.

 

8. Quẻ 8:  Ra-Ra (2-2)

 

Biểu Tượng:  Thiêm Du (Thêm dầu)

 

Hướng Phật tiền đăng thiêm tô du,

Quyền thế tài phú giai thiêm gia.

Mă đầu Kim Cang đàn thành hiển,

Chiêm giả chư pháp giai măn nguyện.

 

Tạm dịch:

 

Hướng về cây đèn trước bàn Phật mà đổ thêm dầu,

Uy quyền, tài sản đều được tăng thêm.

Đàn Mă Đầu Kim Cang xuất hiện,

Người xin quẻ các pháp đều được măn nguyện.

 

Tín Hiệu:   Vi nguyện vọng chi đăng, nhất tái thiêm tô du

       (Ngọn đèn của nguyện vọng lại được rót thêm dầu)

            Những người Tây Tạng theo Phật giáo khi cúng dường lên chư thần, hay cầu đảo phát nguyện đều theo tập quán là rót thêm dầu vào cây đèn dầu, mỗi lần thêm nếu khô th́ tính đến cả kí lô.  Làm như vậy là để Chư Phật và Bồ Tát gia tŕ, người cầu sự gia tŕ phải giữ tâm thanh tịnh và những điều phát nguyện cũng phải thanh tịnh.  Cứ nên thành tâm biểu lộ xin sám hối hết tất cả tội chướng từ xưa đến nay, sau đó mới có thể được sự gia tŕ.  Quẻ nầy xin Mă Đầu Kim Cang là hóa hiện của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong thân tướng dữ dằn, có sẵn Tâm Đại Bi, v́ thế mà ngựi xin quẻ có được phước lành đầy đủ. 

 

GIẢI ĐOÁN

 

1. Gia trạch:  Phước trạch trong gia đ́nh tăng lên, thêm người, nếu có thai sẽ sanh con trai.  Người xin khí sắc tốt, dung mạo rực rỡ.

 

2.  Tài Phú:  Có thể san bằng những trở ngại để tăng gia tài sản.  Nên tu pháp Mă Đầu Kim Cang, dùng Cờ Kỳ Đảo màu lục, cũng có thể dùng bài chú Quan Âm.  Tiến hành kế hoạch mới là thích nghi, người có chút tính mạo hiểm cũng không hại ǵ, nhất là đối với những đồ vật khô cằn thiên nhiên loại thượng phẩm màu đỏ đều trúng lời.

 

3.  Mưu Vọng:   Tin tức chính xác sẽ đến, mục tiêu đă xác định sẽ mau chóng được măn nguyện hăy hướng về Không Hành Mẫu mà cầu nguyện, những công việc đang tiến hành cứ phát triển, c̣n có thể có phát triển các mục tiêu khác.  Cũng có thể hướng về ngài Quan Thế Âm mà cầu nguyện.

 

4. Nhân Sự:  Giao dịch với người tốt, t́nh bạn vui vẻ.  Nếu chủ động tiếp xúc, chắc chắn cải thiện được những sự quan hệ không tốt.   Nếu muốn hóa giải sự thù địch, tốt nhất là đốt lửa cúng để cầu đảo.  Cũng có thể tu pháp Trừ Chướng và pháp Mộc Dục ắt tự nhiên chuyển thù hóa bạn.

 

5.  Cừu Oán:   Không có cừu oán và sự nhiễu hại v́ người xin quẻ nầy được người có sức mạnh ủng hộ.  Nếu công kích người đối nghịch th́ không bao lâu sẽ có tin tức đưa đến, bạn có thể phát động sự công kích từ hướng Đông và hướng Trung ương th́ người đối nghịch sẽ bị thua một trận tơi bời và bạn sẽ đại thắng.  Có thưa kiện cũng được thắng.

 

6.  Người đi xa:  Không bao lâu nữa khách sẽ đến.  Khách đang trên đường đi vui vẻ.  Tin tức sẽ đến ngay.

 

7.  Tật Bịnh:  Nếu mắc bịnh tim, bịnh về máu huyết, hay bịnh truyền  nhiễm …nên đốt lửa để cúng hoặc tụng chú Đại Bi để cầu nguyện th́ bịnh t́nh sẽ thuyên giảm.  C̣n các bịnh khác không lâu sẽ hồi phục.  T́m thầy thuốc, nên đi về hướng Đông, nên giải phẩu.

 

8.  Ma Sùng:   Tuy không có Ma sùng khuấy phá, nhưng v́ người xin quẻ nầy bị áp lực của công việc đè nặng, do đó trên mặt tâm lư giống như là có ma quỷ quấy nhiễu.  Nên tu pháp Tỉnh Mịch Tôn, tŕ chú Lục Tự Đại Minh và chú Đại Bi.

Phong thủy tốt.  Nên chú ư đến căn pḥng chính giữa nhà, không được để đồ vật lộn xộn thiếu ngăn nắp.  Khi nào dọn dẹp tề chỉnh rồi th́ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Có thể treo bài chú gần bức tường ở giữa nhà.

 

9.  Mất đồ:  Nên theo hướng Tây hoặc Nam mà t́m vật bị mất.  Hăy treo hoa hoặc văi màu đỏ để có được tin tức.

 

10.  Nhờ cậy:  Phàm có nhờ cậy người khác, tức th́ xong ngay.  Nhờ cậy phụ nữ ắt có chút trở ngại, nhưng không có hại nhiều.

 

11.  Hôn Nhân:   Lương duyên do trời định, người thứ ba tự nhiên không c̣n nữa.

 

12.  Linh tinh:  Nói chung những điều xin hỏi đều tốt cả.   Duy những điều đă hỏi nếu liên           quan với nước và đất là không tốt.  Những việc nầy như nước trong ao bị khô cạn dần, ban đầu không thấy, nhưng lâu ngày sẽ thấy không có lợi.

Người theo Mật Tông nên tu pháp Mă Đầu Kim Cang hoặc tụng chú Đại Bi.  Phật giáo đồ có thể lễ bái đức Quan Thế Âm.

Ư nghĩa chung:  Sự vui vẻ được giữ ǵn và tăng lên liên tục.  Nên tiệm tiến (tiến dần dần)

Không nên cấp tiến (tiến nhanh).  Nên giữ mục đích lâu dài,  không nên đặt mục tiêu ngắn hạn và tạm thời.

 

9.  Quẻ 9:  Ra-Pa (2-3)   

 

Biểu Tượng:   Tử Ma ( Ma của sự chết)

 

Tử ma giáng lâm chủ thất bại,

Hiệp như tinh hỏa tao thủy tiễn.

Nhứt thiết chiêm vấn giai vô thành,

Sở lợi giả duy chủ phá hoại.

 

Tạm dịch:

 

Ma của sự chết hiện về chủ thất bại,

Gặp nhau như một tia lửa nhỏ chạm giọt nước bắn tóe lên.

Tất cả mọi đều xin hỏi đều không thành,

Chỉ có lợi cho những việc có tính cách phá bỏ.

 

Tín Hiệu:  Đồ sát tử vong dữ phá hoại

                 (Giết hại, chết chóc và phá hoại)

 

            Tử thần của Mật Tông Tây Tạng có nhiệm vụ ǵn giữ thành đàn ở ngoài cửa hướng Nam.  Phương Nam là cửa của đức Phật Bảo Sanh, chủ về sự giàu có và của cải báu vật.   Ngoài tài bảo ra c̣n có Tử Thần nữa.  Đàn thành nầy được sắp xếp với nhiều ư nghĩa thâm diệu.  Trung Quốc có câu ngạn ngữ:  “Nhơn vi tài tử, điểu vi thực vong” nghĩa là con người chết v́ tiền của, chim chóc chết v́ ăn uống.  Câu nầy cho thấy mọi loài đều có tâm lư tương đồng như thế (Chết v́ ngũ dục!)

 

GIẢI ĐOÁN

 

1.  Gia Trạch:  Gia trạch không được yên ổn, nhiều thị phi cải cọ.  Người trong nhà hay bị tử vong, hoặc gặp đại nạn như trọng bịnh, thất nghiệp, các loại thường là phá tài, hao tán.  Nên dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ, gọn gàng bàn Phật, sắp xếp lại kinh điển và cầu nguyện.  Hăy hành            tŕ nghi pháp “Phóng Đa Mă ” để kỳ đảo.   Nên làm nghi thức tắm nước Cam Lồ, hoặc treo chú ngay trước đối diện cửa chính.

 

2.  Tài Phú:  Buôn bán thất bại, mất mát tiền của, người đầu cơ lại càng thất bại mau chóng.  Không nên khai triển kế hoạch mới.  Đánh bạc thua và mắc nợ nhiều.  Nếu đi buôn bán làm ăn xa, phải tụng Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn hoặc chú Đại Bi.

 

3.  Mưu Vọng:   Có tính toán th́ có sự trở ngại.  Nếu cứ miễn cưỡng mà làm, chắc chắn công việc sẽ bị hư hỏng.  Không bằng có kế hoạch lâu dài, tạm thời không tiếp xúc th́ tốt hơn.  Trở ngại là do người đàn bà gây ra hoặc v́ sự chủ ư của người đàn bà mà gây nên sự hiểu lầm.

 

4.  Nhân Sự:  Không có một ai giúp đỡ cả.  Cầu đảo th́ sanh trở ngại, không có lợi khi giao thiệp với đàn bà.   Muốn yêu cầu giúp đỡ lại sanh ra thị phi, giúp đỡ lại hóa thành trở lực, tự ḿnh lại rơi vào khốn cảnh.  

 

5.  Cừu Oán:  Những kẻ thù oán đang ŕnh ṃ chung quanh.  Hăy mau mau tụng chú Đại Bi và phép Trừ Chướng, quyết không được đi về hướng Nam và hướng Bắc.  Nếu không nghe lời khuyên nầy tức sẽ gặp những kẻ thù oán ám hại.  Kiện tụng không lợi, thị phi thêm nhiều.

 

6.  Người đi xa:  Người đi xa trên đường đi không được yên ổn, hành tŕnh gặp trở ngại, thời gian chờ tin sẽ không đến.  Nên tu pháp Đại Bạch Tán Cái mà cầu đảo.

 

7.  Tật Bịnh:  Bịnh nhân hết sức nguy hiểm.  Người bịnh bị lạnh hay có nước trong cơ thể, khó có hy vọng thuyên giảm.  Người bịnh nên phát tâm tu hành; tụng chú để cầu nguyện, nhất là nên tu ngay phép Hộ Pháp để cầu đảo bảo vệ.

 

Không được đi về hướng Nam hay hướng Bắc để mời thầy thuốc.  Nếu có giải phẩu sẽ để lại di chứng sau nầy. 

 

8.  Ma Sùng: Làm cho thức uống không được tinh khiết, sạch sẽ mục đích để làm hại.  Ăn nhầm các loại thực phẩm có màu xanh đậm, màu đen, h́nh tṛn sẽ làm cho con người phải tôn sùng họ. 

 

Hoặc tiếp nhận những đồ vật, tài vật, đồ trang sức của một góa phụ mà trúng “Tà”.  Hoặc để lộn xộn áo quần của ḿnh với áo quần của người bịnh mà bị lây bịnh.  Hoặc tự ḿnh thất hứa mà bị ma sùng, v́ thất hứa nên bị quỷ thần trách phạt.  Nên đến chỗ gần bờ nước, hướng về Long Thần mà cầu đảo.   Hoặc tu Phổ Ba Kim Cang pháp mà cầu xin.  Phong thủy không tốt, có thủy quái, thuộc loại hồn ma quấy phá.

 

9. Mất đồ:   Bị mất đồ rất khó t́m lại.  Vật mất ở phương Nam hoặc phương Bắc.  Có thể t́m được tung tích vật bị mất, nhưng cũng khó t́m lại được.

 

10. Nhờ cậy:  Phàm có ư nhờ cậy người th́ dễ dàng bị làm sai ư định, do đó mà trở  ngại lại gia tăng, không được như ư nguyện,  Nếu ỷ thế mà lăng mạ người khác, chỉ nhận lấy thù oán mà thôi.

 

11. Hôn Nhân:  Nhân duyên không tốt.  Bất ḥa với người phối ngẫu, thường ngày cứ cải cọ hơn thua nhau.  Người thứ ba đă biến khách thành chủ.

 

12. Linh tinh:  Nói chung, sự việc xin trong quẻ nầy là trở ngại và thất bại, chỉ gặp toàn việc hung xấu.  Nhưng đối với những việc như săn bắn, chế thuốc độc, phá nhà củ… những công việc có tính cách phá hoại th́ đều được thành tựu. 

 

Ghi Chú:  Chế thuốc độc như quẻ đề cập là dùng để chữa bịnh chớ không phải để hại người.

 

Tín đồ Mật Tông nên tu pháp Phổ Ba Kim Cang, hoặc cúng dường Độ Mẫu, tụng chú Đại Bi hoặc chú Thập Nhứt Diện Quan Âm.  Tín đồ Phật giáo có thể hướng về Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Địa Tạng mà cầu nguyện. Tụng chú Đại Bi và treo Chú Thập Nhứt Diện Quan Âm.  Nói chung ư nghĩa là:  Chỉ nên phá hoại, không nên kiến thiết, nghĩa là có lợi cho công việc xấu, chớ không có lợi cho công việc tốt.

 

10.  Quẻ 10:  Ra-Tsa (2-4)

 

Biểu Tượng:  Vương Quyền (Quyền lực của vua)

 

Phong thừa hỏa thế,

Hỏa trượng phong uy.

Quyền lực tăng trưởng,

Bất giả cầu nhơn.

 

Tạm dịch:

 

Sức gió nhờ vào lửa cháy,

Lửa lại nhờ gió thổi mà bốc dữ dội hơn.

Quyền lực lớn mạnh,

Không muốn cầu đảo người.

 

Tín Hiệu:  Sư, hổ hống thanh, oai trấn sơn ngục.

                  (Tiếng rống của sư tử và cọp oai phong trấn giữ cả vùng sơn lâm.)

 

Bà Diêm Mạn Đức Gia Minh, vị thần đại phá hoại đă nói: “ Ai vào được cung điện của ta, ta sẽ trao quyền cho người ấy”  Quẻ nầy hợp với ư đó.  Người xin quẻ tự nhiên quyền thế tăng thêm, danh tiếng và tài sản tự tăng lên như lửa cháy rừng.  Lại thêm gió thổi làm cho lửa cháy mănh liệt, khiến con người không dám chữa.

Người xin được quẻ nầy nên biết tất cả đều vô thường, v́ thế nên giữ một mức độ vừa đủ, không nên ỷ thế lăng mạ người khác, như vậy th́ được mọi người yêu kính.

 

GIẢI ĐOÁN

 

1. Gia Trạch: V́ quyền lực được tăng thêm cho nên không có ai dám hại cả.   Nhân khẩu b́nh thường, vận nhà phát đạt, tăng thêm người, có thai sẽ sanh con trai.

 

2. Tài Phú:  Tài sản cũng theo quyền lực mà tăng trưởng, có lợi cho việc cạnh tranh để cầu tài.  Hăy để cho người được tự do tùy tiện một chút, không nên bóp nghẹt toàn diện.  Đề pḥng người chung quanh xâm lấn.

 

3. Mưu Vọng:  Nếu có tính toán, mong ước đều được toại ư.   Tuy nhiên có một số việc nhỏ không vừa ḷng, nhưng có thể giải quyết một cách thuận lợi.  Kết cuộc đều như nguyện.  Nên tu pháp Tịch Tĩnh, Ái Kính, làm cho người ta phải tôn kính.

 

4. Nhân Sự:   Nhờ ảnh hưởng quyền thế mà quan hệ người và việc đều được tốt đẹp.  Phụ nữ sẽ mang đến một chút buồn bực.  Chú ư nên để cho người ta một lối thoát, có chỗ xoay xở, đừng nên ỷ mạnh mà hiếp ngựi. 

 

5. Cừu Oán:  Không có người chú ư sanh sự.  Người xin quẻ có thể ra oai để trấn áp cừu thù trên mọi mặt.  Nên nhờ sự trợ giúp của một số sức mạnh khác, theo đó mà xoay chuyển từ thù thành bạn.  Hăy đề pḥng người trong nhà và những người thân cận với ḿnh.  Nên cần phải giải ḥa để tránh hậu hoạn nếu đă kết oán thù với người ngoài.  Nếu có sự kiện tụng th́ được thắng.

 

6. Người đi xa:  Trên lộ tŕnh đă có được lợi ích.  Khách sẽ đến và mang theo lợi ích.  Tin tốt sẽ đến.

 

7.  Tật Bịnh:  Bịnh t́nh tuy có phần nặng, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng.  Hăy cúng dường Hộ Pháp để xin gia tŕ cho người bịnh.   Nên treo cờ cầu đảo hoặc Chú Luân.  Nên giải phẩu.

 

8.  Ma Sùng:    Nhờ sự bảo vệ của Hộ Pháp, nên ma sùng không giám quấy nhiễu.  Phong thủy tốt.  Người xin quẻ nầy tuy có cúng dường Hộ Pháp, nhưng chưa đầy đủ, nên cúng dường thêm mới được cát tường.

 

9. Mất đồ:  Nhờ vào ảnh hưởng của thế lực và phước đức, nên vật mất sẽ được hoàn trả lại nguyên chủ.

 

10. Nhờ cậy:  Hướng về Bổn Tôn mà cầu đảo th́ sẽ thành công.  Không nên nhờ cậy phụ nữ.  Không nên uy hiếp người mà nên chủ động tiếp xúc tất sẽ thành công.

 

11. Hôn Nhân:  Nhờ sức mạnh mà được thành công.  Người đă có gia đ́nh, có sự bất ḥa với người hôn phối.  Nếu có đệ tam nhân th́ họ tự động ra đi.

 

12 Linh tinh:  V́ sức mạnh được tăng thêm nên tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết.  Tất cả mọi điều đă hỏi đều được măn nguyện.   Chỉ có những việc liên quan đến “nước” như cầu mưa chẳng hạn đều không được như ư. 

 

Tín đồ Mật Tông phải tu pháp “Liên Hoa Sanh Đại Sĩ”, hoặc “Phục Kim Sí Điểu”, “Đại Hắc Thiên”...  Tóm lại ư nghĩa của quẻ là “ Sức mạnh tăng trưởng, tất cả đều được như ư”.  Đây là một quẻ tốt.

 

11. Quẻ 11 :  Ra Na (2-5)

 

            Biểu Tượng:  Khô Thụ (Cây Khô)

 

            Như thụ vô thủy,

            Bất năng sinh quả.

            Cầu chiêm vấn giả,

            Nhứt sự vô thành.

 

Tạm dịch:

 

            Như cây không tưới nước,

            Cây không kết trái được.

            Người xin được quẻ nầy,

            Một việc cũng chẳng thành.

 

Tín hiệu:         

            Tâm vi vật nhiễu, do thị khổ sanh

            (Tâm bị vật chất gây rối loạn, do đó mà khổ sanh ra)

            Sứ giả ngửi được mùi hương của Ma La tức Càn Thát Bà nói: “Do Tâm của con người thường chịu sự hướng dẫn của vật chất, v́ vậy mà sự tham muốn của họ bất tận.  Sự khổ năo do đây mà sinh ra.

            Người học Phật, nếu tâm họ thay đổi v́ vật chất tức là đă làm cho Quỷ ngửi mùi hương cười chê rồi.  Phải nên lấy tâm chuyển vật, sau đó mới làm chủ được mọi hiện tượng.  V́ thế nên có câu: “Nhứt thiết duy Tâm tạo” tức là mọi sự vật (Pháp) đều do Tâm mà tạm có.  Do đó mà mà phải thấy rơ Tánh Không của lư Duyên Khởi, rồi mới dùng Tâm chuyển vật.  Như người đă hiểu được Tánh Không th́ không bao giờ suy tính hơn thiệt, v́ thế mà không gây khổ năo để bị khổ đau.  Người xin được quẻ nầy cũng nên như vậy, phải thể hội được lư nghiệp lực và nhân duyên.

 

GIẢI ĐOÁN:

 

1. Gia Trạch:  Nh́n bên ngoài có vẻ yên ổn, nhưng tương lai không mấy lạc quan.  Người trong gia đ́nh có bịnh mà không t́m ra bịnh.   Người có thai nên đề pḥng hư thai.

 

2. Tài Phú:  Có những chuyện ưu sầu không thấy được, nên kiểm tra đề pḥng.  Đầu cơ tích trử sẽ thất bại.   Phải điều chỉnh lại kế hoạch.  Cũng phải cố gắng hoạt động mạnh thêm sự nghiệp củ.

 

3. Mưu Vọng:  Như ngọn lửa bốc cháy hừng hực, tuy nhiên cũng bị dập tắt.  V́ thế mà những công việc đă tính toán mong mỏi dường như phấn khởi, nhưng phải đề pḥng bất ngờ bị nguội lạnh.   Những khó khăn cũng có cơ hội giải quyết, nhưng phát sinh thêm trở ngại mới.

 

4. Nhân Sự:   Khó có thể có người giúp đỡ, ngay cả những kẻ đă mang ơn cũng không đến, hay là chỉ giúp một chút rồi cũng ngưng tay.  Nhờ đàn bà giúp đỡ th́ hiệu quả không tốt mấy, nhưng việc nầy cũng dễ gây ra tranh căi, kết cuộc không được như ư.

 

5. Cừu Oán:  Sự thù hận rất ít không tác hại lắm.  Kiện tụng nên ḥa giải.  Những tin đồn có  tính cách nhạo báng không nên làm sáng tỏvấn đề, v́ càng “tỏ” th́ càng “đậm đen” mà thôi.

 

6. Người đi xa:   Khách mệt mỏi không yên, tâm t́nh buồn bực.  Người cũng như tin tức đều  chậm trể.  Đi du lịch đề pḥng mất đồ.

 

7. Tật Bịnh:    Có bịnh về gan và mật, nhưng trị lành.  Người già trị bịnh liên quan đến cơ thể, nên nghỉ ngơi mà trị liệu.  Người xin quẻ nầy chủ về trúng độc, ảnh hưởng đến tiêu hóa và huyết phần.  Nếu được phụ nữ giới thiệu thầy thuốc th́ tốt hơn.  Không nên giải phẩu.

 

8. Ma Sùng:   Do Tổ Tiên hay Hương linh những người bà con gây nên, tuy nhiên không có hại, nên cầu siêu cho vong linh.  Không có sự liên quan với Địa thần.  Nên tế tự, nếu không sẽ bất lợi cho sức khỏe.  Phong thủy không tốt, nên tế địa thần.  Nên sửa đổi lại đường thông nhau giữa các pḥng và vị trí của các pḥng.  Nên treo Chú luân.

 

9. Mất đồ:   Rất khó t́m lại được vật đă bị trộm.

 

10. Nhờ cậy:  V́ ḿnh bị ảnh hưởng người khác do đó mà sự nhờ cậy là ảo mộng, cho nên yêu cầu giúp đỡ là không thực tế.

 

11. Hôn Nhân:  Quan hệ nguội lạnh dần.  Sự thương yêu không thành công.  T́nh cảm của người phối ngẫu không thể hiểu được.  Có người thứ ba xen vào.

 

12. Linh tinh:   Tất cả những điều đă xin đều không tốt, nhất là thuộc về hạnh phúc và vận tốt.  Những việc có tính cách kiến thiết đều không được tốt đẹp.  Nếu chuyển kế hoạch lại một thời gian, làm công tác chuẩn bị thật tốt hoặc nên bàn thảo lại kế hoạch. 

 

Tín đồ Mật Tông nên tu tŕ phép “Trừ Chướng” và phép “Thượng Sư”.  Tín đồ Phật giáo nên cầu nguyện Phổ Hiền Bồ Tát.  Tụng nhiều chú Đại Bi.  Tóm lại ư nghĩa là:  Hư Không chẳng thật.  Có cũng như mộng ảo.  Cho nên hăy phản tỉnh những điều đă xin có phải là thực tế không.

 

12. Quẻ 12:  Ra Dhi (2-6)

 

Biểu Tượng:  Cát Môn ( Cửa Tốt)

 

Nam môn Hộ Pháp khai thành môn,

Thử môn tức thị cát tường môn.

Lai chiêm vấn giả khai trí nhăn,

Hữu nhơn vị nhữ hiến kế mưu.

 

Tạm dịch:

 

Hộ pháp ở cửa Nam đă mở cửa thành,

Cửa nầy là cửa tốt lành.

Người đến xin quẻ sẽ được mở con mắt trí huệ,

Có người v́ bạn mà hiến mưu kế.

     

Tín hiệu:  Hô triệu Tây Phương Nữ Thần như hô lương hữu

                (Mời gọi vị Nữ Thần ở hướng Tây như mời gọi một người bạn.) 

 

            Đức Phật A Di Đà ở phương Tây, Mật Tông Tây Tạng tên xưng là  Liên Hoa Bộ.  Ngài A Di Đà c̣n có tên là Vô Lượng Thọ, có tất cả 5 chị em Hộ Pháp.  Người xin quẻ nầy được 5 vị Nữ Thần Hộ Pháp gia tŕ, cho nên chủ về tốt đẹp.  Tuy có gia tŕ lực, nhưng nên dựa vào thanh tịnh nguyện tâm mới có thể gặt hái được, v́ thế người xin quẻ nầy nên phản tỉnh để những điều cầu nguyện của ḿnh được thanh tịnh.  Nếu như những lời nguyện không thanh tịnh, ắt là không được như ư. 

 

GIẢI ĐOÁN:

 

1. Gia Trạch:  Gia vận được tốt đẹp, tương lai cát tường, trong nhà thêm người, có thể sanh con trai.  Không lâu sẽ di chuyển đến nhà mới.

 

2. Tài Phú: Tài sản của cải ngày càng tăng.  Nên theo kế hoạch mới, sự nghiệp củ nên đổi mới, nên cùng người hợp tác.  Nên đầu tư có tính cách dài hạn.

 

3. Mưu Vọng:  Nên nghe theo lời khuyến cáo của những người bạn tốt, tức mọi việc đều dễ thành công.  Nếu cứ độc đoán mà làm một ḿnh th́ sẽ sanh trở ngại.  Đối với tất cả mọi việc đều nên phản tỉnh như ḿnh soi gương để quan sát dung nhan ḿnh hầu phát hiện được ngay một vết nhơ liền tắm rửa liền.  Nếu được như vậy th́ có thể sửa đổi được những khuyết điểm, mọi sự sẽ tốt đẹp.

 

4. Nhân Sự:   Nên kết bạn với những người có trí huệ.  Những người bạn có tài mà không có trí huệ đều thuộc loại bạn xấu.

 

5. Cừu Oán:  Không có thù oán làm hại.  Có thể nhờ người ta điều giải, hóa thù thành bạn. 

 

6.Người đi xa:   Trên đường đi b́nh an, lại hưởng thụ nữa.  Muốn đi xa nên có bạn đồng hành, tin tức của khách sẽ đến ngay, khách b́nh an.   Tiếng hay sẽ đến, nhất là có lợi trong việc tiến cử, giới thiệu, có văn thư chắc chắn, không những tới tức th́ mà c̣n có hiệu lực nữa. 

 

7. Tật Bịnh:  Bịnh trạng không nghiêm trọng, nhưng bị kéo dài.  Nên cúng chư thần Liên Hoa Bộ, v́ người bịnh mà kỳ đảo.

   Ghi Chú:  Ngài A Di Đà, Quan Âm và Đại Thế Chí đều là chư Phật và Bồ Tát thuộc Liên Hoa Bộ.

 

8. Ma Sùng:  Không có ma sùng quấy phá.  Phong thủy tốt, chỉ nên để ư đến việc thoáng gió. 

 

9. Mất đồ: T́m vật mất ở hướng Nam hoặc hướng Tây, tức có thể t́m lại được.   Nhờ người khác thay ḿnh t́m giúp, sẽ có tin tức.

 

10.  Nhờ cậy: Tất cả những điều muốn nhờ cậy điều được như nguyện.  Xin người giúp đỡ thế lực, của cải không bằng cầu người giúp trí tuệ.

 

11.  Hôn Nhân: Trời tác hợp tức thành công.  T́nh cảm người phối ngẫu tốt đẹp.  Nếu có người thứ ba cũng phải ra đi.  Nên cùng người khác điều đ́nh.

 

12.  Linh tinh: Tất cả những điều đă hỏi đều tốt.  Nếu có việc không hợp lư, lợi ḿnh hại người, nên quay đầu lại tức khắc (nên ngưng làm ngay); theo kế hoạch mới ắt được kiết tường, nếu không sẽ nghiêng về thất bại.  Có người trợ lực, giúp đỡ chắc chắn mục đích không những đạt được mà c̣n có tiến triển, có thể khai triển thêm những tính toán mới.   

 

            Tín đồ Mật Tông  nên hướng về Liên Hoa Sanh Đại Sĩ, Hồnhg Diệm Mạn Đức CA kỳ đảo, nên cúng dường nhiều đèn dầu.  Tín đồ Phật giáo hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát mà kỳ đảo và tụng chú Lục Tự Đại Minh. 

            Ư nghĩa tóm tắt:   Một lời của bạn tốt hơn cả ngàn vạn lời người khác.  V́ vậy người xin được quẻ nên cùng bạn tốt tham dự kế hoạch là thượng sách.

 

13. Quẻ Pa Ra (3-1)

Biểu Tượng :   Cam Lồ b́nh (B́nh cam Lồ)

 

Chiêm giả chiêm đắc Cam Lồ b́nh,

Do thị đắc thường Cam Lồ vị.

Tịch tĩnh chư pháp giai thành tựu,

Nhất thiết độc pháp bất sanh khởi.

 

Tạm dịch:

 

Người xin được quẻ B́nh Cam Lồ, nhờ đó mà nếm được vị của nước Cam Lồ.  Tĩnh lặng th́ tất cả các pháp đều thành tựu.  Hết thảy pháp độc đều không phát sinh được. 

 

Tín hiệu:  Ẩm Cam Lồ đắc trường sanh

                (Uống được nước Cam Lồ sẽ sống lâu)

            Tu tŕ pháp Mật Tông Tây Tạng, quan trọng nhất là quán tưởng đều lấy Tánh Không làm căn bản.  Thông qua quán tưởng từng bước có thể chứng ngộ được Tánh Không.  Cam Lồ cũng giống như vậy, không phải không quán tưởng mà thành, trong đó tuy có thêm Cam Lồ bằng viên (hoàn) của Thượng Sư, nhưng thực tế tác dụng chẳng phải ở trong viên Cam Lồ với rất nhiều thành phần, mà do thông qua quán tưởng, tưởng đến Cam Lồ cùng theo chư Phật mà chăy ra có khả năng trừ hết vô số chướng ngại nơi sắc thân chúng ta, bao gồm từ trước đến nay biết bao nhiêu là nghiệp tội cùng với oan gia trái chủ…  Mà nên biết Cam Lồ cũng không có tự Tánh, tức nên thưởng thức Cam Lồ trong Tánh Không, sau đó mới được pháp ích.   Nói rằng được sống lâu … chỉ là theo thế tục mà nói, chứ ư nghĩa của quẻ nầy không chỉ như thế mà quan trọng nhất là có thể được pháp ích.

 

GIẢI ĐOÁN:

 

1.  Gia Trạch:   Bên ngoài thấy là hưng thịnh, nhưng bên trong th́ không đáng kể.  Nên treo những bài chú dọc theo các đường đi trong nhà giữa hai bức vách.  Có thêm người trong nhà nhưng cũng có mất người.  Lạc thành nhà mới, cần nên sửa chữa lại.

 

2. Tài Phú: Thực tế thu nhập không đúng như sự ước tính khá cao của người ngoài.  Chỉ nên áp dụng kế hoạch  làm ăn lâu dài, không nên ngắn hạn, tạm thời, và đầu cơ.  Nên duy tŕ cái củ mà đổi thành mới, cũng được như ư. 

 3. Mưu Vọng:  Những ǵ mong muốn đều được toại ư, không gặp chướng ngại.  Nếu tâm nguyện Thượng Sư đầy đủ, th́ những ǵ đă cầu đảo đều thấy thuận lợi.  Nếu có đại nguyện, hăy hướng về Thượng Sư Bổn Tôn mà kỳ đảo.

 

4. Nhân Sự:  Có nhiều sự giúp đỡ để đắc đạo.  Những bạn thân có đề xuất những kế hoạch khá ḥan hảo.

 

5. Cừu Oán:  Không có cừu oán, v́ người ta tâm tính rất ôn ḥa nên không có chuyện sanh sự.  Nên tu pháp Kính Ái để cầu xin, rất dễ dàng để hóa địch thành bạn.

 

6. Người đi xa:   Khách sẽ đến b́nh an ngay.  Trên đường đi trẻ nhỏ bị rắc rối v́ thế mà có một chút trở ngại nên đến trể. Tin tức sẽ đến và đều tốt cả.

 

7. Tật Bịnh: Áp dụng vừa y học vừa cầu đảo để trị liệu đều khiến cho bịnh nhân dễ dàng             phục hồi.  Nếu có tiểu giải phẩu th́ tốt, c̣n đại giải phẩu th́ không nên.   Đề pḥng cơ quan hô hấp bị bịnh.  Người đang bịnh nặng hăy hướng về đức Phật Dược Sư để cầu giải.

 

8. Ma Sùng: Không có ma sùng quấy phá.  Phong thủy tốt, tuy có những góc xó tối tăm nên bắt đèn để có ánh sáng.

 

9. Mất đồ: Vật bị mất ở tại phía Nam, theo hướng đó mà t́m.  Vật đó dấu tại một nơi gần nước, t́m sẽ thấy.

 

10. Nhờ cậy: Nhờ cậy được như ư, người được yêu cầu dốc toàn lực để giúp đỡ.  Có một số sự việc được giúp đỡ đă đưa đến kết quả không tốt, tuy nhiên sự thực việc nầy cũng đă nằm trong dự định của người xin quẻ.  Cho nên cũng không có hại.

 

11. Hôn Nhân: Hôn nhân có thể thành tựu, nhưng lâu ngày lại cảm thấy vô duyên.  Hôn nhân sẽ không bị găy đổ.  Đối với người thứ ba nên chịu đựng họ.  

 

13.  Linh tinh: Chung chung mà nói, tất cả những điều cầu đảo đều được măn nguyện, nhưng

chưa được hoàn toàn mà thôi.  Nếu những điều đă hỏi có liên quan đến vũ lực và độc vật, sẽ bị thất bại.  Nếu xin được quẻ nầy, những điều toan tính đều có nhiều khó khăn, phải nên bố thí cầu phước. 

            Tín đồ Mật Tông nên cầu Đại Nhật Như Lai.  Tín đồ Phật giáo cầu Phật Dược Sư.

            Tóm lược ư nghĩa:   Trong sự phẳng lặng có hàm chứa cái nguy hiểm, v́ thế bên ngoài tuy thấy ổn định, thực ra nên đề pḥng để đối phó.  Nên xem xét lại kế hoạch, có thể được như ư. Nếu hay làm theo ư ḿnh th́ sẽ gặp rắc rối. 

 

14.  Quẻ 14: Pa Ra (3-2)

 

Biểu Tượng:  Tử thủy đường (Ao nước tù không có mạch)

 

Hoạt thủy nguyên đầu nhược cánh vô,

Tŕ đường điểm đích tiện can khô.

Chiêm đắc thử tượng chủ hao tán,

Nhật hữu sở giảm đồ tân lao.

Tạm dịch:

 

Nước chảy mà đầu nguồn lại không có,

Trong ao một tí cũng không c̣n.

Người xin được quẻ nầy chủ về hao tán,

Ngày càng giảm sút chỉ cực khổ vất vă.

 

Tín hiệu:  Sa ngạn kiến thành bảo

                (Xây thành trên bải cát)

 

            Toàn thể bộ hạ của Ma La đang tập hợp lại, họ đang bàn cải để xây dựng một bức thành trên một bải cát ngoài bờ biển.   Muốn xây được thành phải dùng đến những tảng đá lớn, nhưng đều vô ích, bởi v́ nền móng của thành không kiên cố.

            Bất luận pháp Thế Gian hay là pháp Xuất Thế Gian đều phải có cơ sở.  Xuất Thế Gian pháp lấy Bồ Đề Tâm làm căn bản, tức là lấy Trí Huệ Bát Nhă mà tu hành Đại Bi Tâm.  Nếu không có tâm Bồ Đề th́ tất cả những pháp tu tŕ đều trở thành nguyên nhân của luân hồi.  Rốt cuộc học Phật cũng chẳng thành tựu.  Đối với pháp Thế Gian (văn chương, thi phú, khoa học, kỷ thuật, bói toán…) th́ phải trọng căn cơ (có khiếu, sự thông minh, và thể chất) như mọi người đều biết.  Người xin được quẻ nầy nên đề pḥng sự vất vă uổng công vô ích. 

 

GIẢI ĐOÁN:

 

1. Gia Trạch: Nh́n đến nay đều b́nh yên nhưng thực ra đă có nguy cơ nằm sẵn.  Người xin quẻ nầy nên tích nhiều công đức.  Người có thai nên đề pḥng hư thai.

 

2. Tài Phú: Không thấy giảm sút, ngày ngày có hao.  Không nên hỏi về lập thêm sự nghiệp mới.  Chi bằng trước hết chỉnh đốn lại sự nghiệp củ là tốt nhất.  Đầu cơ sẽ thất bại.

 

3. Mưu Vọng:            Cầu người giúp đỡ không hề được ích lợi ǵ cả.  Nên tự ḿnh nỗ lực  mà làm. Có lời hứa giúp nhưng thực ra chẳng đến.  Nếu người nữ cầu người nam th́ dễ dàng được sự trợ giúp, tuy nhiên sự giúp ích cũng chẳng bao nhiêu. 

 

4. Nhân Sự: Có người giúp đỡ, kết quả có cũng như không.

 

5. Cừu Oán:   Thù oán th́ rất lớn, ngoài những mưu tính ra, tạm thời không có bị tổn hại.  Nên hóa giải từ từ, làm cho kẻ thù phải cảm phục và kính nể bạn.  Điều nầy khiến kẻ thù phải sợ ḷng tốt của bạn.  Nên đề pḥng sự cải cọ, thị phi tăng thêm… Kiện tụng nên ḥa giải.

 

6. Người đi xa: Trên đường đi gặp nhiều khó khăn, cuối cùng cũng không thiệt hại to lớn lắm.  Người đi xa giống như là một thương binh sẽ đến đúng kỳ hẹn.  Tin tức đến ngay nhưng chưa chắc đă giống như những điều tốt mà ḿnh đă tưởng tượng. 

 

7. Tật Bịnh: Pḥng những bịnh không t́m ra được, nên khám bịnh tổng quát. Tim, thận bất giao, dễ dàng bị mất ngủ, rốt cuộc thân tâm mệt mỏi.

 

8. Ma Sùng:   Có lấy được một gói đồ của người khác bỏ quên, bị người ta yểm, nên đă bất an.  Có một con quỷ mặc áo hồng ở hướng Tây của nhà.  Nên lập phép cầu đảo ngay, như tu pháp Liên Hoa sanh Đại Sĩ,  Kim Cang Tát Đỏa, cũng có thể tụng chú Đại Bi và treo Chú Luân của ngài Thập Nhứt Diện Quan Âm ( Ngài Quan Âm 11 mặt).

 

Phong thủy không được tốt, hai hướng Đông và Tây đều nên sửa lại.

 

9. Mất đồ: Đồ vật bị mất đă hư hỏng, t́m lại cũng vô ích.  Nếu mất tiền bạc, người ta đă tiêu mất rồi, không nên truy t́m.

 

10. Nhờ cậy: Phàm có nhờ cậy th́ tợ như được thỏa măn, thực chất chẳng có chút ích lợi nào. 

 

11. Hôn Nhân: Người có gia đ́nh hay chưa có đều có chất chứa một nỗi buồn man mác. Có người thứ ba xuất hiện.

 

12. Linh tinh: Xin được quẻ nầy, tuy là khuyên không nên tiến hành nghiệp vụ mới, ngoài điều đó ra, các điều khác nếu bỏ củ thay mới đều tốt.  Có lợi về di chuyển, đổi chỗ, xin chức mới, hoặc thay đổi thời gian công tác. 

 

            Tín đồ Mật Tông nên bố thí các thầy Lạt Ma, cúng dường Thượng Sư.  Tín đồ Phật giáo nên cúng dường trai tăng, tu pháp Cam Lồ, pháp Mộc Dục…

 

            Tóm tắt ư nghĩa:  Những ngày sung sướng dần dần giảm xuống, v́ thế nên xét lại các việc trước mắt, xem thử lo lắng thầm kín nằm ở đâu?  để lo cải thiện lại.

 

15.  Quẻ 15: PA Pa (3-3)

 

Biểu Tượng:    Cam Lồ Hải (Biển Cam Lồ)

 

Chiếm đắc Cam Lồ hải,

Nhứt thiết giai tăng trưởng.

Hoan lạc như hải dương,

Hà huống thị cam Lồ.

 

Tạm dịch:

 

Xin được quẻ Biển Cam Lồ nầy,

Tất cả mọi sự đều được tăng trưởng.

Vui sướng như biển cả,

Huống ǵ là cam Lồ.

 

Tín Hiệu:  Hạ thiên hà thủy trưởng

                 (Mùa hè nước sông dâng cao)

            Tín hiệu của quẻ nầy đúng như lời dạy của ngài Tối Thắng Phật Đănh Luân Vương: “Nước sông khi mùa hè đến lại dâng lên.”

 

Ghi chú:   Nước sông ở Ấn Độ bắt nguồn từ Tuyết Sơn (Hy Mă Lạp Sơn) khi mùa hè đến tuyết trên núi tan ra làm cho nước sông dâng cao lên.   Ở Trung Quốc muà xuân băng mới tan, nước sông lại dâng lên trong những ngày xuân, thời gian nầy không cần phải vét bùn.

            Nước có ở đầu nguồn th́ tự nhiên sẽ dâng lên, đây là cái tốt của quẻ nầy, quan trọng và chính yếu là tạị đầu nguồn.

 

GIẢI ĐOÁN:

 

1. Gia Trạch: Hiện trạng tốt, lần lần sẽ hưng vượng, nhân khẩu thêm, có thai sanh con gái.  Có niềm vui rất là tuyệt diệu.

 

2. Tài Phú:  Giống như là cỏ trong vườn vào mùa xuân, không thấy sự tăng trưởng nhưng mỗi ngày lại lớn thêm. Sự nghiệp củ hưng long, nghiệp vụ mới rất tốt.  Không nên cầu phát tài quá mạnh.

 

3. Mưu Vọng: Nếu có cầu mưu đều được toại ư.  Nên áp dụng kế hoạch có tính cách dài hạn.  Tất cả những điều kiện khách quan đối với người xin đều có lợi. 

 

4.Nhân Sự: Sự giúp đỡ, ủng hộ là một nguồn không dứt, nhất là sự giúp đỡ của phái nữ.

 

5. Cừu Oán:   Sự thù hằn mới không có, sự thù hằn củ cũng không có. Thị phi không khởi. Kiện tụng có thể giải quyết được.

 

6. Người đi xa: Người đến thăm đến đúng kỳ hạn, tin tức đến ngay và là tin tốt.  Khách vui vẻ trên đường đi.

 

7. Tật Bịnh: Như bị bịnh cảm lạnh, sẽ được lành, như bịnh thuộc về thủy đại tức thuộc về hệ thống nước trong cơ thể (hoặc là bệnh thận, hay hệ thống tiết niệu) th́ lâu b́nh phục.

 

8. Ma Sùng: Ma sùng, quỷ, thần không quấy nhiễu nỗi người xin quẻ nầy, phải pḥng sự quấy nhiễu của người nhà.  Phong thủy rất tốt.  Quét vôi (sơn) trang trí lại th́ tốt hơn nữa.

 

9. Mất đồ:       Nên t́m vật bị mất tại hướng Nam hoặc hướng Bắc, có thể t́m được.  Không những t́m lại được vật bị mất mà c̣n có tin vui bất ngờ nữa.

 

10. Nhờ cậy: Có nhờ cậy sẽ thấy vui vẻ, hài ḥa nên chẳng phí công sức.   Nhờ có một người phụ nữ xoay chuyển t́nh h́nh nên thấy hài ḥa.  Đi đường thấy người áo trắng sẽ mang lại tin vui.

 

11. Hôn Nhân: Cảm t́nh từ từ tăng dần, chỉ đề pḥng bị đứt giữa đường.  Người phối ngẫu bề ngoài th́ tốt.  Hăy đề pḥng người thứ ba xâm nhập một cách mờ ám.

 

12. Linh tinh: Xin được quẻ này những điều muốn hỏi đều tốt cả.  Những sự việc liên quan tới nước đều có lợi, nhưng những ǵ liên quan đến lửa th́ không tốt. 

            Tín đồ Mật Tông nên quét dọn bàn Phật, bày biện sắm sửa lễ phẩm để cúng tế Long Vương, hoặc hành pháp Cam Lồ Thủy.  Tín đồ Phật giáo nên hướng về Phật mà sám hối tội lỗi.

Tóm lược ư nghĩa:  “Tẩy sạch ô uế để nét mới được sáng sủa.”  V́ vậy mà bỏ củ lập mới là rất có lợi vậy.

 

16.  Quẻ 16: Pa Tsa (3-4)

 

Biểu Tượng:  Tai Nạn Ma (Ma Tai Nạn)

 

Chiêm đắc tai nạn ma xuất hiện,

Hiệp như đại địa bị thủy yêm.

Nhứt thiết hoan lạc giai phá hoại,

Tốc hướng Bổn Tôn nhương tai khiên.

 

Tạm dịch:

 

Đă xin được quẻ “Ma Tai Nạn” xuất hiện,

Như là khắp nơi đều bị nước tràn ngập.

Tất cả những niềm hân hoan đều tan biến,

Hăy mau mau hướng về Bổn Tôn xin xua đuổi những tai họa và tội khiên.

 

Tín Hiệu:  Độc long giảo vĩ, hải thủy phiên đằng

                (Rồng độc vẩy đuôi, nước biển dậy sóng)

            Quỷ ác Dạ Xoa trấn giữ tại ngoài cửa ở phương Bắc đă nói: “Long Thần đă vẩy đuôi để khủng bố, làm cho nước biển dậy sóng và vẩn đục.”  Trong kinh Phật, Rồng là một bộ trong Thiên Long Bát Bộ, sau khi đă tự quy y Phật đă trở thành những vị hộ tŕ Phật Pháp.   Tuy nhiên Rồng  vẫn c̣n nhớ tới ḷng ác độc và thù oán, không giữ giới luật, làm xằng làm bậy.  Điều nầy cũng giống như ḷng người, có lúc cũng không tự khống chế ḿnh được, tuy đă thọ giới nhưng thường phạm giới.   Biển (Tâm) lặng đă trở thành dậy sóng, nước biển trong xanh đă trở nên vẫn đục.  Ba độc Tham, Sân, Si đă khiến người phạm giới (nguyên nhân của sanh tử, luân hồi), cho nên thường xuyên trừ Ba Độc th́ Ác Nghiệp Vương (Vua Ác Nghiệp)tự nhiên tiêu mất. 

 

GIẢI ĐOÁN:

 

1.  Gia Trạch:            Có khó khăn trở ngại, có khẩu thiệt, thị phi, bất ḥa.  Gia đ́nh có nguy hiểm như người nhà phát bệnh, thuộc loại căi cọ thị phi đưa đến như nước xoáy liên quan đến con người.   Có thai bất an.

 

2. Tài Phú: Đề pḥng phá tài, gây ra cải cọ.  Nên tu pháp Thanh Tịnh Mộc Dục.  Quyết không được hợp tác với người khác.

 

3. Mưu Vọng:  Nếu có toan tính đều bị phá rối, khiến cho thân tâm bất an.  Không bằng giữ nguyên t́nh trạng củ cũng lợi như sáng tạo cái mới. 

 

4. Nhân Sự: Bề ngoài có vẻ là tốt, trên thực tế sự quan hệ với người  như gió thổi tung bụi lên, cho nên không giữ được lâu và cũng không được tốt, lại gây thêm nhiều khó khăn.

 

5.Cừu Oán: Có nhiều chuyện thị phi, kiện tụng triền miên.  Có thù oán, đặc biệt là hai hướng Đông và Bắc, đi về hai hướng nầy rất dễ bị ám hại.  Quyết tâm cẩn thận, có thể có người quay mũi giáo để đâm lại ḿnh, ân đă trở thành oán, rất dễ bị người khác thưa kiện.  Nên tu pháp Cam Lồ Thủy để cầu giải.

 

6. Người đi xa: Trên đường đi dễ bị té ngă gây thương tích.  Khách bị mất đồ, bị tổn thất và gặp khó khăn.  Tin lành không đến mà tin xấu lại đến ngay.

 

7. Tật Bịnh: Trong năm (5) đại th́ phong đại và không đại bị bịnh.  Không tốt cho việc đi lại.  Bệnh t́nh khó thuyên giảm nên cúng Đa Mă, tu pháp Trừ Chướng, Độ Mẫu, phóng sanh…Nên cầu đảo, tụng chú Đại Bi. Trước giường của bệnh nhân treo chú Thập Nhất Diện Quan Âm. 

 

8. Ma Sùng: Bị Tinh Linh của rừng rậm quấy phá, ma sùng ở trong đồ gỗ, tượng gỗ, và trên các vật màu xanh lục.  Cũng có thể có người yểm trấn bỏ bùa ngăn cản.  Do ma sùng quấy phá nên có lúc người xin quẻ lại đến một nơi nào đó đánh phá lung tung rất dễ làm người khác bị thương, hoặc do hiểu lầm mà đánh lẫn nhau.  Phong thủy không tốt, pḥng ốc ở hướng Đông và hướng Bắc nên sửa đổi lại, có thể treo những bài chú và cúng để cầu nguyện.

 

9. Mất đồ:       Đồ vật mất đă lọt vào tay của người phá hoại, nên khó t́m lại được. 

 

10. Nhờ cậy: Tâm bạn đă loạn, nên khó đạt được mục đích nhờ cậy, chỉ nghĩ đến gặp mặt người ta là đă khó rồi huống chi là thốt lời xin giúp đỡ.  Có người phá hoại gây trở ngại, nên không thành công.

 

11. Hôn Nhân: Người chưa kết hôn th́ khó mà được gia đ́nh bằng ḷng.  Người phối ngẫu thể xác th́ ḥa hiệp nhưng tâm hồn th́ xa cách.  Có người thứ ba phá rối, rất khó đuổi ra.  Nên tu pháp Trừ Chướng.

 

12. Linh tinh: Các điều đă xin đều không được tốt.  Tất cả mọi sự việc trong ḷng đều buồn bực.  Chỉ có hỏi về việc ác th́ thành công (tạo thêm ác nghiệp!)  như xúi dục vợ chồng người khác ly tán, làm cho người ta tự động xa lánh bạn … Nhưng làm việc ác th́ sẽ nhận lănh quả ác, chỉ có thêm thù oán nguy hại.  Cho nên hăy đổi ḷng dạ không tốt của ḿnh th́ tự nhiên sẽ được tốt đẹp.

 

            Tín đồ Mật Tông nên quét dọn sạch sẽ bàn Phật, sắp xếp lại kinh sách, tu pháp Tiêu tai,     Kính Ái, Cúng Dường, và treo các bài chú. 

            Tín đồ Phật giáo, nên cúng dường tháp Phật và Miếu vũ.

 

Tóm tắt ư nghĩa:  Trong ḷng nóng như dầu đun sôi.  V́ vậy mà người xin quẻ hăy tạm thời buông bỏ tất cả mọi hoài bảo mà tu để kết phước, kết thiện duyên. Không nên hành động vội vă.

 

17.  Quẻ 17: Pa Na (3-5)

Biểu Tượng:  Kim Liên Hoa (Hoa Sen Vàng)

 

Đắc kiến kim liên hoa khai phóng,

Chiêm giả vạn sự giai như ư.

Hữu như quả nhân phát lục nha,

Bất tu canh chủng định phong thu.

 

Tạm dịch:

 

Nh́n thấy được hoa sen vàng nở,

Người xin quẻ vạn sự được như ư.

Như một hạt nhân mọc mầm xanh,

Không cần cày cấy mà gặt hái được mùa.

 

Tín hiệu:   Mạn Đà La hoa, đắc cam Lồ vũ.

                 (Hoa Mạn Đà La đưọc mưa Cam Lồ)

 

            Trong Minh Phi (*) của ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có nói: “Trong  đàn thành, hoa Thiên Mạn Đà La được mưa Cam Lồ, nên hoa đă nở rất nhiều và rất đẹp.”

Ghi Chú:

(*) Chữ Minh Phi ( = Vidyà-raja): Biệt danh của Đà La Ni (Dharani).  Đức của Đà La Ni có thể phá tan phiền năo, cho nên gọi là Minh; lại có khả năng làm tăng trưởng mọi công đức, nên gọi là Phi; cũng có thể dùng từ đơn gọi là Minh.  Minh có nghĩa là ánh sáng của đại trí tuệ, Phi, tiếng Phạn là La Thệ (Rajni) tức là vương = vua (Raja), được phát âm theo giống cái, cho nên dịch là Phi.  Phi có nghĩa là Tam muội, chỉ Đại Bi Thai Tạng Tam Muội.

            Trong lúc Phật thuyết pháp, Thiên Nữ đă rải hoa Thiên Mạn Đà La cúng dường.  Loại

 hoa cúng Phật nầy vốn đă tốt lành.  Nay lại thấy loại hoa cát tường nầy được thấm ướt mưa Cam

Lồ, tự nó có thể tăng bội phần tốt lành nữa.  Lại nữa, trước khi đức Phật Thích Ca thành đạo, trong một đời đă bơ ra bảy (7) đồng tiền mua một đóa hoa sen vàng cúng dường lên đức Phật Nhiên Đăng, nhờ công đức nầy mà được thọ kư thành Phật.  V́ vậy mà người xin quẻ nầy nên cúng dường, làm việc Phật sự, th́ mọi sự đều toại ư. 

 

GIẢI ĐOÁN:

 

1. Gia Trạch: Gia trạch b́nh an, cát tường như ư, tăng thêm người, có thai sanh được con gái.  Nữ nhi chủ về sang quí.  Phụ nữ được nhiều điều vui vẻ.

 

2. Tài Phú:  Tài sản của cải tăng thêm, đều được toại ư, chỉ tự ḿnh mà nên sự nghiệp, tạo nên sự nghiệp mới không tốn sức bao nhiêu, chỉ do con người mà thành sự nghiệp.

 

3. Mưu Vọng:            Phàm có tính toán và ước mơ, càng ít tính toán càng tốt, thật là quá đỗi vui mừng, không nghĩ đến mà có duyên cơ nầy.

 

4. Nhân Sự:    Sự quan hệ với người khác càng đến càng tốt.  Đă trở thành một nhân vật trung tâm của sự xă giao.  Rất nhiều sự quan hệ về công việc đều đă mang lại kết quả lợi ích.  Nhất là cần sự giúp đỡ của phụ nữ.  Nếu như hướng về Hoàng Tài Thần mà cầu đảo tài sản của cải sẽ được tăng lên.

 

5. Cừu Oán:   Không có thù oán với ai, chuyện thị phi đă chấm dứt, thưa kiện đều có lợi.

 

6. Người đi xa: Trên đường đi có một chút trở ngại, nhưng an toàn, vui vẻ.  Người đi xa b́nh an, chỉ hơi đến trể một chút.  Tin tốt sẽ đến chậm một xíu.

 

7. Tật Bệnh:   Tật bệnh sẽ dần dần thuyên giảm, đừng có lo ngại.

 

8. Ma Sùng: Không có ma sùng quấy nhiễu.  V́ người xin quẻ thường hay cúng dường Tam Bảo, cũng thường giúp đỡ bạn bè, nhờ phước đức nầy mà không bị ma sùng.  Phong thủy tốt, nhưng dời chỗ ở mới th́ tốt hơn.

 

 9. Mất đồ: Vật bị mất sẽ t́m lại được. Hiện tại th́ chưa t́m được, một ít lâu sau khi không để ư th́ tự nhiên thấy lại.

 

10. Nhờ cậy:  Phàm có nhờ cậy sẽ chậm một thời gian rồi cũng báo cho biết là như nguyện, nên nhờ cậy một người phụ nữ.

 

11. Hôn Nhân: Người chưa có gia đ́nh tức sẽ gặp được lương duyên, tuy có tŕ hoản một thời gian.  Phối ngẫu với người ḿnh có căm t́nh càng lâu th́ càng chắc chắn.  Có người thứ ba xen vào, nhưng rồi họ cũng ra đi.  Hôn nhân của bạn giống như:  Sau cơn mưa th́ trời lại sáng. 

 

12. Linh tinh: Những điều đă xin đều tốt.  Theo như t́nh trạng hiện tại thấy như là không tốt, nhưng sự việc có cơ hội sẽ chuyển qua tốt.  V́ thế mà tương lai sẽ rất tốt đẹp. 

            Tín đồ Mật Tông nên tu pháp Tịch Tịnh Tôn. 

            Tín đồ Phật giáo nên hướng về Tứ Thiên Vương mà kỳ đảo.

 

Tóm lược ư nghĩa:  Phước trạch càng tăng, v́ vậy mà người xin quẻ không được gấp gáp, cứ

mặc kệ cho sự phát triển tự nhiên.

 

18.  Quẻ 18: Pa-Dhi (3-6)

Biểu Tượng:  Cam Lồ Dược (Thuốc Cam Lồ)

 

Như dược Cam Lồ liệu bá bịnh,

Nhứt thiết phiền năo giai tiêu giải.

Lai vấn quái giả đắc thử chiêm,

Cát tường vân tập biến hoàng kim.

 

Tạm dịch:

 

Như thuốc Cam Lồ trị được trăm bịnh,

Tất cả phiền năo đều tiêu trừ.

Người đến xin quẻ được quẻ nầy,

Mây lành tụ lại biến thành vàng.

 

Tín Hiệu:  Ư Nam phương, hoạch cát tường.

                 (Được tốt lành ở tại hướng Nam)

            Trong Ngũ Phương Phật, phương Nam là Bảo Sanh Phật., chủ về tăng ích, tiền tài, của cải.  Người xin được quẻ nầy chủ về được giàu có ở phương Nam, vậy nên 100 sự tính toán và mơ ước đều được như nguyện.  Trong thành đàn, người giữ cửa Bắc là Cam Lồ Minh Vương, Cam Lồ cũng như thuốc, có khả năng trị liệu tất cả các loại phiền năo trong ngũ trược ác thế nầy như tham, sân, si, mạn, đố…Năm trược và ba độc không khởi lên, th́ tự nhiên công đức sẽ tăng trưởng.  Nhưng công hiệu của thuốc Cam Lồ vốn không chỉ trị phiền năo trong Tâm,  mà thực ra c̣n tăng trưởng Trí Huệ Xuất Thế Gian nữa.

 

GIẢI  ĐOÁN:

 

1.Gia Trạch:  Mọi người b́nh an, gia đ́nh vui vẻ, sang năm sẽ tăng nhơn khẩu.

 

2. Tài Phú: T́nh trạng hiện tại thực ra không có ǵ sai trái, tương lai rất đẹp đẽ.  Hướng về phía Nam để cầu tài sẽ được toại ư.

 

3. Mưu Vọng:            Tất cả kế hoạch đều măn nguyện, lợi nhất là ở hướng Nam.  Phàm có tâm nguyện lâu ngày tự nó thành công.  Có nhiều đường giúp đỡ (có nhiều cách giải quyết rất thù thắng) không cần vội vă, nhưng cần phải giải trừ phiền năo, tự nhiên sẽ cát tường.

 

4. Nhân Sự: Có nhân duyên rất tốt, được sự giúp sức, cả hai bên đều có lợi.  Không nên có ḷng muốn lợi tư riêng, nếu có sẽ gây oán thù.

 

5. Cừu Oán:   Nếu có cừu thù th́ cũng không có hại.  Người mà đố kỵ bạn sau cùng sẽ trở thành bạn bè của bạn.  Có kiện tụng cũng sẽ xoay chuyển t́nh h́nh và bạn sẽ thắng được.

 

6. Người đi xa:  Trên đường đi b́nh yên, nếu đi về hướng Nam sẽ có tin vui bất ngờ, c̣n nếu đi về hướng Bắc tức kéo dài thêm thời gian.  Khách đến đúng kỳ.  Tin tức sẽ đến và là tin tốt.  

                          

7.  Tật Bệnh:   Theo lời dẫn của thầy thuốc, bệnh sẽ thuyên giảm. Tuy là bệnh nặng nhưng dần dần sẽ hồi phục. 

 

8.Ma Sùng:  Đến nay không có ma sùng. Có người trấn yểm mê hoặc như bà đồng, bà cổt, nhưng tất cả ma thuật đó đều bị tiêu trừ.  Phong thủy tự nhiên biến thành tốt. Cảnh vật trong cũng như ngoài trong sự vô t́nh, vô ư đă cải biến thành tốt.

 

9.  Thất  Vật:  Đi về hướng Nam hoặc Bắc mà t́m đồ bị mất nhất định là t́m lại được, nhưng phải làm ngay, chậm th́ vật sẽ mất luôn.

 

10.  Nhờ cậy:  Nếu có nhờ cậy, người ta hơi do dự một chút, nhưng rồi cũng đồng ư, sau khi đồng ư người ta sẽ hết sức giúp đỡ.

 

11.  Hôn Nhân:   Nếu tŕ hoăn th́ làm cho gia đ́nh vui vẻ, không cần phải lo lắng.   Người phốí ngẫu vui đẹp dù có rạn nứt th́ cũng nối lại.  Ngươi thứ ba sẽ tự động cáo lui. Sau cơn mưa trời lại sáng.

 

12.    Linh tinh:  Mọi điều muốn hỏi có thể nói chung là thành công.  Lợi nhất là trong bại lại

thắng, xoay chuyển được thế cuộc. Nếu khuyên đươc người khác từ bỏ ư niệm xấu, những người ấy sẽ thành người tốt, mà c̣n được lợi ích ngoài ư muốn.  Nếu  phụ  họa với người ta làm việc bậy, không những không thành công mà c̣n mang tai họa nữa. 

      Tín đồ Mật Tông nên tu pháp Baỏ Sanh Bộ, cũng có thể hướng về Liên Hoa Sanh Đại Sĩ

mà cầu xin. 

            Tín đồ Phật Giáo có thể hướng về Phật Bảo Sanh mà cầu xin.

 

Tóm tắt ư nghĩa :  Tiêu tai, giải nạn để được tốt lành. V́ thế mà người xin được quẻ nầy từ trong nghịch cảnh mà cũng chẳng lưu tâm.

 

19. Quẻ 19:  Tsa Ah (4-1)

Biểu Tượng:  Cát tường bạch tán (Chiếc lọng trắng cát tường)

 

Đại Bạch Tán Cái diêu diêu,

Thị vi cát tường chi triệu.

Chư ban tai ách giải tán,

Chiêm giả phước đức gia thiêu.

 

Tạm dịch:

 

Lọng Phật lớn trắng xoay che bóng,

Điềm tốt lành đang phóng chiếu ra.

Mọi điều tai ách tiêu ma,

Người xin được quẻ phước nhà thêm tăng.   

 

Tín hiệu:  Măn viên tiên hoa, cập thời nhi khai.

                (Hoa tươi nở đúng khắp vườn)

 

            Chiếc lọng  lớn màu trắng che đức Phật Mẫu.  Ngài đă dùng lọng nầy để che bóng và bảo vệ chúng sanh khỏi nạn đao, binh, nước, lửa.  Do đó người xin được quẻ nầy, có cùng một bó hoa rực rỡ, là một quẻ thật tốt.  Tất cả  nguyên nhân phát sinh ra mọi tai ách đều là cộng nghiệp của tập thể hay biệt nghiệp của mỗi cá nhân.  Người thâm tín Phật lư phải thành tâm sám hối những tội lỗi của ḿnh từ thời vô thỉ đến giờ, th́ mới có thể chuyển đổi các trọng nghiệp thành quả báo nhẹ hơn và có thể tiêu mất.   Nếu chỉ dựa vào tha lực mà không sám hối, th́ chắc chắn những tai ách, quả báo đă thuần thục phải xảy đến.  Nếu có được một nhân tốt đă trồng từ trước th́ chung cuộc sẽ có cơ hội nẩy mầm, nở hoa, và kết trái.  Người xin được quẻ nầy may mắn nhận được ư nầy.

 

GIẢI ĐOÁN:

 

1. Gia Trạch: Gia trạch b́nh yên.  Không có chuyện thị phi khẩu thiệt.  Người lâu năm muốn có con nhưng chưa có con, có hy vọng có thai.  Nếu có thai sẽ sinh con trai.

 

2. Tài Phú: Tài sản tăng thêm.  Tất cả mọi trở ngại đều biến mất.  Nghiệp vụ củ thay đổi thành tốt, lại c̣n lập thêm công việc mới. 

 

3. Mưu Vọng:  Măn nguyện.  Sẽ có tin tức tốt.  Một đôi khi quyết định của bạn không có kết quả v́ người ta không thực hiện những lời họ đă hứa với bạn.   Lời hứa đó như bóng chim trên bầu trời, không tung tích.  Cho nên chủ động không bằng bị động, nhưng nên chủ động trong trong việc giải quyết những hiểu lầm.

 

4. Nhân Sự: Nên xét lại sự quan hệ nhân sự trong quá khứ, để tăng thêm phần cải thiện, sau đó sự nghiệp của ḿnh mới được người khác giúp đỡ.  Có thể hướng về Hoàng Tài Thần mà cầu đảo, chắc chắn rằng dễ dàng được người giúp đỡ hơn.

 

5.  Cừu Oán:  Không nên sợ hăi, cừu oán không thể hại được.  Không có thưa kiện.

 

6.Người đi xa: Khách sẽ đến liền, trên đường đi vui vẻ, không gặp trở ngại.

 

7. Tật Bệnh:   Bệnh nhân sẽ phục hồi nhanh chóng.  Nếu có giải phẩu cũng không gặp nguy hiểm.

 

8. Ma Sùng:   Những trở ngại khó khăn của người xin quẻ không phải do ma sùng gây nên, mà hoàn toàn do tâm lư.  V́ vậy mà không nên nghi thần, nghi quỷ về việc nầy.   Phong thủy tốt, nên quét dọn thật sạch sẽ chỗ ở, đặc biệt là phải chú ư quét bụi đóng trên các quyển kinh.

 

9. Mất đồ: Đồ đă mất có cơ hội t́m lại được.  Đôi khi người trong nhà là thủ phạm.   

 

10. Nhờ cậy: Nhờ cậy sẽ gặp trở ngại, người ta nhận lời giúp đỡ, nhưng chỉ là lời hư, như hoa trong gương, trăng dưới nướcCho nên nhờ người không bằng ḿnh tự làm lấy. 

 

11. Hôn Nhân:  Giải quyết hết những trở ngại mới đẹp ḷng người nhà.  Có sự hiểu lầm với người phối ngẫu.  Nên treo một bài chú trong pḥng ngủ.   Cần phải có thời gian mới tách người thứ ba ra được.

 

12. Linh tinh: Nói chung quẻ nầy chủ vế tiêu tai giải nạn, v́ thế  tự lực thắng tha lực, bị động hơn chủ động.  Nghĩa là cứ để tự nhiên có lợi hơn là tính toán, cầu mưu tích cực.   Người xin quẻ nên hiểu ư nầy.          

 

            Tín đồ Mật Tông nên tu pháp tiêu tai.

            Tín đồ Phật giáo nên hướng về đức Quan Thế Âm mà cầu đảo.

 

Tóm lược ư nghĩa:  Đă quyết dịnh chọn con đường ḿnh đi th́ cứ b́nh yên mà đến.  V́ vậy người được quẻ nầy cứ từ từ hành động theo chương tŕnh đă xắp đặt, không nên tiến hành vội vă (Vụt tốc bất đạt).           

 

20. Quẻ 20: Tsa Ra (4-2)

Biểu Tượng:  Đại hỏa diệm binh (Binh lửa qui mô)         

 

Binh khí năng sanh đại hỏa diệm,

Sự nghiệp thành công bất đăi ngôn.

Thử năi dũng cảm chi thù báo,

Chiêm giả tu thiện hội thử ư.

 

Tạm dịch:

 

Vũ khí thường phát sinh ra ngọn lửa lớn,

Sự nghiệp thành công không cần phải nói.

Đây là phần thưởng cho sự dũng cảm,

Người xin được quẻ nên hiểu rơ ư nầy.

 

Tín Hiệu:  Hàng địch tồi ma, tức khả thành công.

                 (Làm cho địch hàng phục, đẩy lui được ma tức là thành công)

 

            Xin được quẻ Thành Đàn của ngài Diêm Mạn Đức Ca.   Ngài Diêm Mạn Đức Ca là Phẫn Nộ Tôn, thống lănh tất cả Phẫn Nộ quyến thuộc.  Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đă hóa thân thành Phẫn Nộ, có khả năng trừ diệt ma oán, lại có thể giải quyết hết tất cả mọi sự khó khăn hiểu lầm.   Bổn Tôn nỗi giận nói:  “Đánh bại địch nhân, đẩy lùi các ma.”

 

            Có hai loại Bổn Tôn trong Mật Tông:  Một loại là Tịch Tĩnh Tôn, c̣n loại thứ hai là Phẫn Nộ Tôn.  Kỳ thực ra Phẫn Nộ Tôn là hóa thân của Tịch Tĩnh Tôn, cũng đại biểu cho sức mạnh đẩy lùi các chướng ngại.   Mật Tông gọi là Ma, đó cũng chỉ là chướng ngại mà thôi.  Trừ được chướng ngại tức là tự thành công rồi (hàng phục được ma ). 

 

GỈẢI ĐOÁN:

 

1. Gia Trạch: Thị phi khẩu thiệt từ từ được tiêu trừ.   Hướng về Hộ Pháp mà cầu đảo tức tăng thêm phước trạch.  Đă lâu năm chưa có con, sẽ có một con trai.

 

2. Tài Phú: Tài sản tiền của tăng thêm đột ngột v́ chướng ngại đă không c̣n nữa.  Trong sự cạnh tranh th́ gặt được thắng lợi.  Lấy yếu để thắng mạnh. 

 

3. Mưư Vọng: Mưu cầu khắp nơi nhưng không được như ư.  Lợi nhất là mưu tính việc chủ về sức mạnh làm đối thủ phải đầu hàng chịu thua, giải quyết các vấn đề hiểu lầm.   Nên tu pháp hàng phục sẽ có được sự trợ giúp.

 

4. Nhân Sự:    Nhờ những điều ḿnh có sẵn cộng thêm sự giúp đỡ của người như là bằng vào thanh danh của chính ḿnh cũng như sức mạnh của các vị nhân sĩ sống trong khu vực của ḿnh (th́ mọi khó khăn sẽ giải quyết được dễ dàng).  Đối với đàn bà gặp một ít trở ngại nhưng cũng dễ giải quyết.

 

5. Cừu Oán:   Có thể trấn áp được mọi sự thù nghịch, cừu oán trở thành giúp đỡ.  Kiện tụng được thắng.  Căi cọ th́ hữu lư. 

 

6. Người đi xa: Khách b́nh an, tin tức sẽ đến.   Trên đường đi gặp một ít trở ngại, nếu như vậy th́ cũng được phước.  Tin tức thư từ sẽ đến, không cần nôn nóng.

 

7. Tật Bệnh: Tật bệnh sẽ nhanh chóng phục hồi.  Giải phẩu rất tốt, không nên do dự.

 

8. Ma Sùng: Người xin quẻ có ư chí và sức mạnh nên ma sùng không thể hại được.   Nên mở ḷng từ bi đối với họ, chắc chắn ma sùng sẽ trở thành kẻ giúp đỡ.

 

            Phong thủy dù xấu, tạm thời cũng không có ảnh hưởng.  Nên sắp xếp lại bàn Phật, lau sạch tượng phật và kinh sách, cũng như treo các bài chú.

 

9. Mất đồ: Vật đă mất t́m lại được dễ dàng.  Đồ vật bị mất đă lọt vào tay người, cũng có thể nhờ sức mạnh mà lấy lại được. 

 

10.  Nhờ cậy: Nếu nhờ cậy được tức có thể thành công.  Có gặp một chút trở ngại, nhưng tự nó biến mất.  Nên tu pháp Trừ Chướng.  Sau khi dùng sức mạnh để làm người ta qui phục rồi, nên lấy ḷng từ bi mà giúp đỡ họ.

 

11. Hôn Nhân: Người chưa có gia đ́nh th́ hôn sự sẽ thành công.  Người phối ngẫu có tính hay cải một chút, nhưng cũng không có hại lắm.  Nếu có người thứ ba họ sẽ tự          động ra đi.

 

12. Linh tinh: Quẻ nầy biểu tượng dùng sức mạnh để làm người ta qui phục.  Do đó mà nói chung là chủ về phá trừ chướng ngại, giải quyết hiểu lầm đạt được thành công.

 

            Tín đồ Mật Tông nên tu pháp Diêm Mạn Đức Ca. 

            Tín đồ Phật giáo hướng về ngài Thập Nhứt Diện Quan Âm để kỳ đảo, sức mạnh sẽ tăng lên.

 

Tóm tắt ư nghĩa:   Hàng phục được người ta rất có lợi.  Muốn được thành công sự việc nầy, người xin quẻ phải bỏ công sức của ḿnh ra.  Nhất là lấy ḷng từ bi mà đối xử với những người đă qui phục.  Nên dành cho họ một chỗ trống để xoay xở, chớ không nên bịt kín lối thoát.

 

21. Quẻ 21: Tsa Pa (4-3)

Biểu tượng:  Không  hư tâm trí (Tâm trí trống không)

 

Hữu như phong tuyền ư không cốc,

Thanh âm tuy hưởng khước không hư.

Chiêm giả kư đắc như thị chiêm,

Tâm trí không hư diệc nhược thị.

 

Tạm dịch:

 

Như có gió thổi xoáy vào trong hang trống,

Âm thanh tuy vang lên nhưng vẫn là hư không.

Người xin quẻ nầy đă được như thế đó,

Tâm trí trống không cũng như vậy.

 

Tín Hiệu:         Phong quyện bạch chỉ, thùy năng tróc tŕ?

                        (Gíó cuốn tờ giấy trắng, có ai chụp lại được không?)

 

            Sứ giả của Đại Ma La đi tuần du tất cả  đô thị và thôn ấp của thế giới yêu tinh.  Trong lúc tuần du về phía Tây Bắc đă nói rằng: “Thật là rất khó để chụp lại một tờ giấy trắng đă bị gió thổi bay tung và cuốn đi.  Ai có thể chụp lại được?”  V́ vậy nên tin tức trong quẻ nầy không tốt.  Những điều mong cầu đều như bắt gió.  tất cả những sự đă mưu tính tại sao lại thất bại, e rằng trong ḷng của người xin quẻ không có chủ động, chẳng có một ư định nào, thật khó mà thành công.  Lại có thể v́ căn bản chưa đủ, nhưng lại làm việc không tưởng (không thực tế) như xây lâu đài giữa không trung là một điều khó thực hiện. 

 

            Nhà Phật nói về Tánh Không, c̣n gọi bản chất của sự vật là không thật, chứ không nói Tâm Trí là hư không, trống rỗng.  Người xin quẻ nên rơ điều nầy.

 

GIẢI ĐOÁN:

 

1. Gia Trạch: Người trong nhà bất an, ồn ào căi cọ rất bực bội.  Người trong gia đ́nh hoặc sinh ra ly tán, hoặc bị tổn thương, hoặc sinh bịnh tật.   Tất cả đều không tốt.  Hăy mau     mau cầu đảo hóa giải.  Nên tụng nhiều chú Đại Bi.

 

2. Tài Phú:  Có mưu tính th́ cũng không được ǵ, mất tiền tốn của.  Hăy gấp rút chỉnh đốn lại kế hoạch.  Chưa tính toán suy nghĩ kỹ lưỡng,  nhất định không khai triển kế hoạch mới.  Nếu khai triển tức làm cho sự việc đă định rồi sẽ bị thay đổi.  Cho nên phải suy nghĩ thật kỷ rồi hăy làm sau.  Không được đầu cơ.  Tiền tài vào trong tay ḿnh, và cũng do ḿnh mà tiền tài chạy ra.

 

3. Mưu Vọng:            Không v́ những việc nhỏ nhen mà mất quá nhiều tâm trí, không nên; phải biết mọi sự việc khi đến th́ tự nhiên nó đến.  Nếu nhờ người khác, chi bằng không nhờ, trái lại mọi việc đă tính toán đều được hữu ích.  Tâm tư chưa định được, th́ cũng mờ mịt như bắt gió.

 

4. Nhân Sự:    Đem sự việc của ḿnh mà giao phó cho người khác làm, kết quả cũng hư hỏng.  Nên chỉ dẫn thật rơ ràng, sau đó người ta mới có thể thực hiện được.  Nếu trong ḷng ḿnh do dự, chẳng bằng đem sự việc ấy mà bỏ đi.  Phụ nữ làm việc nầy đều hư    hỏng.  

 

5. Cừu Oán:   Người mang ơn ḿnh lại trở thành kẻ thù.   Nếu có thể gặp đối phương mặt đối mặt để khai thông những bế tắc thù oán, chắc chắn không có hại lớn.  Tốn tiền để        khỏi tai nạn, bạn có thể giúp đỡ cho người thù hận bạn, họ đối xử với bạn tốt ngay và bạn sẽ có lợi.  Có kiện tụng nên ḥa, có cải cọ th́ nên giải thích. 

 

6. Người đi xa: Trên đường đi tuy không gặp khó khăn lớn, nhưng cũng khó đạt được mục đích.  Người đi trở về với tay không, tin tức sẽ đến nhưng vô ích.

 

7. Tật Bệnh:   Chủ về bệnh nhiễm gió lạnh, hoặc thuộc bệnh khí đại.  Trong thân thể ngũ đại không điều ḥa:  Địa, Thủy, Hỏa, Phong, và Không đại.  Bởi v́ sự quan hệ với người khác không tốt, nên tinh thần bực nhọc, tâm trí bất an, tách rời  bọn họ tức được tự tại.  Không kể tinh thần hay thể xác bệnh hoạn, đều phải nên điều dưởng từ từ,  không có cách ǵ để phục hồi ngay được,  có giải phẩu cũng vô ích.

 

8. Ma Sùng:   Tuy không có hại lớn, nhưng cũng nên cầu đảo, có thể tu pháp Thanh Tịnh Mộc Dục, hoặc Trừ Chướng.  Thần quỷ đều thuộc về âm tánh, v́ thế nên tế cúng nữ Bổn Tôn.  Phong thủy không tốt, thiếu ánh sáng mặt trời chiếu đến.  Nên treo các bài chú nơi chỗ thiếu ánh sáng.

 

9. Mất đồ: Vật mất rồi khó t́m lại được.  T́m kiếm chỉ phí tâm lực mà thôi.

 

10. Nhờ cậy: Nếu có đi nhờ cậy đều khó vừa ư.  Công việc nhờ cậy mà có mục tiêu bất minh th́ bạn tốt cũng khó giúp đỡ.

 

11. Hôn Nhân: Theo đuổi cũng giống như bắt gió.  Người phối ngẫu có tâm bệnh, mỗi người mong nhớ tự thấy bóng ḿnh. Có người thứ ba xen vào, rất khó tách ra.

 

12. Linh tinh: Nếu có chủ trương, người khác cũng chẳng nghe theo. Tất cả mọi hy vọng đều lạc vào hư không.  Do hai điều trên mà người xin quẻ nên kiểm thảo lại kế hoạch của ḿnh, nếu thấy rằng chính xác tức hạ quyết tâm tiến hành.  Trong tiến tŕnh phải luôn kiểm thảo, xem xét lại.  Nên tích lũy công đức. độc tụng kinh luận để cầu tâm khí an b́nh.  Tín đồ Mật Tông nên tu pháp Bổn Tôn.  C̣n tín đồ Phật giáo nên t́m hiểu và học    về Tánh Không.  Nên tụng Bát Nhă Tâm Kinh.

 

Tóm tắt ư nghĩa:  Ḷng nát tan từng mảnh, v́ thế mà tinh thần bấn loạn, vật chất tốn hao.

 

22.  Quẻ 22: Tsa Tsa (4-4)

 

Biểu Tượng:  Thăng dương danh vọng

                        (Danh tiếng vang lừng)

 

Thắng lợi cổ thanh hưởng,

Thanh vọng định thăng dương.

Chiêm giả đắc thử quái,

Kim sí điểu phi tường.

 

Tạm dịch:

 

Thắng lợi tiếng trống vang xa,

Thanh danh nhất định lẫy lừng.

Người xin được quẻ nầy,

Chim Kim Sí Điểu bay xa.

 

Tín hiệu:  Chinh phục thập phương, kỳ phiêu sơn điên.

                (Chinh phục hết thảy 10 phương, cờ bay phất phới trên đỉnh núi)

 

            Quân Trà Lợi Minh Vương nói: “Thời giờ đă đến, hăy chinh phục khắp 10 phương, phất cờ xí và cắm trên đỉnh núi.”  Quẻ nầy chủ về danh tiếng vang lừng của người xin quẻ, tên tuổi vang vội xa gần như con của chim Kim Sí Điểu đă chiến thắng rồng ác, đang rong chơi trên bầu trời.  Danh vọng đă cao, công việc cũng dễ thành công, v́ thế quẻ nầy chủ về sự nghiệp thành công, v́ thế quẻ nầy chủ về sự nghiệp thành công , danh lợi song thu.  Tuy nhiên, bạo phát cũng dễ bạo tàn, tức th́ Kim Luân Vương liền chinh phục khắp nơi, cho nên sự nghiệp đó cũng khó để lại cho muôn đời sau.   V́ thế mà người xin được quẻ nầy hăy dành một ít cho người khác, không nên chiếm hết toàn bộ lợi ích về tay ḿnh, hăy ban cho người một chút ân huệ, ắt là phước đức sẽ đến.  Nếu thường làm việc công đức, hoằng dương Phật Pháp th́ điều tốt lành sẽ đến.

 

GIẢI ĐOÁN:

 

1.Gia Trạch:  Hiện trạng không có ǵ sai trái, tương lai lại tốt đẹp hơn, tăng nhơn khẩu, người có thai sanh con trai.   Con trai đó không đến nỗi nghịch ngợm, bướng bỉnh.  Khi vận nhà của ḿnh đang lên, hăy để tâm săn sóc kẻ dưới.

 

2. Tài Phú: Tài sản tiền của sẽ tăng thêm.  Không nên ỷ thế mà lăng mạ người khác, nếu làm việc trên th́ hậu quả về sau bị ảnh hưởng không ít, trước mắt tuy có được nhiều lợi, nhưng cái được chẳng thể bù cái mất.  Cũng không nên dùng sức mạnh để đấu với người, v́ thâu hoạch kết quả rất ít.

 

3. Mưu Vọng:            Phàm có tính toán th́ được tốt, nên thành thật ở tốt với mọi người để thu phục họ như thế là tự giúp ḿnh rồi.  Nếu dùng uy lực để áp bức hay dụ dỗ, chắc chắn chỉ gặt hái được việc nhỏ, việc lớn không thành ví như công việc đă xong được chin (9) phần chỉ c̣n một (1) phần nữa mà không hoàn tất được.  Đôi khi người đàn bà cũng gây sự hiểu lầm.

 

4.  Nhân Sự: Quan hệ nhân sự tốt, tuy có người khác giúp đỡ cũng rất tốt.

 

5. Cừu Oán: Kẻ thù tuy muốn gây cản trở, nhưng cũng thất bại, kiện tụng được thắng,    không có thị phi.

 

6. Người đi xa: Trên đường đi vui vẻ, hết sức vui mừng, khách sẽ đến ngay, lại có mang tin tức tốt.  Tất cả tin tức đều tốt. 

 

7. Tật Bệnh: Nguyên nhân là Phong đại không điều hoà, nên cũng không có trở ngại lớn, trị liệu sẽ hồi phục dần dần, không cần giải phẩu.

 

8. Ma Sùng:   Không có ma sùng quấy phá, nhưng trong nhà có một người nữ thường thấy những điều quái dị.  Lư do gây nên việc nầy hoàn toàn do tâm lư tác dụng.  Phong thủy tốt, chỉ cần quét vôi (sơn) lại mới một lượt là xong, chẳng cần làm thêm ǵ nữa.

 

9. Mất đồ: Hăy mau mau đi t́m vật bị mất ở hướng Đông Bắc, th́ có thể t́m lại được.

 

10. Nhờ cậy: Có nhờ cậy th́ được như ư, nhưng đối xử với kẻ dưới lịch sự một chút, th́ người dưới sẽ tận tâm tận lực giúp ḿnh.

 

11. Hôn Nhân: Trời tác hợp, nhân duyên sẽ thành tựu.  Không có hiềm khích ǵ với người phối ngẫu.  Vợ chồng hoà hiệp, nghe lời nhau.  Có người thứ ba cũng không đủ  để gây nên tay họa.  Hăy tu pháp Cam Lồ Thủy.

12. Linh tinh: Ngoài sự liên quan đến đất và nước (Địa đại và Phong đại) ra không hề có một trở ngại nào cả, không cần hao hơi tốn sức mà cũng thành công.  Tuy nhiên những công việc liên quan đến Địa đại và Thủy đại tức có gặp trở ngại, nên t́m sự giúp đỡ để giải quyết. 

 

            Tín đồ Mật Tông nên tu pháp Hộ Pháp. 

            Tín đồ Phật giáo nên hướng về Đức Thích Ca mà sám hối cầu xin.              

 

Tóm tắt ư nghĩa:   Thành công tức th́ lại c̣n có thanh danh.  Quẻ nầy thật đúng là “Danh lợi song thu”.  Thật là một quẻ tốt.

 

23. Quẻ 23: Tsa Na (4-5)

Biểu Tượng:  Tụ hội quần Ma (Quần Ma tập trung)

 

Đại Ma La tụ hội,

Phàm sự giai bất tường.

Chiêm giả phùng thử quái,

Mộc đoạn tại trung ương.

 

Tạm dịch:

 

Thế giới Ma đang tập hợp lại,

Tất cả mọi sự đều không tốt.

Người xin được quẻ nầy,

Như cây bị chặt đứt giữa thân.

 

Tín hiệu:  Cây cỏ bị cắt ngay chính giữa thân.

 

            Người giữ cửa Đông ngoài Thành Đàn Thế Giới đă lớn tiếng gào thét: “ Hăy dùng lưỡi liềm mà cắt sạch tất cả các loại cây cối.”   Tín hiệu nầy cho biết công việc sẽ thất bại giữa đường, giai đoạn giữa không hoàn tất được.  Người xin được quẻ nầy thật là không tốt.  Tuy nhiên cũng có nhiều sự việc, Ma do Tâm sanh ra, như hành giả của Mật Tông tu tŕ Mật pháp, tự nhiên cảm thấy chán nản, nữa đường bỏ tu.  Như thế gọi là “Trung Đoạn Ma”, đó cũng do tâm Ma tức do Tâm mà thôi.  Người xin được quẻ nầy, phải có thành tâm quyết chí, cắt nhưng không bỏ th́ mọi sự việc có thể thay đổi, không nên nản ḷng thối chí.

 

GIẢI ĐOÁN:

 

1. Gia Trạch:   Hiện trạng không được tốt đẹp, căi cọ phiền năo, sanh nhiều khẩu thiệt, hoặc có bệnh nặng đến nỗi tử vong….Đề pḥng sẩy thai hoặc sanh non

 

2. Tài Phú:  Bị thiếu thốn khó khăn, tạm thời chưa có cơ hội thay đổi. Nên tu pháp trừ chướng.  Cũng phải nên tính trước t́nh huống bị thất nghiệp.  Đầu cơ là đại bất lợi, thời cơ sẽ mang đến lầm lẫm, sai trái.

 

3. Mưu Vọng:            Tính toán và ước mong đều bất lợi, kế hoạch sẽ đổ vỡ nửa đường. 

 

4. Nhân Sự: Tuy có bạn tốt nhưng họ không thể giúp đỡ được.

 

5. Cừu Oán:  Ở trong thành hoặc hướng Đông của thành, có cừu thù quấy phá, có thể tập kích rất mạnh, nên chú ư hết sức cẩn thận.  Kiện cáo bất lợi, khó mà biện minh nỗi oan cho ḿnh.

 

6. Người đi xa: Trên đường đi gặp nhiều trở ngại, chi bằng không đến.  Khách bị trở ngại và chậm trể, sau nầy người ta mới hối hận về chuyến đi nầy.  Tin tức không đến được.

 

7. Tật Bệnh:   Bệnh nhân bị bịnh đàm có phần nghiêm trọng, giống như loại trúng gió. Chủ về bệnh thuộc hệ thống hô hấp, đưa đến t́nh trạng khó thở.    Thử đổi bác sĩ, nhưng  không được mời bác sĩ ở giữa thành phố hoặc phía Đông thành phố v́ rất bất lợi.  Giải    phẩu cũng không giúp ích được ǵ.  Nên hướng về bảy (7) đức Phật Dược Sư mà cầu đảo và tŕ tụng chú Đại Bi.

 

8. Ma Sùng: V́ có Địa Thần xâm quấy.  Người trấn yểm đă làm một gói đồ màu vàng,      một gói đồ h́nh vuông, hoặc một nhà nhỏ h́nh vuông.  Người đó đă bỏ những món đồ đó vào rồi, nên ḿnh phải nhanh chóng hóa giải ngay.  Vật mà người ta bỏ cho ḿnh do một người đồng cốt đứng van vái rồi, và qua tay một người đàn bà để đưa đến bỏ ở nhà ḿnh.  Người xin quẻ nầy đă ở tại một nơi trước đây mà chưa có người ở, phong thủy quá xấu, nên dời đi nơi khác là tốt nhất.  Tạm thời có thể treo chú Quán Âm Thập Nhất Diện đối dịện với cửa ngơ hay cổng vào để hóa giải.

 

9. Mất đồ: Tiền bạc đă vào tay kẻ vô loại (vô luân thường, đạo lư) tiêu xài.  Nếu là đồ vật đă lọt vào tay kẻ tham lam, cả hai tiền bạc và đồ vật bị mất đều không thể t́m hay lấy lại được.

 

10. Nhờ cậy: Người được yêu cầu giúp đỡ đă buộc ḿnh phải làm đủ các loại kiến nghị, đến nỗi yêu cầu phải quan tâm săn sóc họ vô thời hạn, rồi kết quả chung cuộc cũng chẳng như ư.  Người được yêu cầu giúp đỡ đầu tiên là có ư thành thật, nhưng v́ bị xúi dục nên giúp đỡ nửa chừng đành nghỉ luôn. 

 

11. Hôn Nhân: Lời thề non hẹn biển cũng trở thành không có.  Người phối ngẫu cũng rất dễ xa nhau.  Có người thứ ba vào phá.  T́nh cảm của người thứ ba nầy tuy có nhưng cũng không giữ được bền.

 

12. Linh tinh: Ngoài việc trừ tà ác ra đều rất khó thành công.  Chỉ có làm việc ác là thành công nhưng cuối cùng lại nhận quả xấu. 

           

            Tín đồ Mật Tông nên tu pháp phóng Đa Mă, hiến Mạn Đạt, cúng dường Thượng Sư, đồng thời tu pháp Thanh Tịnh Mộc Dục, pháp Trừ Chướng. 

             Tín đồ Phật giáo nên cung hành nghi thức Sám Hối.

 

Tóm lược ư nghĩa: “Trên đầu bị ḥn núi đè nặng” cho nên tất cả mọi sự việc đều phải tạm hoăn tiến hành để tiêu trừ áp lực.

 

24. Quẻ 24:  Tsa Dhi (4-6)

Biểu Tượng:   Như Ư bảo thọ (Cây quư Như Ư)

 

Chiêm đắc Như Ư bảo thọ,

Trị đương vạn sự như ư.

Hung sự diệc năng giải tán,

Chiêm giả cát tường vô lượng.

 

Tạm dịch:

 

Xin được quẻ cây quư Như Ư, 

Tự nhiên vạn sự đều được như ư.

Mọi chuyện hung dữ đều tan biến, 

Người xin được quẻ nầy có cát tường không kể xiết.

 

Tín hiệu:          Khai thành bố công, vạn sự hanh thông.

                        (Công khai thành thật, mọi việc đều hanh thông.)

 

            Người giữ cửa hướng Đông của Thành Đàn nói rằng: “Bạn đă tiến vào được cung điện vận may.”  V́ vậy mà quẻ nầy thật là thuộc vận may, đến lúc vui mừng quá đổi.  Cây quí như cây Như Ư sanh ở trên trời (Thiên giới), nếu có sự cầu xin, cây đó liền có thể ra trái Như Ư.  Có thể sanh ra người trời.  Tất cả là đại phước báo do cây công đức sanh ra, nên người xin quẻ nầy cũng phải vun trồng công đức, th́ sau mới hưởng được quả tốt lành.

            Quẻ nầy khuyên rằng nên thành thật khai báo. Nếu người làm ác mà xin được quẻ nầy th́ phải thành thật thú nhận tội lỗi và sám hối th́ sẽ chuyển họa thành phúc, c̣n làm trái lại là không tốt.  Như vậy nhất định là không nên làm xằng làm bậy th́ khỏi phải rắc rối về sau.

 

GIẢI ĐOÁN:

 

1. Gia Trạch: Nhà cửa b́nh yên đầy phước trạch.  Mọi sự đều được viên măn, có điềm vui tăng thêm người.  Người có thai b́nh an. Nếu có sinh non cũng không có hại.  Nếu có thể cảm hóa được người trong nhà th́ thật là một điều phước đức cho gia đ́nh.

 

2. Tài Phú: Không nên dùng sức mạnh để giành giật, nước chảy đến đâu th́ thành mương, rănh đến đó. Lập nghiệp vụ mới ắt có lợi, không nên cạnh tranh mang tánh xấu ác.  Của cải, tiền bạc sẽ dần dần như mầm nẩy mùa xuân, thời cơ đă đến lúc chín muồi.

 

3. Mưu Vọng: Tất cả mọi toan tính đều được cát tường, chỉ thời gian ngắn tức được thành tựu.  Những công việc mà người khác bỏ, bạn cứ nhận lấy mà làm, nhất định thành công không cần do dự.

 

4. Nhân Sự:  Sự hợp tác với nhau lâu dài, ta và người được ḥa khí, phát tài, người khác quê hương sẽ đem đến vận khí tốt. Chư Thần bảo vệ, gặp được cơ duyên, v́ thế mà cùng với người ta bàn bạc tức gây được sự chú ư hoặc được sự giúp đỡ đặc biệt.

                       

5. Cừu Oán: Hăy mở rộng ḷng ḿnh th́ không có một ai là cừu oán cả.  Mọi sự thù oán đều theo tâm ḥa giải của bạn mà chuyển biến.  Nên tu pháp Cam Lồ Mộc Dục, chuyện thị phi dễ chấm dứt.  Kiện tụng có thể thắng (được minh oan).

 

6. Người đi xa: Đang đi th́ gặp được người bạn tốt, trên đường đi rất vui vẻ.  Khách đến ngay lại có mang theo tin tốt.

 

7. Tật Bệnh:  Cứ ttheo lời dặn của thầy thuốc tức dễ thuyên giảm.  Nếu có giải phẩu th́ cũng không có trở ngại.  Duy chỉ hệ thống sinh đẻ bị bệnh có phần khó lành, nên nghỉ ngơi để lấy thời gian mà trị liệu.

 

8. Ma Sùng: Muôn điều lành vân tập lại, nên 100 thứ xấu cũng chẳng hại được.  Phong thủy       tốt, nếu cửa chính và đường đi đối xứng nhau th́ tốt. 

 

9. Mất đồ: Nên t́m đồ vật đă mất tại hướng Đông hoặc hướng Bắc. 

 

10. Nhờ cậy: Kế hoạch đang làm có phần chậm, nhưng một khi tiến hành chắc chắn được sự trợ giúp trên nhiều phương diện.  Phàm có nhờ cậy đều được vui vẻ.

 

11. Hôn Nhân: Người chưa lập gia đ́nh chắc chắn lập đựợc gia đ́nh.  Người đă có gia đ́nh th́ được tốt đẹp, không có hiềm khích nhau.  Không có người thứ ba xen vào. 

 

12. Linh tinh: Mọi sự đều như ư, tốt đẹp.  Nếu có tính toán đi làm ăn xa, th́ cơ sự có thể hơi bị kéo dài, điều nầy cũng không trở ngại v́ kết cuộc rồi cũng như ư muốn. 

 

            Tín đồ Mật Tông nên tu pháp Tứ Tư Đại Hắc Thiên. 

            Tín đồ Phật giáo nên hướng về ngài Bảo Sanh Như Lai mà cầu đảo.

 

Ư nghĩa chung:  Mang tin tức tốt đẹp và vui vẻ lên đỉnh núi.

 

25. Quẻ 25:  Na-Ah (5-1)

Biểu tượng:  Kim Sơn (Núi Vàng)

 

Hoàng kim vi sơn tại Nhăn tiền,

Bất đán phong nhiêu thả kiên ổn.

Chiêm giả năng đắc thủ quái tượng,

Định thị tiền sanh hữu túc nhân.

 

Tạm dịch:

 

Vàng đă tạo nên một ḥn núi trước mắt,

Không những vô số mà c̣n vững chắc nữa.

Người xin được quẻ nầy cũng được như biểu tượng của quẻ,

Nhất định kiếp trước đă có đủ nhân duyên.

 

Tín Hiệu:         Bất biến chi cát tường tấn hiệu.

                        (Tín hiệu tốt không đổi thay)

 

            Tín hiệu tốt lành không thay đổi, nghĩa là được điềm tốt lành đến một cách chắc chắn.  So sánh những vận may đă đến với những điều ước muốn th́ quá nhiều.  Người xin được quẻ nầy đă có đủ thiện nghiệp để hưởng phước báo.  Nhà Phật rất coi trọng nhân quả.  Tất cả nhân quả căn bản đều do nghiệp lực, nhưng để tạo ra kết quả nghiệp lực cũng có vô số trợ duyên.  Như trồng hoa th́ phải bón phân, tưới nước, săn sóc, tỉa nhánh, bắt sâuDo đó muốn có kết quả được mỹ măn, cũng phải tạo trùng trùng thiện duyên tương trợ.  Người được quẻ nầy đừng say sưa măn nguyện mà nên làm việc thiện, chắc chắn sẽ đạt những điều tốt đẹp lâu bền.  Nếu như một khi mà ác nghiệp sanh quả, tức th́ các điều tốt lành không c̣n tồn tại lâu bền nữa.

 

 

GIẢI ĐOÁN:

 

1. Gia Trạch: Gia trạch hưng long không suy sụp, tăng thêm nhân khẩu.  Người có thai b́nh an.

 

2. Tài Phú:  Tiền của tài sản tiếp tục tăng thêm.  Sự nghiệp ổn định, có thể phát triển thêm sự nghiệp mới.  Nên mở văn pḥng địa ốc có thể thâu lợi.

 

3. Mưu vọng:   Phàm có tính toán làm ăn đều được kết quả tốt đẹp, và được chắc chắn lâu bền.  Chuyện lớn chắc có chậm trể một chút, nhưng kết cuộc so với dự tính th́ rất tốt. 

 

4. Nhân Sự:  Có một người bạn lớn tuổi sẽ tăng phần giúp đỡ.  Sự giúp đỡ sẽ nối tiếp nhau không dứt. 

 

5. Cừu Oán:  V́ người xin quẻ có sức mạnh nên kẻ thù không thể làm hại đưọc.  Chuyện thị phi cũng dễ chấm dứt.  Kiện tụng cũng được thắng. 

 

6. Người đi xa:  Trên đường đi gặp chuyện phiền phức như mất đồ, lỡ chuyện… Khách tuy chậm nhưng đến được, tin tức sẽ đến sau, chờ không lâu.

 

7. Tật Bịnh:  Không tai họa, chẳng bịnh hoạn.

 

8. Ma Sùng:  Không có ma sùng nào đến quấy phá cả.  Phong thủy tốt, không cần thay đổi, sửa sang lại là tốt, dùng các màu sắc tươi sáng để trang hoàng.  Nên treo Chú luân và cờ cầu đảo.

 

9. Mất đồ:  Đồ vật mất chưa lọt vào tay người khác.

 

10. Nhờ cậy:  Kế hoạch trước mắt phàm đi nhờ cậy người ta giúp đỡ đều sinh chướng ngại về người, hoặc trả lời chậm, nhưng một khi đă tiến hành kế hoạch, tức th́ thuận lợi.  Những việc đă xin giúp đỡ đều được thành công.

 

11.  Hôn nhân:  Lương duyên do trời tác hợp, nên t́nh yêu keo sơn.  Người phối ngẫu t́nh cảm rất ḥa mỹ.  Không có người thứ ba phá rối.

 

12. Linh tinh:  Tất cả những điều đă hỏi đều được tốt đẹp.  Duy chỉ việc hỏi đường đi làm ăn, buôn bán ở xa, chắc có chuyện tŕ trệ, nhưng cũng chẳng cần vội vă, cuối cùng cũng sẽ thành.

 

            Tín đồ Mật Tông có thể tu pháp Liên Hoa Bộ, hoặc pháp Mẫu Tục Phẫn Nộ Tôn.  Cũng có thể cúng dường Hoàng Tài Thần và Đa Văn Thiên Vương. 

            Tín đồ Phật Giáo hướng về ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát để sám hối và kỳ đảo.

 

Tóm lược ư nghĩa:  Đứng thật vững chắc chẳng lay động.  V́ thế mà quẻ nầy nên Tĩnh chớ nên Động.  Giữ sự nghiệp củ tốt hơn là kế hoạch mới.  Tất cả mọi sự việc đều đă có cơ sở tốt lành và ổn định. 

 

26. Quẻ 26:  Na-Ra (5-2)

Biểu tượng:  Thiên Ma (Ma Trời)

 

Ma La Thiên Ma dĩ xuất hiện,

Sở chiêm giai kiến bất cát tường.

Hiệp như hỏa thiêu tân pḥng xá,

Chiêm giả nan miễn tân ưu tiễn.

 

Tạm dịch:

 

Ma La và Thiên Ma đă xuất hiện,

Những điều xin hỏi đều không tốt.

Giống như ngọn lửa đốt cháy ngôi nhà mới,

Tâm người xin quẻ khó tránh khỏi nỗi ưu phiền.

 

Tín Hiệu:         Hy vọng chi hỏa, phần thiêu tự thân.

                        (Ngọn lửa hy vọng, đốt cháy chính ḿnh)

 

            Trong lúc tuần du ở cửa Tây ngoại thành đàn (Mạn Đà La) Ma Lừa Dối đă nói rằng: “ Ngọn lửa hy vọng một khi đă cháy lên tức kết quả đă trái ngược là tự đốt cháy chính bản thân ḿnh.” V́ vậy mà tín hiệu của quẻ nầy không tốt.  Ư của quẻ nói rằng: “Con người khi có bất cứ sự mong cầu nào đều đưa đến kết quả trái ngược là sợ hăi và ưu phiền.”

            Nhà Phật từ trước đến nay đă nói rằng Vô Minh là gốc rễ dẫn đến luân hồi. Gọi là Vô Minh là v́ sự chấp trước về Ta và Người (Ngă, Nhân) hay Ta và Pháp (Ngă, Pháp).  Niềm hy vọng đều do sự chấp trước của Tự Ngă mà sinh ra.  V́ thế mà ngọn lửa hy vọng có thể đốt cháy tự thân.  Người xin được quẻ nầy cũng chưa nếm được vị của đạo lư Không nên có trở ngại cho việc phản tỉnh  bản thân ḿnh. Một niềm hy vọng, một sự mong muốn không chỉ cầu một việc tư lợi cho chính ḿnh mà c̣n cầu cho được những sự tốt lành nữa.

 

GIẢI ĐOÁN:

 

1. Gia Trạch: Nhà cửa không yên, sanh nhiều chướng ngại.  Chuyện thị phi khẩu thiệt đă phát sanh nhiều do các sự hiểu lầm dẫn đến.  Càng muốn thêm người lại càng khó có. 

 

2. Tài Phú:  Rất dễ dàng đưa đến tổn thất, nhất là đầu cơ.  Sự nghiệp củ vốn đă không yên, lập nghiệp vụ mới lại không dễ dàng.  Hăy cẩn thận! Nghiệp vụ có nhiều trở ngại lớn, chủ về cạnh tranh có tánh xấu ác.

 

3. Mưu vọng:   Tất cả mọi sự tính toán, mong cầu mờ mịt như bắt bóng.  Có một nam nhân sẽ đem đến nhiều rắc rối, nhưng lại có thể góp được ư tốt. 

 

4. Nhân Sự:  Bạn bè cũng giống như đám tro tàn của gấm, lụa vừa đốt xong, rất là mềm yếu.  Nên tụng chú Đại Bi để cầu nguyện.. 

 

5. Cừu Oán:  Cừu oán sẽ tăng phần phá hoại nhất là tại hướng Tây Nam, phải hết sức cẩn thận.  Chuyện thị phi có thể tăng nhiều thêm.  Kiện tụng sẽ bị thất bại.   Nên tụng chú Đại Bi để cầu nguyện. 

 

6. Người đi xa:  Trên đường đi gặp nguy hiểm, tiền bạc và tánh mạng khó bảo toàn.  Người đi xa đang ở trong vùng nguy hiểm, tin tức đă bị thất lạc.

 

7. Tật Bịnh:  Chủ về bịnh đàm, nhiệt, và máu huyết.  Bịnh t́nh ngày càng trầm trọng, thử đổi thầy thuốc xem sao.  Nên tụng chú Đại Bi và treo Chú luân của ngài Quán Âm Thập Nhất Diện.  Không nên giải phẩu.

 

8. Ma Sùng:   Những vật mà người ta làm cho ḿnh phải kinh sợ đó là những vật có h́nh tam giác, vật màu đỏ, hoặc là những gói đồ có máu và thịt từ hướng Tây đem đến để hại bạn. Nếu bạn đốt những tạp vật hoặc rác rến ở nhà bếp trong đó có những vật lạ xâm hại bạn sẽ dẫn đến nguy hiểm cho bạn. Phong thủy bất lợi, đổi chỗ ở là tốt.  Tạm thời có thể treo chú Quán Âm Thập Nhất Diện ở hướng  Đông.

 

9. Mất đồ:  Vô phương t́m lại vật đă mất.  Không nên phí công.

 

10. Nhờ cậy:  Do v́ chướng ngại đến quá nhiều, nên có nhờ cậy cũng không có kết quả.   Sau khi được sự trả lời, ḿnh lại ân hận.  Chỉ nói chơi một lời, mọi việc tốt đều hỏng.

 

11.  Hôn nhân:  Người ḿnh yêu không phải là người tốt, không bằng t́m lại đối tượng khác.  Người yêu đó, dung mạo th́ được, nhưng ḷng dạ lại xa cách.  Người thứ ba đang chiếm hết ưu thế.  

 

12. Linh tinh:  Tất cả mọi việc xin hỏi đều không tốt.  Muốn làm việc hư hỏng lại trở nên thành công.  Nên phải cẩn thận để ư về hậu quả, nhất định chịu đựng sẽ bất lợi, sẽ bị luật pháp trừng trị.

 

            Nên tu pháp Trừ Chướng.  Ngoài pháp nầy ra không c̣n một pháp nào nữa hết.  Nếu không biết tự tu pháp nầy th́ cũng không thể  t́m người tu thế cho ḿnh được.  Cho nên chỉ có cách là đến trước bàn Phật thành tâm sám hối vô lượng tội khiên, đồng thời tụng chú Đại Bi 100 biến.

Tóm tắt ư nghĩa:  Đau khổ làm cho người sinh phiền năo.  V́ vậy mà người xin quẻ nên biết về nghiệp lực và nhân quả, phải tích đức và làm việc thiện để bù đắp lại.

 

27. Quẻ 27:  Na-Pa (5-3)

Biểu tượng:  Bảo B́nh (B́nh Báu)

 

Bảo b́nh măn tải định phong thu,

Thử tượng hựu danh như ư ngưu.

Chiêm giả đắc ngưu vi canh khẩn,

Bất lao khí lực bội thu thành.

 

 

 

 

Tạm dịch:

 

B́nh báu chứa đầy những loại định thu vào,

Biểu tượng nầy lại có tên là Con Trâu Như Ư.

Người xin quẻ được con trâu khai khẩn cày bừa,

Chẳng tốn công sức mà kết quả lại bội thu.

 

Tín Hiệu:         Kư đắc kim b́nh, hựu đắc Cam Lồ.

                        (Đă được b́nh vàng, lại được nước Cam Lồ)

 

            Ngài  Bạch Văn Thù Sư Lợi dạy rằng: “Được B́nh Báu bằng vàng chứa đầy nước Cam Lồ, mười phần tốt đẹp.” Trong biểu tượng của quẻ nầy nói về b́nh báu là một trong tám (8) biểu tượng cát tường của Mật Tông Tây Tạng.  Thông thường dùng Bảo B́nh để đựng đồ ăn như các loại lúa mạch.  Cho đến cả Con Trâu Như Ư cũng là thuộc loại thần vật trong truyền thuyết dùng để cày đất. Người cày có thể được thỏa măn tất cả những điều như ư nguyện.  Nay trong Bảo B́nh đă đựng đầy nước Cam Lồ, đương nhiên là điều kiết tường.

            Ngài Bạch Văn Thù có khả năng hóa giải tai nạn, v́ thế mà quẻ nầy làm tiêu trừ tai ách, là một điềm tốt thu hoạch được sự thành công gấp đôi.  Trở ngại từ trước không c̣n nữa, nên từ nay trở đi mọi sự mưu tính đều không phí mất sức lực nữa.

 

GIẢI ĐOÁN:

 

1. Gia Trạch: Trong gia đ́nh vui vẻ, sau cơn mưa trời lại sáng.  Người đă lâu chưa có con, nay có tin vui sẽ sanh được một cháu gái.

 

2. Tài Phú:  Nghiệp vụ từ đây sẽ rất thuận lợi và hanh thông, tài sản cũng từ đây mà tích tụ lại.  Những tổn thất trong quá khứ nhất định sẽ được bù đấp lại.  Có thể hợp tác với người để tiến hành kế hoạch mới.

 

3. Mưu vọng:   Trong ḷng sinh vui vẻ, không c̣n những điều bất lợi nữa.  Những tính toán trước đây c̣n có những sự trở ngại, nay th́ thuận lợi hoàn toàn.  Đàn bà xin được quẻ nầy th́ tốt.

 

4. Nhân Sự:  Trở lực nay đă biến thành trợ lực.  Chỉ cần mở miệng tức thời thành tựu.

 

5. Cừu Oán:  Không có cừu oán, cũng chẳng bị trộm cướp.  Trước đây th́ gặp chuyện thị phi rắc rối, những điều đó đă tan thành mây khói.

 

6. Người đi xa:  Trên đường đi có chút trở ngại nhưng cũng vui vẻ nhiều.  Khách đến trể một chút cũng chỉ v́ vui thích, cao hứng.  Tin lành sẽ tới.

 

7. Tật Bịnh:  Bệnh nhân từ từ hồi phục.  Không cần giải phẩu , không cần đổi bác sĩ.

 

8. Ma Sùng:  Tuy có yêu tinh yểm trấn, nhưng không có hiệu quả.  Phong thủy nếu có thể sửa đổi th́ tốt hơn.  Hăy chú ư đến một vật h́nh tṛn ở hướng Nam hoặc hướng Bắc.

 

9. Mất đồ:  Đối với chỗ ở th́ ngay ở giữa hoặc phía Đông mà t́m.  Đối với chỗ vật bị mất th́ vật đang ở về hướng Nam.

 

10. Nhờ cậy:  Đối với người được yêu cầu giúp đỡ, nếu họ không tận lực, họ sẽ ân hận.  Một lần yêu cầu th́ không thành, lần thứ nh́ tức được toại nguyện.  Nên yêu cầu người vợ v́ bà có ảnh hưởng với người chồng. 

 

11.  Hôn nhân:  Chớ v́ những chuyện nhỏ không vừa ư trước mắt mà thối lui.  Người yêu c̣n giữ vẻ chưa thân mật nhưng cảm t́nh đă phát triển.  Người thứ ba sẽ tự động rút lui.

 

12. Linh tinh:  Tất cả mọi điều xin trong quẻ đều được tốt lành như ư.  Nếu được tiếp nhận pháp Quán Đảnh của Tài Thần càng tốt đẹp hơn. 

 

            Tín đồ Mật Tông có thể tu phép “Tượng Vương Kim Cang” hoặc tu “Hộ Pháp Bí mật Cúng Dường.”

             Tín đồ Phật Giáo hướng về ngài Tỳ Lô Giá Na Phật mà cầu đảo, hoặc tụng chú Văn Thù Sư Lợi.

 

Tóm tắt ư nghĩa:  Đất tốt sẽ mọc lên cây Như Ư lớn, v́ thế người xin quẻ nầy sẽ được tâm nguyện.

 

28. Quẻ 28:  Na-Tsa (5-4)

Biểu tượng:  Sa Khưu (Đụn cát)

 

Sa khưu tŕnh hiện chẩm phàn đăng,

Tâm nguyện do như phong quyện trần.

Chiêm giả nhược nhiên đắc thử quái,

Đồ lao không tưởng uổng lao tâm.

 

Tạm dịch:

 

Đụn cát xuất hiện làm sao mà trèo lên?

Những ǵ mà tâm đă nguyện giống như gió cuốn bụi trần.

Người xin nếu tự nhiên mà được quẻ nầy,

Đă phí công vào chuyện không tưởng lại c̣n phải lao tâm.

 

Tín Hiệu:         Kim ốc di vi b́nh địa.

                        (Nhà vàng đă sang bằng thành b́nh địa)

 

            Sứ giả của Ma-La ở hướng Đông Bắc nói rằng : “Ngôi nhà bằng vàng sẽ dần dần bị sang bằng và trở về với cát bụi.  V́ thế mà quẻ nầy biểu tượng cho sự thất bại.  Hăy nh́n lại những sự việc rất thành công từ trước đến nay có khi cuối cùng lại tan nát thất bại.  V́ thế người chiếm được quẻ nầy nên cẩn thận, để tâm theo việc, không nên chủ quan mà khoe khoang.  Từ xưa đến nay các hành động đều vô thường, cho nên người đă thành công cũng có thể chỉ một ư nghĩ thoáng qua mà trở nên thất bại, v́ không tự chế được một xử sự nhỏ, chung cuộc có thể thành đại nạn.  Người xin quẻ nên hiểu ư nầy.  Nếu c̣n giữ cái củ, hoặc những điều ước muốn, mong cầu đă tiêu tan, hăy chờ thời cơ th́ vô sự, nhưng sự nghiệp củ cũng chẳng sợ hăi lắm. 

 

GIẢI ĐOÁN: 

1. Gia Trạch: Gia đạo dần dần đi xuống, chuyện thị phi ngày ngày phát sinh.  Có tổn hao nhân khẩu. 

2. Tài Phú:  Của cải, tài sản ngày càng hao ṃn.  Nếu trong ḷng vẫn thủ cựu, phải kiểm thảo những khuyết điểm, khắc phục những việc làm thiếu suy nghĩ để đổi mới.  Như thế mới có thể giữ được những điều may mắn. Nhất định không nên đầu cơ, cũng như đừng mạo hiểm mà đầu tư. 

3. Mưu vọng:   Nửa đường làm ăn gặp một sự biến đổi to lớn; những sự tính toán không thành.  Đừng bao giờ có ư định dốc hết túi đánh ván bài cuối cùng. 

4. Nhân Sự:  Không nên dựa vào những quan hệ mới, c̣n những quan hệ củ th́ hoàn toàn bất lực.  Đừng tin vào những lời mà người ta vui miệng nói lung tung. 

5. Cừu Oán:  Có kẻ thù oán xen vào để lấy bớt lợi ích và tài sản.  Chuyện thị phi tự nhiên gia tăng.  Chuyện kiện tụng đột nhiên trở nên phức tạp, thậm chí đến chỗ thua kiện.  Nên tu pháp Cam Lồ Mộc Dục. 

6.  Người đi xa:  Trên đường đi vẫn b́nh an, rất đáng tiếc là sau khi đến đuợc mọi sự đều không được như ư.  Khách sẽ đến ngay, cũng đáng tiếc là đă mang đến đau thương, phiền muộn.  Tin tức sẽ đến ngay nhưng chỉ là tin xấu. 

7.  Tật Bịnh:  Bịnh nhẹ không có hại lắm, có thể b́nh phục nhanh.  Nếu có giải phẩu phải suy nghĩ cẩn thận. 

8.  Ma Sùng:   Tuy không có ma sùng lớn, nhưng cũng đủ để làm cho thân tâm khốn khổ.  Đă từng gây ra những việc bất thiện nên khiến cho ma sùng phát sinh, lập tức sám hối để cầu xin.   Nên tu pháp Cam Lồ Mộc Dục.  Phong thủy không tốt.  Bạn đă từng sửa lại những điểm sai ở đây, nhưng những sửa sang nầy đă làm hư phong thủy 

9.  Mất đồ:  Vật bị mất để càng lâu càng khó t́m lại. 

10. Nhờ cậy:  Nhờ cậy ngay th́ được như ư, nhưng trên thực tế cũng vô ích mà thôi.  Phàm có nhờ cậy, đều có khó khăn.  Người ta không thương bạn đâu! 

11.  Hôn nhân:  Có thành công trong việc đi t́m cũng chẳng làm đẹp ḷng gia đ́nh được.   Người phối ngẫu đă biến đổi sự nhớ thương và đă thay ḷng đổi dạ.  Nhười thứ ba không ngừng nghỉ thắt chặt sự thân mật. 

12. Linh tinh:  Những điều đă hỏi đều không có kết cuộc.  Chỉ những công việc có tính cách phá hoại có thể nói là thành công.   Tín đồ Mật Tông nên hướng về ngài Liên Hoa Sanh Đại Sĩ mà cầu nguyện thật nhiều.  Cũng nên tụng kinh Mai Tàng Kim Tử để tiêu trừ tai chướng.  Tín đồ Phật Giáo nên hướng về Bảo Sanh Phật mà kỳ đảo.  Có thể thành tâm tụng chú Đại Bi.

 

Tóm tắt ư nghĩa:  “Núi lở tan tành thành cát bụi .”  V́ thế mà biểu tượng tợ như không có ǵ là xấu nhưng thực chất đă nh́n thấy những hao tổn không thấy nằm chờ sẵn bên trong.  Người xin quẻ nên hiểu ư nầy.

 

            29. Quẻ 29:  Na-Na (5-5)

Biểu tượng: Kim Ốc (Ṭa lâu đài bằng vàng) 

Kim ốc xuất hiện ư quái tượng ,

Phàm sự quảng đại thả cát tường.

Chiêm giả sở vấn giai ổn cố,

Hạnh vận tiền tŕnh vô hạn lượng. 

Tạm dịch: 

Ṭa lâu đài bằng vàng xuất hiện,

Tất cả mọi sự đều rất tốt đẹp.

Những điều xin hỏi đều bền chắc và ổn định,

Tương lai vận may không hạn định.

 

Tín Hiệu:         Hoàng kim địa thượng, kiến thất bảo lâu.

                        (Trên mặt đất bằng vàng, xây lầu bảy báu.) 

            Đa Văn Thiên Vương nói rằng: “Trên mặt đất bằng vàng xây lầu bảy báu, làm cho người ta phải kinh ngạc và vui vẻ.”  Lấy vàng thay đất th́ nền móng rất chắc chắn, v́ vậy quẻ nầy chủ về ổn định và rộng lớn.  Người xin được quẻ nầy, những điều đă cầu đảo chắc chắn sẽ tốt đẹp trong tương lai.  Tuy nhiên lấy vàng thay đất, xây lầu bảy báu thực ra là diễn tả cảnh giới Tịnh Độ.   Nhà Phật nói về Tịnh Độ không phải chỉ vàng ṛng sáng chói, mà chỉ để so sánh với thế giới ngũ trược ác thế nầy:  đất nầy dơ bẩn (do tâm chúng sanh nhơ bẩn), đất Phật thanh tịnh (do Tâm Phật thanh tịnh).  V́ thế mà nói có vô lượng của báu trang nghiêm.  Nếu Tâm chúng sanh thanh tịnh th́ Tâm tức là Tịnh Độ.  Do đó người xin quẻ phải hiểu ư trên.  Tâm không c̣n  nhiễm độc, biết được sự tiến thối, lại có thể biết được công đức của Niết Bàn, ắt là tự phát sinh điều tốt lành.

 

GIẢI ĐOÁN: 

1. Gia Trạch: Thời vận gia trạch đang lên, tương lai rạng rỡ, tăng thêm người, có thai sẽ sanh con gái. 

2. Tài Phú:  Hiện tại rất tốt, tài nguyên không dứt, có thể phát triển tốt trong tương lai, giữ củ tạo mới đều tốt cả.  Cùng người hợp tác phát triển càng nhanh. 

3. Mưu vọng:   Do cơ sở đă ổn định, cho nên những mưu tính đều được kết quả tốt đẹp.  Tuy nhiên cũng có sự chậm trể kéo dài đó là điều không thể tránh khỏi. 

Nên cúng tế Thổ Thần và Tài Thần chắc chắn sẽ được măn nguyện. 

4. Nhân Sự:  Sự quan hệ với người phát triển nhanh chóng, các nguồn giúp đỡ các nơi đều đưa đến.  Đây là một biểu tượng thật vui mừng.   Đặc biệt là chủ về sự giúp đỡ của đàn bà.   

5. Cừu Oán:  Chung quanh không có cừu oán và nḥm ngó,  cứ yên tâm không có thị phi hay kiện tụng.  Chỉ có một chút hiểu lầm, chỉ cần một lời để thông cảm là xong. 

6.  Người đi xa:  Khách đă bị chậm lại v́ lạc đường, trên đường đi b́nh an vui vẻ, không cần lo lắng.  Khách sẽ đến ngay.  Đi ra khỏi cửa là đă b́nh an, nhưng có một chút không vừa ư như việc lạc đường.  Mục đích sẽ đạt được.  Tin tức tốt sẽ đến. 

7.  Tật Bịnh:  Tuy bị trọng bịnh nhưng không nguy hại đến tính mạng.  Giải phẩu kết quả sẽ tốt.  Không nên thay đổi bác sĩ. 

8.  Ma Sùng:   Không có ma sùng, cũng chẳng có đồng cốt, mà chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian rồi làm việc lại.  Sau thời gian nghỉ ngơi sẽ khỏe khoắn.  Phong thủy tương đối tốt, chỉ có một chút là âm thịnh dương suy (Xem phần Linh tinh để chuyển hóa) 

9.  Mất đồ:  Đồ bị mất đang c̣n để tại chỗ chưa di chuyển, nếu quá lâu không t́m lại th́ vật mất sẽ lọt vào tay kẻ khác.   

10. Nhờ cậy:  Phàm có tham khảo, nhờ cậy nên làm ngay, nếu không th́ công việc sẽ kéo dài chậm chạp.  Nên nhờ cậy người đàn bà. 

11.  Hôn nhân:  Người chưa lập gia đ́nh th́ có quá nhiều đối tượng, v́ thế khó ḷng chọn lựa hay quyết định.   Việc t́nh duyên cần nên lựa chọn người có đức độ hơn là sắc đẹp.   C̣n người đă có gia đ́nh rồi chớ nên thay ḷng; sanh thêm tà ư nếu không th́ ba năm sau sẽ nhận sự đau khổ. 

12. Linh tinh:  Công việc ổn định. Quẻ nầy rất tốt.  Nếu hỏi về những việc có tính biến động như các loại đi đây đó, thay đổi nghề nghiệp, chức vụ… chắc chắn sẽ bị trở ngại và chậm trể.  Quẻ nầy chỉ lợi cho việc xây dựng không lợi về việc phá hoại. 

            Tín đồ Mật Tông nên cầu Tài Thần Phật Mẫu, và nên chôn dấu một Bảo B́nh tại hướng Đông của nhà ở th́ sẽ được lợi ích.

            Tín đồ Phật Giáo nên hướng  về ngài Địa Tạng Bồ Tát mà cầu nguyện. 

 

Tóm tắt ư nghĩa:  “Để vật báu nầy chồng lên vật báu kia.”  Thật là một quẻ tốt và phát triển ổn định.  Quẻ nầy nghiên Tịnh không nên Động.

 

            30. Quẻ 30:  Na-Dhi (5-6)

Biểu tượng: Bảo Tạng (Kho Báu) 

Tây môn thủ hộ cáo hỷ tấn ,

Bảo tàng dĩ khai quân hoạch thủ.

Tùng thử vận tŕnh tắc hanh thông,

Phóng tâm tiền hành định như ư. 

Tạm dịch: 

Người giữ cửa Tây báo tin vui,

Kho báu đă mở cửa mà bạn đang nắm giữ.

Nhờ đây mà thời vận được hanh thông,

Cứ yên tâm tiến hành công việc, sẽ được như ư.

 

Tín Hiệu:         Do nhũ đắc lạc, tự hải thái châu.

                        (Do sửa mà có bơ, nhờ biển mà lượm được ngọc.)

 

            Vị giữ cửa Tây của Mạn Đà La nói: “Cửa Đông của kho báu đă mở ra.”  Ư câu nầy muốn nói nhờ sửa ḅ mà làm được bơ như trong đại dương mà t́m được ngọc quí.  Theo Mật Tông Tây Tạng, Bảo Tàng c̣n có nghĩa riêng là “Tạng báu của Pháp”.  Tạng nầy có nhiều Pháp như đá núi động rừng (Sơn nham lâm động), chờ sẵn người có duyên cầu học, nghiên cứu.  Đó là “Nham truyền”.  Nếu có một số Đại Đức đối với Mật Pháp đă đặc biệt thành tựu, do tâm ư mà Mật Pháp được nói ra ắt được gọi là “Ư truyền”  Do đó mà mở kho báu làm cho Tài và Pháp, hai loại nầy có ư vị.  Người xin được quẻ nầy nên bố thí, tốt nhất là Tài thí và Pháp thí.  Thường bố thí tất gặp nhiều may mắn.  

 

GIẢI ĐOÁN: 

1. Gia Trạch: Gia trạch ổn định và b́nh an, tương lai tốt đẹp.  Gia đ́nh tăng thêm người. Trong nhà nếu có người có thai th́ sẽ sanh con trai. 

2. Tài Phú:  Hiện tại nghiệp vụ phát triển thuận lợi.  Thuận buồm xuôi gió,  không có chuyện bất lợi.  Mở thêm nghiệp vụ mới ắt gặp trở ngại.  Nhưng trước sau đều khắc phục được, sau tiến tŕnh nầy th́ được nhiều may mắn vô kể.   

3. Mưu vọng:   Căn bản được ổn định, mưu vọng tự nhiên thành.  Trong ṿng một năm so với nhiều người đă có ư kiến khác, nên kiên nhẫn để giải thích cho họ, tức sẽ có nhiều người giúp đỡ. 

4. Nhân Sự:  Quan hệ nhân sự tốt, nhưng cần phải gia tăng thêm sự giải thích để thông cảm.  Một khi đă giải thích th́ ḿnh nói đều ǵ người ta cũng nghe theo.   

5. Cừu Oán:  Hiện chưa có oán thù, nhưng về sau sẽ có người đố kỵ.  Nên đề pḥng sự ám hại.  Chuyện thị phi tạm thời không có, tuy nhiên sự kiện thưa bất lợi. 

6.  Người đi xa:  Đi du lịch thuận lợi vui vẻ.  Người đi sẽ về đến, tuy trên đường đi có gặp trở ngại nhỏ, nhưng chưa đủ để gây ra tai họa.  Tin tức sẽ đến, không cần nôn  nóng. 

7.  Tật Bịnh:  Mọi tật bệnh đều được phục hồi mau chóng.  Có thể nghe theo lời bác sĩ mà giải phẩu. 

8.  Ma Sùng:   Không có ma sùng quấy nhiễu.  Nhưng nên cúng Địa Thần. 

            Phong thủy không tệ lắm, nên treo Chú luân th́ tốt hơn. 

9.  Mất đồ:  Nên t́m đồ vật mất ở gần chỗ đă mất th́ có thể t́m lại được.   

10. Nhờ cậy:  Lâu dài mà nói, nhờ cậy có thể thành công.  Nếu có mục đích muốn kết bạn với những người hiểu biết có sức lực giúp đỡ, nên mất một thời gian giao tế.  Chớ không thể nhờ cậy ngay được. 

11.  Hôn nhân:  Ra công t́m kiếm th́ sẽ có duyên đẹp.  Đối với người phối ngẫu nên tha thứ cho nhau.  Có người thứ ba nên cần phải dành thời gian mà nói chuyện để hóa giải.   

12. Linh tinh:  Tất cả mọi chuyện đă hỏi đều dễ thành công.  Nếu hỏi về tài phú tất hướng về Tài Thần mà cầu đảo.  Những sự liên hệ đến đất (đại địa) th́ tương lai rất rực rỡ. 

            Tín đồ Mật Tông có thể hướng về Hoàng Tài Thần, Đa Văn Thiên Vương mà kỳ đảo, ngoài ra cũng nên tu pháp Địa Thần cúng dường. 

            Tín đồ Phật Giáo nên hướng về ngài Địa Tạng Bồ Tát mà cầu nguyện. 

 

Tóm tắt ư nghĩa:  “Đất bằng dựng lên lầu cao.”  Đây là do nền móng vững chắc biểu thị sự thuận lợi và phát triển.  V́ vậy mà người xin được quẻ nầy trước hết phải lo kiểm tra lại phần cơ sở có vững chắc không, sau đó mới tính chuyện phát triển .

 

            31. Quẻ 31:  Dhi Ah (6-1)

Biểu tượng: Diệu Cát Tường (Ngài Văn Thù) 

Diệu Cát Tường Đồng Tử gia tỷ ,

Như châu bảo đắc nhập thử trung.

Chiêm vấn giả kư đắc thử tượng,

Tự nhiên sự sự tận hưng long. 

Tạm dịch: 

Diệu Cát Tường Đồng Tử đă che chở cho bạn,

Như viên ngọc quí lọt vào tay.

Người xin được quẻ nầy,

Mọi sự tự nhiên được hưng thịnh.

 

Tín Hiệu:         Bổn giác trí khai, giác tánh tự lai.

                        (Bổn tánh đă giác ngộ, trí huệ đă khai mở th́ giác tánh tự đến)

 

            Đại Lạc Thần Kỳ của Tâm đă nói: “ Một khi mà Trí Bổn Giác thanh tịnh mở ra tức tự có thể thành tựu.  Nhà Phật đă nói về Tánh Giác c̣n gọi là Tánh Không đó là sự chứng ngộ rất cần thiết cho người tu.  Chứng ngộ được cảnh giới nầy cũng giống như cá gặp nước, lạnh nóng tự tri, không thể nói được v́ cảnh giới nầy vượt ngoài ngôn ngữ.  Đă ngộ nhập được Tánh Không tức đắc được Bổn Giác Trí.  Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Diệu Cát Tường Đồng Tử) được gọi là Đại Trí.  Trí huệ đó cũng là trí Bát Nhă c̣n gọi là Tánh Không.  V́ vậy mà Ngài cầm pháp khí gồm cây kiếm lửa trí huệ và một quyển kinh Bát Nhă trên hoa sen để làm biểu tượng.  Người xin được quẻ nầy cũng như được Ngài Diệu Cát Tường Đồng Tử hiện thân thuyết pháp cho, khi đă được đại trí rồi th́ tự nhiên thành tựu.  Tuy nhiên quẻ nầy cũng không lấy trí huệ của thế gian làm chủ, nên người xin được quẻ nầy cũng không nên đắm đuối quá đáng trong thế gian pháp vậy.

 

GIẢI ĐOÁN: 

1. Gia Trạch: Thời vận gia trạch tốt, yên b́nh và không chướng ngại.  Trong nhà tăng thêm người.  Có thai sẽ sanh con trai. 

2. Tài Phú:  Tài sản tăng thêm hoàn toàn như ư, cầu tài thuận lợi, không có chướng ngại.   

3. Mưu vọng:   Mọi sự mong cầu, tính toán đều không có ǵ trở ngại, v́ là một người có sức mạnh nên không bị bắt nạt, lừa bịp; do đó cũng không nên tự tâm phát ḷng nghi ngờ.  Nếu chuyên cần tu Mật Pháp, tức tất cả mọi việc sẽ dễ dàng thành công. 

4. Nhân Sự:  Quan hệ về nhân sự không ngừng gia tăng.   

5. Cừu Oán:  Những người cừu oán bạn sẽ quay lại tôn kính bạn, không cần phải lư lẻ căi cọ, chuyện thị phi sẽ tự nhiên chấm dứt.  Kiện tụng có thể được giải ḥa. 

6.  Người đi xa:  Trên đường đi b́nh yên và lại an nhàn thoải mái.  Khách đến đúng hẹn.  Chẳng bao lâu tin tức sẽ đến. 

7.  Tật Bịnh:  Bịnh nhân nên nghỉ ngơi để mau hồi phục.  Không cần giải phẩu. 

8.  Ma Sùng:   Không cần lo lắng.  Không có ma sùng quấy nhiễu.  Tương lai cũng không có ma sùng sanh sự cho nên không có sự xâm hại nào.  

Phong thủy tốt, có một chút việc cần sửa đổi lại là thỏa măn. 

9.  Mất đồ:  Đồ vật mất dễ t́m lại, tự nó sẽ trở lại không cần lo buồn.   

10. Nhờ cậy:  Phàm có nhờ cậy đều được như ư. 

11.  Hôn nhân:  Trời ban cho nhân duyên nên không có chuyện bất lợi.  Người yêu t́nh cảm rất tốt.  Không có người thứ ba phá rối.   

12. Linh tinh:  Tất cả mục đích đều được thành tựu. 

            Tín đồ Mật Tông nên tu pháp Liên Hoa Sanh Đại Sĩ và pháp Ngài Văn Thù. 

            Tín đồ Phật Giáo nên hướng về Văn Thù mà cầu nguyện. 

 

Tóm tắt ư nghĩa:  “Vị đă thống trị 36 thành” v́ vậy mà cả thế gian và xuất thế gian, trí tuệ đều được như nguyện.

 

            32. Quẻ 32:  Dhi Ra (6-2)

Biểu tượng: Như Ư Kết (Nút Như Ư) 

Vô tận Như Ư kết,

Chiêm giả tâm an lạc.

Như nhơn chí hoa phố,

Măn Nhăn xuân quang tại. 

Tạm dịch: 

Gút Như Ư vô tận,

Người xin quẻ tâm an lạc.

Như người đến vườn hoa,

Ánh sáng mùa xuân hoa ngợp mắt.

 

Tín Hiệu:         Măn Nhăn phong quang, thỉnh quân nhập mục.

                        (Quang cảnh ngợp mắt, mời bạn nh́n xem)

 

            Nút Như Ư c̣n gọi là Gút Vô Tận v́ tượng trưng cho sự tốt lành nên cũng gọi là cát tường vô tận.  Cũng giống như dưới ánh sáng xuân ngợp mắt, nh́n xem không cùng, mênh mông bát ngát.  Người xin được quẻ nầy có thể nói là sự mong ước thành tựu một cách lộng lẫy mê hồn.  V́ thế mà quẻ nầy lợi về sự hoàn thành tất cả mọi kỳ vọng cũng như ư muốn nói về con đường phía trước đầy tươi sáng.  Những việc mong muốn đều lấy những việc trước mắt làm cơ sở,  không thể nào không làm mà thành tựu được.  Lại c̣n gọi là Cát Tường Vô Tận là chỉ về sự tốt lành mà nói.  Nếu làm việc không tốt th́ người xin quẻ phải chịu sự bất tường.  Ở Tây Tạng xin quẻ để chế thuốc độc ,dùng để sát trùng hoặc trị bệnh hoặc đi săn, đều không coi quẻ nầy là quẻ tốt.  Do vậy cứ theo phương pháp loại suy mà luận ra ư quẻ nầy.  

 

GIẢI ĐOÁN: 

1. Gia Trạch: Nh́n bên ngoài có vẻ bực bội, nhưng thực tế th́ ồn ào nhộn nhịp.  Nhân khẩu cứ tiếp tục tăng thêm, gia đạo cũng theo đó mà được đầy đủ.  Có thai sanh được con trai.

2. Tài Phú:  Tuy không thấy được sự đại phát,  nhưng thấy được sự tiến bộ dần dần.  Không cần tính toán kế hoạch mới, sự nghiệp củ cũng đă tốt lành rồi.     

3. Mưu vọng:   Do mục đích đúng đắn nên không có sự bất lợi.  Nếu cầu sự việc được hài ḥa và cát tường , tất được măn nguyện.  Nếu không th́ khó tránh được sự chậm trể và chướng ngại sẽ phát sanh. 

4. Nhân Sự:  Sự quan hệ giao tế được tốt đẹp mỹ măn.  Một lần nói chuyện lâu dài với người ta , có thể mang lại nhiều kết quả lợi ích.  Tất cả mọi người xem bạn như là hạt nhân của phạm vi phát triển công việc, do đó sự giao tế, quan hệ nhân sự đă tăng trưởng. 

5. Cừu Oán:  Không có cừu oán.  Cuộc sống yên ổn như mặt nước hồ thu.  Có những chuyện thị phi nhỏ nhặt không cần quan tâm.  Không có chuyện kiện tụng. 

6.  Người đi xa:  Trên đường đi chơi an nhàn thoải mái, cũng có dừng chân một chút.  Tin lành sẽ đến. 

7.  Tật Bịnh:  Sẽ mau mạnh không cần lo lắng.  Hăy nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ là tốt nhất. 

8.  Ma Sùng:   Tâm của bạn thanh tịnh, ma sùng tự nhiên sẽ không sanh.  Nhưng nếu bạn có ác tâm, tức ma sùng sẽ khởi dậy.  Phong thủy b́nh thường, nhưng có sức mạnh lâu dài. 

9.  Mất đồ:  Phải đi t́m đồ vật bị mất ngay lập tức.  

10. Nhờ cậy:  Nếu có nhờ cậy ai giúp đỡ đều được thuận lợi.  Nếu c̣n nuôi ác ư trong việc nhờ cậy đối với người, tuy là có thuận lợi nhưng rồi cũng đưa đến tai họa. 

11.  Hôn nhân:  Lương duyên đẹp đôi tự nhiên thành tựu.  T́nh cảm của người yêu càng lâu càng bền vững. Không nên nghi ngờ thần, quỷ, không có người thứ ba quấy phá. 

12. Linh tinh:  Nói chung quẻ nầy chỉ lợi cho việc làm thiện chứ không có lợi cho việc làm xấu, ác như sát sanh để cúng tế…  Những việc làm tốt mới có thể duy tŕ được sự nghiệp liên tục. Tín đồ Mật Tông nên tu pháp Liên Hoa Sanh Đại sĩ hay Kim Cang Tát Đỏa.  Tín đồ Phật Giáo nên hướng về Văn Thù hay Quan Thế Âm Bồ Tát mà cầu nguyện. 

 

Tóm tắt ư nghĩa:  “Nguyện vọng sung măn trong t́nh hữu nghị.”  Do đó phải nên hiểu quẻ nầy chỉ lợi cho ḥa hợp không có lợi cho giải tán.  Lợi cho việc thiện, không lợi cho việc ác.  

 

            33. Quẻ 33:  Dhi Pa (6-3)

Biểu tượng: Mẫu Kim Ngư (Cá Mẹ Vàng) 

Mẫu Kim Ngư chiêm đắc tại thủy,

Bát thích thích sung măn sanh khí.

Đới lai hảo vận thủy sanh cơ,

Chiêm giả phùng chi thật cát lợi. 

Tạm dịch: 

Nh́n được cá mẹ vàng dưới nước,

Làm cho nước bắn tung tóe lên đầy sức sống.

Đem lại vận tốt và nhựa sống,

Người xin được quẻ nầy tật là tốt đẹp và lợi lạc.

 

Tín Hiệu:         Cam Lồ mộc dục, phước huệ câu tăng.

                        (Tắm nước Cam Lồ, phước huệ đều tăng.)

 

            Cơi Tịnh Độ của Phật gồm có ao bảy báu, nước tám công đức, thực ra đó là nước Cam Lồ.  Thường tắm nước ấy tự nhiên sanh ra mọi sự tốt lành, phước đức trí huệ đồng thời tăng trưởng.  V́ vậy nguời xin được quẻ nầy, sức sống dạt dào như cá vàng lướt sóng ra biển để sanh cá con đông đúc.  Thật là vận may đến nên với hai bàn tay trắng đă làm nên đại nghiệp.  Gặt hái được điều nầy là đă có nhân trước về phước huệ tăng trưởng rồi.  Phước, huệ hai thứ nầy:  Phước là phước báo của thế gian.  Huệ là trí tuệ xuất thế gian.  Cả hai thứ đồng thời tăng trưởng, chắc chắn sự nghiệp phải thành công.  Cho nên người xin quẻ hăy dựa vào Phật Pháp mà tu tŕ để chứng ngộ được Tánh Không, nhờ đó mà được pháp Cam Lồ Vị. 

 

GIẢI ĐOÁN: 

1. Gia Trạch: Trong nhà xương thạnh, của cải và nhân khẩu một đường đi lên.  Người có thai lại chủ về sanh con gái.   

2. Tài Phú:  Của cải tăng gia thuận lợi, không có trở ngại.  Cá vàng ra biển, theo điềm nầy mà tạo ra t́nh thế mới; của cải tự nhiên theo đó mà đến.       

3. Mưu vọng:   Mưu vọng thành công.  Thật là điều vui mừng hết sức. 

4. Nhân Sự:  Giao tế nhân sự tăng lên dần dần, sự quan hệ với người ta càng ngày càng rộng lớn.  Phái nữ sẽ mang đến sự giúp đỡ to lớn nhất.   

5. Cừu Oán:  Kẻ thù oán không có cơ hội để hại bạn được. Chuyện thị phi dù có cũng chẳng hại ǵ. 

6.  Người đi xa:  Trên đường đi rất vui vẻ, không có trở ngại.  Người sẽ đến ngay.  Tin tốt đến chậm. 

7.  Tật Bịnh:  Bịnh nhân sẽ hồi phục. 

8.  Ma Sùng:   Ma do Tâm ḿnh sanh.  Tinh thần cởi mở Tâm Ma tự nó biến mất.  Tụng kinh nhiều, chuyên cần tu Mật Pháp th́ không những không có Ma mà c̣n có thể giúp cho mọi điều cầu mong đều được thành đạt.  Phong thủy tốt, làm thêm sẽ sinh ra tai họa.  Chỉ nên treo Chú Luân ở những nơi tối tăm âm u.  

9.  Mất đồ:  Vật bị mất đang ở nguyên chỗ củ, rất dễ t́m, không cần sốt ruột. 

10. Nhờ cậy:  Thời cơ đă đến, nếu nhờ cậy th́ sẽ có kết quả, nhờ một giúp mười, hết sức vui vẻ.  

11.  Hôn nhân:  Lương duyên sẽ mau thành tựu.  Người phối ngẫu ḥa nhă và đẹp. 

12. Linh tinh:  Những điều đă hỏi đều được thuận lợi hài ḥa, đạt được thành công.  Tốt nhất là việc hỏi thăm về y dược.

 

            Tín đồ Phật Giáo Mật Tông nên Đốt Lửa Cúng, tu pháp Di Lặc Bồ Tát, tự nhiện mọi sự cát tường đều tăng trưởng. 

            Tín đồ Phật Giáo nên hướng về ngài Di Lặc Bồ Tát mà sám hối kỳ nguyện.

 

Tóm tắt ư nghĩa:  “Có động cơ và tâm nguyện đều được thành tựu.” V́ thế mà quẻ nầy chủ về tương lai tươi sáng, do sự phát triển nhỏ từ từ thuận lợi cát tường, cuối cùng đều được măn nguyện và thành tựu vượt quá mức mong muốn.  

 

            34. Quẻ 34:  Dhi Tsa (6-4)

Biểu tượng: Bạch Pháp Loa (Tù Và Trắng) 

Bạch pháp loa thanh vận du trường,

Bạch pháp loa thanh âm hưởng lượng.

Chiêm giả hỷ đắc thử quái pháp,

Định nhiên như ư thả cát tường. 

Tạm dịch: 

Thanh vận của tù và trắng vang rất xa,

Âm thanh của tù và trắng rất trong.

Người xin rất vui được quẻ pháp nầy.

Mọi ư định tự nhiên được tốt đẹp.

 

Tín Hiệu:         Vinh dự như mỹ diệu nhạc âm.

                        (Vinh dự như âm thanh của nhạc điệu tuyệt vời)

 

            Tù Và ( pháp loa) là một loại pháp khí của Mật Tông.  Ở miếu của các vị Lạt Ma sớm tối đều thổi tù và.  Quan trọng nhất là lúc cử hành nghi lễ cũng có thổi tù và, v́ tù và được thổi lên một tiếng là có nghi thuyết pháp của một vị Đại Đức hoặc vị đó đang tu tŕ Mật Pháp.  Trong Mật Đàn Bát Cúng, một trong tám thứ cúng dường là Pháp loa đại biểu cho nhạc khí.  Nh́n một cách đúng đắn về pháp loa so với các loại khác như linh, trống th́ quan trọng hơn.  Pháp nhạc của Mật Tông đều có tác dụng làm trang nghiêm cho nghi thức. Pháp loa là một loại pháp khí trang nghiêm nhất trong các loại.   V́ vậy quẻ nầy lấy âm thanh của pháp loa làm biểu tượng vinh dự của người xin quẻ được tăng trưởng.  Trong ngôn ngữ và hành động đều lấy vinh dự làm đầu.  Có như vậy th́ tự gặt hái được sự tốt lành.

 

GIẢI ĐOÁN: 

1. Gia Trạch: Hiện tượng không xấu, ảnh hưởng được tốt và đem lại sự vui vẻ.  Nhân khẩu tăng thêm, gia đạo tốt.  Có thai sinh con trai, mang lại cho gia tộc thanh danh và vinh dự.  

2. Tài Phú:  Có cơ duyên đến, những tính toán về kinh doanh được đạt lợi.  Có một số tin tức chính xác sẽ đến có lợi về tài nguyên.  Không nên đầu cơ là điều tốt nhất. 

 3. Mưu vọng:   Mưu vọng có thể như nguyện, sẽ có tin tức tốt.  Những công việc đă tính toán cùng với giọng nói và âm nhạc đều có quan hệ với nhau, đặc biệt rất tốt , cũng có lợi về biện luận nữa. 

4. Nhân Sự:  Sự quan hệ nhân sự đúng, cũng nên giải thích rơ ràng với tất cả tấm ḷng cởi mở của ḿnh với mọi người để thuyết phục được đối phương.  Bạn chỉ cần nói rơ lư do về những đề nghị của bạn tức th́ được mọi phía ủng hộ.   

5. Cừu Oán: Không có kẻ thù muốn hại.  Những thù oán củ đă tiêu tan hết rồi.  Tất cả chủ trương sẽ phụ giúp bạn.  Chỉ cần bạn thốt một lời là tất cả chuyện thị phi đều tan biến.  Kiện tụng được thắng. 

6.  Người đi xa:   Trên đường đi có kết giao được người bạn tốt.  Khách sẽ mang tin vui đến,  thông tin sẽ đến ngay, tin tức đều vui. 

7.  Tật Bịnh:  Đối với thân thể chẳng có sự tổn hại nào lớn cả, tuy nhiên tinh thần chịu đựng mọi điều khó khăn.  Nên tụng kinh và tu các Pháp để ôn định tinh thần.  Tŕ tụng chú Đại Bi cũng được.  Nếu xả bỏ hết tất cả những chuyện khúc mắc trong ḷng, vạn sự nhứt định sẽ cát tường. 

8.  Ma Sùng:   Không có ma sùng, quỷ, thần, hay đồng cốt xen vào quấy phá.  Phong thủy tốt nhưng màu sắc không được ổn.  

9.  Mất đồ:  Sẽ có tin tức xác thực đến, không cần phải lo lắng hay nôn nóng. 

10. Nhờ cậy:  Phàm có nhờ cậy chỉ nên cùng đối phương mà tŕnh bày lợi hại, tức có thể được đối phương giúp đỡ.  Đạo lư cùng tranh luận càng sáng tỏ.  Sự nhờ cậy được đáp lại. 

11.  Hôn nhân:  Bạn là người có sức hấp dẫn nên hăy tự tin.  Người yêu rất thích thú v́ cùng một ư chí và cùng một đường đi.   Nếu có người thứ ba xen vào t́nh yêu, th́ nên thuyết phục khiến họ tự tách ra.    

12. Linh tinh:  Những điều đă hỏi đều được như ư.

 

            Tín đồ Phật Giáo Mật Tông nên tụng: “ Tứ Tư Đại hắc Thiên Pháp”.  

            Tín đồ Phật giáo có thể hướng về Phổ Hiền Bồ Tát mà cầu nguyện. 

 Tóm tắt ư nghĩa:  “Tin vui càng đến càng nhiều, thanh danh càng đến càng tốt”  V́ thế quẻ nầy nghiên về danh và lợi.  Nhưng cầu danh th́ tốt hơn cầu lợi, tuy nhiên cầu lợi cũng không tệ lắm.  Nhưng trên thực tế th́ “Tiên danh hậu lợi” tức là trước có danh sau mới đạt lợi.

 

            35. Quẻ 35:  Dhi Na (6-5)

Biểu tượng: Kim Luân Bảo (Ngôi Báu Của Ngài Kim Luân)

 

Kim Luân Vương thống trị bát phương,

Phổ thiên chi hạ giai vương thổ.

Trị hạ bách tánh tâm thành phục.

Chiêm giả đắc thử tài thế tăng. 

Tạm dịch: 

Vua Kim Luân thống trị tám phương,

Trên trời dưới đất đều của Người.

Cai trị trăm họ đồng đem ḷng thành quy phục,

Người xin được quẻ nầy, tiền tài thế lực đều gia tăng.

 

Tín Hiệu:         Bất phí xung hôi lực, khai đắc đại bảo tang.

                        (Không tốn một chút hơi sứcmà mở được kho báu)

            Thời cổ đại nước Ấn Độ  có rất nhiều Vương quốc nên sanh ra sự tranh giành.  Các vương quốc chinh phục lẫn nhau.  Người thống nhất nước Ấn Độ gọi là Kim Luân Vương (vua Kim Luân).  Tuy nhiên vua Kim Luân thống trị chỉ trọng đạo đức chớ không trọng sức mạnh.   Chỉ có người có đức mới có thể khiến cho dân trăm họ vui vẻ mà thành thật khâm phục.  Người xin được quẻ nầy đức và lực đều quan trọng cả v́ thế mà được lợi ích, cũng giống như không tốn một chút sức nào mà mở được kho báu đó là điềm chỉ đưa tay ra là được.  Người xin quẻ phải lưu ư, nếu chỉ trọng tài thế mà không trọng đức nghiệp ắt giống như vua Kim Luân không có đức, chinh chiến không ngừng, dù cho thắng thế đi nữa th́ dân chúng cũng lầm than.

 

GIẢI ĐOÁN: 

1. Gia Trạch: Gia đạo xương long, hạnh phúc yên ổn, ngày ngày đều tốt cả.  Nhân khẩu tăng; tiếng tăm gia đ́nh ngày càng lên.  Có thai sức khỏe b́nh an, sinh nam hay nữ theo ư nguyện. 

2. Tài Phú:  Như nước thủy triều dâng trong mùa xuân, tài sản tự nhiên tăng lên.  Trong quá khứ cơ sở đă bị xuống, nhưng nay nghiệp vụ lại dần dần tăng lên phát đạt thịnh vượng.         

3. Mưu vọng:   Lâu dài mà nói, sự phát triển được ổn định, cơ sở đặt xuống là tốt rồi, do đó danh lợi đều như ư.  Mọi sự việc đă tính toán thuộc về những cái dẫn đầu trong trào lưu mới th́ rất dễ thành công mà lợi ích lại lâu dài, sự nghiệp to lớn.  Lấy đức để cảm hóa người hơn là lấy thế mà thu phục người. 

4. Nhân Sự:  Được nhiều sự giúp đỡ, quan hệ giao tế càng ngày càng tốt.  Sự liên hệ với người càng ngày càng rộng. Đừng theo những kẻ a dua, nịnh bợ. 

5. Cừu Oán: Tất cả mọi sự thù oán đều bị bạn khống chế, v́ vậy nên dùng ân huệ để cảm hóa địch thành bạn.  Chuyện thị phi trở lại đem về những lợi ích.  Không có chuyện kiện tụng khẩu thiệt.    

6.  Người đi xa:   Người ra đi không những hưởng thụ mà c̣n lợi lạc. Người ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở lại.  Tin mừng sẽ đến, lợi lạc sẽ vượt quá mức dự định.   

7.  Tật Bịnh:  V́ quỷ thần không được vui nên bịnh nhân có bịnh kéo dài.  Nhưng không lo ngại lắm, hơi chậm nhưng sẽ b́nh phục. Có thể hành pháp Thanh Tịnh Mộc Dục. 

8.  Ma Sùng:   Con người mà thời vận đang chuyển th́ trăm tà cũng không xâm nhập được.  Quỷ thần đă bị ếm nên cũng khó làm hại, hăy kỳ đảo Bổn Tôn, hoặc cúng tế Thủy Thần hoặc Long Tộc hay Địa Thần tức tốt. Phong thủy hiện tại không có trở ngại lớn, những chỗ mới sửa lại có một chút không ổn, như là có một góc đối xứng với một h́nh vuông chẳng hạn, nên tu sửa lại là tốt. 

9.  Mất đồ:  Dành thời giờ thêm vào việc t́m kiếm th́ có thể t́m được. 

10. Nhờ cậy:  Nhờ cậy th́ có sự trễ nải, nhưng tương lai rất mỹ măn.  Tất cả các vị anh hung đều luôn luôn kính cẩn lắng nghe những điều Ngài căn dặn.  Đáng tiếc họ đă chủ trương bất nhất, do đó mà lại bỏ lỡ thời cơ.     

11.  Hôn nhân:  Hôn nhân do trời tác hợp, đừng nên lo lắng, người yêu sẽ sống đến trăm năm.    

12. Linh tinh:  Lâu dài mà nói, mọi sự sẽ thành công. 

            Tín đồ Phật Giáo Mật Tông nên tụng Đại Oai Đức Kim Cang hay pháp Vô Năng Thắng Kim Cang, chắc rằng quyền lực tự nhiên tăng trưởng.  Tu pháp Trí Huệ Đại Hắc Thiên ắt có lợi lạc và danh vọng đều tăng thêm. 

            Tín đồ Phật giáo có thể hướng về Tỳ Lô Giá Na Phật mà cầu nguyện.

 

Tóm tắt ư nghĩa:  “Bước lên bản ṭa” V́ quẻ nầy chủ về tài phú và quyền thế tăng trưởng nên người xin quẻ phải làm việc ân đức tự nhiên sẽ được cát tường như ư.

 

            36. Quẻ 36:  Dhi Dhi (6-6)

Biểu tượng: Thắng Lợi Tràng (Cờ Thắng Lợi) 

Cao cử thắng lợi tràng,

Thắng lợi thập bát phương.

Chiêm giả đắc thử tượng,

Khả dị quái trung vương. 

Tạm dịch: 

Hăy phất ngọn cờ thắng lợi,

Chiến thắng cả tám phương.

Người xin quẻ được biểu tượng nầy,

Có thể gọi là quẻ vua trong các quẻ.

 

Tín Hiệu:         Y thiếp cụ lực Như Ư Vương.

                        (Hăy dựa vào sức mạnh của vua Như Ư)

            Đây là một tín hiệu tốt đẹp, gọi người xin được quẻ là người đă được sự che chở của Vua Như Ư bằng mọi sức mạnh.  Phàm được dựa vào vị vua nầy, mọi sự đều như ư.  Vua lại có nhiều sức mạnh nên đủ để ngăn chận tất cả những điều bất lợi xâm đến.  V́ thế người xin được quẻ nầy có thể gọi là vận may, chủ về người có sức mạnh đem hết lực đó để ủng hộ.  Kết cục mọi sự mong cầu tính toán đều đựợc thành công như ư.  Trong lúc phất ngọn cờ chiến thắng lại không được say sưa măn nguyện, mà nên hiểu rằng đây là phước báo ở đời trước, cho nên trong đời nay cần phải làm thêm việc thiện, tích tụ thêm phước đức và công đức để làm tư lương cho đời nầy và đời sau để cho các pháp thế gian và xuất thế gian đều được măn nguyện. Dhi là tự chủng của ngài Diệu Cát Tường  Đồng Tử, liền được hai thứ biểu tượng cho phước huệ đều tăng.

 

GIẢI ĐOÁN: 

1. Gia Trạch: Vận tŕnh của gia trạch kiên cố, rắn chắc như kim cương, không có tai họa, bịnh hoạn, cũng không có thị phi khẩu thiệt.  Nhơn khẩu tăng dần, vận nhà thịnh vượng.  Có thai sức khỏe b́nh an, sinh nam hay nữ theo ư nguyện.  

2. Tài Phú:  Tài sản không bị tiêu hao, cũng không bị thất bại.  Tài đến có chỗ, không cầu nhiều tài cũng tự đến.  Không được đầu cơ.         

3. Mưu vọng:   Mười phần mỹ măn, chỉ tính một phần cũng được mười phần.  Phàm có mong cầu tính toán đều được vui vẻ vô cùng.  Nên hướng về Bồ Tát hoặc Hộ Pháp mà cầu nguyện chẳng hạn như ngài Văn Thù.   

4. Nhân Sự:  Quan hệ nhân sự càng phát triển càng tốt, giúp đỡ càng ngày càng nhiều.  Người xin được quẻ nầy như có được viên ngọc quư Ma Ni trong tay, cho nên không có việc ǵ mà không măn nguyện.  Được người giúp đỡ vui mừng quá sức. 

5. Cừu Oán:  Không có một ai thù oán cả, cũng chẳng có thị phi, kiện tụng. 

6. Người đi xa:  Ra đi trên đường thoải mái, vui vẻ.  Người sẽ đến b́nh an, tin vui sẽ đến.   

7. Tật Bịnh:  Có bịnh nhẹ, cần nghe theo lời bác sĩ là sẽ hồi phục.  Nếu bịnh nặng lâu ngày, sẽ có người tự nhiên đến để giới thiệu bác sĩ giỏi. 

8. Ma Sùng:  Không có ma sùng xâm quấy, cũng chẳng có Thần nhiễu phá, hoàn toàn b́nh an vô sự.   Phong thủy tốt, không nên sửa đổi cũng không nên mở rộng thêm. 

9.  Mất đồ:  Bạn tốt đă có chủ ư, mau mau đi t́m lại.  Có người có sức mạnh xuất hiện can dự vào, nên vật sẽ trở về nguyên chủ. 

10. Nhờ cậy:  Phàm có nhờ cậy đều thuận lợi, tất cả mọi việc đều thành công, hướng về người có sức mà nhờ cậy, chỉ yêu cầu là được, khiến bạn phải vui và nể sợ.     

11.  Hôn nhân:  Người chưa lập gia đ́nh đi t́m th́ chắc chắn thành công.  Người có gia đ́nh rồi, vị phối ngẫu tuy tuy thấy tướng b́nh thường nhưng là người chung thủy.  Người thứ ba không gây ra ảnh hưởng nào cả.    

12. Linh tinh:  Nói chung những điều đă hỏi đều được thành tựu, v́ thế mà người xin quẻ cứ bằng vào tâm nguyện mà làm tức là đạt được.  Tuy nhiên nên tích đức hành thiện để có thể duy tŕ được sự an lành đầy đủ . 

            Tín đồ Phật Giáo Mật Tông nên tu pháp Phổ Ba Kim Cang, Hỷ Kim Cang, Mật Tập Kim Cang, Kim Cang Tŕ…ắt được cát tường.  Cũng nên tŕ tụng Văn Thù Chơn Thật Danh Kinh hoặc Văn Thù Căn bản Chú.

            Tín đồ Phật giáo có thể hướng về Ngũ Phương Phật mà cầu đảo. 

Tóm tắt ư nghĩa:  “Phất cao bảy ngọn cờ thắng lợi” V́ vậy người xin quẻ mọi việc đều được thắng lợi như ư.

 

Diệu Cát Tường Chiêm Bốc Pháp Đến Đây Là Hết.

 

[xem tiếp phần Phụ Lục]
  

            Minh Quang posted July 2, 2007

[Home] [Up] [Phật Học Phổ Thông] [Vị Trí Thánh Điển Hoa Văn Trên Phật Giáo Thế Giới] [Mười huyền Môn - Tuệ Sỹ] [Bát Quan Trai Giới Thập Giảng] [Giới Thiệu Phật Giáo Đại Thừa Bồ Tát Giới - Thích Thái Ḥa] [Lịch Sử Phát Triển Phật Giáo Đại Thừa Bồ Tát Giới - Thích Thái Ḥa] [Bát Quan Trai Giới - Tuệ Sỹ] [Diệu Cát Tường Chiêm Bốc Pháp] [Bát Thức Quy Củ Tụng - Thích Thắng Hoan] [Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ - Thích Thanh Kiểm]