Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

 

 

Nguyên Tác: G. B. TALOVICH

  

 

 

 

 

 

 

THE LOVE of LIFE

VOLUME I

  

 

 

 

 

 

 

 

Người Dch: H. T. THÍCH TRÍ CHƠN  

 

 

 

 

 

 

L̉NG THƯƠNG YÊU

S SNG

TP I

 

 

 

 

 

CONTENTS

 

1. The Sami Who Rescued The Ants ...…..................….. 4

2. Master Hsin Ends A Drought  ....….......................….. 7

3. Releasing Trapped Rabbits  ....………..................….. 11

4. General Mao And The Turtle ...………….................. 13

5. Burial By A Birds ...…......................................... ...... 17

6. Bee’s Prevent A Miscarriage Of Justice ......................20

7. The Turtle Who Healed The Maid.... .…..............…...24

8. The Childless Rich Man  .............…..…................…  28

9. The Snake’s Pearls .............................................. ..….31

10. Saving The Dragon King’s Son ........................……34

11. The Results Of Cruelty  ............………..............…..37

12. One Hundred Lives .........................……............ ….40

13. The Butcher’s End  .....….........…………..….. ……43

14. The Goat’s Tongue  ................…………............…..47

15. The Revenge Of The Field Chickens................. ......52

16. Butcher Stew  ..........……………............…… ……55

17. Going To The Dogs …………........…...........… …..58

18. Eels Take Revenge  ..................…...........….... ……61

19. Eleven Lives As Cow …..............……........……….64

20. Lotus Pond And the Centipede    ................……….68

21. A Typical Hunting Accient  ..............................…..72

22. Whipped By The God  ....................…...........…….75

 

  

MC LC

 

1. Chú Tiu Sa Di Cu Sng Đàn Kiến .......................... 4

2. Đại Sư Tín Cu Nguyn Chm Dt Nn Hn Hán ... 7

3. Gii cu nhng Con Th B Sp By .........................11

4. Đại Tướng Mao Và Con Rùa  ................................ ... 13

5. Nhng Con chim Lo Vic Mai Táng  .........................17

6. Đàn Ong Ngăn Chn Mt V Án X Oan ..................20

7. Con Rùa Cha Lành Bnh Cho Người Hu Gái ........ 24

8. Mt Ông Nhà Giàu Không Có Con ............................28

9. Nhng Viên Ngc Rn .............................................  31

10. Gii Cu Đứa Con Ca Long Vương ......................34

11. Qu Báo Ca Mt Vic Làm Ác ..............................37

12. Mt Trăm Mng Sng ..............................................40

13. Tên Đồ T Đền Ti .......... .......................................43

14. Cái Lưỡi Dê ..............................................................47

15. S Tr Thù Cu Nhng Con ch .............................52

16. Tên Đồ T Biến Thành Miếng Tht Hm .................55

17. B Đọa Làm Chó.......................................................58

18. Nhng Con Lươn Tr Thù .......................................61

19. Mười Mt Kiếp Đầu Thai Làm Thân ḅ ....................64

20. Ao Sen Và Con Rết ..............................................….68

21. Mt Tai Nn V́ Săn Bn  ........................................…72

22. Thần Linh Trừng Phạt Người Ăn Thịt Chó................75

 

 

 

  

 

1

 

 

the sami who rescued

the ants

  

CHÚ TIU SA DI CU SNG

ĐÀN KIN  

 

 

 

 

The Sami Who Rescued The Ants

  

      Once there was a little sami who studied Buddhism with a very wise Teacher. He was a very good student. He was respectful, sincere, and obedient. He learned very quickly.  

      The Teacher was so wise that he could foretell the future. The Teacher knew from the beginning that his little student could not live very long. One day he counted and realized that the little student had only seven days left to live. He felt very sad.  

     The Teacher called the little sami to him. He said, “Hey, little sami, you haven’t seen your mother for a long time. think you need a vacation. You run on home and visit your mother, and come back eight days from now.” He did this so at least the little sami could die in his own parents’ home.  

       When the little sami left, the Teacher was very sorry. He thought he would never see his little student again.          

      Eight days later, who should show up but the little sami! His Teacher was delighted, but he was also puzzled, because the little student looked wonderful. He didn’t look like someone who had been about to die.  

      Finally, the Teacher decided to find out what had happened. He told the boy, “Son, I have foretold the future many times, and I have never been wrong. I sent you home because you were doomed to die within seven days.  But the seven days have already passed. Not only are you still alive, but you look great. The image of death has left you. How did you do it?”       

     The little sami was thunderstruck. He didn’t have any idea how to answer his Teacher, so the Teacher entered the settled state of meditation. Before long, he understood.   

       “Son, on the way home, did you save some ants?”     

      “Yes, Teacher, on the way home I saw a whole bunch of ants trapped by some water. They were about to drown, so I got a piece of wood and rescued them.”  

     “That’s it, then. Your kind heart has earned you a long life. The wise men of old said, ‘Saving one life earns more merit than building a pagoda of seven stories.’ You have saved hundreds of lives, so you will live a very long time now.  

     “You have earned a good future, but you still have to keep working to save living creatures. You must spread the message of the Buddha. Teach all people to be merciful. Tell everyone not to kill living creatures.  Let animals live in peace.”  

     The little sami never forgot his teacher’s words.  He worked very hard and became a great monk.  He lived for a long, long time.

 

Chú Tiu Sa Di Cu Sng Đàn Kiến

 

     Ngày xưa có mt chú tiu Sa Di đến hc Pht giáo vi mt v thy rt sáng sut. Chú là mt đứa đệ t rt tt. Chú rt l phép, thành tht và biết vâng li. Chú hc đạo rt nhanh.   

      Thy ca chú rt sáng sut có th đoán biết trước được chuyn tương lai. Ln đầu tiên mi gp, v thy xem tướng biết th mng ca chú hc tṛ nh này s kéo dài không lâu. Ngày n, ông ta tính ra và nhn thy rng chú hc tṛ này ch c̣n sng được by ngày na thôi. V thy rt bun.  

     Ông ta gi người đệ t li và bo rng: “Này con, đă lâu lm con không được gp m con. Thy nghĩ con cn ngh mt thi gian để v nhà thăm m con và sau tám ngày hăy tr li đây.” V thy dy như vy vi hy vng rng chú này có th chết ti nhà cha m ca chú.  

     Khi người đệ tử đi rồi, vị Thầy cảm thấy rất buồn cho chú. Ông ta nghĩ rằng ông không bao giờ có thể gặp lại chú nữa.   

     Tám ngày sau, người đệ tử trở lại. Vị thầy mừng rỡ và rất ngạc nhiên thấy chú vẫn khỏe mạnh. Chú không lộ vẻ ǵ cho thấy rằng chú giống như người sắp ĺa đời.  

     Cui cùng, v thy mun t́m hiu nguyên nhân ti sao. Ông nói vi người đệ t: “Này con, ta đă nhiu ln xem tướng đoán vic tương lai, và chưa bao gi sai lm. Ta bo con tr v thăm nhà v́ ta biết chc rng con s chết trong ṿng by ngày. Nhưng by ngày đă trôi qua, không nhng con vn c̣n sng mà trông con có v khe mnh. Yu tướng sp ĺa đời nơi con đă biến mt. Vy con đă làm sao mà được như vy?”  

     Nghe nói thế, người đệ t sng st. Chú không biết phi tr li vi Thy thế nào. V Thy lin bt đầu nhp định và biết rơ s vic.   

     “Trên đường v nhà có phi con đă cu sng mt đàn kiến?”  

     “Thưa thầy, dạ có. Trên đường về nhà, con gặp thấy một đàn kiến rơi xuống nước. Nh́n thấy đàn kiến sắp bị chết đuối, con liền đưa một khúc gỗ xuống để cứu chúng.”  

     “Đúng vậy. Do ḷng từ bi cứu đàn kiến mà con được sống lâu. Các thánh nhân đă dạy rằng: ‘Cứu một mạng sống, phước đức lớn hơn xây dựng một ngọn tháp bảy tầng.’ Con nhờ cứu hàng trăm chúng sanh, mà con sẽ được sống trường thọ.  

     “Nay tương lai của con thật huy hoàng, nhưng con vẫn nên tiếp tục cứu độ cho mọi chúng sanh. Con cần phải truyền bá giáo lư của đức Phật. Hăy dạy cho mọi người nên có ḷng từ bi. Và khuyên tất cả đừng nên sát sanh. Hăy để cho mọi thú vật sống an lành.”  

     Người đệ tử không bao giờ quên lời thầy dạy. Chú đă nỗ lực tinh tấn tu hành và trở thành một đại sư. Chú đă sống rất thọ, và trường thọ.

 

 

 

 

2

  

 

Master hsin ends a drought  

 

ĐẠI SƯ TÍN CU NGUYN

CHM DT NN HN HÁN

 

 

 

 

 

Master Hsin Ends A Drought

  

     Master Hsin was a monk with the deep wisdom and great powers that can be earned only by carefully developing your behavior. He was merciful and lenient.  

     Once he saw an old fisherman with a basket. He looked in the basket and saw that it was full of turtles. He knew that whoever bought the turtles would eat them. “Poor turtles,” he thought, “You wouldn’t like to die, would you?” So he got out his wallet and bought the whole basketful, and let them go in a Free Life Pond.  

     A few years later, there was a terrible drought. All the farmers were worried, because if it didn’t rain, their crops wouldn’t grow, and they might starve to death. People then knew all about starving to death, because it happened so often. When there was a drought, there would be so many hungry people that they couldn’t all be fed. People would eat weeds and bark to stay alive, and many people would die.  

     Sometimes when a drought began, the farmers would sacrifice cows and goats for rain, but that usually didn’t do much good.   

      This time, one of the farmers first had a good idea. “Let’s ask Master Hsin for help. He’s so powerful, he ought to be able to do something!”  

     A whole crowd went to the temple and asked Master Hsin to bring rain. He smiled quietly, and told them, “Sure, no problem. I"ll pray for rain for you, but you have to help. first. From now until our ceremony, none of you can kill anything. Until then, all of you have to eat only vegetarian food. Otherwise, it won’t work.”      

     Well, even for some selfish people who can’t go without meat, vegetarian food beats no food at all, and everybody respected Master Hsin anyway, so they all promised they wouldn’t kill anything or eat any meat or animal products.      

     On the day of the ceremony, all the local people came to the temple with offerings of fruit and incense. Master Hsin was waiting for them. When everybody was ready, he lit some incense and began to pray: “Om! Dajrta salo salo...”  

      “I can’t understand a word he’s saying,” someone said.  

     “Do you really think this is going to work?” some of the people asked their neighbors.   

     Many people said, “If he really pulls this one off, I’m going to become a vegetarian from now on.”   

     The Master kept praying, and before the first stick of incense had burned down, the clouds opened up and poured rain on the thirsty earth. All the people knelt in respect, and you couldn’t tell if their faces were wet from the rain or from their tears of gratitude.

 

Đại Sư Tín Cu Nguyn Chm Dt Nạn  Hạn Hán

 

     Đại sư Tín là một vị Tăng có nhiều trí tuệ và thần lực. Đây là thành quả do con người nỗ lực tu tập mới có được. Tánh t́nh nhà sư rất hiền hậu và có ḷng thương bao la.  

     Một hôm, nhà sư gặp một ông lăo già đánh cá, tay xách cái giỏ. Nh́n vào, nhà sư thấy đầy một giỏ rùa. Nhà sư biết rằng ai mua những con rùa này, họ sẽ giết chúng để nấu ăn. Nhà sư liền nghĩ: “Này những con rùa đáng thương, các con không muốn người ta giết thịt phải không?” Vị sư liền lấy tiền ra mua hết giỏ rùa và đem thả chúng xuống “Hồ Nước Sống Giải Thoát.”  

     Vài năm sau, xảy ra một trận hạn hán khủng khiếp. Mọi người nông dân đều lo lắng, v́ nếu trời không mưa, lúa không mọc được th́ họ sẽ có thể bị chết đói. Dân chúng biết rơ về hiểm họa chết đói ấy v́ nó vẫn thường xảy ra. Khi có nạn hạn hán, hàng trăm người sẽ bị thiếu ăn. Người ta phải ăn cỏ hoặc vỏ cây để sống, và nhiều người sẽ chết đói.  

     Trước đây khi bt đầu xy ra hn hán, các nông dân thường giết ḅ và dê cúng tế để cu mưa, nhưng thường th́ không mang li kết qu my.    

     Ln này có nông dân đưa ra mt ư kiến hay: “Chúng ta nên đến nh đại sư Tín giúp đỡ. V́ đại sư có nhiu quyn phép nên ngài có th cu giúp chúng ta được.”  

     Đông đảo dân chúng kéo lên chùa và thỉnh cầu đại sư Tín làm cách nào để có mưa. Vị sư cười và bảo họ: “Chắc chắn được, không khó khăn ǵ. Tôi sẽ cầu nguyện cho trời mưa, nhưng trước hết quư vị hăy giúp cho điều này. Từ nay đến ngày làm lễ không ai có thể giết hại sinh vật. Ngoài ra, mọi người đều phải ăn chay. Nếu không th́, việc cầu nguyện sẽ không có kết quả.”  

     Ngay c nhng người có tâm địa hp ḥi không th sng mà không có tht nghĩ rng dùng thc phm chay ch đâu phi nhn không ăn ǵ hết đâu nên mi người đă kính trng vâng li đại sư Tín và tt c đều ha h s không giết hi bt c sinh vt nào cũng như s không ăn tht hay thc phm làm bng tht.  

     Vào ngày lễ, dân chúng địa phương lên chùa với lễ vật trái cây và hương đèn. Đại sư Tín đang chờ họ. Khi mọi người đă sẵn sàng, nhà sư thắp hương và bắt đầu khấn nguyện đọc chú: “Om! Dajrta Salo Salo.”  

     Một vài người nói: “Tôi không hiểu ông ta đọc cái ǵ.”   

     Mấy bạn khác hỏi người bên cạnh: “Ông có nghĩ rằng mọi việc đang diễn tiến tốt đẹp?”  

     Nhiều người nói: “Nếu nhà sư cầu đảo cho mưa được, từ nay tôi sẽ phát nguyện ăn chay.”  

     Đại sư Tín chú tâm cầu nguyện, và trước khi cây hương đầu tiên vừa cháy hết, mây đen hiện ra trên bầu trời và đổ mưa như trút nước xuống mặt đất khô cằn. Mọi người đều thành kính quỳ xuống, tỏ ḷng biết ơn nhà sư với nước mắt chảy ràn rụa trên mặt của họ chan ḥa với nước mưa đẫm ướt.

 

 

 

             Minh Quang posted June 3, 2006

[Xem tiếp truyện 3 - 7]

[Home] [Up] [Ḷng Thương Yêu Sự Sống 1, truyện 18-22] [Ḷng Thương Yêu Sự Sống 1, truyện 13-17] [Ḷng Thương Yêu Sự Sống 1, truyện 8-12] [Ḷng Thương Yêu Sự Sống 1, truyện 3-7]