Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh]

 

PHÉP THỌ GIỚI BÁT QUAN TRAI

(Có hai cách: một có giới sư truyền, hai là tự thọ)

Thích Hoàn Thông

 

I.  THỌ CÓ GlỚI SƯ TRUYỀN:

 

Ban đầu đến Chùa cầu xin thọ Bát quan trai giới, chỉ bạch qua và tŕnh ngày rảnh việc đă định ...

Khi giới sư đă hoan hỷ cho, ra trai đường sẽ lễ cầu bạch rơ.

Phật tử tại gia phát tâm thọ giới Bát quan trai phải đến chùa lễ cầu giới sư, trước nhờ thầy Tri sự hướng dẫn . Khi giới sư mỗi mỗi dặn bảo đủ rồi sẽ đảnh lễ cầu xin truyền giới.

THỈNH GIỚI SƯ RA TRAI ĐƯỜNG

Thầy Tri sự đánh khánh, bảo một giới tử hiểu biết ra đứng giữa đại bạch, c̣n bao nhiêu đứng hai bên.

BẠCH: Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch Đại đức, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch (lễ 1 lễ rồi quỳ bạch).

Nam mô A Di Đà Phật (2 lần).

Bạch Đại đức, chúng con tên là ... v́ gia duyên c̣n bận buộc, chưa xuất gia được, nay chúng con y theo lời Phật dạy, nguyện tập tu Bát quan trai giới, xin thành tâm đảnh lễ cần cầu Đại đức thùy từ lân mẫn truyền trao giới pháp cho chúng con được ân triêm công đức.

Giới sư có thể truyền cho, đáp rằng:

A Di Đà Phật. "Được! Như vậy tốt lắm!”

Muốn nói rộng th́: Các vị c̣n gia duyên bận buộc chưa thể xuất gia được, nay nguyện tu Bát quan trai giới, đến thành tâm lễ cầu thầy truyền trao trai giới, Đại đức Tăng rất hoan hỷ hứa khả. Vậy các vị lễ Tổ chứng minh cho.

Giới tử bạch: A Di Đà Phật, trên Đại đức Tăng đă từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường (lễ 3 lễ).

THỈNH GIỚI SƯ TỀ NGHỆ TỒ ĐƯỜNG

Thầy Tri sự xướng lễ: Nhứt tâm đảnh lễ Tây thiên, Đông độ, Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư tam bái (lễ rồi đứng một bên).

THỈNH GIỚI TỬ TỰU BAN

Đến rồi xướng rằng: Nhứt tâm đảnh lễ Tây thiên, Đông độ, Việt Nam lịch đại chư vị Tồ sư tam bái.

THỈNH GIỚI SƯ TỀ NGHỆ PHẬT TIỀN

 Niệm hương cầu Phật, Bồ tát gia bị. Thầy Tri sự xướng:

-Nhứt tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam bảo, nhứt bái.

-Nhứt tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long hoa Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ lát, Đại hạnh Phồ Hiền Bồ tát, Kỳ viên hội thượng Phật, Bồ tát, nhứt bái.

Giới sư đứng một bên.

Thầy Tri sự bảo: Cầu giới tử lập ban (xoay về Phật).

Tiếp xướng:

-Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới thường trụ Phật, nhứt bái.

-Nhứt tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhứt bái.

-Nhứt tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng nhứt thiết chư Phật, nhứt bái.

-Nhứt tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng chư Tôn Pháp, chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng, nhứt bái.

Hồ quỳ hiệp chưởng .

Thầy Tri sự thỉnh: Cung thỉnh chư giới sư thăng ṭa.

GIỚI SƯ CHẮP TAY CỬ TÁN:

Lư hương sạ nhiệt, pháp giới mông huân, chư Phật hải hội tất diêu văn, tùy xứ kiết tường vân, thành ư phương ân, chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương vân cái Bồ tát ma ha tát (3 lần).

KỆ TÁN PHÁP:

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

Ngă kim kiến văn đắc thọ tŕ,

Nguyện giải Như Lai Tỳ ni nghĩa.

Nam mô Khai bảo tạng Bồ tát ma ha tát (3 lần).

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

GIỚI SƯ KHAI ĐẠO

 Thiện nam (nữ: Thiện nữ)! Các vị lắng nghe cho kỹ:

Bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ Bát nhă th́ không thể vượt lên bờ giải thoát được; muốn chứng Vô thượng Bồ đề, cần phải lănh thọ giới pháp. Tất cả muôn công đức lành đều lấy giới đây làm nền tảng, chư Phật nhân giới đây mà thành bực Chánh giác. Đại thặng, Tiểu thặng cùng giữ giới pháp, tại gia xuất gia cùng thọ giới, chỉ v́ người tại gia phần nhiều bị duyên trần ràng buộc xâm lấn, không thể suốt đời ghi nhớ, cho nên Đức Như Lai chế ra khiến một ngày một đêm thọ tŕ tám pháp trai giới, do công đức này tất vượt ba cơi, thẳng đến Bồ đề. Ví như ngọc Ma ni thể nó tuy nhỏ mà hơn tất cả ngọc báu khác, có thể cho chúng sanh các thứ đồ vui thích, giới này lại cũng như thế.

Tu nhân tốt tuy có một ngày một đêm mà phúc báo không ngần, cho nên được công đức vượt hơn cơi người cơi trời, đức sẽ bằng Phật. Có thiện lợi như thế, cho nên cần phải tôn trọng mà lănh thọ.

Phần tôi có lời dặn bảo, các vị đều nói theo.

GIỚI SƯ BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO:

Đệ tử chúng con tên là ... một ḷng phụng thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cả Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng. Cúi xin Tam bảo dũ ḷng từ bi, lai lâm chứng giám, con nhờ sức từ ngôi Tam bảo, cho nên được thọ giới “Bát quan trai", xin thương xót cho chúng con (3 lần thỉnh, 3 lần cúi đầu xá).

Giới sư nên bảo sám hối:

GIỚI SƯ BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO:

Đệ tử chúng con tên là ...

Chí tâm sám hối,

Về trước đă tạo các nghiệp ác,

Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,

Từ thân, miệng, ư mà sanh ra,

Tất cả con nay xin sám hối.

Nam mô Thập phương tam thế, nhứt thiết thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.

(Như thế ba lần sám rồi xướng lạy).

Nhứt tâm đảnh lễ thập phương tam thế, nhứt thiết thường trụ Tam bảo tam bái.

Hồ quỳ hiệp chưởng.

Giới sư lại bảo rằng:

Thiện nam (nữ: Thiện nữ) các vị trước đă sám hối, thân khẩu ư đều được thanh tịnh. Vậy từ sớm mai (chiều) ngày nay cho đến sớm mai (chiều) ngày mai, một ngày một đêm tu giữ tám giới pháp cho thanh tịnh, tức là gây cái nhân hạnh xuất gia sẽ chứng quả giải thoát.

Các vị đă biết giới có lợi ích không lường như thế, nên phải phát khởi thiện tâm liền được thiện giới thanh tịnh.

Tôi bảo, các vị đều nói theo tôi.

Theo pháp thọ quy giới, thầy bảo, giới tử nói theo, mỗi mỗi phải hiểu rơ ràng, mới có thể lănh thọ được, không được tự nói trước, cũng không được cùng giới sư đồng nói.

GIỚI SƯ BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO:

Đệ tử chúng con tên là ...  

Quy y Phật,

Quy y Pháp,

Quy y Tăng.

Một ngày một đêm tu hạnh Bát Quan Trai Giới thanh tịnh.

(Nói như thế ba lần, mỗi lần cúi đầu xá)

Quy y rồi lại ba lần kết,

Giới sư bảo, giới tử nói theo)

Đệ tử chúng con tên là ...

Quy y Phật rồi,

Quy y Pháp rồi,

Quy y Tăng rồi.

Một ngày một đêm tu hạnh Bát Quan Trai Giới  thanh tịnh rồi.

(Nói như thế ba lần, mỗi lần cúi đầu xá, rồi lại trao cho giới tướng).

GIỚI SƯ TRAO CHO GIỚI TUỚNG

Thiện nam (nữ: Thiện nữ) từ trước đến đây đă trao Tam quy, Tam kiết cho các vị, giới thể được tṛn đủ, nay trao giới tướng cho các vị để cho các vị lănh thọ giữ ǵn cẩn thận, chớ cho trái phạm. Các vị phải nghe cho kỹ mà nhận lănh, nếu có thể giữ th́ nên đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI THỨ NHẤT: Như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh. Các vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh, có thể giữ được không?

Đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI THỨ HAI: Như chư Phật suốt đời không gỉan tham trộm cắp. Các vị một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, có thể giữ được không?

Đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI THỨ BA: Như chư Phật suốt đời không dâm dục. Các vị một ngày một đêm không dâm dục, có thể giữ được không?

Đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI THỨ TƯ: Như chư Phật suốt đời không nói dối. Các vị một ngày một đêm không nói dối, có thể giữ được không?

Đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI THỨ NĂM: Như chư Phật suốt đời không uống rượu. Các vị một ngày một đêm không uống rượu, có thể giữ được không?

Đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI THỨ SÁU: Như chư Phật suốt đời không đeo tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào ḿnh. Các vị một ngày một đêm không đeo tràng hoa thơm, không ướp dầu thơm vào ḿnh, có thể giữ được không?

Đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI THỨ BẢY: Như chư Phật suốt đời không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm tṛ nhạc ca múa và cố đi xem nghe. Các vị một ngày một đêm không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm tṛ nhạc ca múa và cố đi xem nghe, có thể giữ được không?

Đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI THỨ TÁM: Như chư Phật suốt đời không ăn phi thời. Các vị một ngày một đêm không ăn phi thời có thể giữ được không?

Đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI SƯ BẢO PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG

Thiện nam (nữ: Thiện nữ) từ trước đến đây đă trao giới Bát quan trai cho các vị xong, bây giờ các vị phải phát nguyện hồi hướng. Tôi bảo các vị nói theo:

Con nay nhờ công đức Bát quan trai này, khỏi đọa vào ác thú, bát nạn, biên địa, nguyện đem công đức này, nhiếp lấy tất cả chúng sanh, phàm có công đức ǵ, cũng đều ban cho người, để cho thành đạo Vô thượng chánh chơn, cũng khiến cho tương lai ḿnh cùng các chúng sanh, đồng sanh về Tịnh độ.

BẢO GIỚI TỬ LỄ TẠ

Giới tử đứng dậy đảnh lễ. Thầy Tri sự xướng:

Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương tam thế, nhứt thiết thường trụ Tam bảo tam bái (lạy xong xướng):

Giới tử thối ban.

GIỚI SƯ CÙNG ĐẠI CHÚNG CỬ HỒI HƯỚNG

Thọ giới công đức thù thắng hạnh ...

Tam tự quy y (xong).

Tri sự xướng:

Thỉnh giới sư hồi nghệ trượng đường.

 

 

PHÉP XẢ BÁT QUAN TRAl GlỚl

 

Sau khi tu đủ 24 giờ đồng hồ, các giới tử thỉnh giới sư lên chánh điện ngồi một bên. Tất cả đồng lễ 1 lễ, cùng hồ quỳ, một vị giữa đại bạch:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Bạch Đại đức, một ḷng nghĩ, chúng con pháp danh là ... . (nhiều th́ kể chừng ba tên ...) đẳng. Đă nguyện thọ Bát quan trai giới, giữ trọn một ngày một đêm, nay chúng con xin xả giới, cúi mong Đại đức chứng minh cho.

Đại đức bảo:

Quư hóa thay! Các Phật tử đă nguyện tu giữ Bát quan trai giới một ngày một đêm được thanh tịnh, công đức vô lượng. Vậy, xin khuyên các Phật tử, tháng sau phát nguyện tu thêm một ngày một đêm nữa để cho công đức được tăng trưởng (tùy cơ khuyến tấn).

Các giới tử cùng lễ một lễ. Đồng hướng về Phật tụng.

Ma ha Bát nhă Ba la mật đa tâm kinh ...

Xả giới công đức thù thắng hạnh ...

Tự quy y Phật ...

Tự quy y Pháp ...

 Tự quy y Tăng ...

Ra, xuống lễ Tổ ba lễ (xong).

 

 

lI. PHÉP TỰ THỌ KHÔNG CÓ GIỚl SƯ

 

Theo phép thọ Bát quan trai, người thọ giới phải đến chùa cầu thầy Tỳ kheo trai giới thanh tịnh truyền cho. Về nghi thức thầy truyền th́ thứ lớp phức phiền.

Ngoài trường hợp trên, nếu không có thuận tiện để cầu thầy truyền cho th́ phương tiện tự ḿnh đối trước tượng Phật theo phép sau đây mà tự thọ.

Điều cốt yếu là trước khi thọ giới, giới tử phải sắp đặt chuyện nhà có người thay thế, không c̣n lo nghĩ việc ǵ ở thế gian cả, để cho tâm trí yên tịnh, như thế th́ 24 giờ thọ giới mới được nhiều lợi ích.

Trước khi thọ giới, giới tử phải rửa tay, rửa mặt, súc miệng sạch sẽ, mặc áo tràng tề chỉnh, đến trước bàn Phật, thắp ba cây hương rồi quỳ xuống đọc bài Cúng hương:

CÚNG HƯƠNG: Nguyện thử diệu hương vân

Biến măn thập phương giới

Cúng dường nhứt thiết Phật

Tôn Pháp, chư Bồ tát

Vô biên Thinh văn chúng

Cập nhứt thiết Thánh Hiền

Duyên khởi quang minh đài

Xứng tánh tác Phật sự

Phổ huân chư chúng sanh

Giai phát Bồ đề tâm

Viễn ly chư vọng nghiệp

Viên thành Vô thượng đạo.

Nam mô Hương cúng dường Bồ tát ma ha tát.

(Xá 3 xá, tiếp đọc bài Kỳ nguyện):

KỲ NGUYỆN: Tư thời đệ tử ... (tên họ) ... pháp danh ... kim nhựt quy đầu Tam bảo, phát nguyện thọ tŕ Bát quan trai giới, nhứt nhựt nhứt dạ. Duy nguyện thập phương chư Phật, chư đại Bồ tát, Hộ pháp thiện thần từ bi gia hộ đệ tử thân tâm thanh tịnh, Phật sự viên thành.

(Xá, đứng dậy cắm hương vào lư rồi xướng lễ) .

XƯỚNG LỄ: Nhứt tâm đảnh lễ Tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam bao (1 lạy).

Nhứt tâm đảnh lễ Ta bà Giáo chủ Đại từ Đại bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Linh sơn Hội thượng Phật Bồ tát (l lạy).

Nhứt tâm đảnh lễ Lạc bang Giáo chủ Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, Đại bi Quan Thế âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (l lạy).

(Đứng dậy chắp tay tụng):

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhăn vô ngại đại bi tâm đà ra ni:

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạt da, nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, Tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa, nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn tŕ, hê rị ma ha bàn đà sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa na ma bà tát đa na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha, án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, sa ra sa ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn tŕ, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, sa bà ha, tất đà dạ, sa bà ha, ma ha tất đà dạ, sa bà ha, tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, sa bà ha na ra cẩn tri, sa bà ha, ma ra na ra, sa bà ha, tất ra tăng a mục khư da, sa bà ha, sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha, giả kiết ra a tất đà dạ, sa bà ha, ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha, na ra cẩn tŕ bàn già ra dạ, sa bà ha, ma bà lợi thắng yết ra dạ, sa bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, sa bà ha, án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, sa bà ha.

Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo (3 lần).

(Quỳ xuống chắp tay đọc bài sám hối)

SÁM HỐI: Con xưa đă tạo nhiều ác nghiệp,

Đều do vô thỉ tham, sân, si,

Từ thân, miệng, ư mà sanh ra,

Tất cả con nay xin sám hối.

(Đọc 3 lần rồi đứng dậy).

Nam mô Cầu sám hối Bồ tát ma ha tát. (3 lần, lạy 3 lạy)

(Lạy xong, quỳ xuống chắp tay đọc bài phát nguyện thọ Bát quan trai giới)

BÀI PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI:

Một là nguyện giữ giới: KHÔNG SÁT SANH.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không sát hại các loài sanh vật. Tự ḿnh không sát hại, không bảo người sát hại, hoặc thấy người khác sát hại cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Hai là nguyện giữ giới: KHÔNG TRỘM CƯỚP.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không trộm cướp của cải mọi người. Tự ḿnh không trộm cướp, không bảo người trộm cướp, hoặc thấy người khác trộm cướp cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Ba là nguyện giữ giới: KHÔNG DÂM DỤC.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không phá phạm hạnh. Tự ḿnh không phá phạm hạnh, không bảo người phá phạm hạnh, hoặc thấy người khác phá phạm hạnh cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Bốn là nguyện giữ giới: KHÔNG NÓI DỐI.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không nói dối. Tự ḿnh không nói dối, không bảo người nói dối, hoặc thấy người khác nói dối cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Năm là nguyện giữ giới: KHÔNG UỐNG RƯỢU.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không uống rượu. Tự ḿnh không uống rượu, không bảo người uống rượu, hoặc thấy người khác uống rượu cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Sáu là nguyện giữ giới: KHÔNG TRANG ĐIỂM VÀ CA HÁT.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không đeo bông, xoa hương, ca xướng, múa hát. Tự ḿnh không trang điểm, ca hát, không bảo người trang điểm, ca hát, hoặc thấy người khác trang điểm, ca hát cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Bảy là nguyện giữ giới: KHÔNG NẰM NGỒI GIƯỜNG CAO.

Đệ từ thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không nằm ngồi giường cao tốt. Tự ḿnh không nằm ngồi giường cao tốt, không bảo người nằm ngồi giường cao tốt, hoặc thấy người khác nằm ngồi giường cao tốt cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Tám là nguyện giữ giới: KHÔNG ĂN PHI THỜI.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không ăn phi thời. Tự ḿnh không ăn phi thời, không bảo người ăn phi thời, hoặc thấy người khác ăn phi thời cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

(Đứng dậy xướng 3 lần)

Nam mô Công đức lâm Bồ tát ma ha tát (mỗi lần 1 lạy).

(Đứng dậy chắp tay tụng Bát Nhă Tâm kinh):

MA HA BÁT NHĂ BA LA MẬT ĐA TÂM KlNH

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát nhă Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhăn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ư; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhăn giới, năi chí vô ư thức giới; vô vô minh diệt, vô vô minh tận, năi chí vô lăo tử diệc vô lăo tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhă Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhă Ba la mật đa cố đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhă Ba la mật đa, thị Đại thần chú, thị Đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị Vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khồ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhă Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Tụng văng sanh:

Nam mô A Di Đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đá địa dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha (3 lần).

Tiêu tai kiết tường thần chú:

Nẵng mồ tam măn đa, mâu đà nẫm, a bát ra để, hạ đa xá, ta năng nẫm, đát điệt tha. Án, Khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sác xá, để sác xá sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta bà ha (3 lần).

HỒI HƯỚNG: Thọ giới công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,

Tốc văng Vô Lượng Quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền năo,

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,

Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung .

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức,

Phồ cập ư nhứt thế,

Ngă đẳng dữ chúng sanh,

Giai cộng thành Phật đạo.

TAM TỰ QUY: Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm (1 lạy).

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải (1 lạy).

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lư đại chúng, nhứt thiết vô ngại (1 lạy).

(Xá 3 xá, xong)

 

NGHI THỨC XẢ BÁT QUAN TRAl

 

(Trường hợp thọ có giới sư truyền th́ sau 24 giờ đồng hồ, đúng như giờ thọ giới, muốn xả giới, các giới tử theo nghi xả giới Bát quan trai giới ở trước mà xả. Trường hợp tự thọ và tự xả, không có giới sư, nên y theo nghi thức sau đây mà tự xả):

(Đến trước Tam bảo thắp hương quỳ xuống nguyện):

Pháp vương Vô thượng tôn,

Tam giới vô luân thất,

Thiên nhơn chi Đạo sư,

Tứ sanh chi Từ phụ,

Ư nhứt niệm quy y,

Năng diệt tam kỳ nghiệp,

Xưng dương nhược tán thán,

Ức kiếp mạc năng tận.

Tư thời đệ tử ... (tên) ... pháp đanh ... ư nhứt nhựt nhứt dạ, phát nguyện thọ tŕ Bát quan trai giới, công huân dĩ măn, nguyện lực châu viên. Nguyện thập phương chư Phật, chư đại Bồ tát, chư vị Thiện thần từ bi gia hộ, đệ tử sanh đắc phùng Phật pháp, đắc trực thiện duyên, cập nhứt thiết chúng sanh đồng thành Phật đạo (1 xá).

(Đứng dậy cắm hương vào , xướng 3 lần, lễ 3 lễ)

Nam mô Hộ giới tạng Bồ tát ma ha tát.

(Đứng chắp tay tụng):

- Ma ha Bát nhă Ba la mật đa tâm kinh

- Nam mô A Di Đa bà dạ . . . (3 lần) .

A Di Đà Phật thân kim sắc,

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di,

Cám mục trừng thanh tứ đại hải,

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên,

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật (108 lần)

Nam mô Quan Thế âm Bồ tát (10 lần).

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát (10 lần).

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát (10 lần).

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (10 lần).

(Quỳ xuống sám bài Phổ Hiền hạnh nguyện) :

Đệ tử chúng đẳng, tùy thuận tu tập Phổ Hiền Bồ tát, thập chủng đại nguyện.

Nhứt giả lễ kỉnh chư Phật,

Nhị giả xưng tán Như Lai,

Tam giả quảng tu cúng dường,

Tứ giả sám hối nghiệp chướng,

Ngũ giả tùy hỷ công đức,

Lục giả thỉnh chuyển pháp luân,

Thất giả thỉnh Phật trụ thế,

Bát giả thường tùy Phật học,

Cửu giả hằng thuận chúng sanh,

Thập giả phổ giai hồi hướng.

 (Tiếp tụng chú):

Thất Phật diệt tội chơn ngôn:

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lang càng đế, ta bà ha (3 lần).

Nguyện dĩ thử công đức,

Trang nghiêm Phật Tịnh độ,

Thượng báo tứ trọng ân,

Hạ tế tam đồ khổ,

Nhược hữu kiến văn giả,

Tất phát Bồ đề tâm,

Tận thử nhứt báo thân,

Văng sanh An lạc quốc.

(Đứng dậy xướng lễ, 3 lễ là xong)

Đệ tử đại v́ nhứt thiết sư trưởng ân, chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam bảo. (1 lạy)

Đệ tử đại v́ nhứt thiết phụ mẫu ân, chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long hoa Giáo chủ Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Linh sơn Hội thượng phật Bồ tát. (1 lạy).

Đệ tử đại v́ tam đồ thọ khổ cập pháp giới nhứt thiết chúng sanh, chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, Đại bi Quan Thế âm Bồ tát, Đại lực Đại Thế Chí Bồ tát, Liên tŕ Hải hội Phật Bồ tát (l lạy, xong).

 

 

KỶ LUẬT TRONG 24 GIỜ

 

1- Không được ra ngoài phạm vi đại giới (trong vườn chùa, hoặc vườn nhà ḿnh).

2- Không nên tiếp khách và nói chuyện lớn tiếng.

3- Bớt nói chuyện, không ăn trầu và hút thuốc.

4- Oai nghi cử chỉ phải giữ ǵn cẩn thận.

5- Phải giữ đúng giờ tu tập.

6- Không nên nghĩ đến việc nhà hoặc việc thế tục.

7- Phải luôn niệm Phật.

Những ngày thọ Bát quan trai giới, tùy theo hoàn cảnh mỗi người trong mỗi tháng thọ tŕ một ngày, cho đến sáu ngày: mùng 8, 14, 15, 23,29 và 30 (tháng thiếu th́ 28 và 29). Nếu người mắc làm việc th́ thọ ngày Chủ nhựt cũng được. Nếu Phật tử mỗi lần phát nguyện thọ giới tu trong 24 giờ này mà giữ ǵn trai giới cho thanh tịnh th́ công đức ấy về sau sẽ được quả Niết bàn.

 

---o0o---

 trích quyển Nghi Lễ của Thích Hoàn Thông, dạy trong trường Hạ chùa Phật Tâm năm 1973, phần 3, Cầu An:

http://www.quangduc.com/Nghile/16nghile.html

 

[Home] [Up] [Thọ & Xả Giới Bát Quan Trai] [Liturgy of Bodhisattva Precepts - Nghi Tụng Giới Bồ Tát] [T́m Hiểu Ư Nghĩa Nghi Thức Tụng Kinh Đại Thừa]