Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]


            Trang nghi thức tiếng Việt, Anh, Hoa sưu tầm và ứng dụng trong chùa và nơi khác.
                       Phần tiếng Việt sau đây:

 

            The Rituals and Liturgy in Vietnamese, English and Chinese collected and applied in our temple and other places
                        The English part: