Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh]

horizontal rule

NGHI THỨC TR̀ CHÚ CHUẨN ĐỀ

Tỷ Khưu Bồ Tát Phúc TuệI. MẤY LỜI NÓI ĐẦU
Đây là môn mà Nghiệp sư tôi đă truyền cho tôi tŕ tụng đến nay là 4 năm, tôi đă thấy được nhiều điều linh ứng, nên tôi thành tâm giới thiệu với chư quư giáo hữu.
Tŕ chú này được rất nhiều lợi:
1. Tiêu trừ được tai chướng;
2. Tăng trưởng thiện căn;
3. Tăng trưởng trí tuệ;
4. Được nhiều điều tốt lành.
Đích thực là những điều tôi đă được chiêm nghiệm đúng là hữu thành tất hữu cảm. Tôi vừa được giới châu xong lại liền được dự phái đoàn Tăng du học, một phần lớn là nhờ công đức ngài Chuẩn Đề vậy.
Tŕ chú Chuẩn Đề lại c̣n làm trợ duyên cho việc niệm Phật và phần cầu văng sinh nữa.
Ta phải biết rằng hết thảy chúng ta đều bị ba cái chướng nó ngăn lấp không cho ta tu học và học đạo Phật. Ba chướng ấy là:
1. Phiền năo chướng tức tham, sân, si...
2. Nghiệp chướng tức là nghề ḿnh đang làm;
3. Báo chướng tức là quả báo ḿnh đang hưởng thụ.
Chỉ có chú Chuẩn Đề là một thần chú có oai lực tiêu trừ tà ma, nên ta cần phải chuyên tŕ nhất là mỗi ngày được ba buổi, không th́ một vậy; hoặc về buổi sáng, hoặc về buổi trưa hay buổi tối tùy tiện.
Chú Chuẩn Đề lại rất dễ tŕ, bất luận xuất gia hay tại gia, có tŕ trai hay không tŕ trai, đều tŕ được cả. Hễ hết ḷng thành tín tŕ tụng th́ đều trừ hết tai họa, đau ốm và yêu quái, lại hưởng được nhiều phúc duyên, mà cầu nguyện sự ǵ cũng đều được thành tựu hết thảy.

II. NGHI THỨC TR̀ TỤNG
1. Trước hết phải rửa tay, rửa mặt, súc miệng, thay quần áo cho sạch sẽ rồi mới đến trước Phật đài mà lễ niệm.
Rửa mặt th́ niệm chú rằng: An lam sa ha (3 lần)
Rửa tay th́ niệm chú rằng: An chu ca ba du sa ha (3 lần)
Súc miệng th́ niệm chú rằng: An ham an han sa ha (3 lần)
Lời dặn: Tŕ chú được th́ sự rửa mới được toàn sạch.
(Không được đi dép, guốc dơ bẩn vào Phật điện. Móng tay cắt ngắn và cậy sạch ghét. Hai ống quần phải buộc kỹ hay mặt quần đùi nịt kỹ hạ bộ cũng được).
2. Thắp ba nén hương vái ba vái vừa vái vừa kiệm rằng (ai thuộc kệ th́ đọc kệ):
Bài kệ dâng hương:
Giới hương định hương dữ tuệ hương.
Giải thoát giải thoát tri kiến hương
Quang minh vân đài biến pháp giới
Phả cúng thập phương Tam bảo tiền.

Nam mô Hương Cúng Dàng Bồ Tát (3 lần) (1 lễ).

3. Khi cắm hương vào lư rồi th́ niệm chú “Phả Lễ Tam Bảo rằng”:
Án phạ nhật la vật (3 lần)

Niệm rồi lễ Phật ba lễ và mỗi lễ xướng rằng:
- Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết chư phật (1 lễ).
- Nam mô thập phương tận hư không nhất thiết tôn pháp (1 lễ).
- Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng (1 lễ)

4. Thỉnh chuông (đánh một hồi dài, điểm 3 tiếng chót – ai thuộc kệ th́ đọc kệ rồi hăy thỉnh chuông càng hay)

Kệ thỉnh chuông:

Nguyện thử chúng sinh siêu pháp giới
Thiết vi u ám tất giao văn
Văn trần thanh tịnh chứng viên thông
Nhất thiết chúng sinh thành chính giác
(Đánh 1 hồi độ mười tiếng: tiếng chuông gần dứt, lại đọc tiếp):
Văn chung thanh, phiền năo khinh, Trí tuệ trưởng, Bồ đề sinh; Ly địa ngục, Xuất ḥa khánh, Nguyện thành Phật, độ chúng sinh.

Đánh 1 tiếng, lại đọc tiếp:
Án già ra đế gia sa ba ha

5. Ngồi theo cách Kim Cương tọa có 2 phép:
a. Toàn già: (bàn chân trái gác trên vế hữu, rồi bàn chân hữu gác trên vế trái).
b. Ngồi bán già: Có hai cách: (1). Chân bên mặt gác lên trên vế trên về bên trái thôi, thế gọi là “Hàng ma tọa”; (2) Chân bên trái gác lên trên vế bên mặt, gọi là “Cát tường tọa”

6. Hai tay kết ấn “tam muội” nghĩa là lấy bàn tay phải duỗi ngay ra, để ngửa lên bàn tay trái, rồi hai ngón cái giáp móng với nhau, để ngay dưới rốn (lúc ngồi niệm Phật cũng vậy).

7. Thân cho ngay ngắn, tâm cho an tĩnh, có tượng hay tranh Phật th́ mắt lim dim chiêm ngưỡng Tôn dung rồi tưởng trên đỉnh đầu có mọt chữ “Lăm” rất tṛn sáng như ngọc Châu Như ư hay như mặt trăng ngày rằm soi sáng chiếu vào đầu ḿnh làm tan hết các tai chướng; cứ thế chuyên chú vào một chỗ, đừng để tâm tán loạn đi đâu.

8. Tưởng thế rồi xả ấn Tam muộn qua đỉnh đầu, tay trái kết ấn “Kim Cương quyền”, nghĩa là: đầu ngón tay cái bấm vào cuối đốt ngón tay vô danh đeo nhẫn rồi co cả 4 ngón tay nắm chặt ngón tay cái.
Tay mặt cầm tràng (nếu không tiện th́ tay trái cầm tràng, tay phải kết ấn Kim Cương quyền, tùy ư), rồi tụng:
Tịnh Pháp giới Chân ngôn: Án Lam (108 lần)
Hộ Thân Chân ngôn: Án Xỉ Lâm (108 lần)
Lục tự Đại minh Chân ngôn: Án, ma ni bát minh hồng (108 lần)

Xả ấn chắp tay niệm bài kệ “Cầu gia hộ” rằng:
Cúi đầu quy kính pháp viên thành
Đỉnh lễ đủ bảy trăm ức Phật
Con nay xưng tán Đức Chuẩn Đề.
Nhờ lượng từ bi thương ủng hộ.


9. Kế xướng:
Nam mô thất câu chi Phật mẫu Đại Chuẩn Đề vương Bồ tát (vừa xướng vừa lễ ba lễ).

10. Lại ngồi Toàn già hay Bán già, tay kết ấn Chuẩn Đề: hai ngón vô danh xỏ lẫn nhau nắm vào ḷng bàn tay, ngón mặt ở trên, 2 ngón giữa chập lại nhau đứng thẳng, 2 ngó trỏ úp vào đốt giữa của hai ngón giữa, hai ngón cái để trên đốt ngón giữa, ngón út úp tay mặt. (Muốn kỹ vào chùa hỏi các cụ hay xem tượng đức Quan Âm)
Ai không kết ấn Chuẩn Đề được th́ kết ấn Kim Cương quyền như tren, rồi tụng Chuẩn Đề Chân Ngôn:
Nam mô tát đá nẫm, tam điểu tam bồ đà câu chi nẫm, đát điệt tha, án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề: Nguyện tiêu tai chướng; Nguyện giáng cát tường; Nguyệt trưởng thiện căn; Nguyện sinh Tịnh độ, Sa bà ha, bộ lâm (21 lần).

Xong lại chí tâm tưởng chữ “Lăm” (vị nào tinh tiến tụng được 49 ngày, sẽ cố tưởng cả đủ 9 chữ ở phần Phụ lục) rồi tụng tiếp:

Án, Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề, Sa Bà Ha, Bộ Lâm (108 lần)

11. Niệm đủ rồi, xả ấn lên đỉnh đầu, tay phải kết ấn Kim Cương quyền mà ấn theo thứ tự vào 5 chỗ sau:
a. Trên trán;
b. Vai bên trái;
c. Vai bên phải;
d. Ngang ngực;
e. Yết hầu.
- Trong lúc tay ấn th́ miệng đọc “Hồng, hồng, hồng, hồng, hồng” cho liên tiếp đủ 5 chỗ rồi mới xả ấn. Nhớ làm phép này trừ đuổi tà ma.

12. Xong đứng dậy lễ 3 lễ vừa lễ vừa xướng:
Nam mô Thất câu chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề vương Bồ Tát.

13. Lễ xong, quỳ xuống đọc 2 bài phát nguyện rằng:
Văn phát nguyện I

Con nay tŕ chú Chuẩn Đề
Lạy xin Phật Mẫu phù tŕ xót thương
Tiêu trừ bệnh tật tai ương,
Toàn gia, Toàn quốc ninh khang thịnh cường
Thiện tăng trí tuệ mở mang
Phúc sinh tội diệt, nghiệp oan đoạn trừ
Mai sau chứng quả bồ đề
Tràng phan nguyện Phật tiếp về Tây phương
Thân vàng ngọc tướng đoan nghiêm
Hào quang chiếu sáng hương thiên ngạt ngào
Nguyện xin độ khắp muôn loài
Đồng đăng giác ngạn đời đời tiêu dao.Văn phát nguyện II
Cúi xin Tam bảo chứng minh, Oai thần chiếu giám ủng hộ cho con và trong gia đ́nh, cùng người tộc thuộc khắp cả chúng sinh, lúc hiện sống này, khỏi tai khỏi bệnh, ma tặc mất tích, duyên phúc đủ đều. Nhà nhà được chữ đoàn viên, xứ xứ an phần lợi lạc. Đời này kiếp khác, gieo giống bồ đề, cùng thoát sông mê, đều về cơi Phật.

14. Đọc bài phát nguyện xong, kế niệm:

Nam mô Tây phương Cực lạc Thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi, A di đà Phật (3 lần) (mỗi lần niệm, lễ 1 lễ)

Nam mô Thất câu chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề vương Bồ Tát (3 lần) (mỗi lần niệm, lễ 1 lễ).

15. Lễ Tự quy là lễ tất:
Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm;
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải;
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thống lư đại chúng, nhất thiết vô ngại.
Con quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, thấu hiểu đạo lớn, mở ḷng từ bi.
Con quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu nghĩa kinh, trí tuệ như biển.
Con quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, hợp đạo đồng t́nh, không ǵ trở ngại


Ḥa nam Thánh chúng (vái 3 vái rồi lui ra).

HẾT.

Phụ lục:

PHÉP TƯỞNG 9 CHỮ

ÁN: Tưởng trên đầu, sắc trắng như mặt trăng, phóng hào quang, trừ diệt hết mọi chướng nạn.

CHIẾT: Tưởng vào hai mắt, sắc trắng như mặt trăn, mặt trời, soi sáng phá tan hết chỗ ngu tối, mở trí tuệ cho.

LỆ: Tưởng lên trên cổ, sắc như ngọc lưu ly, hiện mọi sắc tướng, đủ trí Như Lai.

CHỦ: Tưởng vào tâm ḿnh, sắc trong sạch, tâm thanh tịnh, chóng chứng Bồ đề.

LỆ: Tưởng vào hai vai, sắc như vàng, mang áo giáp tinh tiến.

CHUẨN: Tưởng vào rốn hai sắc vàng trắng, chóng chứng đạo tràng, bồ đề chẳng lùi.

ĐỀ: Tưởng vào hai vế, sắc vàng nhạt, chóng chứng đạo Bồ đề, được ngồi ṭa sen.

SA BÀ: Tưởng vào hai ống chân, sắc đỏ, thường hay tưởng chữ này, chóng được chuyển xe pháp.

HA: Tưởng vào hai bàn chân, sắc như mặt trăng tṛn đầy, người hành giả tưởng thế, chóng chứng Niết Bàn.

Lời dặn: Xin các vị cố tŕ chú Chuẩn Đề trong lúc loạn ly này, lợi ḿnh lợi người.

Viết tại Sài G̣n, trong khi chờ đợi đi du học Tích Lan (Ấn Độ). Xong ngày 20 tháng 7 năm 1951

Tỷ Kheo Bồ Tát Phúc Tuệ

KIỂM DUYỆT SỐ 1063 NGÀY 14-4-1953
IN TẠI NHÀ IN ĐỨC THẮNG – 115 HÀNG GAI, HÀ NỘI.

 

Quyển sách nhỏ này hiện được tái bản và bán tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội (ở VN kinh đem bán ngoài đường là thường).

Tác giả Phúc Tuệ là tên (Đặng Phúc Tuệ) của cụ Quảng Độ.

 

            Minh Quang posted July 4, 2010

 

[Home] [Up] [Thọ & Xả Giới Bát Quan Trai] [Liturgy of Bodhisattva Precepts - Nghi Tụng Giới Bồ Tát] [T́m Hiểu Ư Nghĩa Nghi Thức Tụng Kinh Đại Thừa] [Nghi Thức Tŕ Chú Chuẩn Đề]