Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Phật nói KINH VU-LAN BỒN

Ta từng nghe nói lời tạc như vầy:


Một thuở nọ Thế-tôn an-trụ
Xá-vệ thành Kỳ-thụ viên trung.
Mục-liên mới đặng lục-thông,
Muốn cho cha mẹ khỏi ṿng trầm-luân.
Công dưỡng-dục thâm-ân dốc trả,
Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền,
Làm con hiếu-hạnh vi tiên,
Bèn dùng huệ-nhăn dưới trên kiếm tầm.

Thấy vong-mẫu sanh làm ngạ-quỷ,
Không uống ăn tiều-tụy h́nh-hài.
Mục-liên thấy vậy bi-ai,
Biết mẹ đói khát ai-hoài t́nh thâm.
La phẩm-vật đem dâng từ-mẫu,
Đặng đỡ ḷng cực-khổ bấy lâu.

Thấy cơm, mẹ rất lo âu,
Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn.
Ḷng bỏn-xẻn tiền-căn chưa dứt,
Sợ chúng ma cướp giựt của bà.
Cơm đưa chưa tới miệng đà,
Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu!

Thấy như vậy âu-sầu thê-thảm,
Mục-kiền-liên bi cảm xót thương,
Mau mau về đến giảng-đường,
Bạch cùng sư-phụ t́m phương giải-nàn.

Phật mới bảo rơ-ràng căn-cội,
Rằng: "Mẹ ông gốc tội rất sâu.
Dầu ông thần-lực nhiệm-mầu,
Một ḿnh không thể ai cầu được đâu.
Ḷng hiếu thảo của ông dầu lớn,
Tiếng vang đồn thấu đến Cửu-thiên
Cùng là các bậc Thần-kỳ
Tà, ma ngoại-đạo, bốn v́ Thiên-vương
Cộng ba cơi sáu phương tu-tập,
Cũng không phương cứu-tế mẹ ngươi.
Muốn cho cứu đặng mẹ người.
Phải nhờ thần-lực của mười phương Tăng.
Pháp cứu-tế ta toan giải nói,
Cho mọi người thoát khỏi ách-nàn!"

Bèn kêu Mục-thị đến gần,
Truyền cho diệu-pháp ân cần thiết thi:
"Rằm tháng bảy là ngày tự-tứ
Mười phương tăng đều dự lễ này
Phải toan sắm-sửa chớ chầy
Thức ăn trăm món, trái cây năm màu
Lại phải sắm giường nằm nệm lót
Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang, dầu
Món ăn tinh-sạch báu mầu
Đựng trong b́nh-bát vọng-cầu kính dâng

Chư Đại-đức mười phương thọ-thực
Trong bảy đời sẽ đặng siêu thiên
Lại thêm cha mẹ hiện-tiền
Đặng nhờ phước lực tiêu-khiên ác-nàn

V́ ngày ấy Thánh-tăng đầy đủ
Dầu ở đâu cũng tụ hội về.
Như người thiền-định sơn-khê
Tránh điều phiền-năo chăm về thiền-na
Hoặc người đặng bốn ṭa đạo quả
Công tu hành-nguyện thỏa vô-sanh
Hoặc người thọ hạ kinh-hành
Chẳng ham quyền-qúy ẩn danh lâm-ṭng
Hoặc người đặng lục-thông tấn-phát
Và những hàng Duyên-giác, Thanh-văn
Hoặc chư Bồ-tát mười phương
Hiện h́nh làm săi ở gần chúng-sanh
Đều tŕ giới rất thanh, rất tịnh
Đạo-đức dày chánh-định chơn-tâm
Tất cả các bực Thánh, Phàm
Đồng ḷng thọ lănh bát-cơm lục-ḥa

Người nào có sắm ra vật thực
Đặng cúng-dường Tự-tứ Tăng thời
Hiện-tiền phụ mẫu của ngươi
Bà con quyến-thuộc thảy đều nhờ ơn
Tam-đồ khổ chắc rằng ra khỏi
Cảnh thanh nhàn hưởng-thọ tự-nhiên.
Như c̣n cha mẹ hiện-tiền
Đó nhờ cũng đặng bá niên thọ-trường
Như cha mẹ bảy đời quá-văng
Sẽ hóa sanh về cơi thiên cung
Người thời tuấn-tú h́nh-dung
Hào-quang chiếu sáng khắp cùng châu-thân!"

Phật dạy bảo mười phương Tăng-chúng
Phải tuân theo thể-thức sau nầy:

"Trước khi thọ-thực đàn chay
Phải cầu chú nguyện cho người tín-gia.
Cầu thất-thế mẹ cha thí-chủ
Định tâm-thần quán đủ đừng quên
Cho xong ư định hành-thiền
Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dưng.
Khi thọ dụng, nên an vật-thực.
Trước Phật đài hoặc tự tháp trung:
Chư tăng chú nguyện viên dung
Sau rồi tự tiện thọ cùng bữa trưa".

Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt
Mục-liên cùng Bồ-tát chư tăng
Đồng nhau tỏ dạ vui mừng
Mục-liên cũng hết khóc thương rầu buồn
Mục-liên mẫu cũng trong ngày ấy
Kiếp khổ về ngạ-quỉ được tan

Mục-liên bạch với Phật rằng:
"Mẹ con nhờ sức Thánh-Tăng khỏi nàn
Lại cũng nhờ oai thần Tam-bảo
Bằng chẳng th́ nạn khổ khó ra
Như sau đệ-tử xuất-gia
Vu-lan-Bồn pháp dùng mà độ sanh
Độ cha mẹ c̣n đương tại thế
Hoặc bảy đời có thể đặng không?"

Phật rằng: "Lời hỏi rất thông
Ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo
Thiện-nam tử, tỳ-kheo nam nữ
Cùng Quốc-vương, Thái-tử, Đại-thần
Tam-công, tể-tướng, bá-quan
Cùng hàng lê-thứ vạn dân cơi trần
Như chí muốn đền ơn cha mẹ
Hiện tại cùng thất-thế t́nh thâm
Đến rằm tháng bảy mỗi năm
Sau khi kiết-hạ chư Tăng tựu về
Chính ngày ấy Phật-đà hoan-hỷ
Phải sắm sanh bá vị cơm canh
Đựng trong b́nh bát tinh anh,
Chờ giờ Tự-tứ chúng Tăng cúng-dường
Đặng cầu-nguyện song-đường trường-thọ
Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi
Cùng cầu thất-thế đồng th́
Ĺa nơi ngạ-qủy sanh về nhơn, thiên
Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp
Lại xa ĺa nạn khổ cực thân
Môn-sanh Phật-tử ân cần
Hạnh tu hiều-thuận phải cần phải chuyên
Thường cầu nguyện thung-huyên an-hảo
Cùng bảy đời phụ-mẫu siêu-sanh
Ngày rằm tháng bảy mỗi năm
V́ ḷng hiếu-thảo ơn-thâm phải đền
Lễ cứu-tế chí thành sắp đặt
Ngơ cúng-dường chư Phật chư Tăng
Ấy là báo đáp, thù ân
Sanh-thành dưỡng-dục song-thân buổi đầu
Đệ-tử Phật, lo âu ǵn-giữ
Mới phải là Thích-tử Thiền-môn!"

Vừa nghe dứt pháp Lan-bồn
Môn sanh tứ-chúng thảy đồng hỷ-hoan
Mục-liên với bốn ban Phật-tử
Nguyện một ḷng tín-sự phụng-hành.

Nam-mô đại hiếu Mục kiền liên Bồ-tát!
 

 

Minh Quang posted July 1998

Up Kinh Chánh-Pháp-Hoa, mục lục Kinh A Di Đà Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân Kinh Hoa Nghiêm - Trí Tịnh dịch Kinh Địa Tạng Kinh Tứ Thập Nhị Chương Kinh Vu Lan Bồn Kinh Di Giáo Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Công Phu Khuya Kinh Quán Vô Lượng Thọ Kinh A Di Đà nghĩa Kinh Thiện Sanh Bích Nham Lục Đàm Vô Đức Tứ Phần Luật Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận Kinh Ngọc Thập Nhị Môn Luận - Thích Thanh Từ Kinh A Di Đà Yếu Giải Kinh Dược Sư - Thích Huyền Dung Kinh Địa Tạng bản dịch ở Bắc Việt Kinh Vô Lượng Thọ - Tuệ Đăng Kinh Lăng Già - TN Trí Hải Kinh Bát Chu Tam Muội Kinh Lăng Già - Tuệ Khai Kinh Thắng Man - Thanh Từ Kinh Giải Thâm Mật 1 Kinh Pháp Bảo Đàn1 Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Kinh Duy Ma Cật 1 Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Chứng Đạo Ca - Vĩnh Giác Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu Bồ Tát Giới - Thích Trí Quang Kinh Lục Độ Tập - Đại Tạng Kinh 152 Kinh Phạm Vơng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ Mục Lục Càn Long Đại Tạng Kinh Kinh Đại An Ban Thủ Ư Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Minh Định dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Tuệ Hải dịch Luận Đại Thừa Khởi Tín - Mă Minh - Lê Đ́nh Thám dịch Kinh Thắng Man Phu Nhân Hội - Chân Hiền Tâm dịch giải Kinh Dược Sư - Tuệ Nhận dịch