Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]


  

KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN-THẾ-ÂM

Biên-Soạn: Thích-Tâm-Châu

  


LƯỢC-SỬ


QUÁN-THẾ-ÂM là danh-hiệu của một vị Bồ-Tát.

Quán-Thế-Âm dịch nghĩa của chữ Avalokitesvara (Trung-Hoa phiên-âm là A-phạ-lô-chỉ-đê-thấp-phạt-la) của chữ Phạm (Ấn-Độ) và có nghĩa là vị Bồ-Tát quán-sát tiêng kêu-cầu của chúng-sinh trong thế-gian, mà độ cho họ được giải-thoát. Quán-Thế-Âm gọi tắt là Quán-Âm và c̣n gọi là Quán-Thế-Tự-Tại, hay Quán-Tự-Tại.

Xưa kia Ngài là con trai trưởng của vua Vô-Tránh-Niệm nơi thế-giới Xan-Đề-Lam, tên là Bất-Huyến. Ngài đươc thân thừa, cúng-dàng đức Phật Bảo-Tạng và được thụ-kư: sau này sẽ được hiệu là Quán-Thế-Âm phụ tá bên cạnh đức Phật A-Di-Đà ở cơi Cực-Lạc phương Tây.

Trong một kiếp khác Ngài được đức Phật Quán-Thế-Âm thụ-kư cho danh-hiệu là Quán-Thế-Âm. Trước đấy Ngài đă thành Phật hiệu là “Chính-Pháp-Minh Như-Lai”, song v́ bi-nguyện độ sinh, Ngài hiện thân Bồ-Tát. Sau đây, Ngài sẽ thành Phật hiệu là “Phổ-Quang Công-Đức Sơn-Vương Như-Lai” ở cơi “Chúng-Bảo-Sở-Tập Trang-Nghiêm”.

Hiện nay tại Việt-Nam cũng như tại các nước thuộc Đại-Thừa-giáo đều tôn thờ và truyền-bá đạo-chỉ của Ngài. Hằng năm tại Việt-Nam c̣n lấy ngày 19 tháng 02, 19 tháng 06 và 19 tháng 09 âm-lịch làm những ngày kỷ-niệm Ngài.

“…Chí tâm niệm danh-hiệu Ta, cùng chuyên niệm danh-hiệu Bản-sư A-Di-Đà Như-Lai, sau tụng kinh-chú đủ 5 lượt một đêm, trừ diệt được trăm ngh́n vạn ức kiếp sinh-tử trọng tội, hiện-tại cầu ǵ được nấy, khi sắp mất được chư Phật tới đón và muốn sinh sang cơi Phật nào đều được tùy nguyện…”

Lời đức Quán-Âm
(Lược trích trong kinh Thiên-thủ)

Xin lưu ư

1.- Kinh này dùng chung trong việc cầu an và đảo bệnh.
2.- Trong kinh này chỗ nào có chữ 0 là biểu-tượng cho tiếng chuông.

T.C.

  

 


NGHI-THỨC LỄ TỤNG
(Đèn, hương xong, đứng ngay-ngắn, chắp tay, nhất tâm mật-niệm):

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN-NGÔN:

Úm sa phạ bà phạ, truật-đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ, truật độ hám. (3 lượt)

TỊNH PHÁP-GIỚI CHÂN-NGÔN:

Úm lam sa ha. (3 lượt)

LỤC TỰ ĐẠI-MINH CHÂN-NGÔN:

Úm ma ni bát minh hồng. (3 lượt)

(Tŕ niệm mật chú xong, đại-chúng đều chắp tay xá 3 xá, mỗi xá đều đọc câu: “Nhất tâm kính lễ thường trụ Tam-Bảo.” Xá xong, đại chúng đều quỳ thẳng, chắp tay vị chủ lễ đánh 3 tiếng chuông, rồi một ḿnh đọc bài tán-thỉnh và nghiêm-tịnh đạo-tràng như sau:) 000

Trí tuệ hoằng thâm đại biện tài,
Đoan cư ba thượng tuyệt trần-ai.
Tường quang thước phá thiên sinh bệnh,
Cam-lộ năng khuynh vạn kiếp tai.
Thúy liễu phất khai kim thế giới,
Hồng liên dũng xuất ngọc lâu-đài.
Ngă kim khể thủ phần huơng tán,
Nguyện hướng nhân gian ứng hiện lai.
Nam mô Quán-thế-âm Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lượt) 000

Cung văn:

Viên-Thông Giáo-Chủ, măn nguyệt kim-dung, thị Di-Đà ư Cực-Lạc-quốc trung, trợ Thích-Ca ư Sa-Bà-giới nội; cư Lưu-Ly chúng bảo chi sơn, xử thiên diệp hồng liên chi tọa. Quá-khứ Chính-Pháp-Minh, hiện-tiền Quán-Tự-Tại, tam thập nhị ứng, quảng độ quần-sinh, thất nạn nhị cầu, đa phương ứng vật. Thù-thắng diệu-lực, tán mạc năng cùng, ngưỡng khấu hồng từ, phủ chương động giám. 0

Kim thời phụng vị kiến đàn…(tên người lập lễ xám) đồng chư nhân đẳng, bẩm Phật di-huấn, kiến đàn Tỷ-Khưu (tên hiệu vị Tăng chủ lễ) kị lĩnh thập phương sĩ thứ nhân đẳng, thỉnh mệnh Tăng-chúng, tựu vu tinh-lam, (hay là gia-xứ) tu lễ Quán-Âm phổ phúc đạo-tràng. Thượng lai khải kiến chi sơ, cẩn phần tín-hương, cung thỉnh Bồ-tát, thùy dương-liễu nhi biến sái cam-lộ, trừ nhiệt-năo dĩ giai đắc thanh-lương; tầm thanh cứu khổ ư tứ sinh, thuyết pháp độ thoát ư lục đạo; bẩm từ-bi kiên cố chi tâm, cụ tự-tại đoan-nghiêm chi tướng, hữu cầu giai ứng, vô nguyện bất ṭng. Cố ngă truy-lưu, đoan bỉnh tịnh-quán, thành tụng mật-ngôn, gia tŕ pháp thủy. Thị thủy giă: phương viên tùy khí, doanh hư nhậm thời, xuân phán đông ngưng, khảm lưu cấn chỉ; hạo-hạo hồ diệu-nguyên mạc trắc, thao-thao hồ linh-phái nan cùng, bích-giản tàng long, hàn-đàm tẩm nguyệt; hoặc tại quân vương long bút hạ, tán tác ân ba, hoặc cư Bồ-tát liễu chi đầu, sái vi cam-lộ, nhất trích tài triêm, thập phương câu tịnh. 000

(Đại chúng cùng đọc không đánh mơ)

Bồ-tát liễu đầu cam-lộ-thủy,
Năng linh nhất trích biến thập phương.
Tinh-triên cấu uế tận quyên trừ,
Linh thử đàn-tràng tất thanh tịnh:

(Thần chú nên đọc nhỏ và đều)

Úm, nại ma ba cát ngơa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nễ, thực chấp đạp, điệp tả ra tể giă, đát tháp nghiệt đạt giă, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt giă, đát nễ giă tháp. Úm, tát rị ba, tang tư cát rị, bát rị thuật đạp, đạt ra mă đế, nghiệt nghiệt nại tang, mă ngột nghiệt đế, sa ba ngơa tỷ thuật đế, mă hát nại giă, bát rị ngơa rị sa hát. 0

Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên. Tính không bát đức lợi nhân thiên; pháp giới quảng tăng diên, diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng liên.

Nam mô Thanh-lương-địa Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lượt) 000

(Nghiêm-tịnh đạo tràng xong, đại chúng quỳ thẳng, vị chủ lễ niệm hương và đọc bài tán hương):

Ngũ phận chân hương phức,
Thất giác diệu hoa nghiêm;
Lưu chú tứ biện hà,
Xưng dương Tam-Bảo hải.
Khuynh ngă thân, khẩu, ư,
Cung bỉ Phật, Pháp, Tăng
Đại tác quang minh vân,
Phổ lợi vô cùng cực.

(Đại chúng đồng họa):

Nam mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát Ma-Ha-Tát (3 lượt) 000

(Vị chủ lễ, chắp tay đọc bài kỳ nguyện):

Nam-mô thường-trụ Phật.
Nam-mô thường-trụ Pháp.
Nam-mô thường-trụ Tăng.

Nam-mô Quán-thế-âm Bồ-tát Ma-ha-tát: Đại-bi, Đại-danh-xưng, cứu-hộ khổ-ách giả. 0

Ư kim đệ-tử đẳng…,[1]
Thành tâm tụng kinh-chú;
Cầu an tăng phúc-tuệ, [2]
Đại vị Phật-tử (mỗ…) [3]
Nguyện cứu ngă khổ-ách,
Đại-bi phú nhất-thiết;
Phổ phóng tịnh-quang-minh,
Diệt-trừ si-ám-minh.
Vị miễn độc-hại-khổ,
Phiền-năo cập chúng bệnh;
Tất lai chí ngă sở,
Thí ngă đại-an-lạc.
Ngă kim khể-thủ-lễ:
Văn danh Cứu-ách-giả.
Ngă kim tự-quy-y:
Thế-gian Từ-bi-phụ.
Duy-nguyện tất định lai,
Miễn ngă tam-độc-khổ;
Thí ngă kim thế lạc,
Cập dữ Đại-Niết-bàn.
Nguyện tam giới chúng-sinh,
Giải-thoát chư khổ-năo;
Hữu-t́nh dữ vô-t́nh,
Giai cộng thành Phật-đạo. 000

(Đại chúng cùng đọc bài tán dương tam nghiệp:)

Chừng ngưng khai thúy song liên mục,
Thanh cám phân loan sơ nguyệt my.
Đỉnh bội viên minh kim sắc hoảng,
Cảnh bàn gian quải châu anh lạc.
Hạm đạm hồng liên ngưng thiệt tướng,
Tần bà đan quả diệm thần đoan.
Uy nghi tướng nhược tượng vương h́nh,
Thuyết pháp thanh đồng sư tử hống.
Phó cảm ứng cơ vô tạm tức,
Tầm thanh cứu khổ vị tằng hưu.
Tam không, không quán, quán không không,
Tứ đẳng trụ tâm tâm đẳng đẳng. 0

(VỊ CHỦ LỄ BẠCH BÀI TÁN LỄ):

Phục dĩ: Viên-Thông Giáo-Chủ, Chính-Pháp Đạo-Sư, cư Thiên-trúc, trụ Bổ-Đà, hiện Tăng-già, hóa Đạt-Ma, biến thiên thủ nhăn, cụ lục thần thông. My hoành tân nguyệt loan-loan, mục động lưu tinh sán-sán; thúy phát bố tam xuân chi liễu, hồng nhan khai cửu hạ chi liên. Hà y quải lục thù, hoa quan trang thất bảo. Tầm thanh nhi cứu khổ cứu nạn, phát nguyện nhi lợi vật lợi nhân. Cúng-dàng giả phúc đẳng Hà-sa, tán lễ giả tội tiêu trần kiếp. Chứng minh thử công đức, viên măn chư nguyện tâm, chúng đẳng kiều thành, nhất tâm đỉnh lễ. 000

(Xá 3 xá, đại chúng đứng dậy, vị chủ lễ xướng lễ đại chúng đồng họa)

Nam-mô tận-hư-không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị-lai chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh-Tăng thường-trụ Tam-bảo. (1 lễ) 0

Nam-mô Sa-bà Giáo-chủ Bản-Sư Thích-Ca Mưu-Ni Phật, Cực-Lạc Giáo-chủ A-Di-Đà Phật, Đương-lai Giáo-chủ Di-Lặc Tôn Phật. (1 lễ) 0

1. Nam-mô Sa-Bà Giáo-chủ ngă bản-sư Thích-Ca Mưu-Ni Phật.

2. Nam-mô thuyết tích nhân tŕnh Thích-Ca Mưu-Ni Phật Quán-Thế-Âm Bồ-tát.

3. Nam-mô Cổ Phật thị hiện Q.T.A.B.T. [4]

4. Nam-mô đương lai bổ xứ A-di-đà Phật Q.T.A.B.T.

5. Nam-mô ngộ Thiên quang vương tĩnh trụ Phật đắc đại bi tâm chú Q.T.A.B.T.

6. Nam-mô đối Phật lập thệ như sở nguyện dũng xuất thiên thủ thiên nhăn Q.T.A.B.T.

7. Nam-mô quá khứ kiếp vi Chính Pháp Minh Vương Như-Lai Q.T.A.B.T.

8. Nam-mô bát vạn tứ thiên mẫu đà la tư Q.T.A.B.T.

9. Nam-mô thiên thủ thiên nhăn Q.T.A.B.T.

10. Nam-mô tứ thập nhị tư Q.T.A.B.T.

11. Nam-mô thập bát tư Q.T.A.B.T.

12. Nam-mô thập nhị tư Q.T.A.B.T.

13. Nam-mô bát tư Q.T.A.B.T.

14. Nam-mô tứ tư Q.T.A.B.T.

15. Nam-mô thiên chuyển Q.T.A.B.T.

16. Nam-mô thập nhị diện Q.T.A.B.T.

17. Nam-mô thập nhất diện Q.T.A.B.T.

18. Nam-mô chính thú Q.T.A.B.T.

19. Nam-mô Tỳ câu chi Q.T.A.B.T.

20. Nam-mô Mă đầu Q.T.A.B.T.

21. Nam-mô A gia yết lỵ bà Q.T.A.B.T.

22. Nam-mô Pháp tịnh Q.T.A.B.T.

23. Nam-mô diệp y Q.T.A.B.T.

24. Nam-mô tiêu phục độc hại Q.T.A.B.T.

25. Nam-mô Như ư bảo luân Q.T.A.B.T.

26. Nam-mô viên măn vô ngại đại bi tâm Q.T.A.B.T.

27. Nam-mô phá nhất thiết nghiệp chướng Q.T.A.B.T.

28. Nam-mô Ma ha ba đầu ma chiên đàn ma ni tâm Q.T.A.B.T.

29. Nam-mô diệt ác thú Q.T.A.B.T.

30. Nam-mô nhiêu ích chúng sinh Q.T.A.B.T.

31. Nam-mô năng măn nhất thiết nguyện Q.T.A.B.T.

32. Nam-mô năng cứu sản nạn khổ Q.T.A.B.T.

33. Nam-mô cụ đại bi tâm Q.T.A.B.T.

34. Nam-mô cụ đại từ tâm Q.T.A.B.T.

35. Nam-mô địa ngục môn khai Q.T.A.B.T.

36. Nam-mô hiện chủng chủng âm thanh Q.T.A.B.T.

37. Nam-mô hiện chủng chủng sắc tướng Q.T.A.B.T.

38. Nam-mô hiện chủng chủng lợi lạc Q.T.A.B.T.

39. Nam-mô hiện chủng chủng cứu khổ cứu nạn Q.T.A.B.T.

40. Nam-mô hiện chủng chủng thần thông Q.T.A.B.T.

41. Nam-mô năng măn chủng chủng nguyện Q.T.A.B.T.

42. Nam-mô năng thoát ngũ nghịch trọng tội Q.T.A.B.T.

43. Nam-mô năng trừ cổ độc chú chớ yểm đảo Q.T.A.B.T.

44. Nam-mô năng trừ đầu năo hung hiếp chư bệnh Q.T.A.B.T.

45. Nam-mô năng trừ yết hầu chư bệnh Q.T.A.B.T.

46. Nam-mô năng trừ khẩu phúc yêu bối chư bệnh Q.T.A.B.T.

47. Nam-mô năng trừ nhăn, nhĩ, thần, thiệt chư bệnh Q.T.A.B.T.

48. Nam-mô năng trừ nha, xỉ, tỵ, thân chư bệnh Q.T.A.B.T.

49. Nam-mô năng trừ thủ cước chư bệnh Q.T.A.B.T.

50. Nam-mô năng trừ phong cuồng điên bệnh Q.T.A.B.T.

51. Nam-mô năng trừ chư ác quỉ thần năo nhân Q.T.A.B.T.

52. Nam-mô năng trừ đao binh, thủy hỏa tai ách Q.T.A.B.T.

53. Nam-mô năng trừ lôi điện chấn bố Q.T.A.B.T.

54. Nam-mô năng trừ oan gia kiếp đạo Q.T.A.B.T.

55. Nam-mô năng trừ ác quân, ác tặc Q.T.A.B.T.

56. Nam-mô năng trừ tam tai cửu hoạnh Q.T.A.B.T.

57. Nam-mô năng trừ ác mộng biến quái Q.T.A.B.T.

58. Nam-mô năng trừ ngoan xà phúc yết Q.T.A.B.T.

59. Nam-mô năng phục chư ác độc thú Q.T.A.B.T.

60. Nam-mô năng trừ quan sự tránh tụng Q.T.A.B.T.

61. Nam-mô năng hiện Cực-Lạc thế giới linh nhân lợi lạc Q.T.A.B.T.

62. Nam-mô năng linh tŕ niệm giả chúng nhân ái kính Q.T.A.B.T.

63. Nam-mô năng linh tŕ niệm nhân cụ thế gian tài Q.T.A.B.T.

64. Nam-mô năng linh nhân tăng tích nhất thiết lạc-cụ Q.T.A.B.T.

65. Nam-mô năng linh chúng sinh tăng ích nhất thiết thế lực Q.T.A.B.T.

66. Nam-mô năng dữ trường mệnh Q.T.A.B.T.

67. Nam-mô năng dữ phú quư trường thọ Q.T.A.B.T.

68. Nam-mô vô vi tâm Q.T.A.B.T.

69. Nam-mô vô nhiễm tâm Q.T.A.B.T.

70. Nam-mô không quán tâm Q.T.A.B.T.

71. Nam-mô Cung kính tâm Q.T.A.B.T.

72. Nam-mô ty hạ tâm Q.T.A.B.T.

73. Nam-mô vô tạp loạn tâm Q.T.A.B.T.

74. Nam-mô Đà la ni niệm Q.T.A.B.T.

75. Nam-mô thệ độ nhất thiết chúng sinh tâm Q.T.A.B.T.

76. Nam-mô thiên nhăn chiếu kiến Q.T.A.B.T.

77. Nam-mô thiên thủ hộ tŕ Q.T.A.B.T.

78. Nam-mô năng trừ bát vạn tứ thiên chủng bệnh Q.T.A.B.T.

79. Nam-mô năng phục nhất thiết ác quỷ thần Q.T.A.B.T.

80. Nam mô năng hàng chư thiên ma Q.T.A.B.T.

81. Nam mô năng chế chư ngoại đạo Q.T.A.B.T.

82. Nam-mô năng trừ sơn tinh tạp si mỵ vơng lượng Q.T.A.B.T.

83. Nam-mô năng trừ tà tâm Q.T.A.B.T.

84. Nam-mô năng trừ tham nhiễm tâm Q.T.A.B.T.

85. Nam-mô năng linh chúng sinh đắc thiện quả Q.T.A.B.T.

86. Nam-mô cụ Phật thân tạng Q.T.A.B.T.

87. Nam-mô quang minh thân tạng Q.T.A.B.T.

88. Nam-mô từ bi tạng Q.T.A.B.T.

89. Nam-mô diệu pháp tạng Q.T.A.B.T.

90. Nam-mô thiền định tạng Q.T.A.B.T.

91. Nam-mô hư không tạng Q.T.A.B.T.

92. Nam-mô vô úy tạng Q.T.A.B.T.

93. Nam-mô thường trụ tạng Q.T.A.B.T.

94. Nam-mô giải-thoát tạng Q.T.A.B.T.

95. Nam-mô dược vương tạng Q.T.A.B.T.

96. Nam-mô thần thông tạng Q.T.A.B.T.

97. Nam-mô quảng đại tự tại Q.T.A.B.T.

98. Nam-mô Quán-thế-âm tự tại Q.T.A.B.T.

99. Nam-mô nhiên sách Q.T.A.B.T.

100. Nam-mô thiên quang nhăn Q.T.A.B.T.

(Chủ lễ xướng):

Ngă kim khể thủ lễ, nguyện cộng chư chúng sinh sở cầu giai măn túc.

(Đại-chúng đồng họa):

Nam-mô Quán-Thế Âm Bồ-Tát. 0

101. Nam-mô an lạc thành tựu chúng sinh Q.T.A.B.T.

102. Nam-mô linh nhân cụ đại bi nguyện lực Q.T.A.B.T.

103. Nam-mô hiện tác Bồ-tát Q.T.A.B.T.

104. Nam-mô Bất không quyến sách Q.T.A.B.T.

105. Nam-mô trừ nhăn thống Q.T.A.B.T.

106. Nam- mô trừ nhĩ thống Q.T.A.B.T.

107. Nam-mô trừ tỵ thống Q.T.A.B.T.

108. Nam-mô trừ thiệt thống Q.T.A.B.T.

109. Nam-mô trừ xỉ thống Q.T.A.B.T.

110. Nam-mô trừ nha thống Q.T.A.B.T.

111. Nam-mô trừ thần thống Q.T.A.B.T.

112. Nam-mô trừ tâm hung thống Q.T.A.B.T.

113. Nam-mô trừ tề thống Q.T.A.B.T.

114. Nam-mô trừ yêu tích thống Q.T.A.B.T.

115. Nam-mô trừ hiếp dịch thống Q.T.A.B.T.

116. Nam-mô trừ đoạn ngạc thống Q.T.A.B.T.

117. Nam-mô trừ khoan thống Q.T.A.B.T.

118. Nam-mô trừ tỏa tất thống Q.T.A.B.T.

119. Nam-mô trừ chi tiết thống Q.T.A.B.T.

120. Nam-mô trừ thủ túc thống Q.T.A.B.T.

121. Nam-mô trừ đầu diện thống Q.T.A.B.T.

122. Nam-mô trừ yết hầu thống Q.T.A.B.T.

123. Nam-mô trừ kiên bác thống Q.T.A.B.T.

124. Nam-mô trừ phong bệnh Q.T.A.B.T.

125. Nam-mô trừ khí bệnh Q.T.A.B.T.

126. Nam-mô trừ trĩ bệnh Q.T.A.B.T.

127. Nam-mô trừ lị bệnh Q.T.A.B.T.

128. Nam-mô trừ lâm bệnh Q.T.A.B.T.

129. Nam-mô trừ luyến tích bệnh Q.T.A.B.T.

130. Nam-mô trừ bạch lại bệnh Q.T.A.B.T.

131. Nam-mô trừ trọng lại bệnh Q.T.A.B.T.

132. Nam-mô trừ giới tiển bệnh Q.T.A.B.T.

133. Nam-mô trừ bào sang Q.T.A.B.T.

134. Nam-mô trừ cam sang Q.T.A .B.T.

135. Nam-mô trừ hoa sang Q.T.A.B.T.

136. Nam-mô trừ lậu sang Q.T.A.B.T.

137. Nam-mô trừ độc sang Q.T.A.B.T.

138. Nam-mô trừ ủng thũng Q.T.A.B.T.

139. Nam-mô trừ du thũng Q.T.A.B.T.

140. Nam-mô trừ đinh thũng Q.T.A.B.T.

141. Nam-mô trừ tiết thũng Q.T.A.B.T.

142. Nam-mô trừ độc thũng Q.T.A.B.T.

143. Nam-mô trừ hoạn lại giản Q.T.A.B.T.

144. Nam-mô trừ hoạn cam nhuận Q.T.A.B.T.

145. Nam-mô trừ tù cấm già tỏa Q.T.A.B.T.

146. Nam-mô trừ đả mạ phỉ báng Q.T.A.B.T.

147. Nam-mô trừ mưu hại khủng bố Q.T.A.B.T.

148. Nam-mô trừ bất nhiêu ích sự Q.T.A.B.T.

149. Nam-mô tŕ chú lợi tha Q.T.A.B.T.

150. Nam-mô tŕ chú dục thủy chiêm nhân tiêu tội Q.T.A.B.T.

151. Nam-mô tŕ chú phong xuy, nhân, thân đắc lợi Q.T.A.B.T.

152. Nam-mô tŕ chú xuất ngôn hoan hỷ ái kính Q.T.A.B.T.

153. Nam-mô tŕ chú phong xuy trước nhân diệt tội Q.T.A.B.T.

154. Nam-mô tŕ chú long thiên thường đương ủng hộ Q.T.A.B.T.

155. Nam-mô chú lực năng trừ quốc độ tai nạn Q.T.A.B.T.

156. Nam-mô chú lực năng trừ tha quốc oán địch Q.T.A.B.T.

157. Nam-mô chú lực năng sử quốc độ phong nhiêu Q.T.A.B.T.

158. Nam-mô chú lực năng trừ dịch khí lưu hành Q.T.A.B.T.

159. Nam-mô năng trừ thủy hạn bất điều Q.T.A.B.T.

160. Nam-mô năng trừ nhật nguyệt thất độ Q.T.A.B.T.

161. Nam-mô năng nhị bạn thần mưu nghịch Q.T.A.B.T.

162. Nam-mô năng sử ngoại quốc oán địch tự hàng Q.T.A.B.T.

163. Nam-mô năng linh quốc hoàn chính trị Q.T.A.B.T.

164. Nam-mô năng linh vũ trạch thuận thời Q.T.A.B.T.

165. Nam-mô năng linh quả thực phong nhiêu Q.T.A.B.T.

166. Nam-mô năng hưng nhân-dân an-lạc Q.T.A.B.T.

167. Nam-mô năng linh ác sự tiêu diệt Q.T.A.B.T.

168. Nam-mô năng linh quốc độ an ổn Q.T.A.B.T.

169. Nam-mô linh Nhật-quang Bồ-tát ủng hộ chúng sinh Q.T.A.B.T.

170. Nam-mô linh Nguyệt-quang Bồ-tát ủng hộ chúng sinh Q.T.A.B.T.

171. Nam-mô năng linh Đại-thừa pháp nha tăng trưởng Q.T.A.B.T.

172. Nam-mô năng hưng sở tu thành biện Q.T.A.B.T.

173. Nam-mô năng trừ thập ngũ chủng ác tử Q.T.A.B.T.

174. Nam-mô bất linh cơ ngă khổ tử Q.T.A.B.T.

175. Nam-mô bất vi cấm trượng sở tử Q.T.A.B.T.

176. Nam-mô bất vi oan thù đối tử Q.T.A.B.T.

177. Nam-mô bất vi quân trận tương sát tử Q.T.A.B.T.

178. Nam-mô bất vi ác dục oán khổ tử Q.T.A.B.T.

179. Nam-mô bất vi độc xà sở trúng tử Q.T.A.B.T.

180. Nam-mô bất vi thủy hỏa phiêu phần tử Q.T.A..B.T.

181. Nam-mô bất vi độc dược sở trúng tử Q.T.A.B.T.

182. Nam-mô bất vi cổ độc sở hại tử Q.T.A.B.T.

183. Nam-mô bất vi cuồng loạn thất niệm tử Q.T.A.B.T.

184. Nam-mô bất vi thụ ngạn trụy lạc tử Q.T.A.B.T.

185. Nam-mô bất vi ác nhân yểm mị tử Q.T.A.B.T.

186. Nam-mô bất vi tà thần ác quỷ đắc tiện tử Q.T.A.B.T.

187. Nam-mô bất vi ác bệnh triền thân tử Q.T.A.B.T.

188. Nam-mô bất vi phi phận tự hại tử Q.T.A.B.T.

189. Nam-mô đắc thập ngũ chủng thiện sinh Q.T.A.B.T.

190. Nam-mô sở sinh thường phùng thiện vương Q.T.A.B.T.

191. Nam-mô thường sinh thiện quốc Q.T.A.B.T.

192. Nam-mô thường sinh hảo thời Q.T.A.B.T.

193. Nam-mô thường phùng thiện hữu Q.T.A.B.T.

194. Nam-mô thân căn cụ túc Q.T.A.B.T.

195. Nam-mô đạo tâm thuần thục Q.T.A.B.T.

196. Nam-mô bất phạm cấm giới Q.T.A.B.T.

197. Nam-mô sở hữu quyến thuộc ḥa thuận Q.T.A.B.T.

198. Nam-mô đắc nhân cung Q.T.A.B.T.

199. Nam-mô sở hữu vô tha kiếp đoạt Q.T.A.B.T.

200. Nam-mô sở cầu giai xứng Q.T.A.B.T.

(Chủ lễ xướng):

Ngă kim khể thủ lễ, nguyện cộng chư chúng sinh sở cầu giai quả toại.

(Đại-chúng đồng họa):

Nam-mô Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát. 0

201. Nam-mô Long thiên thiện thần thường hộ Q.T.A.B.T.

202. Nam-mô sở sinh kiến Phật văn pháp Q.T.A.B.T.

203. Nam-mô sở văn chính pháp ngộ thậm thâm nghĩa Q.T.A.B.T.

204. Nam-mô dữ ngă tốc tri nhất thiết pháp Q.T.A.B.T.

205. Nam-mô dữ ngă tảo đắc trí tuệ nhăn Q.T.A.B.T.

206. Nam-mô dữ ngă tốc độ nhất thiết chúng Q.T.A.B.T.

207. Nam-mô dữ ngă tảo đắc thiện phương tiện Q.T.A.B.T.

208. Nam-mô dữ ngă tốc thừa Bát nhă thuyền Q.T.A.B.T.

209. Nam-mô dữ ngă tảo đắc việt khổ hải Q.T.A.B.T.

210. Nam-mô dữ ngă tốc đắc giới định đạo Q.T.A.B.T.

211. Nam-mô dữ ngă tảo đăng Niết-bàn-sơn Q.T.A.B.T.

212. Nam-mô dữ ngă tốc hội vô vi xá Q.T.A.B.T.

213. Nam-mô dữ ngă tảo đồng pháp tính thân Q.T.A.B.T.

214. Nam-mô thường kiến thập phương Phật Q.T.A.B.T.

215. Nam-mô thường văn nhất thiết thiện pháp Q.T.A.B.T.

216. Nam-mô thường đổ thiên thủ thiên nhăn Q.T.A.B.T.

217. Nam-mô thường tại Bổ-đà-lạc sơn Q.T.A.B.T.

218. Nam-mô thường diễn thuyết đại bi tâm chú Q.T.A.B.T.

219. Nam-mô năng khiển Mật tích kim cương ủng hộ Q.T.A.B.T.

220. Nam-mô thường đắc Ô sô kim cương ủng hộ Q.T.A.B.T.

221. Nam-mô năng khiển Quân trà lợi kim cương ủng hộ Q.T.A.B.T.

222. Nam-mô năng khiển Uyên câu thi kim cương ủng hộ Q.T.A.B.T.

223.Nam-mô năng khiển Bát bộ lực sĩ ủng hộ Q.T.A.B.T.

224. Nam-mô năng khiển Thưởng ca la kim cương ủng hộ Q.T.A.B.T.

225. Nam-mô năng khiển Ma hê thủ la ủng hộ Q.T.A.B.T.

226. Nam-mô năng khiển Na la diên ủng hộ Q.T.A.B.T.

227. Nam-mô năng khiển Kim t́ la ủng hộ Q.T.A.B.T.

228. Nam-mô năng khiển Bà t́ la ủng hộ Q.T.A.B.T.

229. Nam-mô năng khiển Bà cấp bà ủng hộ Q.T.A.B.T.

230. Nam-mô năng khiển Ca lâu la ủng hộ Q.T.A.B.T.

231. Nam-mô năng khiển Măn hỉ xa bát ủng hộ Q.T.A.B.T.

232. Nam-mô năng khiển Chân đà la ủng hộ Q.T.A.B.T.

233. Nam-mô năng khiển Bán kỳ la ủng hộ Q.T.A.B.T.

234. Nam-mô năng khiển Tất bà già la vương ủng hộ Q.T.A.B.T.

235. Nam-mô năng khiển Ứng đức t́ đa ủng hộ Q.T.A.B.T.

236. Nam-mô năng khiển Tát ḥa la ủng hộ Q.T.A.B.T.

237. Nam-mô năng khiển Tam bát la ủng hộ Q.T.A.B.T.

238. Nam-mô năng khiển Ngũ bộ tịnh cư ủng hộ Q.T.A.B.T.

239. Nam-mô năng khiển Diễm la ủng hộ Q.T.A.B.T.

240. Nam-mô năng khiển Đế-thích-vương ủng hộ Q.T.A.B.T.

241. Nam-mô năng khiển Đại biện thiên ủng hộ Q.T.A..B.T.

242. Nam-mô năng khiển Công đức thiên ủng hộ Q.T.A.B.T.

243. Nam-mô năng khiển Bà niết na ủng hộ Q.T.A.B.T.

244. Nam-mô năng khiển Đề đầu lại tra thiên vương ủng hộ Q.T.A.B.T.

245. Nam-mô năng khiển Bổ đan na ủng hộ Q.T.A.B.T.

246. Nam-mô năng khiển Đại lực chúng ủng hộ Q.T.A.B.T.

247. Nam-mô năng khiển Tỳ lâu lặc xoa Thiên vương ủng hộ Q.T.A.B.T.

248. Nam-mô năng khiển Tỳ lâu bác xoa thiên vương ủng hộ Q.T.A.B.T.

249. Nam-mô năng khiển Tỳ sa môn thiên vương ủng hộ Q.T.A.B.T.

250. Nam-mô năng khiển Kim sắc khổng tước vương ủng hộ Q.T.A.B.T.

251. Nam-mô năng khiển nhị thập bát bộ Đại-tiên-chúng ủng hộ Q.T.A.B.T.

252. Nam-mô năng khiển Ma ni vương ủng hộ Q.T.A.B.T.

253. Nam-mô năng khiển Bạt đà la ủng hộ Q.T.A.B.T.

254. Nam-mô năng khiển Tán chỉ đại tướng ủng hộ Q.T.A.B.T.

255. Nam-mô năng khiển Phất la bà ủng hộ Q.T.A.B.T.

256. Nam-mô năng khiển Nan đà long vương ủng hộ Q.T.A.B.T.

257. Nam-mô năng khiển Bạt nan đà long vương ủng hộ Q.T.A.B.T.

258. Nam-mô năng khiển Bà già la long vương ủng hộ Q.T.A.B.T.

259. Nam-mô năng khiển Y bát la long vương ủng hộ Q.T.A.B.T.

260. Nam-mô năng khiển A tu la ủng hộ Q.T.A.B.T.

261. Nam-mô năng khiển Càn thát bà ủng hộ Q.T.A.B.T.

262. Nam-mô năng khiển Khẩn na la ủng hộ Q.T.A.B.T.

263. Nam-mô năng khiển Ma hầu la ủng hộ Q.T.A.B.T.

264. Nam-mô năng khiển Thủy thần ủng hộ Q.T.A.B.T.

265. Nam-mô năng khiển Hỏa thần ủng hộ Q.T.A.B.T.

266. Nam-mô năng khiển Phong thần ủng hộ Q.T.A.B.T.

267. Nam-mô năng khiển Địa thần ủng hộ Q.T.A.B.T.

268. Nam-mô năng khiển Lôi thần ủng hộ Q.T.A.B.T.

269. Nam-mô năng khiển Điện thần ủng hộ Q.T.A.B.T.

270. Nam-mô năng khiển Cưu bàn trà ủng hộ Q.T.A.B.T.

271. Nam-mô năng khiển Tỳ xá xà ủng hộ Q.T.A.B.T.

272. Nam-mô tốc linh măn túc lục độ hạnh Q.T.A.B.T.

273. Nam-mô tốc linh Thanh-văn chứng quả Q.T.A.B.T.

274. Nam-mô tốc linh đắc Đại thừa tín căn Q.T.A.B.T.

275. Nam-mô tốc linh đắc Thập trụ địa Q.T.A.B.T.

276. Nam-mô tốc linh đáo Phật địa Q.T.A.B.T.

277. Nam-mô tốc linh thành tựu tam thập nhị tướng Q.T.A.B.T.

278. Nam-mô tốc linh thành tựu bát thập chủng hảo Q.T.A.B.T.

279. Nam-mô năng linh địa ngục môn khai tội nhân giải thoát Q.T.A.B.T.

280. Nam-mô năng linh chúng sinh đắc đại thắng lạc Q.T.A.B.T.

281. Nam-mô năng linh chúng sinh đắc đại thắng ích Q.T.A.B.T.

282. Nam-mô chú lực năng linh ác nghiệp chướng phá hoại Q.T.A.B.T.

283. Nam-mô chú lực ưng đọa địa ngục tức đắc giải thoát Q.T.A.B.T.

284. Nam-mô ư sở cầu vật như phong tật chí Q.T.A.B.T.

285. Nam-mô tâm sở nguyện, sự tất năng dữ chi Q.T.A.B.T.

286. Nam-mô nhược dục kiến Phật đương dữ kiến Phật Q.T.A.B.T.

287. Nam-mô Quán-thế-âm tâm bí mật dữ nguyện Q.T.A.B.T.

288. Nam-mô vũ đại bảo vũ Q.T.A.B.T.

289. Nam-mô như đại kiếp thụ Q.T.A.B.T.

290. Nam-mô như như ư châu Q.T.A..B.T.

291. Nam-mô nhất thiết sở nguyện tất giai măn túc Q.T.A.B.T.

292. Nam-mô nhất thiết sở cầu vô năng chướng ngại Q.T.A.B.T.

293. Nam-mô bất tu trạch nhật độc tức thành tựu Q.T.A.B.T.

294. Nam-mô bất tu tŕ trai độc tức ứng nghiệm Q.T.A.B.T.

295. Nam-mô vô hữu dư chú dữ như ư luân đẳng giả Q.T.A.B.T.

296. Nam-mô ngũ vô gián tội tiêu diệt vô dư Q.T.A.B.T.

297. Nam-mô nhược hữu chư hoạn đăn độc giai trừ Q.T.A.B.T.

298. Nam-mô chiến phạt đấu tranh vô hữu bất thắng Q.T.A.B.T.

299. Nam-mô nhất thiết diệu cụ giai tự trang nghiêm Q.T.A.B.T.

300. Nam-mô trực chí Bồ-đề vĩnh ly ác thú Q.T.A.B.T.

(Chủ lễ xướng):

Ngă kim khể thủ lễ, nguyện cộng chư chúng sinh sở cầu giai măn túc.

(Đại chúng đồng họa):

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. 0

301. Nam-mô tội ác tiêu diệt cứu cánh thành Phật Q.T.A.B.T.

302. Nam-mô năng linh hóa thực tăng trưởng Q.T.A.B.T.

303. Nam-mô phú quí tư sinh vô bất phong túc Q.T.A.B.T.

304. Nam-mô thường niệm Quán âm vĩnh tác y hỗ Q.T.A.B.T.

305. Nam-mô ư vô lượng kiếp thành tựu đại bi Q.T.A.B.T.

306. Nam-mô măn túc chư hy cầu Q.T.A.B.T.

307. Nam-mô tăng trưởng chư bạch pháp Q.T.A.B.T.

308. Nam-mô thành tựu nhất thiết thiện căn Q.T.A.B.T.

309. Nam-mô viễn ly nhất thiết chư úy Q.T.A.B.T.

310. Nam-mô Phật sắc thiện thần thường đương ủng hộ Q.T.A.B.T.

311. Nam-mô hiện tác Bồ tát thành tựu chúng sinh Q.T.A.B.T.

312. Nam-mô thoái tán hại miêu quả tử Q.T.A.B.T.

313. Nam-mô Như ư châu thủ Q.T.A.B.T.

314. Nam-mô Quyến sách thủ Q.T.A.B.T.

315. Nam-mô bảo bát thủ Q.T.A.B.T.

316. Nam-mô bảo kiếm thủ Q.T.A.B.T.

317. Nam-mô Bạt triết la thủ Q.T.A.B.T.

318. Nam-mô kim cương chử thủ Q.T.A.B.T.

319. Nam-mô thí vô úy thủ Q.T.A.B.T.

320. Nam-mô nhật tinh ma ni thủ Q.T.A.B.T.

321. Nam-mô nguyệt tinh ma ni thủ Q.T.A.B.T.

322. Nam-mô bảo cung thủ Q.T.A.B.T.

323. Nam-mô bảo tiễn thủ Q.T.A.B.T.

324. Nam-mô dương chi thủ Q.T.A.B.T.

325. Nam-mô Bạch phất thủ Q.T.A.B.T.

326. Nam-mô hồ b́nh thủ Q.T.A.B.T.

327. Nam-mô bàng bài thủ Q.T.A.B.T.

328. Nam-mô việt phủ thủ Q.T.A.B.T.

329. Nam-mô ngọc hoàn thủ Q.T.A.B.T.

330. Nam-mô bạch liên hoa thủ Q.T.A.B.T.

331. Nam-mô thanh liên hoa thủ Q.T.A.B.T.

332. Nam-mô bảo kính thủ Q.T.A.B.T.

333. Nam-mô tử liên hoa thủ Q.T.A.B.T.

334. Nam-mô ngũ sắc vân thủ Q.T.A.B.T.

335. Nam-mô Quân tŕ thủ Q.T.A.B.T.

336. Nam-mô hồng liên hoa thủ Q.T.A.B.T.

337. Nam-mô bảo kích thủ Q.T.A.B.T.

338. Nam-mô bảo loa thủ Q.T.A.B.T.

339. Nam-mô độc lâu trượng thủ Q.T.A.B.T.

340. Nam-mô sổ châu thủ Q.T.A.B.T.

341. Nam-mô bảo b́nh thủ Q.T.A.B.T.

342. Nam-mô bảo ấn thủ Q.T.A.B.T.

343. Nam-mô câu thi thiết câu thủ Q.T.A.B.T.

344. Nam-mô tích trượng thủ Q.T.A.B.T.

345. Nam-mô hợp chưởng thủ Q.T.A.B.T.

346. Nam-mô hóa Phật thủ Q.T.A.B.T.

347. Nam-mô hóa cung điện thủ Q.T.A.B.T.

348. Nam-mô bảo kinh thủ Q.T.A.B.T.

349. Nam-mô bất thoái kim cương thủ Q.T.A.B.T.

350. Nam-mô đỉnh thượng hóa Phật thủ Q.T.A.B.T.

351. Nam-mô bồ đào thủ Q.T.A.B.T.

352. Nam-mô cụ tứ thập nhị tư Q.T.A.B.T.

353. Nam-mô cụ thần thông nhăn Q.T.A.B.T.

354. Nam-mô cụ thần thông nhĩ Q.T.A.B.T.

355. Nam-mô cụ thần thông tỵ Q.T.A.B.T.

356. Nam-mô cụ thần thông thiệt Q.T.A.B.T.

357. Nam-mô cụ thần thông thân Q.T.A.B.T.

358. Nam-mô cụ thần thông ư Q.T.A.B.T.

359. Nam-mô đắc thiên nhăn thông Q.T.A.B.T.

360. Nam-mô đắc thiên nhĩ thông Q.T.A.B.T.

361. Nam-mô đắc thiên tỵ thông Q.T.A.B.T.

362. Nam-mô đắc thiên thiệt thông Q.T.A.B.T.

363. Nam-mô đắc thiên thân thông Q.T.A.B.T.

364. Nam-mô đắc thiên ư thông Q.T.A.B.T.

365.Nam-mô đắc thiên thủ Q.T.A.B.T.

366. Nam-mô đắc thiên nhăn Q.T.A.B.T.

367. Nam-mô đắc đại bi tâm đà ra ni Q.T.A.B.T.

368. Nam-mô đắc Phổ môn thị hiện Q.T.A.B.T.

369. Nam-mô đắc độ sinh Q.T.A.B.T.

370. Nam-mô đắc dữ nguyện Q.T.A.B.T.

371. Nam-mô năng thuyết đại bi tâm đà ra ni Q.T.A.B.T.

372. Nam-mô linh Thập địa đắc quả Q.T.A.B.T.

373. Nam-mô linh Tứ quả đắc quả Q.T.A.B.T.

374. Nam-mô bất vong thất đại đà ra ni Q.T.A.B.T.

375. Nam-mô linh thường độc thử chú vô linh đoạn tuyệt Q.T.A.B.T.

376. Nam-mô chế tâm nhất xứ Q.T.A.B.T.

377. Nam-mô thiên nhăn chiếu kiến Q.T.A.B.T.

378. Nam-mô thiên thủ hộ tŕ Q.T.A.B.T.

379. Nam-mô xuất khẩu ngôn âm Q.T.A.B.T.

380. Nam-mô đắc cửu thập cửu ức Hằng hà sa chư Phật ái niệm Q.T.A.B.T.

381. Nam-mô dĩ thực quán chúng sinh Q.T.A.B.T.

382. Nam-mô đắc nhất thiết Như lai quang minh phổ chiếu Q.T.A.B.T.

383. Nam-mô hằng dĩ đà ra ni cứu chúng sinh Q.T.A.B.T.

384. Nam-mô thường đắc bách thiên tam muội hiện tiền Q.T.A.B.T.

385. Nam-mô năng khiển Long Thiên bát bộ ủng hộ Q.T.A.B.T.

386. Nam-mô tam tai kiếp bất năng hoại Q.T.A.B.T.

387. Nam-mô thường dĩ đà ra ni liệu chúng sinh bệnh Q.T.A.B.T.

388. Nam-mô du chư Phật quốc đắc tự tại Q.T.A.B.T.

389. Nam-mô tụng thử chú thanh thanh bất tuyệt Q.T.A.B.T.

390. Nam-mô sở tại xứ linh nhân dân an lạc Q.T.A.B.T.

391. Nam-mô cụ bất khả tư nghị uy thần Q.T.A.B.T.

392. Nam-mô hiển công đức lục tự đà ra ni Q.T.A.B.T.

393. Nam-mô cụ chủng chủng pháp lạc lợi lạc chúng sinh Q.T.A.B.T.

394. Nam-mô đắc hóa thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

395. Nam-mô hiện Phật thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

396. Nam-mô hiện Bích chi Phật thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

397. Nam-mô hiện Thanh-Văn thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

398. Nam-mô hiện Phạm-vương thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

399. Nam-mô hiện Đế-thích thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

400. Nam-mô hiện Tự-tại-thiên thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

(Chủ lễ xướng)

Ngă kim khể thủ lễ nguyện, cộng chư chúng sinh, sở cầu giai măn túc.

(Đại chúng đồng họa :)

Nam-mô Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát. 0

401. Nam-mô hiện Đại-tự-tại-thiên thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

402. Nam-mô hiện Thiên-đại-tướng quân thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

403. Nam-mô hiện Tỳ sa môn thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

404. Nam-mô hiện Tiểu vương thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

405. Nam-mô hiện trưởng giả thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

406. Nam-mô hiện Cư sĩ thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

407. Nam-mô hiện Tể quan thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

408. Nam-mô hiện Bà la môn thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

409. Nam-mô hiện Tỷ khưu thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

410. Nam-mô hiện Tỷ khưu ni thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

411. Nam-mô hiện Ưu bà tắc thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

412. Nam-mô hiện Ưu bà di thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

413. Nam-mô hiện phụ nữ thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

414. Nam-mô hiện đồng nam thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

415. Nam-mô hiện đồng nữ thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

416. Nam-mô hiện Thiên thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

417. Nam-mô hiện Long thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

418. Nam-mô hiện Dạ xoa thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

419. Nam-mô hiện Càn thát bà thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

420. Nam-mô hiện A Tu la thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

421. Nam-mô hiện Ca lâu la thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

422. Nam-mô hiện Khẩn na la thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

423. Nam-mô hiện Ma hầu la già thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

424. Nam-mô hiện nhân thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

425. Nam-mô hiện phi nhân thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

426. Nam-mô hiện Chấp Kim-cương thần thân thuyết pháp Q.T.A.B.T.

427. Nam-mô thí vô úy Q.T.A.B.T.

428. Nam-mô tự tại Q.T.A.B.T.

429. Nam-mô ứng cảm Q.T.A.B.T.

430. Nam-mô đắc như thị thân Q.T.A.B.T.

431. Nam-mô đắc như thị nhăn Q.T.A.B.T.

432. Nam-mô đắc như thị nhĩ Q.T.A.B.T.

433. Nam-mô đắc như thị tỵ Q.T.A.B.T.

434. Nam-mô đắc như thị thiệt Q.T.A.B.T.

435. Nam-mô đắc như thị ư Q.T.A.B.T.

436. Nam-mô đắc như thị kiến Q.T.A.B.T.

437. Nam-mô đắc như thị văn Q.T.A.B.T.

438. Nam-mô đắc như thị dụng Q.T.A.B.T.

439. Nam-mô đắc như thị hành Q.T.A.B.T.

440. Nam-mô đắc như thị ái Q.T.A.B.T.

441. Nam-mô đắc như thị kính Q.T.A.B.T.

442. Nam-mô lễ ngă như lễ Q.T.A.B.T.

443. Nam-mô cận ngă như cận Q.T.A.B.T.

444. Nam-mô đắc ngă như đắc Q.T.A.B.T.

445. Nam-mô ức ngă như ức Q.T.A.B.T.

446. Nam-mô sự ngă như sự Q.T.A.B.T.

447. Nam-mô cúng dàng ngă như cúng dáng Q.T.A..B.T.

448. Nam-mô tịnh tam nghiệp Q.T.A.B.T.

449. Nam-mô đắc Quán âm diệu hiệu Q.T.A.B.T.

450. Nam-mô trừ tam đồ khổ năo Q.T.A.B.T.

451. Nam-mô pháp giới đắc thanh lương Q.T.A.B.T.

452. Nam-mô dịch thoát chúng sinh chư khổ Q.T.A.B.T.

453. Nam-mô quán kỳ âm thanh nhi đắc giải thoát Q.T.A.B.T.

454. Nam-mô sử độc dược biến thành cam lộ tương Q.T.A.B.T.

455. Nam-mô linh nhân ly dục Q.T.A.B.T.

456. Nam-mô linh nhân ly sân Q.T.A.B.T.

457. Nam-mô linh nhân ly si Q.T.A.B.T.

458. Nam-mô dữ nhân đắc nam nữ Q.T.A.B.T.

459. Nam-mô thụ nhân lễ bái, phúc bất đường quyên Q.T.A.B.T.

460. Nam-mô thụ nhân cúng dàng, phúc bất cùng tận Q.T.A.B.T.

461. Nam-mô dĩ chủng chủng h́nh, du chư quốc độ Q.T.A.B.T.

462. Nam-mô du chư quốc độ, độ thoát chúng sinh Q.T.A.B.T.

463. Nam-mô thiện ứng chư phương sở Q.T.A.B.T.

464. Nam-mô hoằng thệ thâm như hải Q.T.A.B.T.

465. Nam-mô lịch kiếp bất tư nghị Q.T.A.B.T.

466. Nam-mô thị đa thiên ức Phật Q.T.A.B.T.

467. Nam-mô phát đại thanh tịnh nguyện Q.T.A.B.T.

468. Nam-mô văn danh bất không quá Q.T.A.B.T.

469. Nam-mô kiến thân bất không quá Q.T.A.B.T.

470. Nam-mô tâm niệm bất không quá Q.T.A.B.T.

471. Nam-mô diệt chư hữu khổ Q.T.A.B.T.

472. Nam-mô tương gia hại tất khởi từ tâm Q.T.A.B.T.

473. Nam-mô cụ túc thần thông lực Q.T.A.B.T.

474. Nam-mô quảng tu trí phương tiện Q.T.A.B.T.

475. Nam-mô vô sát bất hiện thân Q.T.A.B.T.

476. Nam-mô sinh lăo bệnh tử khổ tức diệt Q.T.A.B.T.

477. Nam-mô đắc chân quán Q.T.A.B.T.

478. Nam-mô đắc thanh tịnh quán Q.T.A.B.T.

479. Nam-mô quảng đại trí tuệ quán Q.T.A.B.T.

480. Nam-mô đắc bi quán Q.T.A.B.T.

481. Nam-mô đắc từ quán Q.T.A.B.T.

482. Nam-mô nguyện nguyện thường chiêm ngưỡng Q.T.A.B.T.

483. Nam-mô vô cấu thanh tịnh quang Q.T.A.B.T.

484. Nam-mô tuệ nhật phá chư ám Q.T.A.B.T.

485. Nam-mô phổ minh chiếu thế gian Q.T.A.B.T.

486. Nam-mô bi thể giới lôi chấn Q.T.A.B.T.

487. Nam-mô từ ư diệu đại vân Q.T.A.B.T.

488. Nam-mô chú cam lộ pháp vũ Q.T.A.B.T.

489. Nam-mô diệt trừ phiền năo diệm Q.T.A.B.T.

490. Nam-mô chúng oán tất thoái tán Q.T.A.B.T.

491. Nam-mô diệu âm Q.T.A.B.T.

492. Nam-mô Phạm-âm Q.T.A.B.T.

493. Nam-mô hải triều âm Q.T.A.B.T.

494. Nam-mô Tịnh-thánh Q.T.A.B.T.

495. Nam-mô từ nhăn quán chúng sinh Q.T.A.B.T.

496. Nam-mô phúc tụ hải vô lượng Q.T.A.B.T.

497. Nam-mô ư khổ năo tử ách năng vị tác y hỗ Q.T.A.B.T.

498. Nam-mô ủng hộ Phật-pháp sử trường tồn Q.T.A.B.T.

499. Nam-mô nhật dạ tự thân y Pháp trụ Q.T.A.B.T.

500. Nam-mô tùy sở trụ xứ thường an lạc Q.T.A.B.T.

(Chủ lễ xướng):

Ngă kim khể thủ lễ, nguyện cộng chư chúng sinh, sở cầu giai măn túc.

(Đại chúng đồng họa):

Nam-mô Quán-Thế Âm Bồ-Tát. 0

(Chủ lễ xướng):

Nguyện: đa sinh phụ mẫu lũy kiếp oan thân, bát nạn tam đồ, cô hồn trệ phách, siêu sinh An-lạc-quốc, vô lượng kiếp lai tội tiêu diệt.

(Đại chúng đồng họa):

Nam-mô Quán-Thế Âm Bồ-Tát. (1 lễ)

Nam-mô Thanh-tịnh đại hải chúng Bồ-Tát (1 lễ) 000

(Lễ xong đại chúng cùng quỳ, vị chủ-lễ bạch văn phổ-sám):

Ngưỡng khải: Quán-Thế-Âm Bồ-tát, từ bi chẩn niệm, lợi tế minh tâm. Thị đầu thành khởi kính chi phương, xiển cải quá tự tân chi lộ. Ai căng ngă đẳng, phổ cập hữu t́nh, kim thế kim sinh, cố vi tội cấu; túc duyên túc nghiệp, tất hữu oan khiên, dung thân sám-hối chi nghi, thượng kư hàm dung chi đức; lục thú đăng trừ tư pháp thủy, tam đồ phiến khứ lại từ phong; tội căn phiên tác phúc căn, ác quả hóa vi thiện quả. 0

Phục vọng: Từ tôn phủ dung sám-hối, phổ vị tứ ân tam hữu, pháp giới chúng sinh, tất nguyện đoạn trừ chư chướng quy mệnh lễ sám hối. 000

(Chủ lễ xướng):

Chí tâm sám hối:

(Đại chúng cùng đọc):

Nhất tự thân cư phù thế thượng,
Đa ban tác tội hướng phàn lung.
Tứ đại chỉ tương tài sắc khiên,
Nhất sinh trường bả tửu nhục hám.
Dưỡng nữ chủng nam, thương vật mệnh,
Dục tàm chử kiển sát sinh đầu.
Nghinh tân uấn nhưỡng tản phao đa,
Tiếp khách phanh bào vô hữu số.
Hoặc phú cự tương thăng đẩu lộng,
Hoặc bần toại tứ thiết đạo tâm.
Bất nhiên hủy Phật bách ban ngôn,
Tận thị báng Tăng đa chủng thuyết.
Phụ trái cô ân đa thiểu khổ,
Gia chư uổng lạm tác oan tăng.
Hoặc man thường trụ thủ tư tài,
Hoặc hướng tư tồn xâm hóa vật.
Nghiệp-kính-đài tiền thân hiển hiện,
Khôi-hà lăng lư tự phiêu trầm.
Nhân gian bách tuế dị tiêu ma,
Địa ngục phiến thời nan đắc quá.
Thành thượng Thiết-vi thiên trượng quảng,
Hoạch-thang nhân cốt vạn điều hoành.
Dạ lai sàng thượng ngọa trường đinh,
Nhật lư đao sơn huyền kiếm thụ.
Văn thuyết ngục trung đa thiểu khổ,
Na kham kinh lịch thụ Ba-tra.
Thường văn tuệ nhật hữu quang minh,
Thước phá tội khiên tiêu hắc ám.
Dục đắc nhân thân vô thất lạc,
Tu bằng Phật-lực tác lương-duyên.
Miễn giao lân giáp hoán nhân b́,
Bất sử vũ mao bao cốt nhục.
Vạn khổ thiên tân đầu Thánh-chủ,
Tái tam trần khẩn cáo Quan âm.
Ṭng tiền sở tác chúng tội khiên,
Nguyện Phật từ bi thông sám hối. 000

(Chủ lễ xướng):

Sám hối dĩ,

(Đại chúng đồng họa):

Chí tâm quy mệnh lễ thường trụ Tam Bảo. (1 lễ) 000

(Sám hối rồi, đại chúng ngồi nghiêm, tụng theo nhịp mơ): 000

Lô hương sạ nhiệt,
Pháp-giới mông-huân,
Chư Phật hải-hội tất dao văn.
Tùy xứ kết tường vân,
Thành-ư phương ân,
Chư Phật hiện toàn thân.
Nam-mô Hương-vân-cái Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lượt) 0

KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm vi-diệu pháp.
Bách thiên vạn ức kiếp nan ngộ.
Ngă kim kiến, văn đắc thụ-tŕ,
Nguyện giải Như-Lai chân thực nghĩa.
Nam-mô Bản-sư Thích-Ca Mưu-Ni Phật. (3 lượt) 0
Nam-mô Linh cảm Quán Thế-âm Bồ-tát. (3 lượt) 0

(Chuyển mơ, tụng sang Đại-bi-chú)

THIÊN THỦ THIÊN NHĂN VÔ-NGẠI ĐẠI-BI-TÂM ĐÀ-RA-NI

Nam-mô Hát ra đát na đá ra dạ gia. Nam-mô a rị gia, bà lô yết đế thước bát ra gia, bồ-đề tát đá bà gia, ma ha tát đá bà gia; ma ha ca lô ni ca gia. Úm tát bà ra phạt duệ, số đát na đát tả. Nam-mô Tất cát lị đóa y mông a rị gia, bà lô cát đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn tŕ, hê rị ma ha bà đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Úm a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đóa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, câu lô câu lô yết mông, đô lô đô lô phạt xà gia đế, ma ha phạt xà gia đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra gia, già ra già ra. Ma ma phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá-rị, phạ sa phạt sâm, Phật ra xá gia, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, sa ra sa ra, tất rị tất rị, tô lô tô lô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn tŕ, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na, sa bà ha. Tất đà dạ, sa bà ha. Ma ha tất đà dạ, sa bà ha. Tất đà dụ nghệ, thất bà ra gia, sa bà ha. Na ra cẩn tŕ, sa bà ha. Na ra na ra, sa bà ha. Tất ra tăng ra ạ mục khư gia, sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, sa bà ha. Ba đà ma yết tất đá dạ, sa bà ha. Na ra cẩn tŕ, bà già ra gia, sa bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, sa bà ha. Nam-mô Hát ra đát na đá ra dạ gia. Nam mô A rị gia, bà lô cát đế, thước bà ra dạ, sa bà ha. Úm tất điện đô, nạn đá ra bát đà gia, sa bà ha. 000

TIÊU-TAI CÁT CƯỜNG THẦN-CHÚ

Nẵng mồ tam măn đá mẫu đà nẫm, a bát ra để, hạ đa xá, sa nẵng nẫm, đát điệt tha, Úm khư khư, khư hê khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắt sá, để sắt sá, sắt trí rị, sắt trí rị, sa phấn tra, sa phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, sa phạ ha. 0

Quán-Âm Đại-sĩ, Tích hiệu Viên-thông. Thập nhị đại nguyện thệ hoằng thâm. Khổ hải độ mê tân. Cứu khổ tầm thanh, Vô sát bất hiện thân.

Nam-mô Quán-thế-Âm Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lượt) 0

Giải kết, giải kết, giải oan kết,
Giải liễu đa sinh oan ḥa nghiệp.
Tẩy tâm, địch lự phát kiền thành,
Kim đối Phật tiền cầu giải kết.
Giải kết, giải kết, giải oan kết,
Giải liễu tiền sinh oan trái nghiệp.
Bách thiên vạn kiếp giải oan thù,
Vô lượng, vô biên đắc giải thoát.
Giải liễu oan, diệt liễu tội,
Nguyện kiến đương lai Long-hoa-hội.
Long-hoa tam hội nguyện tương phùng,
Vô thượng Bồ-đề chân bất thoái.
Nam-mô giải oan kết Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lượt) 000

(Chuyển mơ, tụng sang Bát nhă)

BÁT-NHĂ BA-LA MẬT-ĐA-TÂM-KINH

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhă ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ-ách. 0

Xá-lỵ-tử! Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc; Thụ Tưởng, Hành, Thức, diệc phục như thị!

Xá-lỵ-tử! Thị chư pháp không-tướng: bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố Không trung vô Sắc, vô Thụ, Tưởng, Hành, Thức, vô nhăn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ư, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhăn-giới, năi chí vô ư-thức-giới, vô vô-minh, diệc vô vô-minh tận; năi chí vô lăo-tử, diệc vô lăo-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa, y Bát-nhă Ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng-tưởng, cứu cánh Niết-bàn.

Tam thế chư Phật, y Bát-nhă ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhă Ba-la-mật-đa, thị đại thần-chú, thị đại-minh-chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng-đẳng-chú; năng trừ nhất thiết khổ, chân-thực bất-hư. 0

Cố thuyết Bát-nhă Ba-la-mật-đa chú. Tức thuyết chú viết:

Yết-đế, yết-đế. Ba-la yết-đế. Ba-la-tăng yết-đế. Bồ-đề tát bà-ha.

Ma-ha Bát-nhă ba-la-mật-đa (3 lượt) 000

(Chuyển mơ, tiếp sang niệm Phật)

Quy-mệnh thập phương Đẳng Chính-Giác.
Tối thắng Diệu-pháp, Bồ-tát-chúng.
Dĩ thân, khẩu, ư thanh-tịnh-nghiệp,
Ân-cần hợp chưởng cung-kính lễ:
Nam-mô thập phương thường-trụ Phật (3 lượt) 0
Nam-mô thập phương thường-trụ Pháp (3 lượt) 0
Nam-mô thập phương thường-trụ Tăng (3 lượt) 0
Nam-mô Thích-Ca Mưu-Ni Phật (3 lượt) 0
Nam-mô A-Di-Đà Phật (3 lượt) 0
Nam-mô Di-Lặc Tôn Phật (3 lượt) 0
Nam-mô Quán-Thế- Âm Bồ-tát
(10 niệm, 21 niệm hoặc 1 tràng, tùy nguyện) 0
Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát (3 lượt) 0
Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (3 lượt) 000

(Chuyển mơ, đại chúng cùng quỳ, chắp tay tụng đều văn phát-nguyện):

Chí tâm phát-nguyện:
Ngă sinh bất thiện chư phiền năo,
Nguyện vĩnh tiêu trừ tội chướng nhân.
Vị ngộ mê tà thập ác triền,
Nguyện bất dữ tâm tương tục khởi,
Dục-giới, Sắc-giới, Vô-sắc-giới,
Tảo đoạn triền-miên hữu-lậu nhân.
Nhiễm nhân, nhiễm quả, nhiễm trần cơ,
Nguyện hướng sinh sinh bất tương tục.
Thuận hiện, thuận tiền, thuận hậu nghiệp,
Tam thế oan vưu vĩnh diệt trừ.
Phá trai, phá giới, phá uy nghi,
Nhất thiết chí tâm giai sám-hối.
Nghiệp-chướng, báo-chướng phiền năo chướng,
Quán thân thực-tướng tính câu không.
Kính Phật, kính Pháp, kính chân Tăng.
Thanh tịnh pháp-thân tảo huân hiển. 0
Ngă nhược hướng Đao-sơn,
Đao-sơn tự tồi-triết,
Ngă nhược hướng Hỏa-thang,
Hỏa-thang tự tiêu-diệt.
Ngă nhược hướng địa ngục,
Địa-ngục tự khô-kiệt.
Ngă nhược hướng ngă-quỉ,
Ngă-quỉ tự băo-măn.
Ngă nhược hướng Tu-la,
Ác-tâm tự điều-phục.
Ngă nhược hướng súc-sinh,
Tự đắc đại-trí-tuệ. 0
Chúng-sinh vô biên thệ nguyện độ.
Phiền-năo vô tận thệ nguyện đoạn.
Pháp-môn vô-lượng thệ-nguyện học.
Phật-đạo vô thượng thệ-nguyện thành, 000

(Dứt mơ, vị chủ lễ đọc bài cung-nguyện, hồi hướng văn) :

Cung nguyện:
Phật-nhật tăng huy,
Pháp-luân thường chuyển.
Từ-vân biến phú,
Đạo-mạch miên trường,
Quốc-gia hưng-vượng,
Dân-chúng an-ḥa.
Thế-giới thanh-b́nh,
Chúng-sinh hoan-lạc. 0 

Phục nguyện:
Phật-tử chúng đẳng…: [5]
Thân-tâm thanh-thái,
Hoặc-chướng tiêu-trừ.
Tín-niệm tinh-thành,
Tuệ-căn tăng-trưởng.
Hiện sinh lợi-lạc,
Lai thế siêu-thăng.
Gia-đạo hưng-long,
Tông-môn đỉnh-thịnh.
Tứ ân phổ lợi,
Tam hữu tề tư.
Pháp-giới chúng sinh,
Đồng thành Phật đạo 0

(Đại chúng đồng thanh niệm):

Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. 0
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mưu Ni Phật. 0
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát ma ha tát. 000 

 

(Toàn thể đứng dậy đồng lễ Tam-quy):

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng-sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lễ) 0

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. (1 lễ) 0

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng-sinh, thống lư đại chúng, nhất thiết vô ngại. (1 lễ) 0

Ḥa nam Thánh chúng.

Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhất thiết;
Ngă đẳng dữ chúng sinh,
Giai cộng thành Phật đạo.

(Lễ xong, xá ba xá, lui ra


[1] Người tụng nếu tự xướng tên ḿnh thời bỏ chữ “đẳng”

[2] Nếu tụng kinh vào việc đảo bệnh th́ đổi câu này là: “Nguyện bệnh chướng tiêu-trừ”.

[3] Đọc tên người được cầu-nguyện thay vào chữ “mỗ”.

[4] Q.T.A.B.T. xin đọc là Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

[5] Nếu tự cầu nguyện cho ḿnh th́ đọc là: “Đệ tử” (tên là …) và bỏ câu “Phật-tử chúng đẳng”.
- Nếu cầu nguyện cho người khác th́ đọc tên người cầu-nguyện và bỏ chữ “chúng đẳng”.

           

            Minh Quang posted May 3, 2006

[Home] [Up] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, mục lục] [Kinh A Di Đà] [Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân] [Kinh Hoa Nghiêm - Trí Tịnh dịch] [Kinh Địa Tạng] [Kinh Tứ Thập Nhị Chương] [Kinh Vu Lan Bồn] [Kinh Di Giáo] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa] [Công Phu Khuya] [Kinh Quán Vô Lượng Thọ] [Kinh A Di Đà nghĩa] [Kinh Thiện Sanh] [Bích Nham Lục] [Đàm Vô Đức Tứ Phần Luật] [Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn] [Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận] [Kinh Ngọc] [Thập Nhị Môn Luận - Thích Thanh Từ] [Kinh A Di Đà Yếu Giải] [Kinh Dược Sư - Thích Huyền Dung] [Kinh Địa Tạng bản dịch ở Bắc Việt] [Kinh Vô Lượng Thọ - Tuệ Đăng] [Kinh Lăng Già - TN Trí Hải] [Kinh Bát Chu Tam Muội] [Kinh Lăng Già - Tuệ Khai] [Kinh Thắng Man - Thanh Từ] [Kinh Giải Thâm Mật 1] [Kinh Pháp Bảo Đàn1] [Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát] [Kinh Duy Ma Cật 1] [Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm] [Chứng Đạo Ca - Vĩnh Giác] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu] [Bồ Tát Giới - Thích Trí Quang] [Kinh Lục Độ Tập - Đại Tạng Kinh 152] [Kinh Phạm Vơng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ] [Mục Lục Càn Long Đại Tạng Kinh] [Kinh Đại An Ban Thủ Ư] [Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Minh Định dịch] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Tuệ Hải dịch] [Luận Đại Thừa Khởi Tín - Mă Minh - Lê Đ́nh Thám dịch] [Kinh Thắng Man Phu Nhân Hội - Chân Hiền Tâm dịch giải] [Kinh Dược Sư - Tuệ Nhận dịch]