Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Nghi-Thức Cng-Phu Khuya
 


Phần tụng mu xanh
 

Niệm Hương


(Thắp đn đốt hương trầm, đứng ngay ngắn, chắp tay để ngang ngực mật niệm)

Tịnh php-giới chơn ngn:
n lam ta ha (3 lần)
Tịnh tam-nghiệp chơn-ngn:
n ta phạ b phạ, thuật đ ta phạ, đạt ma ta phạ, b phạ thuật đ hm (3 lần)
(Chủ lễ thắp ba cy hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trn, niệm bi cng hương).
 

Cng Hương Tn Phật
 

Nguyện thử diệu hương vn,
Biến mn thập phương giới,
Cng dường nhất thế Phật,
Tn php chư Bồ-tt,
V-bin Thanh văn chng,
Cập nhất thế Thnh-Hiền,
Duyn khởi quang minh đi,
Xứng tnh tc Phật-sự,
Phổ hun chư chng-sinh,
Giai pht Bồ-đề tm,
Viễn-ly chư vọng-nghiệp,
Vin-thnh v-thượng đạo.

 

Kỳ Nguyện
 

       Đệ-tử chng đẳng nguyện thập phương thường tr Tam-Bảo, Bổn-Sư Thch-Ca Mu-Ni Phật, Tiếp dẫn Đạo-Sư A-Di-Đ Phật, từ bi gia-hộ đệ tử ... Bồ-đề tm kin-cố, tự-gic, gic-tha, gic-hạnh vin-mn, dữ php-giới chng-sinh, nhất thời đồng đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam bồ-đề.
 

Tn Phật


Php vương v-thượng tn
Tam-giới v lun thất
Thin nhn chi Đạo-sư
Tứ-sinh chi từ-phụ
Ư nhất niệm quy-y
Năng diệt tam-kỳ nghiệp
Xưng dưng nhược tn-thn
Ức kiếp mạc năng tận.
(Đứng dậy cắm hương ln lư rồi chắp tay đứng thẳng v niệm)


Qun Tưởng


Năng lễ, sở lễ tnh khng tịch,
Cảm ứng đạo-giao nan tư ngh,
Ng thử đạo-trng như Đế-Chu,
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,
Ng thn ảnh hiện chư Phật tiền,
Đầu diện tiếp tc quy mạng lễ.


       Ch tm đảnh lễ: Nam-m Tận hư-khng, biến php-giới, qu, hiện, vị-lai thập-phương chư Phật, Tn-php, Hiền-Thnh Tăng, thường tr Tam-Bảo. (1 lạy)
       Ch tm đảnh lễ: Nam-m Ta-b Gio-chủ Bổn-sư Thch-Ca Mu-Ni Phật, Đương-lai hạ sinh Di-Lặc Tn Phật, Đại-tr Văn-th Sư-lợi Bồ-tt, Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tt, Hộ-Php Chư-tn Bồ-tt, Linh-Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tt. (1 lạy)
       Ch tm đảnh lễ: Nam-m Ty-Phương Cựu-Lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đ Phật, Đại-Bi Qun-Thế-m Bồ-tt, Đại-Thế-Ch Bồ-tt, Đại-Nguyện Địa-tạng-Vương Bồ-tt, Thanh-tịnh Đại-hải-chng Bồ-tt. (1 lạy)Nam-m Lăng-nghim Hội-thượng Phật Bồ-tt. (3 lần)

Diệu trạm tổng tr bất động tn,
Thủ lăng nghim vương thế hi hữu,
Tiu ng ức kiếp đin đảo tưởng,
Bất lịch tăng kỳ hoạch Php thn,
Nguyện kim đắc quả thnh Bảo Vương,
Han độ như thị hằng sa chng,
Tương thử thm tm phụng trần st,
Thị tắc danh vi bo Phật n,
Phục thỉnh thế tn vị chứng minh,
Ngũ trược c thế thệ tin nhập,
Như nhất chng sinh vị thnh Phật,
Chung bất ư thủ n hon,
Đại hng đại lực đại từ bi,
Hi cnh thẩm trừ vi tế hoặc,
Linh ng tảo đăng v thượng gic,
Ư thập phương giới tọa đạo trng,
Thuấn nh đa tnh khả tiu vong,
Thước ca ra tm v động chuyển.
Nam m thường tr thập phương Phật,
Nam m thường tr thập phương Php,
Nam m thường tr thập phương Tăng,
Nam m Thch Ca Mu Ni Phật,
Nam m Phật Đảnh Thủ Lăng Nghim,
Nam m Quan Thế m bồ tt,
Nam m Kim Cang Tạng bồ tt,

       Nhĩ thời thế tn, tng nhục kế trung, dng b bảo quang, quang trung dng xuất, thin diệp bảo lin, hữu ho Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phng thập đạo, b bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện, thập hằng h sa, kim cang mật tch, knh sơn tr sử, biến hư khng giới, đại chng ngưỡng quan, y i kim bảo, cầu Phật ai hựu, nhất tm thnh Phật, v kiến đảnh tướng, phng quang Như-Lai, tuyn thuyết thần-ch:

Đệ Nhứt

Nam m tt đa tha, t gi đa da a ra ha đế, tam-miệu tam bồ-đ-tỏa.
Tt đt tha Phật đ cu tri sắc ni sam.
Nam m tt b bột đ bột địa, tt đa bệ tệ.
Nam m tt đa nẩm tam miệu tam bồ đ, cu tri nẩm.
Ta x ra b, ca tăng gi nẩm.
Nam m L k A-la-hn đa nẩm.
Nam m t l đa ba na nẩm.
Nam m ta yết rị đ gi di nẩm.
Nam m l k tam miệu gi đa nẩm.
Tam miệu gi b ra để ba đa na nẩm.
Nam m đề b ly sắc nỏa.
Nam m tt đ da tỳ địa da đ ra ly sắc nỏa.
X ba noa yết ra ha, ta ha ta ra ma tha nẩm.
Nam m bạt ra ha ma ni.
Nam m nhơn đ ra da.
Nam m b gi b đế
L đ ra da.
ma bt đế,
Ta h dạ da.
Nam m b gi b đế.
Na ra dả noa da.
Bn gi ma-ha tam mộ đ ra.
Nam m tất yết rị đa da.
Nam m b gi b đế,
Ma ha ca ra da.
Địa rị bc lặc na gi ra.
Tỳ đ ra ba noa ca ra da.
A địa mục đế.
Thi ma x na, n b tất n.
Ma đt rị gi noa.
Nam m tất yết rị đa da.
Nam m b gi b đế.
Đa tha gi đa cu ra da.
Nam m bt đầu ma cu ra da.
Nam m bạc x ra cu ra da.
Nam m ma ni cu ra da.
Nam m gi x cu ra gia,
Nam m b gi b đế,
Đế rị tr du ra ty na,
Ba ra ha ra noa ra x da,
Đa tha gi đa da.
Nam m b gi b đế.
Nam m A di đa b da,
Đa tha d đa da,
A ra ha đế,
Tam miệu tam-bồ-đ da.
Nam m b gi b đế,
A s bệ da,
Đa tha gi đa da,
A ra ha đế,
Tam-miệu tam-bồ-đ da.
Nam m b gi b đế,
Bệ xa x da, cu l phệ trụ rị da,
Bt ra b ra x da,
Đa tha gi đa da.
Nam m b gi b đế,
Tam bổ sư b đa,
Tt ln nại ra lặc x da,
Đa tha gi đa da,
A ra ha đế,
Tam-miệu tam-bồ-đa da.
Nam m b gi b đế,
X k d mẫu na duệ,
Đa tha gi đa da,
A ra ha đế,
Tam-miệu tam-bồ-đa da.
Nam m b gi b đế,
Lặc đt na k đ ra x da,
Đa tha gi đa da,
A ra ha đế,
Tam-miệu tam-bồ-đ da,
Đế biều, nam m tt yết rị đa,
Ế đm b gi b đa,
Tt đc tha gi đ sắc ni sam,
Tt đc đa bt đc lam.
Nam m a b ra thị đam,
Bc ra đế dương kỳ ra,
Tt ra b bộ đa yết ra ha,
Ni yết ra ha yết ca ra ha ni,
Bạt ra b địa da sất đ nể,
A ca ra mật rị trụ,
Bt rị đt ra da nảnh yết rị,
Tt ra b bn đ na mục xoa ni,
Tt ra b đột sắc tra
Đột tất phạp bt na nể phạt ra ni,
Giả đ ra thất đế nẫm,
Yết ra ha ta ha tt ra nh x,
Tỳ đa băng ta na yết rị,
A sắc tra băng x đế nẩm,
Na xoa st đc ra nh x,
Ba ra tt đ na yết rị,
A sắc tra nẩm,
Ma ha yết ra ha nh x,
Tỳ đa băng tt na yết rị,
Tt b x đ l nể b ra nh x,
H lam đột tất phạp, nan gi na x ni,
B sa x tất đc ra,
A kiết ni đ ca ra nh x,
A bt ra thị đa cu ra
Ma ha bc ra chiến tr,
Ma ha điệp đa,
Ma ha đế x,
Ma ha thuế đa x b ra,
Ma ha bạt ra bn đ ra b tất nể,
A rị da đa ra,
Tỳ rị cu tri,
Thệ b tỳ x da,
Bạt x ra ma lễ để,
Tỳ x l đa,
Bột đằng dng ca,
Bạt x ra chế hắc na a gi,
Ma ra chế b bt ra chất đa,
Bạt x ra thiện tr,
Tỳ x ra gi,
Phiến đa x bệ đề b bổ thị đa,
T ma l ba,
Ma ha thuế đa,
A rị da đa ra,
Ma ha b ra a bc ra,
Bạt x ra thương yết ra chế b,
Bạt x ra cu ma rị,
Cu lam đ rị,
Bạt x ra hắt tt đa gi
Tỳ địa gia kiền gi na ma rị ca,
Khuất t mẫu b yết ra đ na,
Bệ l gi na cu rị da,
Dạ ra thố sắc ni sam,
Tỳ chiếc lam b ma ni gi,
Bạt x ra ca na ca ba ra b,
L x na bạt x ra đốn trỉ gi,
Thuế đa gi ca ma ra
St xa thi ba ra b,
Ế đế di đế,
Mẫu đ ra yết noa,
Ta bệ ra sm,
Quật phạm đ,
Ấn thố na mạ mạ tỏa.

Đệ Nhị

hồng,
Rị sắc yết noa,
Bc lặc x tất đa,
Tt đc tha gi đ sắc ni sam.
Hổ hồng,
Đ l ung
Chim b na.
Hổ hồng,
Đ l ung
Tất đam b na.
Hổ hồng,
Đ l ung
Ba ra sắc địa da tam bc xoa noa yết ra.
Hổ hồng,
Đ l ung,
Tt b dược xoa hắt ra st ta,
Yết ra ha nh x,
Tỳ đằng băng tt na yết ra.
Hổ hồng,
Đ l ung,
Giả đ ra thi đế nẫm,
Yết ra ha ta ha tt ra nẩm,
Tỳ đằng băng tt na ra.
Hổ hồng,
Đ l ung,
Ra xoa,
B gi phạm
Tt đc tha gi đ sắc ni sam,
Ba ra điểm x kiết rị,
Ma ha ta ha tt ra,
Bột thọ ta ha tt ra thất rị sa,
Cu tri ta ha tt n đế lệ,
A tệ đề thị b rị đa,
Tra tra anh ca
Ma ha bạt x l đ ra,
Đế rị bồ b na,
Man tr ra,
hồng,
Ta tất đế bạt b đ,
Mạ mạ
Ấn thố na mạ mạ tỏa.

Đệ Tam

Ra x b dạ,
Chủ ra bạt dạ,
A kỳ ni b dạ,
đ ca b dạ,
Tỳ xa b dạ,
X tt đa ra b dạ,
B ra chước yết ra b dạ,
Đột sắc xoa b dạ,
A x nể b dạ,
A ca ra mật rị trụ b dạ,
Đ ra ni bộ di kiếm ba gi ba đ b dạ,
ra ca b đa b dạ,
Lặc x đn tr b dạ,
Na gi b dạ,
Tỳ điều đt b dạ,
T ba ra noa b dạ,
Dược xoa yết ra ha,
Ra xoa tư yết ra ha,
Tất rị đa yết ra ha,
Tỳ x gi yết ra ha,
Bộ đa yết ra ha,
Cưu bn tr yết ra ha,
Bổ đơn na yết ra ha,
Ca tra bổ đơn na yết ra ha,
Tất kiền độ yết ra ha,
A b tất ma ra yết ra ha,
đn ma đ yết ra ha,
Xa dạ yết ra ha,
H rị b đế yết ra ha,
Xả đa ha rị nẩm,
Yết b ha rị nẩm,
L địa ra ha rị nẩm,
Mang ta ha rị nẩm,
M đ ha rị nẩm,
Ma x ha rị nẩm,
X đa ha rị nữ,
Thị tỷ đa ha rị nẩm,
Tỳ đa ha rị nẩm,
B đa ha rị nẩm,
A du d ha rị nữ,
Chất đa ha rị nữ,
Đế sam tt bệ sam,
Tt b yết ra ha nẩm,
Tỳ đ dạ x sn đ dạ di,
K ra dạ di,
Ba rị bạt ra giả ca hất rị đởm,
Tỳ đ dạ x sn đ dạ di,
K ra dạ di,
Tr diễn ni hất rị đởm,
Tỳ đ dạ x sn đ dạ di,
K ra dạ di,
Ma ha bt du bt đc dạ,
L đ ra hất rị đởm,
Tỳ đ dạ x sn đ dạ di,
K ra dạ di,
Na ra dạ noa hất rị đởm,
Tỳ đ dạ x sn đ dạ di,
K ra dạ di,
Đt đỏa gi l tr ty hất rị đởm,
Tỳ đ dạ x sn đ dạ di,
K ra dạ di,
Ma ha ca ra ma đc rị gi noa hất ri đởm,
Tỳ đ dạ x sn đ dạ di,
K ra dạ di,
Ca ba rị ca hất rị đởm,
Tỳ đ dạ x sn đ dạ di,
K ra dạ di,
X dạ yết ra, ma độ yết ra
Tt b ra tha ta đạt na hất rị đởm,
Tỳ đ dạ x sn đ dạ di,
K ra dạ di,
Giả đốt ra b kỳ nể hất rị đởm,
Tỳ đ dạ x sn đ dạ di,
K ra dạ di,
Tỳ rị dương hất rị tri,
Nan đ k sa ra d noa bc đế,
Sch h dạ hất rị đởm,
Tỳ đ dạ x sn đ dạ di,
K ra dạ di,
Na yết na x ra ba noa hất rị đởm,
Tỳ đ dạ x sn đ dạ di,
K ra dạ di,
A-la-hn hất rị đởm,
Tỳ đ dạ x sn đ dạ di,
K ra dạ di,
Tỳ đa ra gi hất rị đởm,
Tỳ đ dạ x sn đ dạ di,
K ra dạ di,
Bạt x ra ba nể,
Cu h dạ, cu h dạ
Ca địa bt đế hất rị đởm,
Tỳ đ dạ x sn đ dạ di
K ra dạ di,
Ra xoa vng,
B d phạm,
Ấn thố na mạ mạ tỏa.

Đệ Tứ

B d phạm,
Tt đc đa bt đc ra,
Nam-m t đ đế,
A tất đa na ra lặc ca,
Ba ra b tất phổ tra,
Tỳ ca tt đt đa bt đế rị,
Thập Phật ra thập Phật ra,
Đ ra đ ra,
Tần đ ra tần đ ra, sn đ sn đ.
Hổ hồng.
Hổ hồng,
Phấn tra,
Phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra,
Ta ha,
H h phấn,
A mu ca da phấn,
A ba ra đề ha da phấn,
Ba ra b ra đ phấn,
A tố ra tỳ đ ra ba ca phấn,
Tt b đề bệ tệ phấn,
Tt b na gi tệ phấn,
Tt b dược xoa tệ phấn,
Tt b kiền tht b tệ phấn,
Tt b bổ đơn na tệ phấn,
Ca tra bổ đơn na tệ phấn,
Tt b đột lang chỉ đế tệ phấn,
Tt b đột sp tỷ l hất sắc đế tệ phấn,
Tt b thập b l tệ phấn,
Tt b a b tất ma l tệ phấn,
Tt b x ra b noa tệ phấn,
Tt b địa đế k tệ phấn,
Tt b đt ma đ k tệ phấn,
Tt b tỳ đ da ra thệ gi l tệ phấn,
X dạ yết ra ma độ yết ra,
Tt b ra tha ta đ k tệ phấn;
Tỳ địa dạ gi l tệ phấn,
Giả đ ra phược kỳ nể tệ phấn,
Bạt x ra cu ma rị,
Tỳ đ dạ ra thệ tệ phấn,
Ma ha ba ra đinh dương xoa tỳ rị tệ phấn,
Bạt x ra thương yết ra dạ,
Ba ra trượng kỳ ra x da phấn,
Ma ha ca ra dạ,
Ma ha mạt đt rị ca noa.
Nam m ta yết rị đa dạ phấn,
Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn,
Bột ra ha mu ni duệ phấn,
A kỳ ni duệ phấn,
Ma ha yết rị duệ phấn,
Yết ra đn tr duệ phấn,
Miệc đt rị duệ phấn,
Lao đt rị duệ phấn,
Gi văn tr duệ phấn,
Yết la ra đt rị duệ phấn,
Ca bt rị duệ phấn,
A địa mục chất đa ca thi ma x na,
B tư nể duệ phấn,
Diễn kiết chất,
Tt đỏa b tỏa,
Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.

Đệ Ngũ

Đột sắc tra chất đa,
A mạt đt rị chất đa,
x ha ra,
D ba ha ra,
L địa ra ha ra,
Ta b ha ra,
Ma x ha ra,
X đa ha ra,
Thị tỷ đa ha ra,
Bạt lược dạ ha ra,
Kiền đ ha ra,
Bố sử ba ha ra,
Phả ra ha ra,
B tỏa ha ra,
Bc ba chất đa,
Đột sắc tra chất đa,
Lao đ ra chất đa,
Dược xoa yết ra ha,
Ra st ta yết ra ha,
Bế lệ đa yết ra ha,
Tỳ x gi yết ra ha,
Bộ đa yết ra ha,
Cưu bn tr yết ra ha,
Tất kiền đ yết ra ha,
đt ma đ yết ra ha,
Xa dạ yết ra ha,
A b tất ma ra yết ra ha,
Trạch kh cch tr kỳ ni yết ra ha,
Rị Phật đế yết ra ha,
X di ca yết ra ha,
X cu ni yết ra ha,
Lao đ ra nan địa ca yết ra ha,
A lam b yết ra ha,
Kiền độ ba ni yết ra ha,
Thập Phật ra yn ca h ca,
Trị đế dược ca,
Đt lệ đế dược ca,
Giả đột thc ca,
Ni đề thập phạt ra, tỷ sam ma thập phạt ra,
Bạt để ca,
Tỷ để ca,
Thất lệ sắc mật ca,
Ta nể bt để ca,
Tt b thập phạt ra,
Thất l kiết đế,
Mạt đ bệ đạt l chế kiếm,
A ỷ l kiềm,
Mục kh l kiềm,
Yết rị đột l kiềm,
Yết ra ha yết lam,
Yết noa du lam,
Đản đa du lam,
Hất rị dạ du lam,
Mạt mạ du lam,
Bạt rị thất b du lam,
Tỷ lật sắc tra du lam,
đ ra du lam,
Yết tri du lam,
Bạt tất đế du lam,
l du lam,
Thường gi du lam,
Hắc tất đa du lam,
Bạt đ du lam,
Ta phng n gi bt ra trượng gi du lam,
Bộ đa tỷ đa tr,
Tr kỳ ni thập b ra,
Đ đột l ca kiến đốt l kiết tri, b lộ đa tỳ,
Tt bt l ha lăng gi,
Du sa đt ra, ta na yết ra,
Tỳ sa dụ ca,
A kỳ ni đ ca,
Mạt ra bệ ra kiến đa ra,
A ca ra mật rị đốt đt liểm bộ ca,
Địa lật lặc tra,
Tỷ rị sắc chất ca,
Tt b na cu ra,
Tứ dẫn gi tệ, yết ra rị dược xoa đc ra s,
Mạt ra thị, phệ đế sam ta bệ sam,
Tất đt đa bt đt ra,
Ma ha bạt x l sắc ni sam,
Ma ha bc lặc trượng kỳ lam,
Dạ ba đột đ x dụ x na,
Biện đt lệ noa,
Tỳ đ da bn đm ca l di,
Đế th bn đm ca l di,
Bt ra tỳ đ bn đm ca l di,
Đt điệc tha.

n,
A na lệ,
Tỳ x đề,
Bệ ra bạt x ra đ rị,
Bn đ bn đ nể,
Bạt x ra bn ni phấn.
Hổ hồng, đ l ung phấn,
Ta b ha.
(đoạn cht, tụng 3 lần)

 

Ch Đại-Bi


   
   Thin thủ thin nhn v ngại đại bi tm đ la ni.
       Nam m hắc ra đt na đ ra dạ da. Nam m a rị da b l yết đế thước bc ra da, Bồ đề tt đỏa b da, ma ha tt đỏa b da, ma ha ca l ni ca da, n, tt bn ra phạt duệ số đt na đt tỏa. Nam m tất kiết lật đỏa y mng a rị da, b l yết đế thất Phật ra lăng đ b.
       Nam m na ra cẩn tr h rị ma ha bn đa sa mế, tt b a tha đậu thu bằng, a thệ dựng, tt b tt đa, na ma b gi, ma phạt đạt đậu, đt điệt tha. n a b l h, l ca đế, ca ra đế, di h rị, ma ha bồ-đề tt đỏa, tt b tt b, ma ra ma ra, ma h ma h, rị đ dựng cu l cu l kiết mng, độ l độ l, phạt x da đế, ma ha phạt x da đế, đ ra đ ra, địa rị ni, thất Phật ra da, d ra d ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y h di h, thất na thất na a ra sm Phật ra x lợi, phạt ra phạt sm, Phật ra x da, h l h l ma ra, h l h l h lỵ, ta ra ta ra, tất rị tất rị, t r t r, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đ dạ bồ-đ dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn tr địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta b ha. Tất đ dạ ta b ha. Ma ha tất đ dạ ta b ha. Tất đ du nghệ thất bn ra dạ, ta b ha. Na ra cẩn tr ta b ha. Ma ra na ra ta b ha. Tất ra tăng a mục kh da, ta b ha. Ta b ma ha, a tất đ dạ, ta b ha. Giả kiết ra a tất đ dạ ta b ha. Ba đ ma yết tất đ dạ ta b ha. Na ra cẩn tr bn đ ra da, ta b ha. Ma b lị thắng yết ra dạ, ta b ha.   
       Nam-m hắt ra đt na, đa ra dạ da.
       Nam-m a rị da, b l yết đế, thước bng ra dạ, ta b ha.
       n tất điện đ, mạn đa ra, bạt đ dạ, ta b ha.
(cu cht tụng 3 lần)


Thập Ch:


1- Như- Bảo Lun-Vương Đ-la-Ni:
Nam m Phật đ da.
Nam m Đạt-ma-da.
Nam m Tăng-d-da.
Nam m Qun-Tự-Tại Bồ-Tt ma-ha-tt, cụ đại-bi tm giả. Đt điệt tha. n chước yết ra phạt để chấn đa mạc ni, ma ha bt đẳng mế, r r r r, để sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ, hồng phấn ta ha. n, bt đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng. n bt lặc đ, bt đẳng mế hồng.

2- Tiu Tai Ct Tường Thần Ch:
Nẳng mồ tam mn đa, mẫu đ nẫm. A bt ra để, hạ đa x ta nẳng nẫm. Đt điệt tha. n, kh kh, kh hế, kh hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bt ra nhập phạ ra, bt ra nhập phạ ra, để sắc s, để sắc s, sắc tr rị, sắc tr rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

3- Cng-Đức Bảo Sơn Thần Ch:
Nam m Phật-Đ-Da.
Nam m Đạt-Ma-Da.
Nam m Tăng-D-Da.
n, tất đế hộ r r, tất đ r, chỉ rị ba, kiết rị b tất đạt rị, bố r rị, ta phạ ha.

4- Phật Mẫu Chuẩn-Đề Thần Ch:
Khể thủ quy-y T-tất-đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ng kim xưng tn Đại Chuẩn-Đề, duy nguyện từ bi thy gia hộ. Nam-m tt đa nẩm tam miệu tam-bồ-đề, cu chi nẩm đt điệt tha.
n, chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Đề ta b ha.

5- Thnh V-Lượng-Thọ Quyết-Định Quang-Minh-Vương Đ-La-Ni:
n, nại ma ba ct ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, t tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể d, đt thp cả đạt d, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt d, đt nể d thp.
n, tt rị ba, tang tư ct rị, bt rị thuật đạp, đạt ra m đế, cả cả nại, tang m ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, m hắt nại d, bt rị ngỏa rị t hắt.

6- Dược-Sư Qun-Đảnh Chơn-Ngn:
Nam-m bạt d phạt đế, bệ st xả, lu r thch lưu ly, bt lặc b, hắt ra x d, đt tha yết đa da, a ra hắc đế, tam miệu tam mộ đ da, Đt điệt tha. n, bệ st thệ, bệ st thệ, bệ st x, tam một yết đế t ha.

7- Qun-m Linh-Cảm Chơn-Ngn:
n, ma ni bt di hồng, ma hắc ngh nha nạp, tch đ đạt ba đạt, tch đặt ta nạp, vi đạt rị ct, tt nhi cng nhi thp, bốc ri tất thp ct nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma l kiết, thuyết ra da, t ha.

8- Thất Phật Diệt-Tội Chơn-Ngn:
Ly b ly b đế, cầu ha cầu ha đế, đ ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ l nể đế, ma ha d đế, chn lăng cng đế, ta b ha.

9- Vng-Sanh Tịnh-Độ Thần-Ch:
Nam-m a di đa b dạ, Đa tha d đa dạ, Đa địa dạ tha.
A di rị đ b tỳ, A di rị đa tất đam b tỳ, A di rị đa t ca lan đế, A di rị đa, t ca lan đa, D di nị d d na, Chỉ đa ca lệ ta b ha.

10- Thin Tin Nữ Ch:
Nam m Phật-Đ.
Nam m Đạt-Mạ.
Nam m Tăng-D.
Nam m thất lỵ, ma ha để tỷ da, đt nể d tha, ba lỵ ph lầu na gi lỵ, tam mạn đ, đạt x ni, ma ha tỳ ha ra d đế, tam mạn đ, tỳ ni d đế, ma ha ca rị d, ba nễ ba ra, ba nễ tt rị phạt lặt tha, tam mạn đ, tu bc l đế, ph lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di-Lặc đế, lu phả tăng kỳ đế, h đế tỷ, tăng kỳ h đế, tam mạn đ, a tha đậu, đ-la-ni.
 

Ma-Ha Bt-Nh Ba-La Mật-Đa Tm-Kinh


      
Qun-tự-tại Bồ-tt hnh thm Bt-nh Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai khng, độ nhất thiết khổ ch.
       X-Lợi-Tử! Sắc bất dị khng, khng bất dị sắc, sắc tức thị khng, khng tức thị sắc, thọ, tưởng, hnh, thức, diệc phục như thị.
       X-Lợi-Tử! Thị chư php khng tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố khng trung, v sắc, v thọ, tưởng, hnh, thức, v nhn, nhĩ, tỷ, thiệt, thn, ; v sắc, thanh, hương, vị, xc, php; v nhn giới, ni ch v -thức-giới, v v-minh, diệc v v-minh tận, ni ch v lo tử, diệc v lo tử tận; v khổ, tập, diệt, đạo; v tr diệc v đắc. Dĩ v sở đắc cố, Bồ-đề tt-đỏa y Bt-nh-ba-la mật-đa cố, tm v qui-ngại; v qui-ngại cố, v hữu khủng-bố, viễn ly đin-đảo mộng tưởng, cứu cnh Niết-Bn. Tam-thế, chư Phật y Bt-nh-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Cố tri Bt-nh Ba-la-mật-đa, thị đại-thần ch, thị đại minh ch, thị v-thượng ch, thị v đẳng đẳng ch, năng trừ nhất thiết khổ, chn thiệt bất hư. Cố thuyết Bt-nh-ba-la-mật-đa ch, tức thuyết ch viết:
       Yết-đế yết đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế Bồ-đề tt b ha.
       Ma-ha Bt-nh Ba la-mật-đa.
(3 lần)


Tn Phật


Thượng lai hiện tiền thanh-tịnh chng,
Phng tụng Lăng-nghim, chư phẩm ch,
Hồi-hướng Tam-Bảo chng Long-Thin,
Thủ-hộ Gi-Lam chư Thnh-chng,
Tam đồ bt nạn cu ly khổ,
Tứ n, tam hữu tận trim n;
Quốc giới an-ninh binh cch tiu,
Phong điều vũ thuận dn an lạc;
Đại-chng hun tu hi thắng tấn,
Thập địa đốn siu v nan sự;
Tam-mn thanh-tịnh tuyệt phi ngu.
Đn-tn quy-y tăng phước huệ;
St trần tm niệm khả sổ tri,
Đại hải trung thủy khả ẩm tận;
Hư-khng khả lượng phong khả kế,
V năng thuyết tận Phật cng đức;
Thin thượng thin hạ v như Phật.
Thập phương thế-giới diệc v tỷ,
Thế-gian sở hữu ng tận kiến,
Nhất thiết v hữu như Phật giả.
Nam-m ta b Thế-giới, tam giới đạo-sư, tứ sinh từ phụ, nhn thin gio-chủ thin b ức ha thn Bổn-sư Thch-Ca Mu-Ni Phật.
Nam-m Thch-Ca Mu-Ni Phật.
(108 lần)
Nam-m Đại-tr Văn-Th Sư-Lợi Bồ-tt. (3 lần)
Nam-m Đại-Hạnh Phổ-Hiền Bồ-tt. (3 lần)
Nam-m Hộ-Php Chư-tn Bồ-tt. (3 lần)
Nam-m Đạo-trng Hội-thượng Phật Bồ-tt (3 lần)


Sm Phổ Hiền (quỳ đọc)


Đệ-tử chng đẳng, ty-thuận tu tập Phổ-hiền Bồ-tt, thập chủng đại nguyện:
Nhất giả lễ knh chư Phật,
Nhị giả xưng tn Như-Lai,
Tam giả quảng tu cng dường,
Tứ giả sm-hối nghiệp-chướng,
Ngũ giả ty-hỉ cng-đức,
Lục giả thỉnh chuyển php-lun,
Thất giả thỉnh Phật trụ thế,
Bt giả thường ty Phật học,
Cửu giả hằng thuận chng sinh,
Thập giả phổ giai hồi-hướng.


Hồi Hướng


Phng kinh cng-đức th thắng hạnh,
V bin thắng phước giai hồi-hướng,
Phổ nguyện php-giới chư chng sinh,
Tốc vng V-Lượng-Quang Phật st.
Nguyện tiu tam-chướng trừ phiền-no,
Nguyện đắc tr-huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiu trừ.
Thế thế thường hnh Bồ-tt đạo,
Nguyện sinh Ty-phương Tịnh-độ trung,
Cửu phẩm Lin-hoa vi phụ-mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ v sinh,
Bất thối Bồ-tt vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử cng-đức,
Phổ cập ư nhất thiết,
Ng đẳng dữ chng sinh
Giai cọng thnh Phật-đạo.
 

Bi Tn Phật


Tn lễ Thch-Tn:
V thượng năng nhn
Tăng kỳ cửu viễn tu chn
Đu suất ging thần
Trường từ bảo vị kim lun, tọa bồ-đề ta đại ph ma qun.
Nhất đổ minh tinh đạo thnh ging php lm.
Tam thừa chng đẳng quy tm
V sinh dĩ chứng.
Hiện tiền chng đẳng quy tm
V sinh tốc chứng.
Tứ sinh cửu hữu đồng đăng Hoa-tạng huyền mn,
Bt nạn tam đồ cọng nhập Tỳ-l tnh hải
 


Thin A Tu La (3 lần)


Thin A Tu La Dược Xoa đẳng
Lai thnh Php giả ưng ch tm
Ủng hộ Phật php sử trường tồn
Cc cc cần hnh Thế Tn gio
Chư hữu tn đồ lai ch thử
Hoặc tại địa thượng hoặc cư khng
Thường ư nhn thế khởi từ tm
Tr dạ từ thn y php trụ
Nguyện chư thế giới thường an ổn
V bin phước tr ch quần sinh
Sở hữu tội nghiệp tận tiu trừ
Viễn ly chng khổ quy vin tịch
Hằng dụng giới hương đồ khuynh thể
Thường tr định phục dĩ tư thn
Bồ đề diệu hoa biến trang nghim
Ty sở trụ xứ thường an lạc.

Lần cuối tụng:
Nam M Hộ Php Vi Đ Tn Thin Bồ Tt
(3 lần)


Tam Tự Quy


Tự quy-y Phật, đương nguyện chng-sinh, thể giải đại-đạo, pht v-thượng tm. (1 lạy)
Tự quy-y Php, đương nguyện chng sinh, thm nhập kinh-tạng, tr tuệ như hải. (1 lạy)
Tự quy-y Tăng, đương nguyện chng sinh, thống-l đại chng, nhất thiết v ngại. (1 lạy)
 


 

Minh Quang posted January 28, 2002

Up ] Kinh Chnh-Php-Hoa, mục lục ] Kinh A Di Đ ] Kinh Đại Bo Phụ Mẫu Trọng n ] Kinh Hoa Nghim - Tr Tịnh dịch ] Kinh Địa Tạng ] Kinh Tứ Thập Nhị Chương ] Kinh Vu Lan Bồn ] Kinh Di Gio ] Kinh Diệu Php Lin Hoa ] [ Cng Phu Khuya ] Kinh Qun V Lượng Thọ ] Kinh A Di Đ nghĩa ] Kinh Thiện Sanh ] Bch Nham Lục ] Đm V Đức Tứ Phần Luật ] Khuyến Pht Bồ Đề Tm Văn ] Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận ] Kinh Ngọc ] Thập Nhị Mn Luận - Thch Thanh Từ ] Kinh A Di Đ Yếu Giải ] Kinh Dược Sư - Thch Huyền Dung ] Kinh Địa Tạng bản dịch ở Bắc Việt ] Kinh V Lượng Thọ - Tuệ Đăng ] Kinh Lăng Gi - TN Tr Hải ] Kinh Bt Chu Tam Muội ] Kinh Lăng Gi - Tuệ Khai ] Kinh Thắng Man - Thanh Từ ] Kinh Giải Thm Mật 1 ] Kinh Php Bảo Đn1 ] Kinh Hư Khng Tạng Bồ Tt ] Kinh Duy Ma Cật 1 ] Kinh Ngũ Bch Danh Qun Thế m ] Chứng Đạo Ca - Vĩnh Gic ] Địa Tr Bồ Tt Giới Bổn ] Địa Tr Bồ Tt Giới Bổn Tin Yếu ] Bồ Tt Giới - Thch Tr Quang ] Kinh Lục Độ Tập - Đại Tạng Kinh 152 ] Kinh Phạm Vng Bồ Tt Tm Địa Phẩm Lược Sớ ] Mục Lục Cn Long Đại Tạng Kinh ] Kinh Đại An Ban Thủ  ] Luận A Tỳ Đm Về Việc Thnh Lập Thế Giới ] Kinh Diệu Php Lin Hoa - Minh Định dịch ] Kinh Diệu Php Lin Hoa - Tuệ Hải dịch ] Luận Đại Thừa Khởi Tn - M Minh - L Đnh Thm dịch ] Kinh Thắng Man Phu Nhn Hội - Chn Hiền Tm dịch giải ] Kinh Dược Sư - Tuệ Nhận dịch ]