Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

 

Chứng  Đạo  Ca

Thiền sư Vĩnh-Gia Huyền-Giác

 

證道歌

CHỨNG ĐẠO CA
(Phiên âm)

 

KHÚC CA CHỨNG ĐẠO
(Trúc Thiên phiên dịch)

 
君不見

絕學無為道人
不除妄想不求真

無明實性即佛性

幻化空身即法身
 

法身覺了無一物
本源自性天真佛

五陰浮雲空去

三毒水泡虛出沒

證實相無
剎那滅
阿鼻業
若將妄語誑眾生

自招拔舌塵沙

 

Quân bất kiến:
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân?
Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
Ảo hóa không thân tức Pháp thân.

2 Pháp thân giác liễu vô nhất vật,
Bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật.
Ngũ ấm phù vân không khứ lai,
Tam độc thủy bào hư xuất một.

3 Chứng thực tướng, vô nhân pháp,
Sát na diệt khước a t́ nghiệp.
Nhược tương vọng ngữ cuống chúng sanh.
Tự chiêu bạt thiệt trần sa kiếp.

 

I-- Như Lai Vô Thượng Thiền
Anh thấy chăng:
Dứt học, vô vi, ấy đạo nhân,
Không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân
Tánh thực vô minh tức Phật tánh,
Thân không ảo hóa tức Pháp thân.

Pháp thân giác rồi không một vật,
Vốn nguồn tự tánh thiên chân Phật.
Năm ấm: ảo hư mây lại qua
Ba độc: huyễn hoặc bọt c̣n mất

Chứng thực tướng, không nhân pháp,
Sát na rũ sạch a t́ nghiệp.
Bằng đem lời vọng dối chúng sanh, 
Tội rút lưỡi nguyện mang cùng kiếp

 

 

頓覺了如來禪
六度萬行體中圓

夢裏明
明有六趣
覺後空空無大千
 

無罪福無損益
寂滅性中莫問覓
比來塵鏡未曾磨

今日分
明須剖析 

誰無念誰無生
若實無生無不

喚取機關木人問

求佛施功早晚成
 

放四大莫把捉
寂滅性中隨飲啄

諸行無常一切

即是如來大圓覺

 

4 Đốn giác liễu Như Lai thiền,
Lục độ vạn hạnh thể trung viên.
Mộng lư minh minh hữu lục thú,
Giác hậu không không vô đại thiên.

5 Vô tội phước, vô tổn ích,
Tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch.
Tỉ lai trần kính vị tằng ma,
Kim nhật phân minh  tu phẫu tích.

6 Thùy vô niệm? Thùy vô sanh?
Nhược thực vô sanh vô bất sanh.
Hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn:
Cầu Phật thi công tảo văn thành?

7 Phóng tứ đại, mạc bả tróc,
Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác.
Chư hành vô thường nhất thiết không,
Tức thị Như Lai đại viên giác.

 

II -- Cảnh Giới Tự Chứng
Thoắt giác rồi Như Lai Thiền,
Sáu độ muôn hạnh thể tṛn nguyên.
Trong mộng lao xao bày sáu nẻo,
Tỉnh ra bằn bặt chẳng ba ngh́n

Không tội phước, không thêm bớt,
Tánh ḿnh vắng lặng đừng hỏi bắt.
Bấy lâu gương bụi chửa từng lau,
Này lúc rơ phân cần dứt khoát

Ai không niệm? Ai không sanh?
Ví thực không sanh không chẳng sanh.
Gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy:
Cầu Phật ra công mấy thuở thành?

Buông bốn đại, đừng nắm bắt,
Tánh ḿnh vắng lặng tùy ẩm trác.
Muôn vật vô thường thảy thảy không,
Đấy chính Như Lai thật viên giác

 

 

決定說表真僧
有人不
肯任情徵
直截根源佛所印

摘葉尋枝我不
 

摩尼珠人不識
如來藏裏親收得

六般神
用空不空
一顆圓光色非色
 

淨五眼得五力
唯證乃知難可測
鏡裏看形見不難

水中捉
月爭拈得

 

8 Quyết định thuyết, biểu chân tăng,
Hữu nhân bất khẳng nhiệm t́nh trưng :
Trực triệt căn nguyên P'hật sở ấn:
Trích diệp tầm chi ngă bất năng!

9 Ma ni châu, nhân bất thức,
Như Lai tạng ly’ thân thâu đắc:
Lục ban thần dụng không bất không,
Nhất lỏa viên quang sắc phi sắc.

10 Tịnh ngũ nhăn, đắc ngũ lực,
Duy chứng năi tri nan khả trắc.
Kính li khán h́nh kiến bất nan,
Thủy trung tróc nguỵệt tranh niên đắc.

 

III -- Đại Ư Chí
Dám nói quyết, rơ chân tăng,
Ví c̣n thắc mắc xin thưa rằng:
Thẳng tận đầu nguồn phăng dấu Phật,
Chọn lá t́m cành ta chẳng đương!

Ngọc ma ni, người có biết,
Như Lai kho ấy thâu trọn hết:
Sáu ban thần dụng không chẳng không,
Một điểm viên quang sắc chẳng sắc.

Tịnh năm mắt, được năm lực,
Có chứng mới hay không lượng được.
Trong gương ngắm ảnh dễ thấy h́nh
Đáy nước ṃ trăng khôn nắm nguyệt.

 

 

常獨行常獨步
達者同遊涅槃路

調古神清風自高
貌顇骨剛人不顧
 

窮釋子口稱貧
實是身貧道不貧

貧則身常披縷褐

道則心藏無價珍
 

無價珍用無盡
利物應機
終不悋
三身四智體中圓

八解六通心地印
 

上士一決一切了
中下多聞多不信

但自懷
中解垢衣
誰能向外誇精進

 

11 Thường độc hành, thường độc bộ,
Đạt giả đồng du niết bàn lộ. 
Điệu c
thần thanh phong tự cao.
Mao tụy cốt cương nhân bất cố.

12 Cùng Thích tử, khẩu xưng bần,
Thực thị thân bần đạo bất bần.
Bần tắc thân thường phi lũ hạt,
Đạo tắc tâm tàng vô giá trân.

13 Vô giá trân, dụng vô tận,
Lợi vật ứng cơ chung bất lận.
Tam thân tứ trí thể trung viên,
Bát giải lục thông tâm địa ấn.

14 Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễụ
Trung hạ đa văn đa bất tín.
Đản tự hoài trung giải cấu y,
Thùy năng hướng ngoại khoa tinh tiến?

 

IV -- Con Đường Niết Bàn
Thường một ḿnh, thường tản bộ,
Đạt giả lại qua Niết Bàn lộ.
Điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh,
Thân cứng xương gầy ai chiếu cố?

Hèn con Phật, miệng xưng nghèo,
Rơ thực thân nghèo đạo chẳng nghèo.
Nghèo ắt thân thường manh áo chắp,
Đạo ắt tâm hằng châu báu đeo.

Châu báu đeo dùng chẳng hết,
Tùy duyên rải khắp thèm keo kiết.
Ba thân bốn trí thể tṛn nguyên,
Tám giải sáu thông tâm ấn hiệp.

Bậc cao một quyết là xong hẳn,
Kẻ thấp càng nghe lại lắm ngờ.
Hăy vứt trong ḷng manh áo bẩn,
Sá ǵ tinh tiến hướng ngoài khoe?

 

 

從他謗任他非
把火燒天徒自疲
我聞恰似飲甘露

銷融頓
入不思議 

觀惡言是功德
此即成吾善知識

不因訕謗起冤親
何表無生慈忍力

 

15 Ṭng tha báng, nhiệm tha phi,
Bả hỏa thiêu thiên đồ tự b́.
Ngă văn kháp tự ẩm cam lộ,
Tiêu dung đốn nhập bất tư ngh́.

16 Quán ác ngôn, thị công đức,
Thử tắc thành ngô thiện tri thức.
Bất nhân sán báng khởi oan thân,
Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực .

 

V -- Chuyển Phẩm Chướng Đạo 
... Thành Phẩm Trợ Đạo
Mặc ai biếm, mặc ai gièm,
Châm lửa đốt trời nhọc xác thêm.
Ta nghe như uống cam lồ vậy,
Tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn.

Xét lời ác, ấy công đức,
Đó mới chính là thầy ta thực.
Chớ v́ báng bổ nổi oán, thân,
Sao tỏ vô sanh, nêu nhẫn lực?

 

 

宗亦通說亦通
定慧圓明不滯空

非但我今獨達了

恒沙諸佛體皆同
 

師子吼無畏說
百獸聞之皆腦裂

香象奔波失

天龍寂聽生欣悅

 

17 Tông diệc thông, thuyết diệc thông,
Định huệ viên minh bất trệ không.
Phi đản ngă kim độc đạt liễu,
Hằng sa chư Phật thể giai đồng.

18 Sư tử hống, vô úy thuyết,
Bách thủ văn chi giai năo liệt.
Hương tượng bôn ba thất khước uy,
Thiên long tịch thính sanh hân duyệt

 

VI -- Tông Thông Thuyết Thông
Tông cũng thông, thuyết cũng thông,
Định huệ sáng tṛn chẳng trệ không.
Nào phải ḿnh ta riêng đạt đấy,
Hằng sa chư Phật thể chung đồng.

Sư tử hống thuyết vô uư,
Trăm thú nghe qua xé óc tủy.
Hương tượng chạy dài hết liệt uy,
Thiên long lặng ngóng ḷng hoan hỉ.

 

 

遊江海涉山川
尋師訪道為參禪

自從認得
曹谿路
了知生死不相關
 

行亦禪坐亦禪
默動靜體安然
縱遇鋒刀常坦坦

假饒毒藥
閒閒

 

19 Du giang hải, thiệp sơn xuyên,
Tầm sư phỏng đạo vi tham thiền.
Tự ṭng nhận đắc Tào Khê lộ,
Liễu tri sanh tử bất tương can.

20 Hành diệc thiền, tọa diệc thiền,
Ngữ mặc động tịnh thể an nhiên.
Túng ngộ phong đao thường thản thản,
Giả nhiêu độc dược giă nhàn nhàn.

 

VII -- Tâm Ấn Tào Khê
Chơi biển cả, dạo rừng thiêng,
T́m thầy hỏi lấy đạo tham thiền.
Từ ngày rơ nẻo Tào Khê ấy,
Mới hay sống chết chẳng tương can.

Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền,
Nói im động tịnh thảy an nhiên.
Phỏng gặp gươm đao thường nhẹ hững
Ví nhằm thuốc độc vẫn bồng tênh

 

 

我師得見然燈佛
多劫曾為忍辱仙

幾迴生幾迴死
生死悠悠無定止

自從頓悟了無生
於諸榮辱何憂喜

入深山住蘭若

崟幽邃長松下
優游靜坐野僧家

寂安居實蕭灑 

覺即了不施功
一切有為法不同

相布施生天福
猶如仰箭射虛空

勢力盡箭
還墜
招得來生不如意

爭似無為實相門

超直入如來地

 

21 Ngă Sư đắc kiến Nhiên Đăng Phật,
Đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên.
Kỉ hồi sanh? Kỉ hồi tử?
Sanh tử du du vô định chỉ!

22 Tự ṭng đốn ngộ liễu vô sanh,
Ư chư vinh nhục hà ưu hỉ
Nhập thâm sơn, trú lan nhă,
Sầm ngâm u thúy trường tùng hạ,
Ưu du tĩnh tọa dă tăng gia,
Quưch tịch an cư thực tiêu sái?

23 Giác tức liễu, bất thi công,
Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng.
Trụ tướng bố thí sanh thiên phước,
Do như ngưỡng tiễn xạ hư không.
Thế lực tận, tiễn hoàn trụy,
Chiêu đắc lai sanh bất như ư.
Tranh tự vô vi thực tướng môn,
Nhất siêu trực nhập Như Lai địa.

 

VIII -- Tự  Giác
Thầy ta được thấy Nhiên Đăng Phật,
Bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục.
Mấy hồi tử? Mấy hồi sanh?
Sanh tử mơ màng không định dứt!

Tự thời thoắt ngộ pháp vô sanh,
Cơn vinh nhục mừng lo ǵ tá?
Vào rừng sâu, ở lan nhă,
Núi dựng, tùng già ôm bóng cả,
Thong dong ngồi tịnh mái chùa tranh,
Cảnh lặng ḷng yên thanh thoát lạ!

Biết là xong tất, chẳng cần công,
Thày thảy hữu vi pháp chẳng đồng.
Của cho trụ tướng phước trời hưởng,
Ví như tên nhắm bắn hư không.
Đà bắn hết, mũi tên rơi,
Kiếp sau hận cũ lại bời bời,
Sao bằng tự cửa vô vi ấy,
Một nhẩy vào liền đất Như Lai.

 

 

但得本莫愁末
如淨
璃含寶月
既能解此如意珠

自利利他終不竭

江月照松風吹
永夜清宵何所為
 

佛性戒珠心地印
霧露雲霞體上衣

降龍鉢解虎錫

鈷金環鳴歷歷
不是標形虛事持

如來寶杖
親蹤跡

 

24 Đản đắc bổn, mạc sầu mạt,
Như tịnh lưu li hàm bửu nguyệt.
Kí năng giải thử như ư châu,
Tự lợi lợi tha chung bất kiệt.
Giang nguyệt chiếu, tùng phong xuy,
Vĩnh dạ thanh tiêu - hà sở vi?

25 Phật tánh giới châu tâm địa ấn,
Vụ lộ vân hà thể thượng y.
Hàng long bát, giải hổ tích, 
Lưỡng cổ kim hoàn minh lịch lịch.
Bất thị tiêu h́nh hư sự tŕ,
Như Lai bửu trượng thân tung tích.

 

IX -- Giác  Tha 
Cốt ở gốc, lo chi cành,
Như ngọc lưu li ngậm ánh trăng.
Đă hay thấu được châu như ư,
Lợi ta lợi người không biết mấy.
Trăng sông tỏ, gió tùng lay,
Đêm trường thanh vắng -- để chi đây?

Ngọc giới hạnh, tâm in, tánh tỏ,
Trên ḿnh mây ráng khoác làm y.
Bát thâu rồng, gậy giải cọp,
Hai dăy khoen vàng khua lảnh lót,
Phải đâu hư sự giữ làm v́,
Gậy báu Như Lai dấu tự ghi.

 

 

不求真不斷妄
了知二法空無相

相無空無不空
即是如來真實相
 

心鏡明鑒無礙
廓然瑩徹周沙界

萬象森羅影現中

顆圓光非內外 

豁達空撥因果
莽莽蕩蕩招
殃禍
棄有著空病亦然

還如避溺而投火
 

妄心取真理
取捨之心成巧偽

學人不了用
修行
深成認賊將為子
 

損法財滅功德
莫不
由斯心意識
是以禪門了
却心
頓入無生知
見力

 

 

26 Bất cầu chân, bất đoạn vọng,
Liễu tri nhị pháp không vô tướng.
Vô tướng vô không vô bất không,
Tức thị Như Lai chân thực tướng.

27 Tâm kính minh giám vô ngại,
Quách nhiên oánh triệt châu sa giới.
Vạn tượng sâm la ảnh hiện trung,
Nhất lỏa viên quang phi nội ngoại.

28 Hoát đạt không, bát nhân quả,
Măng măng đăng đăng chiêu ương họa.
Khí hữu trước không bệnh diệc nhiên,
Hoàn như tị nịch nhi đầu hỏa.

29 Xả vọng tâm, thủ chân lư,
Thủ xả chi tâm thành xảo ngụy.
Học nhân bất liễu dụng tu hành,
Chân thành nhận tặc tương vi tử.

30 Tổn pháp tài, diệt công đức,
Mạc bất do tư tâm ư thức.
Thị dĩ thiền môn liễu khước tâm,
Đốn nhập vô sanh tri kiến lực.

 

X -- Đất Như Lai
Không cầu chân,chẳng dứt vọng,
Mới hay chân vọng không chẳng tướng.
Chẳng tướng, chẳng không, không chẳng không,
Ấy mới Như Lai chân thực tướng.

Gương tâm sáng, soi chẳng ngại
Suốt thông chiếu khắp hằng sa giới .
Muôn tượng um tùm ảnh hiện trong,
Một điểm viên quang không nội ngoại.

Đắm ngoan không, phá nhân quả,
Bừa băi, rối ren, càng thêm họa.
Bỏ có, níu không, bệnh vẫn nguyên,
Khác nào trốn nước sa vào lửa.

Buông vọng tâm, giữ chân lư,
Buông, giữ, tâm hoàn tâm xảo ngụy.
Đạo nhân chẳng rơ dốc ḷng tu,
Chân thành nhận giặc làm con quí.

Tốn pháp tài, dứt công đức,
Chỉ v́ điên đảo theo vọng thức.
Cho nên thiền pháp dạy thông tâm,
Thoắt chứng vô sanh, sáng trí Phật.

 

 

大丈夫秉慧劍
般若鋒兮金剛焰

非但
空摧外道心
早曾落
天魔膽 

震法雷擊法鼓
布慈雲兮灑甘露

龍象蹴踏潤無邊

三乘
五性皆醒悟

 

31 Đại trượng phu bỉnh huệ kiếm,
Bát nhă phong hề kim cương diệm.
Phi đản năng thôi ngoại đạo tâm,
Tảo tằng lạc khước thiên ma đảm.

32 Chấn pháp lôi, kích pháp cổ,
Bố từ vân hề sái cam lộ.
Long tượng xúc đạp nhuận vô biên,
Tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ.

 

XI -- Hành Như  Lai Sự 
Đại trượng phu cầm kiếm huệ,
Ánh bát nhă hề kim cương lóe,
Đă hay ngoại đạo bạt tâm mê,
Lại khiến thiên ma lùi khiếp vía.

Nổi pháp lôi, đánh pháp cổ,
Bủa mây từ hề rưới cam lộ.
Voi rồng giẫm bước nhuận ân sâu,
Năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ.

 

 

雪山肥膩更無雜
純出醍醐我
常納
一性圓通一切性

一法遍含一切法

月普現一切水
一切水月一月攝

諸佛法身
入我性
我性同共如來合
 

一地具足一切地
非色非心非行業
彈指圓成八萬門

剎那滅
却三祇劫
一切數句非數句

與吾靈覺何交
 

不可毀不可讚
體若虛空勿涯岸

不離當
處常湛然
覓即知君不可見

取不得捨不得

不可得中只麼得
默時說說時默

大施門開
無壅塞 

有人問我解何宗
報道摩訶般若力

或是或非人不識
逆行順行天莫測

 

Tuyết sơn ph́ nhị cánh vô tạp,
Thuần xuất đề hồ ngă thường nạp.
Nhất tánh viên thông nhất thiết tánh.
Nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp,
Nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy,
Nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp.
Chư Phật pháp thân nhập ngă tánh,
Ngă tánh đồng cộng Như Lai hiệp.

33 Nhất địa cụ túc nhất thiết địa,
Phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp.
Đàn chỉ viên thành bát vạn môn,
Sát na diệt khước tam kỳ kiếp.
Nhất thiết số cú phi số cú,
Dữ ngô linh giác hà giao thiệp?

34 Bất khả hủy, bất khả tán,
Thể nhược hư không vô nhai ngạn.
Bất ly đương xứ thường trạm nhiên.
Mịch tức tri quân bất khả kiến.
Thủ bất đắc, xả bất đắc,
Bất khả đắc trung chỉ ma đắc.
Mặc thời thuyết, thuyết thời mặc.
Đại thí môn khai vô ủng tắc...

35 Hữu nhân vấn ngă giải hà tông,
Báo đạo Ma Ha Bát Nhă lực.
Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức,
Nghịch hành thuận hành thiên mạc trắc.

 

XII -- Vô Trụ Niết Bàn
Cỏ ph́ nhị đơm ṛng Đỉnh Tuyết,
Vị đề hồ ta từng nếm biết.
Một tánh viên thông muôn tánh hệt,
Một pháp bao gồm muôn pháp hết.
Một trăng hiện khắp tất cả nước,
Tất cả trăng nước, một trăng nhiếp,
Chư pháp thân Phật vào tánh ta,
Tánh ta cùng với Như Lai hiệp.

Một địa gồm đủ tất cả địa,
Chẳng sắc chẳng tâm chẳng hạnh nghiệp,
Búng tay, tám vạn pháp môn thành,
Nháy mắt, rũ xong ba kỳ kiếp,
Tất cả văn tự, chẳng văn tự:
Cùng linh giác ấy nào can dự?

Không thể chê, không thể khen,
Như hư không ấy vốn vô biên.
T́m kiếm đă hay không thấy được,
Mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên.
Lấy chẳng được, bỏ chẳng được,
Trong cái chẳng được là cái được.
Im thời nói, nói thời im,
Cửa đại thí mở thông, thông suốt.

Có người hỏi ta giải tông nào,
Xin thưa: “Ma Ha Bát Nhă lực.”
Làm ngược làm xuôi trời biết đâu,
Rằng phải rằng trái ai rơ được.

 

 

吾早曾經多劫修
不是等相誑惑

建法幢立宗旨

明明佛勅
曹溪是 

第一迦葉首傳燈
二十八
代西天記
法東流入此土

菩提達磨為初祖

六代傳衣天下聞
後人得道何窮數
 

真不立妄本空
有無俱遣不空空

二十空門元不著

一性如來體自同
 

心是根法是塵
兩種猶如
鏡上痕
痕垢盡除光始現

心法雙忘性即真

 

36 Ngô tảo tằng kinh đa kiếp tu.
Bất thị đẳng nhàn tương cuống hoặc.
Kiến pháp tràng, lập tông chỉ
Minh minh Phật sắc Tào Khê thị.

37 Đệ nhất Ca Diếp thủ truyền đăng,
Nhị tháp bát đại Tây Thiên kư.
Pháp đông lưu, nhập thử thổ,
Bồ Đề Đạt Ma vi sơ tổ.
Lục đại truyền y thiên hạ văn,
Hậu nhân đắc đạo hà cùng số.

38 Chân bất lập, vọng bổn không.
Hữu vô câu khiển bất không không,
Nhị thập không môn nguyên bất trước,
Nhất tánh Như Lai thể tự đồng.

39 Tâm thị căn, pháp thị trần,
Lưỡng chủng do như kính thượng ngân.
Ngân cấu tận trừ quang thỉ hiện,
Tâm pháp song vong tánh tức chân

 

XIII -- Truyền Tâm Pháp Yếu
Ta sớm từng qua bao kiếp tu,
Nào dám sai ngoa lời dối mị.
Dựng pháp tràng, lập tông chỉ,
Rỡ ràng tâm Phật ứng Tào Khê.

Thoạt tiên Ca Diếp đèn tâm truyền,
Hăm tám đời Tổ sử Tây Thiên.
Pháp sang Đông, vào Trung Thổ
Bồ Đề Đạt Ma là Sơ Tổ.
Sáu đời y bát thiên hạ nghe.
Người sau được đạo nhiều vô số.

Chân chẳng lập, vọng vốn không,
Hữu vô dứt trọn chẳng không không,
Hai chục cửa không nguyên chẳng chấp,
Một tánh Như Lai vốn thể đồng.

Tâm là căn, pháp là trần,
Thầy đều ngấn bụi ám gương trong.
Bao giờ ngấn hết gương trong lại, 
Tâm pháp cùng quên tánh rơ chân

 

 

嗟末法惡時世
眾生福薄難調制

去聖遠兮
邪見深
魔強法弱多恐害

聞說如來頓教門

恨不滅除令瓦碎 

作在心殃在身
不須冤訴
更尤人
欲得不招無間業

莫謗如來正法輪

 

40 Ta mạt pháp! Ác thời thế!
Chúng sanh phước bạc nan điều chế.
Khứ thành viễn hề tà kiến thâm,
Ma cường pháp nhược đa oan hại,
Văn thuyết Như Lai đốn giáo môn,
Hận bất diệt trừ như ngơa toáị

41 Tác tại tâm, ương tại thân,
Bất tu oan tổ cánh vưu nhân.
Dục đắc bất chiêu vô gián nghiệp,
Mạc báng Như Lai chánh pháp luân.

 

XIV -- Ma Chướng Thời Mạt Pháp
Ôi mạt pháp! Ác thời thế!
Chúng sanh phước mỏng khôn cầm chế.
Hiền thánh xa rồi, tà vạy sâu,
Ma mạnh pháp yếu nhiều ác tệ.
Nghe nói Như Lai phép đốn tu,
Hận chẳng nghiền tan như ngói bể.

Tại tâm làm, tại thân chịu,
Đừng có kêu oan chớ trách người.
Muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lụy,
Vành xe chánh pháp chớ chê cười.

 

 

旃檀林無雜樹
密森沈師子住
境靜林間獨自遊

走獸飛禽皆遠去
 

師子兒眾隨後
三歲便能大哮吼

若是野干逐法王

百年妖怪虛開口

 

42 Chiên đàn lâm vô tạp thụ,
Uất mật sâm trầm sư tử trú.
Cảnh tịnh lâm nhàn độc tự du,
Tẩu thú phi cầm giai viễn khứ.

43 Sư tử nhi, chúng tùy hậu,
Tam tuế tiện năng đại hao hống.
Nhược thị dă can trục Pháp Vương,
Bách niên yêu quái hư khai khẩu!

 

XV -- Khí Tượng Phật Thừa
Rừng chiên đàn không tạp thụ,
Sâu kín um tùm sư tử trú.
Cảnh vắng rừng im một ḿnh chơi,
Cao chạy xa bay chim cùng thú.

Sư tử con, chúng theo mẹ,
Tuổi mới lên ba đà hống khỏe,
Chó rừng dầu bén gót Pháp Vương,
Trăm năm yêu quái há mồm suông!

 

 

圓頓教勿人情
有疑不決直須爭

不是山僧逞人我

修行恐落斷常坑
 

非不非是不是
差之毫釐失千里

是則龍女頓成佛

則善星生陷墜

 

44 Viên đốn giáo vật nhân t́nh,
Hữu nghi bất quyết trực tu tranh.
Bất thị sơn tăng sinh nhân ngă,
Tu hành khủng lạc đoạn thường khanh!

45 Phi bất phi, thị bất thị,
Sai chi hào li thất thiên lư.
Thị tắc Long nữ đốn thành Phật,
Phi tắc Thiện Tinh sanh hăm trụy.

 

XVI -- Pháp Viên Đốn
Pháp viên đốn vượt t́nh thường,
Mọi niềm ngờ vực quyết không vương.
Săi tôi đâu sính bàn nhân ngă,
Sợ lạc đường tu hố đoạn thường.

Thị chẳng thị, phi chẳng phi,
Sai lạc đường tơ ngàn dăm đi,
Thị: đấy Long Nữ thoắt thành Phật,
Phi: đấy Thiện Tinh rơi địa ngục.

 

 

吾早年來積學問
亦曾討疏
尋經論
分別名相不知休

入海算沙徒自困

却被如來苦訶責

數他珍寶有何益

從來蹭
蹬覺虛行
多年枉作風塵客
 

種性邪錯知解
不達如來圓頓制
二乘精進勿道心

外道聰
明無智慧
亦愚癡亦小騃

空拳指上生實

執指為月枉施功

根境法中虛揑怪
 

不見一法即如來
方得名為觀自在

了即業障本
來空
未了應須還夙債
 

饑逢王饍不能飡
病遇醫王爭得瘥
在欲行禪知見力

火中生
蓮終不壞
勇施犯重悟無生

早時成佛于今

 

46 Ngô tảo niên lai tích học vấn,
Diệc tằng thảo sớ tầm kinh luận,
Phân biệt danh tướng bất tri hưu,
Nhập hải toán sa đồ tự khốn,
Khước bị Như Lai khổ ha trách,
Sổ tha trân bửu hữu hà ích?
Ṭng lai tắng đắng giác hư hành,
Đa niên uổng tác phong trần khách!

47 Chủng tánh tà, thác tri giải,
Bất đạt Như Lai viên đốn chế.
Nhị thừa tinh tiến vật đạo tâm,
Ngoại đạo thông minh vô trí huệ.
Diệc ngu si, diệc tiểu ngăi,
Không quyền chỉ  thượng sanh thực giải,
Chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công,
Căn cảnh pháp trung hư niết quái!

48 Bất kiến nhất pháp tức Như Lai,
Phương đắc danh vi Quán Tự Tại.
Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không,
Vị liễu ưng tu hoàn túc trái.

49 Cơ phùng ngọc thiện bất năng xan.
Bệnh ngộ Y Vương chẩm đắc sái?
Tại dục hành thiền tri kiến lực,
Hỏa trung sanh liên chung bất hoại.
Dơng Thi phạm trọng ngộ vô sanh,
Tảo thời thành Phật ư kim tại.

 

XVII -- Chứng Tích Cá Nhân
Ta sớm bao năm chuyên học vấn,
Từng viết sớ sao t́m kinh luận,
Phân biệt danh tướng măi không thôi,
Vào biển đếm cát tự chuốc hận,
Quả đáng bị Như Lai quở trách,
Châu báu của người, có ǵ ích?
Lâu nay đắng đót rơ công suông,
Uổng bấy làm thân phong trần khách!

Tánh tà vạy, giải lạc lầm,
Chẳng được pháp Như Lai đốn chế.
Hai thừa tinh tiến thiếu đạo tâm, 
Ngoại đạo thông minh không trí huệ.
Như trẻ dại, như ngu si,
Thấy nắm tay không quyền tưởng thiệt,
Chấp lấy ngón tay làm mặt nguyệt,
Bóng ma căn cảnh uổng công gh́!

Chẳng thấy một pháp tức Như Lai,
Nên cũng kêu là Quán Tự Tại .
Tỏ rồi, nghiệp chướng hóa thành không.
Chưa tỏ, nợ xưa đành trang trải.

Đói gặp tiệc vua không thể ăn,
Bệnh tránh Y Vương sao mạnh được?
Thiền trong biển dục rơ kiến lực,
Sen trong lửa đỏ muôn đời rực.
Dơng Thi phạm giới chứng vô sanh,
Sớm vẫn viên thành trong cơi tục.

 

 

師子吼無畏說
深嗟懵懂頑皮靼

秖知犯
重障菩提
不見如來開祕訣
 

有二比丘犯婬
波離螢光增罪結

維摩大士頓除疑

猶如
赫日銷霜雪 

不思議解脫力
妙用恒沙也無

四事供養敢辭勞

萬兩黃金亦銷得

粉骨
碎身未足酬
一句了然超百億

 

50 Sư tử hống vô úy thuyết,
Thâm ta mông đổng ngoan b́ đát,
Chỉ tri phạm trọng chướng bồ đề,
Bất kiến Như Lai khai bí quyết.

51 Hữu nhị tỳ khưu phạm dâm sát.
Ba Li huỳnh quang tăng tội kết.
Duy Ma đại sĩ đốn trừ nghi, 
Do như hách nhật tiêu sương tuyết.

52 Bất tư nghị giải thoát lực,
Diệu dụng hằng sa giă vô cực.
Tứ sự cúng dường cảm từ laọ
Vạn lượng hoàng kim diệc tiêu đắc.
Phấn cốt toái thân vị túc thù,
Nhất cú liễu nhiên siêu bách ức.

 

XVIII -- Duy Ma Sư Tử Hống
Sư tử hống thuyết vô úy,
Thương thay ai vẫn mê mờ rối.
Mảng e tội chướng lấp bồ đề,
Chẳng được Như Lai mở kho bí!

Có hai t́ khưu phạm dâm sát,
Đóm huỳnh Ba Li thêm buộc siết.
Bồ tát Duy Ma chốc giải ngờ,
Như vừng dương hực tiêu sương tuyết.

Bàn nghĩ chi sức giải thoát,
Diệu dụng hằng sa như số cát.
Bốn sự cúng dường dẫu nhọc bao,
Muôn lượng vàng ṛng dầu tiêu hết,
Thịt tan xương nát chửa đền xong,
Một câu thấu suốt siêu ngàn ức.

 

 

法中王最高
恒沙如來同共證

我今解此如意珠

信受之者皆相應
 

了了見無一物
亦無人亦無佛

大千沙界海中漚
一切聖賢如電拂
 

假使鐵輪頂上旋
定慧圓明終不失

日可冷月可熱

眾魔不能壞真說
象駕崢嶸謾進途

螗蜋
能拒轍 

大象不遊於兔徑
大悟不拘於小節

莫將管見謗蒼蒼
未了吾今為君訣


 

 

53 Pháp trung Vương tối cao thắng,
Hằng sa Như Lai đồng cộng chứng.
Ngă kim giải thử như ư châu,
Tín thọ chi giả giai tương ứng.

54 Liễu liễu kiến vô nhất vật,
Diệc vô nhân diệc vô Phật.
Đại thiên sa giới hải trung âu,
Nhất thiết thánh hiền như điện phất.

55 Giả sử thiết luân đỉnh thượng triền,
Định huệ viên minh chung bất thất.
Nhật khả lănh, nguyệt khả nhiệt,
Chúng ma bất năng hoại chân thuyết.
Tượng giá tranh vanh mạn tiến đồ,
Thùy kiến đường lang năng cự triệt?

56 Đại tượng bất du ư thố kính,
Đại ngộ bất câu ư tiểu tiết.
Mạc tương quản kiến báng thương thương,
Vị liễu, ngô kim vị quân quyết.

 

XIX -- Pháp Vương Vương Pháp
Đấng Pháp Vương, bậc Tối Thắng,
Hằng sa Như  Lai cùng chung chứng.
Ta nay giải vậy như ư châu,
Người người tin nhận đều tương ứng.

Suốt suốt thấy không một vật,
Cũng không người, cũng không Phật.
Thế giới ba ngàn bọt nước xao,
Mỗi mỗi thánh hiền như điện phất.

Ví phỏng thiết luân trên đầu chuyển,
Định huệ sáng tṛn luôn chẳng biến.
Nguyệt dầu thành lửa, nhật thành băng,
Ma nào phá được chân thuyết hiện?
Xe voi dốc ngược vững đường lên,
Sức mấy bọ trời ngăn bước tiến?

Voi lớn đâu thèm đi dấu thỏ,
Ngộ lớn sá ǵ chút tiết nhỏ.
Đừng ḍm trong ống biếm trời xanh,
Chưa tỏ, v́ anh ta mở rơ.

 

             Minh Quang posted May 30, 2006

 

[Home] [Up] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, mục lục] [Kinh A Di Đà] [Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân] [Kinh Hoa Nghiêm - Trí Tịnh dịch] [Kinh Địa Tạng] [Kinh Tứ Thập Nhị Chương] [Kinh Vu Lan Bồn] [Kinh Di Giáo] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa] [Công Phu Khuya] [Kinh Quán Vô Lượng Thọ] [Kinh A Di Đà nghĩa] [Kinh Thiện Sanh] [Bích Nham Lục] [Đàm Vô Đức Tứ Phần Luật] [Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn] [Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận] [Kinh Ngọc] [Thập Nhị Môn Luận - Thích Thanh Từ] [Kinh A Di Đà Yếu Giải] [Kinh Dược Sư - Thích Huyền Dung] [Kinh Địa Tạng bản dịch ở Bắc Việt] [Kinh Vô Lượng Thọ - Tuệ Đăng] [Kinh Lăng Già - TN Trí Hải] [Kinh Bát Chu Tam Muội] [Kinh Lăng Già - Tuệ Khai] [Kinh Thắng Man - Thanh Từ] [Kinh Giải Thâm Mật 1] [Kinh Pháp Bảo Đàn1] [Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát] [Kinh Duy Ma Cật 1] [Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm] [Chứng Đạo Ca - Vĩnh Giác] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu] [Bồ Tát Giới - Thích Trí Quang] [Kinh Lục Độ Tập - Đại Tạng Kinh 152] [Kinh Phạm Vơng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ] [Mục Lục Càn Long Đại Tạng Kinh] [Kinh Đại An Ban Thủ Ư] [Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Minh Định dịch] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Tuệ Hải dịch] [Luận Đại Thừa Khởi Tín - Mă Minh - Lê Đ́nh Thám dịch] [Kinh Thắng Man Phu Nhân Hội - Chân Hiền Tâm dịch giải] [Kinh Dược Sư - Tuệ Nhận dịch]