Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

阿彌陀經

KINH A DI ĐÀ
(Kinh tụng hàng ngày theo âm Hán)

Nam Mô liên tŕ Hải hội Phật Bồ-tát,

To view Chinese character(
中文), you must have Arial Unicode MS font installed


  PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH
 
佛說阿彌陀經


                  Như thị ngă văn: Nhất thời Phật tại Xá-vệ quốc, Kỳ thọ Cấp-cô-độc viên, dữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bách ngũ thập nhơn câu, giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức: Trưởng-lăo Xá-lợi-Phất, Ma-ha Mục-kiền-Liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-Diên, Ma-ha Câu-hy-La, Ly-bà-đa, Châu-lợi bàn-đà-đà, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu lô Phả-la-đọa, Ca-lưu dà-di, Ma-hà Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà, như thị đẳng chư đại đệ tử. Tinh chư Bồ-tát Ma-ha-tát: Văn-thù-sư-lợi Pháp-vương-tử, A-dật-đa Bồ-tát, Kiền-đà-ha đề Bồ-tát, Thường-tinh-tấn Bồ-tát, dữ như thị đẳng chư đại Bồ-tát, Cập Thích-đề-hoàn nhơn đẳng, vộ lượng chư thiên đại chúng câu.

                 
如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘僧千二百五十人俱。皆是大阿羅漢。眾所知識。長老舍利弗。摩訶目乾連。摩訶迦葉。摩訶迦栴延。摩訶拘絺羅。離婆多。周梨槃陀迦。難陀。阿難陀。羅睺羅。憍梵波提。賓頭盧頗羅墮。迦留陀夷。摩訶劫賓那。薄俱羅。阿樓馱。如是等諸大弟子。并諸菩薩摩訶薩。文殊師利法王子。阿逸多菩薩。乾陀訶提菩薩。常精進菩薩。與如是等諸大菩薩。及釋提桓因等。無量諸天大眾俱

                   Nhĩ thời Phật cáo Trưởng-lăo Xá-lợi-Phất: Tùng thị Tây-phương quá thập vạn ức Phật-độ, hữu thế-giới danh viết Cực-lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-Di-Đà, kim hiện tại thuyết Pháp.

  
                爾時佛告長老舍利弗。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛號阿彌陀。今現在說法。

                   Xá-lợi-Phất: Bỉ độ hà cố danh vi Cực-lạc? Kỳ quốc chúng-sinh vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh Cực-lạc?

   
               舍利弗。彼土何故名為極樂。其國眾生無有眾苦。但受諸樂故名極樂。

                   Hựu Xá-lợi-Phất, Cực-lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la vơng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc, danh vi Cực-lạc?

 
                 又舍利弗。極樂國土。七重欄楯七重羅網七重行樹。皆是四寶周匝圍繞。是故彼國名曰極樂。

                   Hựu Xá-lợi-Phất, Cực-lạc quốc độ, hữu thất bảo tŕ, bát công-đức thủy, sung măn kỳ trung. Tŕ để thuần dĩ kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, kim-ngân, lưu-ly, ph-lê hiệp thành, thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim ngân, lưu-ly, pha-lê, xa-cừ, xiùch-châu, mă-năo, nhi nghiêm sức chi; tŕ trung liên hoa, đại như xa luân, thanh sắùc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc, bạch quang, vi diệu hương khiết. Xá-lợi-Phật, Cực-lạc quốc độ, thành tựu như thị công-đức trang nghiêm.

 
                  又舍利弗。極樂國土有七寶池。八功德水充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道。金銀琉璃頗梨合成。上有樓閣。亦以金銀琉璃頗梨車磲赤珠馬瑙而嚴飾之。池中蓮花大如車輪。青色青光。黃色黃光。赤色赤光。白色白光微妙香潔。舍利弗。極樂國土成就如是功德莊嚴
                  

                   Hựu Xá-lợi-Phất, bỉ Phật quốc độ, thường tấu thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạn đà la hoa, kỳ độ chúng-sinh, thường dĩ thanh đán, các dĩ y kích, thịnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương, thập vạn ức Phật. Tức dĩ thực thời, hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành. Xá-lợi-Phất, Cực-lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

 
                  又舍利弗。彼佛國土常作天樂。黃金為地。晝夜六時天雨曼陀羅華。其國眾生常以清旦各以衣裓盛眾妙華。供養他方十萬億佛。即以食時還到本國。飯食經行。舍利弗。極樂國土成就如是功德莊嚴

                
  Phục thứ, Xá-lợi-Phất, bỉ quốc thường hữu chưởng chưởng kỳ diệu tạp sắc chi điểu: bạch-hạc, khổng-tước, anh-vơ, xá-lợi, ca-lăng-tần-già, cọng mạng chi điểu. Thị chư chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất ḥa nhă âm diễn sướng, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ-đề-phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng sinh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá-lợi-Phất, nhữ vật vị thử điểu thiệt thị tội báo sở sinh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo, Xá-lợi-Phất, kỳ Phật quóc độ, thượng vô tam ác đạo chi danh, hà huống hữu thiệt. Thị chư chúng điểu giai thị A-di-đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác.

                   復次舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥。是諸眾鳥。晝夜六時出和雅音。其音演暢五根五力七菩提分八聖道分如是等法。其土眾生聞是音已。皆悉念佛念法念僧。舍利弗。汝勿謂此鳥實是罪報所生。所以者何。彼佛國土無三惡趣。舍利弗。其佛國土尚無三惡道之名。何況有實。是諸眾鳥。皆是阿彌陀佛。欲令法音宣流變化所作。

                   Xá-lợi-Phất, bỉ Phật quốc độ, vi phong suy động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la vơng, xuất vi diệu âm, thí như bách thiên chưởng nhạc, đồng thời câu tác. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chí tâm. Xá-lợi-Phất. kỳ phật quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
Xá-lợi-Phất, ư nhữ ư vân hà? Bỉ Phật hà cố hiệu A-di-Đà?

 
                  舍利弗。彼佛國土。微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音。譬如百千種樂同時俱作。聞是音者皆自然生念佛念法念僧之心。舍利弗。其佛國土成就如是功德莊嚴。舍利弗。於汝意云何。彼佛何故號阿彌陀。

                   Xá-lợi-Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-di-Đà.

 
                  舍利弗。彼佛光明無量。照十方國無所障礙。是故號為阿彌陀。

                   Hựu Xá-lợi-Phất, bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhơn dân, vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ kiếp, cố danh A-di-Đà.

 
                  又舍利弗。彼佛壽命。及其人民無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。

                   Xá-lợi-Phất, A-di-Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp. Hựu Xá-lợi-Phất bỉ Phật hữu vô lượng vô biên Thanh-văn đệ-tử, giai A-la-hán, phi thị toán số chi sở năng tri. Chư Bồ-tát chúng, diệc phục như thị. Xá-lợi-Phất, bỉ Phật quốc độ, thành tựu như thị công-đức trang-nghiêm.

 
                  舍利弗。阿彌陀佛成佛已來於今十劫。又舍利弗。彼佛有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知。諸諸菩薩亦復如是。舍利弗。彼佛國土成就如是功德莊嚴

               
   Hựu Xá-lợi-Phất, Cực-lạc quốc-độ, chúng-sinh sinh giả, giai thị A-bệ-bạt-trí, kỳ trung đa hữu nhất sinh bổ xứ. Kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a-tăng-kỳ thuyết.

 
                  又舍利弗。極樂國土眾生生者皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇劫說。

                   Xá-lợi-Phất, chúng sinh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhơn, câu hội nhứt xứ

 
                  舍利弗。眾生聞者。應當發願願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人俱會一處。

                   Xá-lợi-Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhơn duyên đắc sinh bỉ quốc.

                   舍利弗。不可以少善根福德因緣得生彼國。

                   Xá-lợi-Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, văn thuyết A-di-Đà Phật, chấp tŕ danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhơn lâm mạng chung thời, A-di-Đà Phật dữ chư Thánh-chúng, hiện tại kỳ tiền. Thị nhơn chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc văng sinh A-di-Đà Phật Cực-lạc quốc độ.

                   舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖眾。現在其前。是人終時心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。

                   Xá-lợi-Phất, ngă kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Nhược hữu chúng sinh văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyệt, sinh bỉ quốc độ.

 
                  舍利弗。我見是利故說此言。若有眾生聞是說者。應當發願生彼國土

                   Xá-lợi-Phất, như ngă kim giả, tán thán A-di-Đà Phật, bất khả tư ngh́ công đức chi lợi.

                   舍利弗。如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。

                
   Đông phương diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di-tướng Phật, Đại-tu-di Phật, Tu-di quang Phật, Diệu-âm Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị “xưng tán bất khả tư ngh́ công-đức, nhất thế chư Phật, sở hộ niệm kinh”.

 
                  東方亦有阿閦鞞佛。須彌相佛。大須彌佛。須彌光佛。妙音佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

                   Xá-lợi-Phất, Nam phương thế-giới hữu Nhật-nguyệt-đăng Phật, Danh văn-quang Phật, Đại diệm-kiên Phật, Tu-di-đăng Phật, Vô-lượng tinh-tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị “xưng tán bất khả tư ngh́ công-đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh”.

                   舍利弗。南方世界有日月燈佛。名聞光佛。大焰肩佛。須彌燈佛。無量精進佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

                   Xá-lợi-Phất, Tây phương thế-giới hữu Vô-lượng thọ Phật, Vô-lượng tướng Phật, Vô-lượng tràng Phật, Đại quang Phật, Đại minh Phật, Bảo tướng phật, Tịnh quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị “xưng tán bất khả tư ngh́ công-đức , nhất thế chư Phật, sở hộ niệm kinh”.

                   舍利弗。西方世界有無量壽佛。無量相佛。無量幢佛。大光佛。大明佛。寶相佛。淨光佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

                   Xá-lợi-Phất, Bắc phương thế-giới hữu diệm kiên Phật, Tối-thắng-âm Phật, Nan-trở Phật, Nhựt-sinh Phật, Vơng minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ-quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị “xưng tán bất khả tư ngh́ công-đức, nhất thế chư Phật, sở hộ niệm kinh”.

                   舍利弗。北方世界有焰肩佛。最勝音佛。難沮佛。日生佛。網明佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

                   Xá-lợi-Phất, Hạ phương thế-giới, hữu Sư-tử Phật, Danh-văn Phật, Danh quang Phật, Đạt-ma Phật, Pháp-tràng Phật, Tŕ-pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị “xưng tán bất khả tư ngh́ công-đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh”.

                   舍利弗。下方世界有師子佛。名聞佛。名光佛。達摩佛。法幢佛。持法佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

                   Xá-lợi-Phất, Thượng phương thế-giới hữu Phạm-âm Phật, Tức-vương Phật, Hương thượng Phật, Hương-quang Phật, Đại-diệm kiên Phật, Tạp sắc Bảo-hoa Nghiêm-thân Phật, Ta-la Thọ-vương Phật, Bảo-hoa đức Phật, Kiến-nhất-thế nghĩa Phật, Như-tu-di-sơn Phật, Như thị đẳng hằng-hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị “xưng tán bất khả tư ngh́ công-đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh”.

                   舍利弗。上方世界有梵音佛。宿王佛。香上佛。香光佛。大焰肩佛。雜色寶華嚴身佛。娑羅樹王佛。寶華德佛。見一切義佛。如須彌山佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

                   Xá-lợi-Phất, ư nhữ ư vân hà? hà cố danh vi “nhất thế chư Phật, sở hộ niệm kinh?” Xá-lợi-Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện-nữ nhơn, văn thị kinh, thọ tŕ giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhơn giai vi nhất thế chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển ư A-nậu đa-la Tam miệu Tam-Bồ-đề. Thị cố Xá-lợi-Phất, nhữ đẳng giai đương tín thọ ngă ngữ, cập chư Phật sở thuyết.

                   舍利弗。於汝意云何。何故名為一切諸佛所護念經。舍利弗。若有善男子善女人。聞是經受持者。及聞諸佛名者。是諸善男子善女人。皆為一切諸佛共所護念。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗。汝等皆當信受我語及諸佛所說

                   Xá-lợi-Phất, nhựơc hữu nhơn dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A-di-Đà Phật quốc giả, thị chư nhơn đẳng giai đắc bất thối chuyển ư A-nậu đa-la Tam miệu Tam Bồ-đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sinh, nhược kim sinh, nhược đương sinh. Thị cố Xá-lợi-Phất, chư thiện nam tử, thiện-nữ nhơn, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, sinh bỉ quốc độ.

                   舍利弗。若有人已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土若已生。若今生。若當生。是故舍利弗。諸善男子善女人。若有信者。應當發願生彼國土

                   Xá-lợi-Phất, như ngă kim giả, xưng tán chư Phật, bất khả tư ngh́ công đức; bỉ chư Phật đẳng diệt xưng tán ngă bất khả tư ngh́ công đức, nhi tác thị ngôn: Thích ca Mâu-ni Phật, năng vi thậm nan hy hữu chi sự: năng ư Ta-bà quốc-độ, ngũ trược ác thế: kiếp trược, kiến trược, phiền năo trược, chúng sinh trược, mạng trược trung, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề, vị chư chúng sinh, thuyết thị nhất thế thế-gian nan tín chi pháp.

                   舍利弗。如我今者稱讚諸佛不可思議功德。彼諸佛等。亦稱說我不可思議功德。而作是言。釋迦牟尼佛能為甚難希有之事。能於娑婆國土五濁惡世。劫濁。見濁。煩惱濁。眾生濁。命濁中。得阿耨多羅三藐三菩提。為諸眾生。說是一切世間難信之法。

                   Xá-lợi-Phất, đương tri ngă ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề, vị nhứt thế thế gian, thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi thậm nan.

                   舍利弗當知。我於五濁惡世。行此難事。得阿耨多羅三藐三菩提。為一切世間。說此難信之法。是為甚難。

                   Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá-lợi-Phất, cập chư Tỳ-kheo, nhất thế thế-gian, Thiên, nhơn, A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.

                   佛說此經已。舍利弗及諸比丘。一切世間天人阿修羅等。聞佛所說歡喜信受。作禮而去

        佛說阿彌陀經


Châu-Ngọc đánh máy April 27, 2001
Minh Quang xếp chữ nho
 

Up ] Kinh Chánh-Pháp-Hoa, mục lục ] [ Kinh A Di Đà ] Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân ] Kinh Hoa Nghiêm - Trí Tịnh dịch ] Kinh Địa Tạng ] Kinh Tứ Thập Nhị Chương ] Kinh Vu Lan Bồn ] Kinh Di Giáo ] Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ] Công Phu Khuya ] Kinh Quán Vô Lượng Thọ ] Kinh A Di Đà nghĩa ] Kinh Thiện Sanh ] Bích Nham Lục ] Đàm Vô Đức Tứ Phần Luật ] Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn ] Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận ] Kinh Ngọc ] Thập Nhị Môn Luận - Thích Thanh Từ ] Kinh A Di Đà Yếu Giải ] Kinh Dược Sư - Thích Huyền Dung ] Kinh Địa Tạng bản dịch ở Bắc Việt ] Kinh Vô Lượng Thọ - Tuệ Đăng ] Kinh Lăng Già - TN Trí Hải ] Kinh Bát Chu Tam Muội ] Kinh Lăng Già - Tuệ Khai ] Kinh Thắng Man - Thanh Từ ] Kinh Giải Thâm Mật 1 ] Kinh Pháp Bảo Đàn1 ] Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát ] Kinh Duy Ma Cật 1 ] Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm ] Chứng Đạo Ca - Vĩnh Giác ] Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn ] Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu ] Bồ Tát Giới - Thích Trí Quang ] Kinh Lục Độ Tập - Đại Tạng Kinh 152 ] Kinh Phạm Vơng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ ] Mục Lục Càn Long Đại Tạng Kinh ] Kinh Đại An Ban Thủ Ư ] Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới ] Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Minh Định dịch ] Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Tuệ Hải dịch ] Luận Đại Thừa Khởi Tín - Mă Minh - Lê Đ́nh Thám dịch ] Kinh Thắng Man Phu Nhân Hội - Chân Hiền Tâm dịch giải ] Kinh Dược Sư - Tuệ Nhận dịch ]