Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

Thích-Viên-Giác dịch
 Chương mở đầu:
Sau khi Đức Thế-Tôn thành-đạo, Ngài suy-nghĩ rằng: “Con đường ly-dục là con đường tốt nhất để đạt được sự thanh-tịnh, an-trú trong đại thiền-định mới hàng-phục được chúng ma”. Ở tại vườn Lộc-Uyển, Ngài chuyển bánh xe pháp về bốn chân-lư đó cho năm anh em Kiều-Trần-Như đều chứng được đạo-quả. Mỗi khi có những thầy Tỳ-Kheo nào nêu lên những điều chưa rơ, cầu Phật chỉ, Đức Thế Tôn giảng-giải làm cho tất cả đều được khai-ngộ, chắp tay cung-kính theo lời Phật dạy.

Chương 1:
Từ-giă cha mẹ đi xuất-gia học Đạo, thấu rơ nguồn tâm, hiểu vô-vi pháp, được gọi là bậc Sa-môn. Thường giữ-ǵn 250 giới, sống đời thanh-tịnh, thực-hành bốn chân-đạo, thành-tựu quả-vị A-la-hán.
Vị chứng quả A-la-hán có thể phi-hành, biến-hóa, kéo dài mạng sống, ở đời động cả trời đất.
Thứ đến là quả A-na-hàm. Vị chứng A-na-hàm, khi tuổi thọ hết, thần-thức sẽ sinh lên cơi trời thứ mười chín th́ chứng quả A-la-hán.
Thứ đến là quả Tư-đà-hàm, người chứng quả Tư-đà-hàm, một lần sanh lên cơi trời, một lần sanh xuống cơi người, th́ chứng quả A-la-hán.
Kế đến là quả Tu-đà-hoàn. Người chứng quả Tu-đà-hoàn phải bảy lần sanh, bảy lần tử mới chứng quả A-la-hán.
Người chứng quả A-la-hán là người đă đoạn-tận ái-dục, như tay chân bị chặt không thể sử-dụng trở lại được.

Chương 2:
Đức Phật dạy rằng: “Người xuất-gia làm Sa-môn th́ phải từ bỏ ái dục, biết được nguồn tâm, thấu-triệt giáo-pháp của Phật, hiểu pháp vô-vi. Bên trong không có cái để được, bên ngoài không có chỗ để cầu. Tâm không chấp-thủ nơi Đạo, cũng không hệ-lụy bởi nghiệp, không có suy-tưởng, không có tạo-tác, không có tu, không có chứng, chẳng cần trải qua các thánh-vị mà tự thành cao tột, gọi đó là Đạo.”

Chương 3:
Đức Phật dạy: “Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa-môn, lănh-thọ giáo-pháp của Phật th́ phải xả bỏ của cải thế-gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn-thận không trở lại lần thứ hai. Điều làm cho người ta ngu muội là ái dục.”

Chương 4:
Đức Phật dạy: “Chúng-sanh lấy mười việc làm điều thiện, cũng lấy mười việc làm điều ác. Mười việc ấy là ǵ? Thân có ba, miệng có bốn, ư có ba. Thân có ba là: Giết hại, trộm cắp, dâm dục.
Lưỡi có bốn là: Nói hai lưỡi, nói độc ác, nói dối trá, nói hoa-mỹ.
Ư có ba là: Tật đố, sân hận, ngu si.
Mười điều ấy không phù-hợp với con đường của bậc Thánh, gọi là hành-vi ác.
Nếu mười điều ác này được đ́nh-chỉ th́ gọi là mười điều thiện vậy”.

Chương 5:
Đức Phật dạy: ”Người có lầm-lỗi mà không tự sám-hối để mau chấm-dứt tâm tạo tội ấy, th́ tội-lỗi càng chồng-chất vào thân như nước chảy về biển, dần dần trở nên sâu rộng. Nếu người có tội mà tự nhận biết tội, bỏ ác làm lành, th́ tội-lỗi tự diệt, như bệnh được đổ mồ hôi dần dần sẽ khỏi bệnh.”

Chương 6:
Đức Phật dạy rằng: “Người ác nghe nói ai làm điều thiện th́ đến để phá-hoại. Khi gặp người như vậy, các ông phải tự-chủ, đừng có tức giận trách móc, bởi v́ kẻ mang điều ác đến th́ họ sẽ lănh-thọ điều ác đó.”

Chương 7:
Đức Phật dạy: “Có người nghe Ta giữ Đạo, thực-hành tâm đại-nhân-từ, nên đến mắng Ta; Ta im lặng không phản-ứng. Người kia mắng xong, Ta liền hỏi: “Ông đem lễ vật biếu người khác, người kia không nhận, th́ lễ vật ấy trở về với ông không?” Đáp: “Về chứ!” Ta bảo: “Nay ông mắng Ta, Ta không nhận, th́ ông tự rước họa vào thân, giống như vang theo tiếng, bóng theo h́nh, rốt cuộc không rời nhau được. Vậy, hăy cẩn-thận, đừng làm điều ác!”

Chương 8:
Đức Phật dạy: “Kẻ ác hại người hiền giống như ngước mặt lên trời mà nhổ nước miếng rơi xuống mặt ḿnh. Ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến người khác, trở lại dơ thân ḿnh. Người hiền không thể hại mà c̣n bị họa diệt thân.”

Chương 9:
Đức Phật dạy: “Học rộng, nghe nhiều, mến đạo, th́ đạo khó gặp. Thủ chí hành đạo th́ đạo rất lớn.”

Chương 10:
Đức Phật dạy rằng:
“Thấy người thực-hành bố-thí, hoan-hỉ giúp đỡ th́ được phước rất lớn.” Có vị Sa-môn hỏi Phật:
“Phước này có hết không?” Phật đáp:
“Thí như lửa của ngọn đuốc, vài trăm ngàn người đem đuốc đến mồi lửa về để nấu ăn hay để thắp sáng, lửa ngọc đuốc này vẫn như cũ. Phước của người hoan-hỉ hỗ-trợ cho người thực-hành bố-thí cũng vậy.”

Chương 11:
Đức Phật dạy:
“Cho một trăm người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn. Cho một ngàn người thiện ăn không bằng cho một người thọ ngũ-giới ăn. Cho một vạn người thọ ngũ-giới ăn không bằng cho một vị Tu Đà Hoàn ăn. Cho một trăm vị Tu Đà Hoàn ăn không bằng cho một vị Tư Đà Hàm ăn. Cho một ngàn vạn vị Tư Đà Hàm ăn không bằng cho một vị A Na Hàm ăn. Cho một ức vị A Na Hàm ăn không bằng cho một vị A La Hán ăn. Cho mười ức vị A La Hán ăn không bằng cho một vị Bích Chi Phật ăn. Cho một trăm ức vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho một vị Phật ba đời ăn (Tam Thế Phật). Cho một ngàn ức vị Phật ba đời ăn không bằng cho một vị Vô-niệm, Vô-trụ, Vô-tu, Vô-chứng ăn.”

Chương 12:
Đức Phật dạy: “Làm người có hai mươi điều khó:
1- Nghèo-nàn bố-thí là khó
2- Giàu sang học đạo là khó
3- Bỏ thân-mạng quyết chết là khó
4- Thấy được kinh Phật là khó
5- Sanh vào thời có Phật là khó
6- Nhẫn sắc nhẫn dục là khó
7- Thấy tốt không cầu là khó
8- Bị nhục không tức là khó
9- Có thế-lực không dựa là khó
10- Gặp việc vô-tâm là khó
11- Học rộng nghiên-cứu sâu là khó
12- Diệt-trừ ngă-mạn là khó
13- Không khinh người chưa học là khó
14- Thực-hành tâm b́nh-đẳng là khó
15- Không nói chuyện phải, trái là khó
16- Gặp được thiện-tri-thức là khó
17- Thấy tánh học đạo là khó
18- Tùy-duyên hóa-độ người là khó
19- Thấy cảnh tâm bất-động là khó
20- Khéo biết phương-tiện là khó.”

Chương 13:
Có vị Sa-môn hỏi Phật:
“Do nguyên-nhân ǵ mà biết được đời trước và đạt được sự cao tột của Đạo?” Đức Phật dạy:
“Đoạn trừ tham-dục, ḷng không mong cầu th́ sẽ có khả-năng biết được đời trước. Thanh-tịnh tâm-tư, giữ vững ư-chí th́ có thể đạt được hiển-lộ.”

Chương 14:
Có vị Sa-môn hỏi Phật:
“Điều ǵ là Thiện? Điều ǵ là lớn?”. Đức Phật dạy:
“Thực-hành chánh-đạo, giữ sự chân-thật là Thiện. Chí-nguyện hợp với Đạo là lớn.”

Chương 15:
Có vị Sa-môn hỏi Đức Phật:
“Điều ǵ là mạnh nhất? Điều ǵ là sáng nhất?”. Đức Phật dạy:
“Nhẫn-nhục là mạnh nhất v́ không chứa ác-tâm nên tăng sự an ổn. Người nhẫn-nhục không làm điều ác, được mọi người tôn-kính. Tâm ô-nhiễm đă được đoạn-tận, không c̣n dấu vết, gọi là sáng nhất, v́ tất cả mọi vật trong mười phương, từ vô-thỉ thuở chưa có trời đất cho đến ngày nay, không vật ǵ là không thấy, không vật ǵ là không biết, không vật ǵ là không nghe, đạt được Nhất-Thiết Trí, như vậy được gọi là sáng nhất.”

Chương 16:
Đức Phật dạy:
“Người giữ ái-dục ở trong ḷng th́ không thấy được Đạo. Thí dụ như nước trong mà lấy tay khuấy động, người ta đến soi không thấy bóng của ḿnh. Người do v́ ái-dục khuấy động mà trong tâm ô-nhiễm nổi lên nên không thấy được Đạo. Các thầy Sa-môn cần phải xả-ly ái-dục. Ái-dục hết rồi, có thể thấy Đạo được.”

Chương 17:
Đức Phật dạy:
“Người thấy được Đạo cũng như cầm đuốc vào trong nhà tối, bóng tối liền mất, c̣n lại ánh sáng. Người học đạo mà thấy được chân-lư th́ vô-minh liền diệt, chỉ c̣n trí-huệ.”

Chương 18:
Đức Phật dạy:
“Pháp của ta là NIỆM mà không c̣n chủ-thể niệm và đối-tượng niệm, LÀM mà không c̣n chủ-thể làm và đối-tượng làm, NÓI mà không có chủ-thể nói và đối-tượng nói, TU mà không c̣n chủ-thể tu và đối-tượng tu. Người hiểu biết th́ rất gần, kẻ mê th́ rất xa. Đứt đường ngôn-ngữ, không vật nào ràng buộc. Sai chỉ một hào-ly là mất tức khắc.”

Chương 19:
Đức Phật dạy:
“Quán trời đất nghĩ là vô-thường, quán thế-giới nghĩ là vô-thường, quán linh-giác tức là Bồ-Đề. Hiểu biết như vậy th́ chóng đắc đạo.”

Chương 20:
Đức Phật dạy:
“Phải biết rằng bốn đại ở trong thân-thể, mỗi đại có một cái tên (Địa, Thủy, Hỏa, Phong - Đất, Nước, Gió, Lửa) đều là không có Ngă, cái Ngă đă không có, th́ cái Có chỉ như ảo-hóa mà thôi.”

Chương 21:
Đức Phật dạy: “Người thuận theo ḷng dục để mong được danh-tiếng, khi danh-tiếng vừa nổi, th́ thân đă mất rồi. Ham muốn cái danh-tiếng thường-t́nh mà không lo học đạo chỉ uổng công mệt sức mà thôi. Giống như đốt hương, khi người ta ngửi được mùi thơm, th́ cây hương đă tàn rồi. Lửa (tham danh-tiếng) tác-hại thân c̣n di lụy về sau.”

Chương 22:
Đức Phật dạy:
“Tiền tài và sắc đẹp đối với con người rất khó buông xả. (Tiền tài và sắc đẹp ấy) Giống như chút mật trên lưỡi dao, không đủ cho bữa ăn ngon, thế mà kẻ liếm vào th́ bị nạn đứt lưỡi.”

Chương 23:
Đức Phật dạy:
“Người bị vợ con, nhà cửa ràng buộc c̣n hơn là lao ngục. Lao ngục có kỳ-hạn được phóng-thích, c̣n đối với vợ con không có ư-tưởng xa rời. Khi đă đam-mê sắc đẹp, đâu có sợ ǵ, cho dù tai-họa nơi miệng cọp ḷng vẫn cam chịu, tự đắm ḿnh vào chốn bùn lầy. V́ vậy nên gọi là phàm-phu. (Nếu ai) thấu rơ lẽ này sẽ là kẻ xuất-trần A-la-hán.”

Chương 24:
Đức Phật dạy:
“Trong các thứ ái-dục, không ǵ bằng sắc dục. Sự tham muốn sắc dục mạnh hơn mọi thứ khác. Chỉ có một sắc dục như vậy, nếu có cái thứ hai giống như sắc dục th́ người trong thiên-hạ không có ai có thể tu-tập theo đạo.”

Chương 25:
Đức Phật dạy:
“Người đam-mê ái-dục giống như người cầm đuốc đi ngược gió, chắc chắn sẽ bị tai-họa cháy tay.”

Chương 26:
Thiên-thần dâng cho Đức Phật một ngọc-nữ với ư-đồ phá-họai tâm ư của Phật.
Phật bảo:
“Túi da ô-uế, ngươi đến đây làm ǵ? Đi đi, ta không dùng đâu.” Thiên-thần càng thêm kính-trọng, do đó mà hỏi về ư của Đạo. Đức Phật v́ ông mà giảng pháp. Ông nghe xong, đắc quả Tu-Đà-Hoàn.

Chương 27:
Đức Phật dạy:
“Người thực-hành theo Đạo như khúc gỗ trên mặt nước trôi theo ḍng sông. Nếu không bị người ta vớt, không bị quỷ thần ngăn trở, không bị nước xoáy làm cho dừng lại, và không bị hư nát, ta bảo-đảm rằng khúc cây ấy sẽ ra đến biển. Người học đạo nếu không bị t́nh-dục mê-hoặc, không bị tà-kiến làm rối loạn, tinh-tấn tu-tập đạo giải-thoát, ta bảo-đảm người này sẽ đắc đạo.”

Chương 28:
Đức Phật dạy:
“Phải thận-trọng, đừng chủ-quan với tâm ư của ông. Tâm ư của ông không thể tin được, (v́ vậy) hăy thận-trọng đừng gần nữ-sắc. Gần gũi với nữ-sắc th́ tai-họa phát-sinh. Khi nào chứng quả A-La-Hán rồi mới có thể tin vào tâm ư của ông.”

Chương 29:
Đức Phật dạy:
“Phải thận-trọng, đừng nên nh́n ngắm nữ-sắc, cũng đừng nói chuyện với nữ-nhân. Nếu (bắt buộc) phải nói chuyện với họ th́ phải giữ tâm chánh-trực và suy nghĩ rằng: ”Ta làm Sa-môn sống giữa cuộc đời ô-nhiễm, phải như hoa sen không bị bùn làm ô-nhiễm. Nghĩ rằng người (nữ) già như mẹ, người (nữ) lớn tuổi (hơn ḿnh) như chị, người (nữ) nhỏ (hơn ḿnh) như em gái, đứa bé (gái) như con, sinh khởi tâm cứu-độ họ được giải-thoát. Như vậy liền diệt được ư-niệm xấu đối với nữ-nhân.”

Chương 30:
Đức Phật dạy:
“Là người tu-hành phải coi ḿnh giống như kẻ mang cỏ khô, thấy lửa đến phải tránh, người học đạo thấy các đối-tượng dục-lạc phải tránh xa”.

Chương 31:
Đức Phật dạy:
“Có người lo lắng v́ ḷng dâm-dục không dứt nên muốn đoạn âm”. Phật dạy rằng:
“Đoạn âm không bằng đoạn tâm. Tâm như vị công-tào, công-tào nếu ngưng th́ kẻ tùng-sự đều ngưng, tâm tà không ngưng th́ đoạn âm có ích ǵ?”. Phật v́ ông mà nói kệ:
“Dục sinh từ nơi ư. Ư do tư-tưởng sanh, hai tâm đều tịch lặng, không mê sắc cũng không hành dâm”.
Phật dạy: “Bài kệ này do Đức Phật Ca Diếp nói.”

Chương 32:
Đức Phật dạy:
“Con người do ái-dục mà sinh sầu ưu, do sầu ưu mà sinh sợ hăi. Nếu thoát-ly ái-dục, th́ có ǵ mà sầu ưu, có ǵ mà sợ hăi.”

Chương 33:
Đức Phật dạy:
“Người tu-hành theo đạo như một người chiến-đấu với vạn người. Mặc áo giáp ra cửa, tâm ư hoặc khiếp nhược, hoặc đi nửa đường thối lui, hoặc chiến-đấu đến chết, hoặc đắc thắng mà về. Người Sa-môn học đạo (cũng vậy) phải có ư-chí kiên-cường, dũng-mănh tiến lên, không sợ cảnh-tượng trước mặt (làm chướng ngại), phá tan các loài ma để đắc đạo, thành đạo-quả.”

Chương 34:
Có một thầy Sa-môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Đức Phật Ca Diếp, tiếng ông ấy buồn bă, như tiếc nuối thối lui.
Đức Phật mới hỏi:
“Xưa kia, khi ở nhà ông thường làm nghề ǵ?”. Đáp rằng: “Thích chơi đàn cầm”. Đức Phật hỏi:
“Khi dây đàn chùng th́ sao?”. Đáp rằng: “Không kêu được”. Hỏi: “Giây đàn căng quá th́ sao?” Đáp rằng: “Tiếng bị mất”. Hỏi: “Không căng không chùng th́ sao?” Đáp: “Các âm-thanh đầy đủ”. Đức Phật dạy:
“Người Sa-môn học đạo cũng như vậy, tâm ư được quân-b́nh th́ mới có thể đắc Đạo. Đối với sự tu đạo mà căng thẳng quá làm cho thân mệt mỏi, khi thân mệt mỏi th́ tâm ư sẽ sinh phiền-năo. Tâm ư đă sanh phiền-năo th́ công-hạnh sẽ thối lui. Khi công-hạnh đă thối lui th́ tội lỗi tăng-trưởng. Chỉ có sự thanh-tịnh và an-lạc, đạo mới không mất được.”

Chương 35:
Đức Phật dạy:
“Như người luyện sắt gạn lọc phần cặn bă c̣n lại sắt tinh-luyện, chế-tạo dồ dùng một cách tinh-xảo. Người học đạo phải loại bỏ tâm ư ô-nhiễm đi th́ công-hạnh trở nên thanh-tịnh.”

Chương 36:
Đức Phật dạy:
“Kẻ rời bỏ ác-đạo được làm con người là khó. Làm con người rồi mà tránh được thân nữ làm được thân nam là khó. Làm được thân nam rồi mà sáu giác-quan đầy đủ là khó. Sáu giác-quan đủ rồi mà được sinh sống ở nơi văn-minh là khó. Sinh sống ở nơi văn-minh rồi mà được gặp Phật ở đời là khó. Đă gặp thời Phật rồi mà được gặp Phật-Pháp là khó. Gặp được Phật Pháp rồi mà khởi được niềm tin là khó. Khởi được niềm tin rồi mà phát-tâm Bồ-Đề là khó. Phát-tâm Bồ-Đề rồi mà đạt đến chỗ vô-tu vô-chứng là khó.”

Chương 37:
Đức Phật dạy:
“Đệ-tử của ta tuy ở xa ta vài ngh́n dặm, luôn nghĩ đến giới-pháp của ta th́ chắc chắn sẽ chứng được đạo quả. Ở gần bên ta, tuy thường gặp mà không thực-hành theo giới-pháp của ta, cuối cùng vẫn không chứng được đạo.”

Chương 38:
Đức Phật hỏi một vị Sa-môn:
“Sinh-mạng của con người tồn-tại bao lâu?” Đáp rằng: “Trong vài ngày.” Phật nói: “Ông chưa hiểu đạo.” Đức Phật lại hỏi một vị Sa-môn khác:
“Sinh-mạng con người tồn-tại bao lâu?” Đáp: “Khoảng một bữa ăn.” Phật nói: “Ông chưa hiểu đạo.” Đức Phật lại hỏi một vị Sa-môn khác nữa:
“Sinh-mạng con người tồn-tại bao lâu?” Đáp: “Khoảng một hơi thở.” Phật khen:
“Hay lắm! Ông là người hiểu Đạo.”

Chương 39:
Đức Phật dạy:
“Người tu học theo con đường của Phật th́ phải tin-tưởng và thực-hành những lời Phật dạy. Thí dụ như ăn mật, ở giữa hay chung quanh bát đều ngọt. Giáo-pháp của ta cũng vậy” (đều có vị ngọt giải-thoát).

Chương 40:
Đức Phật dạy:
“Sa-môn hành-đạo đừng như con trâu kéo vất vả; thân tuy có tu-tập mà tâm không tu-tập. Nếu tâm có tu-tập th́ không cần thân tu-tập (theo h́nh-thức bên ngoài).”

Chương 41:
Đức Phật dạy:
“Người hành-đạo giống như con trâu chở nặng đi trong bùn sâu, mệt lắm mà không dám nh́n hai bên, ra khỏi bùn lầy rồi mới có thể nghỉ ngơi. Người Sa-môn phải luôn quán-chiếu t́nh-dục c̣n hơn bùn lầy, một ḷng nhớ đạo mới có thể khỏi bị khổ vậy.”

Chương 42:
Đức Phật dạy:
“Ta xem địa-vị vương-hầu như bụi qua kẽ hở, xem vàng ngọc quư giá như ngói gạch, xem y-phục tơ lụa như giẻ rách, xem đại-thiên thế-giới như một hạt cải, xem nước ao A-nậu như dầu thoa chân, xem cửa phương-tiện như các vật quư giá hóa hiện, xem pháp vô-thượng-thừa như mộng thấy vàng bạc lụa là, xem Phật-đạo như hoa đốm trước mắt, xem thiền-định như núi tu-di, xem Niết-bàn như ngày đêm đều thức, xem phải trái như sáu con rồng múa, xem pháp b́nh-đẳng như nhất-chơn-địa, xem sự thịnh suy như cây cỏ bốn mùa.”

Thích Viên Giác dịch
Truờng cơ-bản Phật-Học Long-An 1995

Tiểu Đăng gởi lên vn-buddhism@saigon.com 20 Nov 1997
Web: http://www.saigon.com/tdang/
VN-Buddhism@saigon.com - http://saomai.org/~binhp/vn-buddhism


 

  Up ] Kinh A Di Đà ] Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân ] Kinh Hoa Nghiêm - Trí Tịnh dịch ] Kinh Địa Tạng ] [ Kinh Tứ Thập Nhị Chương ] Kinh Vu Lan Bồn ] Kinh Di Giáo ] Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ] Công Phu Khuya ] Kinh Quán Vô Lượng Thọ ] Kinh A Di Đà nghĩa ] Kinh Thiện Sanh ] Bích Nham Lục ] Đàm Vô Đức Tứ Phần Luật ] Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn ] Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận ] Kinh Ngọc ] Thập Nhị Môn Luận - Thích Thanh Từ ] Kinh A Di Đà Yếu Giải ] Kinh Dược Sư - Thích Huyền Dung ] Kinh Địa Tạng bản dịch ở Bắc Việt ] Kinh Vô Lượng Thọ - Tuệ Đăng ] Kinh Lăng Già - TN Trí Hải ] Kinh Bát Chu Tam Muội ] Kinh Lăng Già - Tuệ Khai ] Kinh Thắng Man - Thanh Từ ] Kinh Giải Thâm Mật 1 ] Kinh Pháp Bảo Đàn1 ] Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát ] Kinh Duy Ma Cật 1 ] Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm ] Chứng Đạo Ca - Vĩnh Giác ] Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn ] Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu ] Bồ Tát Giới - Thích Trí Quang ] Kinh Lục Độ Tập - Đại Tạng Kinh 152 ] Kinh Phạm Vơng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ ] Mục Lục Càn Long Đại Tạng Kinh ] Kinh Đại An Ban Thủ Ư ] Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới ] Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Minh Định dịch ] Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Tuệ Hải dịch ] Luận Đại Thừa Khởi Tín - Mă Minh - Lê Đ́nh Thám dịch ] Kinh Thắng Man Phu Nhân Hội - Chân Hiền Tâm dịch giải ] Kinh Dược Sư - Tuệ Nhận dịch ] Kinh Chánh-Pháp-Hoa, mục lục ] Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa - mục lục ]