Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

horizontal rule

Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quyển 34
Kinh số 264

Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Xà-na-quật-đa Cấp-đa, nước Thiên Trúc.

 

KINH THIÊM PHẨM DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

 

 

QUYỂN 4

 

Phẩm 8: THỌ KƯ NĂM TRĂM ĐỆ TỬ

 

Bấy giờ Tôn giả Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử được nghe trí tuệ phương tiện tùy nghi nói pháp của Đức Thế Tôn, lại nghe Phật thọ kư cho các đại đệ tử thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nghe những việc nhân duyên đời trước, nghe chư Phật có sức thần thông, tự tại lớn nên tâm vui mừng thanh tịnh chưa từng có, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lạy sát chân rồi đứng qua một bên chăm chú chiêm ngưỡng tôn nhan Đức Phật suy nghĩ: “Thế Tôn thật kỳ diệu, việc làm hiếm có, thuận theo bao nhiêu chủng tánh của thế gian, dùng trí tuệ phương tiện để thuyết pháp cứu vớt chúng sinh ra khỏi tham đắm. Công đức của Phật chúng con không thể dùng lời nói để diễn tả được, chỉ có Đức Thế Tôn mới biết chí nguyện trong thâm tâm của chúng con.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

- Các ông có thấy Tôn giả Phú-lâu-na không? Ta thường khen Tôn giả là bậc nhất trong hạng người thuyết pháp, đầy đủ các công đức, siêng năng, cần mẫn hộ tŕ giúp thêm việc tuyên dương chánh pháp của ta, có năng lực chỉ dạy, giáo hóa làm an vui cho bốn chúng, giải thích trọn vẹn chánh pháp của Phật đem lại nhiều lợi ích cho những người đồng phạm hạnh. Ngoài Đức Như Lai ra không ai có thể biết được tài biện luận của ông ấy. Các ông chớ cho rằng Phú-lâu-na chỉ tuyên dương chánh pháp của ta, mà ở nơi chín mươi ức Đức Phật quá khứ, trong những vị thuyết pháp thời ấy, Tôn giả cũng là người thuyết pháp bậc nhất, lại là vị thông suốt rơ ràng về pháp không của chư Phật đă nói, được bốn trí vô ngại thường hay nói pháp thanh tịnh, chính xác không có nghi lầm, đầy đủ sức thần thông của Bồ-tát, tùy theo tuổi thọ mà thực hành phạm hạnh. Người ở thời Đức Phật kia đều cho rằng Tôn giả thật là Thanh văn, nhưng Phú-lâu-na dùng phương tiện này làm lợi ích cho vô lượng trăm ngàn chúng sinh, hóa độ vô số người làm cho họ đứng trong Tuệ giác vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ông v́ muốn nghiêm tịnh cơi Phật nên thường làm Phật sự giáo hóa chúng sinh.

Này các Tỳ-kheo! Thời kỳ bảy Đức Phật, Phú-lâu-na cũng là bậc nhất trong những người thuyết pháp. Nay Hiền giả cũng đứng đầu trong những người thuyết pháp của ta. Trong hiền kiếp đương lai, Hiền giả cũng là người như vậy, đều hộ tŕ tuyên dương chánh pháp của Phật. Trong đời vị lai đều hộ tŕ việc tuyên dương chánh pháp của vô lượng, vô biên Đức Phật, giáo hóa làm lợi ích cho vô số chúng sinh, làm cho họ đứng trong Tuệ giác vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, để làm cơi Phật thanh tịnh nên thường siêng năng giáo hóa chúng sinh dần dần đầy đủ đạo hạnh Bồ-tát.

Qua vô lượng, vô số kiếp, ở trong cơi này thành đạo Vô thượng Chánh đẵng Chánh giác hiệu là Pháp Minh Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh HạnhTúc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật, Thế Tôn.

Đức Phật ấy lấy hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới làm thành cơi Phật, đất bằng bảy báu bằng phẳng như bàn tay, không có núi g̣, khe, suối, rănh, hang, lầu đài bằng bảy báu đầy trong cơi ấy. Cung điện của chư Thiên gần với hư không, người trời giao tiếp hai bên đều thấy được nhau không có đường ác, cũng không có người nữ, tất cả chúng sinh đều do hóa sinh, không có dâm dục, được thần thông lớn, thân phát ra ánh sáng, bay đi tự tại, tâm trí vững chắc, trí tuệ tinh tấn, tất cả thân sắc vàng ba mươi hai tướng để trang nghiêm. Chúng sinh trong nước đó thường dùng hai loại thức ăn: Một là Pháp hỷ thực, hai là Thiền duyệt thực. Có vô lượng, vô số ngàn vạn ức chúng Bồ-tát được thần thông lớn và bốn trí vô ngại, có khả năng hoàn hảo để giáo hóa các loại chúng sinh. Chúng Thanh văn trong cơi ấy không thể tính đếm được, đều đạt đầy đủ sáu thông, ba minh, tám giải thoát, cơi Phật kia thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm như vậy, kiếp tên Bảo minh, nước tên Thiện tịnh, Phật kia sống lâu vô lượng, vô số kiếp, chánh pháp trụ ở đời rất lâu. Sau khi Phật diệt độ, dựng tháp bảy báu khắp cả nước ấy.

Bấy giờ muốn lặp lại nghĩa trên Đức Thế Tôn nói kệ:

Các Tỳ-kheo lắng nghe!

Đạo của Phật tử làm

Học đủ các phương tiện

Không thể nghĩ bàn được.

Biết chúng ưa pháp nhỏ

Mà s nơi trí lớn

Cho nên các Bồ-tát

Làm Thanh văn, Duyên giác,

Dùng vô số phương tiện

Giáo hóa cứu muôn loài

T nói là Thanh văn

Cách Phật đạo rt xa.

Độ thoát vô lượng chúng

Hoàn toàn được thành tu

Tuy biếng nhác thích nhỏ

Nhưng dần sẽ thành Phật.

Trong ẩn hạnh Bồ-tát

Ngoài hiện tướng Thanh văn

Ít muốn chán sinh tử

Tư làm tịnh cơi Phật.

Chỉ bày có ba độc

Lại hiện tướng tà kiến

Đệ tử ta như vậy

Phương tiện độ chúng sinh.

Nếu ta nói đầy đủ

Các sự việc hiện hóa

Chúng sinh nếu có nghe

Liền sinh tâm nghi ngờ.

Hiền giả Phú-lâu-na

Xưa ở ngàn ức Phật

Síêng tu tập đạo hạnh

Hộ tŕ diễn chánh pháp.

Cầu trí Tuệ vô thượng

Mà ở chỗ chư Phật

Đứng đầu các đệ tử

Học rộng có trí tuệ.

Nói pháp không sợ sệt

Hay làm chúng vui mừng

Chưa từng có mệt mỏi

Để gíúp làm Phật sự.

Đạt được thần thông lớn

Đủ bốn trí vô ngại

Biết căn tánh mọi người

Thường nói pháp thanh tịnh.

Diễn xướng nghĩa như vậy

Giáo hóa ngàn ức chúng

An trú pháp Đại thừa

Tự thanh tịnh cơi Phật.

Đời vị lai cúng dường

Vô lượng, vô số Phật

Hỗ trợ thuyết chánh pháp

Cũng làm tịnh cơi Phật.

Thường dùng các phương tiện

Nói pháp không sợ hăi

Độ chúng không thể lường

Đều thành Nhất thiết trí.

Cúng dường các Như Lai

Giữ ǵn tạng pháp báu

Sau đó được thành Phật

Hiệu gọi là Pháp Minh.

Nước đó tên Thiện tịnh

Do bảy báu làm thành

Kiếp tên là Bảo minh

Chúng Bồ-tát rất nhiều.

Số lượng không thể lường

Đều được thần thông lớn

Sức oai đức đầy đủ

Khắp đầy cả nước đó.

Thanh văn cũng vô sô

Ba minh, tám giải thoát

Được bốn trí vô ngại

Các bậc này làm Tăng.

Chúng sinh trong cơi đó

Dâm dục đều đă đoạn

Chỉ do biến hóa sinh

Thân đầy đủ tướng tốt.

Pháp hỷ làm thức ăn

Không tưởng món ăn khác

Không có các người nữ

Đường ác dữ cũng không.

Tỳ-kheo Phú-lâu-na

Khi công đức viên măn

Sẽ được tịnh độ này

Chúng Thánh hiền rất đông.

Vô lượng việc như thế

Ta nay chỉ lược nói.

Bấy giờ một ngàn hai trăm vị A-la-hán tâm đă tự tại suy nghĩ: “Chúng ta được sự vui mừng chưa từng có, nếu Thế Tôn thọ kư cho chúng ta như những đại đệ tử khác th́ thật thích thú.” Phật biết tâm niệm của những vị này, bảo Tôn giả Đại Ca-diếp:

- Một ngàn hai trăm vị A-la-hán này, hôm nay ta sẽ lần lượt thọ kư đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Trong chúng này, đệ tử lớn của ta là Tỳ-kheo Kiều-trần-như sẽ cúng dường sáu vạn hai ngàn ức Phật, sau đó mới thành Phật hiệu Phổ Minh Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thế, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Năm trăm vị A-la-hán khác như Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp. Già-da-ca-diếp, Na-đề Ca-diếp, Ca-lưu-đà-di, A-nậu-lâu-đà, Ly-bà-đa, Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, Châu-đà-sa, Già-đà... đều sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác cùng một hiệu Ià Phổ Minh. Khi ấy muốn lập lại nghĩa trên Thế Tôn nói kệ:

Tỳ-kheo Kiều-trần-như

Sẽ gặp vô lượng Phật

Qua a-tăng-kỳ kiếp

Mới thành Đẳng chánh giác.

Thường phóng ánh sáng lớn

Đầy đủ các thần thông

Danh tiếng khắp mười phương

Chúng sinh đều tôn kính.

Thường thuyết pháp Nhất thừa

Nên hiệu là Phổ Minh

Cơi đó rất thanh tịnh

Bồ-tát rất dũng mănh.

Đều ở lầu các đẹp

Du hóa khắp mười phương

Dùng vật cúng tối thượng

Dâng lên các Đức Phật.

Việc cúng dường đă xong

Tâm được niềm vui lớn

Bằng thần thông như thế

Trở về nước ḿnh ngay.

Phật sống sáu vạn kiếp

Chánh pháp trụ gấp đôi

Tượng pháp cũng như thế

Pháp diệt trời người lo.

Năm trăm Tỳ-kheo này

Lần lượt sẽ thành Phật

Đồng hiệu là Phổ Minh

Tuần tự mà thọ kư.

Sau khi ta diệt độ

Người nào được thành Phật

Thế gian người ấy độ

Cũng như ta ngày nay.

Có cơi nước thanh tịnh

Và các lực thần thông

Chúng Bồ-tát, Thanh văn

Chánh pháp và tượng pháp.

Kiếp sống nhiều hay ít

Đều như trên đă nói

Ca-diếp ông đă biết

Năm trăm vị tự tại.

Các chúng Thanh văn khác

Cũng sẽ được như vậy

Ai không có ở đây

Ông nên nói cho họ.

Bấy giờ, năm trăm vị A-la-hán được Phật thọ kư vui mừng hớn hở, từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, ăn năn hối lỗi, tự trách ḿnh:

- Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con thường nghĩ tự cho ḿnh đă hoàn toàn diệt độ, như người vô trí, hôm nay mới biết. V́ sao? Lẽ ra chúng con phải đáng được trí tuệ của Như Lai thế nhưng mới được trí nhỏ mà tự cho là đủ.

Bạch Thế Tôn! Ví như có người say rượu đến nhà bạn nằm, người bạn có việc quan phải đi, lấy châu báu vô giá cột vào vạt áo của anh ấy rồi đi. Người say không biết ǵ, khi tỉnh dậy, đến nước khác v́ cơm áo mà phải gắng sức t́m cầu thật là khốn khổ, được chút ít mà cho là đủ. Sau đó t́nh cờ người bạn gặp lại nói: “Lạ thay này bạn, sao v́ cơm áo mà đến nông nỗi này. Ngày trước tôi muốn anh được an vui tha hồ hưởng năm dục lạc nên ngày đó đă cột châu báu vào vạt áo của anh, nay vẫn c̣n mà anh không biết, lại phải cực khổ để t́m cầu sự sống, thật là dại dột. Anh nên đem ngọc báu này đổi lấy đồ cần dùng sẽ được sung sướng, không c̣n thiếu thốn.” Đức Phật cũng vậy, lúc c̣n làm Bồ-tát giáo hóa, làm cho chúng con phát tâm Nhất thiết trí mà chúng con bỏ quên không hay không biết, mới chứng A-la-hán mà cho diệt độ, cũng như khổ nhọc kiếm sống được chút ít mà cho là đủ, trong khi đó tâm nguyện Nhất thiết trí vẫn c̣n chưa mất. Hôm nay Đức Thế Tôn thức tỉnh cho chúng con nên nói: “Này các Tỳ-kheo! Quả vị chứng đắc của các ông chưa phải là diệt độ hoàn toàn, từ lâu ta đă dạy cho các ông gieo trồng thiện căn của Phật nên dùng phương tiện thị hiện tướng Niết-bàn mà các ông đă cho thật sự được Niết-bàn.”

Bạch Đức Thế Tôn! Ngày nay chúng con mới biết ḿnh thật là Bồ-tát được thọ kư sẽ thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Do đó chúng con rất vui mừng chưa từng có. Bấy giờ, muốn lặp lại nghĩa trên A-nhă Kiều-trần-như và các vị A-la-hán nói kệ:

Âm thanh của Thế Tôn

An ủi thọ kư cho

Chúng con rất vui mừng

Lễ Phật trí vô lượng.

Hôm nay trước Thế Tôn

Tự sám hối lỗi lầm

Trong Phật bảo vô lượng

Được chút phần Niết-bàn.

Như người ngu không trí

Liền tự cho là đủ.

Ví như người nghèo cùng

Đi đến nhà bạn thân

Nhà ấy rất giàu có

Bày đủ các tiệc ngon

Đem châu báu vô giá

Cột vào trong vạt áo

Im lặng rồi bỏ đi

Người say ngủ không biết.

Khi ông ta thức dậy

Lang thang đến nước khác

Tự t́m cầu ăn mặc

Đời sống thật khó khăn,

Được ít cho là đủ

Không muốn ǵ hơn nữa

Chẳng biết bên trong áo

Có ngọc báu vô giá.

Người bạn cho ngọc quư

Về sau gặp bạn nghèo

Đă quở trách ông ấy

Chỉ châu trong vạt áo.

Người nghèo thấy của rồi

Trong ḷng rất vui sướng

Giàu có nhiều của cải

Hưởng đầy đủ dục lạc.

Chúng con cũng như vậy

Đức Thế Tôn từ lâu

Luôn thương yêu dạy bảo

Gieo trồng nguyện Vô thượng.

Chúng con v́ không trí

Nên không hay không biết

Được chút phần Niết-bàn

Tưởng đủ không cầu nữa.

Phật thức tỉnh chúng con

Dạy chẳng thật diệt độ

Chứng Tuệ giác vô thượng

Mới thật là diệt độ.

Con được nghe từ Phật

Lời thọ kư trang trọng

Và tuần tự thọ kư

Thâm tâm rất vui mừng.


Phẩm 9: THỌ KƯ BẬC HỮU HỌC, VÔ HỌC

 

 

Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2011. Bấm chuột phải để hạ tải. 

 

 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan và La-hầu-la suy nghĩ: “Chúng ta nếu được Phật thọ kư cho th́ không ǵ vui bằng”, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt đều lễ sát chân Phật cùng thưa:

- Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con ở đây cũng đáng có phần, chỉ có Thế Tôn là chỗ nương tựa cho chúng con. Hơn nữa, tất cả thế gian, Trời, Người, A-tu-la đều biết đến chúng con. Tôn giả A-nan thường làm thị giả và giữ ǵn kho tàng chánh pháp của Như Lai. La-hầu-la là con của Phật, nếu được Phật thọ kư đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác cho th́ ước nguyện của chúng con được thỏa măn mà niềm hy vọng của đại chúng cũng thành tựu. Bấy giờ, hai ngàn vị đệ tử Thanh văn Hữu học, Vô học, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải đến trước Phật chắp tay nhất tâm chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn như lời nguyện của Tôn giả A-nan và La-hầu-la, rồi đứng qua một bên.

Khi ấy, Phật bảo A-nan:

- Vào đời vị lai ông sẽ thành Phật hiệu Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường và giữ ǵn kho tàng chánh pháp của sáu mươi hai ức Đức Phật. Sau đó chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, giáo hóa hai mươi ngàn vạn ức hằng hà sa các Bồ-tát làm cho họ được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nước tên Thường lập thắng phan, cơi đó sạch sẽ, đất bằng lưu ly, kiếp tên Diệu âm biến măn. Đức Phật sống vô lượng ngàn muôn ức a-tăng-kỳ kiếp. Nếu có người tính kể trong ngàn vạn ức vô lượng a-tăng-kỳ kiếp cũng không biết được. Chánh pháp trụ ở đời gấp đôi tuổi thọ, tượng pháp trụ đời gấp đôi chánh pháp.

Này A-nan! Đức Phật Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương được vô lượng ngàn muôn ức hằng hà sa các Đức Như Lai trong mười phương cũng khen ngợi công đức của Ngài.

Khi ấy muốn lặp lại nghĩa này Thế Tôn nói kệ:

Ta tuyên bố giữa chúng

A-nan người tŕ pháp

Sẽ cúng dường chư Phật

Về sau thành Chánh giác.

Hiệu là Sơn Hải Tuệ

Tư Tại Thông Vương Phật

Cơi nước đó trong sạch

Tên thường Lập thắng phan.

Giáo hóa các Bồ-tát

Số nhiều như hằng sa

Phật có oai đức lớn

Danh tiếng khắp mười phương.

Sống lâu vô lượng kiếp

V́ thương yêu chúng sinh

Chánh pháp gấp tuổi thọ

Tượng pháp hơn chánh pháp.

Có vô số chúng sinh

Nhiều như cát sông Hằng

Ở trong pháp Phật ấy

Gỉeo nhân duyên Phật đạo.

Bấy giờ, trong hội có tám ngàn vị Bồ-tát mới phát tâm đều suy nghĩ: “Chúng ta c̣n chưa nghe các Đại Bồ-tát được thọ kư. V́ lư do ǵ mà các Thanh văn lại được thọ kư như vậy.”

Khi ấy Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các Bồ-tát Ngài bảo:

- Này thiện nam! Ta cùng với A-nan và các Thanh văn đă từng ở nơi Đức Phật Không Vương, đồng phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. A-nan thường ưa học rộng c̣n ta luôn siêng năng tinh tấn, cho nên ta đă thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. A-nan giữ ǵn chánh pháp giúp ta, cũng sẽ giữ ǵn kho tàng chánh pháp của các Đức Phật tương lai, giáo hóa hoàn hảo các chúng Bồ-tát. Do bản nguyện như vậy cho nên A-nan được thọ kư, ở trước Đức Phật, được nghe Phậ( thọ kư cùng cơi nước trang nghiêm, điều nguyện cầu đă măn.

Tôn giả A-nan rất vui sướng được điều chưa từng có. Ngay khi ấy, Tôn giả nghĩ đến kho tàng chánh pháp của vô lượng ngàn muôn ức các Đức Phật thuở quá khứ một cách thông suốt không ngần ngại như hiện đang được nghe và biết rơ bản nguyện của ḿnh bèn nói kệ:

Thế Tôn rất hiếm có

Khiến con nhớ quá khứ

Vô lượng Pháp chư Phật

Như ngày nay được nghe.

Con không c̣n nghi ngờ

An trụ trong Phật đạo

Phương tiện làm thị giả

Giữ ǵn pháp chư Phật.

Bấy giờ Phật bảo La-hầu-la:

- Ở đời vị lai ông sẽ thành Phật hiệu Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, sẽ cúng dường các Đức Như Lai nhiều như số vi trần trong mười phương cơi Phật, thường làm trưởng tử của các Đức Phật cũng như ngày nay. Cơi nước Phật ấy trang nghiêm, số kiếp dài lâu giáo hóa đệ tử, chánh pháp, tượng pháp đều giống như Đức Như Lai Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương. Ông cũng làm trưởng tử của Phật này. Qua thời gian ấy sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Khi ấy muốn lập lại nghĩa trên Thế Tôn nói kệ:

Khi ta làm Thái tử

La-hầu làm trưởng tử

Nay ta thành đạo

La-hầu làm Pháp tử.

Ở trong đời vị lai

Gặp vô lượng Đức Phật

Cũng đều làm trưởng tử

Nhất tâm cầu Phật đạo.

Mật hạnh của La-hầu

Chỉ ta có thể biết

Hiện làm trưởng tử ta

Để giáo hóa chúng sinh.

Công đức nhiều vô lượng

Không thể tính đếm được

An trụ trong Phật pháp

Để cầu đạo Vô thượng.

Bấy giờ, Thế Tôn thấy hai ngàn vị Hữu học và Vô học, tâm ư ḥa dịu vắng lặng thanh tịnh nhất tâm chiêm ngưỡng Phật. Phật bảo A-nan:

- Ông thấy hai ngàn vị Hữu học, Vô học này không?

- Dạ thưa có!

Này A-nan! Những vị này sẽ cúng dường các Đức Như Lai nhiều như số vi trần trong năm mươi thế giới, cung kính, tôn trọng, giữ ǵn kho tàng chánh pháp của các Đức Phật ấy. Sau cùng, các vị ấy đều thành Phật ở các cơi nước khắp mười phương, đồng một hiệu là Bảo Tướng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, sống lâu một kiếp, cơi nước trang nghiêm, Thanh văn, Bồ-tát, chánh pháp, tượng pháp đều giống nhau.

Khi ấy muốn tuyên lại nghĩa này Đức Thế Tôn nói kệ:

Hai ngàn vị Thanh văn

Hôm nay ở trước ta

Được thọ kư tất cả

Vị lai sẽ thành Phật.

Cúng dường các Đức Phật

Như số bụi nói trên

Gỉữ ǵn kho tàng Pháp

Sau sẽ thành Chánh giác.

Cơi nước khắp mười phương

Đều cùng một danh hiệu

Đồng ngồi một đạo tràng

Chứng Tuệ giác vô thượng.

Hiệu gọi là Bảo Tướng

Cơi nước và đệ tử

Chánh pháp cùng tượng pháp

Giống nhau không có khác.

Đều dùng sức thần thông

Giáo hóa chúng mười phương

Danh tiếng vang khắp nơi

Dần dần nhập Niết-bàn.

Khi nghe Phật thọ kư hai ngàn vị Hữu học, Vô học hoan hỷ phấn chấn nói kệ:

Thế Tôn đèn tuệ sáng

Con nghe tiếng thọ kư

Tâm vui mừng tràn đầy

Như được rưới cam lồ.


Phẩm 10: PHÁP SƯ

 

Khi ấy, Thế Tôn nhân nói với Bồ-tát Dược Vương, bảo tám vạn Đại sĩ:

- Này Dược Vương! Ông thấy trong đại chúng này có vô lượng hàng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-na-già, Nhân phi nhân, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hàng cầu Thanh văn, cầu Bích-chi-phật, cầu Phật đạo đủ hạng như vậy, đều ở trước ta nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù chỉ nghe một bài, một câu cho đến một niệm tùy hỷ, ta đều thọ kư cho chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Lại nữa, này Dược Vương! Sau khi Như Lai diệt độ nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa dù chỉ nghe một bài, một câu cho đến một niệm tùy hỷ ta cũng thọ kư cho chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nếu có người thọ tŕ, đọc tụng, giảng nói, biên chép kinh này dù chỉ một bài, đối với kinh này cung kính như Phật, cúng dường đủ các hương hoa, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, dù lọng, tràng phân, y phục, âm nhạc, cho đến chắp tay cung kính.

Dược Vương nên biết! Những người này đă từng cúng dường mười vạn ức Phật và hoàn thành nguyện lớn, v́ thương yêu chúng sinh mà sinh trong loài người.

Dược Vương! Nếu ai hỏi người nào vị lai sẽ làm Phật th́ nên nói cho họ biết những người này vị lai chắc chắn làm Phật. V́ sao? Nếu thiện nam, thiện nữ nào đối với kinh Pháp Hoa dù chỉ một câu, ghi nhận, đọc tụng, giảng nói, biên chép cúng dường kinh này bằng các loại chuỗi ngọc, ṿng hoa, hương bột, hương xoa, hương đốt, dù, lọng tràng phan, y phục, âm nhạc, cho đến chắp tay cung kính th́ người này tất cả thế gian nên chiêm ngưỡng tôn thờ, đem các thứ hiến cúng Như Lai mà dâng cúng cho họ. Hăy nên biết, người này là vị Đại Bồ-tát sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, v́ thương yêu chúng sinh mà sinh ra trong loài người để diễn nói kinh Pháp Hoa rộng răi rơ ràng, huống nữa ghi nhận toàn bộ kinh và các thứ cúng dường.

Dược Vương nên biết! Người này đă bỏ nghiệp báo thanh tịnh. Sau khi ta diệt độ v́ thương chúng sinh mà xuất hiện ở đời ác để rộng nói kinh này. Lại nữa, sau khi ta diệt độ nếu có thiện nam, thiện nữ nào riêng nói cho một người nghe kinh Pháp Hoa dù chỉ một câu phải nên biết người ấy là sứ giả của Như Lai, được Như Lai giao phó sự nghiệp của Ngài, huống nữa giữa đại chúng giảng thuyết kinh này cho mọi người.

Này Dược Vương! Nếu có người ác với tâm bất thiện trong một kiếp, hủy báng, mắng giết Phật th́ tội ấy c̣n nhẹ. Nếu có người dùng lời nói ác hủy báng người tại gia hay xuất gia, đọc tụng kinh Pháp Hoa th́ tội người đó rất nặng.

Này Dược Vương! Nếu có người đọc tụng kinh Pháp Hoa, ông nên biết người ấy đùng trang phục của Như Lai mà trang sức cho ḿnh, người ấy được Như Lai dùng vai mang vác. Người ấy đi đến đâu đều được mọi người hướng theo làm lễ, một ḷng chắp tay, cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen dùng hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, dù lọng, tràng phan, y phục, thức ăn ngon, trổi âm nhạc, các vật cúng thượng hạng của chư Thiên đều đem dâng cúng cho người đó. V́ sao? V́ người ấy hoan hỷ thuyết pháp nên chỉ nghe trong chốc lát cũng chứng trọn vẹn Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Khi ấy muốn tuyên lại nghĩa trên, Thế Tôn nói kệ:

Nếu muốn vào Phật đạo

Thành tựu trí tự nhiên

Thường phải siêng cúng dường

Người tŕ kinh Pháp Hoa.

Nếu ai muốn mau được

Trí tuệ Nhất thiết chủng

Nếu thọ tŕ kinh này

Cúng dường người tŕ kinh.

Nếu người hay thọ tŕ

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Người ấy sứ giả Phật

Thương yêu các chúng sinh.

Những người hay thọ tŕ

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Rời bỏ cơi thanh tịnh

Thương chúng sinh cơi này

Nên biết người như vậy

Tư tại mà thọ sinh

Ở nơi cơi ác này

Giảng thuyết pháp Vô thượng.

Nên dùng hương hoa trời

Y phục báu chư Thiên

Những vật báu tốt đẹp

Dâng cúng người thuyết pháp.

Đời ác ta diệt độ

Nếu người tŕ kinh này

Phải chắp tay làm lễ

Như cúng dường Thế Tôn.

Thức ăn ngon hảo hạng

Và các thứ y phục

Cúng dường Phật tử đó

Chỉ nghe trong chốc lát.

Nếu người ở đời sau

Hay thọ tŕ kinh này

Ta bảo vào trong chúng

Làm việc của Như Lai.

Nếu ở trong một kiếp

Thường với tâm bất thiện

Giận dữ mà mắng Phật

Mắc vô lượng tội nặng.

Thấy có người đọc tụng

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Chỉ dùng một lời mắng

Tội này hơn tội kia.

Có người cầu Phật đạo

Mà ở trong một kiếp

Chắp tay ở trước ta

Dùng vô số kệ khen.

Do duyên tán thán Phật

Được công đức vô lượng

Nếu khen người tŕ kinh

Phước đức càng hơn trước.

Trong tám vạn ức kiếp

Dùng năm thứ vi diệu

Sắc, thanh, hương, vị, xúc

Cúng dường người tŕ kinh.

Dâng cúng như vậy xong

Chỉ nghe trong chốc lát

Tự cảm nhận niềm vui

Ta nay được lợi lớn.

Dược Vương! Ta bảo ông

Các kinh ta đă nói

Trong số những kinh này

Pháp Hoa là bậc nhất.

Bấy giờ, Phật bảo Đại Bồ-tát Dược Vương:

- Vô lượng ngàn vạn ức kinh điển, ta đă nói, đang nói và sẽ nói mà ở trong đó kinh Pháp Hoa này rất là khó tin, khó hiểu. Dược Vương, kinh này là tạng bí yếu của các kinh, không thể tùy tiện giao phó cho người được, chư Phật Thế Tôn bảo hộ từ xưa đến nay chưa từng thuyết giảng. Đối với kính điển này hiện tại Như Lai c̣n bị nhiều oán ghét, huống là sau khi diệt độ.

Dược Vương nên biết! Sau khi Như Lai diệt độ, người nào đối với kinh điển này, ghi chép, thọ tŕ, đọc tụng, cúng dường thuyết giảng cho người, Như Lai liền lấy y mặc cho họ, lại được các Đức Phật hiện trú ở phương khác hộ niệm cho. Người đó có khả năng tin tưởng đại, chí nguyện và các thiện căn, nên biết người đó cùng Như Lai ở chung, được Đức Như Lai dùng tay xoa đầu.

Dược Vương! Bất cứ chỗ nào, nếu diễn nói, đọc tụng, giảng giải, ghi chép hoặc có quyển kinh này đều phải xây tháp bảy báu, cao rộng tráng lệ, chẳng cần tôn trí xá-lợi. V́ sao? V́ trong đó đă có toàn thân Như Lai, tháp này cần phải dùng tất cả các thứ hoa hương, chuỗi ngọc, lọng lụa, cờ phướn, âm nhạc, ca tụng để cúng dường cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Nếu có người thấy được tháp này lễ bái cúng dường phải biết rơ người này đều gần Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Dược Vương! Có nhiều người tại gia, xuất gia, hành đạo Bồ-tát mà không thấy, nghe, đọc tụng, biên chép, thọ tŕ kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ-tát. Nếu có người thấy, nghe, đọc kinh này mới là khéo tu đạo của Bồ-tát. Chúng sinh nào cầu Phật đạo nếu thấy, nghe được kinh Pháp Hoa này, nghe rồi tin hiểu thọ tŕ, phải biết người này được gần Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Dược Vương! Ví như có người bị khát cần nước uống ở nơi vùng cao, khoan đào t́m nước, do thấy đất khô nên biết nước c̣n xa, gia công đào không ngừng, dần thấy đến lớp đất ướt, rồi lần lượt đến bùn, người ấy chắc chắn biết rằng đă gần có nước. Bồ-tát cũng như vậy, nếu chưa nghe chưa có thể tu tập kinh Pháp Hoa này, nên biết người ấy cách Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác c̣n xa. Nếu được nghe hiểu tư duy tu tập kinh này th́ biết rằng gần Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. V́ sao? V́ tất cả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác của Bồ-tát đều thuận kinh này. Kinh này mở môn phương tiện bày hướng chân thật. Tạng kinh Pháp Hoa này rất là sâu kín xa thẳm, không có người nào đến được, nay Phật muổn giáo hóa để thành tựu hàng Bồ-tát mà chỉ bày cho.

Dược Vương! Nếu có Bồ-tát nghe kinh Pháp Hoa này mà nghi ngờ, sợ sệt, nên biết đó là Bồ-tát mới phát tâm. Nếu hàng Thanh văn nghe kinh này mà nghi ngờ sợ sệt, nên biết đó là hạng tăng thượng mạn.

Dược Vương! Nếu có thiện nam, thiện nữ sau khi Như Lai diệt độ, muốn v́ bốn chúng nói kinh Pháp Hoa này nên nói như thế nào? Thiện nam, thiện nữ đó nên vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi ṭa Như Lai, khi ấy mới diễn thuyết kinh này cho bốn chúng. Nhà Như Lai chính là tâm Từ bi lớn đối với tất cả chúng sinh; y Như Lai chính là tâm nhu ḥa, nhẫn nhục, ṭa Như Lai chính là tất cả pháp không, an trụ như vậy rồi, sau đó bằng tâm không biếng nhác v́ các Bồ-tát và bốn chúng thuyết giảng kinh Pháp Hoa này.

Dược Vương! Ta ở thế giới khác sai hóa nhân v́ họ mà làm đến chúng nghe pháp, cũng sai hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di đến nghe người đó nói pháp. Các hàng hóa nhân này nghe pháp tin nhận thuận theo mà không trái nghịch. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, ta liền sai nhiều Trời, Rồng, Quỷ, Thần, Càn-thát-bà , A-tu-la,… đến nghe người đó thuyết pháp. Ta dù ở thế giới khác nhưng lúc nào cũng luôn khiến người nói pháp thấy được than ta. Nếu đối với kinh này mà quên mất một câu ngắn, ta sẽ nói lại làm cho được đầy đủ.

Khi ấy muốn tuyên lại nghĩa này Đức Thế Tôn nói kệ:

Muốn bỏ tánh lười biếng

Phải nên nghe kinh này

Kinh này khó được nghe

Người tin nhận cũng khó.

Như người khát cần nước

Khoan đào ở vùng cao

Vẫn thấy đất khô cứng

Biết cách nước c̣n xa

Lần thấy đất ướt bùn

Chắc chắn biết gần nước.

Dược Vương! Ông nên biết

Những hạng người như vậy

Không nghe kinh Pháp Hoa

Cách trí Phật rất xa,

Nghe kinh vi diệu này

Không c̣n pháp Thanh văn

Là vua trong các kinh

Nghe rồi suy nghĩ kỹ,

Phải nên biết người này

Gần đến trí tuệ Phật.

Nếu người nói kinh này

Nên vào nhà Như Lai

Mặc áo của Như Lai

Và ngồi ṭa Như Lai

Giữa chúng không sợ hăi

Giảng thuyết rơ kinh này

Ở nhà đại Từ bi

Áo nhu ḥa nhẫn nhục

Các pháp không làm ṭa

Ở nơi ấy nói pháp.

Nếu lúc nói kinh này

Bị người miệng ác mắng

Dao gậy ngói đá đánh

Nhớ Phật nên phải nhẫn.

Ta ngàn vạn ức nước

Hiện thân sạch vững chắc

Nhiều vô lượng ức kiếp

V́ chúng sinh nói pháp.

Sau khi ta diệt độ

Người gỉảng thuyết kinh này

Ta sai hóa bốn chúng

Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

Và nam, nữ tịnh tín

Cúng dường nơi Pháp sư

Bậc dẫn đường chúng sinh

Nhóm chúng để nghe pháp

Nếu người muốn làm hại

Dao gậy và gạch ngói,

Liền sai người biến hóa

Hộ vệ cho Pháp sư

Nếu Pháp sư nói pháp

Một ḿnh nơi vắng vẻ

Lặng lẽ không người nghe

Đọc giảng kinh điển này,

Thời ta liền thị hiện

Thân thanh tịnh sáng chói.

Nếu quên mất câu nào

Nhắc lại cho thông suốt.

Nếu người đủ phước đức

Hoặc nói cho bốn chúng

Đọc tụng kinh chỗ vắng

Đều được thấy thân ta.

Nếu ở nơi không người

Ta thời sai Long vương

Dạ-xoa, Quỷ thần thảy

Làm chúng đền nghe pháp.

Người đó thuyết giảng pháp

Lưu loát không ngần ngại

Chư Phật hộ niệm cho

Khiến đại chúng vui vẻ.

Nếu gần gũi Pháp sư

Mau được đạo Bồ-tát

Tùy thuận học Thầy này

Được thấy hằng sa Phật.


Phẩm 11: HIỆN BẢO THÁP

 

 

Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 16 tháng 1 năm 2011. Bấm chuột phải để hạ tải. 

 

 

Bấy giờ, trước Đức Phật có tháp bảy báu, cao năm trăm do-tuần, chu vi hai trăm năm mươi do-tuần từ dưới đất nhô lên đứng giữa hư không, tháp ấy trang hoàng đủ các thứ báu, có năm ngàn pḥng nhỏ dọc theo hành lang và ngàn vạn vô số cờ phướn để trang hoàng, chuỗi ngọc báu rủ xuống, treo ngàn vạn ức linh báu, bốn phía đều thoang thoảng mùi hương chiên-đàn, tỏa khắp thế giới. Các cờ phướn dù lọng bằng bảy báu vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mă năo và mai khôi cao đến cung trời Tứ Thiên vương. Trời Đao-lợi rưới hoa Mạn-đà-la để cúng dường tháp báu. Có ngàn vạn ức chúng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, A-tu-la, Ca-lầu-la, Nhân phi nhân đều dùng tất cả hương hoa, chuỗi ngọc, cờ phướn, dù lọng, âm nhạc để cúng dường cung kính; tôn trọng ngợi khen tháp báu. Khi ấy trong tháp báu vang ra âm thanh lớn, khen ngợi:

- Lành thay, lành thay! Đức Thích-ca Thế Tôn có thể dùng tuệ lớn b́nh đẳng giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho đại chúng Bồ-tát được chư Phật giữ ǵn. Đúng thế, đúng thế! Đức Thích-ca Mâu-ni Thế Tôn như lời Ngài nói đều chân thật!

Khi ấy bốn chúng thấy tháp báu lớn đứng trong hư không, lại nghe trong tháp vang ra tiếng nói đều được pháp hỷ kỳ lạ chưa từng có, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính đứng qua một bên. Bấy giờ, có Đại Bồ-tát Đại Nhạo Thuyết biết được những nghi ngờ của Trời, Người, A-tu-la trong thế gian nên bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! V́ nhân duyên ǵ mà có tháp báu từ dưới đất nhô lên, lại ở trong tháp vang ra âm thanh như vậy?

Phật bảo Bồ-tát Đại Nhạo Thuyết:

- Trong tháp báu này có toàn thân Như Lai. Về quá khứ ở phương Đông, cách đây vô lượng ngàn muôn ức vô số cơi nước có quốc độ tên Bảo tịnh, trong nước ấy có Phật hiệu Đa Bảo. Phật ấy khi c̣n hành Bồ-tát đạo đă phát lời nguyện lớn: “Nếu ta được thành Phật, sau khi ta diệt độ, cơi nước mười phương khắp nơi nào có nói kinh Pháp Hoa th́ bảo tháp của Như Lai sẽ xuất hiện nơi ấy để nghe kinh làm chứng, khen ngợi: Lành thay!”

Đức Phật thành đạo rồi, ở giữa đại chúng trời người tuyên bố: “Sau khi ta diệt độ, muốn cúng dường toàn thân của ta nên dựng tháp lớn.”

Đức Phật, dùng nguyện lực thần thông, khắp mười phương thế giới, nếu chỗ nào có người nói kinh Pháp Hoa th́ tháp báu hiện ra trước, toàn thân Phật ở trong tháp khen ngợi: “Lành thay, lành thay!”

Này Đại Nhạo Thuyết! Hôm nay tháp của Đức Đa Bảo Như Lai v́ nghe kinh Pháp Hoa mà từ dưới đất nhô lên khen ngợi: “Lành thay, lành thay!”

Khi ấy Bồ-tát Đại Nhạo Thuyết nhờ thần lực Như Lai mà bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Chúng con nguyện muốn được thấy than Phật Đa Bảo.

Phật bảo Bồ-tát Đại Nhạo Thuyết:

- Đức Phật Đa Bảo có thệ nguyện rất vĩ đại: “Nếu bảo tháp ta v́ nghe kinh Pháp Hoa mà hiện ra trước các Đức Phật, có Phật nào muốn đem than ta chỉ bày cho bốn chúng, th́ phân than của các Đức Phật kia đang nói pháp ở các thế giới khắp mười phương đều phải nhóm lại thành một chỗ thời sau đó thân ta mới hiện ra.”

Này Đại Nhạo Thuyết! Các vị Phật của ta phân thân đang nói pháp ở khắp thế giới mười phương hôm nay sẽ nhóm lại.

Bồ-tát Đại Nhạo Thuyết bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng nguyện muốn được thấy các vị Phật của Đức Thế Tôn phân thân để đảnh lễ cúng dường.

Khi ấy Phật phóng luồng ánh sáng của tướng lông trắng giữa chân mày liền thấy ở phương Đông có năm trăm muôn ức hằng hà sa cơi chư Phật. Các cơi nước ấy đều dùng pha lê làm đất, cây báu, y báu dùng để trang nghiêm vô số ngàn vạn ức Bồ-tát đầy trong ấy, khắp nơi giăng màn báu, lưới báu che lên. Đức Phật cơi ấy dùng âm thanh vi diệu để thuyết pháp và thấy vô lượng ngàn vạn ức Bồ-tát đầy khắp trong cơi nước thuyết pháp cho chúng sinh. Ở phương Nam, Tây, Bắc, bốn phía trên dưới tướng lông trắng của Phật cũng chiếu đến như vậy. Khi ấy các Phật ở mười phương bảo chúng Bồ-tát:

- Này thiện nam! Hôm nay ta phải đến thế giới Ta-bà chỗ của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni để cúng đường tháp báu của Đức Đa Bảo Như Lai.

Bấy giờ thế giới Ta-bà biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báu trang nghiêm vàng ṛng làm dây để phân ranh giới làm tám đường, không có các thôn xóm, làng mạc, phố phường, biển cả, song ng̣i, núi khe, rừng rậm, đốt các hương báu, hoa Mạn-đà-la rải khắp mặt đất, dùng lưới và trướng báu giăng lên và treo các linh báu, chỉ giữ lại chúng hội này, c̣n trời, người đều dời đến cơi khác. Khi ấy các Đức Phật, mỗi vị đem theo một vị Bồ-tát làm thị giả cùng qua thế giới Ta-bà đến bên cây báu cao năm trăm do-tuần, nhánh lá hoa trái đều trang nghiêm. Dưới mỗi cây báu đều có ṭa Sư tử cao năm do-tuần và được trang hoàng bằng các loại báu.

Khi ấy các Đức Phật đều ngồi kiết già trên ṭa này, cứ như thế lần lượt ở khắp cả tam thiên đại thiên thế giới mà phân thân của Phật Thích-ca Mâu-ni trong một phương vẫn chưa hết. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni muốn dung nạp các vị Phật đă phân thân ở tám phương nên đă biến thành hai trăm ức na-do-tha cơi Phật đều sạch sẽ không có địa ngục, nga quỷ, súc sinh và A-tu-la, lại dời các trời người đến ở quốc độ khác. Cơi nước Ngài biến hóa cũng đất bằng lưu ly, cây báu trang nghiêm cao năm trăm do-tuần, nhánh lá, bông trái đều tươi tốt, dưới cây đều có ṭa báu Sư tử, cao năm do-tuần và được trang hoàng bằng các loại báu, những cơi nước đó không có biển cả, sông ng̣i và các núi lớn. Mục-chân-lân-đà, Đại-mục-chân-lân-đà, Thiết vi, Đại thiết vi, Tu-di thông thành một cơi nước Phật, đất báu bằng phẳng, các vật báu xen lẫn nhau làm thành màn che khắp lên trên, treo các cờ lọng, đốt các hương báu, hoa trời rải khắp trên đất.

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni v́ các Đức Phật sắp đến ngồi nơi ṭa, nên ở tám phương lại biến thành hai trăm vạn ức na-do-tha cơi nước đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la, lại dời trời người đến ở chỗ khác. Những cơi nước biến hóa ra đó đều đất bằng lưu ly, châu báu trang nghiêm cao năm trăm do-tuần, nhánh lá, hoa, trái tốt tươi, dưới cây đều có ṭa Sư tử bằng báu cao năm do-tuần và được trang hoàng bằng các báu, cũng không có biển cả sông ng̣i và các núi lớn như: Mục-chân-lân-đà, Đại mục-chân-lân-đà, Thiết vi, Đại thiết vi, Tu-di… thông thành một cơi nước Phật, đất báu bằng phẳng, các vật báu xen lẫn nhau làm thành màn che khắp lên trên, treo các cờ lọng, đốt hương báu, hoa trời rải khắp trên đất.

Bấy giờ, ở phương Đông các Đức Phật của Đức Thích-ca phân thân ra nói pháp trong năm ngàn muôn ức na-do-tha cơi nước đều đến nhóm họp ở cơi này, tuần tự như thế các Đức Phật trong mười phương đều đến tụ tập ngồi ở tám phương. Mỗi một phương các Đức Phật ngồi khắp trong bốn trăm vạn ức na-do-tha cơi nước, các Đức Phật Như Lai khắp đầy trong đó.

Khi ấy các Đức Phật đều ngồi ṭa Sư tử dưới cây báu, rồi sai thị giả mang hoa báu đến thăm hỏi Đức Thích-ca Mâu-ni và dặn:

- Này thiện nam! Ông hăy đến núi Kỳ-xà-quật nơi Đức Thích-ca Mâu-ni theo như lời của ta mà thưa: “Như Lai ít bệnh, ít khổ, sức khỏe có tốt không? Chúng Bồ-tát, Thanh văn có an ổn không?” Rồi đem hoa báu này tung lên cúng dường Đức Phật mà thưa: “Đức Phật kia muốn mở tháp báu này”. Tất cả Đức Phật đều sai thị giả đến làm như vậy.

Bấy giờ Đức Thích-ca Mâu-ni thấy các Đức Phật phân thân của ḿnh đă đến tụ họp và an toàn nơi ṭa Sư tử; đều nghe các vị Phật cùng muốn mở tháp báu. Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy trụ trên hư không, tất cả bốn chúng đứng dậy chắp tay nhất tâm chiêm ngưỡng Phật. Đức Phật dùng tay phảỉ mở cửa tháp bảy báu, vang ra âm thanh lớn như tháo khoá chốt mở cửa thành lớn. Khi ấy tất cả chúng hội đều thấy đức Đa Bảo Như Lai an tọa trên ṭa Sư tử trong tháp báu, toàn thân nguyên vẹn như nhập thiền định, lại nghe Đức Đa Bảo nói:

- Lành thay, lành thay! Đức Thích-ca Mâu-ni thích giảng kinh Pháp Hoa; ta v́ muốn nghe kinh này mà đến đây.

Tất cả bốn chúng đều thấy Đức Phật đă diệt độ từ vô lượng ngàn ức kiếp trong quá khứ nói lời như thế, mọi người đều khen việc chưa từng có, dùng hoa trời tung lên Đức Phật Đa Bảo và Đức Thích-ca Mâu-ni.

Bấy giờ, Đức Đa Bảo ở trong tháp báu chia nửa ṭa cho Đức Thích-ca Mâu-ni và nói rằng: “Phật Thích-ca Mâu-ni hăy ngồi lên ṭa này”. Tức th́ Phật Thích-ca Mâu-ni vào trong tháp báu ngồi kiết già trên nửa ṭa đó.

Đại chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi kiết già trên ṭa Sư tử trong tháp báu, đều suy nghĩ: “Chỗ Phật ngồi cao quá, nguyện xin Đức Như Lai dùng thần lực khiến cho chúng con đều được ở trên hư không.” Bấy giờ, bằng năng lực thần thông đại, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni tiếp đưa đại chúng lên hư không và bằng âm thanh lớn bảo khắp bốn chúng:

- Trong cơi Ta-bà này ai có thể giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Nay đă đúng thời, chẳng bao lâu nữa Như Lai sẽ vào Niết-bàn. Phật muốn đem kinh Pháp Hoa này phó chúc cho những người hiện diện.

Khi ấy muốn tuyên lại nghĩa trên, Thế Tôn nói kệ:

Thánh chúa Thế Tôn

Tuy diệt độ lâu

Ở trong bảo tháp

V́ pháp mà đến.

Các ông v́ sao

Không siêng học pháp?

Phật này diệt độ

Đă vô sô kiếp,

Khắp nơi nghe pháp

Do pháp khó gặp

Bản nguyện Phật kia

Sau khi diệt độ

Ở khắp mọi nơi

Thường v́ nghe pháp.

Ta lại phân thân

Vô lượng chư Phật

Nhiều như hằng sa

Muốn đến nghe pháp.

Và thấy Đức Phật

Đa Bảo diệt độ

Xả bỏ cơi tịnh

Và chúng đệ tử

Trời, Người, Long, Thần

Các việc cúng dường

Muốn pháp trụ lâu

Cho nên đến nay

V́ chỗ Phật ngồi.

Nên dùng thần lực

Dời vô số chúng

Thanh tịnh cơi nước,

Mỗi mỗi chư Phật

Đến dưới cây báu

Trông như hoa sen

Làm đẹp hồ sạch.

Dưới mỗi cây báu

Có ṭa Sư tử

Phật ngồi trên ṭa

Ánh sáng rực rỡ

Như giữa đêm tối

Đốt ngọn đèn lớn.

Thân thoảng hương thơm

Khắp mười phương cơi

Chúng sinh xông hương

Vui mừng không xiết.

Ví như gió lớn

Thổi nhánh cây nhỏ

Dùng các phương tiện

Để pháp trụ lâu.

Bảo với đại chúng

Khi ta diệt độ

Người nào hộ tŕ

Đọc giảng kinh này

Nay ở nước Phật

Tự nói lời nguyện.

Phật Đa Bảo kia

Tuy diệt độ lâu

V́ thệ nguyện lớn

Gầm tiếng Sư tử.

Đức Phật Đa Bảo

Cùng với thân ta

Và các Hóa thân

Biết được ư này.

Các đệ tử Phật

Người nào hộ pháp

Nên phát đại nguyện

Khiến pháp trụ lâu,

Người ấy có thể

Hộ tŕ kinh này

Th́ đă cúng dường

Ta và Đa Bảo.

Đức Phật Đa Bảo

Ở trong tháp báu

Du hóa mười phương

V́ nghe kinh này,

Cũng lại cúng dường

Hóa thân chư Phật,

Ánh sáng rực rỡ

Khắp các thế giới.

Người nói kinh này

Tức là thấy ta

Cùng Phật Đa Bảo

Và Phật hóa thân.

Này thiện nam nữ!

Hăy suy nghĩ kỹ

Việc này là khó

Nên phát nguyện lớn.

Các kinh điển khác

Số như hằng sa

Dù đă nói hết

Chưa phải là khó.

Đem núi Tu-di

Ném qua phương khác

Cách vô số cơi

Cũng chưa là khó.

Nếu dùng ngón chân

Hất cơi đại thiên

Văng xa cơi nước

Cũng chưa là khó.

Tận trời Hữu đảnh

V́ chúng thuyết pháp

Vô lượng kinh khác

Cũng chưa là khó.

Sau Phật diệt độ

Ở trong đời ác

Nói được kinh này

Th́ mới là khó.

Giả sứ có người

Tay nắm hư không

Dạo đi khắp nơi

Chưa phải là khó.

Khi ta diệt độ

Tự chép ấn hành

Hoặc bảo người khác

Đây mới là khó.

Đem cả địa cầu

Đặt trên móng chân

Bay đến Phạm thiên

Cũng chưa là khó.

Sau Phật diệt độ

Ở trong đời ác

Đọc tụng kinh này

Đây mới là khó.

Gánh vác cỏ khô

Vào trong kiếp thiêu

Mà không bị cháy

Cũng chưa là khó.

Sau ta diệt độ

Nếu tŕ kinh này

Nói cho một người

Đây mới là khó.

Nếu tŕ tạng pháp

Hết tám vạn tư

V́ người diễn thuyết

Mười hai bộ kinh

Làm cho người nghe

Được sáu thần thông

Tuy được như vậy

Cũng là chưa khó.

Khi ta diệt độ

Lắng nghe tiếp nhận

Hỏi thấu nghĩa kinh

Đây mới là khó.

Có người thuyết pháp

Làm cho ngàn vạn

Vô lượng, vô số

Hằng sa chúng sinh

Được A-la-hán

Đủ sáu thần thông

Tuy được lợi ích

Chưa phải là khó.

Sau ta diệt độ

Nếu ai phụng tŕ

Theo kinh điển này

Th́ mới là khó.

Ta v́ Phật đạo

Trong vô Iượng cơi

Từ xưa đến nay

Giảng thuyết các kinh,

Trong số kinh đó

Kinh này số một.

Có người thọ tŕ

Gỉữ được thân ta.

Các thiện nam tử!

Khi ta diệt độ

Người nào thọ tŕ

Đọc tụng kinh này

Đang ở trước Phật,

Hăy phát lời thề.

Kinh này khó giữ

Người nào tạm giữ

Ta rất vui mừng

Chư Phật cũng vậy.

Những ai như thế.

Được Phật khen ngợi

Là người dũng mănh,

Là người tinh tấn,

Là người tŕ giới,

Tu hành Đầu-đà,

Mau chóng chứng được

Đạo quả Vô thượng

Người trong đời sau

Đọc tụng kinh này

Phật tử chân chánh

Là bậc thuần thiện.

Khi Phật diệt độ

Người hiểu kinh này

Là mắt thế gian

Và của trời người.

Trong đời khiếp sợ

Nói kinh chốc lát

Tất cả trời, người

Đều nên cúng dường.

Khi ấy Phật bảo Bồ-tát và bốn chúng trời người:

- Ta ở trong vô lượng kiếp về quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không biếng nhác, ở trong nhiều kiếp thường làm Pháp vương phát nguyện cầu Vô thượng Bồ-đề, tâm không thoái chuyển v́ muốn đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật, chuyên cần hành tŕ bố thí, tâm không luyến tiếc; bố thí voi ngựa, bảy báu, quốc thành vợ con, kẻ hầu hạ, đầu, mắt, tuỷ, năo, thân thể, tay chân không tiếc thân mạng. Thuở ấy dân chúng sống lâu vô lượng, quốc vương v́ cầu chánh pháp nên bỏ ngôi vua, giao việc cai trị cho thái tử, đánh trống truyền lệnh cầu chánh pháp khắp nơi: “Nếu ai có thể nói được pháp Đại thừa cho ta th́ ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ.”

Khi ấy có vị Tiên nhân đến tâu vua:

- Tôi có pháp Đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa, nếu đại vương không trái ư tôi, tôi sẽ giảng thuyết.

Vua nghe lời nói này vui mừng, hớn hở theo vị Tiên nhân cung cấp hầu hạ, hái trái, gánh nước, bửa củi, nấu ăn cho đến lấy than làm giường nằm, mà thân tâm không mệt mỏi. Quốc vương phụng sự như vậy đến cả ngàn năm v́ cầu chánh pháp mà siêng năng hầu hạ không thiếu sót.

Bấy giờ, muốn tuyên lại nghĩa trên nên Đức Thế Tôn nói kệ:

Ta nhớ đời quá khứ

V́ cầu pháp Đại thừa

Tuy làm vua ở đời

Không tham đắm năm dục.

Đánh chuông trống bốn phương

Ai có pháp Đại thừa

Nếu giảng nói cho ta

Th́ ta sẽ hầu hạ.

Khi ấy có vị Tiên

Đến tâu với vua rằng

Tôi có pháp vi diệu

Thế gian rất hiếm có,

Nếu người nào tu hành

Ta sẽ giảng thuyết cho.

Khi vua nghe Tiên nói

Ḷng rất đỗi vui mừng

Liền theo vị Tiên ấy

Cung cấp việc phải làm.

Đốn củi và hái trái

Tùy thời mà cung kính,

V́ cầu pháp Đại thừa

Thân tâm không mỏi mệt.

Khắp v́ các chúng sinh

Chuyên cần cầu pháp lớn

Cũng không v́ thân ḿnh

Mà vui thích dục lạc.

Nên dù làm quốc vương

Vẫn siêng cầu đạo pháp,

Mong đạt được Phật đạo

Hôm nay nói cho ông.

Phật bảo các Tỳ-kheo:

- Quốc vương ấy chính là thân ta, vị Tiên nhân lúc ấy, nay là Đề-bà-đạt-đa. Nhờ Thiện tri thức Đề-bà-đạt-đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật Từ, Bi, Hỷ, Xả, ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, thân sắc vàng tía, mười Trí lực, bốn pháp Vô úy, bốn Nhiếp pháp, mười tám pháp Bất cộng, đạo lực thần thông, thành bậc Chánh giác, độ khắp chúng sinh, tất cả công đức ấy đều nhờ Thiện tri thức Đề-bà-đạt-đa cả.

Đức Phật bảo với bốn chúng:

- Qua vô lượng kiếp về sau, Đề-bà-đạt-đa sẽ được thành Phật hiệu Thiên Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Cơi nước tên Thiên đạo, Phật Thiên Vương sống ở đời hai mươi trung kiếp, thuyết giảng Diệu pháp cho khắp chúng sinh, hằng hà sa chúng sinh chứng quả A-la-hán, vô lượng chúng sinh phát tâm Duyên giác, hằng hà sa chúng sinh phát tâm Vô thượng Bồ-đề, được pháp Vô sinh pháp nhẫn không thoái chuyển.

Sau khi Phật Thiên Vương nhập Niết-bàn, chánh pháp trụ đời hai mươi trung kiếp, dựng tháp bảy báu thờ xá-lợi Phật, tháp cao sáu mươi do-tuần, chu vi bốn mươi do-tuần. Trời người đều dung các thứ hoa, hương xoa, hương đốt, hương bột, y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, dù lọng, âm nhạc để ca ngợi, đảnh lễ cúng dường tháp bảy báu ấy. Vô lượng chúng sinh được A-la-hán, vô lượng chúng sinh giác ngộ Bích-chi-phật. Vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ-đề đến bậc không thoái chuyển.

Phật bảo các Tỳ-kheo:

- Trong đời vị lai nếu thiện nam, thiện nữ nào nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, nghe rồi tâm cung kính không c̣n nghi ngờ th́ sẽ không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, được sinh ở trước các Đức Phật trong mười phương, nơi người ấy sinh ra thường được nghe kinh Pháp Hoa. Nếu được sinh vào trời người, hưởng được an vui tột bực. Nếu sinh ở trước Phật th́ từ hoa sen hóa sinh.

Khi ấy ở phương dưới, Bồ-tát theo hầu Phật Đa Bảo tên là Trí Tích bạch với Phật Đa Bảo:

- Xin Như Lai nên trở về chỗ ở.

Đức Thích-ca Mâu-ni bảo Bồ-tát Trí Tích:

- Này thiện nam! Hăy đợi trong chốc lát, ở đây có Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi hăy gặp nhau để bàn luận về nghĩa vi diệu này, rồi mới trở về chỗ ở.

Bấy giờ Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi ngồi hoa sen ngàn cánh lớn như bánh xe, các Bồ-tát ấy đến cùng ngồi hoa sen từ nơi cung rồng Ta-kiệt-la trong biển lớn tự nhiên vọt lên, trụ giữa hư không đến núi Linh thứu từ nơi hoa sen bước xuống đến cung kính đảnh lễ sát chân hai vị Thế Tôn, làm lễ xong đến chỗ Bồ-tát Trí Tích ân cần thăm hỏi ngồi qua một bên.

Bồ-tát Trí Tích hỏi Bồ-tát Văn-thù:

- Nhân giả qua đến cung rồng đă hóa độ được bao nhiêu chúng sinh?

Văn-thù-sư-lợi đáp:

- Số đó vô lượng không thể tính kể, chẳng phải dùng miệng để nói, chẳng thể dùng tâm để lường được, nhân giả hăy đợi trong chốc lát sẽ chứng biết.

Bồ-tát Văn-thù chưa nói dứt lời, vô số Bồ-tát ngồi hoa sen báu từ biển vọt lên đến núi Linh thứu trụ giữa hư không. Các vị Bồ-tát này đều do Bồ-tát Văn-thù hóa độ, đầy đủ đạo hạnh Bồ-tát đều cùng nói sáu pháp Ba-la-mật. Những người trước kia là Thanh văn ở trong hư không nói hạnh Thanh văn th́ hôm nay đều tu hành nghĩa không của Đại thừa.

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói với Bồ-tát Trí Tích:

- Sự giáo hóa của tôi ở trong biển là như vậy.

Khi ấy Bồ-tát Trí Tích dùng kệ khen ngợi:

Bậc trí đức mạnh mẽ

Hóa độ vô lượng chúng.

Ở trong hội chúng này

Và ta đều đă thấy.

Diễn nói nghĩa thật tướng

Mở bày pháp nhất thừa,

Độ khắp các chúng sinh

Mau chóng thành Phật đạo.

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:

- Ta ở trong biển chỉ thường thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Bồ-tát Trí Tích hỏi Bồ-tát Văn-thù:

- Kinh này sâu xa rất vi diệu, quư báu nhất trong các kinh ở dời rất hiếm có. Nếu có chúng sinh siêng năng tinh tấn tu hành kinh này mau thành Phật không?

Văn-thù-sư-lợi đáp:

- Có con gái vua rồng Ta-kiệt-la mới tám tuổi có trí tuệ sáng suốt biết được hoàn toàn hạnh nghiệp, căn tánh của chúng sinh được pháp Tổng tŕ, thuyết giảng tạng bí mật thâm sâu của chư Phật, đều có thể thọ tŕ, thâm nhập vào Thiền định hiểu rơ các pháp, trong một sát-na phát tâm Bồ-đề đều chứng đắc quả vị không thoái chuyển, biện tài vô ngại, thương yêu chúng sinh như con một đầy đủ công đức, tâm nghĩ, miệng giảng pháp nhiệm mầu rộng khắp, Từ bi nhân ái, tánh t́nh ḥa nhă, cô ấy có thể chứng được quả Bồ-đề.

Bồ-tát Trí Tích nói:

- Tôi thấy Đức Phật Thích-ca ở trong vô lượng kiếp làm những việc khó làm, tích lũy công đức, cầu đạo Bồ-đề chưa từng dừng nghỉ, quán sát tam thiên đại thiên thế giới dù chỉ bằng một hạt cải cũng là nơi Bồ-tát xả bỏ mạng để cứu độ chúng sinh, sau đó mới thành đạo Bồ-đề. Tôi chẳng tin Long nữ chỉ trong chốc lát mà chứng thành Chánh giác.

Luận bàn chưa xong bỗng nhiên Long nữ này hiện ra trước cúi đầu đảnh lễ Đức Phật đứng qua một bên nói kệ khen ngợi:

Thông suốt tướng tội phước

Chiếu khắp cả mười phương,

Pháp thân tịnh vi diệu

Đầy đủ ba hai tướng,

Dùng tám mươi vẻ đẹp

Để trang nghiêm Pháp thân,

Trời, Người và Long Thần

Tất cả đều cung kính.

Hết thảy các chúng sinh

Ai cũng đều tôn kính,

Lại nghe chứng đạo quả

Chỉ Phật mới biết được.

Tôi nói pháp Đại thừa

Giải thoát khổ chúng sinh.

Bấy giờ Xá-lợi-phất bảo Long nữ:

- Ngươi nói chẳng bao lâu chứng đạo Vô thượng việc ấy khó tin. V́ sao? V́ thân người nữ dơ uế chẳng phải pháp khí, làm sao có thể được Vô thượng Bồ-đề? Phật đạo cao xa, phải trải qua vô lượng kiếp chuyên cần khổ nhọc tích chứa công hạnh tu tập các pháp Ba-la-mật, sau đó mới thành được. Lại nữa thân nữ c̣n có năm điều chướng ngại không được làm vị Phạm thiên, Đế Thích, Ma vương, Chuyển luân thánh vương và không được làm Phật. Làm sao nói thân nữ mau được thành Phật?

Khi ấy, Long nữ có một viên ngọc quư, giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới dâng lên Đức Phật, Ngài liền nhận. Long nữ nói với Bồ-tát Trí Tích và Tôn giả Xá-lợi-phất:

- Con dâng cúng ngọc quư, Thế Tôn đă nhận việc này có mau không?

- Rất mau!

Long nữ thưa:

- Các vị dùng thần lực xem việc thành Phật của con c̣n mau hơn việc ấy.

Ngay lúc đó cả hội đều thấy Long nữ bỗng nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ-tát bay qua cơi Vô cấu ở phương Nam, ngồi hoa sen báu thành bậc Chánh giác, đủ ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, diễn thuyết chánh pháp cho tất cả chúng sinh trong mười phương. Khi ấy cơi Ta-bà hàng Bồ-tát, Thanh văn, Trời, Rồng, tám bộ chúng và Phi nhân từ xa thấy Long nữ thành Phật và nói pháp cho hàng trời, người trong chúng hội đó, tâm họ vui mừng từ xa cung kính đảnh lễ. Vô lượng chúng sinh nghe pháp đều ngộ, được quả vị không thoái chuyển, vô lượng chúng sinh được thọ kư thành Phật. Cơi nước Vô cấu chấn động sáu cách. Ở cơi Ta-bà ba ngàn chúng sinh an trú nơi quả vị không thoái chuyển. Ba ngàn chúng sinh phát tâm Bồ-đề và được thọ kư. Bồ-tát Trí Tích, Tôn giả Xá-lợi-phất và tất cả chúng hội im lặng tin nhận.


Phẩm 12: KHUYẾN TR̀

 

 

Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 13 tháng 2 năm 2011. Bấm chuột phải để hạ tải. 

 

 

Bấy giờ, Đại Bồ-tát Dược Vương và Đại Bồ-tát Đại Nhạo Thuyết cùng với hai vạn Bồ-tát quyến thuộc đều đến trước phát lời nguyện:

- Kính xin Thế Tôn đừng lo lắng. Sau khi Đức Phật diệt độ chúng con sẽ phụng tŕ đọc tụng, diễn nói kinh điển. Vào đời ác sau này chúng sinh căn lành kém cỏi, nhiều kẻ tăng thượng mạn, tham lợi dưỡng cúng dường tăng thêm bất thiện, xa ĺa đạo giải thoát, mặc dù khó giáo hóa nhưng chúng con sẽ phát khởi sức nhẫn lớn để đọc tụng, thọ tŕ, giảng nói, biên chép hiến cúng đầy đủ kinh này chẳng tiếc thân mạng.

Bấy giờ trong chúng có năm trăm vị A-la-hán được thọ kư đồng thanh bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn chúng con đều phát nguyện. Ở các cơi khác cũng giảng thuyết kinh này.

Lại có hàng Hữu học, Vô học tám ngàn người đă được thọ kư cũng từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay hướng về Phật liền phát nguyện:

- Bạch Thế Tôn chúng con sẽ ở cơi khác giảng thuyết kinh này. V́ sao? V́ người trong cơi Ta-bà có nhiều điều xấu ác, có tăng thượng mạn, công đức mỏng manh, giận hờn, dua nịnh, tâm không chân thật.

Lúc ấy d́ của Phật là Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề cùng với sáu ngàn người Tỳ-kheo-ni Hữu học, Vô học từ chỗ ngồi đứng dậy nhất tâm chắp tay chăm chú chiêm ngưỡng tôn nhan của Phật. Đức Thế Tôn bảo Kiều-đàm-di:

- Cớ sao nh́n Như Lai với vẻ ưu tư như vậy? Và nghĩ rằng: “Như Lai đă không nhắc đến tên Hiền giả để thọ kư đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác sao?”

Này Kiều-đàm-di! Trước đây Như Lai đă nói tổng quát tất cả hàng Thanh văn đều được thọ kư. Hôm nay, Hiền giả muốn biết việc thọ kư ấy th́ trong đời tương lai trong pháp hội của sáu vạn tám ngàn ức Đức Phật, Hiền giả sẽ làm vị đại Pháp sư và sáu ngàn Tỳ-kheo-ni Hữu học và Vô học đều làm Pháp sư như vậy. Dần dần đủ đạo hạnh Bồ-tát, Hiền giả sẽ làm Phật hiệu là Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Này Kiều-đàm-di! Đức Phật Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến và sáu ngàn Bồ-tát sẽ tuần tự thọ kư thành đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Khi ấy, thân mẫu La-hầu-la là Tỳ-kheo-ni Gia-thâu-đà-1a nghĩ: “Trong sự thọ kư này sao lại không nói đến tên ta”.

Đức Phật bảo Tỳ-kheo-ni Gỉa-thâu-đà-la:

- Vào đời sau trong pháp hội của năm trăm vạn ức chư Phật, Hiền giả sẽ tu hạnh Bồ-tát, làm vị Đại Pháp sư dần đần đầy đủ Phật đạo ở trong cơi Thiện quốc thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Đức Phật đó sống lâu vô lượng a-tăng-kỳ kiếp.

Khi ấy, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề và Tỳ-kheo-ni Gia-thâu-đà-la cùng với quyến thuộc đều rất vui mừng được điều chưa từng có, ở trước Phật nói kệ:

Thế Tôn Đạo Sư

An ổn trời người.

Chúng con được nghe,

Thọ kư an vui.

Nói kệ xong các Tỳ-kheo-ni bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng có thể ở cơi nước khác thuyết giảng kinh này.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nh́n thấy tám mươi vạn ức na-do-tha các Đại Bồ-tát, những vị đó đều là bậc không thoái chuyển, có thể chuyển pháp luân không thoái được các pháp Tổng tŕ. Họ từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật nhất tâm chắp tay suy nghĩ: “Nếu Đức Thế Tôn khuyên bảo chúng ta giảng thuyết, giữ ǵn kinh này th́ chúng ta sẽ đúng như lời Đức Thế Tôn mà giảng thuyết kinh ấy.” Lại suy nghĩ: “Hôm nay Đức Thế Tôn im lặng mà chẳng dạy bảo, chúng ta phải làm sao?”

Khi ấy các vị Bồ-tát thuận theo ư của Phật và muốn hoàn thành bản nguyện của ḿnh nên ở trước Phật rống lên tiếng rống Sư tử phát nguyện:

- Bạch Thế Tôn! Sau khi Như Lai diệt độ chúng con đi khắp thế giới mười phương, khiến cho chúng sinh biên chép kinh này thọ tŕ, đọc tụng, giảng nói ư nghĩa của kinh đúng như pháp tu hành, nhớ nghĩ đúng đắn như thế đều nhờ uy lực của Phật. Nguyện xin Thế Tôn dù ở phương xa vẫn chiếu cố che chở cho chúng con.

Khi ấy, muốn tuyên lại nghĩa trên các Bồ-tát đồng thanh nói:

Cúi xin Phật chớ lo

Sau khi Phật diệt độ

Trong đời ác ghê sợ

Chúng con sẽ giảng thuyết.

Có những người vô trí

Dùng lời ác mắng chửi

Và dao gậy đánh đập

Chúng con đều nhẫn nhục.

Tỳ-kheo trong đời ác

Trí tà tâm đua nịnh

Chưa chứng cho là chứng

Tâm ngă mạn đầy dẫy.

Hoặc ở A-lan-nhă,

Chỗ vắng mặc áo lượm,

Tự cho hành chân đạo

Khinh rẻ người thế gian.

V́ tham đắm lợi dưỡng,

Nói pháp cho bạch y,

Được người đời cung kính,

Như sáu thông La-hán.

Người này ḷng thật ác,

Thường nghĩ víệc thế tục,

Gỉả danh A-lan-nhă

Ưa nói lỗi chúng con.

Mà nói như thế này:

Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni,

V́ tham đắm lợi dưỡng,

Luận thuyết nghĩa ngoại đạo.

Tư tạo kinh điển này,

Lừa dối người thế gian,

V́ muốn cầu danh tiếng

Mà phân biệt kinh này.

Thường ở trong đại chúng

Mà hủy phá chúng con,

Đến quốc vương, đại thần

Bà-la-môn, Cư sĩ.

Và chúng Tỳ-kheo khác,

Chê bai mắng xấu con

Cho là người tà kiến,

Luận thuyết nghĩa ngoại đạo.

Chúng con cung kính Phật

Đều nhẫn nhục tất cả

Bị người ấy khinh rằng,

Các ngươi đều là Phật.

Bị khin khi như vậy

Con đều sẽ nhận chịu,

Ở trong đời ác trược

Có nhiều việc đáng sợ.

Ác quỷ nhập vào thân

Mắng chửi hủy nhục con,

Chúng con kính tôn Phật

Nên mặc áo nhẫn nhục.

V́ đế nỗi kinh này

Nhẫn các việc khó khăn,

Con không tiếc thân mạng

Chỉ mến đạo Vô thượng.

Chúng con ở đời sau

Giữ ǵn lời Phật dạy,

Thế Tôn tự nên biết,

Ác Tỳ-kheo đời trược,

Không biết Phật phương tiện

Tùy nghi để thuyết pháp,

Mà nhíu mày nói ác

Luôn luôn bị xua đuổi,

Xa ĺa nơi chùa tháp

Các điều ác như vậy

Nhớ lời Phật dạy bảo

Đều nhẫn nhục tất cả,

Các xóm làng thành ấp

Có ai cầu pháp Phật

Con đều đến nơi đó

Thuyết pháp Phật đă dạy.

Con, sứ giả của Phật,

Giữa chúng không sợ hăi.

Con sẽ khéo nói pháp

Xin Phật an ḷng cho,

Con ở trước Thế Tôn

Chư Phật trong mười phương,

Phát lời nguyện như vậy

Xin Phật hiểu ḷng con.

 

 

Minh-Quang posted November 6, 2010

 

[Home] [Up] [Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 1] [Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 2] [Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 3] [Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 4] [Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 5] [Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 6] [Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 7]