Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

horizontal rule

 

Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quyển 34
Kinh số 264

Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Xà-na-quật-đa Cấp-đa, nước Thiên Trúc.

 

KINH THIÊM PHẨM DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 11 tháng 7 năm 2010. Bấm chuột phải để hạ tải. 

 

 

  添

  Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh  tự  

 

    隋

    tùy  nhân   thọ   nguyên   niên   quật đa  Cấp-đa nhị   Pháp sư thiêm phẩm 

 

。破 也。

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh  giả phá   nhị   minh   nhất   chi chỉ quy  dă 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ấy, phá hai sáng quay về một vậy.

濁。弘 乘。權 思。大 極。

hàng thần  ngũ trược  hoằng   đạo  tam thừa  quyền trí  bất tư  đại bi  nan  cực 

hàng thần năm trược, mở đạo ba thừa, quyền khôn chẳng nghĩ, đại bi không cùng.

本。車 異。雨 差。

tiên  thiết hóa thành  chi tích   hậu  thị  hệ châu  chi bổn xa tuy hữu  dị thật  vô sái

trước bày đặt tích hóa thành, sau mách bảo gốc buộc ngọc. xe tuy có khác, mưa thật chẳng sai.

名。許 位。同 性。

   dĩ chánh  giác  chi danh   hứa  dĩ  chân   tử  chi vị   đồng   nhập   pháp tánh 

nhớ lấy tên là chánh giác, hẹn lấy ngôi là chân tử, cùng nhập pháp tánh,

此。昔 護。於 世。

quy   chi ư thử  tích   Đôn hoàng  Sa Môn Trúc Pháp Hộ  ư  tấn   vũ  chi thế  

về ở bên kia. xưa đôn hoàng sa môn trúc pháp hộ, ở đời tấn vũ đế,

華。後 興。更 什。譯 華。

dịch chánh Pháp hoa Hậu Tần diêu hưng cánh thỉnh La thập dịch Diệu Pháp Liên Hoa

dịch Chánh Pháp Hoa. Diêu Tần nổi lại, mời thêm La Thập, dịch Diệu Pháp Liên Hoa.

譯。定 本。護 葉。

khảo   nghiệm   nhị   dịch   định  phi nhất  bổn  hộ   tự   Ta-la chi diệp  

khảo xét hai bản, quyết chẳng một gốc. Hộ theo bản lá bối,

文。余 藏。備 本。

thập   tự   Quy Tư  chi văn     kiểm  Kinh tạng  bị   kiến  nhị   bổn 

Thập noi văn Quy Tư. Xét thêm kinh tạng, rơ thấy hai bản.

會。龜 同。

Ta-la tắc   dữ  chánh pháp  phù   hội  Quy Tư  tắc   cọng  diệu pháp  duẫn   đồng  

Phép ta la đều chánh pháp hợp theo, Phép Quy Tư cùng diệu pháp đồng một.

遺。什 漏。而 者。

hộ   diệp   thượng   hữu  sở   di  thập   văn  ninh   vô  kỳ  lậu  nhi   hộ   sở   khuyết   giả

Hộ c̣n có chỗ sót, văn Thập thà không thừa rỉ. vậy chỗ Hộ thiếu ấy,

也。什 者。藥 半。

Phổ Môn Phẩm  kệ   dă  thập   sở   khuyết   giả dược thảo  dụ   phẩm   chi bán  

bài kệ phẩm Phổ Môn. chỗ thiếu của Thập, là nửa phẩm Dược Thảo Dụ.

初。提 品。普 也。

Phú lâu na cập Pháp sư đẳng nhị phẩm chi sơ Đề bà đạt đa phẩm Phổ Môn Phẩm kệ  dă

Hai phẩm Phú Lâu Na cùng với Pháp Sư là mới. Phẩm Đề Bà Đạt Đa, kệ Phẩm Phổ Môn vậy.

累。在 前。二 尼。

thập   hựu   di  chúc luỹ tại   Dược-Vương chi tiền   nhị   bổn  Đà-la-ni

Thập lại dời Chúc Lũy, đến trước phẩm Dược Vương. Hai phẩm Đà La Ni,

後。其 同。言 極。

tịnh   trí   Phổ môn chi hậu  kỳ  gian  dị   đồng   ngôn  bất năng  cực 

Tịnh Trí để sau Phổ Môn. C̣n khoảng đúng sai, nói không thể hết.

多。及 偈。先 出。補 行。

thiết kiến Đề bà đạt đacập Phổ Môn Phẩm kệ tiên hiền tục xuất bổ khuyết lưu hành

riêng thêm Đề Bà Đạt Đa, cùng kệ phẩm Phổ Môn. Tiên Hiền nối ra, bù thiếu lưu hành.

風。憲 範。

   cảnh   ngưỡng  di  phong   hiến   chương   thành  phạm  

Ta hâm mộ thói xưa, văn pháp thành khuôn.

歲。 請。

Đại tùy nhân thọ nguyên niên tân dậu chi tuế . nhân phổ diệu tự Sa Môn thượng hạnh sở thỉnh

Năm Tân Dậu, Đại Tùy Nhân Thọ nguyên niên, nhân sa môn Thượng Hạnh chùa Phổ Diệu mời,

師。於 寺。

toại   cọng  Tam Tạng  quật đa  Cấp-đa nhị   Pháp sư ư  Đại hưng thiện tự 

bèn cùng hai Tam Tạng Pháp sư Quật Đa Cấp Đa, ở chùa Đại Hưng Thiện,

本。富 初。

trọng khám  Thiên-Trúc Ta-la diệp bổnPhú lâu na cập Pháp sư đẳng nhị phẩm chi sơ

so kỹ bản lá bối Thiên Trúc. Hai phẩm Phú Lâu Na với Pháp Sư là mới.

闕。藥 半。提 品。

khám bổn do khuyết dược thảo dụ phẩm  cánh ích kỳ bánĐề bà đạt đa thông nhập tháp phẩm

so bản c̣n thiếu, phẩm Dược Thảo Dụ thêm vào một nửa, Đề Bà Đạt Đa ḥa phẩm Nhập Tháp.

後。囑 終。字 殊。

Đà-la-ni thứ   thần lực  chi hậu  chúc luỹ hoàn  kết   kỳ  chung   tự   cú  sái  thù  

Đà La Ni theo sau phẩm Thần Lực, Chúc Lũy trả về sau rốt. Câu chữ sai khác,

正。儻 尋。幸 惑。

phả  diệc   cải   chánh  thảng   hữu  phi  tầm   hạnh   vật   nghi hoặc 

cũng đều đổi đúng. hoặc có vạch t́m,  may không nghi ngờ.

盡。而 品。本 具。

tuy thiên vạn ức kệ diệu  nghĩa nan tận  nhi   nhị thập  thất   phẩm   bổn  văn  thả  cụ  

nghĩa ngh́n vạn ức kệ khó cùng, mà hai mươi bảy phẩm, văn gốc tạm đủ.

詞。遍 域。一 教。悟 機。

sở nguyện  tứ   biện   phạm  từ   biến  thần châu  chi vực   nhất thừa  bí giáo  ngộ   tượng   vận  chi ky 

xin nguyện bốn biện tài văn chữ Phạm, khắp cơi thần châu, nhất thừa lệnh mật, tỏ soi vận h́nh.

譯。序 爾。

liêu   kí   phiên dịch  tự   chi vân   nhĩ  

nhờ ghi diễn dịch, tựa rằng là vậy.

 

 

QUYỂN 1

 

Phẩm 1: TỰA

 

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời Đức Phật ở núi Kỳ-xà-quật, thành Vương xá, cùng đại chúng Tỳ-kheo một vạn hai ngàn vị đều là bậc A-la-hán, các lậu đă hết không c̣n phiền năo, đạt được lợi ḿnh, dứt hết ràng buộc, tâm được tự tại.

Tên các vị đó là: A-nhă Kiều-trần-như, Ma-ha Ca-diếp, Ưu-lâu tần-loa Ca-diếp, Già-da-ca-diếp, Ma-đề Ca-diếp, Xá-lợi-phất, Đại Mục-kiền-liên, Ma-ha Ca-chiên-diên, A-nậu-lâu-đà, Kiếp-tân-na, Kiều-phạm-ba-đề, Ly-bà-đa, Tất-lăng-già-bà-sa, Bạc-câu-la, Ma-ha Câu-hy-la, Nan-đà, Tôn-đà-na-lan-đà, Phú-nâu-la Di-đa-la-ni Tử, Tu-bồ-đề, A-nan, La-hầu-la. Đó là những bậc A-la-hán mà mọi người đều biết. Lại có hai ngàn bậc Hữu học và Vô học, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề cùng với sáu ngàn vị thân cận, Tỳ-kheo-ni Gia- du-đà-la là mẹ của La-hầu-la cùng những người thân cận.

 

Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 18 tháng 7 năm 2010. Bấm chuột phải để hạ tải. 

 

 

Có tám vạn Đại Bồ-tát, đều là bậc không thoái chuyển đối với quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, được pháp Đà-la-ni nhạo thuyết biện tài, chuyển pháp luân không thoái  chuyển, cúng dường vô lượng trăm ngàn chư Phật, ở nơi các Đức Phật trồng các công đức, thường được chư Phật khen ngợi, dùng pháp từ để tu thân và hoàn toàn đi vào trí tuệ Phật, thấu đạt được trí lớn đến bờ bên kia. Danh tiếng vang khắp vô lượng thế giới, có thể độ vô số trăm ngàn chúng sinh.

Tên các vị Bồ-tát ấy là Văn-thù-sư-lợi, Quán Thế âm, Đắc Đại Thế, Thường Tinh Tấn, Bất Hưu Tức, Bảo Chưởng, Dược Vương, Dũng Thí, Bảo Nguyệt, Nguyệt Quang, Măn Nguyệt, Đại Lực, Vô Lượng Lực, Việt Tam Giới, Bạt-đà-bà-la, Di-lặc, Bảo Tích, Đạo Sư có tám vạn Đại Bồ-tát như vậy.

Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân cùng hai vạn Thiên tử thân cận. Lại có các Thiên tử: Minh Nguyệt, Phổ Hương, Bảo Quang. Tứ đại Thiên vương, một vạn Thiên tử quyến thuộc. Trời Tự tại và Đại tự tại cùng với ba vạn Thiên tử quyến thuộc. Chủ thế giới Ta-bà, Phạm thiên vương, Thi-khí Đại phạm, Quang Minh Đại phạm... đều cùng hai ngàn Thiên tử quyến thuộc.

Có tám vị Long vương: Nan-đà, Bạt-nan-đà, Bà-ca-la, Ḥa-tu-kiết, Đức-xoa-ca, A-na-bà-đạt-đa, Ma-na-tư, Ưu-bát-la Long vương … cùng với trăm ngàn quyến thuộc.

Có bốn vị Khẩn-na-la vương là Pháp, Diệu Pháp, Đại Pháp, Tŕ Pháp Khẩn-na-la vương, đều cùng trăm ngàn quyến thuộc.

Có bốn vị Càn-thát-bà vương là Nhạc, Nhạc âm, Mỹ, Mỹ âm Càn-thác-bà vương đều cùng với trăm ngàn quyến thuộc.

Có bốn vị A-tu-la vương là Bà Trĩ, Khư-la-khiên-đà, Tỳ-ma-chất-đa-la, La-hầu A-tu-la vương đều cùng với trăm ngàn quyến thuộc.

Có bốn vị Ca-lầu-la vương là Đại Oai Đức, Đại Thân, Đại Măn, Như ư Ca-lầu-la vương đều cùng với trăm ngàn quyến thuộc.

Vua A-xà-thế, con bà Vi-đề-hy, cùng trăm ngàn vị thân cận, đều đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên.

Khi ấy, bốn chúng vây quanh cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán Đức Thế Tôn. Đức Phật đang giảng kinh Đại thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ-tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm cho các Bồ-tát. Nói kinh này xong, Đức Phật ngồi kiết già nhập thiền định Vô lượng nghĩa xứ, thân tâm không động.

Lúc ấy, trời mưa các loại hoa: Mạn-đà-la, Ma-ha mạn-đà-la, Mạn-thù-sa, Ma-ha mạn-thù-sa, tung rải khắp trên Đức Phật và đại chúng. Khắp cả cơi Phật, chấn động sáu cách. Lúc ấy trong hội Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Cận sự nam, Cận sự nữ, Trời Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân… cùng các vị Tiểu vương, Chuyển luân thánh vương đều cho là việc chưa từng có, nên vui mừng chắp tay chăm chú nh́n Phật.

Lúc ấy, Đức Phật phóng ánh sáng từ tướng bạch hào giữa đôi chân mày chiếu khắp cả một vạn tám ngàn thế giới ở phương Đông. Chiếu xuống tận địa ngục A-tỳ và lên đến trời Hữu đảnh. Ở trong thế giới này đều thấy sáu đường chúng sinh, lại thấy Phật hiện tại và được nghe kinh pháp của Phật dạy. Và thấy các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Cận sự nam, Cận sự nữ, những người tu hành đắc đạo, lại thấy các Đại Bồ-tát, bằng các nhân duyên tin hiểu và tướng mạo để hành đạo Bồ-tát. Và thấy các Đức Phật vào Niết-bàn, lại thấy sau khi Đức Phật Niết-bàn, thâu xá-lợi và xây dựng tháp bảy báu.

Bấy giờ Bồ-tát Di-lặc suy nghĩ: “Hôm nay Đức Thế Tôn hiện tướng thần biến, v́ sao có điềm lành này? Đức Thế Tôn đang nhập thiền định, đây là việc hiếm có không thể nghĩ bàn, vậy nên hỏi ai? Ai có thể đáp được?” Vị ấy lại suy nghĩ: “Ngài Văn-thù-sư-lợi là con Đấng Pháp Vương đă từng gần gũi cúng dường chư Phật quá khứ, đă từng trông thấy tướng hy hữu này. Ta nên hỏi vị ấy.”

Lúc đó, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Cận sự nam, Cận sự nữ và Trời, Rồng, Quỷ thần… đều suy nghĩ: “Tướng ánh sáng thần thông của Phật, nên hỏi ai?”

Bấy giờ muốn giải quyết sự nghi của ḿnh và xem xét tâm của bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Cận sự nam, Cận sự nữ và Trời, Rồng, Quỷ thần... nên Bồ-tát Di-lặc hỏi Văn-thù-sư-lợi:

- V́ sao mà có tướng lành thần thông này? Phật phóng ánh sáng chiếu khắp một vạn tám ngàn cơi ở phương Đông, thấy sự trang nghiêm của các cơi Phật ấy.

Muốn tuyên lại sự việc trên, Bồ-tát Di-lặc nói kệ:

 

Văn-thù-sư-lợi

V́ sao Đạo Sư

Từ tướng bạch hào

Hào quang chiếu khắp?

Mưa Mạn-đà-la

Hoa Mạn-thù-sa

 Gió thơm Chiên-đàn

Vui đẹp ḷng người

V́ lư do nào

Đất đều nghiêm tịnh

Cả thế giới này

Chấn động sáu cách?

Lúc này bốn chúng

Đều rất hoan hỷ

Thân tâm vui mừng

Được chưa từng có.

Ánh sáng bạch hào

Chiếu đến phương Đông

Vạn tám ngàn cơi

Đều như sắc vàng,

Từ ngục A-tỳ

Đến trời Hữu đảnh

Trong các thế giới

Sáu nẻo chúng sinh,

Sinh tử luân hồi

Do nghíệp thiện, ác

Nhận báo tốt, xấu

Ở đây thấy rơ.

Thấy các Đức Phật

Thánh chúa Sư tử

Diễn thuyết kinh điển

Vi diệu bậc nhất,

Tiếng Ngài trong trẻo

Giọng nói êm dịu

Dạy hàng Bồ-tát

Vô số ức muôn,

Phạm âm cực hay

Khiến người thích nghe

Ở mỗi thế giới

Giảng nói chánh pháp;

Đủ các nhân duyên

Làm rơ pháp Phật

Khai ngộ chúng sinh.

Nếu người bị khổ

Chán già, bệnh, chết

Th́ nói Niêt-bàn

Dứt hết các khổ.

Nếu người có phước

Từng cúng dường Phật

Cầu pháp tối thắng

Th́ nói Duyên giác.

Nếu có Phật tử

Tu đủ các hạnh

Cầu Tuệ vô thượng

Th́ nói Tịnh đạo.

Văn-thù-sư-lợi!

Tôi ở nơi này

Thấy nghe như thế

Và ngàn ức việc,

Rất nhiều như vậy

Nay sẽ lược nêu.

Tôi thấy cơi kia

Hằng sa Bồ-tát

Bằng các nhân duyên

Để cầu Phật đạo

Hoặc hành bố thí

Vàng, bạc, san hô

Ngọc báu ma-ni

Xa cừ, mă năo

Kim cương trân bảo

Nô tỳ, xe cộ

Kiệu báu quư đẹp

Vui vẻ bố thí

Hồi hướng Phật đạo

Nguyện chứng Thừa này

Đứng đầu ba cơi

Được chư Phật khen.

Hoặc có Bồ-tát

Xe báu bốn ngựa

Lọng hoa bao quanh

Bố thí xe đẹp.

Lại thấy Bồ-tát

Bố thí vợ con

Và cả tay chân

Cầu đạo Vô thượng.

Lại thấy Bồ-tát

Vui vẻ bố thí

Đầu, mắt, thân thể

Cầu trí tuệ Phật.

Văn-thù-sư-lợi!

Ta thấy các vua

Đi đến chỗ Phật

Hỏi đạo Vô thượng.

Liền bỏ ngôi báu

Cung điện vương phi

Cạo bỏ râu tóc

Mà mặc pháp phục.

Hoặc thấy Bồ- tát

Làm vị Tỳ-kheo

Ở riêng chỗ vắng

Ưa tụng kinh điển.

Lại thấy Bồ-tát

Tinh tấn dũng mănh

Vào nơi núi sâu

Tư duy Phật đạo.

Thấy bậc Ly dục

Ở nơi thanh vắng

Vào sâu thiền định

Được năm thần thông.

Và thấy Bồ-tát

An định chắp tay

Dùng ngàn bài kệ

Khen các Pháp vương.

Lại thấy Bồ-tát

Trí sâu, chí bền

Hay hỏi chư Phật

Nghe xong thọ tŕ.

Và thấy Phật tử

Định tuệ đầy đủ

Dùng nhiều ví dụ

Giảng pháp cho chúng.

Ưa thích nói pháp

Độ các Bồ-tát

Dẹp phá ma quân

Đánh trống pháp lớn.

Hoặc thấy Bồ-tát

Ngồi im tĩnh lặng

Được trời, rồng kính

Không lấy làm vui.

Lại thấy Bồ-tát

Trong rừng phóng quang

Cứu khổ địa ngục

Khiến vào Phật đạo.

Và thấy Phật tử

Chưa từng ngủ nghỉ

Kinh hành trong rừng

Siêng cầu Phật đạo.

Bậc đủ giới đức

Oai nghi không thiếu

Sáng như ngọc báu

Để cầu Phật đạo.

Hoặc thấy Phật tử

Đủ sức nhẫn nhục

Bị tăng thượng mạn

Chửi mắng đánh đập

Đều nhẫn nhịn hết

Để cầu Phật đạo.

Lại thấy Bồ-tát

Xa ĺa chơi đùa,

Cùng quyến thuộc si,

Gần gũi bậc Trí

Nhất tâm trừ loạn

Chánh niệm trong rừng

Ức ngàn vạn năm

Để cầu Phật đạo.

Hoặc thấy Bồ-tát

Thức ăn thượng hạng,

Trăm món thuốc thang

Cúng Phật và Tăng,

Y phục tốt đẹp

Giá đến ngàn vạn,

Y phục vô giá

Cúng Phật và Tăng;

Ngàn vạn ức thứ

Nhà báu Chiên-đàn

Đồ nằm tốt đẹp

Cúng Phật và Tăng;

Vườn rừng thanh tịnh

Hoa trái sum suê

Suối chảy ao tắm

Cúng Phật và tăng,

Cúng dường như thế

Đủ thứ tốt đẹp

Vui mừng không chán

Cầu đạo Vô thượng.

Hoặc có Bồ-tát

Nói pháp tích diệt

Dạy dỗ nhiều cách

Vô số chúng sinh.

Lại thấy Bồ-tát

Không có hai tướng

Cũng như hư không.

Lại thấy Phật tử

Tâm không lệ thuộc

Dùng diệu tuệ này

Cầu đạo Vô thượng.

Văn-thù-sư-lợi!

Lại thấy Bồ-tát

Sau Phật diệt độ

Cúng dường xá-lợi.

Hoặc thấy Phật tử

Xây dựng các tháp

Vô số hằng sa

Trang nghiêm cơi nước,

Tháp báu cao đẹp

Năm ngàn do-tuần

Ngang dọc bằng nhau

Hai ngàn do-tuần,

Mỗi một tháp Phật

Có ngàn tràng phan

Chuỗi ngọc giao nhau

Linh báu ḥa vang

Các Trời, Rồng, Thần

Nhân, Phi nhân

Hương hoa âm nhạc

Thường đem cúng dường.

Văn-thù-sư-lợi!

Các Phật tử kia

Cúng dường Xá-lợi

Trang hoàng tháp Phật

Cơi nước tịnh nhiên

Tốt đẹp tuyệt vời

Như Thiên thọ vương

Nở hoa tươi đẹp.

Phật phóng ánh sáng

Tôi cùng chúng hội

Thấy cơi nước kia

Đủ thứ tốt đẹp,

Thần lực của Phật

Trí tuệ hiếm có

Phóng hào quang sáng

Chiếu khắp các cơi,

Chúng tôi thấy vậy

Hết sức thán phục.

Phật tử Văn-thù!

Xin giải nghi ngờ

Bốn chúng trông chờ

Nh́n ngài và tôi.

V́sao Thế Tôn

Phóng ánh sáng kia?

Văn-thù hăy đáp

Giải nghi chúng mừng.

V́ lợi ích ǵ?

Phóng ánh sáng đó

Phật ngồi đạo tràng

Chứng pháp vi diệu

Do muốn nói pháp

Và sẽ thọ kư

Thi hiện cơi Phật

Các báu nghíêm sạch

Và thấy chư Phật

Việc không phải nhỏ

Văn-thù phải biết

Bốn chúng, Rồng, Thần

Chăm chú nh́n ngài

Sẽ nói điều ǵ?

 

Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 25 tháng 7 năm 2010. Bấm chuột phải để hạ tải. 

 

 

Khi ấy Văn-thù-sư-lợi nói với Đại Bồ-tát Di-lặc và các Đại sĩ:

- Này các thiện nam! Như tôi suy nghĩ: “Hôm nay Đức Phật muốn nói pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, thổi pháp loa lớn, đánh pháp cổ lớn, diễn pháp nghĩa lớn.”

Các thiện nam! Ta từng thấy điềm lành này ở các Đức Phật trong quá khứ, Đức Phật kia phóng ánh sáng rồi mới nói pháp lớn, v́ vậy nên biết, nay Đức Phật hiện hào quang cũng như vậy. Muốn cho chúng sinh đều được nghe, thấy, biết diệu pháp mà tất cả trong đời khó tin, nên hiện điềm lành này.

Các Phật tử, vào quá khứ vô lượng, vô biên không thể nghĩ bàn vô số kiếp có Đức Phật, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, diễn nói chánh pháp, đầu, giữa, cuối đều hoàn hảo, nghĩa lư rất sâu xa, lời lẽ thông suốt, thuần nhất không tạp, đầy đủ sự phạm hạnh thanh bạch. Phật v́ người cầu Thanh văn mà nói pháp Tứ đế, vượt qua sinh, già, bệnh, chết, đạt đến Nỉết-bàn, v́ người cầu Bích-chi-phật mà nói pháp mười hai nhân duyên, v́ các Bồ-tát mà nói sáu pháp Ba-la-mật để chứng được Chánh đẳng Chánh giác, thành tựu Nhất thiết chủng trí.

Kế đến, có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, như vậy có hai vạn Đức Phật đồng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh và đồng một họ, họ Phả-la-đọa.

Di-lặc nên biết, Đức Phật đầu tiên cho đến Đức Phật sau cùng đều đồng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đầy đủ mười hiệu. Những pháp Đức Phật nói ra đầu, giữa, sau đều hoàn hảo.

Lúc Đức Phật cuối cùng chưa xuất gia có tám vị vương tử, tên là: Hữu Ư, Thiện Ư, Vô Lượng Ư, Bảo Ư, Tăng Ư, Trừ Nghi Ư, Hưởng Ư, Pháp Ư. Tám vị vương tử này có oai đức tự tại, thống lănh bốn châu thiên hạ . Nghe vua cha xuất gia chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nên các vương tử đó rời bỏ ngôi vị đế vương, cũng theo cha xuất gia, phát tâm Đại thừa, thường tu phạm hạnh, đều làm Pháp sư, đă trồng các căn lành nơi ngàn vạn Đức Phật.

Khi ấy, trời mưa các hoa Mạn-đà-la, Ma-ha mạn-đà-la, Mạn-thù-sa, Ma-ha mạn-thù-sa để tung rải trên Đức Phật và đại chúng; khắp cơi Đức Phật chấn động sáu cách.

Lúc đó, trong chúng hội có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Cận sự nam, Cận sự nữ, Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già , Nhân phi nhân, cùng các vị tiểu vương, Chuyển luân thánh vương. Đại chúng này thấy được điều chưa từng có, vui mừng chắp tay, chiêm ngưỡng Phật.

Bấy giờ, Đức Như Lai phóng ánh sáng từ tướng bạch hào giữa đôi chân mày chiếu khắp cả một vạn tám ngàn cơi Phật ở phương Đông trùm hết tất cả như hiện nay đang thấy ở các cơi Phật này.

Di-lặc nên biết, khi ấy trong hội, có hai mươi ức Bồ-tát rất muốn được nghe pháp. Các vị Bồ-tát này trông thấy ánh sáng chiếu khắp cơi Phật, được điều chưa từng có, đều muốn biết v́ nhân duyên ǵ mà phóng ánh sáng này?

Khi ấy, có Bồ-tát hiệu Diệu Quang có tám trăm người đệ tử. Bấy giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ trong chánh định, v́ Bồ-tát Diệu Quang mà nói kinh Đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ-tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, trải qua sáu mươi tiểu kiếp không rời khỏi chỗ ngồi.

Lúc này, trong hội những người nghe pháp cũng đều ngồi một chỗ đến sáu mươi tiểu kiếp, thân tâm không động, nghe Đức Phật nói pháp cho là như trong khoảng bữa ăn.

Bấy giờ trong chúng không có người nào thân tâm mỏi mệt. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trong sáu mươi tiểu kiếp nói kinh đó rồi, liền ở trong chúng Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, Người, A-tu-la tuyên bố thế này: “Vào giữa đêm nay, Như Lai sẽ nhập Niết-bàn.”

Khi ấy, có Bồ-tát hiệu Đức Tạng được Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thọ kư và bảo các Tỳ-kheo:

- Bồ-tát Đức Tạng này thứ đến sẽ thành Phật, hiệu Tịnh Thân Như Lai, Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, thọ kư xong vào giữa đêm ấy, Phật nhập Niết-bàn.

Sau khi Phật diệt độ, Bồ-tát Diệu Quang tŕ kinh “Diệu Pháp Liên Hoa” đủ tám mươi tiểu kiếp và giảng giải cho người. Tám người con của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều là đệ tử của ngài Diệu Quang, được Diệu Quang giáo hóa trở thành những bậc kiên cố hướng đến Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Sau khi cúng dường vô lượng trăm ngàn muôn ức Đức Phật, các vị vương tử này đều thành Phật đạo. Vị thành Phật cuối cùng hiệu là Nhiên Đăng. Trong tám trăm vị đệ tử, có một người tên Cầu Danh. Vị này tham ưa danh lợi, tuy có đọc tụng rất nhiều kinh điển nhưng không thông hiểu, phần nhiều quên mất, v́ thế nên gọi là Cầu Danh. Vị này do có trồng các căn lành nên gặp được vô lượng trăm ngàn muôn ức Đức Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen.

Di-lặc nên biết, lúc đó Bồ-tát Diệu Quang đâu phải là người nào khác mà chính là tôi, c̣n Bồ-tát Cầu Danh kia là ông. Thấy điềm lành này cùng với xưa không khác, nên tôi suy nghĩ: “Hôm nay Như Lai sẽ nói kinh Đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ-tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm.”

Bấy giờ, giữa đại chúng Văn-thù-sư-lợỉ muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ:

Ta nhớ thuở quá khứ

Vô lượng, vô số kiếp

Có Phật Nhân Trung Tôn

Hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh .

Đức Thế Tôn nói pháp

Độ vô lượng chúng sinh

Vô số ức Bồ-tát

Khiến vào trí tuệ Phật.

Khi Phật chưa xuất gia

Có sinh tám vương tử

Thấy Đại Thánh xuất gia

Cùng theo tu phạm hạnh,

Phật nói kinh Đại thừa

Tên là Vô Lượng Nghĩa

Ở trong hàng Đại chúng

Phân biệt nói rơ ràng.

Phật nói kinh này xong

Ngay tại pháp ṭa ấy

Kiết già nhập chánh định

Tên Vô lượng nghĩa xứ.

Trời mưa hoa Mạn-đà

Trống trời tự nhiên vang

Các Trời, Rồng, Quỷ, Thần

Cúng dường Đức Thế Tôn.

Tất cả các cơi Phật

Đều chấn động sáu cách

Tướng bạch hào phóng quang

Hiện các việc hiếm có;

Ánh sáng chiếu phương Đông

Vạn tám ngàn cơi Phật

Hiện nghiệp báo sinh tử

Của tất cả chúng sinh.

Lại thấy các cơi Phật

Dùng các báu trang nghiêm

Màu lưu ly, pha

Đều do Phật soi sáng,

Và thấy các Trời, Người

Chúng Rồng, Thần, Dạ-xoa

Càn-thát, Khẩn-na-la

Đều cúng dường Đức Phật.

Lại thấy các Như Lai

Tư nhiên thành Phật đạo

Sắc thân như núi vàng

Đoan nghiêm rất đẹp đẽ

Như lưu ly sáng trong

Hiện ra tượng hoàng kim

Thế Tôn trong đại chúng

Diễn bày nghĩa thâm diệu.

Mỗi mỗi các cơi Phật

Vô số chúng Thanh văn

Nhờ ánh sáng Phật chiếu

Thấy hết đại chúng kia.

Hoặc có các Tỳ-kheo

Ở trong núi rừng sâu

Tinh tấn tŕ tịnh giới

Giống như giữ ngọc sáng.

Lại thấy các Bồ-tát

Hành bố thí, nhẫn nhục

Số nhiều như hằng sa

Nhờ ánh sáng Phật soi.

Lại thấy hàng Bồ-tát

Vào sâu các thiền định

Thân, tâm đều không động

Để cầu đạo Vô thượng.

Lại thấy các Bồ-tát

Biết tướng pháp tịch diệt

Trong mỗi cơi nước ấy

Nói pháp cầu Phật đạo.

Bấy giờ bốn bộ chúng

Thấy Phật Nhật Nguyệt Đăng

Hiện sức thần thông lớn

Tâm họ đều vui mừng

Mỗi người tự hỏi nhau

V́ sao có việc này?

Đấng trời. người tôn kính

Vừa từ chánh định ra

Khen Bồ-tát Diệu Quang:

Ông là mắt của đời

Mọi người đều tin theo

Khéo phụng tŕ tạng pháp,

Như lời của ta nói

Chỉ ông mới biết rơ.

Thế Tôn đă ngợi khen

Khiến Diệu Quang vui mừng

Nói kinh Pháp Hoa này

Suốt sáu mươi tiểu kiếp

Không rời khỏi chỗ ngồi

Giảng Diệu pháp tối thượng.

Ngài Pháp sư Diệu Quang

Đều thọ tŕ đầy đủ

Phật nói kinh Pháp Hoa

Khiến chúng sinh vui mừng

Ngay ở trong ngày đó

Dạy bảo chúng trời, người

Nghĩa thật tướng các pháp

Đă nói cho các ông,

Vào trong giữa đêm nay

Ta sẽ nhập Niết-bàn

Ông nhất tâm tinh tấn

Phải xa ĺa buông lung

Chư Phật rất khó gặp

Ức kiếp mới gặp được.

Đệ tử của Thế Tôn

Nghe Phật sắp Niết-bàn

Đều rất là sầu thảm

Sao Phật sớm diệt độ?

Thánh chủ vua các pháp

An ủi vô lượng chúng

Nếu khi ta diệt độ

Các ông chớ lo sợ,

Bồ-tát Đức Tạng này

Tâm đă được thông đạt

Nói thật tướng vô lậu

Sau đó sẽ thành Phật

Danh hiệu là Tịnh Thân

Cũng độ vô lượng chúng.

Đêm ấy Phật diệt độ

Như củi hết, lửa tắt

Phân chia xá-lợi Phật

Xây dựng vô lượng tháp,

Tỳ-kheo. Tỳ-kheo-ni

Nhiều như cát sông Hằng

Ngày đêm thêm tinh tấn

Để cầu đạo Vô thượng.

Pháp sư Diệu Quang ấy

Giữ ǵn tạng pháp Phật

Trong tám mươi tiểu kiếp

Rộng giảng kinh Pháp Hoa.

Tám vị vương tử đó

Được Diệu Quang dạy bảo

Vững nơi đạo Vô thượng

Thường thấy vô số Phật,

Cúng dường các Thế Tôn

Tùy thuận tu đại đạo

Tuần tự đều thà nh Phật

Thứ lớp thọ kư nhau;

Vị thành Phật cuối cùng

Hiệu là Phật Nhiên Đăng.

Đạo Sư của chư Tiên

Độ thoát vô lượng chúng

Khi ấy ngài Diệu quang

Có một người đệ tử

Tâm thường hay biếng nhác

Tham đắm nơi danh lợi

Cầu danh lợi không chán

Thường đến nhà giàu sang

Lơ là việc tu tập

Bỏ quên không thông thuộc,

Bởi v́ lư do ấy

Nên gọi là Cầu Danh.

Cũng làm các việc lành

Được thấy vô số Phật

Cúng dường các Thế Tôn

Tùy thuận tu đại đạo,

Đủ sáu Ba-la-mật

Nay gặp Đức Thích-ca

Sau đó sẽ thành Phật

Hiệu là Phật Di-lặc.

Độ khắp các chúng sinh

Số đông không thể lường

Sau Phật ấy diệt độ

Người biếng nhác là ngài;

C̣n Pháp sư Diệu Quang

Nay chính là ta đây.

Ta thấy Phật Đăng Ḿnh

Điềm lành nay như xưa

Cho nên nay biết Phật

Sẽ nói kinh Pháp Hoa.

Tướng lành như điềm xưa

Là phương tiện của Phật

Nay Phật phóng ánh sáng

Làm rơ nghĩa thật tướng.

Các ông nay nên biết

Chắp tay chăm chú chờ

Phật sắp tuôn mưa pháp

Thấm nhuần người cầu đạo

Những người cầu ba thừa

Nếu có điều nào nghi

Phật sẽ giải thích cho

Thông suốt hết tất cả.

 

 

Phẩm 2: PHƯƠNG TIỆN

 

 

 

Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 5 tháng 9 năm 2010. Bấm chuột phải để hạ tải. 

 

Bấy giờ, ra khỏi Tam-muội một cách an lạc, Đức Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất:

- Trí tuệ của chư Phật rất sâu xa, môn trí tuệ đó khó hiểu khó vào, tất cả Thanh văn, Bích-chi-phật đều không thể biết. V́ sao?

Phật đă từng thân cận trăm ngàn muôn ức vô số Đức Phật, hoàn toàn tu vô lượng đạo pháp của Đức Phật, tinh tấn dũng mănh, tiếng khen vang khắp, thành tựu pháp sâu xa chưa từng có, tùy theo trường hợp để giảng ư thú khó hiểu.

Xá-lợi-phất! Từ khi ta thành Phật cho đến nay, bằng nhân duyên, thí dụ rộng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện để d́u dắt chúng sinh khiến ra khỏi các sự chấp trước. V́ sao? Đức Như Lai đă đầy đủ phương tiện, tri kiến và Ba-la-mật.

Xá-lợi-phất! Tri kiến của Như Lai rộng Iớn sâu xa, vô lượng vô ngại lực, vô sở úy, thiền đính giải thoát Tam-muội đă sâu xa không có giới hạn, thành tựu tất cả pháp chưa từng có.

Xá-lợi phất! Như Lai có thể thuyết pháp bằng nhiều cách khéo léo, dùng lời lẽ êm dịu, làm vui ḷng mọi người.

Xá-lợi phất! Tóm lại Đức Phật đă thành tựu vô lượng, vô biên pháp chưa từng có.

Thôi đi Xá-lợi-phất, không cần phải nói nữa! V́ sao? Pháp khó hiểu hy hữu đệ nhất của Phật đă thành tựu th́ chỉ có Phật với Phật mới có thể thông suốt hoàn toàn, thật tướng các pháp đó là tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, các pháp trước, sau rốt ráo đều như vậy.

Bấy giờ, muốn tuyên lại ư nghĩa trên, Thế Tôn nói kệ:

Bậc Thế Hùng khó lường

Chư Thiên và loài người

Và các loại chúng sinh

Không thể biết được Phật.

Phật lực, Vô sở úy

Giải thoát, các Tam-muội

Và các pháp của Phật

Không ai đo lường được.

Đă từ vô số Phật

Hành đầy đủ các đạo

Pháp nhiệm mầu rất sâu

Khó thấy, khó hiểu rơ,

Ở trong vô lượng kiếp

Đă tu đạo này rồi

Đắc quả nơi đạo tràng

Ta đều biết tất cả.

Phước báo lớn như thế

Đủ thứ tánh, tướng, nghĩa

Ta cùng Phật mười phương

Mới biết hết việc này,

Pháp ấy không nói được

Không thể dùng ngôn ngữ

Các loài chúng sinh khác

Không loài nào hiểu được.

Trừ các chúng Bồ-tát

Có sức tin kiên cố

Các hàng đệ tử Phật

Từng cúng dường Thế Tôn,

Đă diệt hết các lậu

Thân này là tối hậu

Những hạng người như thế

Sức họ không hiểu nổi.

Giả sử khắp thế gian

Giống như Xá-lợi-phất

Cùng suy tính, đo lường

Cũng không lường trí Phật.

Giả sử khắp mười phương

Đều như Xá-lợi-phất

Và các đệ tử khác

Khắp các cơi mười phương

Cũng đầy mười phương cơi

Cùng tư duy so hrờn

Vẫn không thể biết được.

Bích-chi-phật trí sáng

Thân vô lậu sau cùng

Khắp mười phương các cơi

Số đông như rừng tre,

Họ đều cùng nhất tâm

Trong vô lượng ức kiếp

Suy xét thật trí Phật

Chẳng biết được chút nào.

Bồ-tát mới phát tâm

Cúng dường vô số Phật

Thông đạt các nghĩa thú,

Lại khé thuyết giảng pháp

Như lúa, mè, tre, lau

Đầy các cơi mười pjương

Nhất tâm dùng diệu trí

Trải qua hằng sa kiếp

Đều cùng nhau suy lường

Chẳng biết được trí Phật.

Bồ-tát không thoái chuyển

Nhiều như cát sông Hằng

Nhất tâm cùng suy lường

Vẫn chẳng thể biết được.

Lại bảo Xá-lợi-phất

Pháp nhiệm mầu sâu sa

Vô lậu khó nghĩ bàn

Nay ta được đầy đủ,

Chỉ ta biết tướng này

Mười phương Phật cũng vậy

Xá-lợi-phất nên biết

Lời chư Phật không khác.

Pháp của Đức Phật nói

Phải nên hết ḷng tin

Pháp Phật về sau này

Cần phải nói chân thật.

Bảo các chúng Thanh văn

Cùng hàng cầu Duyên giác

Ta khiến cho thoát khổ

Mau chứng được Niết-bàn.

Phật dùng sức phương tiện

Dạy giáo pháp ba thừa

Dẫn chúng sinh ra khỏi

Những nơi họ chấp trước.

Khi đó, trong đại chúng hàng Thanh văn lậu tận A-la-hán, A-nhă Kiều-trần-như cùng với một ngàn hai trăm người và hàng phát tâm Thanh văn, Bích-chi-phật, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di đều nghĩ: “Hôm nay, Đức Thế Tôn v́ sao lại ân cần khen ngợi phương tiện và nói rằng: Pháp của Phật chứng, thâm sâu khó hiểu, những lời nói ra ư thú khó biết, tất cả Thanh văn, Bích-chi-phật không thể đạt được. Phật nói một nghĩa giải thoát, chúng ta cũng nhờ pháp này đạt đến Niết-bàn mà lại không biết nghĩa đó để đạt đến”.

Lúc ấy, Xá-lợi-phất biết ḷng nghi của bốn chúng, chính ḿnh cũng chưa rơ liền bạch Phật:

- Bạch Đức Thế Tôn! V́ lư do ǵ mà Ngài ân cần khen ngợi pháp phương tiện đệ nhất sâu xa, vi diệu, khó hiểu của chư Phật. Con từ xưa đến nay theo Phật chưa từng nghe nói như vậy, nay cả bốn chúng đều có ḷng nghi, cúi xin Thế Tôn nói rơ việc này. V́ sao Ngài lại ân cần khen ngợi pháp vi diệu sâu xa khó hiểu.

Bấy giờ muốn tuyên lại nghĩa trên, Xá-lợi-phất nói kệ:

Bậc Tuệ Nhật Đại Thánh

Lâu mới nói pháp này

Pháp tự ḿnh chứng được

Lực, Vô úy, Tam-muội,

Các Thiền định, Giải thoát

Không thể nghĩ bàn được

Pháp chứng nơi đạo tràng

Không ai có thể hỏi.

Con cũng khó nghĩ được

Không ai biết để hỏi

Không hỏi mà tự nói

Khen ngợi đạo đă làm.

Trí tuệ rất thâm sâu

Chư Phật đă chứng được

Hàng La-hán vô lậu

Và người cầu Niết-bàn

Nay rơi vào lưới nghi

V́ sao Phật nói vậy?

Hạng người cầu Duyên giác

Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

Các Trời, Rồng, Quỷ, Thần

Cùng các Càn-thát-bà

Nh́n nhau ḷng do dự

Chiêm ngưỡng Đấng Thế Tôn,

Việc này là thế nào?

Xin Phật giảng nói cho!

Phật bảo con hạng nhất

Ở trong chúng Thanh văn

Ngay cả chính trí con

Nghi ngờ không hiểu được

V́ pháp ấy rốt ráo

Là đạo của Phật làm

Con từ miệng Phật sinh

Chắp tay nh́n chờ đợi,

Xin ban tiếng nhiệm mầu

Đúng thời nói như thật

Các Trời, Rồng, Quỷ, Thần

Nhiều như cát sông Hằng,

Hàng Bồ-tát cầu Phật

Số nhiều đến tám vạn

Lại có vạn ức nước

Vua chuyển luân vương đến

Chắp tay ḷng cung kính

Mong nghe đạo đầy đủ.

Khi ấy, Phật bảo Xá-ợi-phất:

- Thôi thôi, chẳng nên nói nữa, nếu ta nói việc này th́ tất cả trời, người, thế gian sẽ sợ hăi nghi ngờ.

Xá-lợi-phất thưa:

- Bạch Đức Thế Tôn! Xin Thế Tôn giảng nóỉ, xin Thế Tôn giảng nói! V́ sao? V́ trong hội này vô số trăm ngàn vạn ức chúng sinh đă từng gặp các Đức Phật, các căn lanh lợi, trí tuệ sáng suốt, được nghe Phật dạy có thể tin kính.

Bấy giờ, Xá-lợi-phất muốn tuyên lại nghĩa trên, nói kệ:

Đấng Pháp Vương Vô thượng

Nguyện xin nói chớ lo

Vô lượng chúng hội này

Có người tin kính được.

Phật lại ngăn Xá-lợí-phất:

- Nếu ta nói việc này khắp cả Trời, Người, A-tu-la trong thế gian sẽ lo sợ nghi ngờ; Tỳ-kheo tăng thượng mạn sẽ rơi vào hố sâu.

Rồi Thế Tôn nói kệ:

Thôi thôi đừng nói nữa

Pháp của ta khó hiểu,

Những kẻ tăng thượng mạn

Nghe chắc không kính tin.

Xá-lợi-phất thưa:

- Bạch Đức Thế Tôn! Xin Thế Tôn thuyết giảng cho! Xin Thế Tôn thuyết giảng cho! Trong hội chúng này những người như con có đến trăm ngàn vạn ức, nhiều đời đă từng được Phật giáo hóa, những người này chắc sẽ sinh kính tin an ổn lâu dài được nhiều lợi ích.

Xá-lợi-phất dùng kệ nói lại nghĩa trên:

Đấng Lưỡng Túc Vô Thượng

Xin nói pháp đệ nhất,

Con là trưởng tử Phật

Xin giảng nói rơ ràng.

Vô lượng chúng hội này

Rất kính tin pháp ấy

Nhiều đời Phật đă từng

Giáo hóa chúng như vậy,

Cùng nhất tâm chắp tay

Lắng nghe lời Phật dạy

Chúng con ngàn hai trăm

Và những người cầu Phật

Xin v́ đại chúng này

Xót thương giảng nói rơ

Chúng con nghèo pháp ấy

Sinh tâm rất vui mừng.

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất:

- Ông đă ân cần ba phen thưa hỏi, ta không thể không nói. Nay ông hăy ghi nhớ rơ, khéo suy nghĩ, ta sẽ nói giảng nói cho ông.

Khi Phật nói lời này, trong hội chúng có năm ngàn Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật thoái lui. V́ sao? V́ hạng người ấy gốc tội sâu nặng và tăng thượng mạn, chưa đắc nói đắc, chưa chứng nói chứng, những người có lỗi như thế không c̣n ở lại đây, Đức Phật im lặng không ngăn cản. Đức Phật bảo Xá-lợi-phất:

- Trong chúng của ta đây, giờ không c̣n cành lá, chỉ toàn hạt chắc, những kẻ tăng thượng mạn như thế ra đi cũng tốt. Ông nên lắng nghe ta sẽ nói cho.

Xá-lợi-phất thưa:

- Bạch Đức Thế Tôn, con muốn được nghe!

Phật bảo:

- Xá-lợi-phất! Pháp thâm diệu này chư Phật Như Lai đúng thời mới nói, như hoa Linh thụy đúng thời mới trổ một lần.

Xá-1ợi-phất! Các ông nên tin lời Phật nói không hư dối. Xá-lợi-phất, chư Phật tùy nghi thuyết pháp, ư thú khó hiểu. V́ sao? V́ ta dùng vô số phương tiện, các thứ nhân duyên, thí dụ, ngôn từ diễn nói các pháp, pháp ấy không thể do suy lường mà hiểu được. V́ sao? Chư Phật v́ một việc lớn nên xuất hiện ở đời.

Xá-lợi-phất thưa:

- Bạch Thế Tôn! Sao gọi là chư Phật v́ một việc lớn nên xuất hiện ở đời?

Xá lợi-phất! Chư Phật v́ muốn mở bày tri kiến giác ngộ làm cho chúng sinh được thanh tịnh mà hiện ra ở đời, muốn chỉ bày tri kiến giác ngộ cho chúng sinh mà xuất hiện ở đời. Muốn cho chúng sinh tỏ ngộ tri kiến giác ngộ mà xuất hiện ở đời. Muốn cho chúng sinh nhập được tri kiến giác ngộ mà xuất hiện ở đời.

Xá-lợi-phất! Đó là chư Phật v́ một việc lớn nên xuất hiện ở đời. Phật bảo Xá-1ợi-phất:

- Chư Phật chỉ giáo hóa hàng Bồ-tát, những điều đă làm chỉ v́ một việc khai thị tri kiến giác ngộ cho chúng sinh.

Xá-lợi-phất! Như Lai chỉ v́ chúng sinh nói pháp Nhất thừa, không có hai hoặc ba thừa. Xá-lợi-phất! Tất cả pháp của chư Phật mười phương cũng vậy. Xá-lợi-phất! Chư Phật quá khứ dùng vô lượng, vô số phương tiện, nhân duyên, thí dụ , lời lẽ để diễn nói pháp cho chúng sinh , pháp đó đều là một Phật thừa, các chúng sinh ấy theo Phật, nghe pháp hoàn toàn chứng được Nhất thiết chủng trí. Xá-lợi-phất! Chư Phật vị lai ra đời cũng dùng vô lượng, vô số phương tiện, nhân duyên, thí dụ, ngôn từ, v́ chúng sinh diễn nói các pháp. Các pháp ấy đều là một Phật thừa. Các chúng sinh theo Phật nghe Pháp hoàn toàn chứng được Nhất thiết chủng trí.

Xá lợi-phất! Hiện tại trong vô lượng trăm ngàn vạn ức cơi Phật khắp mười phương, các Đức Phật Như Lai cũng làm nhiều điều lợi ích an vui chúng sinh. Chư Phật cũng dùng vô lượng, vô số phương tiện, dùng các nhân duyên, lời lẽ, thí dụ để nói các pháp cho chúng sinh. Các pháp ấy đều là Phật thừa. Các chúng sinh được nghe pháp từ Phật hoàn toàn chứng được Nhất thiết chủng trí.

Xá-lợi-phất! Chư Phật ấy chỉ giáo hóa Bồ-tát, v́ muốn đem tri kiến giác ngộ chỉ dạy cho chúng sinh; v́ muốn chúng sinh tỏ ngộ tri kiến giác ngộ; v́ muốn chúng sinh nhập vào tri kiến giác ngộ.

Xá-lợi-phất! Nay ta cũng như vậy, v́ biết chúng sinh có các điều ưa muốn, tâm mê chấp nên ta tùy theo căn cơ của họ dùng các nhân duyên, lời lẽ, thí dụ cùng sức phương tiện để nói pháp.

Xá-lợi-phất! Khắp thế giới mười phương c̣n không có hai thừa, huống nữa là ba.

Xá-lợi-phất! Chư Phật xuất hiện trong đời ác năm trược. Đó là kiếp trược, phiền năo trược, chúng sinh trược, kiến trược, mạng trược.

Xá-lợi-phất! Vào kiếp loạn trược, tâm chúng sinh xấu xa, bỏn sẻn, tham lam, ganh ghét tạo các căn chẳng lành nên chư Phật dùng sức phương tiện nơi một Phật thừa, phân biệt nói ba.

Xá-lợi-phất! Đệ tử của ta nếu tự cho ḿnh là A-la-hán, là Bích-chi-phật mà không nghe, không biết việc của chư Phật Như Lai, chỉ giáo hóa Bồ-tát th́ người ấy chẳng phải đệ tử Phật, chẳng phải A-la-hán, chẳng phải Bíeh-chi-phật.

Xá-lợi-phất! Các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni tự cho ḿnh chứng đắc quả A-la-hán, là thân cuối cùng hoàn toàn giải thoát, lại không quyết chí cầu Vô thượng Bồ-đề; nên biết hạng người ấy đều là tăng thượng mạn. V́ sao? V́ Tỳ-kheo nào thực chứng đắc A-la-hán mà không tin pháp này th́ điều ấy không thể có, chỉ trừ sau khi Phật diệt độ, lúc ấy không có Phật. V́ sao? V́ sau khi Phật diệt độ rất khó có được người có thể thọ tŕ, đọc tụng, hiểu nghĩa những kinh như thế, nếu gặp Đức Phật khác, ở trong pháp này liền được hiểu rơ.

Xá-lợi-phất! Các ông nên nhất tâm tin hiểu, thọ tỏ lời Phật dạy. Lời chư Phật không hư dối, không có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa. Khi ấy, Đức Thế Tôn dùng kệ nói lại nghĩa trên:

 

Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 12 tháng 9 năm 2010. Bấm chuột phải để hạ tải. 

 

Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

Có tâm tăng thượng mạn

Cận sự nam ngă mạn

Cận sự nữ chẳng tin,

Hàng bốn chúng như vậy

Gần có năm ngàn người

Không thấy được lỗi ḿnh

Giữ giới c̣n khiếm khuyết

Che giấu các lỗi lầm

Hạng tiểu trí cặn bă

Trong hội này đi ra.

V́ oai đức của Phật

Hạng ấy kém phước đức

Không kham nhận pháp này.

Chúng đây không cành lá

Chỉ toàn những hạt chắc.

Xá-lợi-phất lắng nghe

Pháp chư Phật chứng đắc

Vơ lượng sức phương tiện

Thuyết giảng cho chúng sinh,

Tâm của họ suy nghĩ

Các việc đă được làm

Bao nhiêu tánh ham muốn

Nghiệp thiện ác đời trước

Phật rơ biết tất cả.

Dùng nhân duyên thí dụ

Lời lẽ sức phương tiện

Khiến tất cả vui mừng

Hoặc là nói Khế kính

Cô khởi cùng Bản sự

Bản sinh, Vị tằng hữu

Cũng nói những Nhân duyên

Thí dụ và Trùng tụng

Cùng Ưu-ba-đề-xá

Độn căn ưa pháp nhỏ

Tham đắm trong sinh tử

Nơi vô lượng Đức Phật

Chẳng tu đạo thâm diệu

Bị phiền năo dày ṿ

Cho nên nói Niết-bàn.

Ta bày phương tiện này

Khiến được vào tuệ Phật

Chưa từng nói các ông

Sẽ được thành Phật đạo.

Sở dĩ chưa từng nói

V́ chưa được đúng thời

Nay thật là đúng lúc

Quyết định nói Đại thừa.

Chín bộ pháp của ta

Tùy thuận chúng sinh nói

Vào Đại thừa làm gốc

Nên mới nói kinh này.

Có Phật tử tâm tịnh

Nhu ḥa, tánh lanh lợi

Nơi vô lương chư Phật

Mà tu đạo thâm diệu,

V́ các hàng Phật tử

Nói kinh Đại thừa này

Ta thọ kư người ấy

Đời sau thành Phật đạo.

Nhờ chí tâm niệm Phật

Tu tŕ giới thanh tịnh

Những người nghe thành Phật

Rất hớn hở vui mừng,

Phật biết tâm ấy rồi

Nên nói kinh Đại thừa

Thanh văn, hoặc Bồ-tát

Được nghe pháp ta nói

Dẫu chỉ một bài kệ

Chắc chắn sẽ thành Phật.

Trong cơi Phật mười phương

Chỉ có pháp Nhất thừa

Không hai, cũng không ba,

Trừ Phật phương tiện nói.

Chỉ mượn vào văn tự

Để dẫn dắt chúng sinh

Nên nói trí tuệ Phật

Phật xuất hiện ở đời

Chỉ có một Phật thừa,

Hai thừa kia chẳng thật

Quyết không dùng Tiểu thừa

Để cứu độ chúng sinh.

Phật an trụ Đạí thừa

Như pháp ḿnh chứng đắc

Định, tuệ, lực trang nghiêm

Dùng hóa độ chúng sinh

Tự chứng đạo Vô thượng

Pháp Đại thừa b́nh đẳng.

Đem Tiểu thừa hóa độ

Cho đến chỉ một người

Th́ ta đoạ xan tham

Việc ấy không thể làm,

Người tin, quy y Phật

Như Lai không dối gạt

Không ganh ghét, tham lam

Dứt sạch pháp bất thiện,

Chỉ Phật trong mười phương

Là không c̣n sợ hăi.

Ta dùng tướng trang nghiêm

Chiếu sáng khắp thế gian

Được chúng sinh tôn kính

V́ nói ấn thật tướng.

Xá-lợi-phất nên biết,

Ta vốn lập thệ nguyện

Muốn tất cả chúng sinh

Được như ta không khác

Như nguyện ta thuở xưa

Ngày nay được viên măn

Giáo hóa các chúng sinh

Đều nhập vào Phật đạo.

Nếu ta gặp chúng sinh

Hết ḷng dạy Phật đạo,

Kẻ vô trí rối loạn

Mê lầm không tiếp nhận,

Ta biết chúng sinh đó

Chưa từng tu pháp lành

Lệ thuộc vào năm dục

Si ái sinh khổ năo,

Bởi nhân duyên các dục

Rơi vào ba đường ác

Luân hồi trong sáu nẻo

Chịu đủ các khổ độc.

Thân hèn thọ vào thai

Đời đời thường tăng trưởng

Người bạc phước thiếu đức

Bị các khổ dày ṿ,

Vào rừng rậm tà kiến

Hoặc chấp có, chấp không

Nương theo các chấp này

Đầy đủ sáu mươi hai

Pháp tà kiến hư vọng

Chấp chặt không xả bỏ

Ngă mạn và kiêu căng

Dua nịnh, tâm không thật.

Trong ngàn vạn ức kiếp

Không nghe danh hiệu Phật

Cũng chẳng nghe chánh pháp

Người như thế khó độ.

Cho nên Xá-lợi-phất

V́ họ ta phương tiện

Nói các đạo dứt khổ

Chỉ dạy pháp Niết-bàn,

Tuy ta nói Niết-bàn

Không phải diệt chân thật.

Pháp từ xưa đến nay

Tướng thường tự vắng lặng

Phật tử hành đạo rồi

Đời sau được thành Phật

Ta có sức phương tiện

Khai mở pháp ba thừa

Tất cả các Thế Tôn

Đều nói đạo Nhất thừa.

Nay trong đại chúng đây

Phải dứt trừ nghi ngờ

Lời chư Phật không khác

Chỉ một, không hai thừa.

Vô số kiếp quá khứ

Vô lượng Phật diệt độ

Trăm ngàn vạn ức Phật

Số nhiều không thể lường,

Các Thế Tôn như vậy

Dùng nhân duyên, thí dụ

Vô sô sức phương tiện

Diễn nói tướng các pháp.

Các Đức Thế Tôn ấy

Đều nói pháp Nhất thừa

Độ vô lượng chúng sinh

Khiến nhập vào Phật đạo.

Lại các Đại Thánh Chủ

Biết rơ tâm ưa muốn

Trời, người, các chúng sinh

Trong tất cả thế gian,

Liền dùng phương tiện khác

Hiện bày Đệ nhất nghĩa

Nếu có các chúng sinh

Gặp chư Phật quá khứ

Hoặc nghe pháp, bố thí,

Hoặc tŕ giới. nhẫn nhục

Tinh tấn, thiền và trí

Tu tập các phước tuệ

Những người như thế đó

Đều đă thành Phật đạo.

Sau khi Phật diệt độ

Nếu có các chúng sinh

Tâm hiền ḥa, thuần thục

Đều đă thành Phật đạo.

Sau khi Phật diệt độ

Người cúng dường xá-lợi

Xây dựng muôn ức tháp

Dùng vàng bạc, pha lê,

Xa cừ cùng mă năo

Ngọc mai khôi, lưu ly

Để trang hoàng các tháp

Rất quang đăng, tráng lệ

Hoặc có tạo tháp đá

Chiên-đàn và trầm thủy

Gỗ mật cùng gỗ khác

Gạch, ngói và bùn đất,

Hoặc ở trong đồng trống

Dồn đất thành tháp Phật

Cho đến đồng tử giỡn

Nhóm cát thành tháp Phật

Các người làm việc ấy

Đều đă thành Phật đạo.

Nếu có người v́ Phật

Tạo lập các h́nh tượng

Chạm trổ thành các tướng

Đều đă thành Phật đạo.

Hoặc dùng bảy thứ báu

Thau, đồng đỏ. đồng trắng

Bạch lạp cùng thiết ch́

Sắt, gỗ cùng với bùn,

Hoặc dùng keo, sơn, vải

Trang hoàng làm tượng Phật

Những người làm việc đó

Đều đă thành Phật đạo.

Hoặc vẽ thành tượng Phật

Tướng trang nghiêm trăm phước

Tự làm hoặc bảo người

Đều đă thành Phật đạo.

Cho đến đồng tử giỡn

Dùng cỏ cây và bút

Hoặc chỉ dùng móng tay

Mà vẽ thành tượng Phật,

Những người như thế ấy

Dần dần chứa công đức

Đầy đủ tâm đại Bi

Đều đă thành Phật đạo

Chỉ dạy các Bồ-tát

Độ thoát vô lượng chúng

Người đối với tháp Phật

Hoặc tượng báu, tượng vẽ,

Dùng hương, hoa, cờ, lọng

Tâm cung kính cúng dường

Hoặc bảo người thổi nhạc

Đánh trống, thổi tù và

Tiêu, địch, đàn, không hầu

Tỳ bà, chiên, chập chơa

Âm nhạc hay như vậy

Đều đem cúng dường hết,

Hoặc với tâm hoan hỷ

Ca ngâm khen Đức Phật

Cho đến một tiếng nhỏ

Đều đă thành Phật đạo.

Người nào tâm tán loạn

Dầu chỉ dùng một bông

Để cúng dường tượng vẽ

Sẽ gặp vô số Phật,

Hoặc có người lễ bái

Hoặc chỉ có chắp tay

Cho đến giơ một tay

Hoặc chỉ hơi cúi đầu,

Dùng để cúng dường tượng

Sẽ gặp vô lượng Phật

Tự thành đạo Vô thượng.

Độ khắp vô số chúng

Nhập Vô dư Niết-bàn

Như củi hết, lửa tắt,

Người nào tâm tán loạn

Vào trong tháp của Phật

Chỉ xưng Nam-mô Phật

Đều đă thành Phật đạo.

Chư Phật trong quá khứ

Hiện tại hoặc diệt độ

Có người nghe pháp này

Đều đă thành Phật đạo.

Các Thế Tôn vị lai

Số nhiều không thể lường

Các Đức Như Lai ấy

Cũng phương tiện nói pháp

Tất cả các Như Lai

Dùn vô lượng phương tiện

Độ thoát các chúng sinh,

Nhập Phật trí vô lậu

Nếu có người nghe pháp

Không ai chẳng thành Phật.

Chư Phật vốn thệ nguyện

Ta tu hành Phật đạo

Muốn tất cả chúng sinh

Cũng đồng được đạo này,

Chư Phật đời vị lai

Dẫu nói trăm ngàn ức

Vô số các pháp môn

Kỳ thật chỉ nhất thừa.

Chư Phật Lưỡng Túc Tôn

Biết pháp thường vô tánh

Giác ngộ theo duyên khởi

Cho nên nói Nhất thừa

Pháp trụ pháp vị này

Tướng thế gian sinh diệt

Đă chứng nơi đạo tràng

Đức Phật phương tiện nói

Được trời, người cúng dường.

Mười phương Phật hiện tiền

Số nhiều như hằng sa

Xuất hiện ở thế gian

an ổn chúng sinh

Cũng nói pháp như vậy

Biết tịch diệt đệ nhất

Nên dùng sức phương tiện

Dầu bày nhiều con đường

Kỳ thật v́ Phật thừa,

Biết việc làm tâm niệm

Của tất cả chúng sinh

Nghiệp tích chứa quá khứ

Tham muốn hoặc tinh tấn

Độn căn hoặc lợi căn,

Nên dùng các nhân duyên

Thí dụ cùng lời lẽ

Tùy cơ phương tiện nói

Nay ta cũng như vậy

an ổn chúng sinh

Nên dùng các pháp môn

Tuyên dương về Phật đạo.

Ta dùng sức trí tuệ

Biết tánh dục chúng sinh

Phương tiện nói các pháp

Làm cho họ vui mừng.

Xá-lợi-phất nên biết

Ta dùng mắt Phật xem

Thấy sáu đường chúng sinh

Nghèo cùng không phước tuệ,

Vào đường hiểm sinh tử

Khổ nối luôn không dứt

Ch́m đắm nơi năm dục,

Như trâu mao mến đuôi

Do tham ái ngăn che

Đui mù không thấy biết

Không cầu uy lực Phật,

Và cùng pháp dứt khổ

Vào sâu các tà kiến

Bỏ khổ lại lấy khổ

Phật v́ chúng sinh này

Mà khởi tâm đại Bi

Xưa ta ngồi đạo tràng

Xem cây và kinh hành

Trong hai mươi mốt ngày

Suy nghĩ víệc như vầy

Trí tuệ ta chứng đạt

Vi diệu tối thắng nhất

Chúng sinh nhiều độn căn

Tham vui si làm mù

Các hạng người như thế

Làm sao có thể độ?

Bấy giờ các Phạm vương

Và các trời Đế Thích

Bốn Thiên vương hộ thế

Và trời Đại tự tại

Cùng với trăm ngàn vạn

Quyến thuộc chúng trời khác

Chắp tay cung kính lễ

Thỉnh ta chuyển pháp luân.

Ta liền tự suy nghĩ:

Nếu chỉ khen Phật thừa

Chúng sinh ch́m trong khổ

Không thể tin pháp đó,

V́ phá pháp, không tin

Rơi vào ba đường ác

Ta thà không nói pháp

Mau nhập vào Niết-bàn!

Nhớ nghĩ Phật quá khứ

Đă dùng sức phương tiện

Đạo mà ta đă chứng

Cũng nên nói ba thừa.

Lúc suy nghĩ như thế

Mười phương Phật hiện ra

Phạm âm an ủi ta

Hay thay Đức Thích-ca

Bậc Đạo Sư đệ nhất.

Chứng đắc pháp Vô thượng.

Tất cả các Đức Phật

Đều dùng sức phương tiện,

Chúng ta cũng chứng đắc

Pháp vi diệu bậc nhất,

V́ các loại chúng sinh

Phân ra nói ba thừa.

Trí kém ưa pháp nhỏ

Không tin ḿnh thành Phật

Cho nên dùng phương tiện

Phân biệt nói các quả,

Tuy nói pháp ba thừa

Chỉ dạy hàng Bồ-tát

Xá-lợi-phất nên biết,

Ta nghe Thánh Sư Tử

Tiếng vi diệu thanh tịnh

Xưng “Nam-mô chư Phật”.

Lại suy nghĩ như vậy

Ta ra đời ác trược,

Như chư Phật đă nói

Ta cũng tùy thuận làm

Suy nghĩ việc đó rồi

Liền đến Ba-la-nại

Tướng các pháp tịch diệt

Không thể dùng ngôn ngữ

Mà chỉ dùng phương tiện

Dạy cho năm Tỳ-kheo

Gọi là Chuyển pháp luân.

Liền có tiếng Niết-bàn

Và bậc A-la-hán

Tên Pháp, Tăng sai khác

Từ số kiếp lâu xa

Chi khen pháp Niết-bàn,

Chặt đứt khổ sinh tử

Ta thường nói như vậy.

Xá-lợi-phất nên biết

Ta thấy các Phật tử

Chí nguyện cầu Phật đạo

Vô lượng ngàn vạn ức,

Đều dùng tâm cung kính

Và đi đến chỗ Phật

Từng nghe từ Đức Phật

Dùng phương tiện nói pháp.

Ta liền tự suy nghĩ:

“Như Lai mà ra đời

Nhằm nói trí tuệ Phật

Nay chính đă đúng lúc.”

Xá-lợi-phất nên biết

Người độn căn trí kém

Kẻ chấp tướng kiêu mạn

Không thể tin pháp ấy,

Ta nay vui không sợ

Ở trong hàng Bồ-tát

Thẳng tiến bỏ phương tiện

Chỉ nói đạo Vô thượng.

Bồ-tát nghe pháp đó

Đều đă trừ lưới nghi

Ngàn hai trăm La-hán

Cũng đều sẽ thành Phật.

Như nghi thức chư Phật

Ba đời đă nói pháp

Nay, ta cũng như vậy

Nói pháp không phân biệt.

Chư Phật hiện thế gian

Lâu xa rất khó gặp

Giả sử Phật ra đời

Nói pháp này đă khó,

Vô lượng, vô số kiếp

Nghe được pháp cũng khó

Người nghe được pháp đó

Cũng lại c̣n khó hơn.

Thí như hoa Ưu-đàm

Mọi người đều ưa thích

Hiếm có trong trời, người

Lâu lắm mới xuất hiện,

Người nghe pháp mừng khen

Cho đến chỉ một lời

Tức là đă cúng dường

Tất cả Phật ba đời.

Người đó rất hiếm có

Hơn cả hoa Ưu-đàm,

Các ông chớ có nghi

Ta là Đấng Pháp Vương

Bảo khắp các đại chúng

Chỉ dùng đạo Nhất thừa

Giáo hóa hàng Bồ-tát

Không có hàng Thanh văn.

Xá-lợi-phất các ông

Thanh văn và Bồ-tát

Nên hiểu Diệu pháp này

Bí yếu của chư Phật;

Bởi đời ác năm trược

Tham đắm nơi các dục,

Các chúng sinh như vậy

Không thể cầu Phật đạo.

Người ác ở đời sau

Nghe Phật nói Nhất thừa

Mê lầm không tin nhận

Phá pháp đọa đường dữ,

Người hổ thẹn thanh tịnh

Quyết chí cầu Phật đạo

Nên v́ các người ấy

Khen ngợi đạo Nhất thừa.

Xá-lợi-phất nên biết

Pháp chư Phật như vậy

Dùng vạn ức phương tiện

Tùy căn cơ nói pháp,

Người không có tu học

Chẳng thể hiểu việc này

Các ông biết chư Phật

Là bậc Thầy trong đời,

Dùng phương tiện thích hợp

Nên không c̣n nghi ngờ

Tâm hết sức vui mừng

Biết ḿnh sẽ thành Phật.

 

  

Minh-Quang posted September 1, 2010

 

[Home] [Up] [Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 1] [Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 2] [Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 3] [Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 4] [Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 5] [Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 6] [Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 7]