Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

horizontal rule

 

KINH

DIỆU-PHÁP LIÊN-HOA

Đời Diêu-Tần Ngài Tam-Tạng Pháp-Sư: Cưu-Ma-La-Thập dịch chữ Phạm ra chữ Hán.

Tỷ-khưu: Thích-Tuệ-Hải dịch chữ Hán ra chữ Việt

 

 

 

                  Mục lục
 

 Phần Nghi Lễ
 

                  Quyển thứ nhất

                  Phẩm Tựa thứ Nhất

                  Phẩm Phương Tiện thứ Hai

 

                  Quyển thứ hai

                  Phẩm Thí Dụ thứ Ba

                  Phẩm Tín Giải thứ Tư

 

                  Quyển thứ ba

                  Phẩm Dược Thảo Dụ thứ Năm

                  Phẩm Thụ Kư thứ Sáu

                  Phẩm Hóa Thành Dụ thứ Bảy

 

                  Quyển thứ tư

                  Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thụ Kư thứ Tám

                  Phẩm Thụ Kư Học, Vô Học thứ Chín

                  Phẩm Pháp Sư thứ Mười

                  Phẩm Thấy Bảo Tháp thứ Mười Một

                  Phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ Mười Hai

                  Phẩm Tŕ thứ Mười Ba

 

                  Quyển thứ năm

                  Phẩm An Lạc Hạnh thứ Mười Bốn

                  Phẩm Ṭng Địa Dũng Xuất thứ Mười Lăm

                  Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ Mười Sáu

                  Phẩm Phân Biệt Công Đức thứ Mười Bảy

 

                  Quyển thứ sáu

                  Phẩm Tùy Hỷ Công Đức thứ Mười Tám

                  Phẩm Pháp Sư Công Đức thứ Mười Chín

                  Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát thứ Hai Mươi

                  Phẩm Như Lai Thần Lực thứ Hai Mươi Mốt

                  Phẩm Chúc Lũy thứ Hai Mươi Hai

                  Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự thứ Hai Mươi Ba

 

                  Quyển thứ  bảy

                  Phẩm Diệu Âm Bồ Tát thứ Hai Mươi Bốn

                  Phẩm Phổ Môn Của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ Hai Mươi Lăm

                  Phẩm Đà La Ny thứ Hai Mươi Sáu

                  Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương thứ Hai Mươi Bảy

                  Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát thứ Hai Mươi Tám

 

                  Phần Hồi Hướng

 

 

 

        Minh Quang typed & posted 

[Home] [Up] [Kinh A Di Đà] [Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân] [Kinh Hoa Nghiêm - Trí Tịnh dịch] [Kinh Địa Tạng] [Kinh Tứ Thập Nhị Chương] [Kinh Vu Lan Bồn] [Kinh Di Giáo] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa] [Công Phu Khuya] [Kinh Quán Vô Lượng Thọ] [Kinh A Di Đà nghĩa] [Kinh Thiện Sanh] [Bích Nham Lục] [Đàm Vô Đức Tứ Phần Luật] [Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn] [Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận] [Kinh Ngọc] [Thập Nhị Môn Luận - Thích Thanh Từ] [Kinh A Di Đà Yếu Giải] [Kinh Dược Sư - Thích Huyền Dung] [Kinh Địa Tạng bản dịch ở Bắc Việt] [Kinh Vô Lượng Thọ - Tuệ Đăng] [Kinh Lăng Già - TN Trí Hải] [Kinh Bát Chu Tam Muội] [Kinh Lăng Già - Tuệ Khai] [Kinh Thắng Man - Thanh Từ] [Kinh Giải Thâm Mật 1] [Kinh Pháp Bảo Đàn1] [Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát] [Kinh Duy Ma Cật 1] [Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm] [Chứng Đạo Ca - Vĩnh Giác] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu] [Bồ Tát Giới - Thích Trí Quang] [Kinh Lục Độ Tập - Đại Tạng Kinh 152] [Kinh Phạm Vơng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ] [Mục Lục Càn Long Đại Tạng Kinh] [Kinh Đại An Ban Thủ Ư] [Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Minh Định dịch] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Tuệ Hải dịch] [Luận Đại Thừa Khởi Tín - Mă Minh - Lê Đ́nh Thám dịch] [Kinh Thắng Man Phu Nhân Hội - Chân Hiền Tâm dịch giải] [Kinh Dược Sư - Tuệ Nhận dịch] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, mục lục] [Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa - mục lục]