Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

 

Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

 

 

                  Quyển Bảy

                  Phẩm Bồ Tát Diệu Âm thứ Hai Mươi Bốn

                  Phẩm Phổ Môn Bồ Tát Quán Thế Âm thứ Hai Mươi Lăm

                  Phẩm Đà La Ni thứ Hai Mươi Sáu

                  Phẩm Bổn Sự Bồ Tát Vua Diệu Trang Nghiêm thứ Hai Mươi Bảy

                  Phẩm Khuyến Phát Của Bồ Tát Phổ Hiền thứ Hai Mươi Tám

 

Quyển Bảy 

Phẩm Bồ Tát Diệu Âm thứ Hai Mươi Bốn 

 

 

                  Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng quang minh từ nhục kế tướng đại nhân, và phóng tướng hào quang trắng ở giữa chặn mày, chiếu khắp phương đông một trăm tám vạn ức na do tha Hằng hà sa các thế giới của Phật. Qua số thế giới đó, có một thế giới tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm, nước đó có vị Phật hiệu là Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Có vô lượng vô biên đại chúng Bồ Tát cung kính vây quanh, Đức Phật v́ họ mà nói pháp. Luồng hào quang trắng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chiếu sáng khắp cơi nước đó.

                   Bấy giờ, ở trong cơi nước Tịnh Quang Trang Nghiêm, có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm, từ lâu đă trồng các gốc công đức, cúng dường gần gũi vô lượng trăm ngàn vạn ức các Đức Phật, cho nên thành tựu trí huệ thâm sâu. Được diệu tràng tướng tam muội, pháp hoa tam muội, tịnh đức tam muội, tú vương hí tam muội, vô duyên tam muội, trí ấn tam muội, giải nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn tam muội, tập nhất thiết công đức tam muội, thanh tịnh tam muội, thần thông du hí tam muội, trí cự tam muội, trang nghiêm vương tam muội, tịnh quang minh tam muội, tịnh tạng tam muội, bất công tam muội, nhật toàn tam muội. Được hết thảy trăm ngàn vạn ức Hằng hà sa các đại tam muội như thế.

                   Quang minh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chiếu đến thân Bồ Tát Tú Vương Hoa, lập tức Ngài bèn bạch với Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí rằng: Đức Thế Tôn! Con phải qua thế giới Ta Bà, để lễ lạy gần gũi cúng dường đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và gặp Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi pháp vương tử, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dũng Thí, Bồ Tát Tú Vương Hoa, Bồ Tát Thượng Hạnh Ư, Bồ Tát Trang Nghiêm Vương, Bồ Tát Dược Thượng.

                   Bấy giờ, Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí, bảo Bồ Tát Diệu Âm rằng: Ông chớ khinh cơi nước đó, mà sinh ra tư tưởng thấp kém.

                  Thiện nam tử! Thế giới Ta Bà đó, cao thấp chẳng bằng phẳng, đất đá các núi, sự dơ bẩn xấu ác đầy dẫy. Thân Phật nhỏ bé, các chúng Bồ Tát thân h́nh cũng nhỏ, mà thân ông cao đến bốn vạn hai ngàn do tuần, thân ta cao sáu trăm tám mươi vạn do tuần. Thân ông đoan chánh bậc nhất, có trăm ngàn vạn phước tướng, quang minh tốt đẹp đặc biệt, cho nên ông đi qua đó, đừng khinh khi cơi nước đó, hoặc Phật Bồ Tát, và cơi nước mà sinh tư tưởng hạ liệt. 

                  Bấy giờ, Bồ Tát Diệu Âm chẳng ĺa khỏi ṭa ngồi, thân chẳng lay động, bèn nhập tam muội, nhờ sức tam muội mà đến núi Kỳ Xà Quật, cách pháp ṭa chẳng bao xa, hóa ra tám vạn bốn ngàn hoa sen báu, dùng vàng diêm phù đàn làm thân, bạc làm lá, kim cang làm nhụy, chân thúc ca bảo làm đài.

                  Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi pháp vương tử, thấy hoa sen đó, bèn bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Đó là nhân duyên ǵ, mà hiện ra cảnh giới tốt đẹp như thế?  Có hàng ngàn vạn hoa sen, dùng vàng diêm phù đàn làm thân, dùng bạc làm lá, dùng kim cang làm nhụy, dùng chân thúc ca bảo làm đài. 

                  Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Đại Bồ Tát Diệu Âm đó, từ cơi nước của Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí, cùng với tám vạn bốn ngàn vị Bồ Tát vây quanh, mà đến thế giới Ta Bà này, cúng dường gần gũi lễ lạy ta, và cũng muốn cúng dường nghe Kinh Pháp Hoa.

                  Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Vị Bồ Tát đó trồng căn lành ǵ, tu công đức ǵ, mà được sức đại thần thông như thế? Tu hành tam muội ǵ? Xin hăy v́ chúng con nói tên của tam muội đó. Chúng con cũng muốn siêng năng tu hành, tu tam muội đó, mới có thể thấy Bồ Tát đó sắc tướng lớn nhỏ, uy nghi tấn chỉ. Xin Đức Thế Tôn dùng sức thần thông, khi Bồ Tát đó đến th́ khiến cho con được thấy. 

                  Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Văn Thù: Đức Như Lai Đa Bảo diệt độ từ lâu đây, sẽ v́ các ông mà khiến cho vị Bồ Tát đó hiện thân tướng.

                   Bấy giờ, Đức Phật Đa Bảo liền bảo vị Bồ Tát đó: Thiện nam tử! Hăy đến đây, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi muốn thấy thân của ông.

                   Bấy giờ, Bồ Tát Diệu Âm ở cơi nước kia, ẩn thân cùng với tám vạn bốn ngàn vị Bồ Tát cùng nhau đến, các cơi nước đi qua đều có sáu thứ chấn động, thảy đều mưa xuống hoa sen bảy báu, và trăm ngàn thứ nhạc trời, chẳng cổ động mà tự vang lên.

                  Mắt của vị Bồ Tát đó, rộng lớn như lá hoa sen xanh, ví như trăm ngàn vạn mặt trăng hợp lại, diện mạo đoan chánh xinh đẹp, thân màu vàng thật, có vô lượng trăm ngàn công đức trang nghiêm, uy đức dũng mănh, quang minh chiếu sáng, các tướng đầy đủ, thân kiên cố như na la diên. Ngồi trên đài bảy báu thăng lên hư không, cách mặt đất bảy cây đa la, các chúng Bồ Tát cung kính vây quanh, mà đi đến núi Kỳ Xà Quật thế giới Ta Bà. Đi đến rồi, bước xuống đài bảy báu, đem chuỗi ngọc giá trị trăm ngàn lạng vàng, cầm đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đầu mặt lễ dưới chân Phật, dâng chuỗi ngọc lên mà bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí, hỏi thăm Đức Thế Tôn, ít bệnh, ít phiền năo, mạnh giỏi, tứ đại điều ḥa chăng, việc đời nhẫn được chăng, chúng sinh dễ độ chăng, chúng sinh chẳng nhiều tham dục, sân hận, ngu si, đố kỵ, kiêu mạn chăng, chẳng có kẻ bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính bậc Sa môn, tâm tà kiến bất thiện, chẳng nhiếp năm t́nh chăng? 

                  Đức Thế Tôn! Chúng sinh có hàng phục được các ma oán chăng, Đức Đa Bảo Như Lai diệt độ từ lâu, ở trong tháp bảy báu có đến nghe pháp chăng? Lại thăm hỏi Đức Đa Bảo Như Lai, an ổn ít phiền năo, kham nhẫn trụ lâu chăng.

                  Đức Thế Tôn! Nay con muốn thấy thân của Đức Phật Đa Bảo, xin Đức Thế Tôn chỉ cho con, để cho con được thấy. 

                  Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Phật Đa Bảo rằng: Bồ Tát Diệu Âm đây muốn được thấy thân của Ngài.

                  Bấy giờ, Đức Phật Đa Bảo nói với Bồ Tát Diệu Âm rằng: Lành thay! Lành thay! Ông v́ cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nghe Kinh Pháp Hoa, và gặp Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà đến nơi này. 

                  Bấy giờ, Bồ Tát Hoa Đức bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Bồ Tát Diệu Âm đó trồng căn lành ǵ, tu công đức ǵ mà được thần lực như thế?

                   Đức Phật bảo Bồ Tát Hoa Đức rằng: Trong quá khứ có vị Phật hiệu là Vân Lôi Âm Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Cơi nước đó tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên là Hỷ Kiến. Bồ Tát Diệu Âm ở trong một vạn hai ngh́n năm, dùng mười vạn thứ âm nhạc cúng dường Đức Phật Vân Lôi Âm Vương, và dâng lên cúng dường tám vạn bốn ngàn cái bát bằng bảy báu. Nhờ nhân duyên quả báo đó, nên nay được sinh vào cơi nước của Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí, có sức thần thông như thế.

                  Hoa Đức! Ư của ông thế nào? Thuở đó, Bồ Tát Diệu Âm ở chỗ Đức Phật Vân Lôi Âm Vương, cúng dường âm nhạc và dâng cúng bát báu, đâu phải là người nào khác, nay chính là đại Bồ Tát Diệu Âm này vậy.

                  Hoa Đức! Bồ Tát Diệu Âm đó, đă từng cúng dường gần gũi vô lượng các Đức Phật, từ lâu đă trồng công đức, lại gặp Hằng hà sa trăm ngàn vạn ức na do tha các Đức Phật.

                  Hoa Đức! Ông chỉ thấy thân của Bồ Tát Diệu Âm ở đây, nhưng Bồ Tát đó, hiện đủ thứ thân ở khắp mọi nơi, để v́ các chúng sinh diễn nói kinh điển này. Hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc hiện thân trời Tự Tại, hoặc hiện thân trời Đại Tự Tại, hoặc hiện thân thiên đại tướng quân, hoặc hiện thân Tỳ Sa Môn Thiên Vương, hoặc hiện thân chuyển luân thánh vương, hoặc hiện thân các ông vua nhỏ, hoặc hiện thân trưởng giả, hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc hiện thân tể quan, hoặc hiện thân Bà la môn, hoặc hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, hoặc hiện thân phụ nữ tể quan, hoặc hiện thân phụ nữ Bà la môn, hoặc hiện thân đồng nam, đồng nữ. Hoặc hiện thân trời, rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, chẳng phải người, để diễn nói kinh này. Hoặc trong các địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và nơi các thứ nạn đều cứu giúp, cho đến nơi hậu cung của vua cũng biến làm thân nữ, để diễn nói kinh này.

                  Hoa Đức! Bồ Tát Diệu Âm đó, hay cứu giúp các chúng sinh ở thế giới Ta Bà. Bồ Tát Diệu Âm đó, biến hóa thị hiện đủ thứ thân h́nh như thế, ở tại thế giới Ta Bà này, để v́ các chúng sinh diễn nói kinh này, nhưng thần thông trí huệ biến hóa của Ngài chẳng có tổn hoại giảm bớt. Bồ Tát đó, dùng bao nhiêu trí huệ chiếu soi thế giới Ta Bà, khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều biết Phật pháp, ở trong mười phương Hằng hà sa số thế giới cũng lại như thế. Nếu người đáng dùng thân Thanh Văn độ được, th́ Ngài liền hiện thân Thanh Văn, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân Bích Chi Phật độ được, th́ Ngài liền hiện thân Bích Chi Phật để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân Bồ Tát độ được, th́ Ngài liền hiện thân Bồ Tát để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân Phật độ được, th́ Ngài liền hiện thân Phật để v́ họ nói pháp. Tùy nhân duyên đáng được độ, th́ Ngài v́ họ hiện đủ thứ các thân h́nh như thế, cho đến đáng dùng sự diệt độ mà độ được họ, th́ Ngài cũng thị hiện sự diệt độ.

                  Hoa Đức! Đại Bồ Tát Diệu Âm thành tựu sức đại thần thông trí huệ, việc đó là như thế.

                   Bấy giờ, Bồ Tát Hoa Đức bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Bồ Tát Diệu Âm đó trồng sâu căn lành. Đức Thế Tôn! Vị Bồ Tát đó trụ vào tam muội ǵ, mà có sự biến hiện độ thoát chúng sinh như thế?

                   Đức Phật bảo Bồ Tát Hoa Đức: Thiện nam tử! Tam muội đó tên là Hiện Tất Cả Sắc Thân. Bồ Tát Diệu Âm trụ vào tam muội đó, mà hay làm lợi ích vô lượng chúng sinh như thế.

                   Khi nói Phẩm Bồ Tát Diệu Âm này, th́ tám vạn bốn ngàn người cùng đi đến với Bồ Tát Diệu Âm, thảy đều đắc được tam muội Hiện Tất Cả Sắc Thân. Vô lượng chúng Bồ Tát ở thế giới Ta Bà này, cũng đắc được tam muội và Đà la ni đó. 

                  Bấy giờ, đại Bồ Tát Diệu Âm cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và tháp của Đức Phật Đa Bảo rồi, bèn trở về nước của Ngài, đi ngang qua các cơi nước đều có sáu thứ chấn động, lại mưa xuống các hoa sen báu, và vang lên trăm ngàn vạn ức đủ thứ âm nhạc. Sau khi về đến nước của Ngài rồi, cùng với tám vạn bốn ngàn vị Bồ Tát vây quanh, đi đến chỗ Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí, bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Con đă đến thế giới Ta Bà lợi ích chúng sinh, gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thấy tháp của Đức Phật Đa Bảo, lễ lạy cúng dường. Lại gặp Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi pháp vương tử, và thấy Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Đắc Cần Tinh Tấn Lực, Bồ Tát Dũng Thí .v.v... cũng khiến cho tám vạn bốn ngàn vị Bồ Tát này, đắc được tam muội hiện tất cả sắc thân. Khi nói Phẩm Bồ Tát Diệu Âm lai văng này, th́ có bốn vạn hai ngàn vị Thiên tử, đắc được vô sinh pháp nhẫn, Bồ Tát Hoa Đức đắc được pháp hoa tam muội. 

 

 

 

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Phổ Môn Bồ Tát Quán Thế Âm thứ Hai Mươi Lăm 

 

 

                  Bấy giờ, Bồ Tát Vô Tận Ư bèn từ ṭa ngồi đứng dậy, hở y bày vai bên phải, chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Bồ Tát Quán Thế Âm do nhân duyên ǵ, mà được tên là Quán Thế Âm?

                   Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ư: Thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh chịu các khổ năo, mà nghe được danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, một ḷng niệm danh hiệu của Ngài, th́ Bồ Tát Quán Thế Âm lập tức quán xem tiếng kêu kia, khiến cho họ đều được giải thoát. Nếu có người tŕ danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, dù vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, do nhờ sức oai thần của Bồ Tát. Nếu bị nước lớn cuốn trôi, mà xưng niệm danh hiệu của Ngài, th́ liền được vào chỗ cạn. Nếu có trăm ngàn vạn ức chúng sinh, v́ đi t́m cầu: Vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mă năo, san hô, hổ phách, trân châu, các thứ châu báu, vào trong biển lớn. Giả sử, có gió băo, thổi thuyền của họ trôi dạt vào nước quỷ La sát. Trong đó, dù chỉ có một người xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, th́ hết thảy những người kia, đều được thoát khỏi nạn quỷ La sát, bởi nhân duyên đó, mà có tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người, bị người khác cầm đao làm hại, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, th́ đao gậy của kẻ kia cầm, bèn găy ra từng đoạn, mà được giải thoát. Nếu trong ba ngàn đại thiên thế giới, đầy dẫy quỷ Dạ xoa và La sát, muốn đến năo hại người, mà nghe họ xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, th́ các ác quỷ đó, c̣n không thể dùng mắt dữ mà nh́n họ, huống chi lại làm hại. Nếu như lại có người, hoặc có tội, hoặc không có tội, bị gông cùm xiềng xích, trói buộc thân họ, mà xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, th́ gông cùm xiềng xích đều găy tan, bèn được giải thoát. Nếu trong ba ngàn đại thiên thế giới, đầy dẫy những kẻ oán tặc. Có một người chủ buôn, đem theo các người buôn bán. Mang theo rất nhiều châu báu quư giá, đi qua con đường hiểm. Trong đó có một người xướng lên rằng: Các thiện nam tử! Chớ có sợ hăi, các ông nên một ḷng xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, v́ vị Bồ Tát đó, hay đem sự vô úy thí cho chúng sinh. Nếu các ông xưng niệm danh hiệu của Ngài, th́ ở nơi oán tặc nầy sẽ được giải thoát. Các người buôn nghe rồi, đều xưng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nhờ xưng niệm danh hiệu của Ngài, mà được giải thoát.

                   Vô Tận Ư! Sức oai thần của đại Bồ Tát Quán Thế Âm, rộng lớn như thế. Nếu có chúng sinh nhiều ḷng dâm dục, thường niệm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm, th́ sẽ ĺa khỏi ḷng dâm dục. Nếu người nhiều sân hận, thường niệm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm, th́ sẽ ĺa khỏi sân hận. Nếu người nhiều ngu si, thường niệm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm, th́ sẽ ĺa khỏi ngu si. 

                  Vô Tận Ư! Bồ Tát Quán Thế Âm có những sức đại oai thần như thế, làm nhiều sự lợi ích, cho nên chúng sinh thường hay niệm. Nếu có người nữ, muốn cầu con trai, mà lễ lạy cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, th́ sẽ sinh được con trai phúc đức trí huệ. Nếu muốn cầu con gái, th́ sẽ sinh được con gái đoan chánh xinh đẹp, thuở xưa đă từng trồng gốc công đức, được mọi người kính mến.

                  Vô Tận Ư! Bồ Tát Quán Thế Âm có sức oai thần như thế. Nếu có chúng sinh cung kính lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm, th́ phước chẳng tổn giảm, cho nên chúng sinh đều hay thọ tŕ danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm.

                   Vô Tận Ư! Nếu có người thọ tŕ sáu mươi hai ức Hằng hà sa danh hiệu các Bồ Tát, lại suốt đời cúng dường thức ăn uống, quần áo, đồ nằm, thuốc thang. Ư ông như thế nào? Người thiện nam, thiện nữ đó, công đức có nhiều chăng?

                   Vô Tận Ư đáp: Rất nhiều, Đức Thế Tôn!

                   Đức Phật nói: Nếu lại có người thọ tŕ danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, cho đến một thời lễ lạy cúng dường, th́ phước của hai người đó bằng nhau không khác, ở trong trăm ngàn vạn ức kiếp không thể hết được. 

                  Vô Tận Ư! Thọ tŕ danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, được lợi ích phước đức vô lượng vô biên như thế.

                  Bồ Tát Vô Tận Ư bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Bồ Tát Quán Thế Âm vân du thế giới Ta Bà này như thế nào? V́ chúng sinh thuyết pháp như thế nào? Sức phương tiện việc đó thế nào?

                   Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ư: Thiện nam tử! Nếu có những chúng sinh trong cơi nước, đáng dùng thân Phật độ được, th́ Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phật, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân Bích Chi Phật độ được, th́ liền hiện thân Bích Chi Phật, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân Thanh Văn độ được, th́ liền hiện thân Thanh Văn, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân Phạm Vương độ được, th́ liền hiện thân Phạm Vương, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân Đế Thích độ được, th́ liền hiện thân Đế Thích, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân trời Tự Tại độ được, th́ liền hiện thân trời Tự Tại, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân trời Đại Tự Tại độ được, th́ liền hiện thân trời Đại Tự Tại, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân thiên đại tướng quân độ được, họ th́ liền hiện thân thiên đại tướng quân, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân Tỳ Sa Môn độ được, th́ liền hiện thân Tỳ Sa Môn, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân tiểu vương độ được, th́ liền hiện thân tiểu vương, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân trưởng giả độ được, th́ liền hiện thân trưởng giả, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân cư sĩ độ được, th́ liền hiện thân cư sĩ, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân tể quan độ được, th́ liền hiện thân tể quan, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân Bà la môn độ được, th́ liền hiện thân Bà la môn, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ độ được, th́ liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân phụ nữ trưởng giả, cư sĩ, tể quan, Bà la môn độ được, th́ liền hiện thân phụ nữ, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ độ được, th́ liền hiện thân đồng nam, đồng nữ, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân trời, rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, chẳng phải người, độ được, th́ liền hiện ra các thân đó, để v́ họ nói pháp. Người đáng dùng thân Thần Chấp Kim Cang độ được, th́ liền hiện thân Thần Chấp Kim Cang, để v́ họ nói pháp.

                   Vô Tận Ư! Bồ Tát Quán Thế Âm đó, thành tựu công đức như thế, dùng đủ thứ thân h́nh đi khắp trong các cơi nước, để độ thoát tất cả chúng sinh. Bởi thế, các ông nên một ḷng cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Đại Bồ Tát Quán Thế Âm đó, ở trong nạn khẩn cấp sợ hăi, Ngài hay ban cho sự không sợ hăi. V́ thế mà thế giới Ta Bà đều gọi Ngài là bậc bố thí không sợ hăi.

                   Bồ Tát Vô Tận Ư bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Nay con xin cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, bèn cởi chuỗi ngọc các châu báu nơi cổ, giá trị trăm ngàn lạng vàng dâng lên nói rằng: Xin nhân giả hăy nhận xâu chuỗi ngọc châu báu pháp thí này. Lúc đó, Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng chịu thọ nhận. Bồ Tát Vô Tận Ư lại bạch với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Nhân giả hăy thương xót chúng tôi, mà thọ nhận chuỗi ngọc này.

                   Bấy giờ, Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm nên thương xót Bồ Tát Vô Tận Ư và bốn chúng, trời, rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người, mà thọ nhận sâu chuỗi đó. Tức thời, Bồ Tát Quán Thế Âm thương xót hàng bốn chúng và các trời, rồng, người và chẳng phải người, mà thọ nhận sâu chuỗi đó, chia làm hai phần. Một phần dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng cúng tháp của Phật Đa Bảo.

                   Vô Tận Ư! Bồ Tát Quán Thế Âm có thần lực tự tại như thế, đi khắp thế giới Ta Bà.

                   Bấy giờ, Bồ Tát Vô Tận Ư dùng kệ hỏi rằng:

 

                  Thế Tôn đủ tướng tốt

                  Nay con xin hỏi Ngài

                  Vị kia do duyên ǵ

                  Tên là Quán Thế Âm?

                  Đấng đầy đủ tướng tốt

                  Đáp kệ Vô Tận Ư:

                  Ông nghe hạnh Quan Âm

                  Khéo ứng khắp mọi nơi.

                  Nguyện lớn sâu như biển

                  Kiếp số không nghĩ bàn

                  Hầu nhiều ngh́n đức Phật

                  Phát nguyện lớn thanh tịnh.

                  Ta v́ ông lược nói

                  Nghe tên và thấy thân

                  Tâm niệm chẳng luống qua

                  Hay diệt khổ các cơi.

                  Nếu người khởi tâm hại

                  Xô rớt hầm lửa lớn

                  Nhờ sức niệm Quán Âm

                  Hầm lửa biến thành ao.

                  Hoặc trôi dạt biển cả

                  Rồng cá các nạn quỷ

                  Nhờ sức niệm Quan Âm

                  Sóng lớn chẳng ngập chết.

                  Hoặc trên đỉnh Tu Di

                  Bị người xô rớt xuống

                  Nhờ sức niệm Quan Âm

                  Như mặt trời trên không.

                  Hoặc bị người ác đuổi

                  Ngă xuống núi kim cang

                  Nhờ sức niệm Quan Âm

                  Chẳng tổn hại mảy lông.

                  Hoặc gặp oán tặc vây

                  Đều cầm đao làm hại

                  Nhờ sức niệm Quan Âm

                  Thảy đều khởi tâm từ.

                  Hoặc gặp nạn khổ vua

                  Muốn hành h́nh sắp chết

                  Nhờ sức niệm Quan Âm

                  Đao bèn găy từng đoạn.

                  Hoặc gông cùm tù ở

                  Tay chân bị xiềng xích

                  Nhờ sức niệm Quan Âm

                  Tự nhiên được giải thoát.

                  Nguyền rủa các thuốc độc

                  Muốn làm hại thân người

                  Nhờ sức niệm Quan Âm

                  Trở lại hại người đó.

                  Hoặc gặp La sát dữ

                  Rồng độc các loài quỷ

                  Nhờ sức niệm Quán Âm

                  Thời chúng chẳng dám hại.

                  Nếu thú dữ vây quanh

                  Nanh vuốt nhọn đáng sợ

                  Nhờ sức niệm Quán Âm

                  Chúng vội chạy bỏ đi.

                  Rắng độc cùng ḅ cạp

                  Hơi độc khói lửa đốt

                  Nhờ sức niệm Quán Âm

                  Nghe tiếng bỏ chạy đi.

                  Mây sấm sét điện chớp

                  Tuôn mưa đá mưa rào

                  Nhờ sức niệm Quán Âm

                  Liền được trời quang tạnh.

                  Chúng sinh bị khốn cùng

                  Vô lượng khổ bức bách

                  Nhờ diệu trí Quán Âm

                  Hay cứu khổ thế gian.

                  Đầy đủ sức thần thông

                  Rộng tu trí phương tiện

                  Các cơi nước mười phương

                  Không cơi nào chẳng hiện.

                  Đủ thứ các đường ác

                  Địa ngục quỷ súc sinh

                  Khổ sinh già bệnh chết

                  Dần dần đều dứt hết.

                  Quán chân quán thanh tịnh

                  Quán trí huệ rộng lớn

                  Quán bi và quán từ

                  Thường nguyện thường chiêm ngưỡng.

                  Quang thanh tịnh không dơ

                  Huệ nhật phá các tối

                  Hay phục nạn gió lửa

                  Chiếu sáng khắp thế gian.

                  Bi thế giới lôi chấn

                  Ư từ diệu mây lớn

                  Rưới mưa pháp cam lồ

                  Dập tắt lửa phiền năo.

                  Kiện tụng nơi quan ṭa

                  Trong trận chiến sợ hăi

                  Nhờ sức niệm Quan Âm

                  Các oán địch lui tan.

                  Tiếng diệu Quán Thế Âm

                  Tiếng Phạm tiếng hải triều

                  Hơn hẳn tiếng thế gian

                  Cho nên thường phải niệm.

                  Niệm niệm chớ sinh nghi

                  Quán Thế Âm tịnh Thánh

                  Khi khổ năo nạn chết

                  Hay làm nơi nương tựa.

                  Đủ tất cả công đức

                  Mắt từ trông chúng sinh

                  Biển phước tụ vô lượng

                  Cho nên phải đảnh lễ.

 

                  Bấy giờ, Bồ Tát Tŕ Địa bèn từ ṭa ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật bạch rằng: Đức Thế Tôn! Nếu có chúng sinh nghe được Phẩm Bồ Tát Quán Thế Âm này, nghiệp tự tại phổ môn thị hiện sức thần thông, th́ nên biết người đó công đức chẳng ít. Khi Đức Phật nói Phẩm Phổ Môn này, th́ có tám vạn bốn ngàn chúng sinh ở trong chúng, đều phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

 

 

 

 

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Đà La Ni thứ Hai Mươi Sáu

 

  

                  Đức Phật bảo: Dược Vương! Nếu có người thiện nam, người thiện nữ, cúng dường tám vạn ức na do tha Hằng hà sa các Đức Phật, ư của ông thế nào? Phước báu đó đắc được có nhiều chăng?

                   Rất nhiều, Đức Thế Tôn.

                   Đức Phật nói: Nếu có người thiện nam, người thiện nữ, hay ở nơi kinh này, cho đến thọ tŕ bài kệ bốn câu, đọc tụng hiểu nghĩa, theo như lời trong kinh nói mà tu hành, th́ công đức rất nhiều.

                   Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Con nay v́ người thuyết pháp, mà nói Chú Đà la ni, để bảo hộ họ, bèn nói Chú rằng:

                   An nhĩ mạn nhĩ, ma nỉ ma ma nỉ, chỉ lệ giá lê đệ, xa mị, sa lư đa vĩ, chiên đế, mục đế, mục đa lư, sa lư, a vĩ sa lư, tang lư, sa lư, soa duệ, a xoa dụê, a kỳ nị, chiên đế, sa lư, đa la ni, a lô già, bà sa bả, già tỳ xoa nị, nỉ tỳ thế, a tiện đa la, nỉ lư thế a, đàn đa ba lệ thâu địa, âu cứu lệ, mâu cứu lệ, a la lệ, ba la lệ, thủ ca sai, a tam ma tam lư, Phật đà tỳ cát lợi biểu đế, đạt ma ba lợi sai đế, tăng già niết cù sa nỉ, bà xá bà xá thâu địa, mạn đa la, mạn đa la xoa dạ đa, bưu lâu đa, bưu lâu đa, kiều xá lược, ác xoa la, ác xoa dă, a bà lô, a ma nhược na đa dạ.

 

                  Đức Thế Tôn! Thần chú Đà la ni này, là của sáu mươi hai ức Hằng hà sa các Đức Phật nói. Nếu có kẻ nào xâm hủy vị pháp sư đó, tức là xâm huỷ các Đức Phật vậy.

                   Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi Bồ Tát Dược Vương nói: Lành thay, lành thay! Dược Vương! Ông v́ có tâm thương xót ủng hộ vị pháp sư đó, mà nói Đà la ni này, rất có lợi ích đối với các chúng sinh.

                   Bấy giờ, Bồ Tát Dũng Thí bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Con cũng v́ ủng hộ người thọ tŕ đọc tụng Kinh Pháp Hoa, mà nói Đà la ni. Nếu vị pháp sư đó được Đà la ni này, th́ Dạ Xoa, hoặc La sát, hoặc Phú đơn na, hoặc Cát giá, hoặc Cưu bàn trà, hoặc ngạ quỷ .v.v... muốn t́m cầu lỗi lầm của người đó, th́ không thể được tiện lợi, bèn ở trước Phật mà nói chú rằng:

                   Ế lệ, ma nha ế lệ, úc chỉ, mục chỉ, a lệ, a la bà đệ, niết lệ đệ, niết lệ đa bà đệ, y trí, ni vĩ trí ni, chỉ trí ni, niết lệ tê ni, niết lê tê bà để.

 

                  Đức Thế Tôn! Thần Chú Đà la ni này của Hằng hà sa các Đức Phật nói, cũng đều tùy hỉ. Nếu có ai xâm hủy vị pháp sư đó, tức là xâm hủy chư Phật đó vậy.

                   Bấy giờ, Tỳ Sa Môn Thiên Vương hộ đời bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Con cũng v́ thương xót chúng sinh, ủng hộ vị pháp sư đó, mà nói Đà la ni này, bèn nói chú rằng:

                   A lê, na lê, na lê, a na lô, na lư, câu na lư.

 

                  Đức Thế Tôn! Con dùng Thần chú này ủng hộ vị pháp sư, con cũng sẽ tự ủng hộ người tŕ kinh này, khiến cho nội trong một trăm do tuần, chẳng có các sự rủi ro hoạn nạn. 

                  Bấy giờ, Tŕ Quốc Thiên Vương ở trong hội này, cùng với ngàn vạn ức na do tha chúng Dạ Xoa, cung kính vây quanh đi đến trước Đức Phật, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: Đức Thế Tôn! Con cũng dùng Thần chú Đà la ni ủng hộ người thọ tŕ Kinh Pháp Hoa, bèn nói chú rằng:

                   A già nỉ, già nỉ, cù lợi, càn đà lợi, chiên đà lợi, ma đặng kỳ, thường cầu lợi, phù lâu sa ni, át để.

 

                  Đức Thế Tôn! Thần chú Đà la ni này của bốn mươi hai ức các Đức Phật nói. Nếu có kẻ nào xâm hại hủy phạm vị pháp sư đó, tức là xâm hại hủy phạm các Đức Phật đó vậy. 

                  Bấy giờ, có các nữ La sát, một tên là Lam bà, hai tên là Tỳ lam bà, ba tên là Khúc sỉ, bốn tên là Hoa sỉ, năm tên là Hắc sỉ, sáu tên là Đa phát, bảy tên là Vô yểm túc, tám tên là Tŕ anh lạc, chín tên là Cao đế, mười tên là Đoạt nhất thiết chúng sinh khí. Mười nữ La sát đó, cùng với quỷ tử mẫu và con cái, quyến thuộc của chúng, đồng đến chỗ Đức Phật đồng thanh hướng về Đức Phật bạch rằng: Đức Thế Tôn! Chúng con cũng muốn ủng hộ người thọ tŕ đọc tụng Kinh Pháp Hoa, khiến cho họ được tiêu trừ rủi ro hoạn nạn. Nếu có kẻ nào ŕnh t́m lỗi lầm của pháp sư, th́ khiến cho chẳng được tiện lợi. Bèn ở trước Đức Phật mà nói chú rằng:

                   Y đề lư, y đề mẫn, y đề lư, a đề lư, y đề lư, nê lư, nê lư, nê lư, nê lư, nê lư, lâu ê, lâu ê, lâu ê, lâu ê, đa ê, đa ê, đa ê, đâu ê, nâu ê.

 

                  Thà ngồi lên đầu chúng con, chớ đừng năo hại vị pháp sư. Nếu Dạ Xoa, hay La sát, hoặc ngạ quỷ, Phú đơn na, Cát giá, Tỳ đà la, Kiền đà, Ô ma lặc già, A bạt ma la, Dạ xoa cát giá, Nhân cát giá, hoặc nhiệt năo, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, hoặc đến bảy ngày, hoặc thường nhiệt năo, hoặc h́nh nam, h́nh nữ, hoặc h́nh đồng nam, hoặc h́nh đồng nữ, cho đến ở trong mộng, cũng không cho những loài quỷ đó làm năo hại vị pháp sư.

                   Bèn ở trước Đức Phật nói bài kệ rằng:

                   Nếu chẳng thuận chú con

                  Năo loạn người nói pháp

                  Đầu vỡ làm bảy mảnh

                  Như nhánh cây a lê.

                  Như tội giết cha mẹ

                  Cũng như vạ ép dầu

                  Cân đấu lường gạt người

                  Tội Điều Đạt phá Tăng.

                  Xâm phạm pháp sư đó

                  Bị tai ương như thế.

                   Các nữ La sát nói kệ đó rồi, bèn bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Chúng con cũng sẽ ủng hộ người thọ tŕ đọc tụng tu hành kinh này, khiến cho họ được an ổn, xa ĺa các sự hoạn nạn, tiêu trừ các thuốc độc.

                   Đức Phật bảo các nữ La sát rằng: Lành thay, lành thay! Các ngươi chỉ ủng hộ người thọ tŕ danh hiệu Kinh Pháp Hoa, mà phước báu đă không thể lường được, hà huống là ủng hộ đầy đủ người thọ tŕ Kinh Pháp Hoa, và cúng dường quyển kinh. Hoặc dùng hương hoa, chuỗi ngọc, hương bột, hương đốt, hương xoa, phan lọng, âm nhạc, đốt các thứ đèn, đèn tô, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu hoa tô ma na, đèn dầu hoa thiềm bặc, đèn dầu hoa bà sư ca, đèn dầu hoa ưu bát la hoa, hết thảy trăm ngàn thứ cúng dường như thế.

                  Cao Đế! Các ngươi và quyến thuộc nên ủng hộ vị pháp sư như thế! Khi Đức Phật nói Phẩm Đà La Ni này, th́ có sáu vạn tám ngàn người đắc được vô sinh pháp nhẫn.

 

  

 

 

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Bổn Sự Của Bồ Tát Vua Diệu Trang Nghiêm thứ Hai Mươi Bảy

  

 

                  Bấy giờ, Đức Phật bảo các đại chúng rằng: Về đời xa xưa, trải qua vô lượng vô biên A tăng kỳ kiếp không thể nghĩ bàn, có vị Phật hiệu là Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Cơi nước tên là Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên là Hỷ Kiến. Ở trong Phật pháp đó, có vị vua tên là Diệu Trang Nghiêm, phu nhân tên là Tịnh Đức, có hai người con, một tên là Tịnh Tạng, hai tên là Tịnh Nhăn. Hai người con đó, có đại thần lực phước đức trí huệ, từ lâu đă tu hành Bồ Tát đạo, đó là đàn Ba la mật, thi la Ba la mật, sàn đề Ba la mật, tỳ ly gia Ba la mật, thiền Ba la mật, Bát nhă Ba la mật, phương tiện Ba la mật, từ bi hỉ xả, cho đến ba mươi bảy phẩm pháp trợ đạo, đều thấu suốt thông đạt.

                   Lại đắc được các tịnh tam muội của Bồ Tát, đó là tam muội nhật tinh tú, tam muội tịnh quang, tam muội tịnh sắc, tam muội tịnh chiếu minh, tam muội trường trang nghiêm, tam muội đại oai đức tạng, nơi các tam muội này, cũng đều thông đạt.

                  Bấy giờ, Đức Phật đó muốn dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm, và thương xót chúng sinh mà nói Kinh Pháp Hoa này.

                   Lúc đó, Tịnh Tạng và Tịnh Nhăn, hai người con đến chỗ người mẹ, chắp tay lại bạch rằng: Xin mẹ hăy đi đến chỗ Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, chúng con cũng sẽ theo hầu gần gũi cúng dường lễ bái. Tại sao? V́ Đức Phật đó, đang ở trong tất cả đại chúng trời người nói Kinh Pháp Hoa, chúng ta nên đến đó để nghe. Người mẹ bảo các người con rằng: Cha của các con tin sâu pháp ngoại đạo Bà la môn. Các con nên đến thưa với cha, để chúng ta cùng đi với nhau. Tịnh Tạng, Tịnh Nhăn chắp tay lại thưa với người mẹ rằng: Chúng con là con của đấng Pháp Vương, mà sinh vào nhà tà kiến này. Người mẹ bảo các người con rằng: Các con nên thương nghĩ đến cha của các con, mà hiện thần thông biến hóa. Nếu cha của các con mà thấy được, th́ chắc tâm sẽ thanh tịnh, hoặc nghe lời của chúng ta, mà cùng nhau đi đến chốn Đức Phật.

                  Bấy giờ, hai người con v́ thương nghĩ đến người cha, mà vọt thân lên hư không cao khoảng bảy cây đa la, hiện các thứ thần thông biến hóa. Ở trong hư không đi đứng nằm ngồi, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa; dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đầy khắp hư không, rồi lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lớn, biến mất trong hư không, hốt nhiên ở dưới đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất. Hiện các thứ thần thông biến hóa như thế, khiến cho vua cha tâm được thanh tịnh tin hiểu.

                   Lúc đó, người cha thấy thần lực của các người con như thế, bèn sinh tâm đại hoan hỉ, được chưa từng có, bèn chắp tay lại hướng về các người con nói rằng: Thầy của các con là ai? Các con là đệ tử của ai?

                   Hai người con bạch rằng: Thưa đại vương! Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, hiện đang ở dưới cội bồ đề bảy báu, ngồi trên pháp ṭa, ở trong tất cả thế gian chúng trời người, diễn nói Kinh Pháp Hoa, là thầy của chúng con, chúng con là đệ tử.

                   Người cha nói với con rằng: Nay cha cũng muốn đi đến gặp thầy của các con, chúng ta cùng đi với nhau. Hai người con bèn từ hư không xuống, đến chỗ người mẹ chắp tay thưa với mẹ rằng: Thưa mẹ! Phụ vương nay đă tin hiểu, đă phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Chúng con đă v́ cha mà làm Phật sự, xin mẹ cho phép chúng con ở nơi Đức Phật đó xuất gia tu đạo. 

                  Bấy giờ, hai người con muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nói bài kệ rằng: 

                  Xin mẹ cho chúng con

                  Xuất gia làm Sa môn

                  Chư Phật rất khó gặp

                  Chúng con theo Phật tu.

                  Như hoa ưu đàm bát

                  Gặp Phật càng khó hơn

                  Khỏi các nạn cũng khó

                  Xin cho con xuất gia. 

                  Người mẹ nói rằng: Cho các con xuất gia, tại sao? V́ Phật khó được gặp.

                   Hai người con bèn thưa với cha mẹ rằng: Lành thay cha mẹ! Xin cha mẹ đi đến chỗ Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, để gần gũi cúng dường. Tại sao? V́ Phật rất khó gặp được. Như hoa ưu đàm bát la, như rùa một mắt gặp lỗ khúc cây nổi, mà chúng con phước báu đời trước sâu dày, nên sinh ra được gặp Phật pháp, do đó được cha mẹ cho chúng con xuất gia tu đạo. Tại sao?chư Phật rất khó gặp, thời cơ cũng khó gặp.

                  Lúc đó, tám vạn bốn ngàn người đi theo vua Diệu Trang Nghiêm, thảy đều thọ tŕ Kinh Pháp Hoa này. Bồ Tát Tịnh Nhăn từ lâu đă thông đạt tam muội pháp hoa, Bồ Tát Tịnh Tạng th́ ở trong vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp, đă thông đạt tam muội ĺa các đường ác. V́ muốn khiến cho tất cả chúng sinh ĺa khỏi các đường ác. Phu nhân của vua đắc được chư Phật tập tam muội, biết được tạng bí mật của chư Phật. Hai người con khéo dùng sức phương tiện như thế để giáo hóa người cha, khiến cho sinh tâm tin hiểu, ưa thích Phật pháp. Vua Diệu Trang Nghiêm với quần thần quyến thuộc, Tịnh Đức phu nhân với tùy tùng thể nữ, và hai người con của vua cùng với bốn vạn hai ngh́n người, đều tụ lại cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật. Đến rồi, đầu mặt lễ dưới chân Phật và nhiễu Đức Phật ba ṿng rồi đứng qua một bên.

                   Bấy giờ, Đức Phật đó v́ vua Diệu Trang Nghiêm nói pháp, chỉ thị giáo hóa, khiến cho vua được lợi ích hoan hỉ, vua rất vui mừng.

                   Bấy giờ, vua Diệu Trang Nghiêm và phu nhân cởi chuổi ngọc châu báu nơi cổ, giá trị trăm ngh́n lạng vàng rải lên trên Đức Phật, ở trong hư không hóa thành đài báu bốn trụ. Trong đài có giường báu lớn, giăng bày hàng trăm ngàn vạn thứ y trời. Trên đó có Đức Phật ngồi kiết già phóng đại quang minh.

                   Bấy giờ, vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ như vầy: Thân Phật rất ít có, đoan chánh trang nghiêm đặc thù, thành tựu sắc thân vi diệu bậc nhất.

                   Bấy giờ, Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, bảo bốn chúng rằng: Các ông có thấy vua Diệu Trang Nghiêm đang chắp tay đứng ở trước ta chăng! Ông vua này ở trong pháp của ta xuất gia làm Tỳ Kheo, siêng năng tu tập, giúp Phật hoằng dương Phật pháp, sẽ được thành Phật hiệu là Sa La Thụ Vương, cơi nước tên là Đại Quang, kiếp tên là Đại Cao Vương. Đức Phật Sa La Thụ Vương đó, có vô lượng chúng Bồ Tát, và vô lượng hàng Thanh Văn, cơi nước đó bằng phẳng, công đức như thế. Vua Diệu Trang Nghiêm lập tức đem cơi nước giao cho người em, cùng với phu nhân, hai người con, và các quyến thuộc xuất gia tu đạo ở trong Phật pháp.

                   Vua xuất gia rồi, ở trong tám vạn bốn ngàn năm, thường siêng năng tinh tấn, tu hành Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trải qua số đó rồi, đắc được tam muội nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm, bèn thăng lên hư không, cao khoảng bảy cây da la mà bạch với Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Hai người con của con đây, đă làm việc Phật sự, dùng thần thông biến hóa chuyển hóa tâm tà của con, khiến cho con an trụ vào trong Phật pháp, được thấy Đức Thế Tôn. Hai người con đây là thiện tri thức của con, v́ muốn phát khởi căn lành trong quá khứ, lợi ích cho con mà đến sinh vào nhà con.

                  Bấy giờ, Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí bảo vua Diệu Trang Nghiêm rằng: Như thế, như thế! Như lời ông nói. Nếu người thiện nam, người thiện nữ, gieo trồng căn lành, th́ đời đời gặp thiện tri thức. Thiện tri thức đó hay làm Phật sự, khai thị giáo hóa, khiến cho được lợi ích, sinh tâm hoan hỉ, khiến cho được vào A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

                  Đại vương nên biết! Bậc thiện tri thức là đại nhân duyên, hay giáo hóa khiến cho họ được gặp Phật, phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ bề.

                  Đại vương! Ông có thấy hai người con này chăng, hai người con này đă từng cúng dường, sáu mươi lăm trăm ngàn vạn ức na do tha Hằng hà sa chư Phật, gần gũi cung kính, ở chỗ chư Phật thọ tŕ Kinh Pháp Hoa, thương xót những chúng sinh tà kiến, mà khiến cho họ trụ vào chánh kiến. 

                  Vua Diệu Trang Nghiêm bèn từ hư không đi xuống, mà bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Như Lai rất ít có, do nhờ công đức trí huệ, nên nhục kế ở trên đỉnh phóng ra quang minh chiếu sáng, mắt của Ngài dài và rộng. Có màu sắc xanh biếc, tướng hào quang giữa chặn mày trắng như ngọc kha, răng trắng vừa đều vừa khít, thường có quang minh, môi màu đỏ tươi như quả tần bà. 

                  Bấy giờ, vua Diệu Trang Nghiêm khen ngợi vô lượng trăm ngàn vạn ức công đức của Phật như thế rồi, ở trước Như Lai một ḷng chắp tay lại bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Chưa từng có vậy, pháp của Như Lai thành tựu đầy đủ công đức vi diệu không thể nghĩ bàn, giáo hóa chúng sinh, khiến cho được an ổn, vui sướng. Bắt đầu từ nay, con chẳng tùy thuận tâm hành của ḿnh nữa, chẳng sinh tâm tà kiến kiêu mạn sân hận điều ác. Nói như thế rồi bèn lễ Phật lui ra. 

                  Đức Phật bảo đại chúng: Ư của các ông thế nào? Vua Diệu Trang Nghiêm, đâu phải là ai khác, nay là Bồ Tát Hoa Đức, c̣n phu nhân Tịnh Đức nay là Bồ Tát Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng, đang ở trước Phật, v́ thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và các quyến thuộc, nên sinh vào ở trong nước đó. Hai người con Tịnh Tạng và Tịnh Nhăn, nay là Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Dược Thượng, thành tựu các công đức lớn như thế, đă ở chỗ vô lượng trăm ngàn vạn ức các Đức Phật, trồng các gốc công đức, thành tựu các công đức lành không thể nghĩ bàn. Nếu có ai biết được danh hiệu của hai vị Bồ Tát này, th́ tất cả thế gian chư thiên nhân dân cũng nên lễ bái.

                   Khi Đức Phật nói Phẩm Bổn Sự của vua Diệu Trang Nghiêm, th́ có tám vạn bốn ngàn người xa ĺa trần cấu, ở trong các pháp đắc được pháp nhăn thanh tịnh.

  

   

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Khuyến Phát Của Bồ Tát Phổ Hiền thứ Hai Mươi Tám 

 

  

                  Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền dùng sức thần thông tự tại, uy đức đồn khắp, cùng với các đại Bồ Tát vô lượng vô biên không thể tính đếm, từ phương đông đến, các cơi nước đi qua thảy đều chấn động. Mưa xuống các hoa sen báu, vang lên vô lượng trăm ngàn vạn ức các thứ âm nhạc. Cùng với vô số các hàng trời, rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, và chẳng phải người, hết thảy đều vây quanh, ai nấy đều hiện sức thần thông oai đức, đến núi Kỳ Xà Quật ở thế giới Ta Bà.

                   Đến rồi, đại chúng đều đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đi nhiễu bên phải bảy ṿng, bèn bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Con ở cơi nước của Đức Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương, xa nghe thế giới Ta Bà này nói Kinh Pháp Hoa, nên con và vô lượng trăm ngàn vạn ức các chúng Bồ Tát cùng nhau đến nghe. Xin Đức Thế Tôn hăy v́ đại chúng mà nói. Nếu có người thiện nam, người thiện nữ, sau khi Như Lai diệt độ, làm sao có thể được Kinh Pháp Hoa này?

                   Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Hiền: Nếu người thiện nam, người thiện nữ, thành tựu bốn pháp này, th́ sau khi Như Lai diệt độ, sẽ được Kinh Pháp Hoa này. Một là được chư Phật hộ niệm, hai là đă gieo trồng các gốc công đức, ba là vào chánh định tụ, bốn là phát tâm cứu độ tất cả chúng sinh. Người thiện nam, người thiện nữ, thành tựu bốn pháp như thế, th́ sau khi Như Lai diệt độ, sẽ được Kinh Pháp Hoa.

                   Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Vào đời ác trược năm trăm năm sau, nếu có người thọ tŕ kinh điển này, th́ con sẽ bảo hộ người đó, trừ diệt mọi tai nạn, khiến cho họ được an ổn, làm cho thiên ma ngoại đạo chẳng được tiện lợi xâm phạm người đó. Nếu ma, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc có người bị ma mê hoặc, hoặc Dạ Xoa, hoặc La Sát, Cưu Bàn Trà, Tỳ Xá Xà, Cát Giá, Phú Đơn Na, Vĩ Đà La, hết thảy muốn năo hại người, th́ chẳng được tiện lợi.

                   Người đó, nếu đi, hoặc đứng, đọc tụng kinh này, th́ lúc đó con sẽ cỡi voi chúa trắng sáu ngà, cùng với chúng đại Bồ Tát, cùng đi đến chỗ người đó mà tự hiện thân, cúng dường bảo hộ an ủi tâm của người đó, và cũng v́ cúng dường Kinh Pháp Hoa. Nếu người đó ngồi suy nghĩ về kinh này, th́ lúc đó con cũng sẽ cỡi voi chúa trắng, hiện thân ở trước người đó. Nếu người đó ở nơi Kinh Pháp Hoa có quên mất một câu, một bài kệ, th́ con sẽ chỉ dạy họ, hoặc cùng đọc tụng với họ, khiến cho họ thông đạt. 

                  Đức Thế Tôn! Nếu đời sau này, vào đời ác trược năm trăm năm sau, có hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ nào thọ tŕ, đọc tụng, biên chép, muốn tu tập Kinh Pháp Hoa này, trong hai mươi mốt ngày, một ḷng tinh tấn, măn hai mươi mốt ngày rồi, con sẽ cỡi voi trắng sáu ngà, cùng với vô lượng chúng Bồ Tát, mà tự vây quanh, dùng tất cả thân mà chúng sinh thích thấy, để hiện ra ở trước người đó, mà v́ họ nói pháp, khai thị giáo hóa, khiến cho họ được lợi ích, hoan hỉ. Con cũng cho chú Đà la ni, v́ được chú Đà la ni, nên chẳng có ai có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ mê hoặc nhiễu loạn, con cũng thường bảo hộ người đó. 

                  Xin Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà la ni này, bèn ở trước Đức Phật mà nói chú rằng: 

                  A đàn địa, đàn đà bà địa, đàn đà bà đế, đàn đà cưu xá lệ, đàn đà tu đà lệ, tu đà lệ, tu đà la bà để, Phật đà ba thiên nỉ, tát bà đà la ni a bà đa ni, tát bà bà sa a bà đa ni, tu a bà đa ni, tăng già bà lư xoa ni, tăng già niết già đà ni, a tăng ḱ, tăng già bà già địa, đế lệ a nọa tăng già suất lược, a la đế ba la đế, tát bà tăng già địa tam ma địa già lan địa, tát bà đạt ma tu ba lợi sát đế, tát bà tát đơa lâu đà kiều xá lược a nậu già địa, tân a tỳ cát lợi địa đế.

 

                  Đức Thế Tôn! Nếu có Bồ Tát nghe được Đà la ni này, th́ nên biết đó là nhờ sức thần thông của Phổ Hiền. Nếu Kinh Pháp Hoa truyền bá ở cơi Diêm Phù Đề, có người thọ tŕ, th́ nên nghĩ rằng, đều là nhờ sức oai thần của Phổ Hiền. Nếu có người thọ tŕ đọc tụng, nghĩ nhớ chân chánh, giảng giải nghĩa lư của kinh này, và y theo lời nói trong kinh mà tu hành, th́ nên biết người đó, thực hành hạnh của Phổ Hiền, ở chỗ vô lượng vô biên các Đức Phật trồng sâu căn lành, được các Đức Như Lai lấy tay rờ đầu. Nếu chỉ biết biên chép, th́ người đó sau khi mạng chung, sẽ được sinh về cơi trời Đao Lợi. Lúc đó, có bốn vạn tám ngàn thiên nữ, tấu lên các thứ âm nhạc đến nghinh tiếp. Người đó bèn đội mũ bảy báu, ở trong các thể nữ vui cười khoái lạc. Hà huống là thọ tŕ đọc tụng, nghĩ nhớ chân chánh, giải nghĩa lư kinh điển, theo như lời nói trong kinh mà tu hành. Nếu có người thọ tŕ đọc tụng giải nghĩa lư trong kinh, th́ sau khi người đó chết đi, sẽ được ngàn vị Phật dũi tay rờ đầu, khiến cho họ chẳng sợ hăi, chẳng đọa vào ba đường ác, bèn được văng sinh về cơi trời Đâu Suất, chỗ của Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc có ba mươi hai tướng, có các chúng đại Bồ Tát cùng vây quanh, lại có trăm ngàn vạn ức thiên nữ và quyến thuộc, cùng sinh ở trong đó, có các công đức lợi ích như thế.

                  Do đó, người có trí nên một ḷng biên chép Kinh Pháp Hoa, hoặc khiến người biên chép, thọ tŕ đọc tụng, nghĩ nhớ chân chánh, theo như lời nói trong kinh mà tu hành.

                   Đức Thế Tôn! Con nay dùng sức thần thông để bảo hộ kinh này. Sau khi Như Lai diệt độ, sẽ rộng truyền bá kinh này ở trong cơi Diêm Phù Đề, khiến cho chẳng đoạn tuyệt.

                   Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen rằng: Lành thay, lành thay! Phổ Hiền, ông hộ tŕ giúp kinh này, khiến cho hết thảy chúng sinh được lợi ích an lạc. Ông đă thành tựu công đức không thể nghĩ bàn, ḷng từ bi sâu rộng, từ lâu xa đến nay phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, hay phát nguyện thần thông đó, bảo hộ kinh này. Ta sẽ dùng sức thần thông, bảo hộ người thọ tŕ danh hiệu của Bồ Tát Phổ Hiền. 

                  Phổ Hiền! Nếu có người thọ tŕ đọc tụng, nghĩ nhớ chân chánh, tu tập biên chép Kinh Pháp Hoa này, th́ nên biết người đó, tức thấy được Phật Thích Ca Mâu Ni, như từ miệng của Đức Phật được nghe kinh điển này. Nên biết người đó, cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên biết người đó, được Phật khen lành thay. Nên biết người đó, được Phật Thích Ca Mâu Ni lấy tay rờ đầu. Nên biết người đó, được Phật Thích Ca Mâu Ni lấy y trùm cho.Người như thế, chẳng c̣n tham trước sự vui của thế gian, chẳng thích xem nghe kinh sách của ngoại đạo nữa, cũng chẳng ưa gần gũi những người đó, và những kẻ ác như đồ tể, kẻ giết loài súc vật heo, dê, gà, chó, hoặc thợ săn, hoặc người buôn bán nữ sắc.

                   Người đó tâm ư chất trực, có sự nghĩ nhớ chân chánh, có phước đức, người đó chẳng bị ba độc làm năo hại, cũng chẳng bị đố kị, ngă mạn, tà mạn, tăng thượng mạn, làm năo hại. Người đó ít muốn biết đủ, hay tu hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền.

                  Phổ Hiền! Nếu sau khi Như Lai vào Niết Bàn, năm trăm năm sau, nếu có người thấy người thọ tŕ đọc tụng Kinh Pháp Hoa, th́ nên nghĩ rằng: Người đó chẳng bao lâu sẽ ngồi ở Đạo tràng, phá các quân ma, được A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, chuyển bánh xe pháp, đánh trống pháp, thổi loa pháp, mưa pháp vũ, sẽ ngồi trên pháp ṭa sư tử, ở trong đại chúng trời người.

                   Phổ Hiền! Nếu ở đời sau, có người thọ tŕ đọc tụng kinh này, th́ người đó chẳng c̣n tham trước y phục, đồ nằm, thức ăn uống, các vật chất. Có nguyện cầu những ǵ, thảy đều thành tựu, cũng ở trong hiện đời đắc được phước báu.

                   Nếu có người khinh khi phỉ báng nói: Ông là người cuồng, làm những việc vô ích, chẳng có đắc được ǵ cả. Tội báo như thế đời đời sẽ không có mắt. Nếu có người cúng dường khen ngợi, th́ hiện đời sẽ đắc được quả báo lành. Nếu lại có người, thấy người thọ tŕ kinh này, sinh tâm gây tội lỗi, hoặc thật, hoặc không thật, th́ người đó hiện đời mắc bệnh bạch lại. Nếu khinh khi cười người thọ tŕ Kinh Pháp Hoa, th́ đời đời răng sẽ thưa thiếu, môi xấu, mũi xẹp, tay chân cong queo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ nhọt máu mủ hôi hám, bụng ph́nh hơi ngắn, các chứng bệnh ác nặng.

                   Do đó, Phổ Hiền! Nếu thấy người thọ tŕ kinh này, th́ nên đứng dậy ra xa nghinh tiếp, như cung kính Phật.

                   Khi Đức Phật nói Phẩm Phổ Hiền Khuyến Phát này, th́ có vô lượng vô biên Bồ Tát, nhiều như số cát sông Hằng, đắc được ngàn vạn ức toàn Đà la ni, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi của ba ngàn đại thiên thế giới, đầy đủ đạo của Bồ Tát Phổ Hiền.

                   Khi Đức Phật nói kinh này, th́ Bồ Tát Phổ Hiền và hết thảy các Bồ Tát, Ngài Xá Lợi Phất và các hàng Thanh Văn, cùng trời, rồng, người và chẳng phải người, tất cả đại hội, thảy đều đại hoan hỉ, thọ tŕ lời của Đức Phật nói, làm lễ rồi lui ra.

 

                  HẾT QUYỂN BẢY    

 

 

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT. (3 lần)

  

NAM MÔ PHÁP HOA HẢI HỘI CHƯ PHẬT, CHƯ ĐẠI BỒ TÁT, CHƯ HIỀN THÁNH TĂNG. (3 lần)

 

 

MA HA BÁT NHĂ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

 

                  Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành sâu vào Bát Nhă Ba La Mật Đa, th́ thấy rơ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách. 

                  Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng đều như thế. 

                  Xá Lợi Tử! Các pháp đó không tướng, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhăn giới, cho đến không có Ỷ thức giới; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết; không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ, cũng không đắc được.

                  V́ không chỗ đắc, nên Bồ Tát nương vào Bát Nhă Ba La Mật, tâm không quái ngại, v́ không quái ngại, nên không có sợ hăi, xa ĺa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn. Các Đức Phật ba đời, đều nương vào Bát Nhă Ba La Mật, cho nên đắc được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

                  Nên biết Bát Nhă Ba La Mật Đa là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú vô đẳng đẳng, trừ được tất cả khổ, chân thật không hư.

                  Cho nên nói chú Bát Nhă Ba La Mật Đa, bèn nói chú rằng:                   

                  Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần)

 

Văng Sinh Tịnh Độ Thần Chú

 

                  Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, t́ ca lan đế, a di rị đa, t́ ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

 

Tán Phật

 

                  Phật A Di Đà thân sắc vàng

                  Tướng tốt quang minh không ai bằng

                  Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di

                  Mắt Phật xanh biếc như nước bốn biển

                  Trong quang minh có vô số hoá Phật

                  Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên

                  Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh

                  Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

 

                  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

                  Nam Mô A Di Đà Phật. (108 lần)

                  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

                  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

                  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

                  Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

 

                  Đệ tử chúng đẳng, tùy thuận tu tập, Phổ Hiền Bồ Tát, thập chủng đại nguyện: 

                  Nhứt giả lễ kính chư Phật

                  Nhị giả xưng tán Như Lai

                  Tam giả quảng tu cúng dường

                  Tứ giả sám hối nghiệp chướng

                  Ngũ giả tùy hỉ công đức

                  Lục giả thỉnh chuyển pháp luân

                  Thất giả thỉnh Phật trụ thế

                  Bát giả thường tùy Phật học

                  Cửu giả hằng thuận chúng sanh

                  Thập giả phổ giai hồi hướng.

 

HỒI HƯỚNG

 

                  Tụng kinh công đức hạnh thù thắng

                  Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng

                  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

                  Sớm được văng sinh cơi Phật Vô Lượng Quang

                  Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền năo

                  Nguyện được trí huệ hiểu chân thật

                  Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ

                  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo

                  Nguyện sinh sang cơi Tây phương Tịnh độ

                  Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

                  Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh

                  Bồ Tát bất thối làm bạn lành

                  Nguyện đem công đức nầy

                  Hướng về khắp tất cả

                  Đệ tử và chúng sinh

                  Đều trọn thành Phật đạo.

 

Tam quy y

 

                  Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát ḷng vô thượng. (1 lạy)

                  Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rơ tạng kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)

                  Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lỶ đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

 

                  Nguyện đem công đức này

                  Trang nghiêm cơi Phật thanh tịnh

                  Trên đền bốn ân nặng

                  Dưới cứu ba đường khổ

                  Nếu có ai thấy nghe

                  Liền phát tâm bồ đề

                  Khi xả báo thân nầy

                  Đồng sinh về Cực Lạc.

  

 

 

 

Hồi hướng công đức

 

                  Trong sự bố thí, mà đạt đến cảnh giới "Tam luân thể không": Không thấy người bố thí, không thấy kẻ nhận, và không thấy vật thí, th́ công đức không thể nghĩ bàn được. Do vậy, để được công đức hoàn toàn thanh tịnh, vô lượng vô biên, cho nên Chùa không ghi tên các vị bố thí, mà chỉ hồi hướng công đức của các vị lên thập phương thường trụ Tam Bảo chứng minh. Nguyện cầu sở nguyện của các vị đều thành tựu, nhất là tương lai quư vị sẽ đạt được trí huệ Bát Nhă, viên măn quả bồ đề, do công đức ấn tống Kinh điển, cao thượng trên hết các sự bố thí.

                   Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đă phát tâm hùn phước ấn  tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng quyến thuộc của tất cả quư vị c̣n sống hoặc đă quá văng, cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi sinh tử luân hồi, đến được bờ bên kia. 

                  Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát

 

 

[trở về mục lục]   [xem quyển 1]   [xem quyển 2]   [xem quyển 3]   [xem quyển 4]   [xem quyển 5]   [xem quyển 6] 

            Minh Quang posted September 4, 2008

 

[Home] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, mục lục] [Kinh A Di Đà] [Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân] [Kinh Hoa Nghiêm - Trí Tịnh dịch] [Kinh Địa Tạng] [Kinh Tứ Thập Nhị Chương] [Kinh Vu Lan Bồn] [Kinh Di Giáo] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa] [Công Phu Khuya] [Kinh Quán Vô Lượng Thọ] [Kinh A Di Đà nghĩa] [Kinh Thiện Sanh] [Bích Nham Lục] [Đàm Vô Đức Tứ Phần Luật] [Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn] [Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận] [Kinh Ngọc] [Thập Nhị Môn Luận - Thích Thanh Từ] [Kinh A Di Đà Yếu Giải] [Kinh Dược Sư - Thích Huyền Dung] [Kinh Địa Tạng bản dịch ở Bắc Việt] [Kinh Vô Lượng Thọ - Tuệ Đăng] [Kinh Lăng Già - TN Trí Hải] [Kinh Bát Chu Tam Muội] [Kinh Lăng Già - Tuệ Khai] [Kinh Thắng Man - Thanh Từ] [Kinh Giải Thâm Mật 1] [Kinh Pháp Bảo Đàn1] [Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát] [Kinh Duy Ma Cật 1] [Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm] [Chứng Đạo Ca - Vĩnh Giác] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu] [Bồ Tát Giới - Thích Trí Quang] [Kinh Lục Độ Tập - Đại Tạng Kinh 152] [Kinh Phạm Vơng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ] [Mục Lục Càn Long Đại Tạng Kinh] [Kinh Đại An Ban Thủ Ư] [Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Minh Định dịch] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Tuệ Hải dịch] [Luận Đại Thừa Khởi Tín - Mă Minh - Lê Đ́nh Thám dịch] [Kinh Thắng Man Phu Nhân Hội - Chân Hiền Tâm dịch giải] [Kinh Dược Sư - Tuệ Nhận dịch]