Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

 

Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

 

 

 

 

                  Quyển Sáu

                  Phẩm Tùy Hỷ Công Đức thứ Mười Tám

                  Phẩm Công Đức Pháp Sư thứ Mười Chín

                  Phẩm Bồ Tát Thường Bất Khinh thứ Hai Mươi

                  Phẩm Thần Lực Của Như Lai thứ Hai Mươi Mốt

                  Phẩm Chúc Lũy thứ Hai Mươi Hai

                  Phẩm Bổn Sự Bồ Tát Dược Vương thứ Hai Mươi Ba

 

Quyển Sáu 

Phẩm Tùy Hỷ Công Đức thứ Mười Tám

  

                  Bấy giờ, đại Bồ Tát Di Lặc bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Nếu có người thiện nam, người thiện nữ, nghe Kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ, th́ đắc được bao nhiêu phước đức? Bèn nói bài kệ rằng: 

                  Sau khi Phật diệt độ

                  Có người nghe kinh này

                  Mà sinh tâm tùy hỷ

                  Được bao nhiêu công đức?

                   Bấy giờ, Đức Phật bảo đại Bồ Tát Di Lặc: A Dật Đa! Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, và những người có trí khác, hoặc già, hoặc trẻ, nghe kinh này mà tùy hỷ. Từ pháp hội ra đi đến nơi khác. Hoặc tại nhà của chư Tăng ở, hoặc tại chỗ vắng vẻ, hoặc tại thành ấp đường xá, xóm làng ruộng nương, đem sự nghe của ḿnh mà v́ cha mẹ, người thân, bạn bè, tri thức, tùy sức mà diễn nói, khiến cho họ nghe rồi mà tùy hỷ, lại đi diễn nói với người khác, người khác nghe rồi cũng tùy hỷ, lại đi diễn nói với người khác nữa, cứ như thế cho đến người thứ năm mươi. 

                  A Dật Đa! Người thiện nam, người thiện nữ, thứ năm mươi đó, tùy hỷ công đức, nay ta nói ra ông nên lắng nghe. Nếu bốn loài sáu đường chúng sinh, trong bốn trăm vạn ức A tăng kỳ thế giới, loài sinh bằng trứng, loài sinh bằng thai, loài sinh bằng ẩm ướt, loài biến hóa sinh ra, hoặc loài có h́nh, loài không có h́nh, loài có nghĩ tưởng, loài không có nghĩ tưởng, loài chẳng có nghĩ tưởng chẳng phải không có nghĩ tưởng, loài không chân, hai chân, loài bốn chân, nhiều chân, như vậy hết thảy loài chúng sinh. Có người cầu phước, tùy theo sự ưa muốn của họ, mà cung cấp cho đầy đủ. Mỗi mỗi chúng sinh đều cấp cho đầy cơi Diêm Phù Đề: Vàng, bạc, lưu ly, xa cừ mă năo, san hô, hổ phách, các thứ châu báu, và voi ngựa, xe cộ, cung điện lầu các làm bằng bảy báu .v.v... Đại thí chủ đó, bố thí như vậy măn tám mươi năm rồi, bèn nghĩ như vầy: Ta đă bố thí cho chúng sinh những đồ vui thích, tùy ư sự ưa muốn của họ, nhưng những chúng sinh này đều đă già nua, tuổi đă quá tám mươi, tóc bạc mặt nhăn, sự chết chẳng c̣n bao lâu. Ta nên dùng Phật pháp để giáo hóa họ. Bèn triệu tập những chúng sinh đó, truyền bá Phật pháp giáo hóa, khiến cho họ được lợi ích sinh tâm hoan hỷ. Nhất thời đều đắc được đạo Tu Đà Hoàn, đạo Tư Đà Hàm, đạo A Na Hàm, đạo A La Hán, sạch các hữu lậu, nơi thiền định thâm sâu đều đắc được tự tại, đủ tám giải thoát. Ư của ông thế nào? Vị đại thí chủ đó, đắc được công đức có nhiều chăng?

                   Bồ Tát Di Lặc bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Công đức của người đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó, chỉ bố thí tất cả đồ vui thích, th́ công đức đă vô lượng, hà huống khiến cho họ đắc được quả A La Hán.

                   Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: Nay ta phân tích rơ cho ông nghe, người đó đem tất cả đồ vui thích, bố thí cho sáu đường chúng sinh, trong bốn trăm vạn ức A tăng kỳ thế giới. Lại khiến cho họ đắc quả A La Hán, công đức của người đó, chẳng bằng người thứ năm mươi, nghe một bài kệ Kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ công đức, trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn vạn ức phần, cũng chẳng bằng một phần, cho đến tính đếm thí dụ, cũng không thể biết được.

                  A Dật Đa! Như người thứ năm mươi đó, lần lượt được nghe Kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ, công đức c̣n vô lượng vô biên A tăng kỳ, hà huống là người đầu tiên ở trong pháp hội, nghe Kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ. Phước người này, c̣n hơn phước người thứ năm mươi, vô lượng vô biên A tăng kỳ, không thể sánh được.

                   Lại nữa, A Dật Đa! Nếu có người v́ kinh này, mà đi đến pḥng Tăng, hoặc ngồi, hoặc đứng, nghe trong giây lát, th́ nhờ công đức đó, mà tái sinh đời sau, được voi ngựa, xe cộ, châu báu, kiệu cáng, đồ thượng hạng và cung điện.

                  Nếu lại có người ngồi ở nơi giảng pháp, có người đến mà khuyên bảo, khiến cho họ ngồi nghe pháp, hoặc phân chia chỗ cho họ ngồi, th́ công đức của người đó khi chuyển thân khác, sẽ được chỗ ngồi của trời Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Vương, hoặc chỗ ngồi của vua chuyển luân thánh vương.

                  A Dật Đa! Nếu lại có người nói với người khác rằng: Có kinh tên là Pháp Hoa, chúng ta có thể cùng nhau đến nghe, người đó nghe lời bèn đến nghe trong chốc lát. Công đức của người đó chuyển thân sau, được sinh cùng một chỗ với Bồ Tát Đà La Ni, có lợi căn trí huệ. Trong trăm ngh́n vạn đời chẳng bao giờ bị câm, hơi miệng chẳng hôi thối, lưỡi thường chẳng có bệnh tật, miệng cũng chẳng có bệnh tật, răng chẳng dơ, chẳng đen, chẳng vàng, chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chẳng cong. Môi chẳng tḥng xuống, cũng chẳng co rút lại, chẳng thô rít, chẳng ung nhọt, cũng chẳng khuyết xấu, cũng chẳng cong vẹo, chẳng dày chẳng lớn, cũng chẳng đen xạm, chẳng có các sự đáng chê. Mũi chẳng dẹp, cũng chẳng cong. Sắc mặt chẳng đen, cũng chẳng dài hẹp, cũng chẳng cong trũng, chẳng có những tướng khiến cho người thấy chẳng vui. Môi lưỡi răng thảy đều tốt đẹp trang nghiêm, mũi th́ cao thẳng. Mặt mày tṛn đầy, mi cao mà dài, trán rộng bằng phẳng, nhân tướng đây đủ. Đời đời sinh ra đều gặp Phật, nghe pháp tin nhận lời của Phật dạy.

                   A Dật Đa! Ông xem đó, khuyên một người khiến cho họ đến nghe pháp, mà được công đức như thế, hà huống là một ḷng nghe giảng, đọc tụng, rồi ở trong đại chúng v́ mọi người phân biệt giải nói pháp tu hành.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Nếu người trong pháp hội

                  Được nghe kinh điển này

                  Cho đến một bài kệ

                  Tùy hỷ với người nói.

                  Như vậy lần lượt dạy

                  Đến người thứ năm mươi

                  Người cuối cùng được phước

                  Nay sẽ phân biệt nói.

                  Như có đại thí chủ

                  Bố thí vô lượng chúng

                  Tṛn đủ tám mươi năm

                  Tùy ư muốn của họ.

                  Thấy họ tướng già nua

                  Tóc bạc và mặt nhăn

                  Răng rụng h́nh khô gầy

                  Nghĩ họ chết sắp đến.

                  Nay ta nên dạy họ

                  Khiến cho được đạo quả

                  Bèn dùng phương tiện nói

                  Pháp Niết Bàn chân thật.

                  Đời đều chẳng lâu bền

                  Như bọt nước ngọn lửa

                  Các ông phải nên biết

                  Sớm sinh tâm nhàm ĺa.

                  Mọi người nghe pháp đó

                  Đều đắc A La Hán

                  Đầy đủ sáu thần thông

                  Ba minh tám giải thoát.

                  Người năm mươi cuối cùng

                  Nghe bài kệ tùy hỷ

                  Người này phước hơn kia

                  Không thể ví dụ được.

                  Lần lượt nghe như vậy

                  Phước đức c̣n vô lượng

                  Hà huống trong pháp hội

                  Người đầu nghe tùy hỷ.

                  Nếu khuyên được một người

                  Dẫn họ nghe Pháp Hoa

                  Nói kinh này thâm diệu

                  Ngàn vạn ức khó gặp.

                  Bèn nghe lời đến nghe

                  Cho dù nghe chốc lát

                  Phước báu của người đó

                  Nay sẽ phân biệt nói.

                  Đời đời miệng chẳng bệnh

                  Răng chẳng thưa vàng đen

                  Môi chẳng dày co thiếu

                  Chẳng có tướng đáng chê.

                  Lưỡi chẳng khô đen ngắn

                  Mũi vừa cao lại thẳng

                  Trán rộng và bằng phẳng

                  Mặt mày rất đoan nghiêm.

                  Khiến người hoan hỷ thấy

                  Hơi miệng chẳng hôi thối

                  Thơm như hoa ưu bát

                  Thường từ miệng toả ra.

                  Nếu đi đến nhà Tăng

                  Muốn nghe Kinh Pháp Hoa

                  Hoan hỷ nghe chốc lát

                  Nay sẽ nói phước đó.

                  Sau sinh trong trời người

                  Được voi ngựa xe báu

                  Châu báu và kiệu cáng

                  Và ngồi cung điện trời.

                  Nếu ở nơi giảng pháp

                  Khuyên người ngồi nghe kinh

                  Nhờ phước đó nên được

                  Ṭa Thích Phạm chuyển luân.

                  Hà huống một ḷng nghe

                  Giải nói nghĩa lư kinh

                  Như lời nói tu hành

                  Phước đó chẳng hạn lượng.

 

 

  

 

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Công Đức Pháp Sư thứ Mười Chín 

 

                  Bấy giờ, Đức Phật bảo đại Bồ Tát Thường Tinh Tấn: Nếu người thiện nam, người thiện nữ, thọ tŕ Kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, th́ người đó sẽ được tám trăm công đức nơi mắt, một ngàn hai trăm công đức nơi tai, tám trăm công đức nơi mũi, một ngàn hai trăm công đức nơi lưỡi, tám trăm công đức nơi thân, một ngàn hai trăm công đức nơi ư. Nhờ công đức đó, trang nghiêm sáu căn đều khiến cho thanh tịnh.

                   Người thiện nam, người thiện nữ đó, mắt thịt cha mẹ sinh ra thấy ba ngàn đại thiên thế giới, trong ngoài hết thảy núi rừng, sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cơi trời Hữu Đỉnh, cũng thấy tất cả chúng sinh trong đó, và nghiệp nhân duyên quả báo, nơi sinh đều thấy đều biết.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Nếu ở trong đại chúng

                  Chẳng có tâm sợ sệt

                  Nói Kinh Pháp Hoa này

                  Ông lắng nghe công đức.

                  Người đó được tám trăm

                  Công đức mắt thù thắng

                  Nhờ vậy mà trang nghiêm

                  Con mắt rất thanh tịnh.

                  Mắt cha mẹ sinh ra

                  Thấy được ba ngàn cơi

                  Trong ngoài núi Di Lâu

                  Tu Di và Thiết Vi.

                  Và các núi rừng khác

                  Nước biển cả sông ng̣i.

                  Dưới đến ngục A Tỳ

                  Trên đến trời Hữu Đỉnh

                  Các chúng sinh trong đó

                  Hết thảy đều thấy rơ.

                  Tuy chưa được thiên nhăn

                  Sức nhục nhăn như thế. 

                  Lại nữa, Thường Tinh Tấn! Nếu người thiện nam, người thiện nữ, thọ tŕ kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, th́ được một ngàn hai trăm công đức nơi tai, nhờ tai thanh tịnh, nên nghe được tất cả các thứ tiếng, trong ba ngàn đại thiên thế giới, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cơi trời Hữu Đỉnh, trong đó hết thảy các thứ lời nói âm thanh, đều nghe rơ hết. Tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng ḅ, tiếng xe, tiếng khóc lóc, tiếng vui buồn, tiếng pháp loa, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng người nam, tiếng người nữ, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng Thánh nhân, tiếng hoan hỷ, tiếng không hoan hỷ, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng Dạ Xoa, tiếng Càn Thát Bà, tiếng A tu la, tiếng Ca Lâu La, tiếng Khẩn Na La, tiếng Ma Hầu La Già, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súc sinh, tiếng ngạ quỷ, tiếng Tỳ Kheo, tiếng Tỳ Kheo ni, tiếng Thanh Văn, tiếng Bích Chi Phật, tiếng Bồ Tát, tiếng Phật.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Tai cha mẹ sinh ra

                  Thanh tịnh chẳng ô nhiễm

                  Dùng tai thường này nghe

                  Tiếng ba ngàn thế giới.

                  Tiếng voi ngựa xe trâu

                  Tiếng chuông linh loa trống

                  Tiếng cầm sắt không hầu

                  Tiếng ống tiêu ống địch.

                  Tiếng ca hay thanh tịnh

                  Nghe mà chẳng chấp trước

                  Tiếng vô số loại người

                  Nghe thảy đều hiểu rơ.

                  Lại nghe tiếng chư Thiên

                  Âm thanh ca vi diệu

                  Và nghe tiếng nam nữ

                  Tiếng đồng tử đồng nữ.

                  Trong núi sông hang hiểm

                  Tiếng ca lăng tần già

                  Cộng mệnh các thứ chim

                  Đều nghe rơ các tiếng.

                  Các thống khổ địa ngục

                  Đủ thứ tiếng rên la

                  Quỷ đói khát bức bách

                  Tiếng t́m cầu ăn uống.

                  Các A tu la thảy

                  Ở ven cạnh bờ biển

                  Khi chúng cùng nhau nói

                  Vang ra âm thanh lớn.

                  Người giải nói kinh này

                  An trụ vào nơi nghe

                  Nghe xa các tiếng đó

                  Mà chẳng hư căn tai.

                  Trong mười phương thế giới

                  Tiếng cầm thú kêu la

                  Người hay nói pháp đó

                  Hoàn toàn nghe được hết.

                  Trên các trời Phạm Thiên

                  Quang Âm và Biến Tịnh

                  Cho đến trời Hữu Đỉnh

                  Lời nói và âm thanh.

                  Pháp sư ở tại đây

                  Thảy đều nghe được hết.

                  Chư Phật đấng Đại Thánh

                  Giáo hóa các chúng sinh

                  Ở trong các đại hội

                  Diễn nói pháp vi diệu.

                  Người tŕ Kinh Pháp Hoa

                  Hoàn toàn đều nghe được.

                  Ba ngàn đại thiên giới

                  Trong ngoài các thứ tiếng

                  Dưới đến ngục A Tỳ

                  Trên đến trời Hữu Đỉnh

                  Đều nghe được tiếng đó

                  Mà chẳng hư căn tai.

                  V́ căn tai thông lợi

                  Đều phân biệt biết được

                  Người tŕ Pháp Hoa này

                  Tuy chưa được thiên nhĩ

                  Dùng tai cha mẹ sinh

                  Công đức đă như thế.

                  Tất cả chúng Tỳ Kheo

                  Và chúng Tỳ Kheo ni

                  Hoặc đọc tụng kinh điển

                  Hoặc v́ người khác nói.

                  Pháp sư ở tại đây

                  Hoàn toàn đều nghe được.

                  Lại có các Bồ Tát

                  Đọc tụng kinh pháp này

                  Hoặc v́ người khác nói

                  Tuyển tập giải nghĩa kinh.

                  Các âm thanh như thế

                  Hoàn toàn đều nghe được.

                   Lại nữa, Thường Tinh Tấn! Nếu người thiện nam, người thiện nữ, thọ tŕ kinh này, hoặc đọc tụng giải nói, hoặc biên chép, th́ thành tựu tám trăm công đức nơi mũi. Dùng căn mũi thanh tịnh đó, ngửi được các thứ mùi hương trong ngoài, trên dưới trong ba ngàn đại thiên thế giới.

                  Hương thơm của hoa tu mạn na, hương thơm hoa xà đề, hương thơm hoa mặc lợi, hương thơm hoa thiềm bặc, hương thơm hoa ba la la, hương thơm hoa sen đỏ, hương thơm hoa sen xanh, hương thơm hoa sen trắng, hương thơm cây có hoa, hương thơm cây có quả, hương chiên đàn, hương trầm thủy, hương đa ma la bạt, hương đa già la, và hàng ngàn vạn thứ hương ḥa hợp, hoặc hương bột, hoặc hương viên tṛn, hoặc hương xoa. Người tŕ kinh này, trụ ở nơi này, đều phân biệt được.

                  Lại phân biệt biết được mùi hương của chúng sinh, mùi hương của voi, mùi hương của ngựa, mùi hương của ḅ dê, mùi hương con trai, mùi hương con gái, mùi hương đồng tử, mùi hương đồng nữ và mùi hương cỏ cây lùm rừng, hết thảy các mùi hương, hoặc gần hoặc xa, đều ngửi được, phân biệt chẳng sai lầm.

                   Người tŕ kinh này, tuy ở nơi đây, mà cũng ngửi được mùi hương của chư Thiên ở trên trời, mùi hương cây ba lợi chất đa la, câu t́ đà la, và mùi hương hoa mạn đà la, mùi hương hoa ma ha mạn đà la, mùi hương hoa mạn thù sa, mùi hương hoa ma ha mạn thù sa, các thứ hương bột chiên đàn, trầm thủy, các thứ hương của các loại hoa. Các mùi hương trời ḥa hợp tỏa ra như thế, chẳng có mùi hương nào mà chẳng ngửi biết được.

                  Lại ngửi được mùi hương thân của chư Thiên, mùi hương khi Thích Đề Hoàn Nhân ở trong Thắng Điện, đùa giỡn vui chơi hưởng thụ năm dục, hoặc mùi hương khi ở trong Diệu Pháp Đường, v́ chư Thiên trời Đao Lợi thuyết pháp, hoặc mùi hương khi ở trong vườn dạo chơi, và mùi hương người nam, người nữ, của các vị trời khác, thảy đều ngửi biết được.

                  Như thế, lần lượt đến trời Đại Phạm. Trên đến trời Hữu Đỉnh, mùi hương nơi thân của chư Thiên cũng đều ngửi được, mùi hương đốt của chư thiên, và mùi hương của Thanh Văn, mùi hương của Bích Chi Phật, mùi hương của Bồ Tát, mùi hương thân của chư Phật, cũng đều ngửi được, và biết ở đâu. Tuy ngửi được những mùi hương đó, mà căn mũi chẳng hư, chẳng sai lầm. Nếu muốn phân biệt giải nói cho người khác, th́ nhớ nghĩ chẳng quên.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Người đó mũi thanh tịnh

                  Ở trong thế giới này

                  Hoặc vật thơm hay hôi

                  Các thứ đều ngửi được.

                  Tu mạn na xa đề

                  Đa ma la chiên đàn

                  Trầm thủy và hương quế

                  Các thứ hương hoa quả.

                  Và hương các chúng sinh

                  Hương người nam người nữ

                  Người thuyết pháp ở xa

                  Ngửi hương biết chỗ nào.

                  Đại thế chuyển luân vương

                  Tiểu chuyển luân và con

                  Quần thần các cung nhân

                  Ngửi hương biết chỗ nào.

                  Thân mang các châu báu

                  Và tạng báu trong đất

                  Chuyển luân vương nữ báu

                  Ngửi hương biết ở đâu.

                  Mọi người thân trang sức

                  Quần áo và chuỗi ngọc

                  Và các thứ hương xoa

                  Ngửi hương đều biết rơ.

                  Chư thiên đi hoặc ngồi

                  Đùa giỡn và thần biến

                  Người tŕ kinh pháp này

                  Ngửi hương đều biết được.

                  Các cây hoa quả thật

                  Và dầu tô hương vị

                  Người tŕ kinh ở đây

                  Biết rơ ở chỗ nào.

                  Nơi núi sâu nguy hiểm

                  Cây chiên đàn nở hoa

                  Chúng sinh ở trong đó

                  Ngửi hương đều biết được.

                  Núi Thiết Vi biển cả

                  Các chúng sinh trong đất

                  Người tŕ kinh ngửi hương

                  Đều biết ở chỗ nào.

                  Nam nữ A tu la

                  Và quyến thuộc của họ

                  Khi đấu tranh vui đùa

                  Ngửi hương đều biết được.

                  Nơi khoáng dă nguy hiểm

                  Sư tử voi hổ lang

                  Ḅ hoang trâu nước thảy

                  Ngửi mùi biết chỗ ở.

                  Nếu có người mang thai

                  Chưa biết trai hay gái

                  Vô căn và phi nhân

                  Ngửi hương đều biết được.

                  Bởi nhờ sức ngửi hương

                  Biết được sự mang thai

                  Thành tựu chẳng thành tựu

                  An lạc sinh quư tử.

                  Bởi nhờ sức ngửi hương

                  Biết nam nữ nghĩ ǵ

                  Tâm nhiễm dục sân si

                  Cũng biết người tu thiện.

                  Trong đất có kho tàng

                  Vàng bạc các châu báu

                  Đồ đồng dùng đựng chứa

                  Ngửi hương đều biết được.

                  Đủ thứ các chuỗi ngọc

                  Không biết được giá cả

                  Ngửi hương biết tốt xấu

                  Xuất xứ và ở đâu.

                  Các thứ hoa trên trời

                  Mạn đà mạn thù sa

                  Cây ba lợi chất đa

                  Ngửi hương đều biết được.

                  Các cung điện trên trời

                  Thượng trung hạ khác nhau

                  Các hoa báu trang nghiêm

                  Ngửi hương đều biết được.

                  Vườn rừng Thắng Điện trời

                  Các quán Diệu Pháp Đường

                  Vui đùa ở trong đó

                  Ngửi hương đều biết được.

                  Chư thiên hoặc nghe pháp

                  Hoặc khi thọ năm dục

                  Lai văng đi ngồi nằm

                  Ngửi hương đều biết được.

                  Y phục thiên nữ mặc

                  Hương hoa quư trang nghiêm

                  Khi đi dạo du hí

                  Ngửi hương đều biết được.

                  Như vậy lần lượt lên

                  Cho đến trời Phạm Thế

                  Người nhập thiền xuất thiền

                  Ngửi hương đều biết được.

                  Trời Quang Âm Biến Tịnh

                  Cho đến trời Hữu Đỉnh

                  Sơ sinh và đến chết

                  Ngửi hương đều biết được.

                  Các chúng Tỳ Kheo thảy

                  Với pháp thường tinh tấn

                  Hoặc ngồi hoặc kinh hành

                  Và đọc tụng kinh điển.

                  Hoặc dưới cây trong rừng

                  Chuyên tinh tấn ngồi thiền

                  Người tŕ kinh ngửi hương

                  Đều biết họ ở đâu.

                  Bồ Tát chí vững chắc

                  Ngồi thiền hoặc đọc tụng

                  Hoặc v́ người nói pháp

                  Ngửi hương đều biết được.

                  Thế Tôn trong mười phương

                  Được tất cả cung kính

                  Thương chúng mà nói pháp

                  Ngửi hương đều biết được.

                  Chúng sinh ở trước Phật

                  Nghe kinh đều hoan hỷ

                  Như pháp mà tu hành

                  Ngửi hương đều biết được.

                  Tuy chưa được vô lậu

                  Pháp sinh tỹ Bồ Tát

                  Mà người tŕ kinh này

                  Trước được tướng mũi này.

                   Lại nữa, Thường Tinh Tấn! Nếu người thiện nam, người thiện nữ, thọ tŕ kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, th́ được một ngàn hai trăm công đức nơi lưỡi. Hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc ngon, hoặc dở, và các đồ đắng cay, khi đến căn lưỡi, th́ đều biến thành vị thượng diệu như là cam lồ, chẳng có ǵ mà không ngon. Hoặc dùng căn lưỡi ở trong đại chúng diễn nói pháp thâm sâu vi diệu, khiến cho tâm của người nghe, đều hoan hỷ sung sướng. Lại có các Thiên tử, Thiên nữ, các vị trời Đế Thích, Phạm Thiên .v.v... nghe được âm thanh diễn nói pháp vi diệu như thế, lời nói có thứ lớp th́ đều đến nghe. Và các rồng, rồng nữ, Dạ Xoa, Dạ Xoa nữ, Càn Thát Bà, Càn Thát Bà nữ, A tu la, A tu la nữ, Ca Lâu Na, Ca Lâu Na nữ, Khẩn Na La, Khẩn Na La nữ, Ma Hầu La Già, Ma Hầu La Già nữ, v́ nghe pháp mà đến gần gũi cung kính cúng dường. Và Tỳ Kheo Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, quốc vương, thái tử, quần thần quyến thuộc, tiểu chuyển luân vương, đại chuyển luân vương, bảy báu, ngàn người con, quyến thuộc nội ngoại, đều ngồi cung điện đến để nghe pháp. Bởi Bồ Tát đó khéo nói pháp, cho nên các Bà la môn, cư sĩ nhân dân trong nước, suốt đời theo hầu hạ cúng dường.

                   Lại nữa, các vị Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, chư Phật, thường ưa thấy vị pháp sư đó. Vị đó ở đâu, th́ chư Phật đều hướng về vị đó nói pháp, vị đó đều thọ tŕ tất cả Phật pháp, lại có thể nói ra pháp âm thâm sâu vi diệu.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Căn lưỡi người đó tịnh

                  Trọn chẳng thọ vị dở

                  Người đó ăn những ǵ

                  Đều biến thành cam lồ.

                  Dùng tiếng diệu thâm tịnh

                  Trong đại chúng nói pháp

                  Dùng nhân duyên ví dụ

                  Dẫn dắt tâm chúng sinh.

                  Người nghe đều hoan hỷ

                  Sắm các thứ cúng dường.

                  Các trời rồng Dạ Xoa

                  Và A tu la thảy

                  Đều dùng tâm cung kính

                  Cùng đến để nghe pháp.

                  Người đó diễn nói pháp

                  Hoặc muốn dùng diệu âm

                  Vang khắp ba ngàn cơi

                  Tùy ư bèn đến được.

                  Vua luân vương lớn nhỏ

                  Và ngàn con quyến thuộc

                  Chắp tay tâm cung kính

                  Thường đến nghe thọ pháp.

                  Các trời rồng Dạ Xoa

                  La sát Tỳ xá xà

                  Cũng dùng tâm hoan hỷ

                  Thường thích đến cúng dường.

                  Trời Phạm Thiên ma vương

                  Tự Tại Đại Tự Tại

                  Hết thảy các Thiên chúng

                  Thường đến chỗ người đó.

                  Chư Phật và đệ tử

                  Nghe người đó nói pháp

                  Thường nhớ mà bảo hộ

                  Hoặc có khi hiện thân.

                   Lại nữa, Thường Tinh Tấn! Nếu người thiện nam, người thiện nữ, thọ tŕ kinh này, hoặc đọc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, th́ được tám trăm công đức nơi thân, được thân thanh tịnh như lưu ly, chúng sinh đều thích thấy. V́ thân người đó thanh tịnh, cho nên chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới, khi sinh, khi chết, trên trời, dưới địa ngục, tốt xấu, sinh về chỗ lành, sinh về chỗ dữ, thảy đều hiện ra trong thân người đó. Và núi Thiết Vi, núi đại Thiết Vi, núi Di Lâu, núi đại Di Lâu, hết thảy các núi, và chúng sinh ở trong đó, đều hiện ra trong đó. Dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cơi trời Hữu Đỉnh, hết thảy cảnh giới và tất cả chúng sinh, đều hiện ra ở trong đó. Hoặc hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, chư Phật thuyết pháp, đều hiện ra h́nh bóng ở trong thân người đó.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Nếu người tŕ Pháp Hoa

                  Được thân rất thanh tịnh

                  Tịnh như là lưu ly

                  Chúng sinh đều ưa thấy.

                  Lại tịnh như gương sáng

                  Đều thấy các h́nh bóng

                  Bồ Tát nơi thân tịnh

                  Đều thấy toàn thế giới.

                  Chỉ riêng ḿnh thấy rơ

                  Người khác chẳng thấy được.

                  Trong ba ngàn thế giới

                  Tất cả hữu vô t́nh

                  Trời người A tu la

                  Địa ngục quỷ súc sinh.

                  Các h́nh bóng như thế

                  Đều hiện ra trong thân.

                  Cung điện của chư Thiên

                  Cho đến trời Hữu Đỉnh

                  Núi Thiết và Di Lâu

                  Các biển cả sông ng̣i

                  Đều hiện ra trong thân.

                  Chư Phật và Thanh Văn

                  Phật tử Bồ Tát thảy

                  Hoặc riêng hoặc trong chúng

                  Nói pháp đều hiện ra.

                  Tuy chưa được vô lậu

                  Và pháp tánh diệu thân

                  Dùng thân thanh tịnh thường

                  Tất cả hiện trong đó.

                   Lại nữa, Thường Tinh Tấn! Nếu người thiện nam, người thiện nữ, sau khi Như Lai diệt độ, mà thọ tŕ kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, th́ được một ngàn hai trăm công đức nơi ư. Nhờ ư căn thanh tịnh đó, cho đến nghe một bài kệ, một câu, mà thông đạt được nghĩa lư vô lượng vô biên. Hiểu nghĩa lư đó rồi, mà có thể diễn nói một câu kinh, một bài kệ, thậm chí giảng đến một tháng, bốn tháng, cho đến một năm. Các pháp nói ra, tùy theo nghĩa lư đều hợp với thật tướng, chứ chẳng trái ngược với thật tướng, hoặc nói kinh sách thế gian, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp làm ăn, thảy đều hợp với chánh pháp. Sáu đường chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới, tâm nghĩ ǵ, tâm khởi làm những ǵ, và tâm hí luận, thảy đều biết rơ. Tuy chưa được trí huệ vô lậu, mà căn ư của người đó thanh tịnh như thế. Người đó có suy nghĩ tính toán nói năng đều là Phật pháp, chẳng có ǵ mà chẳng chân thật, cũng là đạo lư ở trong kinh trước kia Phật đă nói.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Người đó ư thanh tịnh

                  Sáng suốt chẳng vẩn đục

                  Nhờ căn diệu ư đó

                  Biết pháp thượng trung hạ.

                  Cho đến nghe bài kệ

                  Thông đạt vô lượng nghĩa

                  Thứ lớp như pháp nói

                  Tháng bốn tháng một năm.

                  Trong ngoài thế giới đó

                  Tất cả các chúng sinh

                  Hoặc trời rồng và người

                  Chúng dạ xoa quỷ thần.

                  Tất cả trong sáu đường

                  Khởi suy nghĩ những ǵ

                  Nhờ tŕ Kinh Pháp Hoa

                  Đồng thời đều biết rơ.

                  Vô số Phật mười phương

                  Trăm phước tướng trang nghiêm

                  V́ chúng sinh nói pháp

                  Khiến họ nghe thọ tŕ.

                  Suy gẫm vô lượng nghĩa

                  Thuyết pháp cũng vô lượng

                  Trọn chẳng quên hoặc sai

                  Do nhờ tŕ Pháp Hoa.

                  Đều biết tướng các pháp

                  Theo nghĩa nói thứ lớp

                  Rơ danh từ lời lẽ

                  Theo sự biết diễn nói.

                  Người đó nói những ǵ

                  Đều là pháp Phật nói

                  Bởi nhờ nói pháp đó

                  Nên trước chúng chẳng sợ.

                  Người tŕ Kinh Pháp Hoa

                  Được căn ư thanh tịnh

                  Tuy chưa được vô lậu

                  Trước có tướng như thế.

                  Người đó tŕ kinh này

                  An trụ nơi hi hữu

                  Được tất cả chúng sinh

                  Hoan hỷ và thương kính.

                  Hay dùng ngàn vạn thứ

                  Lời lẽ rất khéo léo

                  Để phân biệt diễn nói

                  Bởi tŕ Kinh Pháp Hoa.

 

  

 

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Bồ Tát Thường Bất Khinh thứ Hai Mươi  

 

                  Bấy giờ, Đức Phật bảo đại Bồ Tát Đắc Đại Thế: Ông nay nên biết, nếu Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thọ tŕ Kinh Pháp Hoa, nếu có người ác khẩu mắng chưởi phỉ báng, th́ sẽ mắc tội báo lớn, như trước đă nói. Người tŕ Kinh Pháp Hoa được công đức cũng như ở trước đă nói, mắt tai mũi lưỡi đều thanh tịnh.

                   Đắc Đại Thế! Vào thuở xa xưa, đă trải qua vô lượng vô biên số kiếp A tăng kỳ không thể nghĩ bàn, có vị Phật hiệu là Uy Âm Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Kiếp đó tên là Ly Suy, nước đó tên là Đại Thành.

                   Đức Phật Uy Âm Vương ở trong cơi nước đó, v́ các hàng trời, người, A tu la mà nói pháp. V́ người cầu Thanh Văn nói pháp tứ diệu đế, độ thoát sinh già bệnh chết, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. V́ người cầu Bích Chi Phật nói pháp mười hai nhân duyên. V́ các Bồ Tát cầu Vô thượng chánh đẳng chánh giác nói pháp sáu Ba la mật, đạt đến trí huệ cứu kính của Phật.

                   Đắc Đại Thế! Đức Phật Uy Âm Vương đó, thọ bốn mươi vạn ức Na do tha Hằng hà sa số kiếp. Chánh pháp lưu lại ở đời, kiếp số như hạt bụi của cơi Diêm Phù Đề, tượng pháp lưu lại ở đời, kiếp số như hạt bụi của bốn thiên hạ. Đức Phật đó, lợi ích chúng sinh rồi, sau đó mới diệt độ.

                   Sau khi chánh pháp và tượng pháp diệt rồi, ở cơi nước đó, lại có Phật ra đời cũng hiệu là Uy Âm Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như thế lần lượt có hai vạn ức đức Phật, cũng đều cùng một hiệu. Sau khi Đức Phật Uy Âm Vương đầu tiên diệt độ rồi, chánh pháp cũng diệt rồi, th́ trong thời tượng pháp, hàng Tỳ Kheo tăng thượng mạn có thế lực lớn. Bấy giờ, có một Bồ Tát Tỳ Kheo tên là Thường Bất Khinh.

                   Đắc Đại Thế! Do nhân duyên ǵ mà tên là Thường Bất Khinh? V́ vị Tỳ Kheo đó, bất cứ gặp ai, hoặc Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đều lễ lạy khen ngợi mà nói rằng: Ta rất kính các vị, chẳng dám khinh khi. Tại sao? V́ các vị đều hành Bồ Tát đạo, đều sẽ thành Phật. Mà vị Tỳ Kheo đó, chẳng chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ lễ lạy, cho đến ở xa thấy bốn chúng, cũng đều cố đến gần lễ lạy khen ngợi mà nói rằng: Tôi chẳng dám khinh các vị, các vị đều sẽ thành Phật.

                   Ở trong bốn chúng, có người sinh tâm sân hận chẳng thanh tịnh, ác khẩu mắng chưởi nói: Vị Tỳ Kheo vô trí này, từ đâu đến, mà tự nói là tôi chẳng khinh các vị, mà thọ kư cho chúng ta sẽ được thành Phật, chúng ta chẳng nhận lời thọ kư hư vọng như thế. Trải qua nhiều năm như thế, thường bị mắng chưởi mà chẳng sinh tâm sân hận. Thường nói như vầy: Các vị sẽ thành Phật. Khi nói lời đó, th́ mọi người hoặc dùng gậy ngói đá đánh ném. Ngài bèn chạy trốn thật xa, mà vẫn lớn tiếng nói: Tôi chẳng dám khinh các vị, các vị đều sẽ thành Phật. Bởi thường nói lời như thế, cho nên hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tăng thượng mạn gọi Ngài là Thường Bất Khinh. Khi vị Tỳ Kheo đó sắp lâm chung, th́ ở trong hư không, nghe đủ hai mươi ngàn vạn ức bài kệ Kinh Pháp Hoa, của Đức Phật Uy Âm Vương nói trước kia. Ngài nghe rồi thọ tŕ, bèn được căn mắt thanh tịnh, căn tai, mũi, lưỡi, thân, ư, đều thanh tịnh như đă nói ở trên. Được sáu căn thanh tịnh rồi, th́ càng tăng tuổi thọ đến hai trăm vạn ức Na do tha tuổi, rộng v́ người nói Kinh Pháp Hoa này.

                  Bấy giờ, hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tăng thượng mạn khinh khi vị đó, đặt tên là Thường Bất Khinh, thấy vị đó đắc được sức đại thần thông, sức nhạo thuyết biện tài, tâm lương thiện. Nghe vị đó nói pháp, đều tin thọ đi theo. Vị Bồ Tát đó, lại giáo hóa hàng ngàn vạn ức chúng, khiến cho họ trụ nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi mạng chung, được gặp hai ngàn ức vị Phật, đều hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Ở trong pháp đó, thường nói Kinh Pháp Hoa này. Bởi nhân duyên đó, lại được gặp hai ngàn ức vị Phật, đồng hiệu là Vân Tự Tại Đăng Vương. Ở trong pháp của các Đức Phật đó, đều thọ tŕ đọc tụng, v́ bốn chúng nói kinh điển này, cho nên được mắt thường thanh tịnh, tai mũi lưỡi thân ư các căn đều thanh tịnh. Ở trong bốn chúng nói pháp tâm chẳng sợ hăi.

                   Đắc Đại Thế! Đại Bồ Tát Thường Bất Khinh đó, cúng dường hết thảy các vị Phật như thế, cung kính tôn trọng khen ngợi, trồng các căn lành. Về sau, lại gặp ngàn vạn ức Đức Phật, cũng ở trong pháp của các vị Phật đó, diễn nói kinh này, công đức thành tựu sẽ được thành Phật.

                   Đắc Đại Thế! Ư ông thế nào? Bồ Tát Thường Bất Khinh thuở đó là người nào vậy? Chính là thân ta. Nếu trong đời quá khứ, ta chẳng thọ tŕ đọc tụng kinh này, chẳng v́ người khác diễn nói, th́ không thể sớm được Vô thượng chánh đẳng chánh giác. V́ trước kia, ta ở chỗ các Đức Phật thọ tŕ đọc tụng kinh này, v́ người diễn nói, nên sớm được Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

                   Đắc Đại Thế! Lúc đó, bốn chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, dùng tâm sân hận khinh tiện ta, cho nên trải qua hai trăm ức kiếp thường chẳng gặp Phật, chẳng nghe pháp, chẳng thấy Tăng. Ngàn kiếp ở trong địa ngục A Tỳ thọ đại khổ năo, hết tội đó rồi, lại gặp Bồ Tát Thường Bất Khinh, giáo hóa cho họ đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

                   Đắc Đại Thế! Ư ông thế nào? Bốn chúng thường khinh khi Bồ Tát Thường Bất Khinh, đâu phải là ai khác, nay ở trong hội này, đó là Bạt Đà Bà La cả thảy năm trăm vị Bồ Tát, Sư Tử Nguyệt cả thảy năm trăm vị Tỳ Kheo, Ni Tư Phật cả thảy năm trăm vị cư sĩ nam, đều chẳng thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

                   Đắc Đại Thế! Nên biết Kinh Pháp Hoa này, lợi ích rất lớn cho các đại Bồ Tát, khiến cho đạt đến quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi thế, các đại Bồ Tát sau khi Như Lai diệt độ, thường hay thọ tŕ, đọc tụng, giải nói, biên chép kinh này.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Quá khứ có Phật

                  Hiệu Uy Âm Vương

                  Thần trí vô lượng

                  Dẫn dắt tất cả.

                  Trời người rồng thần

                  Cùng đến cúng dường

                  Phật đó diệt rồi

                  Lúc pháp sắp diệt.

                  Có một Bồ Tát

                  Tên Thường Bất Khinh

                  Khi đó bốn chúng

                  Chấp trước nơi pháp.

                  Bồ Tát Bất Khinh

                  Đi đến chỗ họ

                  Bèn nói lời rằng:

                  Tôi chẳng khinh Ngài.

                  Các Ngài hành đạo

                  Đều sẽ thành Phật

                  Mọi người nghe rồi

                  Khinh khi mắng chưởi.

                  Bồ Tát Bất Khinh

                  Chịu đựng nhẫn nhục

                  Tội nghiệp hết rồi

                  Khi sắp lâm chung.

                  Nghe được kinh này

                  Sáu căn thanh tịnh

                  Nhờ sức thần thông

                  Tăng thêm tuổi thọ.

                  Lại v́ mọi người

                  Rộng nói kinh này

                  Những người chấp pháp

                  Đều nhờ Bồ Tát.

                  Giáo hóa thành tựu

                  Khiến trụ Phật đạo

                  Bất Khinh mạng chung

                  Gặp vô số Phật.

                  Nhờ nói kinh này

                  Được vô lượng phước

                  Dần đủ công đức

                  Sớm thành Phật đạo.

                  Bất Khinh thuở đó

                  Tức là thân ta.

                  Bốn bộ chúng đó

                  Những người chấp pháp

                  Nghe Bất Khinh nói

                  Ông sẽ thành Phật.

                  Bởi nhân duyên đó

                  Gặp vô số Phật

                  Bồ Tát hội này

                  Chúng năm trăm người.

                  Và bốn bộ chúng

                  Thiện nam tín nữ

                  Nay ở trước ta

                  Nghe kinh pháp này.

                  Ta ở đời trước

                  Khuyên những người đó

                  Nghe thọ kinh này

                  Là pháp bậc nhất.

                  Khai thị dạy người

                  Khiến trụ Niết Bàn

                  Đời đời thọ tŕ

                  Kinh điển như thế.

                  Ức ức vạn kiếp

                  Không thể nghĩ bàn

                  Nên mới được nghe

                  Kinh Pháp Hoa này.

                  Ức ức vạn kiếp

                  Không thể nghĩ bàn

                  Chư Phật Thế Tôn

                  Diễn nói kinh này.

                  Bởi thế hành giả

                  Sau Phật diệt độ

                  Nghe được kinh này

                  Chớ sinh nghi hoặc.

                  Hăy nên một ḷng

                  Rộng nói kinh này

                  Đời đời gặp Phật

                  Sớm thành Phật đạo.

 

                   

 

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Thần Lực Của Như Lai thứ Hai Mươi Mốt 

 

                  Bấy giờ, số đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của ngàn thế giới, từ dưới đất vọt lên, đều ở trước Đức Phật, một ḷng chắp tay chiêm ngưỡng tôn nhan của Phật, mà bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Chúng con đợi sau khi Phật diệt rồi, chỗ Đức Thế Tôn phân thân ở các cơi nước diệt độ rồi, chúng con sẽ rộng nói kinh này.

                  Tại sao? V́ chúng con cũng muốn tự ḿnh được chân tịnh đại pháp, thọ tŕ, đọc tụng, giải nói, biên chép, cúng dường kinh này. 

                  Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trước tất cả đại chúng Văn Thù Sư Lợi, vô lượng trăm ngàn vạn ức đại Bồ Tát xưa kia trụ ở thế giới Ta Bà, và các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, trời rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A tu la, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, chẳng phải người, hiện sức đại thần thông, bày tướng lưỡi rộng dài lên đến cơi trời Đại Phạm.

                  Tất cả lỗ chân lông, đều phóng ra vô lượng vô số màu sắc quang minh, chiếu soi khắp mười phương thế giới. Chư Phật ngồi trên ṭa sư tử dưới các cây báu, cũng lại như thế, bày tướng lưỡi rộng dài, phóng ra vô lượng quang minh.

                   Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật ở dưới cây báu, đều hiện thần lực trọn trăm ngàn năm, sau đó mới nhiếp tướng lưỡi lại, đồng thời phát ra tiếng cười nói nhỏ nhẹ, và tiếng gảy móng tay. Hai âm thanh đó, vang đến khắp thế giới của chư Phật trong mười phương, mặt đất đều sáu thứ chấn động.

                   Chúng sinh ở trong đó: Trời, rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A tu la, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, chẳng phải người, nhờ thần lực của Phật, nên đều thấy thế giới Ta Bà này. Ở dưới vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức các cây báu, đều có chư Phật ngồi trên ṭa sư tử, và thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với Đức Đa Bảo Như Lai, ngồi trên ṭa sư tử ở trong bảo tháp. 

                  Lại thấy vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức vị đại Bồ Tát, và hàng bốn chúng cung kính vây quanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ thấy như vậy rồi, thảy đều đại hoan hỷ được chưa từng có. 

                  Lúc đó, chư Thiên ở trong hư không lớn tiếng xướng lên rằng: Qua đây vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức A tăng kỳ thế giới, có cơi nước Ta Bà, trong đó có vị Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay v́ các đại Bồ Tát nói kinh đại thừa, tên là Diệu Pháp Liên Hoa, pháp giáo hóa Bồ Tát, được Phật hộ niệm. Các vị nên thâm tâm tùy hỷ, cũng nên lễ lạy cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

                  Các chúng sinh đó, nghe tiếng nói ở trong hư không rồi, đều chắp tay hướng về thế giới Ta Bà mà nói rằng: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, dùng các thứ hoa, hương, chuỗi ngọc, phan lọng, và các thứ đồ nghiêm thân, châu báu vật quư giá, đều từ xa rải xuống thế giới Ta Bà.

                   Các thứ vật rải xuống đến từ mười phương, giống như mây tụ lại, biến thành màn báu, che khắp phía trên các Đức Phật. Lúc đó, mười phương thế giới thông đạt vô ngại như một cơi Phật.

                   Bấy giờ, Đức Phật bảo đại chúng thượng hạnh Bồ Tát: Thần lực của chư Phật như thế, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Nếu ta dùng thần lực đó, trong vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức A tăng kỳ kiếp, để chúc luỹ nói công đức của kinh này, th́ không thể nói hết được. Tóm lại, hết thảy tất cả pháp của Như Lai, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả việc thâm sâu của Như Lai, đều diễn nói hiển bày ở trong kinh này. Bởi thế, sau khi Như Lai diệt rồi, các ông nên một ḷng thọ tŕ, đọc tụng, giải nói, biên chép, theo như pháp mà tu hành. Dù ở trong cơi nước nào, nếu có người thọ tŕ đọc tụng, giải nói biên chép, theo như trong kinh nói mà tu hành. Hoặc nơi nào có kinh này, hoặc ở trong vườn, hoặc ở trong rừng, hoặc ở dưới cây, hoặc ở pḥng Tăng, hoặc ở nhà cư sĩ, hoặc ở trong Phật điện, hoặc ở hang núi khoáng dă, đều nên xây tháp cúng dường. Tại sao? Nên biết nơi đó tức là đạo tràng, chư Phật từ nơi đó mà đắc được quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác, chư Phật từ nơi đó mà chuyển bánh xe pháp, chư Phật từ nơi đó mà vào Niết Bàn.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Chư Phật bậc cứu đời

                  Trụ nơi đại thần thông

                  V́ khiến chúng sinh vui

                  Hiện vô lượng thần lực.

                  Tướng lưỡi đến Phạm Thiên

                  Thân phóng vô lượng quang

                  V́ người cầu Phật đạo

                  Hiện việc ít có này.

                  Tiếng chư Phật cười nói

                  Và tiếng gảy móng tay

                  Đều vang khắp mười phương

                  Đất sáu thứ chấn động.

                  Sau Phật diệt độ rồi

                  V́ hay tŕ kinh này

                  Chư Phật đều hoan hỷ

                  Hiện vô lượng thần lực.

                  Bởi chúc luỹ kinh này

                  Khen ngợi người thọ tŕ

                  Ở trong vô lượng kiếp

                  Không thể nói hết được.

                  Công đức của người đó

                  Vô biên không cùng tận

                  Như mười phương hư không

                  Chẳng biết được bờ mé.

                  Người hay tŕ kinh này

                  Tức là đă thấy ta

                  Cũng thấy Phật Đa Bảo

                  Và các Phật phân thân.

                  Lại thấy ta hôm nay

                  Giáo hóa các Bồ Tát.

                  Người hay tŕ kinh này

                  Khiến ta và phân thân

                  Phật Đa Bảo diệt độ

                  Hết thảy đều hoan hỷ.

                  Mười phương Phật hiện tại

                  Và quá khứ vị lai

                  Cũng thấy cũng cúng dường

                  Cũng khiến được hoan hỷ.

                  Chư Phật ngồi đạo tràng

                  Đắc được pháp bí yếu

                  Người hay tŕ kinh này

                  Chẳng lâu cũng sẽ được.

                  Người hay tŕ kinh này

                  Nơi nghĩa của các pháp

                  Danh từ và lời lẽ

                  Nhạo thuyết không tận cùng.

                  Như gió trong hư không

                  Tất cả chẳng chướng ngại.

                  Sau Như Lai diệt rồi

                  Hiểu kinh của Phật nói

                  Nhân duyên và thứ lớp

                  Theo nghĩa nói như thật.

                  Như ánh sáng nhật nguyệt

                  Phá trừ sự tối tăm

                  Người đó tại thế gian

                  Diệt được tối chúng sinh.

                  Dạy vô lượng Bồ Tát

                  Rốt ráo trụ một thừa

                  Cho nên người có trí

                  Nghe rồi được công đức.

                  Sau ta diệt độ rồi

                  Nên thọ tŕ kinh này

                  Người đó trụ Phật đạo

                  Chắc chắn không c̣n nghi.

 

 

 

 

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Chúc Lũy thứ Hai Mươi Hai 

 

                  Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca từ pháp ṭa đứng dậy, hiện sức đại thần thông, dùng tay phải rờ đầu vô lượng đại Bồ Tát mà nói rằng: Ta ở trong vô lượng trăm ngàn vạn ức A tăng kỳ kiếp, tu tập pháp Vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này. Nay đem phó chúc cho các ông, các ông nên một ḷng truyền bá pháp này, khiến cho chúng sinh được nhiều pháp ích. Rờ đầu các vị đại Bồ Tát như thế ba lần, bèn nói rằng: Ta ở trong vô lượng trăm ngàn vạn ức A tăng kỳ kiếp, tu tập pháp Vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này. Hôm nay phó chúc cho các ông, các ông nên thọ tŕ, đọc tụng, rộng nói pháp này, khiến cho tất cả chúng sinh đều được nghe biết. Tại sao? V́ Như Lai có đại từ bi, chẳng có san tham, cũng chẳng có sợ hăi, có thể ban cho chúng sinh trí huệ của Phật, trí huệ của Như Lai, trí huệ tự nhiên. Như Lai là đại thí chủ của tất cả chúng sinh. Các ông cũng nên theo học pháp của Như Lai, chớ sinh tâm san tham. 

                  Ở đời vị lai sau này, nếu có người thiện nam, người thiện nữ, tin trí huệ của Như Lai, th́ nên v́ họ diễn nói Kinh Pháp Hoa này, khiến cho họ được nghe biết, v́ muốn khiến cho họ đắc được trí huệ của Phật. Nếu có chúng sinh chẳng tin nhận thọ tŕ kinh này, th́ nên đem pháp thâm sâu khác của Như Lai, mà khai thị giáo hóa họ, khiến cho họ được lợi ích sinh tâm hoan hỷ. Nếu các ông làm được như thế, tức là đă báo được ân đức của chư Phật.

                   Lúc đó, các vị đại Bồ Tát nghe Đức Phật nói như thế rồi, thảy đều đại hoan hỷ, khắp toàn thân đều thêm cung kính, khom ḿnh cúi đầu chắp tay hướng về Đức Phật đồng nói rằng: Như lời Đức Thế Tôn dạy, chúng con sẽ phụng hành, xin Đức Thế Tôn đừng có lo lắng.

                  Các vị đại Bồ Tát bạch như thế ba lần, đều cùng nhau nói: Như lời Đức Thế Tôn dạy, chúng con đều sẽ phụng hành, xin Đức Thế Tôn đừng có lo lắng.

                   Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khiến cho các Đức Phật phân thân đến từ mười phương, đều trở về nước của các Ngài mà nói rằng: Các Đức Phật hăy trở về chỗ của ḿnh, tháp của Đức Phật Đa Bảo cũng trở về chỗ cũ. Khi nói lời đó, th́ vô lượng phân thân chư Phật trong mười phương, ngồi trên ṭa sư tử dưới cây báu, và Đức Phật Đa Bảo, cùng với vô biên A tăng kỳ đại chúng Bồ Tát thượng hạnh, Ngài Xá Lợi Phất, hàng Thanh Văn bốn chúng, và tất cả thế gian, trời, người, A tu la, nghe lời Đức Phật nói, thảy đều đại hoan hỷ.

  

 

 

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Bổn Sự Của Bồ Tát Dược Vương thứ Hai Mươi Ba 

 

                  Bấy giờ, Bồ Tát Tú Vương Hoa bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Bồ Tát Dược Vương đến thế giới Ta Bà như thế nào? Đức Thế Tôn! Bồ Tát Dược Vương đó, có bao nhiêu trăm ngàn vạn ức Na do tha sự khổ hạnh khó làm? Lành thay, Đức Thế Tôn! Xin Ngài hăy nói ra một ít. Chư Thiên, rồng, thần, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, chẳng phải người. Lại có các Bồ Tát từ cơi nước khác đến, và chúng Thanh Văn ở đây nghe được đều rất hoan hỷ.

                   Bấy giờ, Đức Phật bảo Bồ Tát Tú Vương Hoa: Thuở xưa, trải qua vô lượng số kiếp nhiều như số cát sông Hằng, có vị Phật hiệu là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật đó, có tám mươi ức vị đại Bồ Tát, bảy mươi hai Hằng hà sa chúng đại Thanh Văn. Đức Phật đó, thọ mạng bốn vạn hai ngh́n kiếp, Bồ Tát thọ mạng cũng đồng nhau.

                  Cơi nước đó, chẳng có người nữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A tu la, cũng chẳng có các hoạn nạn. Mặt đất bằng lưu ly, bằng phẳng như bàn tay, cây báu trang nghiêm, màn báu che phía trên. Lại có hoa báu, phan báu, tḥng rũ xuống, b́nh báu lư hương, khắp trong cơi nước đó. Bảy báu làm đài, mỗi cây th́ có mỗi đài. Từ cây đến đài cách một đường tên. Dưới các cây báu đó, đều có các vị Bồ Tát và các vị Thanh Văn ngồi. Ở trên các đài báu, mỗi đài đều có trăm ức chư Thiên diễn tấu âm nhạc, ca xướng, khen ngợi Phật để cúng dường.

                   Bấy giờ, Đức Phật đó v́ Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến, và các chúng Bồ Tát, các chúng hàng Thanh Văn, diễn nói Kinh Pháp Hoa. Vị Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến đó, thích tu khổ hạnh, bèn ở trong pháp của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, tinh tấn kinh hành, một ḷng cầu Phật đạo. Trọn một vạn hai ngàn năm rồi, th́ đắc được tam muội hiện tất cả sắc thân. Được tam muội đó rồi, th́ tâm rất hoan hỷ, bèn nghĩ như vầy: Ta được tam muội hiện tất cả sắc thân, đều là do nghe Kinh Pháp Hoa. Nay ta nên cúng dường Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức và Kinh Pháp Hoa. Lập tức, nhập vào tam muội đó, ở trong hư không mưa xuống hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn đà la, bột hương kiên hắc chiên đàn, đầy khắp ở trong hư không, như mây giăng bủa, lại mưa xuống hương thơm hải thử ngạn chiên đàn. Hương đó lục thù giá trị như một thế giới Ta Bà, dùng để cúng dường Đức Phật. Cúng dường như thế rồi, từ tam muội dậy, bèn tự nghĩ rằng: Tuy ta dùng thần lực cúng dường Đức Phật, chẳng bằng dùng thân cúng dường, bèn thoa các thứ hương thơm chiên đàn, hương huân lục, hương suất lâu bà, hương tất lực ca, trầm thủy giao hương. Lại uống thiềm bặc, các thứ dầu thơm của hoa. Trọn một ngàn hai trăm năm rồi, lại dùng dầu thơm thoa thân, ở trước Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, dùng y báu trời mà quấn vào thân ḿnh, lại tưới các thứ dầu thơm, dùng sức thần thông nguyện lực mà tự đốt thân, ánh sáng chiếu soi khắp tám mươi ức Hằng hà sa thế giới.

                   Chư Phật ở trong các cơi nước đó, đồng thời khen ngợi rằng: Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Đó mới là chân tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng hoa hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương thoa, phan lọng bằng lụa cơi trời, và hương hải thử ngạn chiên đàn, cúng dường các thứ đồ vật như thế, không thể bằng được, nếu đem đất nước vợ con bố thí, cũng chẳng bằng được. 

                  Thiện nam tử! Đó là bố thí bậc nhất ở trong các sự bố thí, là trên hơn hết, v́ dùng pháp cúng dường các Đức Như Lai. Nói lời đó rồi, thảy đều yên lặng. Thân Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến, đốt cháy trải qua một ngàn hai trăm năm mới cháy hết. 

                  Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến theo như pháp cúng dường rồi. Sau khi mạng chung, lại sinh vào trong nước của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, sinh ra trong nhà vua Tịnh Đức, ngồi kiết già, hốt nhiên hóa sinh, bèn v́ vua cha mà nói kệ rằng:

                   Nay đại vương nên biết!

                  Con tu hành chốn kia

                  Lập tức được tam muội

                  Hiện tất cả sắc thân.

                  Siêng hành đại tinh tấn

                  Bỏ sự thương tiếc thân

                  Cúng dường Đức Thế Tôn

                  Để cầu vô thượng trí.

                   Nói bài kệ đó rồi, bèn bạch vua cha rằng: Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, hiện nay vẫn c̣n, trước hết con cúng dường Đức Phật rồi, đắc được Đà la ni hiểu tất cả ngôn ngữ của chúng sinh, lại nghe Kinh Pháp Hoa này, gồm có tám trăm ngàn vạn ức Na do tha, chân ca la, tần bà la, a môn bà, bài kệ.

                   Đại vương! Nay con sẽ trở lại cúng dường Đức Phật đó. Nói rồi bèn ngồi trên đài bảy báu, thăng lên hư không cao bảy cây đa la, đến chỗ Đức Phật rồi, cúi đầu đảnh lễ, chắp tay lại dùng kệ để khen ngợi Đức Phật:

                   Dung nhan rất xinh đẹp

                  Quang minh chiếu mười phương

                  Trước con từng cúng dường

                  Nay trở lại gặp Phật.

                   Bấy giờ, Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến nói kệ đó rồi, bèn bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Đức Thế Tôn vẫn c̣n ở đời ư?

                   Bấy giờ, Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức bảo Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến: Thiện nam tử! Giờ ta vào Niết Bàn đă đến, giờ diệt tận đă đến, ông nên xếp đặt giường ṭa, ta trong đêm nay sẽ vào Niết Bàn. 

                  Lại bảo Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến rằng: Thiện nam tử! Ta đem Phật pháp phó chúc cho ông, và các Bồ Tát đại đệ tử, cùng với pháp Vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng đem ba ngàn đại thiên thế giới bảy báu, các cây báu, đài báu, và cung cấp chư Thiên hầu hạ, thảy đều giao phó cho ông. Sau khi ta diệt độ, hết thảy xá lợi cũng phó chúc cho ông, nên truyền bá, rộng thiết lập cúng dường, nên xây hàng ngàn ngôi tháp. Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức dạy Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến như thế rồi, vào khoảng cuối đêm bèn vào Niết Bàn. 

                  Bấy giờ, Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến thấy Đức Phật diệt độ, th́ rất buồn rầu, thảm năo luyến mộ Đức Phật, bèn dùng gỗ hải thử ngạn chiên đàn cúng dường thân Phật, để hỏa thiêu thân của Ngài. Sau khi lửa tắt, thu lấy xá lợi, phân chia ra tám vạn bốn ngàn b́nh báu, xây tám vạn bốn ngàn bảo tháp, cao ba thế giới, biểu sát trang nghiêm, tḥng rũ các phan lọng, và treo các linh báu. 

                  Bấy giờ, Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến lại tự nghĩ rằng: Tuy ta cúng dường như thế, tâm vẫn cảm thấy chưa đủ. Nay ta nên cúng dường xá lợi, bèn nói với các Bồ Tát đại đệ tử, và trời rồng dạ xoa, hết thảy tất cả đại chúng, các ông nên một ḷng nghĩ nhớ, nay ta cúng dường xá lợi của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Nói lời đó rồi, bèn ở trước tám vạn bốn ngàn bảo tháp, đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm, trải qua bảy vạn hai ngàn năm dùng để cúng dường, khiến cho vô số chúng cầu Thanh Văn, vô lượng A tăng kỳ người phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều khiến cho trụ vào tam muội hiện tất cả sắc thân.

                  Bấy giờ, các vị Bồ Tát, trời, người, A tu la thảy, đều thấy vị Bồ Tát đó chẳng có cánh tay, th́ rất buồn rầu bi ai, bèn nói rằng: Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến này, là thầy của chúng ta, giáo hóa chúng ta, mà nay đốt đi cánh tay, thân chẳng c̣n đầy đủ.

                   Lúc đó, Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến ở trong đại chúng lập thệ nguyện rằng: Tôi xả bỏ cánh tay, tất sẽ được thân sắc vàng của Phật, nếu thật không hư, th́ khiến cho cánh tay của tôi hoàn lại như cũ, thệ nguyện vừa xong, th́ cánh tay tự nhiên hoàn lại. Bởi do Bồ Tát đó phước đức trí huệ sâu dày, nên được như thế.

                   Bấy giờ, ba ngàn đại thiên thế giới đều sáu thứ chấn động, trời mưa xuống hoa báu, tất cả trời người được chưa từng có.

                   Đức Phật bảo Bồ Tát Tú Vương Hoa: Ư của ông thế nào? Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến đâu phải là ai xa lạ, nay là Bồ Tát Dược Vương này vậy, vị đó xả thân bố thí như thế, vô lượng trăm ngàn vạn ức Na do tha số lần. 

                  Tú Vương Hoa! Nếu có người phát tâm muốn được Vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà có thể đốt một ngón tay, cho đến một ngón chân, cúng dường tháp Phật, c̣n hơn là người dùng đất nước vợ con, và ba ngàn đại thiên thế giới, núi rừng sông ng̣i, các châu báu, mà cúng dường. Hoặc lại có người, dùng bảy báu đầy ba ngàn đại thiên thế giới, để cúng dường Phật và đại Bồ Tát, Bích Chi Phật, A La Hán, công đức của người đó đắc được, chẳng bằng thọ tŕ Kinh Pháp Hoa này, cho đến một bài kệ bốn câu, th́ phước này thắng hơn phước kia. 

                  Tú Vương Hoa! Ví như nước trong sông ng̣i, kinh rạch, th́ biển là bậc nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng lại như thế, ở trong các kinh của Như Lai nói, là sâu rộng lớn nhất. Lại như: Núi đất, núi đen, núi Thiết Vi nhỏ, núi Thiết Vi lớn, và núi mười báu, ở trong các núi, th́ núi Tu Di là bậc nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng lại như thế, ở trong các kinh là trên hết. Lại như ở trong các ngôi sao, th́ mặt trăng là bậc nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng lại như thế, ở trong ngàn vạn ức các kinh pháp, th́ kinh này chiếu sáng nhất. Lại như mặt trời chiếu phá mọi sự tối tăm, Kinh này cũng lại như thế, hay phá trừ tất cả sự tối tăm bất thiện. Lại như trong các ông vua, th́ vua chuyển luân thánh vương là bậc nhất. Kinh này cũng lại như thế, ở trong các kinh là tôn quư hơn hết.

                   Lại như trời Đế Thích, là vua cơi trời Ba Mươi Ba. Kinh này cũng lại như thế, là vua trong các kinh. Lại như vua Đại Phạm Thiên, là cha của tất cả chúng sinh. Kinh này cũng lại như thế, là cha của tất cả các bậc hiền Thánh học vô học, và những người phát tâm Bồ Tát. Lại như, trong tất cả những người phàm phu, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, th́ Bích Chi Phật là bậc nhất. Kinh này cũng lại như thế, ở trong các kinh của Phật nói, hoặc Bồ Tát nói, hoặc Thanh Văn nói, th́ kinh này là bậc nhất. Có người hay thọ tŕ kinh này cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sinh cũng là bậc nhất. Ở trong tất cả hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật, th́ Bồ Tát là bậc nhất. Kinh này cũng lại như thế, là bậc nhất ở trong tất cả kinh pháp. Như Phật là vua của các pháp, kinh này cũng lại như thế, là vua trong các kinh. 

                  Tú Vương Hoa! Kinh này hay cứu hộ tất cả chúng sinh, kinh này hay khiến cho tất cả chúng sinh ĺa các khổ năo, kinh này làm lợi ích rất lớn cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều được măn nguyện. Như hồ nước mát mẻ, hay khiến cho tất cả những người khát khao được hết khát, như người lạnh được lửa, như người trần truồng được quần áo, như người buôn bán gặp chủ, như con gặp mẹ, như người qua sông gặp thuyền, như người bệnh gặp được thuốc, như tối gặp được đèn, như người nghèo gặp của báu, như dân gặp được vua, như khách buôn gặp được biển, như đuốc sáng trừ tối tăm. Kinh Pháp Hoa cũng lại như thế, hay khiến cho chúng sinh ĺa tất cả sự khổ, tất cả bệnh khổ, giải thoát tất cả sự trói buộc sinh tử. Nếu người nào được nghe Kinh Pháp Hoa này, hoặc tự biên chép, hoặc khiến cho người biên chép, th́ công đức đắc được, dùng trí huệ của Phật suy lường, cũng chẳng biết được bờ mé là bao nhiêu. Nếu biên chép quyển kinh này, mà dùng hương hoa, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan lọng, y phục, các thứ đèn, đèn tô, đèn dầu, các đèn dầu thơm, đèn dầu thiềm bặc, đèn dầu tu mạn na, đèn dầu ba la la, đèn dầu bà lợi sư ca, đèn dầu ba ma lợi, để cúng dường, th́ công đức đắc được cũng vô lượng.

                   Tú Vương Hoa! Nếu có người nghe được Phẩm Bổn Sự của Bồ Tát Dược Vương này, th́ cũng đắc được vô lượng vô biên công đức. Nếu có người nữ, nghe được Phẩm Bổn Sự của Bồ Tát Dược Vương, mà hay thọ tŕ, khi hết thân nữ này, về sau chẳng thọ lại nữa. Nếu sau khi Như Lai diệt độ, trong năm trăm năm sau, nếu có người nữ nghe được kinh này, theo như trong kinh nói mà tu hành, th́ sau khi mạng chung, sẽ được văng sinh về thế giới An Lạc, cơi của Đức Phật A Di Đà, được chúng đại Bồ Tát vây quanh chỗ ở. Sinh trên đài báu trong hoa sen, chẳng bị tham dục làm phiền năo, cũng chẳng bị sân hận ngu si làm phiền năo, cũng chẳng bị sự kiêu mạn, đố kỵ, các cấu bẩn làm phiền năo, được thần thông của Bồ Tát, và vô sinh pháp nhẫn. Đắc được nhẫn đó rồi, th́ căn mắt thanh tịnh, nhờ căn mắt thanh tịnh, nên thấy được bảy trăm vạn hai ngàn ức Na do tha, Hằng hà sa các Đức Phật Như Lai. 

                  Lúc đó, các Đức Phật cùng nhau khen ngợi nói: Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Ông ở trong pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, hay thọ tŕ đọc tụng suy gẫm kinh này, v́ người khác nói, phước đức đắc được vô lượng vô biên, lửa không thể thiêu đặng, nước không thể ngập chết đặng, công đức của ông ngàn Đức Phật cùng nói, cũng không hết được. Ông nay đă phá được các ma tặc, dẹp tan quân sinh tử, các oán địch khác cũng đều tiêu diệt. 

                  Thiện nam tử! Trăm ngàn các Đức Phật dùng sức thần thông cùng bảo hộ ông. Ở trong tất cả thế gian trời người chẳng có ai bằng ông, ngoài Như Lai ra, các hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật, cho đến Bồ Tát, trí huệ thiền định, cũng chẳng có ai bằng ông. 

                  Tú Vương Hoa! Bồ Tát đó thành tựu sức công đức trí huệ như thế. 

                  Nếu có người nghe Phẩm Bổn Sự của Bồ Tát Dược Vương, mà tùy hỷ khen ngợi, th́ người đó, hiện đời trong miệng thường tỏa ra hương thơm hoa sen xanh, lỗ lông nơi thân thường tỏa ra hương thơm ngưu đầu chiên đàn, công đức đắc được như trên đă nói. 

                  Bởi thế, Tú Vương Hoa! Ta đem Phẩm Bổn Sự của Bồ Tát Dược Vương này, phó chúc cho ông. Sau khi ta diệt độ, trong năm trăm năm sau, hăy rộng truyền bá khắp cơi Diêm Phù Đề, đừng khiến cho đoạn tuyệt, đừng để ác ma, dân ma, chư Thiên, rồng, Dạ Xoa, Cưu Bàn Trà, hết thảy được phương tiện đó. 

                  Tú Vương Hoa! Ông nên dùng sức thần thông giữ ǵn kinh này. Tại sao? V́ kinh này là thuốc hay cho những người bệnh ở cơi Diêm Phù Đề. Nếu người có bệnh mà được nghe kinh này, th́ bệnh liền tiêu diệt, chẳng già, chẳng chết. 

                  Tú Vương Hoa! Nếu ông thấy có người thọ tŕ kinh này, th́ nên dùng hoa sen xanh, và đựng đầy hương bột cúng dường rải lên trên người đó. Rải lên rồi, bèn nghĩ rằng: Người này chẳng bao lâu sẽ lấy cỏ ngồi ở Đạo tràng, phá các quân ma, thổi pháp loa, đánh trống pháp, độ thoát tất cả chúng sinh, ĺa khỏi biển sanh già bệnh chết. Bởi thế, người cầu Phật đạo, thấy người thọ tŕ kinh điển này, th́ nên sinh tâm cung kính như thế. Khi Đức Phật nói Phẩm Bổn Sự của Bồ Tát Dược Vương, th́ có tám vạn bốn ngàn vị Bồ Tát, đắc được Đà la ni tất cả ngôn ngữ của chúng sinh. Đức Đa Bảo Như Lai ở trong bảo tháp khen Bồ Tát Tú Vương Hoa rằng: Lành thay! Lành thay! Tú Vương Hoa! Ông thành tựu công đức không thể nghĩ bàn, mới có thể hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni việc như thế, lợi ích vô lượng tất cả chúng sinh.

 

 

                  HẾT QUYỂN SÁU

 

 

[trở về mục lục]   [xem quyển 1]   [xem quyển 2]   [xem quyển 3]   [xem quyển 4]   [xem quyển 5]   [xem quyển 7]

 

            Minh Quang posted September 4, 2008

 

[Home] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, mục lục] [Kinh A Di Đà] [Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân] [Kinh Hoa Nghiêm - Trí Tịnh dịch] [Kinh Địa Tạng] [Kinh Tứ Thập Nhị Chương] [Kinh Vu Lan Bồn] [Kinh Di Giáo] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa] [Công Phu Khuya] [Kinh Quán Vô Lượng Thọ] [Kinh A Di Đà nghĩa] [Kinh Thiện Sanh] [Bích Nham Lục] [Đàm Vô Đức Tứ Phần Luật] [Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn] [Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận] [Kinh Ngọc] [Thập Nhị Môn Luận - Thích Thanh Từ] [Kinh A Di Đà Yếu Giải] [Kinh Dược Sư - Thích Huyền Dung] [Kinh Địa Tạng bản dịch ở Bắc Việt] [Kinh Vô Lượng Thọ - Tuệ Đăng] [Kinh Lăng Già - TN Trí Hải] [Kinh Bát Chu Tam Muội] [Kinh Lăng Già - Tuệ Khai] [Kinh Thắng Man - Thanh Từ] [Kinh Giải Thâm Mật 1] [Kinh Pháp Bảo Đàn1] [Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát] [Kinh Duy Ma Cật 1] [Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm] [Chứng Đạo Ca - Vĩnh Giác] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu] [Bồ Tát Giới - Thích Trí Quang] [Kinh Lục Độ Tập - Đại Tạng Kinh 152] [Kinh Phạm Vơng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ] [Mục Lục Càn Long Đại Tạng Kinh] [Kinh Đại An Ban Thủ Ư] [Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Minh Định dịch] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Tuệ Hải dịch] [Luận Đại Thừa Khởi Tín - Mă Minh - Lê Đ́nh Thám dịch] [Kinh Thắng Man Phu Nhân Hội - Chân Hiền Tâm dịch giải] [Kinh Dược Sư - Tuệ Nhận dịch]