Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

 

Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

 

 

 

                  Quyển Năm

                  Phẩm An Lạc Hạnh thứ Mười Bốn

                  Phẩm Từ Dưới Đất Vọt Lên thứ Mười Lăm

                  Phẩm Thọ Lượng Của Như Lai thứ Mười Sáu

                  Phẩm Phân Biệt Công Đức thứ Mười Bảy

 

Quyển Năm

 Phẩm An Lạc Hạnh thứ Mười Bốn 

 

                  Bấy giờ, đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương tử bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Các vị Bồ Tát đó rất khó có được, v́ kính thuận lời Phật dạy, mà phát thệ nguyện lớn, ở trong đời ác hộ tŕ đọc tụng diễn nói Kinh Pháp Hoa này.

                   Đức Thế Tôn! Đại Bồ Tát làm thế nào để diễn nói được kinh này? Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Nếu đại Bồ Tát ở trong đời ác trược, muốn nói kinh này, th́ phải an trụ vào bốn pháp. Một là an trụ vào nơi thực hành, và nơi gần gũi của Bồ Tát, th́ có thể v́ chúng sinh diễn nói kinh này.

                   Văn Thù Sư Lợi! Thế nào gọi là nơi đại Bồ Tát thực hành? Nếu đại Bồ Tát trụ ở sức nhẫn nhục, nhu ḥa, khéo thuận chẳng thô bạo, tâm cũng chẳng kinh sợ. Hơn nữa, nơi các pháp vô sở hành, mà quán các pháp như thật tướng, cũng chẳng hành, chẳng phân biệt. Đó gọi là nơi Bồ Tát thực hành. Thế nào gọi là nơi đại Bồ Tát gần gũi? Đại Bồ Tát chẳng gần gũi nhà vua, thái tử, đại thần, quan lớn. Chẳng gần gũi với các ngoại đạo, phạm chí, ni kiền tử, và viết sách vở thế tục, đọc ngâm nga sách ngoại đạo, cùng lộ già gia đà, nghịch lộ già gia đà, cũng chẳng gần gũi những kẻ hung ác, giễu cợt, đánh đập lẫn nhau, và na la thảy, các thứ kịch biến hiện. Lại chẳng gần gũi hạng chiên đà la, và kẻ nuôi heo dê gà chó, săn bắn chài lưới, các luật nghi ác. Những người như thế, hoặc khi họ đến, th́ v́ họ nói pháp, đừng mong cầu ǵ cả.

                  Lại nữa, đừng gần gũi với những Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, cầu quả vị Thanh Văn, cũng chẳng thăm hỏi. Nếu ở trong pḥng, hoặc đi kinh hành, hoặc ở trong giảng đường, th́ không nên ở chung với họ. Nếu họ đến, th́ tùy nghi nói pháp, đừng mong cầu ǵ cả.

                   Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi! Đại Bồ Tát đối với người nữ, chẳng sinh ư niệm dâm dục, mà v́ họ nói pháp, cũng đừng thích thấy. Nếu vào nhà người, th́ chẳng nên nói chuyện cùng với gái nhỏ, gái trinh, gái góa, cũng đừng gần gũi với năm hạng người bất nam để kết thân giao. Không nên một ḿnh vào nhà người. Nếu có nhân duyên phải một ḿnh vào, th́ phải một ḷng niệm Phật. Nếu v́ người nữ nói pháp, th́ không được hở răng cười, chẳng để ngực hở hang, cho đến v́ pháp c̣n chẳng gần gũi, hà huống là việc khác. Không nên thích nuôi đệ tử nhỏ tuổi, Sa di nhỏ bé, cũng không nên cùng thầy. Thường nên ngồi thiền, ở nơi chỗ vắng nên tu nhiếp tâm ḿnh lại. Văn Thù Sư Lợi! Đó gọi là chỗ gần gũi ban đầu. 

                  Lại nữa, đại Bồ Tát quán tất cả các pháp không như thật tướng, không điên đảo, không lay động, không thối lùi, không chuyển, như hư không, chẳng có tự tánh. Tất cả ngôn ngữ đạo đoạn, không sanh, không xuất ly, không khởi, không tên, không tướng, thảy đều không, không lượng, không bờ, không ngại, không chướng, chỉ nhờ nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sinh ra, cho nên nói: Thường thích quán pháp tướng như thế, đó gọi là chỗ gần gũi thứ hai của đại Bồ Tát.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

                   Nếu có Bồ Tát

                  Ở đời ác sau

                  Tâm chẳng sợ hăi

                  Muốn nói kinh này.

                  Nên vào hành xứ

                  Và thân cận xứ.

                  Thường ĺa quốc vương

                  Và các vương tử.

                  Đại thần quan lớn

                  Kẻ ác chế giễu

                  Và chiên đà la

                  Ngoại đạo phạm chí.

                  Cũng chẳng gần gũi

                  Kẻ tăng thượng mạn

                  Tham trước tiểu thừa

                  Người học tam tạng.

                  Tỳ Kheo phá giới

                  Xưng là La Hán

                  Và Tỳ Kheo ni

                  Kẻ thích giỡn cười.

                  Chấp sâu năm dục

                  Cầu được diệt độ

                  Các cư sĩ nữ

                  Đều chớ gần gũi.

                  Nếu những người đó

                  Dùng tâm cầu đạo

                  Đến chỗ Bồ Tát

                  V́ nghe Phật đạo.

                  Bồ Tát bèn dùng

                  Tâm không sợ hăi

                  Chẳng mong cầu ǵ

                  V́ họ nói pháp.

                  Gái góa gái trinh

                  Và người bất nam

                  Đều chớ gần gũi

                  Để kết thân giao.

                  Cũng đừng gần gũi

                  Đồ tể hàng thịt

                  Thợ săn chài lưới

                  V́ lợi giết hại

                  Bán thịt tự sống

                  Hoặc buôn gái đẹp

                  Những người như thế

                  Chớ nên gần gũi.

                  Hung ác đánh nhau

                  Đủ thứ đùa giỡn

                  Các dâm nữ thảy

                  Đều chớ gần gũi.

                  Đừng ở chỗ vắng

                  V́ nữ nói pháp

                  Nếu khi nói pháp

                  Không được giỡn cười.

                  Vào xóm khất thực

                  Dắt một Tỳ Kheo

                  Nếu không Tỳ Kheo

                  Một ḷng niệm Phật.

                  Đó tức gọi là:

                  Hành xứ, cận xứ

                  Dùng hai nơi này

                  An vui nói pháp.

                  Lại nữa chẳng tu

                  Pháp thượng trung hạ

                  Hữu vi vô vi

                  Pháp thật chẳng thật.

                  Cũng chẳng phân biệt

                  Người nam người nữ

                  Chẳng đắc các pháp

                  Chẳng biết chẳng thấy.

                  Tức đó gọi là:

                  Chỗ Bồ Tát tu

                  Tất cả các pháp

                  Hết thảy đều không.

                  Chẳng có thường trụ

                  Cũng chẳng khởi diệt

                  Đó gọi bậc trí

                  Chỗ nên gần gũi.

                  Điên đảo phân biệt

                  Các pháp có không

                  Là thật chẳng thật

                  Là sinh chẳng sinh.

                  Ở nơi chỗ vắng

                  Tu nhiếp tâm ḿnh

                  An trụ chẳng động

                  Như núi Tu Di.

                  Quán tất cả pháp

                  Hết thảy đều không

                  Giống như hư không

                  Nên chẳng kiên cố.

                  Không sinh không xuất

                  Không động không lùi

                  Thường trụ một tướng

                  Đó gọi cận xứ.

                  Nếu có Tỳ Kheo

                  Sau ta diệt độ

                  Vào hành xứ này

                  Khi nói kinh này.

                  Chẳng có sợ hăi

                  Bồ Tát có khi

                  Vào nơi yên tĩnh

                  Nhớ nghĩ chân chánh.

                  Theo nghĩa quán pháp

                  Từ thiền định dậy

                  V́ các quốc vương

                  Vương tử thần dân.

                  Bà la môn thảy

                  Khai thị diễn nói

                  Kinh Pháp Hoa này

                  Trong tâm an ổn.

                  Chẳng có sợ hăi

                  Văn Thù Sư Lợi!

                  Đó gọi Bồ Tát

                  An trụ sơ pháp.

                  Hay ở đời sau

                  Nói Kinh Pháp Hoa.

 

                  Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi! Sau khi Như Lai diệt độ, ở trong đời mạt pháp, muốn nói kinh này, th́ nên trụ vào an lạc hạnh. Nếu miệng diễn nói, hoặc đọc tụng kinh này, th́ đừng nên nói lỗi của người, và lỗi của kinh điển, cũng đừng khinh mạn các pháp sư khác, đừng nói tốt xấu thị phi của kẻ khác, đối với hàng Thanh Văn cũng đừng gọi tên của họ, nói lỗi lầm của họ, cũng đừng gọi tên khen ngợi tốt, cũng đừng sinh tâm oán hận, v́ khéo tu tâm an lạc như thế. Các người đến nghe pháp chẳng nghịch ư của họ. Nếu họ có vấn nạn, th́ đừng dùng pháp tiểu thừa mà đáp, chỉ dùng pháp đại thừa để giải thích, khiến cho họ đắc được Nhất thiết chủng trí.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

                   Bồ Tát thường thích

                  An ổn nói pháp

                  Ở chỗ thanh tịnh

                  Mà thí giường ṭa.

                  Dùng dầu thoa thân

                  Tắm rửa bụi bặm

                  Mặc y mới sạch

                  Trong ngoài đều sạch.

                  Ngồi yên pháp ṭa

                  Tùy hỏi mà nói

                  Nếu có Tỳ Kheo

                  Và Tỳ Kheo ni.

                  Các cư sĩ nam

                  Và cư sĩ nữ

                  Quốc vương vương tử

                  Quần thần sĩ dân.

                  Dùng nghĩa vi diệu

                  Vui vẻ mà nói

                  Nếu có vấn nạn

                  Theo nghĩa mà đáp.

                  Nhân duyên ví dụ

                  Phân biệt diễn nói

                  Nhờ phương tiện đó

                  Khiến họ phát tâm.

                  Dần dần tăng ích

                  Vào trong Phật đạo

                  Trừ tâm lười biếng

                  Và tưởng giải đăi.

                  Ĺa các ưu năo

                  Từ tâm nói pháp.

                  Ngày đêm thường nói

                  Đạo lư vô thượng.

                  Dùng các nhân duyên

                  Vô lượng ví dụ

                  Khai thị chúng sinh

                  Khiến cho hoan hỉ.

                  Y phục ngọa cụ

                  Ẩm thực thuốc thang

                  Hết thảy các thứ

                  Chẳng mong cầu ǵ.

                  Chỉ một ḷng nhớ

                  Nhân duyên nói pháp

                  Nguyện thành Phật đạo

                  Khiến họ cũng thế.

                  Đó là lợi lớn

                  An vui cúng dường.

                  Sau ta diệt độ

                  Nếu có Tỳ Kheo.

                  Thường hay diễn nói

                  Kinh Pháp Hoa này

                  Tâm chẳng sân hận

                  Các năo chướng ngại.

                  Cũng chẳng sầu lo

                  Và người chưởi mắng

                  Lại chẳng sợ hăi

                  Thêm đao gậy thảy.

                  Cũng chẳng đuổi ra

                  V́ nhờ nhẫn nhục

                  Bậc trí như thế

                  Khéo tu tâm ḿnh.

                  Thường trụ an lạc

                  Như ta nói trên

                  Công đức người đó

                  Ngàn vạn ức kiếp.

                  Toán số ví dụ

                  Nói chẳng hết được.

 

                   Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi! Đại Bồ Tát, ở đời mạc pháp sau này, khi pháp muốn diệt, th́ người thọ tŕ đọc tụng kinh này, đừng ôm ḷng đố kị xiểm nịnh, cũng đừng khinh khi mắng chưởi người học Phật đạo, đừng nói thị phi. Nếu Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, người cầu Thanh Văn, người cầu Bích Chi Phật, người cầu Bồ Tát đạo, đừng làm cho họ sinh phiền năo, khiến cho họ nghi ngờ, nói với họ rằng: Các ngươi cách đạo rất xa, không khi nào đắc được Nhất thiết chủng trí. Tại sao? V́ các ngươi là những người phóng dật, tu đạo th́ giải đăi, lại cũng không nên hí luận các pháp, có sự tranh luận. Nên khởi tâm đại bi đối với tất cả chúng sinh, với các Đức Như Lai khởi nghĩ như Đại sư, với các vị đại Bồ Tát trong mười phương, luôn thành tâm cung kính lễ lạy. Đối với tất cả chúng sinh, nên b́nh đẳng mà nói pháp, bởi do thuận pháp, không nên nói nhiều, không nên nói ít, cho đến người ái mến pháp thâm sâu, cũng không v́ họ mà nói nhiều.

                   Văn Thù Sư Lợi! Đại Bồ Tát đó, ở đời mạt pháp sau này, lúc pháp sắp diệt, người thành tựu an lạc hạnh thứ ba, khi nói kinh này, th́ không ai có thể năo loạn, được người đồng học tốt, cùng nhau đọc tụng kinh này, cũng được đại chúng đến nghe nhận, nghe rồi hay tŕ, tŕ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói, nói rồi th́ sẽ biên chép, hoặc khiến cho người biên chép cúng dường kinh quyển, cung kính tôn trọng khen ngợi.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

                   Nếu muốn nói kinh này

                  Nên bỏ đố sân mạn

                  Tâm xiểm nịnh tà ngụy

                  Thường tu hạnh chất trực.

                  Chẳng khinh khi kẻ khác

                  Cũng chẳng hí luận pháp

                  Chẳng khiến họ nghi ngờ

                  Rằng ông không thành Phật.

                  Bồ Tát đó nói pháp

                  Thường nhu ḥa nhẫn nhục

                  Từ bi với tất cả

                  Chẳng sinh tâm giải đăi.

                  Mười phương đại Bồ Tát

                  Thương chúng nên hành đạo

                  Nên sinh tâm cung kính

                  Đó là thầy của ta.

                  Với chư Phật Thế Tôn

                  Nghĩ là cha vô thượng

                  Phá được tâm kiêu mạn

                  Nói pháp chẳng chướng ngại.

                  Pháp thứ ba như thế

                  Bậc trí nên một ḷng

                  Thủ hộ an lạc hạnh

                  Vô lượng chúng cung kính.

 

                  Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi! Đại Bồ Tát vào đời sau này, khi pháp sắp diệt, có người nào tŕ Kinh Pháp Hoa này, đối với người tại gia, hoặc xuất gia, đều nên sinh tâm đại bi, đối với những người chẳng phải Bồ Tát, cũng nên sinh tâm đại bi, nên nghĩ như vầy: Người như thế tổn thất rất lớn, đức Như Lai phương tiện tùy nghi nói pháp, mà chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu. Người đó tuy chẳng hỏi chẳng tin chẳng hiểu kinh này, khi ta được Vô thượng chánh đẳng chánh giác, bất cứ ở đâu, ta cũng dùng thần thông và trí huệ dẫn dắt họ, khiến cho họ được trụ ở trong pháp này.

                   Văn Thù Sư Lợi! Đại Bồ Tát đó, sau khi Như Lai diệt độ, có ai thành tựu pháp thứ tư này, khi nói pháp này, th́ chẳng có lỗi lầm, thường được Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, quốc vương, vương tử, đại thần, nhân dân, Bà la môn, cư sĩ thảy, cung kính cúng đường, tôn trọng khen ngợi. Chư thiên v́ nghe pháp, nên cũng thường theo hầu vị Bồ Tát đó. Nếu ở trong xóm làng, thành ấp, rừng vắng, có người đến muốn vấn nạn, th́ chư Thiên ngày đêm thường v́ pháp mà hộ vệ, khiến cho người nghe đều được hoan hỉ. Tại sao? V́ kinh này nhờ thần lực của tất cả chư Phật, quá khứ hiện tại vị lai ủng hộ vậy.

                   Văn Thù Sư Lợi! Kinh Pháp Hoa này, ở trong vô lượng cơi nước, cho đến tên kinh c̣n không thể nghe được, hà huống là được thấy thọ tŕ đọc tụng.

                   Văn Thù Sư Lợi! Ví như chuyển luân thánh vương có sức mạnh, muốn dùng uy thế để hàng phục các nước, song các ông vua nhỏ chẳng thuận theo mệnh lệnh. Vua chuyển luân bèn đem các thứ binh đi chinh phục. Vua thấy binh chúng ai chiến đấu có công th́ rất hoan hỉ, tùy theo công lao mà ban thưởng, hoặc ban cho ruộng đất, nhà cửa, xóm làng, thành ấp, hoặc ban cho quần áo, đồ nghiêm thân, hoặc ban cho các thứ châu báu, vàng bạc, lưu ly, xa cừ, mă năo, san hô, hổ phách, voi ngựa xe cộ, nô t́ nhân dân. Chỉ có hạt minh châu trong búi tóc là không cho thôi. Tại sao? V́ chỉ có trên đỉnh của vua mới có hạt minh châu này. Nếu lấy đem cho, th́ các quyến thuộc của vua rất kinh ngạc.

                   Văn Thù Sư Lợi! Như Lai cũng lại như thế, nhờ sức thiền định trí huệ, mà được cơi nước pháp, là vua trong ba cơi, mà các ma vương chẳng chịu thuận phục. Các hiền Thánh của Như Lai cùng chiến đấu với ma, ai có công th́ tâm cũng hoan hỉ. Phật cũng hoan hỉ v́ bốn chúng mà nói các kinh, khiến cho họ được vui mừng, ban cho thiền định giải thoát, căn lực vô lậu các pháp tài, c̣n ban cho thành Niết Bàn, nói được diệt độ, dẫn đạo tâm ư, khiến cho chúng sinh đều hoan hỉ, mà chẳng v́ họ nói Kinh Pháp Hoa này.

                   Văn Thù Sư Lợi! Như vua chuyển luân thấy các binh chúng, ai có công lớn th́ tâm rất hoan hỉ, bèn đem hạt châu khó tin này, từ lâu để trong búi tóc chẳng tùy tiện cho người, mà nay đem cho. Như lai cũng lại như thế, là đại Pháp vương ở trong ba cơi, đem pháp giáo hóa tất cả chúng sinh, thấy quân hiền Thánh với ma năm ấm, ma phiền năo, ma chết, đánh nhau. Có công lao lớn diệt trừ ba độc, ra khỏi ba cơi, phá tan lưới ma. Bấy giờ, Như Lai cũng rất hoan hỉ, Kinh Pháp Hoa này, hay khiến cho chúng sinh đến nhất thiết trí. Tất cả thế gian nhiều oán khó tin kinh này, trước kia chưa từng nói, mà nay nói ra. 

                  Văn Thù Sư Lợi! Kinh Pháp Hoa này, là lời nói bậc nhất của các Đức Như Lai. Ở trong các kinh, th́ kinh này là thâm sâu nhất, chưa từng ban cho. Như vua chuyển luân sức mạnh kia, từ lâu giữ hạt minh châu, nay mới đem ra cho.

                   Văn Thù Sư Lợi! Kinh Pháp Hoa này, là tạng bí mật của chư Phật Như Lai. Ở trong các kinh, th́ kinh này là trên hơn hết, giữ ǵn từ lâu chưa hề tuyên nói, cho đến hôm nay, mới nói ra cho các ông nghe.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

                  Thường thật hành nhẫn nhục

                  Thương xót hết tất cả

                  Mới nên nói kinh này

                  Kinh này được Phật khen.

                  Ai tŕ tụng kinh này

                  Đối với tại, xuất gia

                  Và chẳng phải Bồ Tát

                  Nên sinh ḷng từ bi.

                  Những người nào chẳng nghe

                  Cũng chẳng tin kinh này

                  Tức tổn thất rất lớn

                  Khi ta được Phật đạo.

                  Sẽ dùng các phương tiện

                  V́ họ nói pháp này

                  Khiến họ trụ pháp này.

                  Ví như vua chuyển luân

                  Có sức lực mạnh mẽ

                  Thấy lính đánh có công

                  Ban thưởng các báu vật.

                  Voi ngựa các xe cộ

                  Và đồ dùng nghiêm thân

                  Cùng đất đai nhà cửa

                  Xóm làng và thành ấp.

                  Hoặc ban cho y phục

                  Đủ thứ đồ quư báu

                  Nô t́ và của cải

                  Đều hoan hỉ ban cho.

                  Như có tướng tài giỏi

                  Làm được các việc khó

                  Vua lấy hạt minh châu

                  Trong búi tóc đem tặng.

                  Như Lai cũng như thế

                  Là vua của các pháp

                  Có sức nhẫn nhục lớn

                  Và bảo tạng trí huệ.

                  Dùng sức đại từ bi

                  Theo pháp giáo hóa đời

                  Thấy tất cả mọi người

                  Chịu các sự khổ năo.

                  Muốn cầu được giải thoát

                  Chiến đấu với ma

                  V́ những chúng sinh đó

                  Nói ra đủ thứ pháp.

                  Dùng sức đại phương tiện

                  Diễn nói các kinh này

                  Khi đă biết chúng sinh

                  Đắc được các lực rồi.

                  Cuối cùng mới v́ nói

                  Kinh Diệu Pháp Hoa này

                  Như vua mở búi tóc

                  Ban tặng hạt minh châu.

                  Kinh này rất tôn quí

                  Trên hết trong các kinh

                  Ta thường luôn giữ ǵn

                  Chẳng tùy tiện nói ra.

                  Nay đúng là phải thời

                  V́ các ông mà nói.

                  Sau khi ta diệt độ

                  Ai mong cầu Phật đạo.

                  Muốn được sự an ổn

                  Nên diễn nói kinh này

                  Và phải nên gần gũi

                  Bốn pháp như đă nói.

                  Ai đọc tụng kinh này

                  Thường chẳng có ưu năo

                  Nhan sắc rất tươi thắm

                  Chẳng sinh nhà bần cùng.

                  Chẳng làm kẻ nô t́

                  Chúng sinh đều ưa thấy

                  Như kính mộ hiền Thánh

                  Chư thiên các đồng tử.

                  Cũng nghe sự sai khiến

                  Đao gậy chẳng hại được

                  Độc cũng không thể hại

                  Nếu người ác mắng chưởi.

                  Th́ miệng chẳng mở đặng

                  Du hành chẳng sợ sệt

                  Như loài sư tử chúa

                  Trí huệ quang chiếu sáng

                  Như mặt trời chiếu khắp.

                  Nếu như ở trong mộng

                  Chỉ thấy những việc tốt

                  Thấy các Đức Như Lai

                  Ngồi trên ṭa sư tử.

                  Các đại chúng Tỳ Kheo

                  Vây quanh diễn nói pháp

                  Lại thấy các rồng thần

                  Và A tu la thảy.

                  Nhiều như cát sông Hằng

                  Đều cung kính chắp tay

                  Tự thấy chính thân ḿnh

                  V́ chúng sinh nói pháp.

                  Lại thấy các đức Phật

                  Thân tướng sắc vàng tía

                  Phóng vô lượng quang minh

                  Chiếu khắp hết tất cả.

                  Dùng phạm âm thanh tịnh

                  Diễn nói thảy các pháp

                  Phật lại v́ bốn chúng

                  Nói diệu pháp vô lượng.

                  Thảy đều thấy thân ḿnh

                  Chắp tay khen ngợi Phật

                  Nghe pháp đều hoan hỉ

                  Mà dùng để cúng dường.

                  Đắc được Đà la ni

                  Chứng được trí bất thối

                  Phật biết tâm người ấy

                  Vào sâu nơi Phật đạo.

                  Tức là được thọ kư

                  Thành Chánh đẳng chánh giác

                  Các ông thiện nam tử!

                  Sẽ ở đời vị lai.

                  Được vô lượng trí huệ

                  Được thành tựu Phật đạo

                  Cơi nước rất nghiêm tịnh

                  Rộng lớn chẳng sánh được.

                  Cũng có đủ bốn chúng

                  Đều chắp tay nghe pháp

                  Lại thấy chính thân ḿnh

                  Ở trong nơi núi rừng.

                  Tu tập các pháp lành

                  Chứng được các thật tướng

                  Vào sâu nơi thiền định

                  Thấy chư Phật mười phương.

                  Chư Phật thân sắc vàng

                  Tướng trăm phước trang nghiêm

                  Nghe pháp v́ người nói

                  Thường có mộng tốt đó.

                  Lại mộng làm Pháp vương

                  Bỏ cung điện quyến thuộc

                  Và năm dục thượng diệu

                  Đi thẳng đến Đạo tràng.

                  Ở dưới cội bồ đề

                  Ngồi trên ṭa sư tử

                  Cầu đạo quá bảy ngày

                  Đắc được trí chư Phật.

                  Thành đạo vô thượng rồi

                  Bèn chuyển bánh xe pháp

                  V́ bốn chúng nói pháp

                  Qua ngàn vạn ức kiếp.

                  Nói diệu pháp vô lậu

                  Độ vô lượng chúng sinh

                  Sau sẽ vào Niết Bàn

                  Như củi hết lửa tắt.

                  Nếu đời ác sau này

                  Nói pháp bậc nhất này

                  Người đó được lợi lớn

                  Như công đức ở trên.

 

 

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Từ Dưới Đất Vọt Lên thứ Mười Lăm 

 

                  Bấy giờ, các vị đại Bồ Tát đến từ các cơi nước phương khác, số nhiều hơn số cát của tám sông Hằng, ở trong đại chúng đều đứng dậy chắp tay làm lễ, mà bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Xin Ngài lóng nghe, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ ở tại thế giới Ta Bà này, siêng năng tinh tấn, hộ tŕ đọc tụng biên chép cúng dường kinh điển này, sẽ ở cơi này mà v́ chúng sinh rộng nói kinh này.

                   Bấy giờ, Đức Phật bảo các chúng đại Bồ Tát: Thôi đi! Thiện nam tử! Không cần các ông hộ tŕ kinh này, tại sao? V́ thế giới Ta Bà của ta đây, đă có các đại Bồ Tát nhiều như số cát sáu vạn sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát đều có quyến thuộc, nhiều như số cát sáu vạn sông Hằng. Hết thảy những người đó, sau khi ta diệt độ, sẽ hộ tŕ đọc tụng rộng nói kinh này. Khi Đức Phật nói như thế, th́ ba ngàn đại thiên thế giới Ta Bà mặt đất rúng nứt, và trong sự rúng nứt đó, có vô lượng ngàn vạn ức đại Bồ Tát đồng thời vọt lên, các vị Bồ Tát đó, thân đều màu vàng, đủ ba mươi hai tướng, có vô lượng quang minh. Các vị Bồ Tát đó, đều trụ ở trong hư không ở dưới cơi Ta Bà. Các vị Bồ Tát đó, nghe tiếng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn nói diệu pháp, bèn từ phương dưới mà đến, mỗi vị Bồ Tát đều là đạo sư của đại chúng, ai nấy đều mang theo quyến thuộc, nhiều như số cát sáu vạn sông Hằng, có vị mang theo quyến thuộc nhiều như số cát năm vạn, bốn vạn, ba vạn, hai vạn, một vạn, sông Hằng. Hoặc có vị chỉ mang theo quyến thuộc, nhiều như số cát một sông Hằng, nửa sông Hằng, một phần tư, cho đến một phần ngàn vạn ức Na do tha. Lại có vị mang theo, ngàn vạn ức Na do tha quyến thuộc, hoặc là ức vạn quyến thuộc, hoặc ngàn vạn, trăm vạn, cho đến một vạn, hoặc một ngàn, một trăm, cho đến mười, hoặc có vị chỉ mang theo năm, bốn, ba, hai, một, vị đệ tử. Lại có vị Bồ Tát sống một ḿnh, ưa thích hạnh xa ĺa thế gian, hết thảy như thế vô lượng vô biên, không thể nào tính đếm ví dụ biết được số lượng. Các vị Bồ Tát đó, từ dưới đất vọt lên rồi, đều đến chỗ tháp bảy báu trong hư không của Đức Đa Bảo Như Lai, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

                   Đến rồi, ai nấy đều hướng về hai Đức Thế Tôn cuối đầu đảnh lễ dưới chân Phật, và đến dưới các cây báu chỗ của chư Phật, ngồi trên ṭa sư tử cũng đều làm lễ, nhiễu bên phải ba ṿng, chắp tay cung kính, dùng đủ thứ pháp khen ngợi của các Bồ Tát để khen ngợi, rồi lui về một bên chiêm ngưỡng hai Đức Thế Tôn. Các vị đại Bồ Tát từ khi mới vọt lên, dùng đủ thứ pháp của các Bồ Tát để khen ngợi Phật, thời gian như thế trải qua năm mươi tiểu kiếp.

                   Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn ngồi yên lặng, bốn chúng cũng đều yên lặng. Thời gian năm mươi tiểu kiếp rất dài, nhưng nhờ thần lực của Phật, mà khiến cho đại chúng cảm thấy như chỉ nửa ngày.

                   Bấy giờ, bốn chúng cũng nhờ thần lực của Đức Phật, cho nên thấy các vị Bồ Tát, của vô lượng trăm ngàn vạn ức cơi nước đầy khắp hư không. Trong chúng Bồ Tát đó, có bốn vị đạo sư, một tên là Thượng Hạnh, hai tên là Vô Biên Hạnh, ba tên là Tịnh Hạnh, bốn tên là An Lập Hạnh. Bốn vị Bồ Tát này là thượng thủ, là thầy xướng đạo ở trong chúng. Ở trước đại chúng, ai nấy đều chắp tay nh́n Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà thăm hỏi rằng: Đức Thế Tôn ít bệnh, ít phiền năo, an lạc hạnh chăng? Những người đáng độ có dễ giáo hóa chăng? Không khiến cho Đức Thế Tôn mệt nhọc chăng?

                   Bấy giờ, bốn vị đại Bồ Tát bèn nói bài kệ rằng:

                   Thế Tôn an lạc

                  Ít bệnh ít năo

                  Giáo hóa chúng sinh

                  Được chẳng mệt nhọc.

                  Và các chúng sinh

                  Thọ hóa dễ chăng

                  Chẳng khiến Thế Tôn

                  Sinh mỏi nhọc chăng?

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trong chúng đại Bồ Tát nói như vầy: Như thế, như thế! Các thiện nam tử, Như Lai an lạc, ít bệnh, ít phiền năo, hết thảy các chúng sinh dễ hóa độ, chẳng có mệt nhọc. Tại sao? V́ các chúng sinh đó, đời đời kiếp kiếp đến nay, luôn luôn thọ sự giáo hóa của ta, ở trong quá khứ, họ cũng cung kính tôn trọng các Đức Phật, gieo trồng các căn lành.

                  Những chúng sinh đó, từ khi thấy thân ta, nghe lời của ta nói, th́ đều tin nhận vào trí huệ của Như Lai. Những người trước kia tu tập tiểu thừa, nay ta cũng khiến cho họ được nghe kinh này, mà vào trí huệ của Phật. 

                  Bấy giờ, các vị đại Bồ Tát bèn nói bài kệ rằng:

                  Lành thay lành thay!

                  Đại hùng Thế Tôn

                  Hết thảy chúng sinh

                  Dễ dàng hóa độ.

                  Nghe được chư Phật

                  Trí huệ sâu xa

                  Nghe rồi tin hành

                  Chúng con tùy hỉ.

                   Khi ấy, Đức Thế Tôn khen ngợi các vị đại Bồ Tát thượng thủ rằng: Lành thay, lành thay! Thiện nam tử, các ông ở trước Như Lai phát tâm tùy hỉ.

                  Bấy giờ, Bồ Tát Di Lặc và tám ngàn chúng Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng, đều nghĩ như vầy: Chúng ta từ xưa đến nay, chẳng thấy chẳng nghe các chúng đại Bồ Tát như thế, từ dưới đất vọt lên, ở trước Đức Thế Tôn chắp tay cúng dường, thăm hỏi Đức Như Lai. 

                  Khi ấy, đại Bồ Tát Di Lặc biết tâm niệm của các vị Bồ Tát, nhiều như số cát tám ngàn sông Hằng, cũng muốn tự ḿnh hiểu rơ điều nghi này, bèn chắp tay hướng về Đức Phật dùng kệ hỏi rằng:

                   Vô lượng ngàn vạn ức

                  Các đại chúng Bồ Tát

                  Xưa kia chưa từng thấy

                  Nguyện Đức Thế Tôn nói.

                  Họ từ nơi nào đến

                  Do bởi nhân duyên ǵ?

                  Thân lớn đại thần thông

                  Trí huệ không nghĩ bàn.

                  Chí niệm rất kiên cố

                  Có sức nhẫn nhục lớn

                  Chỗ chúng sinh ưa thấy

                  Từ xứ nào mà đến?

                  Mỗi mỗi vị Bồ Tát

                  Đem theo các quyến thuộc

                  Số đông nhiều vô lượng

                  Như số cát sông Hằng.

                  Hoặc có đại Bồ Tát

                  Đem sáu vạn Hằng sa

                  Các đại chúng như thế

                  Một ḷng cầu Phật đạo.

                  Các đại sư đó thảy

                  Sáu vạn Hằng hà sa

                  Đều đến cúng dường Phật

                  Và hộ tŕ kinh này.

                  Đem năm vạn Hằng sa

                  Hoặc số lượng trội hơn

                  Bốn vạn và ba vạn

                  Hai vạn đến một vạn.

                  Một ngàn một trăm thảy

                  Cho đến một Hằng sa

                  Nửa và ba bốn phần

                  Hoặc một phần ức vạn.

                  Ngàn vạn Na do tha

                  Vạn ức các đệ tử

                  Cho đến số nửa ức

                  Số lượng lại hơn trên.

                  Trăm vạn đến một vạn

                  Một ngàn và một trăm

                  Năm mươi và một mươi

                  Cho đến ba hai một.

                  Đơn độc chẳng quyến thuộc

                  Ưa thích tu một ḿnh

                  Đều đến chỗ đức Phật

                  Số đó lại hơn trên.

                  Các đại chúng như thế

                  Nếu ai muốn tính đếm

                  Trải qua Hằng sa kiếp

                  Không thể biết hết được.

                  Các đại uy đức đó

                  Chúng Bồ Tát tinh tấn

                  Ai v́ họ nói pháp

                  Giáo hóa mà thành tựu?

                  Từ ai sơ phát tâm

                  Xưng dương Phật pháp nào

                  Thọ tŕ hành kinh ǵ

                  Tu tập Phật đạo nào?

                  Các Bồ Tát như thế

                  Thần thông đại trí lực

                  Bốn phương đất rúng nứt

                  Đều từ đất vọt lên.

                  Thế Tôn con xưa nay

                  Chưa từng thấy việc này

                  Xin nói chỗ họ đến

                  Tên cơi nước họ ở.

                  Con thường du các nước

                  Chưa từng thấy chúng này

                  Con ở trong chúng này

                  Chẳng quen biết một người.

                  Đột nhiên từ đất lên

                  Xin nói rơ nhân duyên.

                  Nay trong đại hội này

                  Vô lượng trăm ngàn ức.

                  Các Bồ Tát này thảy

                  Đều muốn biết việc này

                  Nhân duyên và gốc ngọn

                  Các chúng Bồ Tát đó.

                  Vô lượng, Đức Thế Tôn!

                  Xin nguyện giải chúng nghi.

 

                  Bấy giờ, các phân thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đến từ vô lượng ngàn vạn ức cơi nước phương khác, ở dưới các cây báu trong tám phương, đều ngồi kiết già trên ṭa sư tử. Thị giả của các Đức Phật đó, đều thấy đại chúng Bồ Tát đó, trong ba ngàn đại thiên thế giới bốn phương, từ dưới đất vọt lên trụ ở trong hư không. Các vị thị giả đều bạch với Phật của ḿnh rằng: Đức Thế Tôn! Vô lượng vô biên A tăng kỳ đại chúng Bồ Tát đó, từ đâu đến đây? 

                  Bấy giờ, các Đức Phật đều bảo thị giả rằng: Các thiện nam tử! Hăy đợi giây lát, có đại Bồ Tát tên là Di Lặc, được Đức Phật Thích Ca thọ kư sau này sẽ thành Phật, đă hỏi việc đó. Đức Phật sẽ trả lời, các ông sẽ nhờ đó mà được nghe.

                   Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca bảo Bồ Tát Di Lặc: Lành thay! Lành thay! A Dật Đa mới có thể hỏi Phật việc lớn như thế. Các ông nên cùng một ḷng mặc áo giáp tinh tấn, phát tâm kiên cố, nay Như Lai muốn hiển phát diễn nói mở bày trí tuệ của chư Phật, sức thần thông tự tại của chư Phật, sức sư tử phấn tấn của chư Phật, sức oai mănh đại thế của chư Phật. 

                  Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: 

                  Hăy một ḷng tinh tấn

                  Ta muốn nói việc đó

                  Chớ đừng có nghi hối

                  Trí Phật không nghĩ bàn.

                  Nay ông sinh đức tin

                  Trụ ở trong nhẫn nhục

                  Pháp chỗ xưa chưa nghe

                  Nay đều sẽ được nghe.

                  Nay ta an ủi ông

                  Chớ đừng hoài nghi sợ

                  Lời Phật nói chẳng sai

                  Trí huệ không thể lường.

                  Đắc được pháp bậc nhất

                  Thâm sâu không phân biệt

                  Như vậy nay sẽ nói

                  Các ông một ḷng nghe.

 

                  Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rồi, bảo Bồ Tát Di Lặc: Hôm nay ta ở trong chúng này nói với các ông: A Dật Đa! Các chúng đại Bồ Tát đó, vô lượng vô số A tăng kỳ từ dưới đất vọt lên. Thuở xưa các ông chưa từng thấy, ta ở tại thế giới Ta Bà này, chứng được Vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, bèn giáo hóa chỉ đạo cho các Bồ Tát đó, điều phục tâm của họ, khiến cho họ phát đạo tâm. Những vị Bồ Tát đó, đều ở dưới thế giới Ta Bà này, trụ ở trong hư không. Nơi các kinh điển họ đều đọc tụng thông thuộc, suy gẫm phân biệt, nghĩ nhớ chân chánh. 

                  A Dật Đa! Hết thảy các vị thiện nam tử đó, chẳng ưa thích ở trong chúng nói nhiều, thường thích ở chỗ yên tĩnh, siêng hành tinh tấn, chưa từng nghỉ ngơi, cũng chẳng ở tại nhân gian, cũng chẳng ở trên trời, thường thích trí huệ thâm sâu, chẳng có chướng ngại, cũng thường ưa thích pháp của chư Phật, một ḷng tinh tấn cầu trí huệ vô thượng.

                  Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: 

                  A Dật Đa nên biết!

                  Các đại Bồ Tát đó

                  Từ số kiếp đến nay

                  Tu tập trí của Phật.

                  Đều do ta giáo hóa

                  Khiến phát đại đạo tâm

                  Họ đều là con ta

                  Nương trụ thế giới đó.

                  Thường tu hạnh đầu đà

                  Ư thích nơi chỗ vắng

                  Bỏ đại chúng ồn náo

                  Chẳng ưa thích nói nhiều.

                  Các con như vậy thảy

                  Tu học đạo pháp ta

                  Ngày đêm thường tinh tấn

                  Chỉ v́ cầu Phật đạo.

                  Trụ ở trong hư không

                  Phương dưới cơi Ta Bà

                  Sức chí niệm kiên cố

                  Thường siêng cầu trí huệ.

                  Nói đủ thứ diệu pháp

                  Tâm họ chẳng sợ sệt.

                  Ta ở thành Già Gia

                  Ngồi dưới cội bồ đề

                  Đắc được tối chánh giác

                  Chuyển pháp luân vô thượng.

                  Giáo hóa các Bồ Tát

                  Khiến họ sơ phát tâm

                  Nay đều trụ bất thối

                  Đều sẽ được thành Phật.

                  Nay ta nói lời thật

                  Các ông một ḷng tin

                  Ta từ lâu đến nay

                  Giáo hóa đại chúng đó.

 

                  Bấy giờ, đại Bồ Tát Di Lặc và vô số các vị Bồ Tát khác, đều sinh tâm nghi hoặc, lạ chưa từng có, bèn nghĩ như vầy: Sao Đức Thế Tôn ở trong thời gian ngắn, mà có thể giáo hóa vô lượng vô biên A tăng kỳ các đại Bồ Tát như thế, khiến cho họ trụ Vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bèn bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Khi Như Lai làm thái tử, ra khỏi cung ḍng họ Thích, cách thành Già Gia chẳng bao xa, ngồi nơi Đạo tràng đắc được Vô thượng chánh đẳng chánh giác, từ đó đến nay mới hơn bốn mươi năm.

                   Đức Thế Tôn! Sao trong thời gian ngắn mà làm đại Phật sự, dùng thế lực của Phật, dùng công đức của Phật, để giáo hóa vô lượng đại Bồ Tát như thế, sẽ thành Vô thượng chánh đẳng chánh giác?

                  Đức Thế Tôn! Chúng đại Bồ Tát đó, nếu như có người ở trong ngàn vạn ức kiếp, tính đếm cũng chẳng hết được, chẳng biết được bờ mé. Những vị Bồ Tát đó, từ lâu xa đến nay, ở trong vô lượng vô biên chỗ chư Phật, gieo trồng các căn lành, thành tựu đạo bồ đề, thường tu phạm hạnh.

                  Đức Thế Tôn! Việc như thế, người thế gian khó tin. Ví như: Có người sắc đẹp tóc đen, mới hai mươi lăm tuổi, mà chỉ người trăm tuổi nói đó là con ta, người trăm tuổi cũng chỉ người trẻ tuổi đó, nói là cha ta, sinh đẻ nuôi dưỡng chúng ta, việc đó khó tin.

                  Đức Phật cũng như thế, từ khi đắc đạo đến nay, chưa được bao lâu, mà các đại chúng Bồ Tát đó, đă ở trong vô lượng ngàn vạn ức kiếp, v́ Phật đạo mà siêng tu hành tinh tấn, khéo nhập, xuất, trụ, ở trong vô lượng trăm ngàn vạn ức tam muội, được đại thần thông, từ lâu tu phạm hạnh, khéo tu tập các pháp lành theo thứ tự, khéo về vấn đáp, là báu trong loài người, tất cả thế gian rất là ít có.

                  Hôm nay, Đức Thế Tôn mới nói, khi đắc được Phật đạo, th́ đầu tiên khiến cho các Bồ Tát đó, phát tâm giáo hóa chỉ bày, khiến cho họ hướng về Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

                  Đức Thế Tôn thành Phật chưa bao lâu, mà có thể làm được việc công đức lớn. Tuy chúng con tin Đức Phật tùy nghi nói pháp, những lời Phật nói ra chưa từng hư vọng. Những ǵ Phật biết thảy đều thông đạt, nhưng những vị mới phát tâm Bồ Tát, sau khi Phật diệt độ, nếu họ nghe lời này, th́ họ chẳng tin nhận, mà khởi tâm hủy báng pháp tạo tội nghiệp. Tuy vậy, xin Đức Thế Tôn hăy giải thích nói, để trừ nghi hoặc của chúng con, và các thiện nam tử ở đời vị lai, nghe việc này rồi, cũng không c̣n nghi hoặc nữa. 

                  Bấy giờ, Bồ Tát Di Lặc muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Xưa Phật từ ḍng thích

                  Xuất gia gần Già Gia

                  Ngồi dưới cội bồ đề

                  Đến nay chẳng bao lâu.

                  Các Phật tử đó thảy

                  Số đông không thể lường

                  Lâu đă hành Phật đạo

                  Trụ nơi sức thần thông.

                  Khéo học Bồ Tát đạo

                  Chẳng nhiễm pháp thế gian

                  Như hoa sen trong nước

                  Từ dưới đất mọc lên.

                  Đều khởi tâm cung kính

                  Trụ ở trước Thế Tôn

                  Việc đó khó nghĩ bàn

                  Làm sao khiến người tin?

                  Phật đắc đạo gần đây

                  Mà thành tựu rất nhiều

                  Xin v́ trừ chúng nghi

                  Như thật phân biệt nói.

                  Ví như người thiếu niên

                  Tuổi mới hai mươi lăm

                  Chỉ người già là con

                  Tóc bạc và mặt nhăn.

                  Nói họ là ta sinh

                  Con cũng nói người đó

                  Chính là cha của ta

                  Cha trẻ mà con già

                  Khiến đời không thể tin.

                  Thế Tôn cũng như thế

                  Đắc đạo chẳng bao lâu

                  Các Bồ Tát đó thảy

                  Chí bền chẳng suy nhược.

                  Vô lượng kiếp đến nay

                  Luôn hành Bồ Tát đạo

                  Khéo về nạn vấn đáp

                  Tâm họ chẳng sợ hăi.

                  Tâm nhẫn nhục quyết định

                  Đoan chánh có uy đức

                  Được mười phương Phật khen

                  Khéo hay phân biệt nói.

                  Chẳng thích ở trong chúng

                  Thường thích nhập thiền định

                  Do v́ cầu Phật đạo

                  Trụ hư không phương dưới.

                  Chúng con từ Phật nghe

                  Việc này nên hết nghi

                  Xin Phật v́ vị lai

                  Diễn nói khiến họ hiểu.

                  Nếu ở nơi kinh này

                  Có người nghi không tin

                  Tức sẽ đọa đường ác

                  Nay xin Phật giải nói.

                  Vô lượng Bồ Tát đó

                  Sao trong thời gian ngắn

                  Giáo hóa khiến phát tâm

                  Trụ vào bậc bất thối?

 

                    

 

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Thọ Lượng Của Như Lai thứ Mười Sáu  

 

                  Bấy giờ, Đức Phật bảo các Bồ Tát, và tất cả đại chúng: Các thiện nam tử! Các ông nên tin hiểu lời nói chân thật của Như Lai.                   

                  Lại bảo đại chúng: Các ông nên tin hiểu lời nói chân thật của Như Lai.                   

                  Lại bảo đại chúng: Các ông nên tin hiểu lời nói chân thật của Như Lai.  

                  Bấy giờ, trong đại chúng Bồ Tát, Bồ Tát Di Lặc làm thượng thủ chắp tay bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Xin hăy nói đi, chúng con sẽ tin nhận lời của Đức Phật nói, bạch ba lần như thế rồi nói: Xin hăy nói đi, chúng con sẽ tin nhận lời của Đức Phật nói.

                  Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết các Bồ Tát ba lần thỉnh không ngừng, bèn bảo rằng: Các ông hăy lắng nghe, sức thần thông bí mật của Như Lai, tất cả thế gian trời người và A tu la, đều cho rằng hôm nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ĺa bỏ hoàng cung đến thành Già Gia chẳng bao xa, ngồi nơi Đạo tràng đắc được Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

                   Thiện nam tử! Thật ra, từ khi ta thành Phật đến nay, đă vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức Na do tha kiếp. Ví như: Năm trăm ngàn vạn ức Na do tha A tăng kỳ ba ngàn đại thiên thế giới. Giả sử, có người nghiền ra thành bụi, đi qua phương đông năm trăm ngàn vạn ức Na do tha A tăng kỳ cơi nước, mới để xuống một hạt bụi, cứ theo hướng đông làm như thế, hết số hạt bụi đó.

                   Các thiện nam tử! Ư của các ông thế nào? Các thế giới đó, có thể suy nghĩ tính đếm biết được số bao nhiêu chăng?

                   Bồ Tát Di Lặc và hết thảy Bồ Tát, đều bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Các thế giới đó vô lượng vô biên, chẳng phải tính đếm mà biết được. Tất cả hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật, dùng trí huệ vô lậu, cũng không thể suy nghĩ biết được số lượng. Chúng con trụ ở bậc bất thối, ở nơi việc này cũng chẳng biết được.

                  Đức Thế Tôn! Các thế giới như thế vô lượng vô biên. 

                  Bấy giờ, Đức Phật bảo đại chúng Bồ Tát: Các thiện nam tử! Nay ta phân minh nói cho các ông nghe, các thế giới đó, hoặc để hạt bụi, hoặc không để, đều nghiền ra thành bụi hết. Một hạt bụi là một kiếp. Từ ta thành Phật đến nay, c̣n nhiều hơn số đó trăm ngàn vạn ức Na do tha A tăng kỳ kiếp. Từ đó đến nay, ta thường ở tại thế giới Ta Bà này thuyết pháp giáo hóa, cũng ở nơi trăm ngàn vạn ức Na do tha A tăng kỳ cơi nước khác, giáo hóa lợi ích chúng sinh.

                   Các thiện nam tử! Trong khoảng giữa đó, ta nói Phật Nhiên Đăng, và c̣n nói Đức Phật đó vào Niết Bàn. Như thế đều dùng phương tiện phân biệt.

                  Các thiện nam tử! Nếu có chúng sinh đến chỗ ta, th́ ta dùng Phật nhăn quán sát, niềm tin và các căn lợi độn của họ, để độ họ. Nơi nơi tự nói danh tự khác nhau, tuổi tác lớn nhỏ, cũng hiện nói sẽ vào Niết Bàn, lại dùng đủ thứ phương tiện nói pháp vi diệu, khiến cho chúng sinh phát tâm hoan hỷ.

 

                  Các thiện nam tử! Như Lai thấy các chúng sinh ưa thích pháp tiểu thừa, đức mỏng, trần cấu nặng, th́ v́ người đó nói: Ta thiếu niên xuất gia, đắc được Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng thật ra, ta thành Phật đến nay rất là lâu xa, nhưng dùng phương tiện giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ vào Phật đạo, mà nói như thế.

                   Các thiện nam tử! Như Lai nói tất cả kinh điển, đều v́ độ thoát chúng sinh, hoặc nói thân ḿnh, hoặc nói thân của chư Phật, hoặc thị hiện thân ḿnh, hoặc thị hiện thân Phật khác, hoặc nói việc của ḿnh, hoặc nói việc của Phật khác. Những lời nói ra, đều chân thật không hư. Tại sao? V́ Như Lai thấy biết tướng ba cơi như thật, chẳng có sinh tử, hoặc thối, hoặc xuất, cũng chẳng tại thế, hoặc diệt độ, chẳng thật, chẳng hư, chẳng như, chẳng khác. Chẳng như ba cơi mà thấy ba cơi, những sự việc đó, chỉ có Như Lai mới thấy rơ chẳng có sai lầm. V́ chúng sinh có đủ thứ tánh, đủ thứ dục, đủ thứ hạnh, đủ thứ nghĩ nhớ phân biệt. Phật muốn khiến cho họ sinh các căn lành, cho nên dùng đủ thứ nhân duyên, ví dụ, lời lẽ, đủ thứ thuyết pháp, làm các Phật sự, chưa từng tạm phế bỏ. Như thế, từ khi ta thành Phật đến nay rất là lâu xa, thọ mạng vô lượng A tăng kỳ kiếp, thường trụ bất diệt.

                   Các thiện nam tử! Thuở xưa ta hành Bồ Tát đạo, được tuổi thọ đến nay vẫn chưa hết, lại tăng thêm. Nay chẳng phải thật diệt độ, mà nói là sẽ diệt độ. Như Lai dùng phương tiện đó, để giáo hóa chúng sinh. Tại sao? V́ nếu Phật sống lâu ở đời, th́ người đức mỏng chẳng trồng căn lành, bần cùng hạ tiện tham trước năm dục, vào trong lưới vọng kiến nhớ tưởng. Nếu thấy Như Lai thường ở đời chẳng nhập diệt, th́ họ sẽ sinh tâm kiêu mạn phóng túng, mà ôm ḷng nhàm chán giải đăi, chẳng sinh tâm khó được gặp Phật, chẳng sinh tâm cung kính. Do đó, Như Lai dùng phương tiện nói: Tỳ Kheo nên biết, chư Phật ra đời rất khó được gặp. Tại sao? V́ những người đức mỏng, trải qua vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp, hoặc có gặp Phật, hoặc không gặp Phật. Nhờ việc đó mà ta nói rằng: Các Tỳ Kheo! Như Lai khó có thể được gặp, những chúng sinh đó nghe lời như thế, th́ sẽ sinh tâm khó được gặp Phật, ôm ḷng luyến mộ khát ngưỡng đối với Phật, bèn trồng căn lành. Do đó, tuy Như Lai chẳng thật diệt, nói là diệt độ.

                  Lại nữa! Thiện nam tử! Pháp của chư Phật Như Lai đều như thế, v́ độ chúng sinh, đều thật chẳng hư. Ví như vị lương y trí huệ thông đạt, biết luyện chế thuốc, khéo chữa lành các chứng bệnh. Có rất nhiều người con, hoặc mười, hai mươi, cho đến một trăm người. V́ có duyên sự nên đi xa đến nước khác. Các người con sau này uống nhầm thuốc độc, thuốc phát buồn bực điên loạn, lăn lóc trên đất.

                  Bấy giờ, người cha trở về nhà, các người con uống thuốc độc, hoặc có người mất bản tâm, hoặc có người không mất, ở xa trông thấy cha về đều rất vui mừng, quỳ lạy thăm hỏi cha được b́nh an trở về. Chúng con ngu si, uống lầm thuốc độc, xin cha hăy cứu chữa, khiến cho chúng con khỏi bệnh sống lâu.

                  Người cha thấy các con đau khổ như thế, bèn y theo các phương pháp, t́m cỏ thuốc tốt, sắc vị thơm ngon thảy đều đầy đủ, đâm giă sàng rồi ḥa hợp cho các người con uống, mà nói rằng: Đây là thuốc hay, sắc vị thơm ngon thảy đều đầy đủ, các con hăy uống đi, th́ sớm sẽ hết khổ năo, chẳng c̣n bị bệnh nữa.

                  Trong số các người con, ai không mất bản tâm, thấy thuốc hay đó, sắc hương đều tốt bèn lấy uống, bệnh lành khỏi hẳn. Người mất đi bản tâm, thấy người cha về, tuy cũng vui mừng thăm hỏi, xin cha chữa bệnh, tuy cũng cho thuốc, mà chẳng chịu uống. 

                  Tại sao? V́ chất độc vào sâu mất đi bản tâm. Do đó, thuốc hay thơm ngon, mà cho là không ngon. Người cha bèn nghĩ rằng: Những đứa con này thật đáng thương, v́ trúng độc nên tâm điên đảo. Tuy thấy ta vui, xin ta cứu chữa, thuốc hay như thế, mà chẳng chịu uống. Nay ta sẽ bày phương tiện, khiến cho chúng uống thuốc này. Bèn nói như vầy: Các con nên biết, nay ta già nua, thời kỳ chết đă đến, thuốc hay tốt này, nay để ở tại đây, các con có thể lấy uống, đừng có lo lắng là bệnh không lành. Dạy như thế rồi, lại đến nước khác, sai sứ về nói là cha của nhà ngươi đă chết.

                  Bấy giờ, các người con nghe tin cha mất rồi, tâm rất buồn rầu đau khổ, mà nghĩ như vầy: Nếu cha ḿnh c̣n sống, th́ sẽ thương xót chúng ta, cứu hộ chúng ta. Nay đă bỏ chúng ta mất ở xứ người, chúng ta cô độc, lại chẳng có chỗ nương tựa, thường ôm ḷng bi cảm, tâm bèn tỉnh ngộ, mới biết thuốc này sắc vị thơm ngon, lập tức lấy uống, bệnh độc đều khỏi. Người cha nghe tin con đều đă khỏi bệnh, bèn trở về, khiến cho các người con gặp lại.

                   Các thiện nam tử! Ư các ông nghĩ sao? Có người nào cho rằng, vị lương y đó phạm tội vọng ngữ chăng? Không vậy, Đức Thế Tôn!

                   Đức Phật nói: Ta cũng như thế, ta thành Phật đến nay, vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức Na do tha A tăng kỳ kiếp, v́ chúng sinh mà dùng sức phương tiện, nói là sẽ diệt độ, cũng chẳng có ai có thể nói ta có lỗi nói dối. 

                  Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: 

                  Ta thành Phật đến nay

                  Trải qua các kiếp số

                  Vô lượng trăm ngàn vạn

                  ức kiếp A tăng kỳ.

                  Thường nói pháp giáo hóa

                  Vô số ức chúng sinh

                  Khiến vào trong Phật đạo.

                  Vô lượng kiếp đến nay

                  V́ độ hóa chúng sinh

                  Phương tiện hiện Niết Bàn

                  Mà thật chẳng diệt độ.

                  Thường ở đây nói pháp

                  Ta thường trụ nơi đây

                  Dùng các sức thần thông

                  Khiến chúng sinh điên đảo

                  Tuy gần mà chẳng thấy.

                  Chúng thấy ta diệt độ

                  Rộng cúng dường xá lợi

                  Đều ôm ḷng luyến mộ

                  Mà sinh tâm khát ngưỡng.

                  Chúng sinh bèn tin phục

                  Ư chất trực mềm dịu

                  Một ḷng muốn gặp Phật

                  Chẳng tự tiếc thân mạng.

                  Khi ta và chúng Tăng

                  Cùng ở tại Linh Thứu

                  Có lúc nói chúng sinh

                  Thường tại đây chẳng diệt.

                  V́ dùng sức phương tiện

                  Hiện có diệt chẳng diệt.

                  Nước khác có chúng sinh

                  Ai cung kính tin ưa

                  Ta lại ở trong họ

                  V́ nói pháp vô thượng.

                  Các ông chẳng nghe đây

                  Cho rằng ta diệt độ

                  Ta thấy các chúng sinh

                  Trôi lăn nơi khổ năo.

                  Nên chẳng v́ hiện thân

                  Khiến họ sinh khát ngưỡng

                  Do tâm họ luyến mộ

                  Mới hiện thân nói pháp.

                  Sức thần thông như thế

                  Trong A tăng kỳ kiếp

                  Thường ở núi Linh Thứu

                  Và ở các nơi khác.

                  Chúng sinh thấy kiếp tận

                  Khi lửa lớn thiêu đốt

                  Ta cơi này an ổn

                  Trời người thường đầy dẫy.

                  Vườn rừng những lầu các

                  Đủ thứ báu trang nghiêm

                  Cây báu nhiều hoa quả

                  Nơi chúng sinh dạo chơi.

                  Chư Thiên đánh trống trời

                  Thường tấu các âm nhạc

                  Mưa hoa mạn đà la

                  Rải Phật và đại chúng.

                  Cơi tịnh ta chẳng hoại

                  Mà chúng thấy thiêu sạch

                  Lo sợ các khổ năo

                  Như thế đều đầy dẫy.

                  Chúng sinh có tội đó

                  Bởi nhân duyên nghiệp ác

                  Qua A tăng kỳ kiếp

                  Chẳng nghe tên Tam Bảo.

                  Những người tu công đức

                  Tâm nhu ḥa chất trực

                  Thảy đều thấy thân ta

                  Ở tại đây nói pháp.

                  Có khi v́ chúng đó

                  Nói Phật thọ vô lượng

                  Người lâu mới thấy Phật

                  Th́ nói Phật khó gặp.

                  Trí lực ta như thế

                  Huệ quang chiếu vô lượng

                  Thọ mạng vô số kiếp

                  Do tu lâu mà được.

                  Các ông người có trí

                  Chớ nên sinh hoài nghi

                  Hăy đoạn khiến dứt sạch

                  Lời Phật thật không hư.

                  Như lương y phương tiện

                  V́ trị bệnh cho con

                  Thật c̣n mà nói chết

                  Không thể nói hư vọng.

                  Ta là cha cơi đời

                  Cứu những người khổ nạn

                  V́ phàm phu điên đảo

                  Thật c̣n mà nói diệt.

                  Do bởi thường thấy ta

                  Mà sinh tâm kiêu ngạo

                  Phóng dật chấp năm dục

                  Đọa trong ba đường ác.

                  Ta biết rơ chúng sinh

                  Hành đạo chẳng hành đạo

                  Tùy chúng sinh độ được

                  Mà nói đủ thứ pháp.

                  Tự ư thường nghĩ rằng:

                  Làm sao khiến chúng sinh

                  Được vào vô thượng đạo

                  Sớm thành tựu thân Phật.

  

 

 

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Phân Biệt Công Đức thứ Mười Bảy 

 

                  Bấy giờ, đại chúng trong đại hội nghe Phật nói số kiếp tuổi thọ lâu dài như thế, th́ vô lượng vô biên A tăng kỳ chúng sinh, đều được lợi ích.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo đại Bồ Tát Di Lặc: A Dật Đa! Khi ta nói Như Lai thọ mạng lâu dài như thế, th́ có sáu trăm tám mươi vạn ức Na do tha Hằng hà sa chúng sinh được vô sinh pháp nhẫn. 

                  Lại có gấp bội ngàn lần đại Bồ Tát, đắc được môn văn tŕ Đà la ni. Lại có số đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của một thế giới, đắc được nhạo thuyết biện tài vô ngại. Lại có số đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của một thế giới, đắc được trăm ngàn vạn ức vô lượng toàn Đà la ni. Lại có các đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của ba ngàn đại thiên thế giới, chuyển được pháp luân bất thối. Lại có các đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của trung thiên thế giới, chuyển được pháp luân thanh tịnh. Lại có các đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi của tiểu thiên thế giới, c̣n tám đời nữa sẽ đắc được Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của bốn tứ thiên hạ, c̣n bốn đời nữa sẽ được Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của ba tứ thiên hạ, c̣n ba đời nữa sẽ được Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của hai tứ thiên hạ, c̣n hai đời nữa sẽ được Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của một tứ thiên hạ, c̣n một đời nữa sẽ được Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có chúng sinh nhiều như hạt bụi của tám thế giới, đều phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

                  Khi Đức Phật nói các vị đại Bồ Tát đó được đại pháp lợi, th́ ở trong hư không mưa xuống hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn đà la, dùng để rải lên vô lượng trăm ngàn vạn ức các Đức Phật, ngồi trên ṭa sư tử dưới các cây báu, và rải lên tháp bảy báu ṭa sư tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và Đức Đa Bảo Như Lai diệt độ đă lâu, cũng rải lên tất cả các đại Bồ Tát, và bốn bộ chúng.

                  Lại mưa xuống hương bột chiên đàn, và hương trầm thủy. Ở trong hư không trống trời tự kêu, âm thanh vi diệu sâu xa. Lại mưa xuống hàng ngàn thứ y trời, tḥng xuống các chuỗi ngọc, chuỗi trân châu, chuỗi châu ma ni, chuỗi châu như ư, khắp cả chín phương. Các ḷ hương báu đốt lên hương vô giá, tự nhiên tỏa khắp để cúng dường pháp hội.

                  Ở phía trên, mỗi vị Phật có các Bồ Tát cầm phan lọng, thứ tự thăng đến trời Phạm Thiên. Các vị Bồ Tát đó, dùng âm thanh vi diệu ca xướng vô lượng bài kệ, để khen ngợi các Đức Phật.

                   Bấy giờ, Bồ Tát Di Lặc từ ṭa ngồi đứng dậy, hở vai bên phải, chắp tay cung kính hướng về Đức Phật, mà nói bài kệ rằng:

                   Phật nói pháp hi hữu

                  Thuở xưa chưa từng nghe

                  Thế Tôn có thần lực

                  Tuổi thọ không thể lường.

                  Vô số các Phật tử

                  Nghe Thế Tôn phân biệt

                  Nói người được pháp lợi

                  Vui mừng khắp toàn thân.

                  Hoặc trụ bậc bất thối

                  Hoặc được Đà la ni

                  Hoặc nhạo thuyết vô ngại

                  Vạn ức toàn tổng tŕ.

                  Hoặc có đại thiên giới

                  Số hạt bụi Bồ Tát

                  Ai nấy đều chuyển được

                  Bánh xe pháp bất thối.

                  Lại có trung thiên giới

                  Số hạt bụi Bồ Tát

                  Ai nấy đều chuyển được

                  Bánh xe pháp thanh tịnh.

                  Lại có tiểu thiên giới

                  Số hạt bụi Bồ Tát

                  Chỉ c̣n tám đời nữa

                  Sẽ chứng được Phật đạo.

                  Lại có bốn ba hai

                  Tứ thiên hạ như vậy

                  Các hạt bụi Bồ Tát

                  Theo số đời thành Phật.

                  Hoặc một tứ thiên hạ

                  Số hạt bụi Bồ Tát

                  Chỉ c̣n một đời nữa

                  Sẽ thành Nhất thiết trí.

                  Như thế thảy chúng sinh

                  Nghe Phật thọ lâu dài

                  Được vô lượng vô lậu

                  Các quả báo thanh tịnh.

                  Lại có tám thế giới

                  Số hạt bụi chúng sinh

                  Nghe Phật nói thọ mạng

                  Đều phát tâm vô thượng.

                  Thế Tôn nói vô lượng

                  Pháp không thể nghĩ bàn

                  Nhiều chúng được lợi ích

                  Như hư không vô biên.

                  Mưa hoa trời mạn đà

                  Ma ha mạn đà la

                  Thích Phạm như Hằng sa

                  Đến từ vô số cơi.

                  Mưa chiên đàn trầm thủy

                  Tấp nập rơi rớt xuống

                  Như chim bay không xuống

                  Cúng rải lên chư Phật.

                  Trống trời trong hư không

                  Tự nhiên vang diệu âm

                  Y trời ngàn vạn thứ

                  Chuyển động rơi rớt xuống.

                  Các ḷ hương báu đẹp

                  Xông đốt hương vô giá

                  Tự nhiên tỏa khắp nơi

                  Cúng dường các Thế Tôn.

                  Chúng đại Bồ Tát đó

                  Cầm phan lọng bảy báu

                  Cao đẹp vạn ức thứ

                  Thứ tự đến Phạm Thiên.

                  Trước mỗi các Đức Phật

                  Tràng báu treo thắng phan

                  Cũng dùng ngàn vạn kệ

                  Ca ngợi các Như Lai.

                  Đủ thứ việc như thế

                  Thuở xưa chưa từng có

                  Nghe Phật thọ vô lượng

                  Tất cả đều vui mừng.

                  Danh Phật đồn mười phương

                  Rộng lợi ích chúng sinh

                  Hết thảy đủ căn lành

                  Trợ phát tâm Vô thượng.

 

                  Bấy giờ, Đức Phật bảo đại Bồ Tát Di Lặc: A Dật Da! Những chúng sinh nào nghe thọ mạng của Phật lâu dài như thế, cho đến sinh một niệm tin hiểu, th́ được công đức chẳng có hạn lượng. 

                  Nếu có người thiện nam, thiện nữ, v́ Vô thượng chánh đẳng chánh giác, ở trong tám mươi vạn ức Na do tha kiếp, thực hành năm Ba la mật, tŕ giới Ba la mật, nhẫn nhục Ba la mật, tinh tấn Ba la mật, thiền định Ba la mật, trừ Bát Nhă Ba la mật ra, đem công đức này, so sánh với công đức ở trên, chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần trăm ngàn vạn ức, cho đến tính toán ví dụ, cũng không thể biết được.

                   Nếu người thiện nam, người thiện nữ, có công đức như thế, mà chẳng đắc được Vô thượng chánh đẳng chánh giác, th́ chẳng có lư đó.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: 

                  Nếu người cầu Phật huệ

                  Trong tám mươi vạn ức

                  Na do tha kiếp số

                  Tu năm Ba la mật.

                  Ở trong các kiếp đó

                  Bố thí cúng dường Phật

                  Và Duyên Giác đệ tử

                  Cùng các chúng Bồ Tát.

                  Đồ ăn uống hảo hạng

                  Y tốt và đồ nằm

                  Chiên đàn làm tịnh xá

                  Dùng vườn rừng trang nghiêm.

                  Bố thí như thế thảy

                  Đủ thứ đều tốt đẹp

                  Hết các kiếp số đó

                  Hồi hướng về Phật đạo.

                  Nếu giữ ǵn giới cấm

                  Thanh tịnh chẳng thiếu sót

                  Cầu chứng vô thượng đạo

                  Được chư Phật khen ngợi.

                  Nếu tu hạnh nhẫn nhục

                  Trụ nơi chỗ điều nhu

                  Nếu kẻ ác nhiễu loạn

                  Mà tâm chẳng lay động.

                  Có những người đắc pháp

                  Bị kẻ tăng thượng mạn

                  Khinh khi làm khổ năo

                  Như thế cũng nhẫn được.

                  Nếu lại siêng tinh tấn

                  Chí niệm thường kiên cố

                  Trong vô lượng ức kiếp

                  Một ḷng chẳng giải đăi.

                  Lại trong vô số kiếp

                  Trụ ở chỗ vắng lặng

                  Hoặc ngồi hoặc kinh hành

                  Trừ ngủ thường nhiếp tâm.

                  V́ bởi nhân duyên đó

                  Hay sinh các thiền định

                  Tám mươi ức vạn kiếp

                  An trụ tâm chẳng loạn.

                  Đem phước nhất tâm đó

                  Nguyện cầu vô thượng đạo

                  Con được Nhất thiết trí

                  Hết các bờ thiền định.

                  Người đó trong trăm ngàn

                  Vạn ức vô số kiếp

                  Tu các công đức đó

                  Như ở trên vừa nói.

                  Có thiện nam tín nữ

                  Nghe ta nói thọ mạng

                  Cho đến một niệm tin

                  Phước đây lại hơn kia.

                  Nếu có người chẳng có

                  Tất cả các nghi hoặc

                  Sinh tâm tin chốc lát

                  Phước đây đồng phước kia.

                  Hết thảy các Bồ Tát

                  Vô lượng kiếp hành đạo

                  Nghe ta nói thọ mạng

                  Th́ tâm sẽ tin nhận

                  Những người như thế thảy

                  Tin thọ kinh điển này

                  Nguyện con đời vị lai

                  Sống lâu độ chúng sinh.

                  Như Thế Tôn hôm nay

                  Vua trong ḍng họ Thích

                  Đạo tràng sư tử hống

                  Thuyết pháp vô sở úy.

                  Chúng con đời vị lai

                  Được tất cả tôn kính

                  Khi ngồi nơi đạo tràng

                  Cũng nói thọ như thế.

                  Nếu có người thâm tâm

                  Thanh tịnh lại chất trực

                  Đa văn hay tổng tŕ

                  Tùy nghĩa giải lời Phật.

                  Hết thảy người như thế

                  Nơi kinh này chẳng nghi.

 

                  Lại nữa, A Dật Đa! nếu có người nghe được thọ mạng của Phật lâu dài, mà hiểu rơ nghĩa lư của lời nói, th́ người đó được công đức chẳng có hạn lượng, hay sinh ra trí huệ vô thượng của Như Lai, hà huống là rộng nghe kinh này. Hoặc dạy người đến nghe, hoặc tự ḿnh thọ tŕ, hoặc dạy người thọ tŕ, hoặc tự ḿnh biên chép, hoặc dạy người biên chép, hoặc dùng hương hoa, anh lạc, tràng phan, lọng lụa, dầu thơm, đèn, để cúng dường kinh quyển. Công đức của người đó vô lượng vô biên, hay sinh ra Nhất thiết chủng trí.

                   A Dật Đa! Nếu người thiện nam, người thiện nữ, nghe ta nói thọ mạng dài lâu, mà thâm tâm tin hiểu, tức là thấy Phật thường ở tại núi Kỳ Xà Quật, cùng với các chúng đại Bồ Tát, Thanh Văn, vây quanh nói pháp. Lại thấy thế giới Ta Bà này, đất bằng lưu ly, mặt đất bằng phẳng, vàng diêm phù đàn dùng làm tám đường, cây báu thẳng hàng, các đền đài lầu các, đều dùng bảy báu tạo thành, các chúng Bồ Tát đều ở trong đó. Nếu có người hay quán như thế, th́ nên biết người đó tin sâu hiểu kinh này.

                   Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh này, mà chẳng hủy báng, phát tâm tùy hỷ, th́ nên biết người đó, đă tin hiểu sâu kinh này, hà huống là người đọc tụng thọ tŕ, tức là người đó đầu đội Đức Như Lai.

                   A Dật Đa! Người thiện nam, người thiện nữ đó, chẳng cần v́ ta mà tạo dựng chùa tháp, và làm pḥng ốc cho chư Tăng, dùng tứ sự cúng dường chúng Tăng. Sở dĩ v́ sao? V́ người thiện nam, người thiện nữ đó, thọ tŕ đọc tụng kinh điển này, là đă xây dựng tháp, tạo lập pḥng ốc cho chư Tăng, cúng dường chúng Tăng. Tức là đem Phật xá lợi tạo dựng tháp bảy báu, cao rộng nhỏ dần đến cơi trời Phạm Thiên. Lại treo các phan lọng, và các linh báu, hoa hương, anh lạc, hương bột, hương thoa, hương đốt, các thứ âm nhạc, ống tiêu, ống địch, đàn không hầu, đủ thứ kịch múa, dùng âm thanh vi diệu ca ngâm khen ngợi, tức là ở trong vô lượng ngàn vạn ức kiếp, đă từng cúng dường như thế.

                   A Dật Đa! Nếu sau khi ta diệt độ, có người nghe được kinh điển này, có người hay thọ tŕ, hoặc tự ḿnh biên chép, hoặc bảo người biên chép, tức là tạo dụng pḥng ốc cho chúng Tăng. Dùng gỗ chiên đàn đỏ làm các điện đường ba mươi hai sở, cao khoảng tám cây đa la, cao rộng trang nghiêm tốt đẹp, có trăm ngàn vị Tỳ Kheo trụ ở trong đó. Lại có vườn rừng ao tắm, lại có chỗ đi kinh hành, hang động ngồi thiền, y phục thức ăn uống, giường nệm thuốc thang, tất cả dụng cụ âm nhạc đầy dẫy trong đó. Nhà Tăng lầu các như thế, hàng trăm ngàn vạn ức nhiều vô số. Dùng những thứ đó, hiện tiền cúng dường nơi ta và Tỳ Kheo Tăng. V́ lẽ đó mà ta nói, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người thọ tŕ đọc tụng, v́ người khác nói, hoặc tự biên chép, hoặc bảo người khác biên chép, cúng dường kinh quyển, không cần tạo lập chùa tháp, và tạo pḥng ốc chư Tăng, cúng dường chúng Tăng. Huống lại có người hay thọ tŕ kinh này, và thực hành bố thí, tŕ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ, được công đức tối thắng vô lượng vô biên. Ví như hư không, đông tây nam bắc, bốn hướng trên dưới, vô lượng vô biên, công đức của người đó, cũng lại như thế, vô lượng vô biên, sớm đắc được Nhất thiết chủng trí.

                   Nếu có người đọc tụng thọ tŕ kinh này, v́ người khác nói, hoặc tự biên chép, hoặc bảo người khác biên chép, lại hay tạo dựng tháp và tạo lập pḥng ốc chư Tăng, cúng dường khen ngợi chúng Tăng Thanh Văn, cũng dùng trăm ngàn vạn ức bài pháp khen ngợi, để khen ngợi công đức của Bồ Tát. Lại v́ người khác, đủ thứ nhân duyên, tùy nghĩa mà giải nói Kinh Pháp Hoa này. Lại hay giữ giới thanh tịnh, và nhu ḥa ở chung với nhau, nhẫn nhục chẳng sân hận, ư chí kiên cố, thường thích ngồi thiền, được các thiền định thâm sâu, dũng mănh tinh tấn, nhiếp các pháp lành, lợi căn trí huệ, khéo đáp các vấn nạn. 

                  A Dật Đa! Nếu sau khi ta diệt độ, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, hay thọ tŕ đọc tụng kinh này, lại có các công đức lành như thế, th́ nên biết người đó, đă hướng về đạo tràng, gần Vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngồi dưới bồ đề đạo tràng.

                   A Dật Đa! Người thiện nam, người thiện nữ đó, chỗ của họ ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, đều nên xây tháp, tất cả trời người, đều nên cúng dường như tháp của Phật.

                   Bấy giờ, Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: 

                  Nếu sau ta diệt độ

                  Hay phụng tŕ kinh này

                  Người đó phước vô lượng

                  Như đă nói ở trên.

                  Tức là được đầy đủ

                  Tất cả sự cúng dường

                  V́ xá lợi xây tháp

                  Bảy báu rất trang nghiêm.

                  Nền tháp rất cao rộng

                  Nhỏ dần đến Phạm Thiên

                  Linh báu ngàn vạn ức

                  Gió động vang diệu âm.

                  Lại trong vô lượng kiếp

                  Cúng dường nơi tháp đó

                  Hoa hương các chuỗi ngọc

                  Y trời các âm nhạc.

                  Hương đốt dầu thơm đèn

                  Thường chiếu sáng quanh tháp

                  Vào đời ác mạt pháp

                  Người hay tŕ kinh này.

                  Tức như trên đă nói

                  Đầy đủ sự cúng dường.

                  Nếu hay tŕ kinh này

                  Tức như Phật tại thế

                  Dùng ngưu đầu chiên đàn

                  Làm nhà Tăng cúng dường.

                  Gồm ba mươi hai sở

                  Cao tám cây đa la

                  Thức ăn ngon y đẹp

                  Giường nằm đều đầy đủ.

                  Trăm ngàn chúng ở đó

                  Vườn rừng các ao tắm

                  Kinh hành động ngồi thiền

                  Các thứ đều trang nghiêm.

                  Nếu người tâm tin hiểu

                  Thọ tŕ đọc tụng biên

                  Và cúng dường kinh quyển

                  Rải hoa thơm hương bột.

                  Hoa tu mạn chiêm bặc

                  A đề mục đa già

                  Đốt đèn dầu cháy măi

                  Người cúng dường như thế.

                  Được công đức vô lượng

                  Như hư không vô bờ

                  Phước đó cũng như thế.

                  Huống lại tŕ kinh này

                  Và bố thí tŕ giới

                  Nhẫn nhục thích thiền định

                  Chẳng sân chẳng chưởi mắng.

                  Cung kính nơi chùa tháp

                  Khiêm nhường các Tỳ Kheo

                  Xa ĺa tâm kiêu ngạo

                  Thường suy gẫm trí huệ.

                  Có vấn nạn chẳng sân

                  Tùy thuận làm giải thoát

                  Nếu làm được hạnh đó

                  Công đức không thể lường.

                  Nếu thấy pháp sư đó

                  Thành tựu đức như thế

                  Nên dùng hoa trời rải

                  Y trời che thân họ.

                  Cúi đầu cung kính lễ

                  Tâm sinh nghĩ như Phật

                  Lại nên nghĩ như vầy:

                  Chẳng lâu đến đạo tràng.

                  Được vô lậu vô vi

                  Rộng lợi các trời người

                  Chỗ của người đó ở

                  Hoặc kinh hành ngồi thiền.

                  Cho đến nói bài kệ

                  Đều nên xây dựng tháp

                  Trang nghiêm khiến tốt đẹp

                  Dùng các thứ cúng dường.

                  Phật tử trụ nơi đó

                  Tức là Phật thọ dụng

                  Thường ở tại trong đó

                  Kinh hành và ngồi nằm.

                  

                  HẾT QUYỂN NĂM

 

 

[trở về mục lục]   [xem quyển 1]   [xem quyển 2]   [xem quyển 3]   [xem quyển 4]   [xem quyển 6]   [xem quyển 7]

 

            Minh Quang posted September 4, 2008

 

[Home] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, mục lục] [Kinh A Di Đà] [Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân] [Kinh Hoa Nghiêm - Trí Tịnh dịch] [Kinh Địa Tạng] [Kinh Tứ Thập Nhị Chương] [Kinh Vu Lan Bồn] [Kinh Di Giáo] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa] [Công Phu Khuya] [Kinh Quán Vô Lượng Thọ] [Kinh A Di Đà nghĩa] [Kinh Thiện Sanh] [Bích Nham Lục] [Đàm Vô Đức Tứ Phần Luật] [Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn] [Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận] [Kinh Ngọc] [Thập Nhị Môn Luận - Thích Thanh Từ] [Kinh A Di Đà Yếu Giải] [Kinh Dược Sư - Thích Huyền Dung] [Kinh Địa Tạng bản dịch ở Bắc Việt] [Kinh Vô Lượng Thọ - Tuệ Đăng] [Kinh Lăng Già - TN Trí Hải] [Kinh Bát Chu Tam Muội] [Kinh Lăng Già - Tuệ Khai] [Kinh Thắng Man - Thanh Từ] [Kinh Giải Thâm Mật 1] [Kinh Pháp Bảo Đàn1] [Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát] [Kinh Duy Ma Cật 1] [Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm] [Chứng Đạo Ca - Vĩnh Giác] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu] [Bồ Tát Giới - Thích Trí Quang] [Kinh Lục Độ Tập - Đại Tạng Kinh 152] [Kinh Phạm Vơng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ] [Mục Lục Càn Long Đại Tạng Kinh] [Kinh Đại An Ban Thủ Ư] [Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Minh Định dịch] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Tuệ Hải dịch] [Luận Đại Thừa Khởi Tín - Mă Minh - Lê Đ́nh Thám dịch] [Kinh Thắng Man Phu Nhân Hội - Chân Hiền Tâm dịch giải] [Kinh Dược Sư - Tuệ Nhận dịch]