Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

 

Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

 

                  Quyển Bốn

                  Phẩm Thọ Kư Cho Năm Trăm Vị Đệ Tử thứ Tám

                  Phẩm Thọ Kư Cho Bậc Hữu Học Và Vô Học thứ Chín

                  Phẩm Pháp Sư thứ Mười

                  Phẩm Thấy Bảo Tháp thứ Mười Một

                  Phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ Mười Hai

                  Phẩm Khuyên Tŕ thứ Mười Ba

 

 

Quyển Bốn

 

Phẩm Thọ Kư Cho Năm Trăm Vị Đệ Tử thứ Tám

 

  

                  Bấy giờ, Ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, từ Đức Phật nghe trí huệ phương tiện tùy nghi thuyết pháp, và nghe thọ kư quả Vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho các vị đệ tử lớn, lại nghe việc nhân duyên đời trước, và nghe chư Phật có sức thần thông đại tự tại, được chưa từng có, tâm thanh tịnh hớn hở, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật, đầu mặt lễ dưới chân Đức Phật, rồi đứng qua một bên, chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật, mắt chẳng tạm rời mà nghĩ như vầy: Đức Thế Tôn rất kỳ đặc, làm những việc ít có, tùy thuận bao nhiêu chủng tánh thế gian, dùng phương tiện tri kiến mà v́ họ thuyết pháp, cứu vớt chúng sinh ra khỏi những chỗ tham trước. Chúng con ở nơi công đức của Phật, không lời lẽ nào mà nói cho hết được, chỉ có Đức Phật Thế Tôn mới biết được nguyện xưa trong thâm tâm của chúng con. 

                  Bấy giờ, Đức Phật bảo các vị Tỳ Kheo rằng: Các ông có thấy ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử đây chăng, ta thường khen ông ta là người thuyết pháp giỏi bậc nhất, cũng thường khen ngợi ông ta tu đủ thứ công đức, tinh tấn siêng năng hộ tŕ, trợ giúp tuyên dương pháp của ta, hay ở trong bốn chúng khai thị giáo hóa, khiến cho mọi người được lợi ích vui mừng, giải thích đầy đủ chánh pháp của Phật, khiến cho bậc đồng phạm hạnh được lợi ích rất lớn. Ngoài Đức Như Lai ra, chẳng có ai biện luận bằng ông Phú Lâu Na. Các ông chớ cho rằng, ông Phú Lâu Na chỉ hộ tŕ tuyên dương pháp của ta thôi, mà trong quá khứ, nơi chín mươi ức chư Phật, cũng hộ tŕ tuyên dương chánh pháp của chư Phật, trong hàng người nói pháp, ông Phú Lâu Na cũng là bậc nhất, và nơi pháp không của các Đức Phật nói, thấu rơ thông đạt, đắc được bốn trí vô ngại, thường hay suy xét kỹ lưỡng thanh tịnh thuyết pháp chẳng có nghi hoặc, đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát, tùy theo thọ mạng, thường tu phạm hạnh. Người ở đời thuở các Đức Phật kia, đều cho rằng ông thật là Thanh Văn, nhưng ông Phú Lâu Na dùng phương tiện đó, lợi ích vô lượng trăm ngh́n chúng sinh, và hóa độ số người nhiều vô lượng A tăng kỳ, khiến cho họ trụ nơi quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác. V́ tịnh cơi Phật, mà thường làm Phật sự giáo hóa chúng sinh.

                  Các Tỳ Kheo! Ông Phú Lâu Na ở nơi bảy Đức Phật, cũng là người thuyết pháp bậc nhất. Nay trong hàng đệ tử của ta, cũng là người thuyết pháp bậc nhất. Nơi các Đức Phật vị lai trong Hiền kiếp, cũng là người thuyết pháp bậc nhất, đều hộ tŕ tuyên dương Phật pháp. Đời vị lai, ông Phú Lâu Na cũng hộ tŕ tuyên dương pháp của vô lượng vô biên các Đức Phật, giáo hóa lợi ích vô lượng chúng sinh, khiến cho họ trụ nơi quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác. V́ tịnh cơi Phật, nên thường siêng năng tinh tấn giáo hóa chúng sinh. Dần dần đầy đủ đạo Bồ Tát, trải qua vô lượng A tăng kỳ kiếp, sẽ ở cơi này đắc được Vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Pháp Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật đó, dùng ba ngàn đại thiên thế giới, nhiều như số các sông Hằng làm một cơi Phật. Đất bằng bảy báu, mặt đất bằng phẳng như bàn tay, chẳng có núi g̣ khe suối rạch ng̣i. Đài quán bằng bảy báu đầy dẫy trong đó. Cung điện của chư Thiên ở gần nơi hư không, trời người giao tiếp nhau và thấy được nhau. Chẳng có các đường ác, cũng chẳng có các người nữ. Tất cả chúng sinh đều hóa sinh ra, chẳng có dâm dục, được đại thần thông, thân phóng quang minh, bay đi tự tại, chí niệm vững chắc, tinh tấn trí huệ, thảy đều màu vàng thật, ba mươi hai tướng tự trang nghiêm. Chúng sinh trong cơi nước đó, thường dùng hai thứ ăn uống, một là dùng niềm vui của pháp, thứ hai là dùng niềm vui của thiền định. Có vô lượng A tăng kỳ ngàn vạn ức Na do tha các chúng Bồ Tát, được đại thần thông, bốn trí vô ngại, khéo giáo hóa chúng sinh. Chúng hàng Thanh Văn dù tính toán cũng không biết được số lượng, đều được đầy đủ sáu thần thông ba minh và tám giải thoát. Cơi nước Đức Phật đó, có vô lượng công đức trang nghiêm thành tựu như thế, kiếp tên là Bảo Minh, cơi nước đó tên là Thiện Tịnh, tuổi thọ của Đức Phật đó, vô lượng A tăng kỳ kiếp, pháp lưu lại ở đời rất lâu. Sau khi Đức Phật diệt độ, tạo dựng tháp bằng bảy báu, đầy khắp cơi nước đó. 

                  Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Các Tỳ Kheo lóng nghe

                  Đạo của Phật tử hành

                  V́ khéo học phương tiện

                  Không thể nghĩ bàn được.

                  Biết chúng ưa pháp nhỏ

                  Mà sợ nơi trí lớn

                  Cho nên các Bồ Tát

                  Làm Thanh Văn Duyên Giác.

                  Dùng vô số phương tiện

                  Độ các loài chúng sinh

                  Tự nói là Thanh Văn

                  Cách Phật đạo rất xa.

                  Độ thoát vô lượng chúng

                  Thảy đều được thành tựu

                  Tuy tiểu thừa giải đăi

                  Dần sẽ khiến thành Phật.

                  Trong ẩn hạnh Bồ Tát

                  Ngoài hiện là Thanh Văn

                  Ít muốn nhàm sinh tử

                  Thật tự tịnh cơi Phật.

                  Thị hiện có ba độc

                  Lại hiện tướng tà kiến

                  Đệ tử ta như thế

                  Phương tiện độ chúng sinh.

                  Nếu ta nói đầy đủ

                  Các thứ việc hóa hiện

                  Chúng sinh nghe như thế

                  Tâm bèn sinh nghi hoặc.

                  Nay Phú Lâu Na đây

                  Nơi ngàn ức Phật xưa

                  Siêng tu Bồ Tát đạo

                  Tuyên dương pháp chư Phật.

                  V́ cầu huệ vô thượng

                  Nên nơi chỗ chư Phật

                  Hiện ở trong đệ tử

                  Đa văn có trí huệ.

                  Thuyết pháp vô sở úy

                  Hay khiến chúng hoan hỉ

                  Chưa từng có mệt nhọc

                  Để trợ giúp Phật sự.

                  Đă được đại thần thông

                  Đủ bốn trí vô ngại

                  Biết các căn lợi độn

                  Thường nói pháp thanh tịnh.

                  Diễn xướng nghĩa như thế

                  Độ ngàn ức chúng sinh

                  Khiến trụ pháp đại thừa

                  Mà tự tịnh cơi Phật.

                  Vị lai cũng cúng dường

                  Vô lượng vô số Phật

                  Trợ giúp tuyên chánh pháp

                  Cũng tự tịnh cơi Phật.

                  Thường dùng các phương tiện

                  Thuyết pháp vô sở úy

                  Độ chúng không tính được

                  Thành tựu Nhất thiết trí.

                  Cúng dường các Như Lai

                  Hộ tŕ tạng pháp bảo

                  Sau đó được thành Phật

                  Hiệu là Phật Pháp Minh.

                  Nước đó tên Thiện Tịnh

                  Đất đai bằng bảy báu

                  Kiếp tên là Bảo Minh

                  Chúng Bồ Tát rất nhiều.

                  Có đến vô lượng ức

                  Đều có đại thần thông

                  Sức oai đức đầy đủ

                  Đầy dẫy trong nước đó.

                  Thanh Văn cũng vô số

                  Ba minh tám giải thoát

                  Được bốn trí vô ngại

                  Dùng họ để làm Tăng.

                  Các chúng sinh nước đó

                  Đều đă đoạn dâm dục

                  Chỉ biến hóa sinh ra

                  Thân đủ tướng trang nghiêm.

                  Ăn pháp hỉ thiền duyệt

                  Càng chẳng có nghĩ ăn

                  Chẳng có những người nữ

                  Cũng chẳng có đường ác.

                  Tỳ Kheo Phú Lâu Na

                  Công đức đều viên măn

                  Sẽ được tịnh độ đó

                  Chúng hiền Thánh rất đông.

                  Vô lượng việc như thế

                  Nay ta chỉ lược nói.

                   Bấy giờ, một ngh́n hai trăm vị A la hán tâm tự tại nghĩ như vầy: Chúng ta vui mừng được chưa từng có. Nếu được Đức Thế Tôn đều thọ kư, như các vị đệ tử lớn, th́ sung sướng lắm. Đức Phật biết tâm suy nghĩ của các vị đó, bèn nói với ngài Ma Ha Ca Diếp rằng: Một ngh́n hai trăm vị A la hán này, nay ta sẽ lần lượt thọ kư quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở trong chúng đây, đệ tử lớn của ta, Tỳ Kheo Kiều Trần Như sẽ cúng dường sáu vạn hai ngh́n ức Đức Phật, sau đó sẽ được thành Phật, hiệu là Phổ Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Năm trăm vị A la hán đó, Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Ca Lưu Đà Di, Ưu Đà Di, A Nậu Lâu Đà, Ly Bà Đa, Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, Châu Đà, Sa Già Đà .v.v... đều sẽ được quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều đồng một danh hiệu là Phổ Minh.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Tỳ Kheo Kiều Trần Như

                  Sẽ gặp vô lượng Phật

                  Qua A tăng kỳ kiếp

                  Mới thành Đẳng chánh giác.

                  Thường phóng đại quang minh

                  Đầy đủ các thần thông

                  Danh đồn khắp mười phương

                  Tất cả đều cung kính.

                  Thường nói đạo vô thượng

                  Nên hiệu là Phổ Minh

                  Cơi nước đó thanh tịnh

                  Bồ Tát đều dũng mănh.

                  Đều lên lầu các đẹp

                  Đến các nước mười phương

                  Dùng đồ cúng vô thượng

                  Cúng dường các Đức Phật.

                  Cúng dường như thế rồi

                  Trong tâm rất hoan hỉ

                  Chốc lát về bổn quốc

                  Có thần thông như thế.

                  Phật thọ sáu vạn kiếp

                  Chánh pháp trụ hơn thọ

                  Tượng pháp lại hơn chánh

                  Pháp diệt trời người lo.

                  Năm trăm Tỳ Kheo này

                  Lần lượt sẽ thành Phật

                  Đồng hiệu là Phổ Minh

                  Lần lượt thọ kư nhau.

                  Sau khi ta diệt độ

                  Vị đó sẽ thành Phật

                  Thế gian Phật đó độ

                  Cũng như ta ngày nay.

                  Cơi nước đó nghiêm tịnh

                  Và các sức thần thông

                  Chúng Bồ Tát Thanh Văn

                  Chánh pháp và tượng pháp.

                  Kiếp thọ mạng bao nhiêu

                  Đều đă nói ở trên

                  Ca Diếp ông đă biết

                  Năm trăm vị tự tại.

                  Ngoài các chúng Thanh Văn

                  Cũng sẽ lại như thế

                  Ai chẳng có ở đây

                  Ông nên v́ họ nói.

 

                  Bấy giờ, năm trăm vị A La Hán ở trước Đức Phật được thọ kư rồi, vui mừng hớn hở, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật, đảnh lễ dưới chân đức Phật, hối lỗi tư trách rằng: Đức Thế Tôn! Chúng con thường nghĩ như vầy: Tự cho rằng đă được diệt độ rốt ráo, nay mới biết là người chẳng có trí huệ. Tại sao? V́ chúng con đáng được trí huệ của đức Như Lai, mà tự cho rằng trí nhỏ là đủ.

                  Đức Thế Tôn! Ví như có người nọ, đến nhà bạn thân say rượu mà nằm, lúc đó bạn thân bận việc quan phải đi, bèn lấy hạt châu vô giá, buộc vào trong áo của gă say rồi bỏ đi. Gă đó tỉnh dậy cũng chẳng biết, đi lang thang đến nước khác, v́ ăn mặc nên gắng sức mà t́m cầu rất là khốn khổ, được chút ít bèn cho là đủ. 

                  Thời gian sau, người bạn thân lại thấy gă kia bèn nói rằng: Lạ thay anh này! Sao lại v́ ăn mặc mà đến nỗi này. Trước kia, ta muốn khiến cho anh được an lạc, tha hồ thọ hưởng năm dục. Vào ngày tháng năm đó, ta lấy hạt châu vô giá buộc vào trong áo của anh, mà đến bây giờ anh vẫn không biết, để phải cực khổ lo buồn t́m cầu tự sống, rất là ngu si vậy. Nay ông có thể dùng hạt châu báu đó, đổi lấy những đồ cần dùng, th́ sẽ được như ư, chẳng c̣n thiếu thốn. Phật cũng như thế, khi làm Bồ Tát th́ giáo hóa chúng con, khiến cho phát tâm Nhất thiết trí, mà chúng con bỏ quên không hay không biết. Tức được quả A la hán, mà tự cho là đă diệt độ. Khổ nhọc sinh sống được ít cho là đủ. Nguyện Nhất thiết trí vẫn c̣n chẳng mất.

                  Hôm nay Đức Thế Tôn giác ngộ chúng con, bèn bảo rằng: Này các Tỳ Kheo! Chỗ các ông được chẳng phải rốt ráo diệt độ. Từ lâu, ta đă khiến cho các ông trồng căn lành của Phật, dùng phương tiện nên thị hiện tướng Niết Bàn, mà các ông cho rằng thật được diệt độ. 

                  Đức Thế Tôn! Nay chúng con mới biết thật là Bồ Tát, được thọ kư Vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhờ nhân duyên đó, nên chúng con rất vui mừng được chưa từng có.  

                  Bấy giờ, Ngài A Nhă Kiều Trần Như muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Chúng con nghe thọ kư

                  Tiếng an ổn vô thượng

                  Vui mừng chưa từng có

                  Lễ vô lượng trí Phật.

                  Nay ở trước Thế Tôn

                  Tự sám hối lỗi lầm

                  Nơi vô lượng Phật bảo

                  Được chút phần Niết Bàn.

                  Như kẻ ngu vô trí

                  Bèn tự cho là đủ.

                  Ví như gă bần cùng

                  Đi đến nhà bạn thân

                  Nhà đó rất giàu có

                  Bày đủ cỗ tiệc ngon.

                  Lấy châu báu vô giá

                  Buộc chặt vào trong áo

                  Yên lặng mà bỏ đi

                  Gă nằm chẳng hay biết.

                  Sau gă đó thức dậy

                  Lang thang đến nước khác

                  Cầu ăn mặc tự sống

                  Sinh sống rất khốn khổ.

                  Được ít cho là đủ

                  Càng không muốn đồ tốt

                  Chẳng biết ở trong áo

                  Có châu báu vô giá.

                  Bạn thân cho hạt châu

                  Sau gặp lại gă nghèo

                  Khổ thiết trách gă rồi

                  Chỉ cho chỗ buộc châu.

                  Gă nghèo thấy châu rồi

                  Trong tâm rất vui mừng

                  Giàu có các của cải

                  Tha hồ hưởng năm dục.

                  Chúng con cũng như thế

                  Thế Tôn từ thuở xưa

                  Thường giáo hóa chúng con

                  Khiến trồng nguyện vô thượng.

                  V́ chúng con vô trí

                  Chẳng biết cũng chẳng hay

                  Được ít phần Niết Bàn

                  Cho đủ chẳng cầu nữa.

                  Nay Phật giác ngộ con

                  Nói chẳng thật diệt độ

                  Được Phật trí vô thượng

                  Đó mới là thật diệt.

                  Nay con nghe từ Phật

                  Thọ kư việc trang nghiêm

                  Và lần lược thọ kư

                  Khắp thân tâm vui mừng.

 

 

 

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Thọ Kư Cho Bậc Hữu Học Và Vô Học thứ Chín

  

 

                  Bấy giờ, Ngài A nan, La Hầu La nghĩ như vầy: Chúng ta ai nấy đều tự nghĩ rằng: Nếu được Đức Phật thọ kư cho, th́ chẳng sung sướng lắm sao! Bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến trước Đức Phật, đầu mặt lễ dưới chân đức Phật, đều bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Chúng con ở nơi đây cũng đáng có phần, chỉ có Đức Như Lai là chỗ nương tựa của chúng con, và chúng con là chỗ thấy biết của hàng trời, người, A tu la. A Nan thường làm thị giả, hộ tŕ tạng pháp, La Hầu La là con của Đức Phật. Nếu được thấy Đức Phật thọ kư quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác, th́ nguyện cầu của chúng con đă đầy đủ, nguyện vọng của đại chúng cũng viên măn. 

                  Bấy giờ, hai ngàn vị đệ tử Thanh Văn hữu học và vô học, đều từ chỗ ngồi đứng dậy, hở áo vai bên phải, đến trước Đức Phật, một ḷng chắp tay chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, cũng như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La, rồi đứng qua một bên.

                  Bấy giờ, Đức Phật bảo A Nan rằng: Ông ở đời vị lai sẽ thành Phật, hiệu là Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Sẽ cúng dường sáu mươi hai ức các Đức Phật, hộ tŕ tạng pháp, sau đó sẽ được quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giáo hóa hai mươi ngàn vạn ức các vị Bồ Tát, nhiều như số cát sông Hằng, khiến cho thành tựu Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nước đó tên là Thường Lập Thắng Phan, cơi đó thanh tịnh, đất bằng lưu ly, kiếp tên là Diệu Âm Biến Măn. Đức Phật đó sống lâu vô lượng ngh́n vạn ức A tăng kỳ kiếp. Nếu có người ở trong ngh́n vạn ức A tăng kỳ kiếp, tính toán cũng chẳng biết được. Chánh pháp lưu lại ở đời gấp bội số thọ mạng. Tượng pháp lưu lại ở đời, lại gấp bội chánh pháp.

                   A Nan! Đức Phật Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương đó, được vô lượng ngh́n vạn ức các Đức Phật Như Lai, nhiều như số cát sông Hằng, trong mười phương đều khen ngợi, tán thán công đức.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Nay ta trong Tăng nói

                  A Nan người tŕ pháp

                  Sẽ cúng dường chư Phật

                  Sau sẽ thành chánh giác.

                  Hiệu là Phật Sơn Hải

                  Tuệ Tự Tại Thông Vương

                  Cơi nước đó thanh tịnh

                  Tên Thường Lập Thắng Phan.

                  Giáo hóa các Bồ Tát

                  Nhiều như cát sông Hằng

                  Phật có oai đức lớn

                  Danh đồn khắp mười phương.

                  Sống lâu vô số kiếp

                  Thương xót độ chúng sinh

                  Chánh pháp bội tuổi thọ

                  Tượng pháp bội chánh pháp.

                  Vô số các chúng sinh

                  Nhiều như cát sông Hằng

                  Ở trong Phật pháp đó

                  Trồng nhân duyên Phật đạo.

                   Bấy giờ, tám ngh́n người mới phát tâm Bồ Tát ở trong chúng hội, đều nghĩ như vầy: Chúng ta c̣n chưa nghe các vị đại Bồ Tát được thọ kư như thế. Có nhân duyên ǵ, mà các hàng Thanh Văn được thọ kư như thế?

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ Tát đó, bèn nói rằng: Các thiện nam tử! Ta và A Nan ở chỗ Đức Phật Không Vương, cùng nhau phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường thích đa văn, ta thường siêng năng tinh tấn, cho nên ta đă sớm thành Vô thượng chánh đẳng chánh giác, c̣n A Nan hộ tŕ pháp của ta, cũng sẽ hộ tŕ tạng pháp của các Đức Phật ở đời vị lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát. Do bổn nguyện xưa như thế, nên hôm nay được thọ kư. A Nan ở trước Đức Phật được nghe Đức Phật thọ kư, và cơi nước trang nghiêm, nguyện cầu đă đầy đủ, trong tâm rất vui mừng được chưa từng có, lập tức, nghĩ nhớ lại tạng pháp của vô lượng ngh́n vạn ức các Đức Phật trong quá khứ, thông đạt vô ngại, như hôm nay đă nghe, cũng nhớ biết nguyện xưa.

                   Bấy giờ, Ngài A Nan nói ra bài kệ rằng:

                   Thế Tôn rất hi hữu

                  Khiến con nhớ quá khứ

                  Vô lượng các Phật pháp

                  Như pháp nay đă nghe.

                  Nay con chẳng c̣n nghi

                  An trụ nơi Phật đạo

                  Phương tiện làm thị giả

                  Hộ tŕ các Phật pháp.

                   Bấy giờ, Đức Phật bảo La Hầu La: Ông ở đời vị lai sẽ thành Phật, hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Sẽ cúng dường các Đức Phật Như Lai, nhiều như số hạt bụi của mười thế giới. Thường làm trưởng tử của các Đức Phật, giống như hôm nay vậy. Cơi nước của Đức Phật Đạo Thất Bảo Hoa đó, rất trang nghiêm. Số kiếp tuổi thọ, giáo hóa đệ tử, chánh pháp tượng pháp, cũng giống như Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai không khác, cũng làm trưởng tử cho Đức Phật đó, sau đó sẽ thành Vô thượng chánh đẳng chánh giác.  

                  Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: 

                  Khi ta làm thái tử

                  La Hầu làm trưởng tử

                  Nay ta thành Phật đạo

                  Thọ pháp làm pháp tử.

                  Ở trong đời vị lai

                  Thấy vô lượng Đức Phật

                  Làm trưởng tử chư Phật

                  Một ḷng cầu Phật đạo.

                  Mật hạnh của La Hầu

                  Chỉ ta mới biết được

                  Nay làm trưởng tử ta

                  Thị hiện các chúng sinh.

                  Vô lượng ức ngh́n vạn

                  Công đức không thể lường

                  An trụ nơi Phật pháp

                  V́ cầu đạo vô thượng.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn thấy bậc hữu học và vô học hai ngh́n người, tâm ư nhu ḥa, thanh tịnh vắng lặng, một ḷng nh́n Đức Phật.

                   Đức Phật bảo Ngài A Nan: Ông có thấy bậc hữu học và vô học hai ngh́n người đây chăng?

                  - Dạ con đă thấy.

                  - Này A Nan! Những người đó, sẽ cúng dường các Đức Phật Như Lai, nhiều như số hạt bụi của năm mươi thế giới, cung kính tôn trọng, hộ tŕ tạng pháp, sau đó đồng thời sẽ được thành Phật, trong cơi nước mười phương, đều đồng một danh hiệu là Bảo Tướng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Tuổi thọ một kiếp, cơi nước trang nghiêm, hàng Thanh Văn Bồ Tát, chánh pháp tượng pháp, thảy đều đồng nhau.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

                  Hai ngh́n Thanh Văn này

                  Nay ở trước mặt ta

                  Thảy đều được thọ kư

                  Vị lai sẽ thành Phật.

                  Cúng dường các Đức Phật

                  Như đă nói ở trên

                  Hộ tŕ các tạng pháp

                  Sau sẽ thành chánh giác.

                  Trong cơi nước mười phương

                  Đều đồng một danh hiệu

                  Đều cùng ngồi đạo tràng

                  Chứng đắc quả vô thượng.

                  Đồng hiệu là Bảo Tướng

                  Cơi nước và đệ tử

                  Chánh pháp với tượng pháp

                  Đều đồng chẳng khác biệt.

                  Đều dùng các thần thông

                  Độ chúng sinh mười phương

                  Danh đồn khắp hết thảy

                  Dần dần vào Niết Bàn.

                   Bấy giờ, bậc hữu học và vô học hai ngh́n người nghe Đức Phật thọ kư, đều vui mừng hớn hở, bèn nói kệ rằng:

                  Thế Tôn đèn huệ sáng

                  Chúng con nghe thọ kư

                  Tâm vui mừng tràn đầy

                  Như được rưới cam lồ.

 

 

 

 

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Pháp Sư thứ Mười 

 

                  Bấy giờ, Đức Thế Tôn v́ Bồ Tát Dược Vương, mà bảo tám vạn Đại sĩ rằng: Dược Vương! Ông thấy đó, trong đại chúng vô lượng chư Thiên, Long vương, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người, và chẳng phải người, và hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, kẻ cầu Thanh Văn, kẻ cầu Bích Chi Phật, kẻ cầu Phật đạo, các loài như thế, đều ở trước Phật, nghe một câu, một bài kệ Kinh Pháp Hoa, cho đến một niệm tùy hỉ, ta đều thọ kư cho họ, sẽ được quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

                  Đức Phật bảo Dược Vương: Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nào, dù chỉ nghe được một câu, một bài kệ của Kinh Pháp Hoa, mà sinh một niệm tùy hỉ, th́ ta cũng thọ kư Vô thượng chánh đẳng chánh giác cho người đó. Nếu lại có người: Thọ tŕ, đọc tụng, giải thích, diễn nói, biên chép, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù chỉ một bài kệ, mà ở nơi kinh này, cung kính xem như Phật. Cúng dường các thứ hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, âm nhạc, cho đến chắp tay cung kính.

                  Dược Vương nên biết! Những người đó, tức đă từng cúng dường mười vạn ức các Đức Phật, ở chỗ các Đức Phật thành tựu nguyện lớn, v́ thương xót chúng sinh, nên sinh vào thế gian này.

                   Dược Vương! Nếu có người hỏi: Những chúng sinh nào ở đời vị lai sẽ được thành Phật? Th́ nên chỉ những người đó ở đời vị lai, tất sẽ được thành Phật. Tại sao? Nếu người thiện nam, người thiện nữ, thọ tŕ đọc tụng giải thích nói Kinh Pháp Hoa, dù chỉ một câu, hoặc dùng các thứ: Hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, âm nhạc, để cúng dường kinh quyển, chắp tay cung kính, th́ người đó, là chỗ đáng chiêm ngưỡng tôn thờ của tất cả thế gian, nên đem đồ cúng dường Như Lai, mà cúng dường cho người đó. Nên biết người đó là đại Bồ Tát, thành tựu Vô thượng chánh đẳng chánh giác, thương xót chúng sinh mà nguyện sinh vào thế gian này, để rộng nói phân biệt Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hà huống là người hay thọ tŕ, và dùng các thứ cúng dường.

                   Dược vương! Nên biết người đó, tự xả bỏ nghiệp báo thanh tịnh, sau khi ta diệt độ, v́ thương xót chúng sinh, mà sinh vào đời ác, để rộng nói kinh này. Sau khi ta diệt độ, nếu người thiện nam, người thiện nữ, hay riêng v́ một người nói Kinh Pháp Hoa, cho dù một câu, nên biết người đó, là sứ giả của Như Lai, được Như Lai sai khiến, làm việc của Như Lai, hà huống ở trong đại chúng rộng v́ người nói.

                   Dược Vương! Nếu có kẻ ác dùng tâm bất thiện, ở trong một kiếp hiện thân ở trước Phật, thường hủy báng mắng chưởi Phật, tội của người đó c̣n nhẹ. Nếu có người, dùng lời ác hủy báng mắng chưởi người tại gia, hoặc xuất gia, đọc tụng Kinh Pháp Hoa, th́ tội đó nặng hơn.

                  Dược Vương! Nếu có người hay tŕ tụng Kinh Pháp Hoa, th́ nên biết người đó, dùng sự trang nghiêm của Phật, mà tự trang nghiêm cho ḿnh, tức được mang vác trên vai của Như Lai, người đó đến đâu, đều nên hướng người đó làm lễ. Một ḷng chắp tay, cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi, dùng hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, cỗ tiệc, tấu các âm nhạc, đem đồ tối thượng trong thế gian, để cúng dường người đó. Nên dùng hoa báu cơi trời rải lên thân người đó, v́ người đó là báu tụ trên trời, nên cúng dường như thế. Tại sao? V́ người đó ưa thích thuyết pháp, khiến cho người nghe trong chốc lát, liền được rốt ráo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Nếu muốn trụ Phật đạo

                  Thành tựu trí tự nhiên

                  Luôn siêng năng cúng dường

                  Người thọ tŕ Pháp Hoa.

                  Có người muốn mau được

                  Nhất thiết chủng trí huệ

                  Nên thọ tŕ kinh này

                  Và cúng dường người tŕ.

                  Nếu có người thọ tŕ

                  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

                  Đó là sứ của Phật

                  Thương xót các chúng sinh.

                  Những người hay thọ tŕ

                  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

                  Xả bỏ cơi thanh tịnh

                  Thương chúng sinh vào đời.

                  Nên biết người như thế

                  Chỗ muốn sinh tự tại

                  Ở trong đời ác này

                  Rộng nói pháp vô thượng.

                  Nên dùng hương hoa trời

                  Và y báu cơi trời

                  Diệu báu tụ trên trời

                  Cúng dường người thuyết pháp.

                  Đời ác sau ta diệt

                  Người hay tŕ kinh này

                  Nên chắp tay kính lễ

                  Như cúng dường Thế Tôn.

                  Bày tiệc ngon thượng hạng

                  Và các thứ y phục

                  Cúng dường Phật tử đó

                  Mong được chốc lát nghe.

                  Nếu người ở đời sau

                  Hay thọ tŕ kinh này

                  Ta phái họ trong đời

                  Làm việc của Như Lai.

                  Nếu ở trong một kiếp

                  Thường ôm ḷng bất thiện

                  Nổi giận mà mắng Phật

                  Mắc vô lượng tội nặng.

                  Nếu có người tŕ tụng

                  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

                  Chốc lát dùng lời mắng

                  Tội này lại hơn kia.

                  Có người cầu Phật đạo

                  Mà ở trong một kiếp

                  Chắp tay ở trước ta

                  Dùng vô số kệ khen.

                  Do v́ khen ngợi Phật

                  Được vô lượng công đức

                  Khen tốt người tŕ kinh

                  Phước này lại hơn kia.

                  Trong tám vạn ức kiếp

                  Dùng sắc thanh diệu nhất

                  Cùng với hương vị xúc

                  Cúng dường người tŕ kinh.

                  Cúng dường như thế rồi

                  Nếu chốc lát được nghe

                  Th́ nên tự vui mừng

                  Nay ta được lợi lớn.

                  Dược Vương! Nay bảo ông

                  Các kinh của ta nói

                  Mà ở trong các kinh

                  Pháp Hoa là bậc nhất.

 

                  Bấy giờ, Đức Phật lại bảo đại Bồ Tát Dược Vương rằng: Kinh điển của ta nói vô lượng ngàn vạn ức, đă nói nay nói và sẽ nói, mà ở trong các kinh đó, th́ Kinh Pháp Hoa khó tin khó hiểu nhất.

                  Dược Vương! Kinh này là tạng bí yếu của chư Phật, không thể phân chia vọng trao cho người, là kinh được các đức Phật giữ ǵn bảo hộ. Từ xưa đến nay chưa từng bày nói, mà kinh này lúc Như Lai c̣n hiện tại, đă có nhiều kẻ oán ghét, huống chi sau khi Như Lai diệt độ.

                   Dược Vương nên biết! Sau khi Như Lai diệt độ, ai hay biên chép thọ tŕ đọc tụng cúng dường, v́ người khác nói bộ kinh này, th́ được Đức Như Lai lấy y trùm cho, lại được các Đức Phật ở phương khác hộ niệm cho, người đó có sức tin lớn và sức chí nguyện, các sức căn lành. Nên biết người đó, cùng với Đức Như Lai ở chung, được Đức Như Lai lấy tay rờ đầu người đó.

                   Dược Vương! Bất cứ nơi chốn nào, hoặc có người nói, đọc tụng, biên chép, hoặc có quyển kinh này ở đó, th́ nên xây dựng tháp bảy báu cho thật cao rộng trang nghiêm, không cần an trí xá lợi nữa. Tại sao? V́ trong đó đă có toàn thân của Như Lai. Tháp đó nên dùng tất cả các hoa, hương, anh lạc, lọng lụa, tràng phan, âm nhạc, ca xướng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi. Nếu có ai thấy được tháp này, mà lễ bái cúng dường, th́ nên biết những người đó, đều gần Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

                   Dược Vương! Có nhiều người tại gia, hoặc xuất gia, thực hành Bồ Tát đạo, nếu không thể thấy nghe được người đọc tụng biên chép thọ tŕ cúng dường Kinh Pháp Hoa này, th́ nên biết người đó, chưa khéo hành Bồ Tát đạo. Nếu có người nghe kinh điển này, th́ mới khéo thực hành Bồ Tát đạo. Nếu có chúng sinh cầu Phật đạo, nếu thấy hoặc nghe được Kinh Pháp Hoa này, người đó nghe rồi, tin hiểu thọ tŕ, nên biết người đó, gần quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

                  Dược Vương! Ví như có người khát nước, ở nơi vùng cao nguyên đào khoét t́m nước, thấy đất c̣n khô, biết nước c̣n xa, cố gắng đào không ngừng, bèn thấy đất ướt, dần dần đến bùn, tâm người đó biết chắc sắp tới nước. Bồ Tát cũng lại như thế, nếu chưa nghe chưa hiểu, chưa thể tu tập Kinh Pháp Hoa này, th́ cách quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác c̣n xa. Nếu được nghe hiểu suy nghĩ tu tập, th́ biết được gần quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao? V́ tất cả Bồ Tát chứng Vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều thuộc nơi kinh này. Kinh này khai mở môn phương tiện, mở bày tướng chân thật. Tạng Kinh Pháp Hoa này sâu xa vững chắc, chẳng ai đến được. Nay Phật v́ giáo hóa thành tựu Bồ Tát mà mở bày.

                   Dược Vương ! Nếu có Bồ Tát nghe Kinh Pháp Hoa này, mà kinh hăi hoài nghi sợ sệt, th́ nên biết người đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng Thanh Văn nghe kinh này, mà kinh hăi hoài nghi sợ sệt, th́ nên biết người đó là kẻ tăng thượng mạn.

                  Dược Vương! Nếu có người thiện nam, người nữ nào, sau khi Như Lai diệt độ, muốn v́ bốn chúng nói Kinh Pháp Hoa này, th́ người thiện nam, thiện nữ đó, phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi ṭa Như Lai, rồi mới nên v́ bốn chúng rộng nói kinh này. Nhà Như Lai là có tâm đại từ bi đối với tất cả chúng sinh. Y Như Lai là tâm nhu ḥa nhẫn nhục. Ṭa Như Lai là tất cả các pháp không. An trụ ở trong đó, rồi sau đó dùng tâm không giải đăi, mà v́ các Bồ Tát và bốn chúng, rộng nói Kinh Pháp Hoa này. 

                  Dược Vương! Ta ở nơi nước khác, sai người biến hóa đến để nghe pháp, và cũng sai Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đến nghe người đó nói pháp. Những người biến hóa đó, nghe pháp tin nhận, tùy thuận chẳng nghịch. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, th́ ta rộng sai trời, rồng, quỷ thần, Càn thát bà, A tu la, đến để nghe nói pháp. Tuy ta ở nước khác, nhưng luôn luôn khiến cho người nói pháp, được thấy thân ta. Nếu ở nơi kinh này, quên mất câu kinh văn, th́ ta sẽ v́ người đó nói, khiến cho được đầy đủ.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: 

 

                  Muốn ĺa sự giải đăi

                  Hăy nên nghe kinh này

                  Kinh rất khó được nghe

                  Tin nhận được cũng khó.

                  Như người khát t́m nước

                  Đào khoét nơi cao nguyên

                  Do thấy đất c̣n khô

                  Biết rằng nước c̣n xa

                  Dần thấy đất bùn ướt

                  Biết chắc chắn gần nước.

                  Dược Vương ông nên biết!

                  Tất cả những người đó

                  Không nghe Kinh Pháp Hoa

                  Cách trí Phật rất xa.

                  Nếu nghe sâu kinh này

                  Chắc rơ pháp Thanh Văn

                  Là vua trong các kinh

                  Nghe rồi suy gẫm kỹ.

                  Nên biết những người đó

                  Gần kề trí huệ Phật.

                  Nếu người nói kinh này

                  Nên vào nhà Như Lai

                  Mặc y của Như Lai

                  Ngồi ṭa của Như Lai.

                  Trong chúng chẳng sợ sệt

                  Rộng v́ phân biệt nói

                  Đại từ bi làm nhà

                  Y nhu ḥa nhẫn nhục.

                  Các pháp không làm ṭa

                  Nơi đó v́ nói pháp

                  Nếu khi nói kinh này

                  Có người ác khẩu mắng.

                  Như đao gậy gói đá

                  V́ nhớ Phật nên nhẫn.

                  Ta ngàn vạn ức cơi

                  Hiện thân tịnh kiên cố

                  Nơi vô lượng ức kiếp

                  V́ chúng sinh nói pháp.

                  Nếu sau ta diệt độ

                  Người nói được kinh này

                  Ta sai hóa bốn chúng

                  Tỳ Kheo Tỳ Kheo ni.

                  Và cư sĩ nam nữ

                  Cúng dường pháp sư đó

                  Dẫn đạo các chúng sinh

                  Tập hợp khiến nghe pháp.

                  Nếu có kẻ ác hại

                  Dùng đao gậy ngói đá

                  Th́ ta sai hóa nhân

                  Để bảo hộ người đó.

                  Nếu người đó nói pháp

                  Một ḿnh nơi chỗ vắng

                  Vắng vẻ chẳng người nghe

                  Đọc tụng kinh điển này.

                  Bấy giờ ta sẽ hiện

                  Thân thanh tịnh quang minh

                  Nếu quên mất chương câu

                  V́ nói khiến thông lợi.

                  Nếu người đủ đức hạnh

                  Hoặc v́ bốn chúng nói

                  Nơi vắng đọc tụng kinh

                  Đều được thấy thân ta.

                  Nếu người nơi chỗ vắng

                  Ta sai trời long vương

                  Dạ xoa quỷ thần thảy

                  Để làm chúng nghe pháp.

                  Người đó thích nói pháp

                  Phân biệt chẳng quái ngại

                  V́ chư Phật hộ niệm

                  Hay khiến đại chúng vui.

                  Nếu gần gũi pháp sư

                  Mau được Bồ Tát đạo

                  Tùy thuận thầy đó học

                  Được thấy Hằng sa Phật.

 

 

 

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Thấy Bảo Tháp thứ Mười Một 

 

                  Bấy giờ, ở trước Đức Phật, có tháp bảy báu cao năm trăm do tuần, bề ngang rộng hai trăm năm mươi do tuần, từ dưới đất vọt lên, trụ ở trong hư không, đủ thứ các báu vật nghiêm sức rất trang nghiêm. Có năm ngàn lan can, ngàn vạn pḥng ốc, vô số tràng phan, dùng để nghiêm sức, chuỗi báu rũ xuống, hàng vạn ức linh báu treo trên tháp, bốn mặt đều tỏa ra hương thơm đa ma la bạt chiên đàn, xông khắp thế giới. Các phan lọng đều dùng vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mă năo, trân châu, mai khôi, bảy báu, hợp lại tạo thành, cao đến cung trời Tứ Thiên Vương. Trời Đao Lợi mưa xuống hoa trời mạn đà la, để cúng dường bảo tháp. Ngoài ra, các trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người, chẳng phải người, cả thảy ngàn vạn ức chúng, đều đem tất cả hoa, hương, anh lạc, phan lọng, âm nhạc, cúng dường bảo tháp, cung kính tôn trọng khen ngợi.

                  Bấy giờ, trong bảo tháp vang ra âm thanh lớn khen rằng: Lành thay, lành thay! Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, hay dùng đại trí huệ b́nh đẳng, để giáo hóa pháp của Bồ Tát, được Phật hộ niệm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà v́ đại chúng nói. Như thế, như thế! Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, như lời của Ngài nói, đều là chân thật.

                  Bấy giờ, bốn chúng đều thấy bảo tháp lớn trụ ở trong hư không, lại nghe trong tháp vang ra âm thanh, thảy đều được pháp hỉ, lạ chưa từng có, từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay, rồi đứng về một bên.

                   Bấy giờ, có đại Bồ Tát tên là Đại Nhạo Thuyết, biết được chỗ nghi ngờ ở trong tâm của tất cả thế gian trời người A tu la, bèn bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! V́ nhân duyên ǵ, mà có bảo tháp này từ dưới đất vọt lên, và ở trong đó lại phát ra âm thanh?

                   Bấy giờ, Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết: Trong bảo tháp này có toàn thân của Như Lai, thuở quá khứ về phương đông, qua vô lượng ngàn vạn ức A tăng kỳ thế giới, có cơi nước tên là Bảo Tịnh. Trong cơi nước đó, có đức Phật hiệu là Đa Bảo. Đức Phật đó, khi hành Bồ Tát đạo, có phát thệ nguyện lớn rằng: Nếu ta thành Phật, sau khi diệt độ, trong cơi nước mười phương, nơi nào có nói Kinh Pháp Hoa, th́ tháp miếu của ta v́ nghe kinh này, mà vọt lên hiện ra ở trước, để làm chứng minh, khen ngợi nói: Lành thay!

                  Đức Phật đó thành đạo rồi, khi diệt độ, ở trong đại chúng trời người, bảo các Tỳ Kheo rằng: Sau khi ta diệt độ, ai muốn cúng dường toàn thân của ta, th́ nên xây một ngôi tháp lớn. Phật sẽ dùng thần thông nguyện lực, khắp nơi trong mười phương thế giới, nếu chỗ nào có nói Kinh Pháp Hoa, th́ bảo tháp đó đều vọt lên ở trước. Toàn thân ở trong bảo tháp khen ngợi nói: Lành thay, lành thay!

                  Đại Nhạo Thuyết! Nay tháp của Đức Đa Bảo Như Lai, v́ nghe nói Kinh Pháp Hoa, nên từ dưới đất vọt lên, khen ngợi nói: Lành thay, lành thay!

                   Bấy giờ, Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết nhờ thần lực của Như Lai, nên bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Chúng con xin muốn được thấy thân của Đức Phật đó.

                   Đức Phật bảo đại Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết: Đức Phật Đa Bảo đó, có nguyện sâu nặng rằng: Nếu bảo tháp của ta, v́ nghe Kinh Pháp Hoa, mà hiện ra ở trước các Đức Phật. Nếu có bốn chúng muốn thấy thân của ta, th́ Đức Phật đó, phân thân các Đức Phật thuyết pháp trong mười phương thế giới, phải tụ hết lại một chỗ, sau đó thân của ta mới xuất hiện vậy.

                  Đại Nhạo Thuyết! Phân thân các Đức Phật của ta, đang thuyết pháp trong mười phương thế giới, nay sẽ tụ lại hết. 

                  Đại Nhạo Thuyết bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Chúng con cũng muốn thấy phân thân các Đức Phật của Đức Thế Tôn, để lễ lạy cúng dường. 

                  Bấy giờ, Đức Phật phóng luồng hào quang trắng chiếu phương đông, năm trăm vạn ức Na do tha Hằng hà sa cơi nước chư Phật, các cơi nước đó, đều dùng pha lê làm đất, cây báu, y báu, dùng để trang nghiêm. Có vô số ngàn vạn ức Bồ Tát đầy khắp trong cơi nước đó, màng báu lưới báu giăng che khắp ở phía trên. Các Đức Phật cơi nước đó, dùng âm thanh lớn vi diệu để nói các pháp, và thấy vô lượng ngàn vạn ức Bồ Tát, đầy khắp các cơi nước, v́ chúng sinh mà nói pháp. 

                  Phương nam tây bắc tứ duy thượng hạ, chỗ nào tướng hào quang trắng chiếu đến, cũng lại như thế. 

                  Bấy giờ, mười phương chư Phật đều nói với chúng Bồ Tát rằng: Thiện nam tử! Hôm nay ta đến thế giới Ta Bà, chỗ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cúng dường bảo tháp của Đức Đa Bảo Như Lai.

                   Bấy giờ, thế giới Ta Bà lập tức biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báu trang nghiêm, dây bằng vàng giăng bày tám ngă đường, chẳng có các tụ lạc thôn xóm, thành ấp biển cả sông ng̣i núi rừng ao đầm. Đốt hương báu lớn, dùng hoa mạn đà la rải khắp trên mặt đất, lại dùng lưới báu và màn lụa giăng che, phía trên treo các linh báu, chỉ vang ra ở trong chúng hội, dời các trời người để ở cơi khác.

                   Bấy giờ, các Đức Phật, mỗi vị đều đem theo một vị đại Bồ Tát, dùng làm thị giả, đến thế giới Ta Bà, đều đến dưới cây báu. Mỗi cây báu cao năm trăm do tuần, cành lá hoa quả thứ lớp trang nghiêm. Dưới các cây báu, đều có toà sư tử cao năm do tuần, cũng dùng các thứ báu để nghiêm sức.  

                  Bấy giờ, các Đức Phật đều ngồi kiết già trên ṭa sư tử đó, triển chuyển như thế đầy khắp ba ngàn đại thiên thế giới, mà phân thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong một phương, vẫn c̣n chưa hết.

                  Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca v́ muốn dung chứa hết thảy phân thân các hóa Phật, nên tám phương kia, mỗi phương đều biến ra hai trăm vạn ức Na do tha cơi nước, thảy đều thanh tịnh, chẳng có địa ngục ngă quỷ súc sinh và A tu la, lại dời các trời người để ở cơi khác. Những cơi nước biến hóa ra, cũng dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm. Cây cao năm trăm do tuần, cành lá hoa quả, thứ lớp trang nghiêm, dưới cây đều có ṭa báu sư tử, cao năm do tuần, đủ các thứ báu dùng làm nghiêm sức. Cũng không có biển cả sông ng̣i, và núi Mục chân lân đà, núi Đại mục chân lân đà, núi Thiết vi, núi Đại thiết vi, núi Tu di, các núi chúa .v.v... thảy đều làm một cơi nước Phật, đất báu bằng phẳng, các báu xen nhau làm màn giăng che khắp ở phía trên, lại treo các phan lọng, đốt hương báu lớn. Các hoa báu cơi trời rải khắp trên mặt đất. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni v́ các Đức Phật phân thân có chỗ ngồi, nên tám phương kia, mỗi phương lại biến ra hai trăm vạn ức Na do tha cơi nước, thảy đều khiến cho thanh tịnh, chẳng có địa ngục ngạ quỷ súc sinh và A tu la. Lại dời các trời người để ở cơi khác. Những cơi nước biến hóa ra, cũng dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm. Cây cao năm trăm do tuần, cành lá hoa quả thứ lớp trang nghiêm. Dưới cây đều có ṭa báu sư tử, cao năm do tuần, cũng dùng các thứ báu nghiêm sức tốt đẹp. Cũng không có biển cả sông ng̣i, và núi Mục chân lân đà, núi Đại mục chân lân đà, núi Thiết vi, núi Đại thiết vi, núi Tu di, các núi chúa thảy, thông làm một cơi Phật. Đất báu bằng phẳng, các thứ báu xen nhau làm thành màn, giăng che phủ khắp ở phía trên, lại treo các phan lọng, đốt hương báu lớn, các thứ hoa báu cơi trời rải đầy khắp mặt đất.

                  Bấy giờ, các Đức Phật phân thân của Phật Thích Ca Mâu Ni ở phương đông, trong trăm vạn ức Na do tha cơi nước, mỗi vị đang thuyết pháp ở cơi đó, đều tụ tập lại. Như thế lần lượt các Đức Phật trong mười phương, cũng đều tụ tập lại ngồi ở tại tám phương.

                   Bấy giờ, tại mỗi phương đều có bốn trăm vạn ức Na do tha cơi nước, các Đức Phật Như Lai đều đầy khắp trong đó.

                   Bấy giờ, các Đức Phật đều ngồi trên ṭa sư tử dưới cây báu, rồi sai thị giả đến thưa hỏi Đức Phật Thích Ca, và đều đưa cho một bó hoa báu, mà dặn ḍ rằng: Thiện nam tử! Ngươi hăy đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ của Phật Thích Ca Mâu Ni, theo như lời của ta nói rằng: Đức Thế Tôn ít bệnh, ít khổ năo, sức khỏe an vui chăng? Các chúng Bồ Tát Thanh Văn đều an ổn chăng? Dùng hoa báu này rải lên cúng dường Đức Phật, rồi bạch rằng: Đức Phật đó cũng muốn mở bảo tháp này, các Đức Phật sai sứ đến cũng lại như thế.

                   Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy tất cả chư Phật phân thân, đều đă tụ lại, đều ngồi trên ṭa sư tử, đều nghe các Đức Phật cùng muốn mở bảo tháp. Bèn từ ṭa đứng dậy, trụ ở trong hư không, tất cả bốn chúng đều đứng dậy, chắp tay một ḷng nh́n Phật.

                   Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng tay phải, mở cửa tháp bảy báu vang ra âm thanh lớn, như tháo chốt mở cửa thành lớn.

                  Bấy giờ, tất cả đại chúng trong pháp hội, đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai, ngồi trên ṭa sư tử trong bảo tháp, toàn thân không tán hoại, như nhập thiền định. Lại nghe Đức Đa Bảo Như Lai nói: Lành thay, lành thay! Phật Thích Ca Mâu Ni, xin hăy mau nói Kinh Pháp Hoa, ta v́ nghe kinh này mà đến đây.

                  Bấy giờ, bốn chúng thấy Phật đă diệt độ trong quá khứ, vô lượng ngàn vạn ức kiếp nói lời như thế, khen chưa từng có. Đại chúng đều đem hoa báu cơi trời, tụ lại rải lên trên Đức Phật Đa Bảo, và Phật Thích Ca Mâu Ni.

                  Bấy giờ, Đức Phật Đa Bảo ở trong bảo tháp, chia nửa ṭa ngồi cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nói rằng: Phật Thích Ca Mâu Ni, hăy lên ngồi trên ṭa này. Tức thời, Phật Thích Ca Mâu Ni vào trong bảo tháp đó, ngồi kiết già trên nửa ṭa đó.

                   Bấy giờ, đại chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi kiết già trên ṭa sư tử trong tháp bảy báu, ai nấy đều nghĩ: Đức Phật ngồi quá cao xa, xin nguyện Đức Như Lai dùng sức thần thông, khiến cho tất cả chúng con đều đến trong hư không.  

                  Tức thời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng sức thần thông, tiếp các đại chúng đều đến trong hư không, dùng âm thanh lớn bảo khắp bốn chúng: Ai có thể ở cơi Ta Bà này, mà rộng nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, th́ nay chính là phải thời. Như Lai chẳng bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn, Phật muốn đem Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, phó chúc cho mọi người.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Thánh chúa Thế Tôn

                  Tuy diệt độ lâu

                  Ở trong bảo tháp

                  C̣n v́ pháp đến.

                  Các ngươi thế nào

                  Chẳng siêng v́ pháp!

                  Phật đó diệt độ

                  Vô lượng số kiếp

                  Khắp nơi nghe pháp

                  V́ khó được gặp.

                  Nguyện xưa Phật đó

                  Sau khi ta diệt

                  Đến khắp mọi nơi

                  Thường v́ nghe pháp.

                  Ta lại phân thân

                  Vô lượng chư Phật

                  Như cát sông Hằng

                  Đến muốn nghe pháp.

                  Và thấy Đa Bảo

                  Như Lai diệt độ

                  Đều bỏ cơi nước

                  Và chúng đệ tử.

                  Trời người rồng thần

                  Các sự cúng dường

                  Khiến pháp trụ lâu

                  Nên đến nơi này.

                  V́ chư Phật ngồi

                  Mà dùng thần thông

                  Dời vô lượng chúng

                  Khiến nước thanh tịnh.

                  Mỗi mỗi vị Phật

                  Đến dưới cây báu

                  Như đất thanh tịnh

                  Hoa sen trang nghiêm.

                  Phật ngồi ở trên

                  Ṭa báu sư tử

                  Dưới các cây báu

                  Quang minh nghiêm sức.

                  Như trong đêm tối

                  Đốt đuốt lửa lớn.

                  Thân tỏa hương thơm

                  Khắp mười phương cơi.

                  Chúng sinh ngửi được

                  Thảy đều vui mừng

                  Ví như gió lớn

                  Thổi nhánh cây nhỏ.

                  Do phương tiện đó

                  Khiến pháp trụ lâu.

                  Bảo các đại chúng:

                  Ta diệt độ rồi.

                  Ai hay thọ tŕ

                  Đọc nói kinh này

                  Nay ở trước Phật

                  Tự phát thệ nguyện.

                  Phật Đa Bảo đó

                  Tuy diệt độ lâu.

                  Nhờ thệ nguyện lớn

                  Mà sư tử hống

                  Đa Bảo Như Lai

                  Cùng với thân ta.

                  Tụ tập hóa Phật

                  Sẽ biết ư đó.

                  Các Phật tử thảy

                  Ai hay hộ pháp.

                  Nên phát nguyện lớn

                  Khiến pháp trụ lâu

                  Có người hộ tŕ

                  Kinh Pháp Hoa này.

                  Tức là cúng dường

                  Ta và Đa Bảo.

                  Phật Đa Bảo đó

                  Trụ trong bảo tháp.

                  Thường du mười phương

                  Để v́ kinh này

                  Cũng lại cúng dường

                  Các hóa Phật đến.

                  Trang nghiêm quang sức

                  Tất cả thế giới

                  Nếu nói kinh này

                  Tức là thấy ta.

                  Đa Bảo Như Lai

                  Và các hóa Phật.

                  Các thiện nam tử!

                  Hăy suy nghĩ kỹ.

                  Đây là việc khó

                  Nên phát nguyện lớn

                  Các kinh điển khác

                  Số như Hằng sa.

                  Tuy nói rất nhiều

                  Chưa phải là khó.

                  Nếu cầm Tu Di

                  Ném qua phương khác.

                  Vô số cơi Phật

                  Cũng chưa phải khó

                  Nếu dùng chân tay

                  Động cơi đại thiên.

                  Ném xa cơi khác

                  Cũng chưa phải khó.

                  Nếu đứng trên trời

                  V́ chúng diễn nói.

                  Vô lượng kinh khác

                  Cũng chưa phải khó

                  Nếu Phật diệt độ

                  Ở trong đời khác.

                  Hay nói kinh này

                  Đó mới là khó.

                  Nếu như có người

                  Tay cầm hư không.

                  Dùng để du hành

                  Cũng chưa phải khó

                  Sau ta diệt độ

                  Nếu tự biên tŕ.

                  Hoặc khiến người biên

                  Đó mới là khó.

                  Nếu dùng đại địa

                  Để lên bàn chân.

                  Thăng lên Phạm Thiên

                  Cũng chưa phải khó

                  Sau Phật diệt độ

                  Ở trong đời ác.

                  Tạm đọc kinh này

                  Đó mới là khó.

                  Nếu như kiếp thiêu

                  Gánh vác cỏ khô.

                  Vào trong không cháy

                  Cũng chưa phải khó

                  Sau ta diệt độ

                  Nếu tŕ kinh này.

                  V́ một người nói

                  Th́ mới là khó.

                  Nếu tŕ tám vạn

                  Bốn ngàn tạng pháp.

                  Mười hai bộ kinh

                  V́ người diễn nói

                  Khiến các người nghe

                  Được sáu thần thông.

                  Tuy được như thế

                  Cũng chưa phải khó

                  Sau ta diệt độ

                  Nghe thọ kinh này.

                  Hỏi nghĩa trong kinh

                  Đó mới là khó.

                  Nếu người nói pháp

                  Khiến ngàn vạn ức.

                  Vô lượng vô số

                  Hằng sa chúng sinh

                  Được A la hán

                  Đủ sáu thần thông.

                  Tuy có lợi ích

                  Cũng chưa phải khó

                  Sau ta diệt độ

                  Nếu hay phụng tŕ.

                  Kinh Pháp Hoa này

                  Đó mới là khó.

                  Ta v́ Phật đạo

                  Trong vô lượng cơi

                  Từ xưa đến nay

                  Rộng nói các kinh.

                  Mà ở trong đó

                  Kinh này bậc nhất

                  Nếu người hay tŕ

                  Tức là thân Phật.

                  Các thiện nam tử!

                  Sau ta diệt độ

                  Ai hay thọ tŕ

                  Đọc tụng kinh này.

                  Nay ở trước Phật

                  Tự nói lời thề.

                  Kinh này khó tŕ

                  Nếu ai tạm tŕ.

                  Ta rất hoan hỉ

                  Chư Phật cũng thế

                  Những người như thế

                  Được Phật khen ngợi.

                  Đó là dũng mănh

                  Đó là tinh tấn

                  Đó gọi tŕ giới

                  Người hành đầu đà.

                  Th́ mau đắc được

                  Phật đạo vô thượng.

                  Hay ở đời sau

                  Đọc tŕ kinh này.

                  Đó thật Phật tử

                  Ở thuần đất lành

                  Sau Phật diệt độ

                  Hay giải nghĩa kinh.

                  Các trời người đó

                  Là mắt thế gian

                  Ở đời sợ hăi

                  Nói trong chốc lát.

                  Tất cả trời người

                  Đều nên cúng dường.

 

 

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ Mười Hai 

 

                  Bấy giờ, Phật bảo các vị Bồ Tát và trời người bốn chúng: Ta ở trong vô lượng kiếp quá khứ, cầu Kinh Pháp Hoa chẳng khi nào lười mỏi. Ở trong nhiều kiếp thường làm vua, phát nguyện cầu vô thượng bồ đề, tâm chẳng thối chuyển, v́ muốn đầy đủ sáu Ba la mật, tâm chẳng xan tham, nên siêng thực hành bố thí: Voi ngựa bảy báu, đất nước vợ con, nô t́ tôi tớ, đầu mắt tủy năo, thân thịt tay chân, chẳng tiếc thân mạng. Thuở đó, nhân dân sống lâu vô lượng. V́ cầu pháp mà xả bỏ ngôi vua, giao phó lại cho thái tử, đánh trống tuyên cáo, cầu pháp khắp bốn phương rằng: Ai có thể v́ ta nói pháp đại thừa, th́ ta sẽ suốt đời hầu hạ cung phụng người đó.

                   Bấy giờ, có vị tiên nhân đến bạch với vua rằng: Ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu không làm trái ư của ta, th́ ta sẽ v́ nhà ngươi mà nói. Vua nghe vị tiên nói rất vui mừng hớn hở, bèn đi theo vị tiên nhân, cung phụng hái quả, gánh nước, nhặt củi, nấu cơm, cho đến dùng thân mà làm giường ṭa, thân tâm chẳng biết mệt mỏi, phụng sự như thế trải qua một ngàn năm, v́ cầu pháp nên siêng năng cung cấp hầu hạ, khiến cho vị tiên nhân chẳng thiếu thốn ǵ cả.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Ta nhớ kiếp quá khứ

                  V́ cầu pháp đại thừa

                  Tuy làm vua trong đời

                  Chẳng tham vui năm dục.

                  Đánh trống khắp bốn phương

                  Ai có pháp đại thừa

                  Nếu v́ ta giải nói

                  Ta sẽ làm tôi tớ.

                  Bèn có tiên A Tư

                  Đến bạch với vua rằng:

                  Ta có pháp vi diệu

                  Hiếm có ở trong đời.

                  Nếu mà tu hành được

                  Ta sẽ v́ ngươi nói.

                  Khi vua nghe tiên nói

                  Trong tâm rất vui mừng.

                  Lập tức theo tiên nhân

                  Cung cấp thứ cần dùng

                  Nhặt củi và hái quả

                  Theo lời cung kính dâng.

                  V́ muốn cầu diệu pháp

                  Thân tâm chẳng mệt mỏi

                  Khắp v́ các chúng sinh

                  Siêng cầu pháp đại thừa.

                  Cũng chẳng v́ thân ḿnh

                  Và cầu vui năm dục

                  Nên làm đại quốc vương

                  Siêng cầu được pháp này.

                  Cuối cùng được thành Phật

                  Nên nay v́ ông nói.

                   Phật bảo các Tỳ Kheo: Ông vua thuở đó chính là thân ta, c̣n vị tiên đó, nay là Đề Bà Đạt Đa vậy. Do thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa, mà khiến cho ta đầy đủ sáu Ba la mật, từ bi hỉ xả, ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, được thân màu vàng tía, mười lực, bốn vô sở úy, bốn pháp nhiếp, mười tám pháp bất cộng, thần thông, thành đẳng chánh giác, rộng độ chúng sinh, đều do thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa vậy.

                   Đức Phật lại bảo bốn chúng: Đề Bà Đạt Đa qua vô lượng kiếp sau này, sẽ được thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thế giới tên là Thiên Đạo. Phật Thiên Vương đó sống lâu ở đời hai mươi trung kiếp. Rộng v́ chúng sinh diễn nói diệu pháp. Chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng, đều đắc được quả A la hán. Vô lượng chúng sinh phát tâm Duyên Giác, nhiều chúng sinh như số cát sông Hằng, phát tâm vô thượng đạo, được vô sinh nhẫn, cho đến bất thối chuyển. Sau khi Phật Thiên Vương đó vào Niết Bàn, chánh pháp lưu lại ở đời hai mươi trung kiếp. Toàn thân xá lợi được tạo dựng tháp bằng bảy báu, cao sáu mươi do tuần, bề ngang rộng bốn mươi do tuần. Chư thiên nhân dân đều dùng các thứ: Hoa, hương bột, hương đốt, hương xoa, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, âm nhạc, ca xướng, lễ bái cúng dường tháp báu. Vô lượng chúng sinh được quả A la hán, vô lượng chúng sinh ngộ Bích Chi Phật, có nhiều chúng sinh không thể nghĩ bàn phát bồ đề tâm, đến quả vị bất thối chuyển.

                   Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: Trong đời vị lai, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào, nghe Kinh Pháp Hoa Phẩm Đề Bà Đạt Đa, mà tâm tin kính thanh tịnh, chẳng sinh tâm nghi hoặc, th́ chẳng đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được sinh ở trước mười phương chư Phật, chỗ được sinh về thường nghe Kinh này. Nếu sinh trong loài người, trên trời, th́ được hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Nếu sinh ở trước chư Phật, th́ được hoa sen hóa sinh.

                   Lúc đó, phương dưới Đức Đa Bảo Thế Tôn, có vị Bồ Tát đi theo tên là Trí Tích, bạch Đức Phật Đa Bảo để trở về bổn quốc, th́ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Trí Tích rằng: Thiện nam tử! Hăy đợi chốc lát, sẽ có Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi, có thể gặp nhau luận bàn về diệu pháp, rồi hăy trở về bổn quốc.

                  Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ngồi trên hoa sen báu ngàn cánh, lớn như bánh xe, những Bồ Tát cùng đến, cũng ngồi trên hoa sen báu. Từ biển long cung Ta Kiệt La, tự nhiên vọt ra trụ ở trong hư không, đi thẳng đến núi Linh Thứu. Từ hoa sen bước xuống, đến ở trước Phật, đầu mặt kính lễ dưới chân hai vị Thế Tôn, làm lễ xong rồi, đến chỗ Bồ Tát Trí Tích cùng nhau thăm hỏi, bèn ngồi qua một bên. Bồ Tát Trí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Ngài đến long cung giáo hóa chúng sinh, số được bao nhiêu? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Số nhiều vô lượng, không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm đo lường được, hăy đợi chốc lát tự nhiên sẽ biết. Nói chưa dứt lời, th́ có vô số Bồ Tát ngồi trên hoa sen báu, từ dưới biển vọt lên, đến núi Linh Thứu, trụ ở trong hư không. Các vị Bồ Tát đó, đều do Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hóa độ, đủ hạnh Bồ Tát, đều cùng đàm luận nói sáu Ba la mật. Họ vốn là hàng Thanh Văn, ở trong hư không nói hạnh Thanh Văn, nay đều tu hành nghĩa không của đại thừa. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói với Bồ Tát Trí Tích rằng: Việc giáo hóa ở trong biển là như thế.

                   Bấy giờ, Bồ Tát Trí Tích dùng kệ để khen ngợi rằng: 

                  Đại trí đức dũng mănh

                  Hóa độ vô lượng chúng

                  Nay trong đại hội này

                  Ta đều đă thấy hết.

                  Diễn nói nghĩa thật tướng

                  Mở bày pháp một thừa

                  Rộng độ các chúng sinh

                  Khiến mau thành bồ đề. 

                  Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Tôi ở trong biển chỉ thường nói Kinh Pháp Hoa.  

                  Bồ Tát Trí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Kinh này thâm sâu vi diệu, là báu trong các kinh, ít có ở trong đời. Nếu có chúng sinh siêng năng tinh tấn tu hành kinh này, th́ mau được thành Phật chăng?

                   Bồ Tát Văn Thù đáp: Có con gái của Long Vương Ta Kiệt La, mới tám tuổi mà trí huệ lanh lợi, khéo biết các căn hành nghiệp của chúng sinh, được Đà la ni, hay thọ tŕ pháp bí tàng thâm sâu của các Đức Phật nói, vào sâu thiền định, thấu hiểu thông đạt các pháp, trong khoảng sát na phát tâm bồ đề, được chẳng thối chuyển, biện tài vô ngại, thương nhớ chúng sinh như con đỏ, công đức đầy đủ, trong tâm nhớ pháp, miệng diễn nói pháp vi diệu rộng lớn, từ bi đối với tất cả chúng sinh, ư chí nhu ḥa, đến được bồ đề. 

                  Bồ Tát Trí Tích nói: Tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai trong vô lượng kiếp, làm những việc khó làm, tích lũy công đức, cầu đạo bồ đề chưa từng nghỉ ngơi. Tôi quán ba ngàn đại thiên thế giới, cho đến chẳng có nơi nào nhỏ như hạt cải, mà chẳng phải là nơi Bồ Tát v́ chúng sinh xả bỏ thân mạng, rồi sau đó mới thành tựu đạo bồ đề, tôi không tin cô Long Nữ này, trong chốc lát mà được thành chánh giác.

                   Nói chưa xong th́ Long Nữ đột nhiên hiện ra ở trước, đầu mặt lễ kính Đức Phật, rồi đứng qua một bên, bèn dùng kệ khen ngợi rằng:

                   Thông đạt tướng tội phước

                  Chiếu khắp mười phương cơi

                  Pháp thân tịnh vi diệu

                  Đủ ba mươi hai tướng.

                  Và tám mươi vẻ đẹp

                  Dùng trang nghiêm pháp thân

                  Chỗ trời người kính ngưỡng

                  Rồng thần đều cung kính.

                  Hết thảy loài chúng sinh

                  Chẳng ai không sùng bái

                  Lại nghe thành bồ đề

                  Chỉ Phật chứng biết được.

                  Con nói pháp đại thừa

                  Độ thoát chúng sinh khổ.

                   Bấy giờ, Xá Lợi Phất nói với Long Nữ rằng: Cô nói chẳng bao lâu cô đắc được vô thượng đạo, đó là việc khó tin. Tại sao? V́ thân người nữ dơ bẩn, chẳng phải pháp khí, sao lại có thể đắc được Vô thượng bồ đề? Phật đạo lâu xa, phải trải qua vô lượng kiếp tinh tấn siêng tu khổ hạnh, tu đủ các Ba la mật, sau đó mới thành. Hơn nữa, thân người nữ có năm điều chướng ngại: Thứ nhất chẳng được làm Phạm Thiên Vương, thứ hai chẳng được làm Đế Thích, thứ ba chẳng được làm ma vương, thứ tư chẳng được làm Chuyển luân thánh vương, thứ năm không thể thành Phật. Sao thân nữ lại mau được thành Phật?

                   Bấy giờ, Long Nữ có một hạt bảo châu, giá trị ba ngàn đại thiên thế giới, cầm dâng lên Đức Phật, Đức Phật bèn thọ nhận. Long Nữ bảo Bồ Tát Trí Tích và tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Tôi cúng hạt bảo châu, Đức Thế Tôn thọ nhận, việc đó có mau chăng ?

                  Đáp rằng: Rất mau.

                  Long nữ nói: Dùng thần lực của các Ngài để quán sát tôi thành Phật, c̣n mau hơn việc đó.

                   Lúc đó, trong chúng hội đều thấy Long nữ đột nhiên biến thành thân nam, đầy đủ hạnh Bồ Tát, bèn đi qua phương nam thế giới Vô Cấu, ngồi trên hoa sen báu thành Đẳng chánh giác, đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, khắp v́ hết thảy chúng sinh trong mười phương, mà diễn nói diệu pháp.

                   Bấy giờ, ở thế giới Ta Bà, hàng Bồ Tát Thanh Văn, Thiên Long bát bộ, người, chẳng phải người, đều thấy Long Nữ thành Phật, khắp v́ chúng hội trời người ở cơi đó nói pháp, tâm đều hoan hỉ, đều kính lễ Long Nữ. Vô lượng chúng sinh nghe pháp hiểu rơ tỏ ngộ, được không thối chuyển, vô lượng chúng sinh được thọ kư thành Phật. Thế giới Vô Cấu có sáu thứ chấn động. Thế giới Ta Bà có ba ngàn chúng sinh được bất thối chuyển, ba ngàn chúng sinh phát tâm bồ đề, mà được thọ kư. Bồ Tát Trí Tích và Xá Lợi Phất, tất cả chúng hội đều yên lặng tin nhận.

 

                

  

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Khuyên Tŕ thứ Mười Ba 

 

                  Bấy giờ, đại Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết, cùng hai vạn vị Bồ Tát quyến thuộc, cùng nhau đồng đến trước Đức Phật phát thệ nguyện rằng: Xin nguyện Đức Thế Tôn, đừng lấy làm lo lắng, sau khi Đức Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng tŕ đọc tụng diễn nói kinh này. Chúng sinh đời ác sau này, căn lành dần dần bớt đi, tăng nhiều thượng mạn, tham lợi cúng dường, tăng trưởng căn chẳng lành, xa ĺa giải thoát. Tuy khó có thể giáo hóa, nhưng chúng con sẽ khởi sức nhẫn nhục lớn, đọc tụng kinh này, biên chép giải nói, đủ thứ cúng dường, chẳng tiếc thân mạng.

                  Bấy giờ, năm trăm vị A la hán ở trong chúng, được thọ kư bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Chúng con cũng tự thệ nguyện, ở cơi nước khác rộng nói kinh này.

                   Lại có bậc hữu học và vô học hai ngàn người được thọ kư, từ  ṭa ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về Đức Phật phát thệ nguyện nói: Đức Thế Tôn! Chúng con cũng sẽ ở cơi nước khác, rộng nói kinh này. Tại sao? V́ nhiều người ở thế giới Ta Bà tệ ác, ôm ḷng tăng thượng mạn, công đức cạn mỏng, tâm sân hận ô trược siểm khúc chẳng thật. 

                  Bấy giờ, d́ của Đức Phật là Tỳ Kheo Ni Ma Ha Ba Xà Ba Đề, với các Tỳ Kheo Ni hữu học và vô học sáu ngàn người, đều từ chỗ ngồi đứng dậy, một ḷng chắp tay chiêm ngưỡng tôn nhan Đức Thế Tôn, mắt chẳng tạm rời. 

                  Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo Kiều Đàm Di rằng: Sao lại buồn rầu mà nh́n Như Lai? Có phải trong tâm ngươi cho rằng, ta không nói đến tên ngươi, thọ kư quả Vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng?

                  Kiều Đàm Di! Trước ta đă nói tổng quát, tất cả hàng Thanh Văn đều đă thọ kư. Nay ngươi muốn biết thọ kư chăng? Đời vị lai, ngươi sẽ làm đại pháp sư, ở trong sáu vạn tám ngàn các Phật pháp, và sáu ngàn vị Tỳ Kheo ni hữu học vô học, cũng đều làm pháp sư. Như thế, ngươi dần dần đầy đủ Bồ Tát đạo, sẽ được thành Phật, hiệu là Nhất Thiết Chúng Sinh Hỉ Kiến Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

                  Kiều Đàm Di! Phật Nhất Thiết Chúng Sinh Hỉ Kiến đó, và sáu ngàn vị Bồ Tát, lần lượt thọ kư Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

                   Bấy giờ, mẹ của La Hầu La Tỳ Kheo ni Gia Du Đà La, nghĩ như vầy: Đức Thế Tôn thọ kư, mà riêng chẳng nói đến tên tôi.

                   Phật bảo Gia Du Đà La rằng: Ngươi ở đời vị lai, trong trăm ngàn vạn ức các Phật pháp tu hạnh Bồ Tát, làm đại pháp sư, dần dần đủ Phật đạo, sẽ được thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Phật đó sống lâu vô lượng A tăng kỳ kiếp.

                   Bấy giờ, Tỳ Kheo Ni Ma Ha Ba Xà Ba Đề và Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La, cùng với quyến thuộc đều rất hoan hỉ, được chưa từng có, bèn ở trước Đức Phật nói bài kệ rằng: 

                  Đấng Đạo sư Thế Tôn

                  An ổn các trời người

                  Chúng con nghe thọ kư

                  Tâm an đă đầy đủ. 

                  Các Tỳ Kheo ni nói kệ xong, bèn bạch Đức Phật nói: Đức Thế tôn! Chúng con cũng ở nơi cơi nước phương khác, rộng nói kinh này.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn nh́n tám mươi vạn ức Na do tha các vị đại Bồ Tát. Các vị Bồ Tát đó, đều là chuyển bất thối pháp luân, đắc được các Đà la ni, bèn từ ṭa ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật, một ḷng chắp tay mà nghĩ như vầy: Nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng con thọ tŕ diễn nói kinh này, th́ chúng con sẽ y theo lời Phật dạy, mà rộng tuyên nói pháp này. Lại nghĩ như vầy: Nay Đức Phật yên lặng, chẳng thấy dạy bảo, chúng ta phải làm thế nào?

                   Bấy giờ, các vị đại Bồ Tát đó, cung kính thuận theo ư của Đức Phật, và muốn đầy đủ nguyện của ḿnh đă phát ra, bèn ở trước Đức Phật làm sư tử hống, mà phát thệ nguyện rằng: Đức Thế Tôn! Sau khi Như Lai diệt độ, chúng con sẽ đi khắp mười phương thế giới, để khiến cho chúng sinh, thọ tŕ đọc tụng biên chép ấn tống giải nói kinh này, theo như pháp mà tu hành, nghĩ nhớ chân chánh, đó đều là oai lực của Đức Phật. Xin nguyện Đức Thế Tôn ở nơi phương khác, trông thấy mà bảo hộ.

                   Tức thời, các vị Bồ Tát cùng nhau phát ra tiếng, mà nói kệ rằng:

                   Xin nguyện Phật đừng lo

                  Sau khi Phật diệt độ

                  Trong đời ác sợ hăi

                  Chúng con sẽ rộng nói.

                  Có những kẻ vô trí

                  Miệng ác chưởi mắng thảy

                  Dùng đao gậy đánh đập

                  Chúng con đều nhẫn nhịn.

                  Tỳ Kheo trong đời ác

                  Tà trí tâm siểm khúc

                  Chưa chứng nói đă chứng

                  Tâm ngă mạn đầy dẫy.

                  Hoặc có vị Tỳ kheo

                  Mặc nạp y chỗ vắng

                  Tự cho hành chân đạo

                  Khinh khi người nhân gian.

                  V́ tham trước lợi dưỡng

                  Nói pháp với cư sĩ

                  Để người đời cung kính

                  Như lục thông La Hán.

                  Người đó ôm ḷng ác

                  Thường nhớ việc thế tục

                  Giả danh A lan nhă

                  Chuyên nói lỗi của người.

                  Mà nói như thế này

                  Các vị Tỳ Kheo đó

                  V́ tham cầu lợi dưỡng

                  Nói luận nghị ngoại đạo.

                  Tự làm kinh điển này

                  Dối gạt người thế gian

                  V́ cầu danh cầu lợi

                  Phân biệt nói kinh này.

                  Thường ở trong đại chúng

                  Muốn hủy báng chúng ta

                  Hướng quốc vương đại thần

                  Bà la môn cư sĩ.

                  Và chúng Tỳ Kheo khác

                  Phỉ báng nói ta ác

                  Người đó kẻ tà kiến

                  Nói luận nghị ngoại đạo.

                  V́ chúng con kính Phật

                  Phải nhẫn các việc ác

                  Họ nói lời khinh khi

                  Các ông đều là Phật.

                  Lời khinh mạn như thế

                  Chúng con đều nhẫn nhịn

                  Trong đời ác kiếp trược

                  Có nhiều việc kinh hăi.

                  Ác quỷ nhập thân họ

                  Mắng chưởi hủy nhục con

                  Chúng con kính tin Phật

                  Phải mặc giáp nhẫn nhục.

                  Do v́ nói kinh này

                  Nhẫn các việc khó đó

                  Con chẳng tiếc thân mạng

                  Chỉ tiếc đạo vô thượng.

                  Chúng con đời vị lại

                  Hộ tŕ Phật phó chúc

                  Thế Tôn sẽ tự biết

                  Tỳ Kheo đời ác trược.

                  Chẳng biết Phật phương tiện

                  Tùy nghi mà nói pháp

                  Miệng ác c̣n nhăn nhó

                  Thường thấy đuổi họ ra.

                  Xa ĺa nơi chùa tháp

                  Những việc ác như thế

                  V́ nhớ lời Phật dạy

                  Nên đều phải nhẫn nhịn.

                  Các xóm làng thành ấp

                  Nếu có người cầu pháp

                  Con đều đến chỗ họ

                  Nói pháp của Phật nói.

                  Con là sứ của Phật

                  Trong chúng đều chẳng sợ

                  Con sẽ khéo nói pháp

                  Xin Phật hăy yên ḷng.

                  Con ở trước Thế Tôn

                  Và chư Phật mười phương

                  Phát thệ nguyện như thế

                  Phật tự biết tâm con. 

 

                  HẾT QUYỂN BỐN

 

 

[trở về mục lục]   [xem quyển 1]   [xem quyển 2]   [xem quyển 3]   [xem quyển 5]   [xem quyển 6]   [xem quyển 7]

 

            Minh Quang posted September 4, 2008

 

[Home] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, mục lục] [Kinh A Di Đà] [Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân] [Kinh Hoa Nghiêm - Trí Tịnh dịch] [Kinh Địa Tạng] [Kinh Tứ Thập Nhị Chương] [Kinh Vu Lan Bồn] [Kinh Di Giáo] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa] [Công Phu Khuya] [Kinh Quán Vô Lượng Thọ] [Kinh A Di Đà nghĩa] [Kinh Thiện Sanh] [Bích Nham Lục] [Đàm Vô Đức Tứ Phần Luật] [Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn] [Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận] [Kinh Ngọc] [Thập Nhị Môn Luận - Thích Thanh Từ] [Kinh A Di Đà Yếu Giải] [Kinh Dược Sư - Thích Huyền Dung] [Kinh Địa Tạng bản dịch ở Bắc Việt] [Kinh Vô Lượng Thọ - Tuệ Đăng] [Kinh Lăng Già - TN Trí Hải] [Kinh Bát Chu Tam Muội] [Kinh Lăng Già - Tuệ Khai] [Kinh Thắng Man - Thanh Từ] [Kinh Giải Thâm Mật 1] [Kinh Pháp Bảo Đàn1] [Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát] [Kinh Duy Ma Cật 1] [Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm] [Chứng Đạo Ca - Vĩnh Giác] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu] [Bồ Tát Giới - Thích Trí Quang] [Kinh Lục Độ Tập - Đại Tạng Kinh 152] [Kinh Phạm Vơng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ] [Mục Lục Càn Long Đại Tạng Kinh] [Kinh Đại An Ban Thủ Ư] [Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Minh Định dịch] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Tuệ Hải dịch] [Luận Đại Thừa Khởi Tín - Mă Minh - Lê Đ́nh Thám dịch] [Kinh Thắng Man Phu Nhân Hội - Chân Hiền Tâm dịch giải] [Kinh Dược Sư - Tuệ Nhận dịch]