Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

 

Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

 

                  Quyển Hai

                  Phẩm Thí Dụ thứ Ba

                  Phẩm Tin Hiểu thứ Tư

 

Quyển Hai

Phẩm Thí Dụ thứ Ba

 

 

                  Bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, bèn đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, mà bạch Phật rằng: Hôm nay nghe Đức Thế Tôn nói pháp nầy, tâm con rất hớn hở được chưa từng có. Tại sao? V́ xưa kia con theo Phật nghe pháp như vầy: Thấy các vị Bồ Tát được thọ kư sẽ thành Phật, mà chúng con chẳng được dự vào việc đó, rất tự cảm thương, mất đi vô lượng tri kiến của Như Lai.

                  Đức Thế Tôn! Con thường một ḿnh ở dưới gốc cây nơi rừng núi, hoặc ngồi, hoặc đi kinh hành, bèn nghĩ thế nầy: Chúng con đồng vào pháp tánh, tại sao Đức Như Lai dùng pháp tiểu thừa mà tế độ? Đó là lỗi của chúng con, chứ chẳng phải Đức Thế Tôn vậy. 

                  Bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Con nghe tiếng pháp nầy

                  Đắc được chưa từng có

                  Tâm sinh vui mừng lớn

                  Lưới nghi đều đă trừ.

                  Xưa nay nhờ Phật dạy

                  Chẳng mất nơi đại thừa

                  Tiếng Phật rất ít có

                  Hay trừ khổ chúng sinh.

                  Con đă được sạch lậu

                  Nghe cũng trừ khổ năo

                  Con ở nơi hang núi

                  Hoặc dưới cây trong rừng.

                  Hoặc ngồi hoặc kinh hành

                  Thường suy gẫm như vầy:

                  Than ôi! Tự trách ḿnh

                  Sao lại khi dối ḿnh.

                  Chúng ta cũng Phật tử

                  Đồng vào pháp vô lậu

                  Đời vị lai chẳng được

                  Diễn nói đạo vô thượng.

                  Sắc vàng ba mươi hai

                  Mười lực các giải thoát

                  Đồng trong một pháp tánh

                  Mà chẳng được việc nầy.

                  Tám mươi tướng tốt đẹp

                  Mười tám pháp bất cộng

                  Những công đức như thế

                  Mà con đều đă mất.

                  Lúc con kinh hành riêng

                  Thấy Phật trong đại chúng

                  Danh đồn khắp mười phương

                  Rộng lợi ích chúng sinh.

                  Nghĩ ḿnh mất lợi nầy

                  V́ con tự khi dối

                  Con thường nơi ngày đêm

                  Đều suy nghĩ việc nầy.

                  Muốn hỏi Đức Thế Tôn!

                  Là mất hay chẳng mất?

                  Con thường thấy Thế Tôn

                  Khen ngợi các Bồ Tát.

                  V́ thế nên ngày đêm

                  Con nghĩ về việc nầy

                  Nay nghe tiếng Phật nói

                  Tùy nghi mà nói pháp.

                  Vô lậu khó nghĩ bàn

                  Khiến chúng đến đạo tràng

                  Con vốn chấp tà kiến

                  Làm thầy các Phạm chí.

                  Thế Tôn biết tâm con

                  Trừ tà nói Niết Bàn

                  Khiến con dứt tà kiến

                  Chứng đắc được pháp không.

                  Bấy giờ tâm tự bảo:

                  Đến được nơi diệt độ

                  Nay mới thật biết rơ

                  Chẳng phải thật diệt độ.

                  Nếu sẽ được thành Phật

                  Đủ ba mươi hai tướng

                  Chúng trời người Dạ Xoa

                  Rồng Thần đều cung kính.

                  Lúc đó, mới bảo rằng:

                  Vĩnh viễn vào Vô Dư

                  Phật ở trong đại chúng

                  Nói con sẽ thành Phật.

                  Nghe tiếng pháp như thế

                  Nghi hoặc đều đă trừ

                  Vừa nghe Phật nói ra

                  Trong tâm rất sợ nghi.

                  Phải chăng ma giả Phật

                  Nhiễu loạn tâm con chăng

                  Phật dùng đủ thứ duyên

                  Thí dụ khéo nói pháp.

                  Tâm Phật an như biển

                  Con nghe lưới nghi dứt

                  Phật nói đời quá khứ

                  Vô lượng Phật diệt độ.

                  An trụ trong phương tiện

                  Cũng đều nói pháp nầy

                  Phật hiện tại vị lai

                  Số đông không thể lường.

                  Cũng dùng các phương tiện

                  Diễn nói pháp như thế

                  Như Thế Tôn hôm nay

                  Từ sinh đến xuất gia.

                  Đắc đạo chuyển pháp luân

                  Cũng dùng phương tiện nói

                  Thế Tôn nói thật đạo

                  Ba Tuần làm chẳng được.

                  Thế nên con biết chắc

                  Chẳng phải ma giả Phật

                  V́ con sa lưới nghi

                  Bảo là ma vương nói.

                  Nghe tiếng Phật êm dịu

                  Xâu xa rất vi diệu

                  Diễn xướng pháp thanh tịnh

                  Tâm con rất vui mừng.

                  Nghi hoặc đă dứt hẳn

                  An trụ trong thật trí

                  Con chắc sẽ thành Phật

                  Được trời người cung kính.

                  Chuyển pháp luân vô thượng

                  Giáo hóa các Bồ Tát. 

                  Bấy giờ, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Nay ta ở trong đại chúng trời người Sa môn, Bà la môn mà nói, xưa kia ta đă từng ở chỗ hai vạn ức vị Phật, v́ đạo vô thượng, nên thường giáo hóa ông. Ông cũng theo ta tu học lâu dài, ta dùng phương tiện dẫn dắt ông, khiến cho sinh vào trong pháp của ta. 

                  Xá Lợi Phất! Xưa ta dạy ông chí nguyện Phật đạo, nay ông đă quên, mà bèn tự bảo đă được diệt độ. Nay ta muốn khiến cho ông nhớ lại nguyện xưa đă hành đạo, v́ các Thanh Văn nói kinh đại thừa nầy, tên là Diệu Pháp Liên Hoa, pháp giáo hóa Bồ Tát, được Phật hộ niệm.

                  Xá Lợi Phất! Ông ở đời vị lai, trải qua vô lượng vô biên số kiếp không thể nghĩ bàn, cúng dường hàng ngàn vạn ức vị Phật, phụng tŕ chánh pháp, đầy đủ đạo của Bồ Tát tu hành, sẽ được thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nước đó tên là Ly Cấu, cơi đó bằng phẳng thanh tịnh trang nghiêm, an ổn, giàu có, sung sướng, trời người đông đảo. Dùng lưu ly làm đất, có tám đường giao thông, dây bằng vàng dùng giăng bên đường, cạnh lề đường đều có hàng cây bằng bảy báu, thường có hoa quả. Đức Hoa Quang Như Lai cũng dùng ba thừa giáo hóa chúng sinh.

                  Xá Lợi Phất! Đức Phật đó ra đời tuy chẳng phải đời ác, nhưng v́ nguyện xưa cho nên nói pháp ba thừa. Kiếp đó tên là Đại Bảo  Trang Nghiêm. V́ sao tên là Đại Bảo Trang Nghiêm? V́ trong cơi nước đó dùng Bồ Tát làm đại bảo. Các Bồ Tát nhiều vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Toán số ví dụ cũng không thể tính được, ngoài trí lực của Phật ra, không ai biết được. Nếu muốn đi th́ có hoa báu đỡ chân. Các vị Bồ Tát đó, chẳng phải mới phát tâm, các Ngài đều đă trồng gốc công đức lâu xa, tu phạm hạnh thanh tịnh, nơi vô lượng trăm ngàn vạn ức chỗ các Đức Phật. Thường được chư Phật khen ngợi, thường tu trí huệ của Phật, đủ đại thần thông, khéo biết tất cả các pháp môn, chân thật không hư dối, chí niệm kiên cố, các Bồ Tát như thế đầy khắp nước đó. Xá Lợi Phất! Đức Phật Hoa Quang thọ mười hai tiểu kiếp, trừ làm vương tử chưa thành Phật, th́ nhân dân nước đó thọ tám tiểu kiếp. Đức Hoa Quang Như Lai, trải qua mười hai tiểu kiếp, th́ thọ kư cho Bồ Tát Kiên Măn, sẽ thành Vô thượng chánh đẳng chánh giác, bảo các Tỳ Kheo rằng: Bồ Tát Kiên Măn kế đây sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Cơi nước của Đức Phật đó cũng lại như thế.

                  Xá Lợi Phất! Phật Hoa Quang đó diệt độ rồi, chánh pháp trụ thế ba mươi hai tiểu kiếp, tượng pháp trụ thế cũng ba mươi hai tiểu kiếp. 

                  Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Xá Lợi Phất tương lai

                  Thành Phật đấng đại trí

                  Hiệu là Phật Hoa Quang

                  Sẽ độ vô lượng chúng.

                  Cúng dường vô số Phật

                  Đầy đủ hạnh Bồ Tát

                  Mười lực các công đức

                  Chứng được vô thượng đạo.

                  Qua vô lượng kiếp sau

                  Kiếp tên Đại Bảo Nghiêm

                  Thế giới tên Ly Cấu

                  Thanh tịnh chẳng dơ bẩn.

                  Dùng lưu ly làm đất

                  Dây vàng giăng bên đường

                  Hàng cây xen bảy báu

                  Thường có hoa quả thật.

                  Các Bồ Tát nước đó

                  Chí niệm thường kiên cố

                  Thần thông Ba la mật

                  Thảy đều đă đầy đủ.

                  Nơi vô số chư Phật

                  Khéo học Bồ Tát đạo

                  Các Đại Sĩ như thế

                  Do Phật Hoa Quang độ.

                  Khi Phật làm vương tử

                  Bỏ nước xả vinh hoa

                  Ở nơi thân cuối cùng

                  Xuất gia thành Phật đạo.

                  Phật Hoa Quang trụ thế

                  Thọ mười hai tiểu kiếp

                  Chúng nhân dân nước đó

                  Thọ mạng tám tiểu kiếp.

                  Sau khi Phật diệt độ

                  Chánh pháp trụ ở đời

                  Ba mươi hai tiểu kiếp

                  Rộng độ các chúng sinh.

                  Chánh pháp diệt hết rồi

                  Tượng pháp ba mươi hai

                  Xá lợi rộng truyền khắp

                  Trời người đều cúng dường.

                  Sự việc Phật Hoa Quang

                  Đại khái là như thế

                  Đấng Lưỡng Túc Tôn kia

                  Tối thắng chẳng ai bằng.

                  Phật đó tức thân ông

                  Nên phải tự vui mừng. 

                  Bấy giờ, bốn chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, đại chúng, thấy Đức Phật thọ kư cho Ngài Xá Lợi Phất, sẽ thành Phật Vô thượng chánh đẳng chánh giác, tâm rất vui mừng hớn hở vô cùng, ai nấy đều cởi y trên thân, để cúng dường Đức Phật. Thích Đề Hoàn Nhân, Phạm Thiên Vương, và vô số Thiên tử, cũng đem y trời đẹp, hoa trời mạn đà la, hoa ma ha mạn đà la, cúng dường đức Phật, y trời tung lên bèn trụ ở trong hư không mà tự xoay ṿng. Âm nhạc của chư thiên trăm ngàn vạn thứ, cùng một lúc đều tấu lên ở trong hư không, mưa xuống các hoa trời mà nói như vầy: Xưa kia, đức Phật ban đầu chuyển pháp luân ở thành Ba La Nại, cho đến hôm nay mới chuyển pháp luân lớn nhất vô thượng. 

                  Lúc đó, các Thiên tử muốn thuật lại nghĩa trên, mà nói bài kệ rằng: 

                  Xưa tại Ba La Nại

                  Chuyển pháp luân bốn đế

                  Phân biệt nói các pháp

                  Sinh diệt của năm uẩn.

                  Nay lại chuyển pháp luân

                  Vô thượng diệu bậc nhất

                  Pháp đó rất thâm áo

                  Ít có người tin được.

                  Chúng con từ xưa nay

                  Thường nghe Thế Tôn nói

                  Chưa từng nghe diệu pháp

                  Thâm diệu như thế nầy.

                  Thế Tôn nói pháp nầy

                  Chúng con đều tùy hỉ

                  Đại trí Xá Lợi Phất

                  Nay được Phật thọ kư.

                  Chúng con cũng như thế

                  Tất sẽ được thành Phật

                  Trong tất cả thế gian

                  Tôn quư vô thượng nhất.

                  Phật đạo không nghĩ bàn

                  Phương tiện tùy nghi nói

                  Những phước đức con có

                  Đời nầy hoặc quá khứ.

                  Và công đức gặp Phật

                  Hồi hướng đến Phật đạo.

                   Bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Nay con chẳng c̣n nghi hoặc, ở trước Đức Phật được thọ kư Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một ngàn hai trăm vị tâm được tự tại nầy, lúc xưa ở bậc hữu học, Phật thường giáo hóa rằng: Pháp của ta hay khỏi sinh già bệnh chết, được cứu kính Niết Bàn. Các vị hữu học vô học nầy, ai nấy cũng đă ĺa ngă kiến, thường kiến, và đoạn kiến, cho rằng được Niết Bàn, mà nay ở trước Đức Thế Tôn, nghe những điều chưa nghe, đều sa vào nghi hoặc. Lành thay, Đức Thế Tôn! Xin v́ bốn chúng mà nói nhân duyên đó, khiến cho họ ĺa nghi hoặc.

                  Bấy giờ, Đức Phật bảo Xá Lợi Phất! Trước kia ta đâu chẳng nói, chư Phật Thế Tôn dùng đủ thứ nhân duyên, lời lẽ thí dụ phương tiện nói pháp, đều v́ Vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Nói những điều đó, đều v́ giáo hóa các Bồ Tát. Nhưng Xá Lợi Phất, nay ta sẽ dùng thí dụ để làm rơ nghĩa nầy, những người có trí do thí dụ mà được hiểu.

                  Xá Lợi Phất! Như quốc ấp tụ lạc, có vị đại trưởng giả, tuổi đă già nua, của cải giàu có vô lượng, có nhiều ruộng vườn nhà cửa và các tôi tớ. Nhà đó rộng lớn, chỉ có một cửa, có rất nhiều người, một trăm, hai trăm, cho đến năm trăm người, đều ở trong đó. Lầu gác hư mục, tường vách sụp đổ, cột kèo xiêu vẹo, nóc mái nghiêng ngă. Chung quanh cùng một lúc, lửa bỗng nổi lên, thiêu đốt nhà cửa. Các người con của ông trưởng giả, hoặc mười, hai mươi, cho đến ba mươi người, đều ở trong nhà đó. Ông trưởng giả thấy lửa lớn từ bốn phía nổi lên, bèn rất sợ hăi, mà nghĩ như vầy: Tuy ta ở nơi cửa nhà cháy ra ngoài được an ổn, mà các người con của ta đang ở trong nhà lửa, đùa giỡn chẳng hay biết ǵ, chẳng kinh sợ lửa sẽ đốt thân, rất đau khổ lắm mà chúng chẳng lo lắng, chẳng có ư cầu ra ngoài.  

                  Xá Lợi Phất! Ông trưởng giả đó bèn nghĩ như vầy: Thân và tay của ta, có sức sẽ dùng vạt áo, hoặc bàn ghế từ trong nhà mà ra ngoài. Ông lại nghĩ: Nhà đó chỉ có một cửa, mà lại hẹp nhỏ, các người con c̣n thơ ấu chưa có hiểu biết, ham mê chơi đùa, sẽ bị đọa lạc, hoặc bị lửa thiêu đốt. Ta sẽ v́ chúng nói việc đáng sợ. Nhà nầy đă cháy, phải đi ra mau, đừng để bị lửa thiêu hại. Nghĩ như thế rồi, bèn y theo sự suy nghĩ đó, mà bảo các con: Các con hăy mau ra! Người cha tuy thương xót, khéo nói lời dẫn dụ, mà các người con ham vui chơi đùa, chẳng chịu tin nhận, chẳng sợ hăi, chẳng có tâm muốn ra, cũng chẳng biết ǵ là lửa, ǵ là nhà, thế nào là mất, cứ chạy đông chạy tây, đùa giỡn nh́n cha mà thôi. 

                  Bấy giờ, ông trưởng giả bèn nghĩ: Nhà nầy lửa đă cháy lớn, nếu ta và các con không ra, th́ sẽ bị lửa thiêu. Nay ta phải bày phương tiện, khiến cho các con khỏi bị lửa hại. Cha biết các con, trước kia tâm đều thích đủ thứ đồ chơi quư giá kỳ lạ, ai nấy đều ưa thích, mà bảo rằng: Ở đây có những đồ chơi, ít có khó được, nếu các con không mau ra lấy, chắc sau nầy sẽ buồn ăn năn. Nào là xe dê, xe hươu, xe trâu, các thứ nay đều ở ngoài cửa, có thể dùng đi dạo chơi. Các con đang ở trong nhà lửa, hăy mau ra đây, tùy ư muốn của các con, cha đều cho các con. 

                  Khi đó, các người con nghe cha nói đồ chơi quư giá, vừa hợp ư ḿnh, nên tâm ai nấy đều dũng mănh, xô đẩy lẫn nhau, cùng đua đuổi chạy tranh nhau ra khỏi nhà lửa.

                  Khi đó, ông trưởng giả thấy các con ra ngoài được an ổn, đều ở nơi ngă tư đường, ngồi ở nơi đất trống, chẳng c̣n ǵ chướng ngại, tâm ông rất thơ thới vui mừng hớn hở. 

                  Bấy giờ, các người con đều thưa với cha rằng: Lúc năy, cha có hứa cho chúng con các đồ chơi quư giá, nào là xe dê, xe hươu, xe trâu, xin cha hăy ban cho. 

                  Xá Lợi Phất! Lúc đó, ông trưởng giả đều cho các con đồng một thứ xe lớn. Xe đó cao rộng, trang trí các thứ báu đẹp, lan can bao quanh, bốn phía treo linh, lại dùng màn lọng giăng che phía trên, cũng dùng các trân báu tốt đẹp để nghiêm sức. Dây báu kết thắt các dải hoa xuống. Nệm chiếu mềm mại trải chồng chất, gối đỏ để trên, dùng trâu trắng kéo, màu da rất sạch, thân h́nh rất đẹp, có sức lực rất mạnh, bước đi ngay thẳng, mau lẹ như gió, lại có nhiều tôi tớ để hầu hạ. Tại sao? V́ ông trưởng giả đó, của cải giàu có vô lượng, đủ thứ kho tàng thảy đều tràn đầy. Mà nghĩ rằng: Của cải của ta nhiều vô số, không nên dùng xe nhỏ xấu xí, mà cho các con. Nay những đứa trẻ nầy, đều là con của ta, ta thương chúng nó chẳng có thiên lệch. Ta có xe lớn bằng bảy báu như thế, số nhiều vô lượng, nên dùng tâm b́nh đẳng mà cho chúng nó, không nên có sự phân biệt. V́ sao? V́ ta dùng của cải nầy, cho khắp tất cả mọi người trong nước, hăy c̣n không hết, huống ǵ các người con. Lúc đó, các người con ai nấy đều ngồi xe lớn, được chưa từng có, chẳng phải chỗ trước kia mong đợi.

                  Xá Lợi Phất! Ư của ông thế nào? Ông trưởng giả đó, đồng cho các người con xe trâu báu lớn, có hư vọng chăng?  

                  Xá Lợi Phất nói: Không vậy! Đức Thế Tôn! Ông trưởng giả đó, chỉ khiến cho các con khỏi nạn lửa, an toàn tính mạng, chẳng phải là hư vọng. Tại sao? V́ nếu được an toàn tính mạng, th́ đă được đồ chơi tốt đẹp, huống chi dùng phương tiện cứu vớt ra khỏi nhà lửa.

                  Đức Thế Tôn! Cho dù ông trưởng giả đó, không cho một thứ xe nhỏ nhất nào, cũng chẳng hư vọng. Tại sao? V́ ông trưởng giả đó, trước hết nghĩ rằng: Ta dùng phương tiện, khiến cho các con được ra khỏi, do nhân duyên đó, mà chẳng hư vọng vậy. Hà huống ông trưởng giả biết ḿnh của giàu vô lượng, muốn lợi ích cho các con, mà đồng cho xe lớn. 

                  Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Lành thay, lành thay! Như lời ông nói, Xá Lợi Phất! Như Lai cũng lại như thế, là cha lành của tất cả thế gian, ở nơi sợ hăi suy năo lo buồn, vô minh đen tối che đậy, vĩnh viễn hết sạch chẳng c̣n sót, thảy đều thành tựu vô lượng tri kiến, lực vô sở úy, có sức đại thần thông, và sức trí huệ, đầy đủ phương tiện trí huệ Ba la mật, đại từ bi, thường chẳng lười mỏi, luôn luôn cầu việc thiện, lợi ích tất cả chúng sinh, mà sinh vào nhà lửa tam giới hư mục nầy. V́ độ chúng sinh ra khỏi nạn lửa sinh già bệnh chết, lo buồn khổ năo, ngu si tối tăm ba độc mà giáo hóa, khiến cho chúng sinh được Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thấy các chúng sinh v́ sinh già bệnh chết, lo buồn khổ năo thiêu đốt, cũng v́ năm dục tài lợi, mà chịu đủ thứ khổ, lại v́ tham trước truy cầu, hiện phải chịu đựng các sự khổ, sau đó th́ chịu khổ ở trong địa ngục ngạ quỷ, súc sinh. Nếu sinh về cơi trời, hoặc ở nhân gian, th́ bần cùng khốn khổ, khổ về thương yêu phải xa ĺa, khổ về oán ghét mà gặp nhau, đủ thứ các sự khổ như thế. Chúng sinh đắm ch́m ở trong đó, vui mừng dạo chơi, chẳng hay chẳng biết, chẳng sợ hăi cũng chẳng nhàm chán, chẳng cầu giải thoát. Ở trong nhà lửa tam giới nầy, chạy đông chạy tây, dầu gặp khổ lớn mà chẳng lo lắng.

                  Xá Lợi Phất! Đức Phật thấy vậy rồi, bèn nghĩ rằng: Ta là cha lành của chúng sinh, nên cứu họ khỏi khổ nạn, ban cho họ vô lượng vô biên trí huệ an vui của Phật, để họ dạo chơi.

                  Xá Lợi Phất! Như Lai lại nghĩ rằng: Nếu ta chỉ dùng sức thần thông, và sức trí huệ, bỏ đi phương tiện, v́ chúng sinh khen ngợi tri kiến, lực, vô sở úy của Như Lai, th́ chúng sinh không thể do đó mà được độ. Tại sao? V́ các chúng sinh đó, chưa khỏi sinh già bệnh chết lo buồn khổ năo, mà bị thiêu đốt ở trong nhà lửa tam giới, làm sao hiểu được trí huệ của Phật.

                  Xá Lợi Phất! Như ông trưởng giả kia, tuy thân và tay có sức mạnh, mà chẳng dùng đến, chỉ ân cần dùng phương tiện, cố gắng cứu các con ra khỏi nhà lửa, sau đó đều cho xe trân báu lớn. Như Lai cũng lại như thế, tuy có trí lực vô sở úy, mà chẳng dùng đến. Chỉ dùng trí huệ phương tiện, nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng sinh, v́ chúng sinh mà nói ba thừa: Thanh Văn, Bích Chi Phật, Phật thừa, mà nói rằng: Các ông không nên ưa thích ở trong nhà lửa tam giới, chớ tham sắc thanh hương vị xúc thô hèn. Nếu tham trước th́ sinh luyến ái sẽ bị thiêu đốt, các ông hăy mau ra khỏi tam giới, sẽ chứng được ba thừa Thanh Văn, Bích Chi Phật và Phật thừa. Nay ta bảo nhiệm việc nầy, tuyệt đối chẳng hư vọng. Các ông hăy siêng tu tinh tấn, Như Lai dùng phương tiện đó, để dẫn dụ chúng sinh ra khỏi nhà lửa.

                  Lại bảo: Các ông nên biết! Pháp ba thừa nầy, đều được các bậc Thánh khen ngợi, tự tại chẳng ràng buộc, chẳng c̣n nương tựa t́m cầu, ngồi ba thừa đó, dùng vô lậu căn lực giác đạo, thiền định giải thoát tam muội .v.v... tự vui sướng, bèn được vô lượng an ổn khoái lạc. 

                  Xá Lợi Phất! Nếu có chúng sinh bên trong có trí tánh, theo Phật Thế Tôn nghe pháp, tin nhận thọ tŕ, ân cần tinh tấn, muốn mau ra khỏi tam giới, tự cầu chứng Niết Bàn, đó gọi là Thanh Văn thừa. Như các người con đó, v́ cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa.

                  Nếu có chúng sinh theo Phật Thế Tôn, nghe pháp tin nhận thọ tŕ, ân cần tinh tấn cầu tự nhiên trí, thích sống một ḿnh ở chỗ vắng vẻ, biết rơ nhân duyên của các pháp, đó gọi là Bích Chi Phật thừa, như các người con kia, v́ cầu xe hươu mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sinh, theo Phật Thế Tôn nghe pháp, tin nhận thọ tŕ, ân cần tinh tấn, cầu Nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, tri kiến lực, vô sở úy của Như Lai, thương xót v́ sự an vui của vô lượng chúng sinh, làm lợi ích cho trời người, độ thoát tất cả chúng sinh, đó gọi là đại thừa. Bồ Tát cầu thừa nầy, nên gọi là Ma ha tát, như các người con kia, v́ cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa.

                  Xá Lợi Phất! Như ông trưởng giả kia, thấy các người con ra khỏi nhà lửa được an ổn, đến nơi chẳng sợ hăi, tự nghĩ của cải giàu có vô lượng, đều đem xe lớn mà cho các con. Như Lai cũng như thế, là cha của tất cả chúng sinh. Nếu thấy vô lượng ức ngàn chúng sinh, do cửa Phật giáo mà ra khỏi đường hiểm khổ sợ hăi của tam giới, th́ Phật khiến cho họ được sự an vui của Niết Bàn.

 

                  Bấy giờ, Đức Như Lai bèn nghĩ: Ta có vô lượng vô biên trí huệ lực vô sở úy .v.v... các kho tàng Phật pháp. Các chúng sinh đó đều là con của ta, đều b́nh đẳng ban cho đại thừa, chẳng khiến có người được diệt độ riêng, mà đều dùng sự diệt độ của Như Lai để diệt độ. Những chúng sinh đó thoát khỏi tam giới, Phật đều ban cho sự vui sướng thiền định giải thoát của chư Phật. Đều là một tướng một thứ, mà các bậc Thánh khen ngợi, hay sinh vui tịnh diệu bậc nhất. 

                  Xá Lợi Phất! Như ông trưởng giả kia, ban đầu dùng ba xe, để dẫn dụ các người con, sau đó chỉ cho một thứ xe lớn, có các báu vật trang nghiêm, an ổn bật nhất, nhưng ông trưởng giả đó chẳng có lỗi hư dối. 

                  Như Lai cũng như thế, chẳng có nói dối, ban đầu nói ba thừa dẫn dắt chúng sinh, sau đó chỉ dùng đại thừa mà độ thoát. V́ sao? V́ Như Lai có vô lượng trí huệ lực vô sở úy, các kho tàng Phật pháp, hay ban cho tất cả chúng sinh pháp đại thừa, nhưng thọ dụng chẳng hết được. 

                  Xá Lợi Phất! Do nhân duyên đó, nên biết chư Phật v́ sức phương tiện, nơi một Phật thừa mà phân biệt nói ba thừa. 

                  Đức Phật muốn thuật lại nghĩa nầy, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Ví như ông trưởng giả

                  Có một ngôi nhà lớn

                  Nhà đó đă lâu đời

                  Mà lại cũ hư nát.

                  Pḥng nhà cao nguy hiểm

                  Trụ cột lại găy mục

                  Nóc nhà đều nghiêng ngă

                  Nền móng đă hư nát.

                  Tường vách đều sụp đổ

                  Bùn đất rơi rớt xuống

                  Tranh lợp rơi tả tơi

                  Kèo đ̣n tay trật khớp.

                  Bốn phía đều cong vạy

                  Đầy dẫy những dơ uế

                  Có đến năm trăm người

                  Thảy đều ở trong đó.

                  Chim si, hưu, điêu, thứu

                  Quạ, chim thước, cưu, cáp

                  Ngô công và du diên

                  Loài thủ cung, bá túc.

                  Dứu ly cùng hề thử

                  Các loài độc trùng dữ

                  Đuổi nhau chạy ngang dọc

                  Đại tiểu tiện hôi thối.

                  Chảy đầy đồ bất tịnh

                  Các độc trùng bọ hung

                  Bu đậu ở trên đó

                  Cáo sói và dă can.

                  Liếm nhai dày đạp lên

                  Cắn xé những thây chết

                  Xương thịt bừa băi ra

                  Do đó các bầy chó.

                  Tranh nhau đến giành ăn

                  Ốm đói rất sợ sệt

                  Khắp nơi t́m món ăn

                  Giành giựt cấu xé nhau.

                  Gầm gừ gào sủa rên

                  Nhà đó rất đáng sợ

                  Những cảnh trạng như thế

                  Khắp nơi thảy đều có.

                  Quỷ lị mị, vọng lượng

                  Dạ xoa các ác quỷ

                  Ăn nuốt cả thịt người

                  Các loài trùng dữ độc.

                  Những cầm thú hung ác

                  Ấp cho bú sản sinh

                  Đều tự giấu ǵn giữ.

                  Quỷ Dạ xoa đua đến

                  Tranh giành lấy món ăn

                  Ăn xong no nê rồi

                  Tâm ác nổi hăng lên.

                  Tiếng chúng đánh căi nhau

                  Thật rất là hăi hùng

                  Loài quỷ Cưu bàn trà

                  Ngồi xổm trên đống đất.

                  Hoặc có lúc hỏng đất

                  Một thước hoặc hai thước

                  Dạo đi qua đi lại

                  Buông lung chơi đùa giỡn.

                  Cầm nắm hai chân chó

                  Đánh cho la thất thanh

                  Lấy chân đạp trên cổ

                  Khủng bố chó để vui.

                  Lại có các loài quỷ

                  Thân chúng dài to lớn

                  Trần truồng rất xấu đen

                  Thường ở luôn trong đó.

                  Phát ra tiếng hung ác

                  Kêu la t́m thức ăn

                  Lại có các loài quỷ

                  Cổ chúng nhỏ như kim.

                  Lại có các loài quỷ

                  Đầu chúng như đầu trâu

                  Hoặc là ăn thịt người

                  Hoặc lại ăn thịt chó.

                  Đầu tóc rối tung lên

                  Tàn ác rất hung hiểm

                  Bị đói khát bức bách

                  Kêu la chạy đuổi theo.

                  Dạ xoa cùng quỷ đói

                  Các chim muôn ác độc

                  Đói quá chạy bốn bề

                  Ŕnh xem các cửa sổ.

                  Các nạn như vậy đó !

                  Vô lượng việc ghê sợ

                  V́ nhà hư mục đó

                  Thuộc về nơi một người.

                  Người đó vừa ra khỏi

                  Thời gian chưa bao lâu

                  Về sau ngôi nhà đó

                  Lửa bổng nhiên nổi lên.

                  Bốn phía cùng một lúc

                  Lửa ngọn cháy hừng hực

                  Mái nóc và cột kèo

                  Tiếng nổ vang lách tách.

                  Đổ găy rơi rớt xuống

                  Tường vách đều sụp đổ.

                  Các loài quỷ thần thảy

                  Đều lớn tiếng kêu to.

                  Các loài chim điêu thứu

                  Cùng quỷ Cưu bàn trà

                  Hoảng sợ chạy tán loạn

                  Vẫn chẳng chạy ra được.

                  Thú dữ và trùng độc

                  Ẩn núp trong hang lỗ

                  Loài quỷ Tỳ xá xà

                  Cũng đều ở trong đó.

                  V́ phước mỏng đức ít

                  Nên bị lửa bức bách

                  Lại tàn hại lẫn nhau

                  Uống máu và ăn thịt.

                  Những loài thú dă can

                  Thảy đều đă chết trước

                  Các loài thú dữ lớn

                  Giành nhau đến ăn nuốt.

                  Mùi tanh loan khắp nơi

                  Đầy dẫy cả bốn bề

                  Loài ngô công do diên

                  Cùng với loài rắn độc.

                  Đều bị lửa thiêu đốt

                  Tranh nhau ra khỏi hang

                  Loài quỷ Cưu bàn trà

                  Bèn bắt lấy mà ăn.

                  Lại có các ngạ quỷ

                  Trên đầu bị lửa thiêu

                  Đói khát nhiệt năo hành

                  Hoảng hốt chạy tán loạn.

                  Nhà đó là như thế

                  Thật là rất hăi hùng

                  Độc hại và nạn lửa

                  Nhiều nạn chẳng phải một.

                  Lúc đó ông chủ nhà

                  Đang đứng ở ngoài cửa

                  Nghe có người nói rằng:

                  Các người con của ông.

                  Trước kia v́ dạo chơi

                  Đến vào trong nhà nầy

                  Thơ bé chẳng biết ǵ

                  Ham chơi vui đùa giỡn.

                  Ông trưởng giả nghe rồi

                  Hoảng sợ vào nhà lửa.

                  Dùng phương tiện cứu tế

                  Khiến con khỏi thiêu hại.

                  Mà dụ bảo các con

                  Nói các thứ hoạn nạn

                  Các quỷ và độc trùng

                  Nạn lửa cháy lan tràn.

                  Các sự khổ thứ lớp

                  Liên tục măi không dứt

                  Loài rắn độc ngoan phúc

                  Và các quỷ Dạ xoa.

                  Cùng quỷ Cưu bàn trà

                  Loài dă can chồn chó

                  Chim điêu, thứu, xi, hưu

                  Và loài bá túc thảy.

                  Đều đói khát khổ sở

                  Thật rất là đáng sợ

                  Đây là chỗ khổ nạn

                  Lại c̣n có lửa lớn

                  Các người con chẳng biết

                  Tuy nghe cha dạy bảo.

                  V́ c̣n ham vui chơi

                  Đùa giỡn măi không thôi.

                  Khi đó ông trưởng giả

                  Bèn nghĩ như thế nầy:

                  Các con ta như thế

                  Làm ta thêm sầu năo

                  Nay trong nhà lửa nầy

                  Chẳng có điều ǵ vui.

                  Mà tất cả các con

                  Vẫn đam mê chơi đùa

                  Chẳng nghe lời ta dạy

                  Sắp bị lửa thiêu hại.

                  Ông trưởng giả lại nghĩ

                  Bày ra các phương tiện.

                  Mà bảo các con thảy

                  Ta có đủ các thứ.

                  Đồ chơi rất quư giá

                  Xe báu rất tốt đẹp

                  Nào xe dê xe hươu

                  Và xe trâu to lớn.

                  Nay để ở ngoài cửa

                  Các con mau ra đây

                  Ta chính v́ các con

                  Tạo ra những xe nầy.

                  Tùy ư các con thích

                  Có thể đi dạo chơi

                  Các người con nghe nói

                  Các loại xe như thế.

                  Bèn lập tức dành nhau

                  Đua chạy ra khỏi nhà

                  Đến nơi chỗ đất không

                  Ĺa khỏi các khổ nạn.

                  Ông trưởng giả thấy con

                  Được ra khỏi nhà lửa

                  Ở nơi ngă tư đường

                  Ngồi trên ṭa sư tử.

                  Mà tự mừng nói rằng:

                  Nay ta rất vui mừng

                  Những người con nầy đây

                  Đẻ nuôi dưỡng rất khó.

                  Chúng nhỏ dại chẳng biết

                  Mà đi vào nhà hiểm

                  Nhiều các thứ độc trùng

                  Quỷ lị mị đáng sợ.

                  Lửa lớn cháy mănh liệt

                  Bốn phía đều nổi dậy

                  Mà các người con nầy

                  Tham trước chơi đùa giỡn.

                  Ta đă cứu chúng nó

                  Khiến cho được thoát khỏi

                  V́ thế các người ơi!

                  Ta nay rất vui mừng.

                  Khi đó các người con

                  Biết cha đă an ṭa

                  Đều đến bên chỗ cha

                  Mà thưa với cha nói :

                  Xin ban cho chúng con

                  Ba thứ xe báu tốt

                  Như trước cha đă hứa

                  Các con mau ra đây.

                  Sẽ cho ba xe báu

                  Tùy ư muốn các con

                  Nay chính là phải thời

                  Xin cha hăy ba cho.

                  Ông trưởng giả giàu có

                  Có rất nhiều kho tàng

                  Nào vàng bạc lưu ly

                  Xa cừ và mă năo.

                  Dùng các thứ báu vật

                  Tạo các cỗ xe lớn

                  Tu sửa nghiêm sức đẹp

                  Chung quanh có lan can.

                  Bốn phía đều treo linh

                  Dây vàng thắt với nhau.

                  Mành lưới bằng chân châu

                  Giăng bày ở phía trên

                  Hoa vàng các chuỗi ngọc

                  Khắp nơi tḥng xuống.

                  Xen tạp lụa nhiều màu

                  Giăng khắp chung quanh xe

                  Dùng bông tơ mềm mại

                  Để làm nệm nằm ngồi.

                  Vải mịn tốt thượng hạng

                  Giá trị đến ngh́n muôn

                  Tốt đẹp trắng sạch sẽ

                  Dùng trải ở trên nệm.

                  Có trâu trắng to lớn

                  Mập khỏe nhiều sức mạnh

                  Thân h́nh rất đẹp đẽ

                  Dùng để kéo xe báu.

                  Rất nhiều kẻ tôi tớ

                  Đi theo hầu bảo vệ

                  Đem xe báu đẹp đó

                  Đồng ban cho các con.

                  Các người con lúc đó

                  Rất vui mừng hớn hở

                  Ngồi lên xe báu đó

                  Vui chơi rất khoái lạc

                  Rất tự tại vô ngại.

                  Phật bảo Xá Lợi Phất!

                  Ta cũng lại như thế

                  Chí tôn trong bậc Thánh

                  Là cha của thế gian.

                  Tất cả các chúng sinh

                  Đều là con của ta

                  Say đắm vui thế gian

                  Chẳng có tâm trí huệ.

                  Ba cơi chẳng yên ổn

                  Giống như là nhà lửa

                  Đầy dẫy sự thống khổ

                  Thật là đáng sợ hăi.

                  Thường có khổ sinh già

                  Bệnh chết và sầu lo

                  Các thứ lửa như thế

                  Cháy hừng hực chẳng tắt.

                  Như Lai đă ĺa khỏi

                  Ngôi nhà lửa ba cơi

                  Ở chỗ yên vắng vẻ

                  Nơi núi rừng hoang dă.

                  Hiện nay ba cơi nầy

                  Đều là của ta cả

                  Chúng sinh ở trong đó

                  Thảy đều là con ta.

                  Mà nay chơi chỗ nầy

                  Rất nhiều các hoạn nạn

                  Chỉ có một ḿnh ta

                  Có thể cứu hộ được.

                  Tuy Phật đă dạy bảo

                  Mà cũng chẳng tin nhận

                  V́ nơi các dục nhiễm

                  Tâm tham trước sâu dày.

                  Do đó dùng phương tiện

                  V́ chúng nói ba thừa

                  Khiến cho các chúng sinh

                  Biết ba cơi là khổ.

                  Bèn khai thị diễn nói

                  Đạo ra khỏi thế gian

                  Các người con đó thảy

                  Nếu tâm mà quyết định.

                  Th́ đầy đủ ba minh

                  Và sáu thứ thần thông

                  Hoặc chứng được Duyên Giác

                  Và Bồ Tát bất thối.

                  Này ông Xá Lợi Phất!

                  Ta v́ các chúng sinh

                  Mà dùng ví dụ nầy

                  Nói một thừa Phật đạo.

                  Nếu các ông có thể

                  Tin nhận lời nói đây

                  Th́ tất cả đều sẽ

                  Được thành tựu Phật đạo.

                  Thừa nầy tối vi diệu

                  Rất thanh tịnh bậc nhất

                  Ở trong các thế gian

                  Chẳng có pháp nào hơn.

                  Chỗ chư Phật hoan hỉ

                  Tất cả các chúng sinh

                  Nên tán thán khen ngợi

                  Cúng dường và lễ bái.

                  Vô lượng trăm ngàn muôn

                  Các lực và giải thoát

                  Thiền định cùng trí huệ

                  Các pháp khác của Phật.

                  Chứng được thừa như thế.

                  Khiến cho các người con

                  Ngày đêm cùng số kiếp

                  Thường được đi dạo chơi.

                  Với các vị Bồ Tát

                  Cùng với chúng Thanh Văn

                  Ngồi nơi thừa báu nầy

                  Mà thẳng đến đạo tràng.

                  Nhân duyên như vậy đó.

                  T́m cầu khắp mười phương

                  Chẳng có thừa nào khác

                  Trừ Phật dùng phương tiện.

                  Phật bảo Xá Lợi Phất!

                  Hết thảy các ông

                  Đều là con của ta

                  C̣n ta tức là cha.

                  Các ông trong nhiều kiếp

                  Bị các khổ thiêu đốt

                  Ta đều đă cứu vớt

                  Khiến ra khỏi ba cơi.

                  Tuy trước kia ta nói

                  Các ông được diệt độ

                  Chỉ dứt hết sinh tử

                  Mà thật chẳng diệt độ.

                  Nay việc cần phải làm

                  Chỉ có trí huệ Phật

                  Nếu có Bồ Tát nào

                  Ở trong chúng hội nầy.

                  Mà một ḷng lắng nghe

                  Thật pháp của chư Phật

                  Các Đức Phật Thế Tôn

                  Tuy dùng các phương tiện.

                  Giáo hóa các chúng sinh

                  Đó đều là Bồ Tát.

                  Nếu có người trí nhỏ

                  Chấp sâu nơi ái dục

                  Th́ v́ những người đó

                  Nói đạo lư khổ đế.

                  Chúng sinh tâm vui mừng

                  Đắc được chưa từng có

                  Chân thật chẳng sai khác

                  Nếu có chúng sinh nào.

                  Chẳng biết gốc các khổ

                  Chấp sâu vào nhân khổ

                  Chẳng tạm rời bỏ được

                  Bèn v́ chúng sinh đó.

                  Dùng phương tiện dạy bảo

                  Nguyên nhân mọi sự khổ

                  Tham dục là gốc rễ

                  Nếu diệt được tham dục.

                  Chẳng c̣n chỗ nương tựa

                  Dứt sạch hết các khổ

                  Gọi là đế thứ ba

                  V́ chứng được diệt đế.

                  Mà tu hành đạo đế

                  Ĺa các khổ ràng buộc

                  Gọi là được giải thoát

                  Người đó nơi pháp ǵ.

                  Mà đắc được giải thoát

                  Chỉ xa ĺa hư vọng

                  Gọi đó là giải thoát

                  Ḱ thật chưa đắc được.

                  Tất cả các giải thoát

                  Phật nói rằng người đó

                  Chưa thật được diệt độ

                  V́ người đó chưa được.

                  Đạo quả vô thượng vậy

                  Ư của ta không muốn

                  Khiến cho được diệt độ

                  Ta là đấng Pháp Vương.

                  Tự tại nơi các pháp

                  An ổn các chúng sinh

                  Cho nên hiện ra đời.

                  Này ông Xá Lợi Phất!

                  Pháp ấn của ta đây

                  V́ muốn làm lợi ích

                  Cho thế gian nên nói.

                  Nơi chỗ ông đi qua

                  Chớ có vọng tuyên truyền.

                  Nếu có ai nghe được

                  Tùy hỉ kính thọ tŕ

                  Nên biết rằng người đó.

                  Là bậc bất thối chuyển

                  Nếu có người tin nhận

                  Kinh pháp vô thượng nầy

                  Th́ người đó đă từng.

                  Gặp chư Phật quá khứ

                  Cung kính và cúng dường

                  Cũng nghe được pháp nầy

                  Nếu người nào có thể.

                  Tin nhận lời ông nói

                  Tức như là thấy ta

                  Và cũng như thấy ông

                  Cùng các Tỳ Kheo Tăng.

                  Và các bậc Bồ Tát

                  Phật v́ người trí sâu

                  Nói Kinh Pháp Hoa nầy

                  Người thức cạn nghe được.

                  Mê hoặc chẳng hiểu đặng

                  Tất cả hàng Thanh Văn

                  Cùng với Bích Chi Phật

                  Ở trong kinh pháp nầy.

                  Sức họ chẳng hiểu đặng

                  Như ông Xá Lợi Phất

                  C̣n ở nơi kinh nầy

                  Dùng ḷng tin vào được.

                  Huống là Thanh Văn khác

                  Bao nhiêu Thanh Văn khác

                  Do tin lời Phật nói

                  Mà tùy thuận kinh nầy.

                  Chẳng phải trí của ḿnh.

                  Lại nữa Xá Lợi Phất!

                  Kẻ kiêu mạn giải đăi

                  Chấp trước vào bản ngă

                  Chớ nên nói kinh nầy.

                  Kẻ phàm phu thức cạn

                  Chấp sâu nơi năm dục

                  Nghe chẳng thể hiểu đặng

                  Cũng chớ v́ họ nói.

                  Nếu người chẳng tin nhận

                  Mà hủy báng kinh nầy

                  Tức là dứt tất cả

                  Hạt giống Phật thế gian.

                  Hoặc có người nhăn nhó

                  Mà ôm ḷng nghi hoặc

                  Ông nên lóng nghe nói

                  Tội báo của người nầy.

                  Nếu Phật c̣n tại thế

                  Hoặc sau khi diệt độ

                  Nếu có người phỉ báng

                  Kinh điển như thế nầy.

                  Thấy có người đọc tụng

                  Biên chép và thọ tŕ

                  Bèn khinh khi ghét ghen

                  Mà ôm ḷng kết hận.

                  Tội báo của người nầy

                  Nay ông nên lóng nghe

                  Khi người đó mạng chung

                  Đọa vào ngục A-tỳ.

                  Đầy đủ chẵn một kiếp

                  Hết kiếp rồi lại sinh

                  Cứ chuyển sinh như thế

                  Cho đến vô số kiếp.

                  Từ trong địa ngục ra

                  Sẽ đọa làm súc sinh

                  Hoặc làm chó, dă can

                  Thân h́nh chúng gầy ốm.

                  Đen thui lại ghẻ lát

                  Bị người thường chọc ghẹo

                  Lại c̣n phải bị người

                  Nhờm gớm và khinh khi.

                  Thường bị khổ đói khát

                  Xương thịt đều khô héo

                  Lúc sống chịu khốn khổ

                  Chết bị ném ngói đá.

                  V́ dứt mất giống Phật

                  Nên chịu tội báo đó

                  Hoặc sinh làm lạc đà

                  Hoặc sinh vào loài lừa.

                  Thân thường mang chở nặng

                  C̣n thêm bị đánh đập

                  Chỉ nhớ nước và cỏ

                  Ngoài ra chẳng biết ǵ.

                  V́ phỉ báng kinh điển

                  Mà mắc tội như thế.

                  Có khi làm dă can

                  Đi vào trong xóm làng.

                  Thân thể bị ghẻ lát

                  Lại thiếu mất một mắt

                  Bị những đứa trẻ con

                  Đánh đập và liệng ném.

                  Chịu các sự thống khổ

                  Hoặc có khi phải chết

                  Sau khi bỏ thân nầy

                  Bèn thọ làm thân rắn.

                  Thân h́nh dài to lớn

                  Đến năm trăm do tuần

                  Ngây điếc chẳng có chân

                  Lăn lóc đi bằng bụng.

                  Bị các loài trùng nhỏ

                  Rúc rỉa ăn máu thịt

                  Ngày đêm chịu khổ sở

                  Chẳng có khi nào ngừng.

                  Bởi phỉ báng kinh nầy

                  Mắc tội như vậy đó.

                  Nếu được sinh làm người

                  Các căn đều ám độn.

                  Lùn xấu lại lệch què

                  Đui điết thêm lưng gù

                  Có nói ra lời ǵ

                  Chẳng có ai tin nhận.

                  Hơi miệng thường hôi thối

                  Bị quỷ mị dựa nhập

                  Bần cùng rất hạ tiện

                  Thường bị người sai khiến.

                  Nhiều bệnh thân ốm gầy

                  Chẳng có chỗ nương nhờ.

                  Dù nương tựa gần người

                  Mà người chẳng để ư

                  Nếu học được điều ǵ

                  Th́ bèn quên mất hết.

                  Nếu học làm nghề thuốc

                  Theo đúng pháp trị bệnh

                  Mà bệnh người nặng thêm

                  Hoặc có khi mất mạng.

                  Nếu ḿnh có bệnh ǵ

                  Chẳng ai cứu chữa khỏi

                  Dù có uống thuốc hay

                  Mà bệnh lại thêm nặng.

                  Hoặc có người phản nghịch

                  Cướp giật trộm lấy của

                  Các tội lỗi như thế

                  Hoặc tự mang vạ lây.

                  Những người tội như thế

                  Vĩnh viễn chẳng thấy Phật

                  Là vua trong hàng Thánh

                  Thường nói pháp giáo hóa.

                  Những người tội như vậy

                  Thường sinh chỗ hoạn nạn

                  Tâm cuồng loạn tai điếc

                  Vĩnh viễn chẳng nghe pháp.

                  Ở trong vô số kiếp

                  Nhiều như cát sông Hằng

                  Sinh ra luôn câm điếc

                  Các căn chẳng đầy đủ.

                  Thường ở nơi địa ngục

                  Như dạo xem công viên

                  Ở trong các đường ác

                  Như nhà cửa của ḿnh.

                  Lạc đà lừa heo chó

                  Thường đến những chỗ đó

                  V́ khinh chê kinh nầy

                  Mắc tội nặng như thế.

                  Nếu được sinh làm người

                  Thường đui điếc câm ngọng

                  Bần cùng các tướng suy

                  Dùng để tự trang nghiêm.

                  Bệnh phù thủng khô khát

                  Ghẻ lát và ung thư

                  Các chứng bệnh như thế

                  Dùng làm y phục mặc.

                  Thân thể thường hôi thối

                  Dơ bẩn chẳng sạch sẽ

                  Chấp sâu nơi tướng ta

                  Tăng thêm tánh nóng giận.

                  Và dâm dục hẫy hừng

                  Chẳng chừa loài cầm thú

                  V́ khinh chê kinh nầy

                  Mà mắc tội như thế.

                  Phật bảo Xá Lợi Phất!

                  Người phỉ báng kinh nầy

                  Nếu nói tội lỗi họ

                  Cùng kiếp chẳng hết được.

                  Do bởi nhân duyên dó

                  Ta thường bảo các ông

                  Đối với người vô trí

                  Đừng nên nói kinh nầy.

                  Nếu có người lợi căn

                  Có trí huệ sáng suốt

                  Học rộng trí nhớ tốt

                  Tâm mong cầu Phật đạo.

                  Những hạng người như thế

                  Mới nên v́ họ nói

                  Nếu người đă từng thấy

                  Trăm ngh́n ức vị Phật.

                  Trồng các gốc căn lành

                  Thâm tâm rất bền vững

                  Những hạng người như thế

                  Mới nên v́ họ nói.

                  Nếu có người tinh tấn

                  Thường tu tâm từ bi

                  Chẳng hề tiếc thân mạng

                  Mới nên v́ họ nói.

                  Nếu có người cung kính

                  Chẳng sinh ḷng khác biệt

                  Ĺa xa các phàm ngu

                  Ở riêng trong núi đầm.

                  Những hạng người như thế

                  Mới nên v́ họ nói

                  Lại nữa, Xá Lợi Phất!

                  Nếu thấy có người nào.

                  Rời bỏ ác tri thức

                  Gần gũi những bạn hiền

                  Những hạng người như thế

                  Mới nên v́ họ nói.

                  Nếu thấy có Phật tử

                  Giữ ǵn giới trong sạch

                  Như hạt châu sáng sạch

                  Ham cầu kinh đại thừa.

                  Những hạng người như thế

                  Mới nên v́ họ nói

                  Nếu người chẳng nóng giận

                  Chất trực và diệu ḥa.

                  Thường thương xót hết thảy

                  Cung kính các Đức Phật

                  Những hạng người như thế

                  Mới nên v́ họ nói.

                  Lại có các Phật tử

                  Ở trong các đại chúng

                  Thuần dùng tâm thanh tịnh

                  Đủ thứ các nhân duyên.

                  Ví dụ và lời lẽ

                  Nói pháp không chướng ngại

                  Những hạng người như thế

                  Mới nên v́ họ nói.

                  Nếu có vị Tỳ Kheo

                  V́ cầu Nhất thiết trí

                  Cầu pháp khắp bốn phương

                  Chắp tay đảnh lễ thọ.

                  Chỉ vui thích thọ tŕ

                  Các kinh điển đại thừa

                  Cho đến chẳng thọ tŕ

                  Một bài kệ kinh khác.

                  Những hạng người như thế

                  Mới nên v́ họ nói

                  Như có người chí tâm

                  Cầu xá lợi của Phật.

                  Cầu kinh cũng như thế

                  Được rồi đảnh lễ thọ

                  Người đó lại chẳng có

                  Chí cầu các kinh khác.

                  Cũng chưa từng nghĩ nhớ

                  Kinh điển của ngoại đạo

                  Những hạng người như thế

                  Nên v́ họ mà nói.

                  Phật bảo Xá Lợi Phất !

                  Ta nói các sự tướng

                  Của người cầu Phật đạo

                  Cùng kiếp chẳng hết được.

                  Hết thảy những người đó

                  Tức có thể tin hiểu

                  Ông nên v́ họ nói

                  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

 

 

                  

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Tin Hiểu thứ Tư

  

 

                  Bấy giờ, Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Mục Kiền Liên, nghe Phật nói pháp chưa từng có. Đức Thế Tôn thọ kư cho Ngài Xá Lợi Phất, sẽ thành Vô thượng chánh đẳng chánh giác, sinh tâm hi hữu vui mừng hớn hở, bèn từ ṭa ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, hở bày vai phải, gối phải đụng đất, một ḷng chắp tay, cúi ḿnh cung kính, chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Thế Tôn, mà bạch Phật rằng: Chúng con đứng đầu trong hàng Tăng chúng, tuổi đă già nua, tự cho ḿnh đă được Niết Bàn, chẳng kham nhiệm ǵ nữa, chẳng c̣n cầu mong quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác.  

                  Đức Thế Tôn trước kia nói pháp đă lâu, con ngồi tại ṭa thân thể cảm thấy mệt mỏi, chỉ nhớ pháp không, vô tướng, vô tác. Nơi pháp Bồ Tát du hí thần thông, thanh tịnh cơi Phật, thành tựu chúng sinh, th́ tâm chúng con chẳng vui thích. Tại sao? V́ Đức Thế Tôn khiến cho chúng con ra khỏi ba cơi, chứng được Niết Bàn. Hơn nữa, nay chúng con tuổi đă già nua, chẳng sinh tâm niệm ưa thích nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà Đức Phật giáo hóa Bồ Tát. Hôm nay chúng con ở trước Đức Phật, nghe thọ kư cho hàng Thanh Văn, sẽ thành Vô thượng chánh đẳng chánh giác, tâm chúng con rất vui mừng được chưa từng có, không ngờ hôm nay hốt nhiên được nghe pháp chưa từng có, rất tự mừng may được lợi lành lớn, vô lượng châu báu, chẳng cầu mà tự được. 

                  Đức Thế Tôn! Chúng con hôm nay xin nói ví dụ để làm rơ nghĩa đó. Ví như, có người tuổi c̣n nhỏ, bỏ cha trốn đi sang nước khác, ở lâu hoặc mười, hai mươi, cho đến năm mươi năm. Người đó tuổi tác đă lớn, lại thêm bần cùng khốn khổ, lang thang khắp bốn phương, để t́m cầu cơm ăn áo mặc, lần lần du hành t́nh cờ trở về bổn quốc. Người cha từ trước đến nay, t́m con chẳng được, bèn dừng lại tại một thành trong nước đó. Nhà ông đó rất giàu có, của cải báu vật vô lượng, nào là: Vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, pha lê, trân châu .v.v... các kho tàng của cải thảy đều tràn đầy. Có nhiều tôi tớ, thần tá sử dân, voi ngựa xe cộ, ḅ dê, nhiều vô số, cho vay thâu vào, lời lăi khắp đến nước khác, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều.

                  Bấy giờ, gă cùng tử đi dạo đến các tụ lạc, trải qua các xóm làng, lần hồi đến thành của người cha ở. Người cha nhớ con, cách biệt con đă hơn năm mươi năm, mà chưa từng nói với ai về việc nầy, chỉ tự suy nghĩ, ḷng rất hối tiếc, tự nghĩ ḿnh đă già nua. Có nhiều của cải, vàng bạc châu báu, kho tàng tràn đầy, mà chẳng có con cái. Một khi chết mất, th́ của cải sẽ mất đi, chẳng có người giao phó, cho nên rất ân cần luôn nhớ đến con. Lại nghĩ rằng, nếu ta gặp lại con để giao phó của cải, th́ sung sướng biết mấy, chẳng c̣n sầu lo.

                  Đức Thế Tôn! Lúc bấy giờ, gă cùng tử làm thuê làm mướn, lần hồi đến nhà người cha, bèn đứng bên cửa, xa trông thấy người cha ngồi trên giường sư tử, ghế báu đỡ chân. Các vị Bà la môn, Sát đế lợi, cư sĩ thảy, đều cung kính vây quanh. Dùng chuỗi trân châu giá trị ngàn vạn để trang nghiêm thân, các sử dân tôi tớ, tay cầm phất trần trắng đứng hầu hai bên. Màn báu che phía trên, các hoa phan tḥng xuống, nước thơm rưới đất, rải các thứ hoa quư, các báu vật la liệt, phát ra thâu vào, lấy, cho, có đủ thứ việc, nghiêm sức như thế, uy đức rất tôn kính quư trọng. Gă cùng tử thấy cha có thế lực rất lớn, bèn sinh tâm kinh sợ, hối hận về việc đến chỗ nầy, bèn nghĩ thầm rằng: Ông nầy chắc là vua, hoặc là bậc đồng vua, chẳng phải chỗ của ta làm thuê mướn được tiền vật, chẳng bằng ta qua đến xóm nghèo, có chỗ cho ta ra sức chăm làm, để kiếm được đồ mặc vật ăn. Nếu ở đây lâu, họ sẽ cưỡng ép sai ta làm, nghĩ như thế rồi, bèn mau bỏ chạy đi.

                  Lúc đó, ông trưởng giả giàu có ngồi trên ṭa sư tử, nh́n thấy biết là con ḿnh, trong tâm rất vui mừng, bèn nghĩ: Của cải kho tàng của ta, nay đă có người giao phó. Ta thường nhớ đến đứa con nầy mà chẳng thấy, nay nó bỗng nhiên đến đây, rất vừa ư của ta, ta tuy tuổi già, do v́ tham tiếc. Ông liền sai người hầu cận đuổi gấp theo bắt lại. Lúc đó, kẻ sứ giả chạy mau đến bắt lại, gă cùng tử kinh ngạc lớn tiếng kêu oan: Tôi không phạm lỗi ǵ, sao lại bắt tôi? Người sứ giả càng nhanh qua bắt, cưỡng dắt đem về. Lúc đó, gă cùng tử tự nghĩ, ḿnh chẳng có tội ǵ mà bị bắt, chắc chắn phải chết, lại càng sợ hăi, ngất xỉu ngă xuống đất. Người cha ở xa trông thấy vậy, bèn nói với sứ giả: Không cần người đó, chớ cưỡng đem đến, hăy lấy nước lạnh rưới lên mặt cho nó tỉnh lại, đừng nói chi với nó. Tại sao? V́ người cha biết con ḿnh ư chí hạ liệt, tự biết ḿnh giàu sang làm cho con khiếp sợ. Biết rơ là con, bèn dùng phương tiện, chẳng nói với người khác đó là con ḿnh. Người sứ giả nói: Nay ta thả ngươi muốn đi đâu tùy ư. Gă cùng tử vui mừng được chưa từng có, từ đất đứng dậy, đi đến xóm nghèo, để t́m cầu sự ăn mặc.

                  Bấy giờ, ông trưởng giả muốn dẫn dụ con ḿnh, bèn bày phương tiện, bí mật sai hai người h́nh sắc t́u tụy, chẳng có uy đức, bảo họ đi t́m và nói với gă cùng tử, ở đây có chỗ làm trả giá gấp bội. Nếu gă cùng tử chịu, th́ dẫn về cho gă làm. Nếu nó có hỏi sai làm ǵ, th́ nói là thuê hốt phân, chúng ta hai người cũng làm chung với ngươi. Khi đó, hai kẻ sứ giả t́m được gă cùng tử rồi, bèn thuật lại đủ mọi việc như trên.  

                  Bấy giờ, gă cùng tử trước hết hỏi lấy giá cả, liền đến hốt phân. Người cha thấy con, thương xót mà trách. Lại một ngày khác, ông ở trong cửa sổ, xa trông thấy con, thân thể ốm gầy tiều tụy, phân đất bụi bặm dơ dáy chẳng sạch. Ông bèn cởi chuỗi ngọc áo tốt mịn màng và đồ trang sức, lại mặc đồ thô rách trỉn dơ, bụi bặm lấm thân, tay phải cầm đồ hốt phân, bộ dạng đáng nể sợ. Bảo những người làm: Các ngươi phải siêng làm, chớ nên lười nghỉ! V́ dùng phương tiện nên được đến gần người con. Lúc sau lại bảo: Này gă nam tử! Ngươi thường làm ở đây, chớ đi nơi khác nữa, ta sẽ trả thêm giá cho ngươi. Những đồ cần dùng như: Bồn, chậu, gạo, bột, muối, dấm, ngươi chớ tự nghi nan, cũng có kẻ tớ già để sai khiến, nếu cần ta cấp cho. Ngươi nên an ḷng, ta như cha của ngươi chớ có sầu lo. V́ sao? Ta tuổi tác đă già lớn, mà ngươi th́ trẻ mạnh. Ngươi thường trong lúc làm việc, chẳng có ḷng khi dối, lười biếng, nóng giận, than oán, đều không thấy ngươi có các điều xấu đó, như các người làm công khác. Từ nay về sau, ngươi như con đẻ của ta.

                  Tức thời, ông trưởng giả bèn đặt tên cho gă cùng tử gọi là con.

                  Bấy giờ, gă cùng tử tuy mừng gặp được việc như thế, song vẫn c̣n tự cho ḿnh là khách làm công hèn. V́ vậy nên trong suốt hai mươi năm thường sai hốt phân. Sau đó, tâm của gă cùng tử tin dần ra vào chẳng ngại sợ, nhưng chỗ gă ở vẫn nguyên chỗ cũ. 

                  Đức Thế Tôn! Khi đó, ông trưởng giả bị bệnh, biết ḿnh chẳng bao lâu nữa sẽ chết, bảo gă cùng tử nói : Nay ta có nhiều vàng bạc châu báu, kho tàng tràn đầy, trong đó bao nhiêu chỗ đáng lấy cho, ngươi phải biết, tâm ta như thế, ngươi nên thể theo ư ta. Tại sao? V́ nay ta với ngươi chẳng khác biệt, nên gắng dụng tâm đừng để mất đi.

                   Khi ấy, gă cùng tử liền thọ nhận lời dạy bảo, biết các của cải vàng bạc châu báu, và các kho tàng, mà chẳng có ư muốn lấy chừng bữa ăn, song chỗ của gă ở vẫn tại chỗ cũ, tâm hạ liệt vẫn chưa bỏ được. Lại trải qua ít lâu sau, cha biết con ư chí tạm thông thái, thành tựu chí lớn, tự chê tâm ngày trước. Đến giờ sắp chết, ông gọi người con đến, và hội cả thân tộc, quốc vương đại thần, Sát đế lợi, cư sĩ, khi đă hội đến đông đủ, ông bèn tuyên bố rằng: Các vị nên biết, người nầy là con ta, do ta sinh ra trong thành nọ, bỏ ta trốn đi lang thang, khốn khổ hơn năm mươi năm. Nó vốn tên ấy, c̣n ta tên ấy. Xưa ta ở tại thành nầy, ôm ḷng lo lắng t́m kiếm, bỗng ở nơi đây gặp được nó. Nó thật là con ta, ta thật là cha của nó. Nay ta có tất cả bao nhiêu của cải, đều là con của ta có, trước đây của cải cho ra thâu vào, con ta đây coi biết. 

                  Đức Thế Tôn! Khi ấy gă cùng tử nghe cha nói như thế, bèn rất vui mừng, được điều chưa từng có, mà nghĩ rằng: Ta vốn chẳng có ḷng mong cầu, nay kho tàng châu báu nầy tự nhiên mà đến.

                  Đức Thế Tôn! Ông trưởng giả giàu có, tức là Đức Như Lai, chúng con giống như con của Phật. Đức Như Lai thường nói chúng con là con.

                  Đức Thế Tôn! Chúng con v́ ba sự khổ, nên ở trong sinh tử chịu các sự nhiệt năo mê hoặc vô tri, ưa thích các pháp nhỏ. Ngày nay, Đức Thế Tôn khiến cho chúng con suy nghĩ, dọn trừ phân dơ các pháp hí luận. Chúng con ở trong sự siêng gắng tinh tấn, được đến Niết Bàn giá một ngày, đă được đây rồi, tâm rất hoan hỉ, tự cho đă đủ, bèn tự bảo rằng: Ở trong Phật pháp, do siêng năng tinh tấn nên được rộng nhiều, song Đức Thế Tôn trước biết chúng con tâm hèn tệ, ưa thích pháp nhỏ, liền khiến cho chúng con buông bỏ, Phật chẳng phân biệt nói chúng con sẽ có phần bảo tàng tri kiến của Như Lai. Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói trí huệ của Như Lai. Chúng con theo Phật được giá Niết Bàn một ngày, cho đă được nhiều rồi, đối với pháp đại thừa nầy chẳng có chí cầu. Chúng con lại v́ trí huệ của Như Lai, v́ các Bồ Tát mở bày diễn nói, mà tự ḿnh chẳng có chí muốn nơi pháp đó. Tại sao? V́ Đức Phật biết chúng con tâm ưa thích pháp nhỏ, nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con để nói, mà chúng con chẳng biết thật là con của Phật. Nay chúng con mới biết, Đức Thế Tôn ở nơi trí huệ của Phật, chẳng có lận tiếc. Tại sao? V́ thuở xưa thật là con của Phật, nhưng lại ưa thích pháp nhỏ. Nếu chúng con có tâm thích pháp lớn, th́ Phật sẽ v́ chúng con nói pháp đại thừa. Ở trong Kinh nầy chỉ nói một thừa, mà xưa kia ở trước các Bồ Tát, Phật chê trách hàng Thanh Văn ưa thích pháp nhỏ, song Đức Phật thật dùng đại thừa giáo hóa, cho nên chúng con nói: Vốn chẳng có tâm mong cầu, mà nay châu báu lớn của đấng Pháp Vương tự nhiên đến, như chỗ con của Phật đáng được, đều đă được vậy.

 

                  Bấy giờ, Ngài Ma Ha Ca Diếp muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Chúng con hôm nay

                  Nghe tiếng Phật dạy

                  Vui mừng hớn hở

                  Được chưa từng có.

                  Phật nói Thanh Văn

                  Sẽ được thành Phật

                  Kho báu vô thượng

                  Chẳng cầu tự được.

                  Ví như đồng tử

                  Thơ bé chẳng hiểu

                  Bỏ cha trốn đi

                  Xa đến xóm khác.

                  Lang thang các nước

                  Hơn năm mươi năm

                  Người cha buồn nhớ

                  T́m khắp bốn phương.

                  T́m kiếm mỏi mệt

                  Ở lại một thành

                  Tạo lập nhà cửa

                  Năm dục tự vui.

                  Nhà đó giàu lớn

                  Nhiều các vàng bạc

                  Xa cừ mă năo

                  Chân châu lưu ly.

                  Voi ngựa trâu dê

                  Kiệu cán xe cộ

                  Ruộng vườn tôi tớ

                  Nhân dân rất đông.

                  Lợi tức xuất nhập

                  Khắp đến nước khác

                  Khách thương buôn bán

                  Không đâu chẳng có.

                  Ngàn vạn ức chúng

                  Vây quanh cung kính

                  Được bậc vua chúa

                  Thương yêu nhớ tưởng.

                  Quần thần hào tộc

                  Cũng đều tôn trọng

                  V́ bởi duyên ấy

                  Nhiều người lui tới.

                  Giàu sang như thế

                  Có thế lực lớn.

                  Mà tuổi già nua

                  Lại buồn nhớ con.

                  Sớm tối nghĩ ngợi

                  Giờ chết sắp đến

                  Con dại bỏ ta

                  Hơn năm mươi năm.

                  Kho tàng của cải

                  Phải làm sao đây?

                  Khi ấy cùng tử

                  T́m cầu cơm áo.

                  Xóm nầy xóm khác

                  Nước nầy nước nọ

                  Hoặc có chỗ được

                  Hoặc có chỗ không.

                  Đói khát ốm gầy

                  Thân sinh ghẻ lát

                  Lần lược trải qua

                  Đến thành cha ở.

                  Lần lược làm thuê

                  Bèn đến nhà cha

                  Lúc đó trưởng giả

                  Đang ở trong nhà.

                  Giăng màn báu lớn

                  Ngồi ṭa sư tử

                  Quyến thuộc vây quanh

                  Nhiều người hầu hạ.

                  Có người tính toán

                  Vàng bạc châu báu

                  Tài sản xuất nhập

                  Ghi vào sổ sách.

                  Cùng tử thấy cha

                  Giàu sang quư trọng

                  Bảo rằng là vua

                  Hoặc bằng ông vua.

                  Kinh hăi tự trách

                  Sao lại đến đây?

                  Lại tự nghĩ rằng:

                  Nếu ta ở lâu.

                  Sẽ bị ép buộc

                  Cưỡng sai ta làm

                  Suy nghĩ vậy rồi

                  Bèn bỏ chạy đi.

                  Hỏi thăm xóm nghèo

                  Muốn đến làm thuê.

                  Lúc đó trưởng giả

                  Tại ṭa sư tử.

                  Xa thấy con ḿnh

                  Yên lặng nhớ biết

                  Bèn sai sứ giả

                  Đuổi theo bắt lại.

                  Cùng tử sợ la

                  Xỉu ngă xuống đất

                  Người nầy bắt tôi

                  Chắt sẽ phải chết.

                  Cũng v́ cơm áo

                  Khiến tôi đến đây

                  Trưởng giả biết con

                  Ngu si hèn hạ.

                  Chẳng tin lời ta

                  Chẳng tin là cha.

                  Bèn dùng phương tiện

                  Sai khiến người khác.

                  Mắt chột lùn xấu

                  Chẳng có uy đức

                  Các ngươi bảo nó

                  Rằng thuê làm mướn.

                  Hốt các phân dơ

                  Trả giá gấp bội

                  Cùng tử nghe rồi

                  Vui mừng theo về.

                  Hốt dọn phân dơ

                  Làm sạch pḥng nhà.

                  Trưởng giả trong cửa

                  Thường thấy con ḿnh.

                  Nghĩ con ngu dại

                  Thích làm việc hèn

                  Do đó trưởng giả

                  Mặc đồ cũ rách.

                  Cầm đồ hốt phân

                  Đi đến chỗ con

                  Phương tiện gần gũi

                  Khuyên nhủ siêng làm.

                  Trả giá gấp bội

                  Cho dầu thoa chân

                  Ăn uống đầy đủ

                  Nệm chiếu dày ấm.

                  Khuyên răng như vầy:

                  Ngươi gắng siêng làm

                  Lại dùng lời dụ

                  Ngươi như con ta.

                  Trưởng giả có trí

                  Lần cho ra vào

                  Suốt hai mươi năm

                  Trông coi việc nhà.

                  Chỉ chỗ vàng bạc

                  Trân châu lưu ly

                  Các đồ xuất nhập

                  Đều khiến cho biết.

                  Vẫn ở ngoài cửa

                  Trong một am tranh

                  Tự nghĩ phận nghèo

                  Ta chẳng có ǵ.

                  Cha biết tâm con

                  Lần đă rộng lớn

                  Muốn giao của cải

                  Bèn nhóm thân tộc.

                  Quốc vương đại thần

                  Sát lợi cư sĩ

                  Trong đại chúng nầy:

                  Nói là con ta.

                  Bỏ ta ra đi

                  Suốt năm mươi năm

                  Từ khi gặp con

                  Đă hai mươi năm.

                  Xưa nơi thành nọ

                  Mất đứa con nầy

                  T́m kiếm khắp nơi

                  Mới đến nơi đây.

                  Của cải ta có

                  Nhà cửa nhân dân

                  Đều giao cho nó

                  Để nó sử dụng.

                  Con nhớ xưa nghèo

                  Ư chí kém hèn

                  Nay ở chỗ cha

                  Được nhiều của báu.

                  Cùng với nhà cửa

                  Tất cả của cải

                  Rất đỗi vui mừng

                  Được chưa từng có.

                  Phật cũng như thế

                  Biết con thích nhỏ

                  Chưa từng nói ra

                  Các ngươi thành Phật.

                  Chỉ nói chúng con

                  Được pháp vô lậu

                  Thành tựu tiểu thừa

                  Thanh Văn đệ tử.

                  Phật bảo chúng con

                  Nói đạo tối thượng

                  Ai tu pháp nầy

                  Sẽ được thành Phật.

                  Con nghe Phật dạy

                  V́ đại Bồ Tát

                  Dùng các nhân duyên

                  Đủ thứ ví dụ.

                  Bao nhiêu lời lẽ

                  Nói đạo vô thượng

                  Hết thảy Phật tử

                  Theo ta nghe pháp.

                  Ngày đem suy gẫm

                  Tinh tấn tu tập

                  Khi đó chư Phật

                  Thọ kư cho họ.

                  Ông ở đời sau

                  Sẽ được thành Phật

                  Các pháp bí tàng

                  Của tất cả Phật.

                  Chỉ v́ Bồ Tát

                  Diễn nói việc thật

                  Mà chẳng v́ con

                  Nói đạo chân yếu.

                  Như cùng tử kia

                  Được gần người cha

                  Tuy biết mọi thứ

                  Tâm chẳng mong cầu.

                  Chúng con tuy nói

                  Bảo tàng Phật pháp

                  Tự chẳng chí nguyện

                  Cũng lại như thế.

                  Chúng con nội diệt

                  Tự cho là đủ

                  Chỉ rơ việc nầy

                  Chẳng biết việc khác.

                  Nếu chúng con nghe

                  Tịnh cơi nước Phật

                  Giáo hóa chúng sinh

                  Đều chẳng vui thích.

                  Đó là v́ sao?

                  V́ tất cả pháp

                  Thảy đều không tịch

                  Không sinh không diệt.

                  Không lớn không nhỏ

                  Vô lậu vô vi

                  Suy gẫm như thế

                  Chẳng sinh vui thích.

                  Chúng con từ lâu

                  Nơi trí huệ Phật

                  Không tham không chấp

                  Chẳng có chí nguyện.

                  Nơi pháp của ḿnh

                  Cho là cứu kính

                  Chúng con từ lâu

                  Tu tập pháp không.

                  Thoát được hoạn nạn

                  Khổ năo ba cơi

                  Ở thân cuối cùng

                  Hữu dư Niết Bàn.

                  Pháp Phật giáo hóa

                  Đắc đạo chẳng sai

                  Tức đă báo đáp

                  Ân đức của Phật.

                  Chúng con tuy là

                  Các hàng Phật tử

                  Nói pháp Bồ Tát

                  Để cầu Phật đạo.

                  Mà nơi pháp đó

                  Tâm chẳng ưa thích

                  Đạo sư thấy bỏ

                  V́ thấy tâm con.

                  Ban đầu chẳng siêng

                  Nói có lợi thật

                  Như trưởng giả giàu

                  Biết con chí hèn.

                  Dùng sức phương tiện

                  Ḥa phục tâm con

                  Sau đó mới giao

                  Tất cả của cải.

                  Phật cũng như thế

                  Hiện việc ít có

                  Biết thích tiểu thừa

                  Dùng sức phương tiện.

                  Điều phục tâm con

                  Mới dạy trí lớn.

                  Chúng con hôm nay

                  Được chưa từng có.

                  Chẳng phải trước mong

                  Mà nay tự được

                  Như gă cùng tử

                  Được vô lượng báu.

                  Thế Tôn con nay

                  Đắc đạo chứng quả

                  Nơi pháp vô lậu

                  Được mắt thanh tịnh.

                  Chúng con từ lâu

                  Giữ giới trong sạch

                  Mới ngày hôm nay

                  Được quả báo đó.

                  Pháp của Pháp Vương

                  Lâu tu phạm hạnh

                  Nay được vô lậu

                  Đại quả vô thượng.

                  Chúng con hôm nay

                  Thật là Thanh Văn

                  Dùng tiếng Phật đạo

                  Khiến thảy đều nghe.

                  Chúng con hôm nay

                  Thật là La Hán

                  Nơi các thế gian

                  Trời người ma Phạm.

                  Khắp trong chúng đó

                  Đáng thọ cúng dường.

                  Ân lớn Thế Tôn

                  Là việc ít có.

                  Thương xót giáo hóa

                  Lợi ích chúng sinh

                  Vô lượng ức kiếp

                  Ai báo đáp được.

                  Tay chân cung cấp

                  Cuối đầu đảnh lễ

                  Cúng dường tất cả

                  Đều chẳng báo được.

                  Nếu dùng đầu đội

                  Hai vai mang vác

                  Trải Hằng sa kiếp

                  Hết ḷng cung kính.

                  Lại dùng vật ngon

                  Vô lượng y báu

                  Và các tọa cụ

                  Đủ thứ thuốc thang.

                  Ngưu đầu chiên đàn

                  Và các châu báu

                  Tạo lập chùa tháp

                  Y báu trải đất.

                  Những việc như thế

                  Đem cúng dường Phật

                  Trải Hằng sa kiếp

                  Cũng chẳng báo được.

                  Chư Phật ít có

                  Vô lượng vô biên

                  Không thể nghĩ bàn

                  Sức đại thần thông.

                  Vô lậu vô vi

                  Vua của các pháp

                  Hay v́ hạ liệt

                  Nhẫn nơi việc đó.

                  Hiện tướng phàm phu

                  Tùy họ mà nói

                  Phật nơi các pháp

                  Được tự tại nhất.

                  Biết các chúng sinh

                  Đủ thứ ưa muốn

                  Và những chí lực

                  Tùy sự kham thọ.

                  Dùng vô lượng dụ

                  V́ họ nói pháp

                  Tùy các chúng sinh

                  Căn lành đời trước.

                  Biết đă thành thục

                  Hoặc chưa thành thục

                  Đủ thứ suy lường

                  Phân biệt biết rơ.

                  Nơi đạo một thừa

                  Tùy nghi nói ra. 

 

                  HẾT QUYỂN THỨ HAI

 

 

[trở về mục lục]   [xem quyển 1]   [xem quyển 3]   [xem quyển 4]   [xem quyển 5]   [xem quyển 6]   [xem quyển 7]

 

            Minh Quang posted September 4, 2008

 

[Home] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, mục lục] [Kinh A Di Đà] [Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân] [Kinh Hoa Nghiêm - Trí Tịnh dịch] [Kinh Địa Tạng] [Kinh Tứ Thập Nhị Chương] [Kinh Vu Lan Bồn] [Kinh Di Giáo] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa] [Công Phu Khuya] [Kinh Quán Vô Lượng Thọ] [Kinh A Di Đà nghĩa] [Kinh Thiện Sanh] [Bích Nham Lục] [Đàm Vô Đức Tứ Phần Luật] [Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn] [Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận] [Kinh Ngọc] [Thập Nhị Môn Luận - Thích Thanh Từ] [Kinh A Di Đà Yếu Giải] [Kinh Dược Sư - Thích Huyền Dung] [Kinh Địa Tạng bản dịch ở Bắc Việt] [Kinh Vô Lượng Thọ - Tuệ Đăng] [Kinh Lăng Già - TN Trí Hải] [Kinh Bát Chu Tam Muội] [Kinh Lăng Già - Tuệ Khai] [Kinh Thắng Man - Thanh Từ] [Kinh Giải Thâm Mật 1] [Kinh Pháp Bảo Đàn1] [Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát] [Kinh Duy Ma Cật 1] [Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm] [Chứng Đạo Ca - Vĩnh Giác] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu] [Bồ Tát Giới - Thích Trí Quang] [Kinh Lục Độ Tập - Đại Tạng Kinh 152] [Kinh Phạm Vơng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ] [Mục Lục Càn Long Đại Tạng Kinh] [Kinh Đại An Ban Thủ Ư] [Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Minh Định dịch] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Tuệ Hải dịch] [Luận Đại Thừa Khởi Tín - Mă Minh - Lê Đ́nh Thám dịch] [Kinh Thắng Man Phu Nhân Hội - Chân Hiền Tâm dịch giải] [Kinh Dược Sư - Tuệ Nhận dịch]