Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

 

Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

 

 

                  Mục lục

 

                  Quyển Một

                  Phẩm Tựa thứ Nhất

                  Phẩm Phương Tiện thứ Hai

 

 

Quyển Một 

Phẩm Tựa thứ Nhất

 

 

                  Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ở tại thành Vương Xá, trên núi Kỳ Xà Quật, cùng với đại chúng Tỳ Kheo, một vạn hai ngh́n người tụ tập. Đều là A La Hán, các lậu đă hết, chẳng c̣n phiền năo. Sớm được lợi ḿnh, hết những sự ràng buộc trong các cơi, tâm được tự tại. Đó là những vị đại A La Hán, hàng tri thức trong chúng. Lại có hai ngh́n người hữu học và vô học. Tỳ Kheo Ni Ma Ha Ba Xà Ba Đề, cùng với quyến thuộc sáu ngàn người tụ hội. Mẹ của La Hầu La là Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La, cũng cùng với quyến thuộc tụ hội. Bậc đại Bồ Tát gồm tám vạn người, đều không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều đắc được Đà la ni nhạo thuyết biện tài, chuyển bánh xe pháp bất thối chuyển, đă từng cúng dường vô lượng trăm ngàn các Đức Phật. Ở chỗ các Đức Phật gieo trồng các gốc công đức. Thường được chư Phật ngợi khen, dùng từ để tu thân, khéo vào huệ của Phật, thông đạt đại trí huệ, đến nơi bờ kia. Danh đồn khắp vô lượng thế giới, có thể độ được vô số trăm ngàn chúng sinh. Tên của các Ngài là: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Bất Hưu Tức, Bồ Tát Bảo Chưởng, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dũng Thí, Bồ Tát Bảo Nguyệt, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Măn Nguyệt, Bồ Tát Đại Lực, Bồ Tát Vô Lượng Lực, Bồ Tát Việt Tam Giới, Bồ Tát Bạt Đà Bà La. Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Bảo Tích, Bồ Tát Đạo Sư .v.v... các vị đại Bồ Tát như vậy, gồm tám vạn người tụ hội.  

                  Lúc đó, có Thích Đề Hoàn Nhân và quyến thuộc hai vạn Thiên tử đều tụ hội. Lại có Thiên tử Minh Nguyệt, Thiên tử Phổ Hương, Thiên tử Bảo Quang. Bốn vị đại Thiên Vương và quyến thuộc một vạn Thiên tử đều tụ hội. Thiên tử Tự Tại, Thiên tử Đại Tự Tại và quyến thuộc ba vạn Thiên tử đều tụ hội. Chủ thế giới Ta Bà: Phạm Thiên Vương, Thi Khí Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm và quyến thuộc một vạn hai ngàn Thiên tử đều tụ hội. Có tám vị Long Vương. Đó là: Long Vương Nan Đà. Long Vương Bạt Nan Đà. Long Vương Sa Già La. Long Vương Ḥa Tu Cát. Long Vương Đức Xoa Ca. Long Vương A Na Bà Đạt Đa. Long Vương Ma Na Tư. Long Vương Ưu Bát La. Mỗi vị có bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc đều tụ hội. Có bốn vị Khẩn Na La Vương. Đó là: Pháp Khẩn Na La Vương, Diệu Pháp Khẩn Na La Vương, Đại Pháp Khẩn Na La Vương, Tŕ Pháp Khẩn Na La Vương. Mỗi vị có bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc đều tụ hội. Có bốn vị Càn Thát Bà Vương. Đó là: Nhạc Càn Thát Bà Vương, Nhạc Âm Càn Thát Bà Vương, Mỹ Càn Thát Bà Vương, Mỹ Âm Càn Thát Bà Vương. Mỗi vị có bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc đều tụ hội. Có bốn vị A Tu La Vương. Đó là: Bà Trĩ A Tu La Vương, Khư La Khiên Đà A Tu La Vương, Tỳ Ma Chất Đa La A Tu La Vương, La Hầu A Tu La Vương. Mỗi vị với bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc đều tụ hội. Có bốn vị Ca Lâu La Vương. Đó là: Đại Oai Đức Ca Lâu La Vương, Đại Thân Ca Lâu La Vương, Đại Măn Ca Lâu La Vương, Như Ư Ca Lâu La Vương. Mỗi vị với bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc đều tụ hội. Vua A Xà Thế con của bà Vi Đề Hi, và bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc đều tụ hội. Hết thảy đều lễ dưới chân Đức Phật, rồi lui về ngồi một bên. 

                  Bấy giờ, tất cả bốn chúng đều vây quanh Đức Thế Tôn, cung kính cúng dường tôn trọng tán thán ca ngợi. V́ các Bồ Tát nói Kinh đại thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, pháp giáo hóa Bồ Tát, được Phật hộ niệm. Đức Phật nói Kinh này rồi, bèn ngồi kiết già, nhập tam muội vô lượng nghĩa xứ, thân tâm đều bất động.

                   Lúc đó, trời mưa hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn đà la, hoa mạn thù sa, hoa ma ha mạn thù sa, rải ở trên Đức Phật và các đại chúng. Khắp hết thảy thế giới của chư Phật, đều có sáu thứ chấn động.

                  Bấy giờ, trong pháp hội các chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người, chẳng phải người, và các ông vua nhỏ, chuyển luân thánh vương, các đại chúng, được chưa từng có, vui mừng chắp tay một ḷng nh́n Đức Phật.

 

                  Bấy giờ, Đức Phật phóng ra luồng hào quang trắng ở giữa chân mày, chiếu soi hết thảy một vạn tám ngh́n thế giới ở phương đông. Dưới th́ chiếu đến địa ngục A Tỳ, trên th́ chiếu đến cơi trời Sắc Cứu Kính. Ở thế giới này, đều thấy hết thảy chúng sinh trong sáu nẻo của các cơi kia. Lại thấy chư Phật đang ở các cơi đó. Và nghe chư Phật giảng kinh thuyết pháp, cũng thấy các vị Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, các vị tu hành đắc đạo. Lại thấy các vị đại Bồ Tát, đủ thứ nhân duyên, đủ thứ tin hiểu, đủ thứ tướng mạo, hành Bồ Tát đạo. Lại thấy chư Phật vào Niết Bàn, sau khi chư Phật vào Niết Nàn, đều đem xá lợi của Phật, đựng thờ trong tháp bằng bảy báu.

 

                  Bấy giờ, Bồ Tát Di Lặc khởi ư nghĩ như vầy : Nay Đức Thế Tôn hiện tướng thần thông biến hóa, v́ nhân duyên ǵ, mà hiện điềm lành nầy? Nay Đức Phật Thế Tôn đang nhập tam muội, là việc ít có không thể nghĩ bàn. Bây giờ nên hỏi ai, ai là người đáp được? Lại nghĩ thế nầy : Ngài Văn Thù Sư Lợi là con của đấng Pháp Vương, đă từng gần gũi cúng dường vô lượng chư Phật trong quá khứ, chắc đă thấy tướng ít có nầy, nay tôi nên hỏi Ngài. Lúc đó, các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, và các vị trời, rồng, quỷ thần .v.v... đều khởi nghĩ như thế nầy: Tướng quang minh thần thông của Đức Phật, nay nên hỏi ai?

 

                  Bấy giờ, Bồ Tát Di Lặc muốn giải quyết tâm nghi của ḿnh, lại quán sát tâm của bốn chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, và các chúng hội trời, rồng, quỷ thần .v.v... mà hỏi Bồ Tát Văn Thù, v́ nhân duyên ǵ mà có điềm lành nầy? Tướng thần thông phóng đại quang minh, chiếu phương đông một vạn tám ngh́n cơi, đều thấy cơi nước của chư Phật đó trang nghiêm. Do đó, Bồ Tát Di Lặc muốn thuật lại nghĩa nầy, bèn dùng kệ hỏi rằng:

 

                  Ngài Văn Thù Sư Lợi!

                  Đấng Đạo Sư cớ chi?

                  Phóng quang trắng giữa mày

                  Quang minh chiếu hết thảy.

                  Trời mưa hoa mạn đà

                  Và hoa mạn thù sa

                  Gió thơm hương chiên đàn

                  Khiến vừa ḷng đại chúng.

                  Do nhân duyên như vậy

                  Cơi nước đều nghiêm tịnh

                  Mà ở thế giới nầy

                  Có sáu thứ chấn động.

                  Lúc nầy bốn bộ chúng

                  Thảy đều rất vui mừng

                  Thân tâm đều an lạc

                  Đắc được chưa từng có.

                  Quang minh giữa chân mày

                  Chiếu thẳng về phương đông

                  Một vạn tám ngh́n cơi

                  Thảy đều như sắc vàng.

                  Dưới chiếu ngục A tỳ

                  Trên chiếu trời Hữu Đỉnh

                  Trong tất cả thế giới

                  Các chúng sinh sáu đường.

                  Sinh tử chỗ họ đến

                  Nghiệp duyên thiện và ác

                  Thọ báo tốt và xấu

                  Thảy đều thấy rơ hết.

                  Lại thấy các đức Phật

                  Đấng Thánh chúa sư tử

                  Đang diễn nói kinh điển

                  Tối vi diệu bậc nhất.

                  Âm thanh rất thanh tịnh

                  Thốt ra lời êm diệu

                  Giáo hóa các Bồ Tát

                  Vô số ngàn ức vạn.

                  Tiếng phạm âm thâm diệu

                  Khiến người ưa thích nghe

                  Đức Phật ở mỗi cơi

                  Đều diễn nói chánh pháp.

                  Dùng đủ thứ nhân duyên

                  Và vô lượng thí dụ

                  Chiếu rơ các Phật pháp

                  Để khai ngộ chúng sinh.

                  Nếu người gặp sự khổ

                  Chán sinh già bệnh chết

                  V́ họ nói Niết bàn

                  Dứt hết thảy các khổ.

                  Nếu người có phước báo

                  Từng cúng dường chư Phật

                  Chí cầu pháp thù thắng

                  V́ họ nói Duyên Giác.

                  Nếu có những Phật tử

                  Tu đủ thứ hạnh môn

                  Để cầu huệ vô thượng

                  V́ họ nói tịnh đạo.

                  Nầy Bồ Tát Văn Thù!

                  Tôi ở tại nơi đây

                  Thấy nghe như vậy đó

                  Và ngàn ức thứ việc.

                  Như thế nhiều vô số

                  Nay sẽ lược nói ra

                  Tôi thấy cơi nước kia

                  Có Hằng sa Bồ Tát.

                  Tu đủ thứ nhân duyên

                  Để cầu chứng Phật đạo

                  Hoặc có vị bố thí:

                  Vàng bạc và san hô.

                  Chân châu ngọc ma ni

                  Xa cừ và mă năo

                  Kim cương đồ quư báu

                  Tôi tớ và xe cộ.

                  Trang sức và xe kiệu

                  Đều hoan hỉ bố thí

                  Hồi hướng quả vị Phật

                  Nguyện đắc được thừa ấy

                  Bậc nhất trong ba cơi

                  Chư Phật thường khen ngợi.

                  Hoặc có những Bồ Tát

                  Dùng xe báu bốn ngựa

                  Lan can và lọng hoa

                  Trang sức đem bố thí.

                  Lại thấy các Bồ Tát

                  Đem thân thịt tay chân

                  Và vợ con bố thí

                  Để cầu vô thượng đạo.

                  Lại thấy có Bồ Tát

                  Dùng đầu mắt thân thể

                  Vui thích đem bố thí

                  Để cầu Phật trí huệ.

                  Ngài Văn Thù Sư Lợi!

                  Tôi thấy các ông vua

                  Đều đi đến chốn Phật

                  Hỏi pháp vô thượng đạo.

                  Bèn vui vẻ bỏ nước

                  Và cung điện thần thiếp

                  Cạo bỏ râu và tóc

                  Mà mặc y pháp phục.

                  Hoặc thấy có Bồ Tát

                  Xuất gia làm Tỳ Kheo

                  Một ḿnh ở chỗ vắng

                  Thích đọc tụng kinh điển.

                  Lại thấy có Bồ Tát

                  Rất tinh tấn dũng mănh

                  Vào ở trong rừng sâu

                  Suy gẫm cầu Phật đạo.

                  Lại thấy người ĺa dục

                  Thường ở chỗ thanh nhàn

                  Chuyên tu tập thiền định

                  Đắc được năm thần thông.

                  Lại thấy có Bồ Tát

                  Chắp tay trụ thiền định

                  Dùng ngàn vạn bài kệ

                  Khen ngợi các Pháp Vương.

                  Lại thấy có Bồ Tát

                  Trí sâu chí kiên cố

                  Tham vấn các đức Phật

                  Nghe rồi đều thọ tŕ.

                  Lại thấy có Phật tử

                  Định huệ đều đầy đủ

                  Dùng vô lượng thí dụ

                  V́ chúng diễn nói pháp.

                  Vui thích nói các pháp

                  Giáo hóa các Bồ Tát

                  Phá trừ chúng binh ma

                  Mà đánh vang trống pháp.

                  Lại thấy có Bồ Tát

                  Yên lặng ngồi bất động

                  Trời rồng đều cung kính

                  Chẳng v́ thế vui mừng.

                  Lại thấy có Bồ Tát

                  Tại rừng phóng quang minh

                  Cứu khổ dưới địa ngục

                  Khiến họ vào Phật đạo.

                  Lại thấy có Phật tử

                  Chưa từng có ngủ nghỉ

                  Kinh hành ở trong rừng

                  Siêng cầu chứng Phật đạo.

                  Lại thấy bậc giới đức

                  Oai nghi chẳng thiếu khuyết

                  Thanh tịnh như châu báu

                  Để cầu chứng Phật đạo.

                  Lại thấy có Phật tử

                  Trụ vào sức nhẫn nhục

                  Bị kẻ tăng thượng mạn

                  Mắng chưởi và đánh đập.

                  Thảy đều nhẫn thọ được

                  Để cầu chứng Phật đạo!

                  Lại thấy có Bồ Tát

                  Ĺa bỏ sự giỡn cười.

                  Và quyến thuộc ngu si

                  Gần gũi bậc trí huệ

                  Nhất tâm trừ tạp loạn

                  Nhiếp niệm ở núi rừng.

                  Trải ức ngàn vạn năm

                  Để cầu chứng Phật đạo!

                  Hoặc thấy có Bồ Tát

                  Đồ ăn uống thượng hạng.

                  Và trăm thứ thuốc thang

                  Đem cúng Phật và Tăng

                  Y tốt quần áo đẹp

                  Trị giá ngàn vạn tiền.

                  Hoặc là y vô giá

                  Đem cúng Phật và Tăng.

                  Dùng ngàn vạn ức thứ

                  Nhà báu bằng chiên đàn

                  Các giường nệm tốt đẹp

                  Dâng cúng Phật và Tăng.

                  Vườn rừng rất thanh tịnh

                  Hoa quả đều sum sê

                  Có suối chảy ao tắm

                  Cúng dường Phật và Tăng.

                  Như thế đều bố thí

                  Đủ thứ đồ tốt đẹp

                  Vui vẻ chẳng nhàm chán

                  Để cầu vô thượng đạo.

                  Lại thấy có Bồ Tát

                  Đang nói pháp tịch diệt

                  Đủ thứ sự giáo hóa

                  Độ vô số chúng sinh.

                  Hoặc thấy có Bồ Tát

                  Quán sát các pháp tánh

                  Đều chẳng có hai tướng

                  Giống như là hư không.

                  Lại thấy có Phật tử

                  Tâm chẳng có chấp trước

                  Lấy đó làm diệu huệ

                  Cầu chứng vô thượng đạo.

                  Ngài Văn Thù Sư Lợi!

                  Lại thấy có Bồ Tát

                  Khi Phật diệt độ rồi

                  Cúng dường Phật xá lợi.

                  Lại thấy có Phật tử

                  Tạo dựng các chùa tháp

                  Nhiều vô số Hằng sa

                  Nghiêm sức khắp cơi nước.

                  Bảo tháp rất cao đẹp

                  Đến năm ngàn do tuần

                  Bề ngang rộng đồng nhau

                  Dài hai ngàn do tuần.

                  Tại mỗi mỗi chùa tháp

                  Đều có ngàn tràng phan

                  Màn châu xen tḥng xuống

                  Linh báu đều ḥa reo.

                  Hết thảy trời rồng thần

                  Người và chẳng phải người

                  Hương hoa và âm nhạc

                  Thường mang đến cúng dường.

                  Ngài Văn Thù Sư Lợi!

                  Các vị Phật tử kia

                  V́ cúng dường xá lợi

                  Trang nghiêm đẹp chùa tháp.

                  Khắp cơi nước tự nhiên

                  Đẹp đẽ tốt lạ thường

                  Như cây thiên thụ vương

                  Hoa nở khắp hết thảy.

                  Phật phóng luồng hào quang

                  Tôi và cả chúng hội

                  Thấy khắp cơi nước đó

                  Đủ thứ sự thù diệu.

                  Sức thần thông chư Phật

                  Trí huệ rất hi hữu

                  Phóng một luồng tịnh quang

                  Chiếu khắp vô lượng cơi.

                  Chúng ta thấy như vậy

                  Thật là chưa từng có

                  Mong Phật tử Văn Thù

                  Giải quyết nghi của chúng.

                  Bốn chúng đều trông mong

                  Nh́n Ngài và nh́n tôi

                  Thế Tôn v́ cớ ǵ?

                  Phóng luồng quang minh nầy!

                  Phật tử hăy giải đáp

                  Dứt nghi cho chúng mừng

                  Có những lợi ích ǵ?

                  Về việc quang minh đó!

                  Phật ngồi tại đạo tràng

                  Đắc được pháp thâm diệu

                  V́ muốn nói pháp đó

                  Hay là sẽ thọ kư!

                  Hiện bày các cơi Phật

                  Các báu đều nghiêm tịnh

                  Và thấy các Đức Phật

                  Đây chẳng phải duyên nhỏ.

                  Ngài Văn Thù nên biết!

                  Bốn chúng trời, rồng, thần

                  Thảy đều nh́n trông Ngài

                  V́ sẽ nói những ǵ? 

                  Bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với đại Bồ Tát Di Lặc và các Đại sĩ: Các thiện nam tử! Theo sự nghĩ của tôi, nay Đức Phật Thế Tôn muốn nói pháp lớn, đánh trống pháp lớn, diễn nói pháp  nghĩa lớn.

                  Các thiện nam tử! Tôi ở chỗ chư Phật trong quá khứ, đă từng thấy điềm lành nầy, sau khi Đức Phật phóng quang minh rồi, sẽ nói pháp lớn. Do đó, sẽ biết chắc hôm nay Đức Phật, hiện quang minh cũng lại như thế, muốn khiến cho chúng sinh đều được nghe biết pháp, mà tất cả thế gian rất khó tin, cho nên thị hiện tướng điềm lành.

                  Các thiện nam tử! Vào thuở quá khứ vô lượng vô biên A tăng kỳ kiếp không thể nghĩ bàn. Lúc đó, có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Diễn nói chánh pháp, ban đầu, giữa, sau cùng, đều lành. Nghĩa lư rất thâm sâu, lời lẽ khéo léo vi diệu, thuần nhất chẳng hỗn tạp, đầy đủ tướng phạm hạnh thanh tịnh. V́ người cầu Thanh Văn, th́ nói pháp bốn diệu đế, độ sinh, già, bệnh, chết, đắc được cứu kính Niết Bàn. V́ người cầu Bích Chi Phật, th́ nói pháp mười hai nhân duyên. V́ các Bồ Tát, th́ nói sáu Ba la mật, khiến cho đắc được Vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành Nhất thiết chủng trí. 

                  Lại có vị Phật cũng hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Lại có vị Phật nữa, cũng hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Như thế gồm có hai vạn vị Phật, đều đồng hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, và đồng một họ là Phả La Đọa. Ngài Di Lặc nên biết ! Đức Phật đầu tiên, Đức Phật sau cùng, đều đồng danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, đầy đủ mười hiệu, pháp nói ra trước giữa sau đều lành. Vị Phật cuối cùng, khi chưa xuất gia, có tám vị vương tử. Vị thứ nhất tên là Hữu Ư, vị thứ hai tên là Thiện Ư, vị thứ ba tên là Vô Lượng Ư, vị thứ tư tên là Bảo Ư, vị thứ năm tên là Tăng Ư, vị thứ sáu tên là Trừ Nghi Ư, vị thứ bảy tên là Tưởng Ư, vị thứ tám tên là Pháp Ư. Tám vị vương tử nầy, đều có oai đức tự tại, mỗi vị đều thống lănh bốn thiên hạ. Khi nghe vua cha xuất gia đắc được Vô thượng chánh đẳng chánh giác, thảy đều xả bỏ ngôi vua cũng theo đi xuất gia, phát tâm đại thừa, thường tu phạm hạnh, đều làm pháp sư, đều đă trồng gốc căn lành nơi ngàn vạn vị Phật.

 

                  Lúc đó, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, nói Kinh đại thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, pháp giáo hóa Bồ Tát, được Phật hộ niệm. Nói Kinh nầy rồi, liền ngồi kiết già, ở trong đại chúng nhập vào tam muội vô lượng nghĩa xứ, thân tâm đều bất động.

                  Lúc đó, trời mưa hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn đà la, hoa mạn thù sa, hoa ma ha mạn thù sa, rải khắp ở trên đức Phật và các đại chúng. Khắp các thế giới của chư Phật, đều có sáu thứ chấn động.

                  Lúc đó, ở trong chúng hội, hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, trời, rồng, Dạ xoa, Càn thác bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người, chẳng phải người, và các ông vua nhỏ, Chuyển luân thánh vương .v.v... các đại chúng đều được chưa từng có, vui mừng chắp tay một ḷng nh́n Phật.  

                  Bấy giờ, Đức Như Lai phóng tướng luồng hào quang trắng, giữa chặn mày chiếu khắp phương đông, một vạn tám ngàn cơi Phật, như những ǵ nay thấy là các cơi nước của chư Phật. 

                  Ngài Di Lặc nên biết! Lúc đó, trong chúng hội có hai mươi ức vị Bồ Tát thích muốn nghe pháp. Các vị Bồ Tát đó, thấy luồng quang minh chiếu khắp các cơi Phật, được chưa từng có, đều muốn biết quang minh đó, do nhân duyên ǵ? Th́ có vị Bồ Tát tên là Diệu Quang, có tám trăm vị đệ tử.

 

                  Lúc đó, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ tam muội dậy, v́ Bồ Tát Diệu Quang mà nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, pháp giáo hóa Bồ Tát, được Phật hộ niệm. Trải qua sáu mươi tiểu kiếp, không rời khỏi chỗ ngồi, những người ở trong hội nghe pháp, cũng ngồi một chỗ, trải qua sáu mươi tiểu kiếp, thân tâm đều chẳng động, nghe đức Phật nói pháp như bữa ăn trong chốc lát. Lúc đó, trong đại chúng chẳng có một người nào, hoặc là thân, hoặc là tâm sinh lười mỏi.

                  Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trải qua hai mươi tiểu kiếp nói kinh xong rồi, bèn ở trong đại chúng: Phạm, ma, Sa môn, Bà la môn, và trời, người, A tu la, mà tuyên bố rằng: Vào nửa đêm nay, Như Lai sẽ vào Vô dư Niết Bàn.  

                  Lúc đó, có vị Bồ Tát tên là Đức Tạng, được Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thọ kư cho Ngài, nói với các Tỳ Kheo rằng: Bồ Tát Đức Tạng kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Đức Phật thọ kư xong, vào lúc nửa đêm, bèn vào Vô dư Niết Bàn. Đức Phật diệt độ rồi, Bồ Tát Diệu Quang tŕ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trải qua hai mươi tiểu kiếp, mới v́ mọi người mà diễn nói. Tám người con của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, đều là đệ tử của Ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang đều giáo hóa, khiến cho các vị đó kiên cố nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị vương tử đó, cúng dường vô lượng trăm ngàn vạn ức đức Phật rồi, đều thành Phật đạo. Vị thành Phật cuối cùng hiệu là Nhiên Đăng. 

                  Trong tám trăm vị đệ tử, có một người tên là Cầu Danh, tham trước danh lợi, tuy cũng đọc tụng kinh điển, mà chẳng thuộc rành, phần nhiều quên mất, cho nên gọi là Cầu Danh. Do người nầy cũng có gieo trồng các căn lành, nên được gặp vô lượng trăm ngàn ức các Đức Phật, cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán. 

                  Ngài Di Lặc nên biết! Lúc đó, Bồ Tát Diệu Quang đâu phải là người nào khác, chính là ta đây, c̣n Bồ Tát Cầu Danh chính là Ngài đấy. Nay thấy tướng điềm lành nầy, cùng với xưa kia không khác. Cho nên xét nghĩ, hôm nay Đức Như Lai sẽ nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, pháp giáo hóa Bồ Tát, được Phật hộ niệm.

 

                  Lúc đó, Ngài Văn Thù Sư Lợi ở trong đại chúng, muốn tuyên lại nghĩa nầy, bèn nói bài kệ rằng:

 

                  Tôi nhớ đời quá khứ

                  Vô lượng vô số kiếp

                  Có Phật nhân trung tôn

                  Hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh.

                  Thế Tôn diễn nói pháp

                  Độ vô lượng chúng sinh

                  Vô số ức Bồ Tát

                  Khiến vào trí của Phật.

                  Trước khi Phật xuất gia

                  Cũng theo tu phạm hạnh.

                  Phật nói Kinh đại thừa

                  Tên là Vô Lượng Nghĩa

                  Ở trong các đại chúng

                  Mà rộng v́ phân biệt.

                  Phật nói Kinh nầy rồi

                  Bèn ở trên pháp ṭa

                  Ngồi kiết già nhập định

                  Tên vô lượng nghĩa xứ.

                  Và thấy các trời, người

                  Chúng rồng, thần, Dạ xoa

                  Càn thát, Khẩn na la

                  Đều cúng dường Đức Phật.

                  Lại thấy các Như Lai

                  Tự nhiên thành Phật đạo

                  Sắc thân như núi vàng

                  Đoan nghiêm rất đẹp đẽ.

                  Như trong lưu ly sạch

                  Hiện ra tựa vàng thật

                  Thế Tôn trong đại chúng

                  Diễn nói pháp thâm sâu.

                  Mỗi mỗi các cơi Phật

                  Vô số chúng Thanh Văn

                  V́ Phật quang chiếu đến

                  Nên thấy đại chúng kia.

                  Hoặc thấy các Tỳ Kheo

                  Ở trong nơi rừng núi

                  Tinh tấn giữ tịnh giới

                  Như giữ ǵn minh châu.

                  Trời mưa hoa mạn đà

                  Trống trời tự nhiên kêu

                  Các trời, rồng, quỷ, thần

                  Cúng dường Nhân trung tôn.

                  Tất cả các cơi Phật

                  Tức thời đều chấn động

                  Phật phóng quang giữa mày

                  Hiện nhiều việc hiếm có.

                  Quang nầy chiếu phương đông

                  Một vạn tám ngh́n cơi

                  Hiện sinh tử nghiệp báo

                  Của tất cả chúng sinh.

                  Lại thấy các cơi Phật

                  Dùng các báu trang nghiêm

                  Màu lưu ly pha lê

                  Đều do Phật quang chiếu.

                  Lại thấy các Bồ Tát

                  Bố thí và nhẫn nhục

                  Số lượng như Hằng sa

                  Đều do Phật quang chiếu.

                  Lại thấy các Bồ Tát

                  Vào sâu các thiền định

                  Thân tâm lặng chẳng động

                  Để cầu vô thượng đạo.

                  Lại thấy các Bồ Tát

                  Biết pháp tướng tịch diệt

                  Đều ở cơi nước kia

                  Nói pháp cầu Phật đạo.

                  Lúc đó bốn bộ chúng

                  Thấy Phật Nhật Nguyệt Đăng

                  Hiện sức đại thần thông

                  Tâm họ đều vui mừng.

                  Thảy đều tự hỏi nhau:

                  Việc nầy nhân duyên ǵ?

                  Thế Tôn của trời người

                  Vừa mới ra khỏi định

                  Khen Bồ Tát Diệu Quang

                  Ông là mắt thế gian

                  Nơi tin của tất cả

                  Phụng tŕ được pháp tạng.

                  Như pháp của ta nói

                  Chỉ ông chứng biết được

                  Đức Thế Tôn khen ngợi

                  Khiến Diệu Quang vui mừng.

                  Bèn nói Kinh Pháp Hoa

                  Trọn sáu mươi tiểu kiếp

                  Chẳng rời khỏi toà ngồi

                  Pháp nói ra thâm diệu.

                  Ngài pháp sư Diệu Quang

                  Thảy đều thọ tŕ được.

                  Phật nói Kinh Pháp Hoa

                  Khiến chúng vui mừng rồi.

                  Tức cũng trong ngày đó

                  Nói với chúng trời người

                  Nghĩa thật tướng các pháp

                  Đă v́ các ông nói.

                  Ta nay trong đêm nay

                  Sẽ vào cơi Niết bàn

                  Các ông hăy tinh tấn

                  Nên xa ĺa phóng dật.

                  Chư Phật rất khó gặp

                  Ức kiếp gặp một lần

                  Hết thảy con của Phật

                  Nghe Phật vào Niết bàn.

                  Ai nấy đều buồn khổ

                  Sao Phật diệt sớm thế?

                  Đấng Pháp Vương Thánh chúa

                  An ủi vô lượng chúng.

                  Nếu lúc ta diệt độ

                  Các ông chớ lo sợ

                  Vị Bồ Tát Đức Tạng

                  Nơi vô lậu thật tướng.

                  Tâm đă được thông đạt

                  Kế đây sẽ thành Phật

                  Hiệu là Phật Tịnh Thân

                  Cũng độ vô lượng chúng.

                  Đêm nay Phật diệt độ

                  Như củi hết lửa tắt

                  Phân chia các xá lợi

                  Mà xây vô lượng tháp.

                  Tỳ Kheo Tỳ Kheo ni

                  Số đông như Hằng sa

                  Lại càng thêm tinh tấn

                  Để cầu vô thượng đạo.

                  Vị pháp sư Diệu Quang

                  Phụng tŕ tạng Phật pháp

                  Trong tám mươi tiểu kiếp

                  Rộng nói Kinh Pháp Hoa.

                  Tám vị vương tử đó

                  Được Diệu Quang giáo hoá

                  Kiên cố đạo vô thượng

                  Thấy được vô số Phật.

                  Cúng dường chư Phật rồi

                  Cũng theo tu đại đạo

                  Liên tiếp đều thành Phật

                  Thứ tự mà thọ kư.

                  Thiên Trung Thiên cuối cùng

                  Hiệu là Phật Nhiên Đăng

                  Là đạo sư trời người

                  Độ thoát vô lượng chúng.

                  Vị pháp sư Diệu Quang

                  Có một vị đệ tử

                  Tâm thường hay giải đăi

                  Tham trước về danh lợi.

                  Cầu danh lợi không chán

                  Thường đến nhà giàu sang

                  Bỏ bê đọc tụng kinh

                  Quên mất chẳng thông thuộc.

                  V́ bởi nhân duyên đó

                  Nên gọi là Cầu Danh

                  Cũng tu các nghiệp thiện

                  Được thấy vô số Phật.

                  Cúng dường các Đức Phật

                  Theo tu hành đại đạo

                  Đủ sáu Ba la mật

                  Nay gặp Phật Thích Ca.

                  Sau nầy sẽ thành Phật

                  Hiệu là Phật Di Lặc

                  Rộng độ các chúng sinh

                  Số đông nhiều vô lượng.

                  Phật kia diệt độ rồi

                  Người giải đăi là Ngài

                  C̣n pháp sư Diệu Quang

                  Nay chính là thân ta.

                  Tôi thấy Phật Đăng Minh

                  Điềm lành xưa như vậy

                  Nên biết Phật hôm nay

                  Muốn nói Kinh Pháp Hoa.

                  Tướng nay như điềm xưa

                  Là phương tiện chư Phật

                  Nay Phật phóng quang minh

                  Giúp bày nghĩa thật tướng.

                  Các người nay nên biết

                  Chắp tay một ḷng chờ

                  Phật sẽ rưới mưa pháp

                  Đầy đủ người cầu đạo.

                  Những người cầu ba thừa

                  Nếu có chỗ nghi hối

                  Phật sẽ dứt trừ cho

                  Khiến hết chẳng c̣n thừa.

 

 

  

 

KINH

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

Phẩm Phương Tiện thứ Hai

 

 

                  Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ tam muội an tường mà dậy, nói với Ngài Xá Lợi Phất: Trí huệ của chư Phật thâm sâu vô lượng, môn trí huệ đó khó hiểu khó vào. Tất cả Thanh Văn, Bích Chi Phật không thể biết được. V́ sao? V́ Phật đă từng gần gũi trăm ngàn vạn ức vô số chư Phật, thực hành hết vô lượng đạo pháp của chư Phật, dũng mănh tinh tấn, danh xưng đồn khắp, thành tựu pháp thâm sâu chưa từng có, tùy nghi mà nói, ư nghĩa khó hiểu. 

                  Xá Lợi Phất! Từ khi ta thành Phật đến nay, dùng đủ thứ nhân duyên, đủ thứ ví dụ để rộng nói, dùng vô số phương tiện để d́u dắt giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh ĺa các sự chấp trước. Tại sao? V́ phương tiện tri kiến Ba la mật của Như Lai đều đă đầy đủ.

                  Xá Lợi Phất! Tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, vô lượng vô ngại, lực, vô sở úy, thiền định, giải thoát, tam muội, vào sâu chẳng có bờ mé, thành tựu tất cả các pháp chưa từng có.

                  Xá Lợi Phất! Như Lai dùng đủ thứ sự khác biệt, khéo léo nói các pháp, lời lẽ êm diệu, khiến cho vừa ḷng đại chúng.

                  Xá Lợi Phất! Nói tóm lại, những pháp chính yếu vô lượng vô biên chưa từng có, Phật đều đă thành tựu. 

                  Thôi, Xá Lợi Phất! Đừng nói nữa. V́ sao? V́ pháp của Phật thành tựu ít có, khó hiểu bậc nhất. Chỉ có Phật với Phật, mới thấu triệt được thật tướng của các pháp. Đó là : Tướng của các pháp như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, làm như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, gốc ngọn cứu kính như vậy .v.v...

                   Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa nầy, mà nói bài kệ rằng: 

 

                  Đấng Thế Hùng khó lường

                  Chư thiên và nhân loại

                  Tất cả loài chúng sinh

                  Chẳng ai hiểu biết Phật.

                  Phật lực vô sở úy

                  Giải thoát các tam muội

                  Các pháp khác của Phật

                  Chẳng ai đo lường được.

                  Vốn từ vô số Phật

                  Đầy đủ hạnh các đạo

                  Pháp thâm sâu nhiệm mầu

                  Khó thấy khó biết được.

                  Trong vô lượng ức kiếp

                  Hành các đạo đó rồi

                  Đạo tràng được chứng quả

                  Ta đều đă thấy biết.

                  Quả báo lớn như vậy

                  Đủ thứ tánh tướng nghĩa

                  Ta và mười phương Phật

                  Mới biết rơ việc đó.

                  Pháp đó chẳng thể bày

                  Lời lẽ tướng tịch diệt

                  Những loài chúng sinh khác

                  Chẳng ai hiểu biết được.

                  Trừ các chúng Bồ Tát

                  Bậc sức tin kiên cố

                  Chúng đệ tử chư Phật

                  Từng cúng dường chư Phật.

                  Tất cả bậc sạch lậu

                  Trụ ở thân cuối cùng

                  Những hạng người như vậy

                  Sức họ chẳng kham được.

                  Nếu như đầy thế gian

                  Đều như Xá Lợi Phất

                  Suy nghĩ và độ lượng

                  Chẳng ḍ được Phật trí.

                  Giả sử đầy mười phương

                  Đều như Xá Lợi Phất

                  Và các đệ tử khác

                  Cũng đầy mười phương cơi.

                  Cùng nghĩ và độ lượng

                  Cũng chẳng hiểu biết được

                  Bích Chi Phật lợi trí

                  Vô lậu thân cuối cùng.

                  Cũng đầy khắp mười phương

                  Số đông như rừng tre

                  Thảy đều chung một ḷng

                  Trong vô lượng ức kiếp.

                  Muốn lường Phật thật trí

                  Chẳng biết được ít phần

                  Bồ Tát mới phát tâm

                  Cúng dường vô số Phật.

                  Thấu rơ các nghĩa thú

                  Lại hay khéo nói pháp

                  Như lúa mè tre lau

                  Đầy khắp mười phương cơi.

                  Nhất tâm dùng diệu trí

                  Trải Hằng sa số kiếp

                  Cùng chung nhau suy lường

                  Chẳng biết được Phật trí.

                  Các Bồ Tát bất thối

                  Số đông như Hằng sa

                  Đều nhất tâm suy cầu

                  Cũng chẳng thể biết được.

                  Lại nữa, Xá Lợi Phất!

                  Vô lậu chẳng nghĩ bàn

                  Pháp thâm sâu nhiệm mầu

                  Ta nay đă được đủ

                  Chỉ ta biết tướng đó

                  Mười phương Phật cũng thế.

                  Xá Lợi Phất nên biết!

                  Lời chư Phật không khác

                  Pháp của Phật nói ra

                  Nên sinh sức tin lớn

                  Pháp Thế Tôn lâu sau

                  Cần phải nói chân thật.

                  Nầy các chúng Thanh Văn!

                  Và người cầu Duyên Giác

                  Ta khiến cho thoát khổ

                  Sớm đắc được Niết bàn.

                  Phật dùng sức phương tiện

                  Mở bày ba thừa giáo

                  Chúng sinh nơi nơi chấp

                  Dẫn dắt họ ra khỏi. 

                  Bấy giờ, ở trong đại chúng có các vị Thanh Văn A La Hán đă sạch các lậu, Ngài A Nhă Kiều Trần Như .v.v... một ngàn hai trăm người, và các vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, phát tâm cầu Thanh Văn và Bích Chi Phật, ai nấy đều nghĩ rằng: Hôm nay Đức Thế Tôn v́ cớ ǵ, mà ân cần khen ngợi pháp phương tiện mà nói như vầy: Pháp của Phật đắc được thâm sâu khó hiểu, lời lẽ nói ra ư thú khó biết, tất cả Thanh Văn, Bích Chi Phật, không thể hiểu biết được. Đức Phật nói một nghĩa giải thoát, chúng ta cũng được pháp nầy, đến nơi Niết bàn, mà nay chẳng biết nghĩa đó như thế nào? 

                  Bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất biết tâm nghi của bốn chúng, chính ḿnh cũng chưa rơ, mới bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn! Do nhân duyên ǵ, mà ân cần khen ngợi pháp phương tiện bậc nhất của chư Phật, thâm sâu nhiệm mầu khó hiểu? Con từ xưa đến nay, chưa từng nghe Đức Phật nói như thế. Nay bốn chúng thảy đều có tâm nghi, ngưỡng mong đức Thế Tôn diễn nói việc đó. V́ sao Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen, pháp thâm sâu nhiệm mầu khó hiểu?

 

                  Khi đó, Ngài Xá Lợi Phất muốn thuật lại nghĩa nầy, mà nói bài kệ rằng: 

 

                  Đấng Huệ Nhật Đại Thánh

                  Lâu mới nói pháp nầy

                  Tự nói được như thế

                  Lực vô úy tam muội.

                  Thiền định giải thoát thảy

                  Pháp không thể nghĩ bàn

                  Pháp chứng nơi đạo tràng

                  Chẳng ai có thể hỏi.

                  Tâm con khó ḍ được

                  Cũng chẳng ai hỏi được

                  Chẳng hỏi mà tự nói

                  Khen ngợi đạo ḿnh hành.

                  Trí huệ sâu vi diệu

                  Chỗ đắc của chư Phật

                  Các La Hán vô lậu

                  Và người cầu Niết bàn.

                  Nay đều sa lưới nghi

                  V́ sao Phật nói thế?

                  Những người cầu Duyên Giác

                  Tỳ Kheo Tỳ Kheo ni.

                  Các trời rồng quỷ thần

                  Và Càn thát bà thảy

                  Nh́n nhau ôm ḷng nghi

                  Chiêm ngưỡng đấng Lưỡng Túc.

                  Việc đó như thế nào?

                  Xin Phật hăy giải nói.

                  Trong hàng chúng Thanh Văn

                  Phật nói con hạng nhất.

                  Nay con nương trí ḿnh

                  Nghi hoặc chẳng hiểu được

                  Đâu là pháp cứu kính

                  Đâu là đạo Phật tu?

                  Con từ miệng Phật sinh!

                  Chắp tay chiêm ngưỡng chờ

                  Xin nói pháp vi diệu

                  Liền v́ nói như thật.

                  Các trời rồng thần thảy

                  Số đông như Hằng sa

                  Các Bồ Tát cầu Phật

                  Số nhiều đến tám vạn.

                  Và vạn ức cơi nước

                  Chuyển luân thánh vương đến

                  Chắp tay ḷng cung kính

                  Muốn nghe đạo đầy đủ.

                  Bấy giờ, Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Thôi đi! Thôi đi! Đừng nói nữa. Nếu nói việc đó, th́ tất cả trời, người thế gian đều sẽ kinh sợ nghi ngờ.  

                  Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Cúi xin nói cho, cúi xin nói cho! Tại sao? V́ vô số trăm ngàn vạn ức A tăng kỳ chúng sinh, đă từng gặp các đức Phật, các căn đều lanh lợi, trí huệ sáng suốt, nghe đức Phật nói chắc sẽ cung kính tin nhận. 

                  Khi đó, Ngài Xá Lợi Phất muốn thuật lại nghĩa nầy, mà nói bài kệ rằng: 

                  Đấng Pháp Vương vô thượng

                  Xin nói chớ do dự

                  Vô lượng chúng trong hội

                  Có người sẽ kính tin. 

                  Đức Phật lại bảo Xá Lợi Phất: Thôi đi! Nếu nói việc đó, th́ tất cả thế gian trời, người, A tu la, đều sẽ kinh sợ nghi hoặc, Tỳ Kheo tăng thượng mạn sẽ sa vào hầm lớn.

                   Lúc đó, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: 

                  Thôi thôi đừng nên nói

                  Pháp ta diệu khó nghĩ

                  Những kẻ tăng thượng mạn

                  Nghe tất chẳng kính tin. 

                  Khi đó, Ngài Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn! Cúi xin nói cho, cúi xin nói cho, nay trong hội nầy, những người như con, có hàng trăm ngàn vạn ức, các vị đó đời đời kiếp kiếp, đă từng tiếp thọ sự giáo hóa của Phật. Những người nầy tất sẽ cung kính tin nhận, lâu dài sẽ an ổn, sẽ đắc được nhiều lợi ích.  

                  Lúc đó, Ngài Xá Lợi Phất muốn thuật lại nghĩa nầy, bèn nói bài kệ rằng: 

                  Đấng Vô Thượng Lưỡng Túc

                  Xin nói pháp bậc nhất

                  Con là trưởng tử Phật

                  Cúi xin phân biệt nói.

                  Vô lượng chúng hội nầy

                  Sẽ kính tin pháp nầy

                  Phật đời đời đă từng

                  Giáo hóa chúng như thế.

                  Đều một ḷng chấp tay

                  Muốn nghe lời Phật nói

                  Chúng con ngàn hai trăm

                  Và người cầu Phật kia.

                  Xin v́ đại chúng nầy

                  Cúi xin phân biệt nói

                  Chúng con nghe pháp nầy

                  Chắc sinh vui mừng lớn. 

                  Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Phất: Ông đă ân cần ba phen thỉnh cầu, lẽ nào không nói, ông hăy lóng nghe và khéo suy xét. Ta sẽ v́ ông phân biệt giải nói.

                   Đức Phật vừa nói lời nầy xong, th́ trong hội có các vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, cả thảy năm ngàn người, liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật rồi đi. Tại sao? V́ những người nầy tội căn sâu nặng, và những người tăng thượng mạn, chưa được mà nói đă được, chưa chứng mà nói đă chứng, có lỗi như thế, cho nên chẳng ở lại. Đức Thế Tôn yên lặng chẳng ngăn cản họ.

 

                  Lúc đó, Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất: Nay chúng của ta đây chẳng c̣n cành lá, chỉ thuần có chân thật.  

                  Xá Lợi Phất! Những người tăng thượng mạn như thế, đi về cũng tốt. Nay ông hăy khéo lóng nghe, ta sẽ v́ ông mà nói.  

                  Ngài Xá Lợi Phất nói: Thưa vâng! Đức Thế Tôn, con thích muốn được nghe. 

                  Đức Phật bảo: Xá Lợi Phất! Diệu pháp như thế, khi đúng thời, th́ chư Phật Như Lai mới nói. Như hoa ưu đàm bát, đúng thời mới hiện.

                  Xá Lợi Phất! Các ông nên tin lời của Phật nói, chẳng có hư vọng.

                  Xá Lợi Phất! Chư Phật tùy nghi nói pháp ư thú khó hiểu. V́ sao? Ta dùng vô số phương tiện, đủ thứ nhân duyên lời lẽ thí dụ, để diễn nói các pháp, pháp đó chẳng phải suy lường phân biệt mà hiểu được, chỉ có chư Phật mới biết được. V́ sao? Chư Phật Thế Tôn chỉ v́ một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời.

                  Xá Lợi Phất! Tại sao lại nói chư Phật Thế Tôn, chỉ v́ một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời? V́ chư Phật Thế Tôn muốn khiến cho chúng sinh, khai mở tri kiến của Phật, để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời, muốn mở bày cho chúng sinh tri kiến của Phật, mà hiện ra nơi đời, muốn khiến cho chúng sinh ngộ tri kiến của Phật, mà hiện ra nơi đời, muốn cho chúng sinh vào được tri kiến của Phật, mà hiện ra nơi đời.

                  Xá Lợi Phất! Đó là chư Phật v́ một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời.  

                  Đức Phật bảo: Xá Lợi Phất! Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát, làm tất cả những ǵ, thường v́ một việc, đó là mở bày cho chúng sinh ngộ được tri kiến của Phật.

                  Xá Lợi Phất! Như Lai chỉ dùng một Phật thừa, mà v́ chúng sinh thuyết pháp, chẳng có hai hoặc ba thừa nào khác.

                  Xá Lợi Phất! Hết thảy mười phương chư Phật cũng lại như thế.

                  Xá Lợi Phất! Chư Phật quá khứ dùng vô lượng vô số phương tiện, đủ thứ nhân duyên lời lẽ thí dụ, mà v́ chúng sinh diễn nói các pháp, pháp đó đều v́ một Phật thừa, các chúng sinh đó theo chư Phật nghe pháp, cứu kính đều đắc được Nhất thiết chủng trí.

                  Xá Lợi Phất! Chư Phật vị lai sẽ xuất hiện ra đời, cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, đủ thứ nhân duyên lời lẽ thí dụ, mà v́ chúng sinh diễn nói các pháp. Pháp đó đều v́ một Phật thừa, các chúng sinh đó theo Phật nghe pháp, cứu kính đều đắc được Nhất thiết chủng trí.

                  Xá Lợi Phất! Hiện tại chư Phật Thế Tôn, trong mười phương vô lượng trăm ngàn vạn ức các cơi Phật, làm lợi ích an lạc chúng sinh, chư Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, đủ thứ nhân duyên lời lẽ thí dụ, mà v́ chúng sinh diễn nói các pháp. Pháp đó đều v́ một Phật thừa. Các chúng sinh đó theo Phật nghe pháp, cứu kính đều đắc được Nhất thiết chủng trí.

                  Xá Lợi Phất! Chư Phật đó chỉ giáo hóa Bồ Tát, v́ muốn chỉ bày cho chúng sinh tri kiến của Phật, muốn cho chúng sinh ngộ được tri kiến của Phật, muốn cho chúng sinh vào được tri kiến của Phật.

                  Xá Lợi Phất! Ta nay cũng lại như thế, biết các chúng sinh có đủ thứ dục niệm, chấp trước nơi thâm tâm, tuỳ theo bản tánh của họ, ta dùng đủ thứ nhân duyên, lời lẽ thí dụ sức phương tiện, để v́ họ nói pháp.

                  Xá Lợi Phất! Như thế đều v́ đắc được một Phật thừa Nhất thiết chủng trí.  

                  Xá Lợi Phất! Ở trong mười phương thế giới c̣n chẳng có hai thừa, hà huống có ba.  

                  Xá Lợi Phất! Chư Phật xuất hiện ra đời ác năm trược: Kiếp trược, phiền năo trược, chúng sinh trược, kiến trược, mạng trược. Như thế Xá Lợi Phất! Vào thời kiếp trược loạn, th́ chúng sinh cấu nặng, xan tham, đố kị, thành tựu các căn chẳng lành. Chư Phật dùng sức phương tiện, nơi một Phật thừa mà phân biệt nói ba.

                  Xá Lợi Phất! Nếu đệ tử của ta, tự cho ḿnh là bậc A La Hán, Bích Chi Phật, mà chẳng nghe chẳng biết việc chư Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát, những người đó chẳng phải đệ tử của Phật, chẳng phải A La Hán, chẳng phải Bích Chi Phật.

                  Lại nữa, Xá Lợi Phất! Các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni đó, tự cho ḿnh đă chứng A la hán, là thân cuối cùng, cứu kính Niết bàn, chẳng c̣n có chí cầu quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết, những người đó đều là những kẻ tăng thượng mạn. Tại sao? Nếu có Tỳ kheo thật chứng được A la hán, nếu không tin pháp nầy, th́ chẳng có lư vậy, trừ khi Phật diệt độ rồi, hiện tiền chẳng có Phật. Tại sao? V́ sau khi Phật diệt độ rồi, người thọ tŕ đọc tụng, hiểu nghĩa những kinh như vầy, thật là khó có được. Nếu gặp Đức Phật khác, ở trong pháp nầy th́ sẽ hiểu rơ.

                  Xá Lợi Phất! Các ông nên một ḷng tin hiểu, thọ tŕ lời của Phật nói. Lời của chư Phật Như Lai chẳng có hư vọng, chẳng có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa.

                   Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa trên, mà nói bài kệ rằng:

 

                  Tỳ Kheo Tỳ Kheo ni

                  Ôm ḷng tăng thượng mạn

                  Cư sĩ nam ngă mạn

                  Cư sĩ nữ chẳng tin.

                  Hàng bốn chúng như thế

                  Số đông năm ngàn người.

                  Chẳng thấy rơ lỗi ḿnh

                  Nơi giới có thiếu lủng.

                  Tiếc giữ lầm lỗi ḿnh

                  Người trí nhỏ đă ra

                  Bọn tấm cám trong chúng

                  Đi v́ oai Đức Phật.

                  Những người đó phước mỏng

                  Chẳng kham thọ pháp nầy

                  Chúng nay không cành lá

                  Chỉ toàn là chân thật.

                  Xá Lợi Phất khéo nghe!

                  Pháp của chư Phật được

                  Vô lượng sức phương tiện

                  Mà v́ chúng sinh nói.

                  Tâm chúng sinh nghĩ ǵ

                  Làm đủ thứ các việc

                  Bao nhiêu các tính dục

                  Nghiệp thiện ác đời trước.

                  Phật đều biết vậy rồi

                  Dùng các duyên thí dụ

                  Lời lẽ sức phương tiện

                  Khiến tất cả vui mừng.

                  Hoặc nói những khế kinh

                  Cô khởi và bổn sự

                  Bổn sinh, vị tằng hữu

                  Cũng nói các nhân duyên.

                  Thí dụ và trùng tụng

                  Và kinh luận nghị thảy

                  Độn căn thích pháp nhỏ

                  Tham trước trong sinh tử.

                  Vô lượng chỗ chư Phật

                  Chẳng hành sâu diệu đạo

                  Bị khổ làm năo loạn

                  V́ họ nói Niết Bàn.

                  Ta bày phương tiện đó

                  Khiến vào được Phật huệ

                  Chưa từng nói các ông

                  Sẽ đắc được Phật đạo.

                  Sở dĩ chưa từng nói

                  V́ thời nói chưa đến

                  Nay chính là phải thời

                  Quyết định nói đại thừa.

                  Chín bộ pháp ta đây

                  Thuận theo chúng sinh nói

                  Vào đại thừa làm gốc

                  V́ vậy nói kinh nầy.

                  Có Phật tử tâm tịnh

                  Êm diệu cũng lợi căn

                  Vô lượng chỗ chư Phật

                  Mà hành sâu diệu đạo.

                  V́ các Phật tử đó

                  Nói kinh đại thừa nầy

                  Ta thọ kư người đó

                  Tương lai sẽ thành Phật.

                  V́ giữ ǵn tịnh giới

                  Người nầy nghe thành Phật

                  Mừng rỡ khắp toàn thân

                  Phật biết tâm người đó.

                  Cho nên nói đại thừa

                  Nếu Thanh Văn Bồ Tát

                  Nghe pháp của ta nói.

                  Cho đến một bài kệ

                  Đều thành Phật chẳng nghi.

                  Trong mười phương cơi Phật

                  Chỉ có một thừa pháp.

                  Chẳng hai cũng chẳng ba

                  Trừ Phật phương tiện nói

                  Chỉ dùng tên giả danh

                  Dẫn dắt các chúng sinh.

                  Nói trí huệ của Phật

                  Chư Phật hiện ra đời

                  Chỉ thật một việc nầy

                  Nếu hai chẳng phải chân.

                  Quyết chẳng dùng tiểu thừa

                  Tế độ các chúng sinh

                  Phật tự trụ đại thừa

                  Như pháp của ḿnh được.

                  Định huệ lực trang nghiêm

                  Dùng để độ chúng sinh

                  Tự chứng đạo vô thượng

                  Pháp đại thừa b́nh đẳng.

                  Nếu giáo hóa tiểu thừa

                  Cho đến chỉ một người

                  Th́ ta đọa xan tham

                  Việc nầy không thể có.

                  Nếu người tin quy Phật

                  Như Lai chẳng dối gạt.

                  Cũng không tham ghen ghét

                  Dứt ác trong các pháp

                  Nên Phật trong mười phương

                  Chẳng có ǵ sợ hăi.

                  Ta dùng tướng nghiêm thân

                  Quang minh chiếu thế gian

                  Vô lượng chúng tôn kính

                  V́ nói ấn thật tướng.

                  Xá Lợi Phất nên biết!

                  Ta vốn lập thệ nguyện:

                  Muốn khiến tất cả chúng

                  Đồng như ta không khác.

                  Nguyện xưa kia của ta

                  Nay đă đầy đủ rồi

                  Độ tất cả chúng sinh

                  Đều khiến vào Phật đạo.

                  Nếu ta gặp chúng sinh

                  Dùng Phật đạo dạy hết

                  Kẻ vô trí lầm lẫn

                  Mê hoặc chẳng nghe lời.

                  Ta biết chúng sinh đó

                  Chưa từng tu gốc lành

                  Chấp cứng nơi năm dục

                  V́ si ái sinh phiền.

                  Do nhân duyên ác dục

                  Đọa vào ba đường ác

                  Luân hồi trong sáu nẻo

                  Chịu đủ các khổ độc.

                  Thọ thai h́nh hài nhỏ

                  Đời đời thường lớn dần

                  Người đức mỏng phước ít

                  Bị các khổ bức bách.

                  Vào rừng rậm tà kiến

                  Chấp có, hoặc chấp không

                  Nương tựa các kiến này

                  Đầy đủ sáu mươi hai.

                  Chấp sâu pháp hư vọng

                  Giữ chặt chẳng bỏ được

                  Ngă mạn tự khoe cao

                  Dua nịnh tâm chẳng thật.

                  Trong ngàn vạn ức kiếp

                  Chẳng nghe danh hiệu Phật

                  Cũng chẳng nghe chánh pháp

                  Người như thế khó độ.

                  Cho nên Xá Lợi Phất!

                  Ta v́ bày phương tiện

                  Nói hết các khổ đạo

                  Mở bày đạo Niết bàn.

                  Tuy ta nói Niết bàn

                  Đó cũng chẳng thật diệt

                  Các pháp từ bổn lai

                  Tướng thường tự tịch diệt.

                  Phật tử hành đạo rồi

                  Đời sau được thành Phật

                  Ta có sức phương tiện

                  Mở bày pháp ba thừa.

                  Nay các đại chúng đây

                  Đều nên trừ nghi hoặc

                  Lời chư Phật không khác

                  Một chẳng có hai thừa.

                  Quá khứ vô số kiếp

                  Vô lượng Phật diệt độ

                  Trăm ngàn vạn ức Phật

                  Số đông không thể lường.

                  Các Thế Tôn như thế

                  Đủ thứ duyên thí dụ

                  Vô số sức phương tiện

                  Diễn nói tướng các pháp.

                  Các Thế Tôn đó thảy

                  Đều nói pháp một thừa

                  Độ vô lượng chúng sinh

                  Khiến vào được Phật đạo.

                  Các đấng Đại Thánh Chúa

                  Biết tất cả thế gian

                  Trời người loại quần sinh

                  Trong thâm tâm ưa muốn.

                  Bèn dùng phương tiện khác

                  Giúp bày nghĩa đệ nhất

                  Nếu có loại chúng sinh

                  Gặp chư Phật quá khứ.

                  Nếu nghe pháp bố thí

                  Hoặc tŕ giới nhẫn nhục

                  Tinh tấn thiền trí thảy

                  Tu đủ thứ phước huệ.

                  Tất cả những người đó

                  Đều đă thành Phật đạo.

                  Sau chư Phật diệt độ

                  Nếu người tâm tốt lành.

                  Những chúng sinh như thế

                  Đều đă thành Phật đạo

                  Chư Phật diệt độ rồi

                  Người cúng dường xá lợi.

                  Tạo vạn ức bảo tháp

                  Vàng bạc và pha lê

                  Xa cừ cùng mă năo

                  Châu mai khôi lưu ly.

                  Thanh tịnh rộng nghiêm sức

                  Trang trí nơi các tháp

                  Hoặc dùng đá làm chùa

                  Chiên đàn và trầm thủy.

                  Gỗ mật và gỗ khác

                  Gạch ngói bùn đất thảy

                  Nếu ở nơi đồng hoang

                  Chứa đất thành chùa Phật.

                  Cho đến trẻ con chơi

                  Vun cát làm tháp Phật

                  Tất cả những người đó

                  Đều đă thành Phật đạo.

                  Nếu như người v́ Phật

                  Kiến tạo các h́nh tượng

                  Điêu khắc thành các tướng

                  Đều đă thành Phật đạo.

                  Hoặc làm bằng bảy báu

                  Vàng thau đồng trắng đỏ

                  Nhôm ch́ và chất kẽm

                  Sắt gỗ cùng với bùn.

                  Hoặc dùng keo sơn vải

                  Nghiêm sức làm tượng Phật

                  Hết thảy những người đó

                  Đều đă thành Phật đạo.

                  Vẽ họa làm tượng Phật

                  Trăm tướng phước trang nghiêm

                  Tự làm hoặc bảo người

                  Đều đă thành Phật đạo.

                  Cho đến trẻ con chơi

                  Dùng cỏ cây và bút

                  Hoặc là dùng móng tay

                  Mà vẽ họa tượng Phật.

                  Hết thảy những người đó

                  Từ từ tích công đức

                  Đầy đủ tâm đại bi

                  Đều đă thành Phật đạo.

                  Giáo hóa các Bồ Tát

                  Độ thoát vô lượng chúng.

                  Nếu người nơi chùa tháp

                  Tượng báu và tượng vẽ.

                  Dùng hương hoa, phan, lọng

                  Cúng kính mà cúng dường

                  Hoặc khiến người tấu nhạc

                  Đánh trống thổi sừng ốc.

                  Tiêu, sáo, cầm, đờn sắt

                  T́ bà chụp chă đồng

                  Các tiếng hay như thế

                  Đem hết để cúng dường.

                  Hoặc dùng tâm vui mừng

                  Ca tụng công đức Phật.

                  Dù chỉ một vài lời

                  Họ đều đă thành Phật

                  Hoặc người tâm tán loạn

                  Cho đến dùng cành hoa.

                  Cúng dường trước tượng vẽ

                  Lần thấy vô số Phật

                  Hoặc có người lễ lạy

                  Hoặc là chỉ chắp tay.

                  Cho đến giơ một tay

                  Hoặc là hơi cúi đầu

                  Dùng để cúng dường tượng

                  Lần thấy vô lượng Phật.

                  Tự thành vô thượng đạo

                  Rộng độ vô số chúng

                  Vào Vô dư Niết bàn

                  Như củi hết lửa tắt.

                  Hoặc người tâm tán loạn

                  Vào đến trong chùa tháp

                  Miệng niệm Nam Mô Phật

                  Họ đều đă thành Phật.

                  Nơi chư Phật quá khứ

                  Tại thế hoặc diệt độ

                  Người nghe được pháp nầy

                  Đều đă thành Phật đạo.

                  Các Thế Tôn vị lai

                  Số đông không thể lường

                  Các vị Như Lai đó

                  Cũng phương tiện nói pháp.

                  Tất cả các Như Lai

                  Dùng vô lượng phương tiện

                  Độ thoát các chúng sinh

                  Vào trí Phật vô lậu.

                  Nếu có người nghe pháp

                  Không ai chẳng thành Phật.

                  Chư Phật vốn thệ nguyện

                  Ta tu hành Phật đạo

                  Muốn hết thảy chúng sinh

                  Cũng đều được đạo nầy.

                  Chư Phật đời vị lai

                  Tuy nói trăm ngàn ức

                  Vô số các pháp môn

                  Thật tế v́ một thừa.

                  Chư Phật Lưỡng Túc Tôn

                  Biết pháp thường không tánh

                  Giống Phật từ duyên sinh

                  V́ thế nói một thừa.

                  Pháp đó trụ pháp vị

                  Tướng thế gian thường trụ

                  Biết rồi nơi đạo tràng

                  Đạo sư phương tiện nói.

                  Chỗ trời người cúng dường

                  Hiện tại mười phương Phật

                  Số đông như Hằng sa

                  Xuất hiện nơi thế gian.

                  V́ yên ổn chúng sinh

                  Cũng nói pháp như thế

                  Biết tịch diệt bậc nhất

                  V́ dùng sức phương tiện.

                  Tuy bày nhiều thừa pháp

                  Thật tế v́ Phật thừa

                  Biết các hạnh chúng sinh

                  Nghĩ tưởng trong thâm tâm.

                  Nghiệp nhiễm trong quá khứ

                  Tánh dục sức tinh tấn

                  Và các căn lợi độn

                  Dùng đủ thứ nhân duyên.

                  Thí dụ và lời lẽ

                  Tùy theo phương tiện nói.

                  Nay ta cũng như thế

                  V́ yên ổn chúng sinh.

                  Dùng đủ thứ pháp môn

                  Mở bày nơi Phật đạo

                  Ta dùng sức trí huệ

                  Biết tánh chúng sinh muốn.

                  Phương tiện nói các pháp

                  Đều khiến được vui mừng

                  Xá Lợi Phất nên biết!

                  Ta dùng mắt Phật xem.

                  Thấy sáu đường chúng sinh

                  Bần cùng chẳng phước huệ

                  Vào đường hiểm sinh tử

                  Khổ liên tục chẳng dứt.

                  Chấp sâu nơi năm dục

                  Như trâu mao mến đuôi

                  Bởi tham ái tự che

                  Đuôi mù chẳng thấy được.

                  Chẳng cầu thế của Phật

                  Và pháp diệt trừ khổ

                  Vào sâu các tà kiến

                  Lấy khổ muốn bỏ khổ.

                  Phật v́ chúng sinh nầy

                  Mà sinh tâm đại bi.

                  Xưa ta ngồi đạo tràng

                  Xem cây cũng kinh hành.

                  Trong hai mươi mốt ngày

                  Suy nghĩ việc như vầy:

                  Trí huệ mà ta được

                  Rất nhiệm mầu bậc nhất.

                  Các chúng sinh độn căn

                  Tham vui si làm mù

                  Những loại người như thế

                  Làm sao mà độ được!

                  Lúc đó, có Phạm Vương

                  Và các trời Đế Thích

                  Bốn Thiên Vương hộ đời

                  Cùng trời Đại Tự Tại.

                  Và các chúng trời khác

                  Quyến thuộc trăm ngàn vạn

                  Cung kính chắp tay lễ

                  Thỉnh ta chuyển pháp luân.

                  Ta liền tự suy nghĩ:

                  Nếu chỉ khen Phật thừa

                  Chúng sinh đắm nơi khổ

                  Không thể tin pháp nầy.

                  V́ phá pháp chẳng tin

                  Đọa trong ba đường ác

                  Ta thà không nói pháp

                  Mau vào cơi Niết bàn.

                  Liền nhớ Phật quá khứ

                  Thực hành sức phương tiện

                  Nay ta đắc được đạo

                  Cũng nên nói ba thừa.

                  Suy nghĩ như thế th́

                  Mười phương Phật đều hiện

                  Tiếng phạm an ủi ta:

                  Lành thay Đức Thích Ca!

                  Đấng Đạo sư bậc nhất

                  Được pháp vô thượng nầy

                  Thuận theo tất cả Phật

                  Mà dùng sức phương tiện.

                  Chúng ta cũng đều được

                  Pháp tối diệu bậc nhất

                  V́ các loại chúng sinh

                  Phân biệt nói ba thừa.

                  Trí kém ưa pháp nhỏ

                  Chẳng tự tin thành Phật

                  Cho nên dùng phương tiện

                  Phân biệt nói các quả.

                  Tuy là nói các quả

                  Chỉ v́ dạy Bồ Tát.

                  Xá Lợi Phất nên biết!

                  Ta nghe tiếng của Phật.

                  Rất thanh tịnh nhiệm mầu

                  Xưng Nam Mô chư Phật!

                  Ta lại nghĩ như vầy:

                  Ta ra đời ác trược.

                  Như chư Phật đă nói

                  Ta cũng thuận làm theo

                  Suy nghĩ việc đó rồi

                  Bèn đến vườn Lộc Uyển.

                  Các pháp tướng tịch diệt

                  Không thể dùng lời nói

                  Bèn dùng sức phương tiện

                  V́ năm Tỳ Kheo nói.

                  Gọi là chuyển pháp luân

                  Bèn có tiếng Niết Bàn

                  Cùng với A la hán

                  Tên pháp, Tăng khác biệt.

                  Từ kiếp xưa đến nay

                  Khen ngợi pháp Niết Bàn

                  Dứt hẳn khổ sinh tử

                  Ta thường nói như thế.

                  Xá Lợi Phất nên biết!

                  Ta thấy các Phật tử

                  Người chí cầu Phật đạo

                  Vô lượng ngàn vạn ức.

                  Đều dùng tâm cung kính

                  Đồng đến chỗ chư Phật

                  Từng theo nghe chư Phật

                  Dùng phương tiện nói pháp.

                  Ta liền nghĩ thế nầy:

                  Sở dĩ Phật ra đời

                  Đều v́ nói Phật huệ

                  Nay đúng là phải thời.

                  Xá Lợi Phất nên biết!

                  Người độn căn trí nhỏ

                  Kẻ chấp tướng kiêu mạn

                  Chẳng thể tin pháp nầy.

                  Nay ta vui chẳng sợ

                  Ở trong chúng Bồ Tát

                  Ta bỏ ngay phương tiện

                  Chỉ nói đạo vô thượng.

                  Bồ Tát nghe pháp nầy

                  Lưới nghi đều đă trừ

                  Ngàn hai trăm La Hán

                  Thảy đều sẽ thành Phật.

                  Như chư Phật ba đời

                  Nghi thức nói các pháp

                  Ta nay cũng như thế

                  Nói pháp không phân biệt.

                  Chư Phật hiện ra đời

                  Lâu xa khó gặp được

                  Gặp lúc Phật ra đời

                  Nói pháp nầy khó hơn.

                  Vô lượng vô số kiếp

                  Nghe pháp nầy cũng khó

                  Người nghe được pháp nầy

                  Người đó càng khó hơn.

                  Ví như hoa ưu đàm

                  Tất cả đều ưa thích

                  Ít có trong trời người

                  Đúng thời mới xuất hiện.

                  Nghe pháp vui mừng khen

                  Cho đến nói một lời

                  Tức là đă cúng dường

                  Tất cả Phật ba đời.

                  Người đó rất ít có

                  Hơn cả hoa ưu đàm.

                  Các ông chớ có nghi

                  Ta là vua các pháp.

                  Nói khắp các đại chúng

                  Chỉ dùng đạo một thừa

                  Giáo hóa các Bồ Tát

                  Không Thanh Văn đệ tử.

                  Xá Lợi Phất các ông!

                  Thanh Văn và Bồ Tát

                  Nên biết diệu pháp nầy

                  Bí yếu của chư Phật.

                  Bởi đời ác năm trược

                  Chỉ ưa chấp các dục

                  Những chúng sinh như thế

                  Quyết chẳng cầu Phật đạo.

                  Người ác đời vị lai

                  Nghe Phật nói một thừa

                  Mê hoặc chẳng tin nhận

                  Phá pháp đọa đường ác.

                  Người hổ thẹn thanh tịnh

                  Quyết chí cầu Phật đạo

                  Ta sẽ v́ người đó

                  Rộng khen đạo một thừa.

                  Xá Lợi Phất nên biết!

                  Pháp chư Phật như thế

                  Dùng vạn ức phương tiện

                  Tùy nghi mà nói pháp.

                  Người nào chẳng tu học

                  Không thể hiểu pháp nầy

                  Các ông tức đă biết

                  Chư Phật thầy trong đời.

                  Tùy nghi dùng phương tiện

                  Không nên sinh nghi hoặc

                  Sinh tâm vui mừng lớn

                  Biết ḿnh sẽ thành Phật.         

 

                  HẾT QUYỂN THỨ NHẤT

 

 

[trở về mục lục]   [xem quyển 2]   [xem quyển 3]   [xem quyển 4]   [xem quyển 5]   [xem quyển 6]   [xem quyển 7]

 

            Minh Quang posted September 4, 2008

 

[Home] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, mục lục] [Kinh A Di Đà] [Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân] [Kinh Hoa Nghiêm - Trí Tịnh dịch] [Kinh Địa Tạng] [Kinh Tứ Thập Nhị Chương] [Kinh Vu Lan Bồn] [Kinh Di Giáo] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa] [Công Phu Khuya] [Kinh Quán Vô Lượng Thọ] [Kinh A Di Đà nghĩa] [Kinh Thiện Sanh] [Bích Nham Lục] [Đàm Vô Đức Tứ Phần Luật] [Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn] [Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận] [Kinh Ngọc] [Thập Nhị Môn Luận - Thích Thanh Từ] [Kinh A Di Đà Yếu Giải] [Kinh Dược Sư - Thích Huyền Dung] [Kinh Địa Tạng bản dịch ở Bắc Việt] [Kinh Vô Lượng Thọ - Tuệ Đăng] [Kinh Lăng Già - TN Trí Hải] [Kinh Bát Chu Tam Muội] [Kinh Lăng Già - Tuệ Khai] [Kinh Thắng Man - Thanh Từ] [Kinh Giải Thâm Mật 1] [Kinh Pháp Bảo Đàn1] [Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát] [Kinh Duy Ma Cật 1] [Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm] [Chứng Đạo Ca - Vĩnh Giác] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn] [Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu] [Bồ Tát Giới - Thích Trí Quang] [Kinh Lục Độ Tập - Đại Tạng Kinh 152] [Kinh Phạm Vơng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ] [Mục Lục Càn Long Đại Tạng Kinh] [Kinh Đại An Ban Thủ Ư] [Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Minh Định dịch] [Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Tuệ Hải dịch] [Luận Đại Thừa Khởi Tín - Mă Minh - Lê Đ́nh Thám dịch] [Kinh Thắng Man Phu Nhân Hội - Chân Hiền Tâm dịch giải] [Kinh Dược Sư - Tuệ Nhận dịch]