Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

KINH  NHẬP LĂNG  GIÀ  

Hán dịch: Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi 
Đời Nguyên Ngụy 
Việt dịch:  Tuệ Khai cư sĩ - Phan Rang 
Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh 

---o0o---

 

 

Quyển thứ Tám 

PHẨM THỨ MƯỜI BỐN: SÁT NA

  

 Lúc bấy giờ, Thánh giả Đại Tuệ Đại Bồ tát lại bạch đức Phật rằng:  

 - Thưa đức Thế Tôn! Nguyện xin đức Như Lai Ứng Chánh Biến Tri v́ con giải nói! Xin đấng Thiện Thệ v́ con nói về tướng sinh diệt của tất cả pháp! Tại sao đức Như Lai nói, tất cả pháp từng niệm từng niệm chẳng trụ. 

 Đức Phật bảo Bồ tát Đại Tuệ rằng: 

 - Hay thay! Hay thay! Hay thay! Này Đại Tuệ! Ông nay hăy lắng nghe! Ta sẽ v́ ông giải nói! 

 Ngài Đại Tuệ bạch rằng: 

 - Hay thay! Thưa đức Thế Tôn! Xin vâng! Con xin thọ giáo! 

 Đức Phật dạy rằng:  

 - Này Đại Tuệ! Tất cả pháp! Tất cả pháp là những cái gọi là, thiện pháp, bất thiện pháp, hữu vi pháp, vô vi pháp, thế gian pháp, xuất thế gian pháp, hữu lậu pháp, vô lậu pháp, nội pháp, ngoại pháp... Này Đại Tuệ! Lược nói pháp năm ấm nhân vào tâm ư, ư thức huân tập tăng trưởng. Những người phàm phu y vào tâm ư, ư thức huân tập nên phân biệt pháp thiện, pháp bất thiện.  

 Này Đại Tuệ! Thánh nhân hiện chứng Tam muội Tam ma bạt đề, hạnh ưa Thiện pháp. Này Đại Tuệ! Đó gọi là Thiện pháp.  

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Nói rằng, pháp thiện, pháp bất thiện là gọi tám thức. Những ǵ là tám! Một là, A lê gia thức. Hai là, ư. Ba là, ư thức. Bốn là, nhăn thức. Năm là, nhĩ thức. Sáu là, tỵ thức. Bảy là, thiệc thức. Tám là, thân thức.  

 Này Đại Tuệ! Năm thức thân chung với ư thức thân đối với pháp thiện, pháp bất thiện đắp đổi sai biệt tương tục, thể không thân sai biệt, thuận theo sinh pháp sinh ra rồi trở lại diệt, chẳng biết tự tâm thấy cảnh giới hư vọng tức là lúc diệt, có thể thủ lấy t́nh trạng cảnh giới, h́nh tướng lớn nhỏ, thắng hơn hay ngang bằng.  

 Này Đại Tuệ! Ư thức chung với năm thức thân tướng ứng sinh ra thời gian một niệm chẳng trụ. Vậy nên ta nói, niệm thời của pháp đó chẳng trụ.  

 Này Đại Tuệ! Nói sat-ni-ca th́ gọi đó là Không (trống không) A lê gia thức gọi là Như Lai Tạng không chung với ư chuyển thức huân tập nên gọi là không, pháp huân tập vô lậu đầy đủ gọi là bất không.    Này Đại Tuệ! Phàm phu ngu si chẳng giác, chẳng tri chấp trước các pháp sát-na chẳng trụ, rơi tại tà kiến mà nói lời này: “Pháp vô lậu cũng sát-na chẳng trụ”, phá Chân như Như Lai Tạng đó.  

 Này Đại Tuệ! Năm thức thân chẳng sinh ra sáu đường, chẳng thọ khổ vui, chẳng tạo tác nhân của Niết Bàn.  

 Này Đại Tuệ! Như Lai Tạng chẳng thọ khổ vui, chẳng phải nhân của sinh tử, c̣n pháp khác th́ cộng sinh, cộng diệt, y vào bốn thứ huân tập say sưa mà các phàm phu chẳng giác chẳng tri, huân tập tà kiến, nói rằng, tất cả pháp sát na chẳng trụ.  

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Kim Cương Như Lai Tạng, Như Lai chứng pháp chẳng phải sát na chẳng trụ. Này Đại Tuệ! Như Lai chứng pháp, nếu sát na chẳng trụ th́ tất cả Thánh giả chẳng thành Thánh nhân. Này Đại Tuệ! Chẳng phải phi Thánh nhân do Thánh nhân vậy. Này Đại Tuệ! Kim Cương trụ ở một kiếp xưng bằng trụ không lường, chẳng tăng chẳng giảm.  

 Này Đại Tuệ! Làm sao kẻ phàm phu ngu si phân biệt các pháp rằng, sát na chẳng trụ mà các phàm phu chẳng được ư của ta, chẳng giác chẳng tri các pháp trong ngoài từng niệm từng niệm chẳng trụ! 

 Ngài Đại Tuệ bạch đức Phật rằng:  

 - Thưa đức Thế Tôn! Đức Như Lai thường nói, đủ đầy sáu pháp Ba la mật, được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Thưa đức Thế Tôn! Những ǵ là sáu Ba la mật! Làm sao đủ đầy! 

 Đức Phật bảo Bồ tát Đại Tuệ rằng: 

 - Này Đại Tuệ! Ba la mật sai biệt có ba thứ, gọi là: Thế gian Ba la mật, xuất thế gian Ba la mật, xuất thế gian Thượng thượng Ba la mật.  

 Này Đại Tuệ! Nói rằng, Thế gian Ba la mật là phàm phu ngu si chấp trước pháp ngă và ngă sở, rơi vào nhị biên, v́ đủ thứ cảnh giới thắng diệu mà hành Ba la mật, cầu quả báo cảnh giới ở sắc.v.v...  

 Này Đại Tuệ! Phàm phu ngu si hành Thi Ba la mật, Sằn đề Ba la mật, Tỳ lê gia Ba la mật, Thiền Ba la mật, Bát nhă Ba la mật... cho đến sinh ở Phạm thiên cầu pháp năm thần thông thế gian. Này Đại Tuệ! Đó gọi là những Ba la mật của thế gian.  

 Này Đại Tuệ! Nói rằng xuất thế gian Ba la mật là gọi Thanh Văn, Bích Chi Phật chọn lấy tâm Niết Bàn của Thanh Văn, Bích Chi Phật mà tu hành Ba la mật. Này Đại Tuệ! Như kẻ phàm phu ngu si thế gian kia v́ ở tự thân cầu niềm vui Niết Bàn mà làm hạnh Ba la mật của thế gian. Thanh Văn, Duyên Giác cũng lại như vậy, v́ tự thân nên cầu niềm vui Niết Bàn mà tu hành hạnh Ba la mật xuất thế gian mà cầu niềm vui chẳng phải cứu cánh đó.  

 Này Đại Tuệ! Xuất thế gian Thượng thượng Ba la mật là có thể như thật biết, chỉ là tự tâm hư vọng phân biệt thấy cảnh giới bên ngoài. Bấy giờ biết quả thật chỉ là tự tâm thấy pháp trong ngoài, chẳng phân biệt hư vọng phân biệt, chẳng thủ lấy sắc tướng tự tâm trong ngoài. Đại Bồ tát có thể biết như thật tất cả pháp nên hành Đàn Ba la mật, v́ khiến cho tất cả chúng sinh được niềm vui yên ổn, không kinh sợ. Đó gọi là  Đàn Ba la mật.  

 Này Đại Tuệ! Bồ tát quan sát tất cả các pháp đó chẳng sinh ra phân biệt mà tùy thuận thanh lương. Đó gọi là Thi Ba la mật.  

 Này Đại Tuệ! Bồ tát ĺa khỏi tâm phân biệt mà nhẫn nhịn. Bồ tát đó tu hành như thật mà biết cảnh giới năng thủ, khả thủ chẳng phải thật th́ đó gọi là Sằn đề Ba la mật của Bồ tát.  

 Này Đại Tuệ! Bồ tát làm sao tu tinh tấn hạnh! Đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm thường siêng năng tu hành, thuận theo pháp như thật, đoạn các phân biệt. Đó gọi là Tỳ lê gia Ba la mật.  

 Này Đại Tuệ! Bồ tát ĺa khỏi tâm phân biệt, chẳng thuận theo tướng cảnh giới năng thủ khả thủ của ngoại đạo th́ đó gọi là Thiền Ba la mật.  

 Này Đại Tuệ! Bát nhă Ba la mật của Bồ tát là ǵ! Bồ tát như thật quan sát tướng tự tâm phân biệt, chẳng thấy phân biệt chẳng rơi vào nhị biên, nương vào sự tu hành như thật mà chuyển biến thân, chẳng thấy một pháp nào sinh ra, chẳng thấy một pháp nào diệt đi, tự thân nội chứng Thánh hạnh tu hành. Đó gọi là Bát nhă Ba la mật của Bồ tát.  

 Này Đại Tuệ! Nghĩa Ba la mật đủ đầy như vậy th́ được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

 Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn một lần nữa nói kệ rằng: 

 Không, vô thường sát na

 Ngu phân biệt hữu vi

 Như sông, đèn, hạt giống

 Không, vô thường sát na.

 Nghĩa sát na phân biệt  

 Cũng như vậy sát na

 Chẳng sinh, sát-ni-ca   

 Tịch tịnh ĺa sở tác.

 Mọi pháp chẳng sinh ra

 Ta nói, nghĩa sát na

 Vật sinh tức có diệt

 Chẳng nói v́ phàm phu.

 Phân biệt pháp tương tục (nối tiếp nhau)

 Vọng tưởng thấy sáu đường

 Nếu vô minh là nhân

 Hay sinh những tâm ấy

 Cho đến sắc chưa sinh 

 Trung gian nương đâu trụ!

 Có diệt tức có sinh 

 C̣n tâm theo đó sinh

 Sắc chẳng một niệm trụ

 Quan sát pháp ǵ sinh!

 Nương nhân nào sinh pháp!

 Tâm không nhân mà sinh

 Vậy nên sinh chẳng thành!

 Làm sao biết niệm hoại!

 Chứng định, người tu hành

 Kim Cương Phật xá lợi

 Cung điện Quang Âm thiên

 Việc thế gian chẳng hoại

 Chân như chứng pháp chân (thật) 

 Trí Như Lai thành tựu

 Tỳ kheo, b́nh đẳng thành

 Làm sao niệm chẳng trụ!

 Huyễn, Càn thát bà thành...

 V́ sao niệm chẳng trụ!

 Không bốn đại thấy sắc

 Th́ bốn đại làm ǵ! 

 

 

PHẨM THỨ MƯỜI LĂM: HÓA

   

 Lúc bấy giờ, Thánh giả Đại Tuệ Đại Bồ tát lại bạch đức Phật rằng:  

 - Thưa đức Thế Tôn! Như đức Phật Thế Tôn cho các vị La Hán thọ kư Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Đức Như Lai lại nói, các đức Phật Như Lai chẳng vào Niết Bàn, lại nói, Như Lai Ứng Chánh Biến Tri đêm nào đó chứng Đại Bồ tát, đêm nào đó vào Bát Niết Bàn và ở khoảng giữa ấy chẳng nói một chữ. Đức Như Lai lại nói, các đức Phật Như Lai thường vào định Vô giác Vô quán Vô phân biệt, lại nói, làm đủ thứ những ứng hóa độ các chúng sinh. Đức Thế Tôn lại nói, các thức sai khác từng niệm từng niệm chẳng trụ, Kim Cương Mật Tích thường theo thị vệ. Ngài lại nói, bản tế của thế gian khó biết, lại nói rằng, chúng sinh vào Bát Niết Bàn, mà nếu vào Niết Bàn th́ nên có bản tế. Ngài lại nói, các đức Phật không có oán địch, mà thấy có các ma, lại nói, Như Lai đoạn tất cả chướng, nhưng mà thấy Chiên già, Ma na tỳ, Tôn đà lê.v.v... bài báng. Đức Phật vào thôn Ta lê na rốt cuộc chẳng được ăn, mang bát không mà đi ra.  

 Thưa đức Thế Tôn! Nếu như vậy th́ đức Như Lai có tội nghiệp không lường. Làm sao đức Như Lai chẳng ĺa khỏi tất cả những tội lỗi ác mà được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác! Được Nhất Thiết Chủng Trí! 

 Đức Phật bảo Thánh giả Đại Tuệ Bồ tát rằng: 

 - Hay thay! Hay thay! Hay thay! Này Đại Tuệ! Ông nay hăy lắng nghe! Ta sẽ v́ ông giải nói! 

 Ngài Đại Tuệ bạch đức Phật rằng:  

 - Hay thay! Thưa đức Thế Tôn! Thưa vâng, con xin thọ giáo! 

 Đức Phật dạy rằng:  

 - Này Đại Tuệ! Ta v́ các Thanh Văn.v.v... từng hành hạnh Bồ tát, y vào Vô Dư Niết Bàn mà cho thọ kư. Này Đại Tuệ! Ta cho Thanh Văn thọ kư là v́ chúng sinh khiếp nhược làm cho họ sinh ra ḷng dũng mănh.  

 Này Đại Tuệ! Trong thế giới này và những nước Phật khác, có các chúng sinh làm hạnh Bồ tát mà ưa thích hạnh của pháp Thanh Văn. V́ chuyển cho họ chọn lấy Đại Bồ Đề nên ứng hóa Phật v́ ứng hóa Thanh Văn thọ kư, chẳng phải là báo thân Phật, pháp thân Phật mà trao kư biệt.  

 Này Đại Tuệ! Niết Bàn của Thanh Văn, Bích Chi Phật không sai khác. V́ sao vậy! V́ đoạn phiền năo không sai khác, đoạn phiền năo chướng chẳng phải đoạn trí chướng.  

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Thấy Pháp vô ngă th́ đoạn được trí chướng. Thấy nhân (người) vô ngă th́ đoạn phiền năo chướng. Này Đại Tuệ! Chuyển ư thức nên đoạn pháp chướng, nghiệp chướng. Do chuyển A la gia thức huân tập của ư nên cứu cánh thanh tịnh.  

 Này Đại Tuệ! Ta thường y vào thể của bản pháp mà trụ lại chẳng sinh ra pháp, y vào bản danh tự chương cú chẳng giác, chẳng suy nghĩ mà nói các pháp.    Này Đại Tuệ! Như Lai thường như ư biết, thường chẳng mất niệm, vậy nên Như Lai không giác, không quán. Các đức Phật Như Lai ĺa khỏi bốn thứ Địa (?) rồi th́ xa ĺa hai thứ chết, hai thứ chướng, hai thứ nghiệp vậy.  

 Này Đại Tuệ! Bảy thứ thức ư, ư thức, nhăn, nhĩ, tỵ, thiệc, thân từng niệm từng niệm chẳng trụ, nhân vào hư vọng huân tập ĺa khỏi các thiện pháp vô lậu. Này Đại Tuệ! Như Lai Tạng thế gian chẳng sinh, chẳng tử, chẳng lại, chẳng đi, thường hằng, thanh lương, bất biến.  

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Y vào Như Lai Tạng nên có thế gian, Niết Bàn, nhân của khổ vui mà các phàm phu chẳng giác, chẳng tri mà rơi vào trống không, hư vọng, điên đảo.  

 Này Đại Tuệ! Kim Cương Mật Tích thường theo thị vệ, vây quanh trước sau đức Ứng Hóa Như Lai, chẳng phải pháp thân Phật, báo thân Phật, căn bản Như Lai Ứng Chánh Biến Tri.  

 Này Đại Tuệ! Căn bản Như Lai xa ĺa các căn lớn nhỏ, các lượng, xa ĺa tất cả phàm phu, Thanh Văn, Bích Chi Phật.v.v... Này Đại Tuệ! Người như thật tu hành được cảnh giới Chân như lạc hạnh đó th́ biết căn bản Phật do được B́nh Đẳng pháp nhẫn. Vậy nên Kim Cương Mật Tích theo Ứng Hóa Phật.  

 Này Đại Tuệ! Ứng Hóa Phật th́ không nghiệp, không bài báng mà Ứng Hóa Phật chẳng khác Pháp Phật, Báo Phật Như Lai mà cũng chẳng là một. Như thợ gốm, muối.v.v... làm việc làm, Ứng Hóa Phật làm việc hóa chúng sinh khác tướng chân thật nói pháp, chẳng nói cảnh giới Nội sở chứng pháp Thánh trí. Lại nữa, này Đại Tuệ! Tất cả phàm phu, ngoại đạo, Thanh Văn, Bích Chi Phật.v.v... thấy sáu thức diệt th́ rơi vào Đoạn kiến, chẳng thấy A lê gia thức th́ rơi vào Thường kiến. Lại nữa, này Đại Tuệ!  Chẳng thấy tự tâm phân biệt bản tế, vậy nên thế gian gọi là không bản tế.  

 Này Đại Tuệ! Xa ĺa tự tâm phân biệt thấy th́ gọi là giải thoát, được Niết Bàn chứng. Này Đại Tuệ! Các đức Phật Như Lai xa ĺa bốn thứ huân tập khí (hơi), vậy nên không lỗi. 

 Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn một lần nữa nói kệ rằng: 

 Ba thừa và phi thừa 

 Chư Phật vô lượng thừa

 Tất cả kư Phật địa   

 Nói đoạn các phiền năo

 Chứng Thánh trí nội thân

 Và Vô dư Niết Bàn

 Dỗ tiến chúng sinh khiếp(sợ)

 Vậy nên nói ẩn tàng

 Như Lai được chứng trí

 Cũng nói đến đạo trên (đó)

 Chúng sinh nương vào đạo

 Nhị Thừa không Niết Bàn.

 Thấy Dục, Sắc và Hữu 

 Và bốn thứ Địa huân (tập)

 Ư thức cũng sở sinh 

 Thấy ư thức chung trụ.

 Thấy ư nhăn thức... thường

 Và vô thường, đoạn diệt

 Thường kiến theo ư... nương

 Mà khởi Niết Bàn kiến.

 

 

 

PHẨM THỨ MƯỜI SÁU: NGĂN ĂN THỊT

  

 Lúc bấy giờ, Thánh giả Đại Tuệ Đại Bồ tát bạch đức Phật rằng:  

 - Thưa đức Thế Tôn! Con quan sát thế gian, sinh tử lưu chuyển, oán kết liền nhau, rơi vào các đường ác, đều do ăn thịt, giết hại lẫn nhau, tăng trưởng tham sân, chẳng được ra khỏi, rất là quá khổ.  

 Thưa đức Thế Tôn! Người ăn thịt cắt đứt giống Đại Từ. Người tu đạo Thánh th́ chẳng nên được ăn thịt! Thưa đức Thế Tôn! Các ngoại đạo.v.v... nói pháp tà kiến Lô Ca Gia Đà, rơi vào luận của thế tục rơi, rơi vào trong hai kiến đoạn - thường, hữu vô, đều ngăn ăn thịt, tự ḿnh chẳng ăn, chẳng cho phép người khác ăn. Tại sao trong pháp thanh tịnh của Như Lai, người tu phạm hạnh th́ tự ăn, cho phép người khác ăn, tất cả chẳng cấm chế! Đức Như Lai Thế Tôn đối với các chúng sinh từ bi hạng nhất th́ tại sao mà cho phép dùng thịt làm thức ăn! Hay thay! Thưa đức Thế Tôn! Ngài thương xót thế gian, nguyện xin v́ con nói về lỗi của sự ăn thịt và công đức của sự chẳng ăn thịt! Con và những Bồ tát nghe rồi, được y vào đó tu hành như thật và tuyên nói, lưu bố rộng răi, khiến cho chúng sinh hiện tại và vị lai, tất cả đều thức tri! 

 Đức Phật bảo Thánh giả Đại Tuệ Bồ tát rằng: 

 - Hay thay! Hay thay! Hay thay! Này Đại Tuệ! Ông đại từ bi thương xót chúng sinh nên có thể hỏi ư nghĩa này! Ông nay hăy lắng nghe! Ta sẽ v́ ông giải nói! 

 Bồ tát Đại Tuệ bạch đức Phật rằng:  

 - Hay thay! Thưa đức Thế Tôn! Thưa vâng, con xin thọ giáo! 

 Đức Phật dạy rằng:  

 - Này Đại Tuệ! Luận về ăn thịt th́ có lỗi không lường! Các Đại Bồ tát tu đại từ bi th́ chẳng được ăn thịt! Tội lỗi và công đức của ăn thịt cùng chẳng ăn thịt, ta sẽ nói lên một phần ít. Ông nay hăy lắng nghe! Này Đại Tuệ! Ta quan sát chúng sinh từ vô thỉ đến nay đă quen ăn thịt, tham trước vị thịt, lại giết hại nhau, xa ĺa hiền thánh, chịu khổ sinh tử. Người xả bỏ vị thịt, nghe vị chánh pháp, ở Bồ tát địa như thật tu hành th́ mau chóng được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Lại khiến cho chúng sinh vào đến chỗ chỉ tức của Thanh Văn, Bích Chi Phật. Chỉ tức rồi th́ khiến cho vào Như Lai địa.  

 Này Đại Tuệ! Những lời như vậy lấy từ tâm làm gốc. Người ăn thịt cắt đứt giống đại từ th́ làm  sao sẽ được lợi lớn như vậy! Vậy nên, này Đại Tuệ! Ta quan sát chúng sinh luân hồi sáu đường, đồng ở tại sinh tử, chung nhau nuôi sống, đắp đổi làm cha mẹ, anh em, chị em, hoặc nam, hoặc nữ trúng vào số người lục thân quyến thuộc nội ngoại, hoặc sinh vào đường khác, đường thiện, đường ác, thường làm quyến thuộc. Do nhân duyên đó, ta quan sát chúng sinh ăn thịt lẫn nhau th́ không ai là chẳng phải người thân! Do tham vị thịt, họ đắp đổi ăn lẫn nhau, thường sinh tâm ác hại, tăng trưởng nghiệp khổ, lưu chuyển trong sinh tử, chẳng được ra khỏi. 

 Khi đức Phật nói lời này th́ các ác La sát nghe lời nói của đức Phật đều xả ác tâm, dừng lại chẳng ăn thịt, đắp đổi khuyên nhau phát tâm từ bi, hộ tŕ mạng của chúng sinh quá hơn tự hộ thân ḿnh, ĺa bỏ tất cả những thứ thịt, chẳng ăn nữa, buồn khóc rơi nước mắt mà bạch đức Phật rằng:  

 - Thưa đức Thế Tôn! Con nghe lời nói đức Phật, quan sát kỹ sáu đường, thịt mà con ăn đều chính là người thân của con, mới biết ăn thịt chúng sinh là đại oán, cắt đứt giống Đại từ, lớn thêm nghiệp bất thiện, chính là gốc của đại khổ. Thưa đức Thế Tôn! Từ ngày hôm nay, con chấm dứt, chẳng ăn thịt và quyến thuộc của con cũng chẳng được phép ăn. Đệ tử của đức Như Lai có người chẳng ăn thịt th́ con sẽ ngày đêm gần gũi ủng hộ. Nếu có người ăn thịt th́ con sẽ làm cho họ chẳng được nhiều lợi ích! 

 Đức Phật nói rằng: 

 - Này Đại Tuệ! Quỷ ác La sát là loài thường ăn thịt mà nghe lời nói của ta c̣n phát từ tâm, bỏ thịt chẳng ăn, huống là đệ tử của ta tu hành thiện pháp mà được phép ăn thịt ư! Nếu có người ăn thịt th́ phải biết kẻ đó tức là đại oán của chúng sinh, cắt đứt Thánh chủng của ta.  

 Này Đại Tuệ! Nếu đệ tử của ta nghe lời nói của ta, chẳng quan sát kỹ càng mà ăn thịt th́ phải biết người đó chính là ḍng giống Chiên đà la, chẳng phải đệ tử của ta, ta chẳng phải là thầy của người ấy. Vậy nên, này Đại Tuệ! Nếu muốn cùng ta làm quyến thuộc th́ tất cả các thứ thịt đều chẳng nên ăn! 

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Bồ tát nên quan sát tất cả thịt đó đều y vào máu mũ bất tịnh đỏ trắng của cha mẹ ḥa hợp mà sinh ra thân bất tịnh. Vậy nên Bồ tát quan sát thịt bất tịnh, chẳng nên ăn thịt. 

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Người ăn thịt th́ chúng sinh nghe thấy hơi đều kinh sợ, chạy trốn tránh xa. Vậy nên Bồ tát tu hạnh như thật v́ hóa độ chúng sinh th́ chẳng nên ăn thịt.  

 Này Đại Tuệ! Ví như Chiên đà la, thợ săn, người giết mổ, người đánh cá, kẻ bắt chim... tất cả hành xử của họ mà chúng sinh thấy từ xa đều khởi lên ư nghĩ như vầy: “Ta nay nhất định chết mà người đi đến này chính là người đại ác, chẳng nhận thức được tội phước, cắt đứt mạng của chúng sinh, cầu lợi hiện tiền, nay đi đến đây, v́ t́m kiếm chúng ta. Nay thân của chúng ta đều có thịt. Vậy nên nay chúng ta nhất định sẽ chết”.  

 Này Đại Tuệ! Do người ăn thịt có thể khiến cho chúng sinh nh́n thấy đều sinh ra kinh sợ như vậy. Này Đại Tuệ! Tất cả chúng sinh trong hư không, trên đất thấy người ăn thịt đều sinh ra kinh sợ mà khởi lên ư niệm nghi ngờ: “Đến hôm nay th́ ta sống hay chết đây! Như vậy người ác chẳng tu từ tâm cũng như loài sài lang du hành ở thế gian thường t́m kiếm thịt ăn như trâu ăn cỏ, bọ hung ăn phân... chẳng biết no đủ. Thân ta là thịt chính là thức ăn của chúng, chẳng nên cho chúng nh́n thấy”. Chúng sinh đó liền bỏ chạy trốn, tránh xa những kẻ giết hại ấy, như người sợ sệt La sát không khác.  

 Này Đại Tuệ! Người ăn thịt có thể khiến cho chúng sinh thấy th́ đều sinh ra kinh sợ như vậy. Ông phải biết ăn thịt chúng sinh là đại oán! Vậy nên Bồ tát tu hành từ bi, v́ nhiếp lấy chúng sinh th́ chẳng nên ăn thịt họ, chẳng phải vị ăn của người Thánh tuệ, danh tiếng ác lưu bố, Thánh nhân quở trách. Vậy nên, này Đại Tuệ! Bồ tát v́ nhiếp lấy các chúng sinh nên chẳng nên ăn thịt. 

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Bồ tát v́ hộ ḷng tin của chúng sinh th́ chẳng nên ăn thịt. V́ sao vậy! Này Đại Tuệ! V́ nói rằng, Bồ tát th́ chúng sinh đều biết chính là hạt giống từ tâm của Phật Như Lai, có thể cùng chúng sinh tạo tác chỗ qui y, người nghe tự nhiên chẳng sinh ra nghi ngờ, kinh sợ mà sinh ra thân hữu tưởng, thiện tri thức tưởng, bất bố úy tưởng... c̣n nói rằng, được chỗ qui y, được chỗ yên ổn, được thầy dẫn đường tốt.  

 Này Đại Tuệ! Do chẳng ăn thịt, có thể sinh ra ḷng tin của chúng sinh như vậy, c̣n nếu ăn thịt th́ chúng sinh liền mất đi tất cả ḷng tin và liền nói rằng, thế gian không có người có thể tin được. Họ liền cắt đứt tín căn. Vậy nên, này Đại Tuệ! Bồ tát v́ hộ ḷng tin của chúng sinh th́ tất cả các thứ thịt đều chẳng nên ăn. 

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Các đệ tử của ta v́ hộ thế gian, ngăn bài báng Tam Bảo nên chẳng nên ăn thịt. V́ sao vậy! V́ thế gian có người thấy ăn thịt nên hủy báng Tam Bảo nói lên lời như vầy: Ở trong Phật pháp, chỗ nào sẽ có Sa môn, Bàlamôn tu phạm hạnh chân thật th́ bỏ món nên ăn gốc của Thánh nhân mà ăn thịt chúng sinh giống như La sát ăn thịt no bụng ngủ say chẳng động, y vào phàm nhân ở đời, giàu có thế lực, t́m kiếm thịt để ăn như vua La sát làm kinh sợ chúng sinh. Vậy nên, nơi nơi xướng lên lời như vầy: Chỗ nào có Sa môn, Bà la môn tu tịnh hạnh chân thật th́ chỗ đó không pháp, không Sa môn, không Tỳ ni, không người tịnh hạnh. Sinh ra vô lượng vô biên ḷng ác, chẳng lành như vậy.v.v... đoạn dứt pháp luân của ta, tuyệt diệt Thánh chủng... tất cả đều do lỗi của người ăn thịt. Vậy nên, này Đại Tuệ! Đệ tử của ta v́ hộ người ác hủy báng Tam Bảo, thậm chí chẳng nên sinh ra ư niệm “nhục tưởng”, huống ǵ là ăn thịt. 

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Bồ tát v́ cầu cơi Phật thanh tịnh, giáo hóa chúng sinh th́ chẳng nên ăn thịt mà nên quan sát các thứ thịt như thây chết của người, mắt chẳng muốn thấy, chẳng dùng nghe hơi, huống ǵ có thể ngửi mà đặt vào trong miệng. Tất cả các thứ thịt cũng lại như vậy.  

 Này Đại Tuệ! Như thiêu đốt thây chết mùi hơi thối bất tịnh cùng với thiêu đốt thịt khác, thối bẩn không khác th́ làm sao trong đó có đồ ăn hay chẳng có đồ ăn! Vậy nên, này Đại Tuệ! Bồ tát v́ cầu cơi Phật thanh tịnh giáo hóa chúng sinh th́ chẳng nên ăn thịt. 

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Bồ tát v́ cầu ĺa khỏi sinh tử nên phải chuyên tâm niệm hạnh từ bi, thiểu dục tri túc, chán khổ thế gian, mau cầu giải thoát, phải bỏ rối loạn ồn ào, đến với không nhàn, trụ ở rừng thây chết, chỗ A lan nhă, vùng tha ma, ngồi một ḿnh dưới gốc cây suy nghĩ, quan sát các thế gian, không có một thứ ǵ đáng vui: Vợ con quyến thuộc tưởng như cùm khóa, cung điện đài quán tưởng như lao ngục, quan sát những trân bảo tưởng như đống phân, thấy đồ ăn thức uống tưởng như mũ máu, nhận đồ ăn thức uống như bôi thuốc trị ung nhọt, mục đích được toàn mạng, buộc niệm vào Thánh đạo, chẳng v́ tham vị. Rượu, thịt, hành, hẹ, tỏi, nén (kiệu)... mùi hôi đều bỏ chẳng ăn.  

 Này Đại Tuệ! Nếu người như vậy th́ chính là người tu hành chân chính, đủ sức thọ sự cúng dường của tất cả người trời. Nếu ở thế gian chẳng sinh chán ĺa, tham trước nhiều vị: rượu, thịt, cay, nồng... có được liền ăn ngấu nghiến th́ chẳng nên nhận của tín thí ở thế gian.  

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Có các chúng sinh ở quá khứ từng tu vô lượng nhân duyên, có thiện căn nhỏ, được nghe pháp của ta. Kẻ tín tâm xuất gia ở tại trong pháp của ta mà đời quá khứ từng làm quyến thuộc của La sát, sinh ra trong loài cọp, sói, sư tử, mèo, chồn th́ tuy ở tại pháp ta nhưng tập quán ăn thịt c̣n nên thấy người ăn thịt th́ vui mừng, gần gũi. Họ vào trong thành ấp, tụ lạc, tháp chùa mà uống rượu, ăn thịt, lấy làm hoan lạc. Nhưng người trong thiên hạ xem họ giống như quỉ La sát dành ăn thây chết bằng nhau, không có khác mà chẳng tự biết, rồi đánh mất chúng của ta, thành quyến thuộc của La sát. Họ tuy mặc áo cà sa, cạo bỏ râu tóc nhưng kẻ có mạng nh́n thấy họ th́ ḷng sinh kinh sợ như sợ La sát. Vậy nên, này Đại Tuệ! Nếu kẻ thờ ta làm thầy th́ tất cả các thứ thịt đều chẳng nên ăn. 

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Những thầy chú thuật của thế gian tà kiến mà nếu họ ăn thịt th́ chú thuật chẳng thành. V́ để thành tà thuật mà c̣n chẳng ăn thịt, huống là đệ tử của ta v́ cầu đạo Thánh Vô Thượng của Như Lai, cầu xuất thế giải thoát! Tu đại từ bi, tinh cần khổ hạnh c̣n sợ chẳng được th́ chỗ nào sẽ có giải thoát như vậy v́ người ngu si đó ăn thịt mà được! Vậy nên, này Đại Tuệ! Những đệ tử của ta v́ cầu niềm vui giải thoát xuất thế th́ chẳng nên ăn thịt. 

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Ăn thịt có thể khởi sắc lực, người ăn vị nhiều tham trước nên phải quan sát kỹ càng! Tất cả thế gian kẻ có thân mạng đều tự quí trọng, sợ nỗi khổ chết, hộ tiếc thân mạng, người và súc vật không khác biệt, thà phải ưa tồn tại tấm thân ghẻ lở hoang dă, chẳng thể bỏ mạng để thọ những niềm vui của trời. V́ sao vậy! V́ sợ khổ của cái chết vậy.  

 Này Đại Tuệ! Do sự quan sát chết đó là khổ lớn, chính là pháp đáng sợ, tự thân sợ chết th́ làm sao mà phải ăn thịt người khác được! Vậy nên, này Đại Tuệ! Muốn ăn thịt th́ trước tự nghĩ đến thân, thứ đến là quan sát chúng sinh th́ chẳng nên ăn thịt. 

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Phàm người ăn thịt th́ chư thiên xa ĺa, huống ǵ là Thánh nhân!! Vậy nên Bồ tát v́ thấy Thánh nhân phải tu từ bi, chẳng nên ăn thịt. Này Đại Tuệ! Người ăn thịt ngủ nghĩ cũng khổ, khi thức dậy cũng khổ. Hoặc ở trong mơ, thấy đủ thứ ác, kinh sợ dựng tóc gáy, ḷng luôn bất an. Không có ḷng từ nên thiếu thốn các thiện lực. Nếu người ấy, một ḿnh ở chỗ không nhàn th́ bị nhiều phi nhân, ŕnh ṃ t́m cơ hội, cọp, sói, sư tử cũng đến ŕnh ṃ muốn t́m cơ hội mà ăn thịt, ḷng luôn kinh sợ chẳng được yên ổn. 

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Ḷng tham của những kẻ ăn thịt khó thỏa măn, ăn chẳng biết lường, chẳng thể tiêu hóa, tăng thêm bốn đại, hơi của miệng tanh tao, lại bên trong có nhiều ác trùng không lường, thân nhiều ghẻ lở, hắc lào, bệnh tật đủ thứ, chẳng sạch, phàm phu hiện tại chẳng ưa nghe thấy, huống ǵ là có thể được thân người thơm sạch không bệnh trong đời vị lai. 

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Ta nói, kẻ phàm phu v́ cầu tịnh mạng mà ăn tịnh thực c̣n nên sinh ra ḷng tưởng như ăn thịt con, huống ǵ là cho phép ăn chẳng phải đồ ăn của Thánh nhân. Thánh nhân ĺa khỏi th́ dùng thịt có thể sinh ra vô lượng những lỗi, mất đi tất cả công đức xuất thế th́ làm sao nói rằng, ta cho phép những đệ tử của ta ăn những thứ thịt, máu vị bất tịnh.v.v... Kẻ nói rằng, ta cho phép th́ tức là bài báng ta.  

 Này Đại Tuệ! Ta cho phép đệ tử ăn đồ ăn mà các Thánh nhân ăn, chẳng phải là Thánh nhân xa ĺa đồ ăn. Thức ăn của Thánh có thể sinh ra vô lượng công đức, xa ĺa các tội lỗi.  

 Này Đại Tuệ! Thức ăn của Thánh nhân quá khứ và hiện tại như là gạo lúa nước, đại mạch, tiểu mạch, đậu, đủ thứ dầu, mật, cây mía, nước cốt cây mía, bột kiển đà, can đề.v.v... tùy lúc được th́ cho phép ăn v́ sạch.  

 Này Đại Tuệ! Ở đời vị lai, có người ngu si nói đủ thứ Tỳ ni rằng, được ăn thịt. Nhân ở đời quá khứ người ấy huân tập ăn thịt, ái trước vị thịt, tùy theo tâm ḿnh thấy nên nói lời như vậy, chẳng phải Phật, Thánh nói v́ món ăn ngon.  

 Này Đại Tuệ! Chẳng ăn thịt th́ nhân vào quá khứ, cúng dường chư Phật, gieo trồng căn lành, có thể tin lời của Phật, kiên trụ Tỳ ni, tin các nhân quả, đến với thân miệng có thể tự tiết chế, điều lượng, chẳng v́ tham trước các vị của thế gian. Thấy người ăn thịt có thể sinh từ tâm.  

 Này Đại Tuệ! Ta nhớ, thuở quá khứ, có vị vua tên là Sư Tử Nô ăn đủ thứ thịt, ái trước vị của thịt, theo thứ lớp thậm chí ăn cả thịt người. Nhân v́ vua ấy ăn thịt người nên cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc đều xa ĺa hết. Tất cả thần dân trong đất nước, tụ lạc đều liền mưu phản, cùng chung cắt đứt mạng của vua ấy. Do người ăn thịt có những lỗi như vậy. Vậy nên chẳng nên ăn tất cả thịt.  

 Lại nữa, này Đại Tuệ! Vua trời Tự Tại hóa thân làm chim câu. Thích Đề Hoàn Nhân là chúa của chư thiên, nhân tập khí ăn thịt ở đời quá khứ nên hóa thân làm chim ưng đuổi bắt chim bồ câu này. Chim bồ câu bay đến đậu vào ta. Lúc bấy giờ, ta làm Thi Tỳ Vương, thương xót chúng sinh ăn nuốt nhau nên cân thịt của thân ḿnh cho chim ưng thay cho thịt bồ câu, cắt thân thịt chẳng đủ  đặt lên trên cân, chịu khổ năo lớn.  

 Này Đại Tuệ! Như vậy từ vô lượng đời đến nay huân tập ăn thịt, thân ḿnh, thân người khác có lỗi như vậy, huống ǵ là người thường ăn thịt không hổ thẹn.  

 Này Đại Tuệ! Lại có vị vua khác chẳng ăn thịt th́ cưỡi ngựa dạo chơi, v́ ngựa nổi kinh sợ, dẫn vào núi sâu, thất lạc thị tùng, chẳng biết đường về. V́ vua ấy chẳng ăn thịt nên sư tử, cọp, sói nh́n thấy không có ḷng hại, rồi cùng với sư tử cái chung làm dục sự, cho đến sinh ra con là Ban Túc Vương.v.v... Do đời quá khứ huân tập ăn thịt và làm nhân vương cũng thường ăn thịt, ở tại thôn Thất Gia, nhiều người ưa ăn thịt, ăn thịt thái quá liền ăn cả thịt người nên họ sinh ra những con trai, con gái hầu hết là La sát.  

 Này Đại Tuệ! Chúng sinh ăn thịt y vào quá khứ huân tập ăn thịt nên phần nhiều sinh vào trong những loài La sát, sư tử, cọp, sói, báo, mèo, chồn, cú vọ, diều hâu, chim ưng.v.v... Những loài có thân mạng đều tự hộ thân, chẳng cho chúng được tiện lợi. Chịu khổ đói khát th́ thường sinh ra ác tâm, nghĩ đến việc ăn thịt kẻ khác, mạng chung lại rơi vào đường ác, thọ sinh thân người khó được, huống ǵ là sẽ có được đạo Niết Bàn.  

 Này Đại Tuệ! Ông phải biết, người ăn thịt có vô lượng những tội lỗi như vậy. Người chẳng ăn thịt th́ tức là gom tụ công đức không lường.  

 Này Đại Tuệ! Mà các phàm phu chẳng biết tội lỗi của ăn thịt và công đức của chẳng ăn thịt như vậy. Ta nay lược nói về chẳng cho phép ăn thịt!  

 Này Đại Tuệ! Nếu tất cả mọi người chẳng ăn thịt th́ cũng không có người giết hại chúng sinh. Do người ăn thịt nếu chẳng có ăn th́ đi khắp nơi nơi t́m mua, người v́ tài lợi th́ giết để buôn bán. V́ người mua nên giết, vậy nên người mùa cùng người giết không khác. Vậy nên ăn thịt có thể làm chướng ngại đạo Thánh.  

 Này Đại Tuệ! Người ăn thịt ái trước vị thịt, đến nỗi không có vật nuôi th́ ăn cả thịt người, huống ǵ là hươu, nai, trĩ, thỏ, ngỗng, heo, dê, gà, chó, lạc đà, lừa, voi, ngựa, rồng, rắn, cá, ba ba... loài có sinh mạng sống dưới nước, trên đất đă bắt được mà chẳng ăn! Do ái trước vị thịt nên thiết lập các phương tiện giết hại chúng sinh, tạo tác đủ thứ lưới giăng, cạm bẫy... Lưới bao núi, lưới giăng dưới đất, ngăn sông, chận biển... khắp nơi trên đất, trong nước đều vây lưới, đặt bẫy, đào hầm hố, đặt cung, dao, tên độc... xen lẫn không c̣n chỗ trống. Đủ thứ chúng sinh sống trong hư không, trên đất, dưới nước đều bị giết hại v́ ăn thịt vậy.  

 Này Đại Tuệ! Thợ săn, kẻ giết mổ, người ăn thịt.v.v.. ḷng ác bền vững có thể làm điều bất nhẫn, thấy h́nh thể chúng sinh béo tốt, da thịt mơn mởn th́ sinh ḷng “thực vị”, lại chỉ thị cho nhau rằng, của này có thể ăn, ḷng chẳng sinh một ư niệm bất nhẫn. Vậy nên ta nói, người ăn thịt đoạn giống Đại Từ. 

 Này Đại Tuệ! Ta quan sát thế gian, không có thứ thịt nào mà chẳng phải là sinh mạng. Tự ḿnh chẳng giết, chẳng dạy người giết, người khác chẳng bị giết, chẳng từ sinh mạng đến mà có thịt này th́ không có chỗ này. Nếu có thứ thịt chẳng từ sinh mạng mà ra này lại là món ăn ngon th́ ta v́ lư do ǵ chẳng cho phép người ăn! T́m khắp thế gian, không có thứ thịt như vậy. Vậy nên ta nói, ăn thịt là tội, đoạn dứt giống Như Lai nên chẳng cho phép ăn. 

 Này Đại Tuệ! Sau khi ta Niết Bàn, vào đời vị lai, lúc pháp sắp diệ, ở trong pháp của ta, có người xuất gia, cạo bỏ râu tóc, tự xưng: “Ta là Thích tử Sa môn”, mặc áo cà sa của ta mà si dại như đứa trẻ, tự xưng là luật sư mà rơi vào nhị biên, đủ thứ hư vọng giác quán, loạn tâm, tham trước vị thịt, theo tự tâm kiến nói trong Tỳ ni nói rằng, được ăn thịt, cũng bài báng ta rằng, các đức Phật Như Lai cho phép người ăn thịt, cũng nói rằng, nhấn cấm chế mà được phép ăn thịt, cũng bài báng ta rằng, Như Lai Thế Tôn cũng tự ăn thịt.  

 Này Đại Tuệ! Ở trong tất cả Kinh, như Tượng Dịch, Ương Quật Ma, Niết Bàn, Đại Vân.v.v.. của ta chẳng cho phép ăn thịt, cũng chẳng nói, cho thịt vào vị ăn.  

 Này Đại Tuệ! Ta nếu cho phép các đệ tử Thanh Văn lấy thịt làm thức ăn th́ nhất định ta chẳng được miệng thường khen ngợi người tu từ bi làm hạnh như thật, cũng chẳng khen ngợi người tu hạnh đầu đà trong rừng Thi Đà, cũng chẳng khen ngợi người tu hành Đại thừa trụ ở Đại thừa, cũng chẳng khen ngợi người chẳng ăn thịt. Ta chẳng tự ăn, chẳng cho phép người khác ăn. Vậy nên ta khuyên người tu hạnh Bồ tát, khen ngợi chẳng ăn thịt, khuyên xem chúng nên như con một th́ tại sao xướng lên rằng, ta cho phép ăn thịt. Ta v́ đệ tử tu hạnh ba thừa mau được quả nên ngăn chận tất cả thịt, chẳng cho phép ăn th́ tại sao nói rằng trong Tỳ ni của ta cho phép người ăn thịt.  

 Lại nữa, nói rằng trong Kinh khác của Như Lai nói, có ba thứ thịt cho phép người ăn th́ phải biết người đó chẳng lư giải được Tỳ ni mà cắt đứt thứ lớp nên xướng rằng, được ăn. V́ sao vậy! Này Đại Tuệ! V́ thịt có hai thứ, một là người khác giết, hai là tự chết. Do người đời nói rằng, có thịt được ăn, có thịt chẳng được ăn. Voi, ngựa, rồng, rắn, người, quỉ, khỉ vượn, heo, chó và trâu th́ nói chẳng được ăn, c̣n các loài khác th́ được ăn. Người giết mổ chẳng hỏi được ăn hay chẳng được ăn mà cứ giết hết tất cả, bày bán khắp nơi nơi! Chúng sinh không có lỗi mà bị giết hại ngang ngược! Vậy nên ta cấm chế thịt người khác giết hay tự tử đều chẳng  được ăn. Nghe thấy nghi ngờ th́ gọi là người khác giết, chẳng nghe thấy nghi ngờ th́ gọi là tự tử. Vậy nên, này Đại Tuệ! Trong Tỳ ni của ta xướng lên lời như vầy: Phàm thịt sẵn có ở tất cả Thích tử Sa môn đều là thức ăn bất tịnh, làm ô uế mạng thanh tịnh, chướng ngại Thánh đạo phận, không có phương tiện mà có thể được ăn. Nếu có nói rằng, trong Tỳ ni của Phật nói có ba thứ thịt là chẳng cho phép ăn, chẳng phải là cho phép ăn. Ông phải biết là người kiên trụ ở Tỳ ni là người chẳng bài báng ta.  

 Này Đại Tuệ! Nay trong Kinh Lăng Già này, tất cả thời gian, tất cả các thứ thịt, cũng không phương tiện mà có thể được ăn. Vậy nên, này Đại Tuệ! Ta ngăn ăn thịt chẳng phải v́ một người mà hiện tại và vị lai, tất cả chẳng được ăn. Vậy nên, này Đại Tuệ! Nếu người ngu si kia tự nói là Luật sư mà nói rằng, trong Tỳ ni cho phép người ăn thịt, cũng bài báng ta rằng, Như Lai tự ăn th́ người ngu si đó thành tội chướng lớn, măi măi rơi vào chỗ không lợi ích, chỗ không Thánh nhân, chỗ chẳng nghe pháp, cũng chẳng được thấy đệ tử của bậc Thánh hiền hiện tại, vị lai, huống là sẽ thấy được các đức Phật Như Lai.  

 Này Đại Tuệ! Những người Thanh Văn thường nên ăn gạo, lúa ḿ, dầu, mật, đủ thứ mè, đậu có thể sinh ra tịnh mạng. Đồ đó là phi pháp chứa nuôi, phi pháp thọ lấy th́ ta nói bất tịnh, c̣n chẳng cho ăn, huống ǵ là cho phép ăn máu thịt bất tịnh. 

 Này Đại Tuệ! Các đệ tử Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ tát của ta ăn được pháp thực th́ chẳng phải ăn uống thức ăn, huống ǵ là Như Lai!? Này Đại Tuệ! Pháp thực, pháp trụ của các đức Phật Như chẳng phải là thân ăn uống, chẳng phải ăn uống thức ăn, chẳng phải thân trụ ở tất cả các đồ ăn thức uống, ĺa khỏi các của cải đời sống ưa có.v.v... xa ĺa tất cả tội lỗi của phiền năo tập khí, giỏi phân biệt tâm, trí tuệ của tâm Nhất Thiết Trí, Nhất Thiết Kiến, thấy các chúng sinh thương xót b́nh đẳng. Vậy nên, này Đại Tuệ! Ta thấy tất cả các chúng sinh b́nh đẳng giống như con một th́ làm sao mà cho phép dùng thịt làm thức ăn! Ta cũng chẳng tùy hỉ, huống ǵ là tự ăn.  

 Này Đại Tuệ! Như vậy, hành hẹ tỏi nén hôi thối bất tịnh có thể làm chướng ngại đạo Thánh, cũng làm chướng ngại chỗ thanh tịnh của người trời thế gian, huống ǵ là quả báo cơi thanh tịnh của chư Phật. Rượu cũng như vậy, có thể làm chướng ngại Thánh đạo, có thể làm tổn hại nghiệp thiện, có thể sinh ra những tội lỗi. Vậy nên, này Đại Tuệ!. Người đến với Thánh đạo th́ rượu, thịt, hành, hẹ, tỏi nén.v.v.. những thứ có thể tạo vị nồng đều chẳng nên ăn! 

 Bấy giờ, đức Thế Tôn một lần nữa nói kệ rằng: 

 Đại Tuệ Bồ tát hỏi 

 Rượu, thịt, tỏi, nén, hành...

 Phật rằng, là bất tịnh

 Tất cả chẳng cho ăn!

 Quỉ La sát ăn nuốt  

 Chẳng phải của Thánh ăn

 Người ăn, Thánh quở trách

 Và lưu bố ác danh.

 Nguyện Phật phân biệt nói

 Tội phước ăn, chẳng ăn!

 Này Đại Tuệ! Nghe kỹ!

 Ta nói lỗi trong ăn.

 Rượu, thịt, hành, hẹ, tỏi

 Là chướng đạo Thánh nhân

 Ta xem trong ba cơi 

 Chúng được đạo Thánh nhân

 Từ thế giới vô thỉ

 Đắp đổi không phải thân

 Làm sao ở trong ấy

 Mà có ăn, chẳng ăn.

 Quan sát chỗ thịt đến   

 Xuất xứ chẳng sạch trong

 Sinh máu mủ ḥa tạp

 Phân, giải (nước đái) mủ... ḥa chung.

 Người tu hành tịnh hạnh

 Phải quán, chẳng nên ăn

 Đủ thứ thịt, hành hẹ...   

 Uống rượu cũng chẳng nên

 Đủ thứ tỏi và nén...

 Người tu xa ĺa luôn.

 Dầu mè xa ĺa khỏi 

 Giường thủng lỗ chẳng nằm (ngủ)

 Các trùng nhỏ bay lên  

 Đoạn hại mạng người khác.

 Ăn thịt lớn sức thân

 Do lực sinh tà niệm

 Tà niệm sinh dục tham  

 Nên chẳng cho ăn thịt

 Do ăn thịt sinh tham 

 Ḷng tham say mê hoặc

 Mê say lớn ái dục   

 Chẳng giải thoát tử, sinh

 V́ lợi giết sinh chúng

 V́ thịt t́m của tiền

 Nghiệp ác hại người đó

 Ngục Khiếu Hoán vào trong.

 Ba thứ gọi tịnh nhục 

 Chẳng nghi, chẳng kiến, văn (thấy, nghe)

 Đời không thịt như vậy

 Ăn thịt rơi vào trong

 Hoạn xứ uế đáng chán 

 Thường sinh trong điên cuồng

 Sinh vào nhà đồ tể 

 Chiên đà la, thợ săn

 Hoặc sinh nữ La sát 

 Và những chỗ ăn thịt.

 La sát và mèo, chồn...  

 Ăn thịt sinh trong đó.

 Kinh Tượng Dịch, Đại Vân

 Niết Bàn, Thắng Man nữa

 Và Nhập Lăng Già Kinh

 Ta chẳng cho ăn thịt.

 Phật, Bồ tát, Thanh Văn

 Các vị cũng quở trách

 Ăn thịt không thẹn thùng

 Đời đời điên cuồng măi.

 Trước nói, nghi, kiến, văn

 Đă đoạn tất cả thịt,

 Vọng tưởng chẳng hiểu biết

 Nên thực nhục tưởng sinh.

 Như lỗi tham dục đó

 Giải thoát Thánh ngại ngăn

 Rượu, thịt, hành, tỏi, nén...

 Thánh đạo đều bị ngăn.

 Chúng sinh vị lai thế 

 Với thịt, ngu nói rằng:

 Thịt này sạch không tội

 Phật cho chúng ta ăn!

 Ăn sạch như dược tưởng   

 Giống như ăn thịt con

 Tri túc sinh ĺa chán

 Tu hành đi xin ăn.

 Kẻ từ tâm an trụ

 Ta nói, ĺa chán luôn

 Sư tử, sài làng, cọp

 Thường hay đi, dừng chung.

 Ăn thịt, thấy th́ sợ  

 Làm sao có thể ăn!

 Vậy nên người tu hành 

 Từ tâm chẳng ăn thịt.

 Ăn thịt đoạn từ tâm

 Ĺa Niết Bàn giải thoát

 Trái lời dạy Thánh nhân

 Nên chẳng cho ăn thịt

 (Muốn) Sinh Phạm chủng chẳng (thịt) ăn.

 Và những tu hành đạo.

 Trí tuệ và giàu sang

 Ấy do chẳng ăn thịt. 

 

 

PHẨM THỨ MƯỜI BẢY: ĐÀ LA NI

  

  Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Thánh giả Đại Tuệ Đại Bồ tát rằng: 

 - Này Đại Tuệ! Ông nên lắng nghe, thọ tŕ chú Kinh Lăng Già của ta! Chú này, các đức Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đă nói, nay nói và sẽ nói.  

 Này Đại Tuệ! Ta nay cũng nói Ta v́ các pháp sư thọ tŕ, đọc tụng Kinh Lăng Già mà nói chú rằng: 

 Đâu đế đâu đế - Chúc đế chúc đế - Tô pha đế tô pha đế - Ca đế ca đế - A ma lị - A ma đế - Tỳ ma lê tỳ ma lê - Ni di ni di - Hề di hề di - Bà mê bà mê - Ca lê ca lê - Ca la ca lê - A tề ma tề - Già tề đâu tề - Nhượng tề - Tô phất tề - Cát đệ cát đệ - Ba đệ ba đệ - Hề mễ hề mễ địa mễ địa mễ - La chế la chế - Ba chế ba chế - Bàn đệ bàn đệ - A chế di chế - Trúc trà lê đâu trà đệ - Ba la đệ - Át kế át kế - Chước kế chước kế lê lợi - Nhỉ dương mễ - Hề mễ hề mễ - Trú trú trú trú - Trừu súc trừu súc - Trừu trừu trừu trừu - Trừ trừ trừ trừ - Tô bà ha. 

 Này Đại Tuệ! Đó gọi là câu văn chú trong Lăng Già Đại Kinh. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, Tỳkheo, Tỳkheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di.v.v... có thể thọ tŕ đọc tụng câu văn này và v́ người diễn nói th́ không có người nào có thể t́m ra tội lỗi của những người ấy. Hoặc trời, con gái trời, hoặc rồng, con gái rồng, hoặc dạ xoa, con gái dạ xoa, A tu la, con gái A tu la, Ca lâu la, con gái Ca lâu la, Khẩn na la, con gái Khẩn na la, Ma hầu la già, con gái Ma hầu la già, Phù đa, con gái Phù đa, Cưu bàn trà, con gái Cưu bàn trà, Tỳ xá xà, con gái Tỳ xá xà, Ô đa la, con gái Ô đa la, A ba la, con gái Ô ba la, La sát, con gái La sát, Trà già, con gái Trà già, Ô châu hà la, con gái Ô châu hà la, Già tra phước đa la, con gái Già tra phước đa la, hoặc người, chẳng người, hoặc con gái người, con gái chẳng phải người... chẳng thể t́m thấy tội lỗi của những người ấy. Nếu có quỉ thần ác làm tổn hại người mà muốn mau chóng khiến cho những ác quỉ đó đi th́ tụng một trăm biến chú Đà la ni này. Những quỉ ác đó kinh sợ gào khóc chạy vội mà đi. 

 Đức Phật lại bảo Đại Tuệ Bồ tát rằng: 

 - Này Đại Tuệ! Ta v́ hộ tŕ pháp sư hộ pháp này lại nói Đà la ni! 

 Đức Phật nói chú rằng: 

 - Ba đâu di - Ba đầu di đề tỳ - Hề ni hề ni hề nỉ chư lê - Chư la - Chư lệ - Hầu la - Hầu lệ - Do lê - Do la - Do lệ - Ba lệ - Ba la - Ba lệ - Văn chế - Sân điệt tần điệt bàn thệ mạt điệt tŕ na - Ca lê tô ba ha. 

 Này Đại Tuệ! Câu văn chú Đà la ni này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ tŕ đọc tụng, v́ người diễn nói th́ không người nào có thể được cùng tạo tác tội lỗi. Hoặc trời hoặc con gái trời, hoặc rồng hoặc con gái rồng, Dạ xoa, con gái Dạ xoa, A tu la, con gái A tu la, Ca lâu la, con gái Ca lâu la, Ma hầu la già, con gái Ma hầu la già, Càn thát bà, con gái Càn thát bà, Phù đa, con gái Phù đa, Cưu bàn trà, con gái Cưu bàn trà, A bạt ma la, con gái A bạt ma la, La xoa, con gái La xoa, Ô thát a la, con gái Ô thát đa la, Già tra phước đơn na, con gái Già tra phước đơn na, hoặc người, hoặc chẳng phải người, hoặc con gái người, con gái chẳng phải người... tất cả những lời đó chẳng thể t́m được tội lỗi của những người ấy.  

 Này Đại Tuệ! Nếu có người có thể thọ tŕ đọc tụng câu văn chú này th́ người đó được gọi là tụng tất cả Kinh Lăng Già. Vậy nên ta nói câu Đà la ni này, v́ ngăn chận tất cả các La sát, hộ tŕ tất cả thiện nam tử, thiện nữ nhân hộ tŕ Kinh này.  

 

 

KINH NHẬP LĂNG GIÀ

- Quyển thứ tám hết -

 

 

            Minh Quang posted October 31, 2005

[Home] [Up] [Kinh Nhập Lăng Già 1] [Kinh Nhập Lăng Già 2] [Kinh Nhập Lăng Già 3] [Kinh Nhập Lăng Già 4] [Kinh Nhập Lăng Già 5] [Kinh Nhập Lăng Già 6] [Kinh Nhập Lăng Già 7] [Kinh Nhập Lăng Già 8] [Kinh Nhập Lăng Già 9] [Kinh Nhập Lăng Già 10]