Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Quyển Thượng

Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 

地 藏 王 菩 薩 本 願 經

Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh 
 

Mục Lục: 

Quyển Một 

Phẩm Thứ Nhất: Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi 
Phẩm Thứ Hai: Phân Thân Tập Hội 
Phẩm Thứ Ba: Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên 
Phẩm Thứ Tư: Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh 

Quyển Hai 

Phẩm Thứ Năm: Danh Hiệu Của Địa Ngục 
Phẩm Thứ Sáu: Như Lai Tán Thán 
Phẩm Thứ Bảy: Lợi Ích Cả Kẻ C̣n Người Mất 
Phẩm Thứ Tám: Các Vua Diêm La Khen Ngợi 
Phẩm Thứ Chín: Xưng Danh Hiệu Chư Phật 

Quyển Ba 

Phẩm Thứ Mười: So Sánh Nhơn Duyên Công Đức Của Sự Bố Thí 
Phẩm Thứ Mười Một: Địa Thần Hộ Pháp 
Phẩm Thứ Mười Hai: Thấy Nghe Được Lợi Ích 
Phẩm Thứ Mười Ba: Dặn Ḍ Cứu Độ Nhơn Thiên 

Hồi Hướng 
 

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 

Chí Tâm Quy Mạng Lễ 
U-Minh Giáo Chủ Bổn Tôn 
Địa-Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát. 
Lạy đức từ bi đại Giáo-chủ! 
'Địa' là dày chắc- 'Tạng' chứa đủ. 
Cơi nước phương Nam nổi mây thơm, 
Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ, 
Mây xinh, mưa báu số không lường. 
Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường, 
Người, trời bạch Phật: Nhơn ǵ thế? 
Phật rằng: Địa-Tạng đến Thiên đường! 
Chư Phật ba đời đồng khen chuộng 
Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng 
Nay con sẵn có thiện nhơn duyên, 
Ngợi khen Địa-Tạng đức vô thượng: 
Ḷng từ do chứa hạnh lành 
Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn, 
Trong tay đă sẵn gậy vàng, 
Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh, 
Tay cầm châu sáng tṛn v́n, 
Hào quang soi khắp ba ngh́n Đại Thiên. 
Diêm Vương trước điện chẳng hiền, 
Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. 
Địa-Tạng Bồ Tát thượng nhơn, 
Chứng minh công đức của dân Diêm Phù! 
Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa-Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát. (Câu chót 3 lần) 

    Bài Tán Nguyện Hương 

Nguyện mây hương mầu này 
Khắp cùng mười phương cơi 
Cúng dường tất cả Phật 
Tôn pháp, các Bồ Tát, 
Vô biên chúng Thanh-Văn 
Và cả thảy Thánh Hiền. 
Duyên khởi đài sáng chói 
Trùm đến vô biên cơi 
Xông khắp các chúng sanh 
Đều phát Bồ-đề tâm 
Xa ĺa những nghiệp vọng 
Trọn nên đạo vô-thượng. 
Nam-mô Hương-cúng-dường Bồ Tát Ma-ha-tát. (3 Lần) 

    Bài Văn Phát Nguyện 

Lạy đấng Tam giới Tôn 
Quy mạng mười phương Phật, 
Nay con phát nguyện rộng 
Thọ tŕ kinh Địa-Tạng. 
Trên đền bốn ơn nặng, 
Dưới cứu khổ tam-đồ, 
Nếu có kẻ thấy nghe 
Đều phát bồ-đề tâm, 
Hết một báo thân này 
Sanh qua cơi Cực-Lạc 
Nam-mô Bổn-Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 

    Bài Kệ Khai Kinh: 

Pháp vi diệu rất sâu vô lượng 
Trăm ngh́n muôn ức kiếp khó gặp 
Nay con thấy nghe được thọ tŕ 
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật. 

Nam-mô U-Minh giáo chủ hoằng nguyện độ sanh: 
Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật, 
Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ-đề 
Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn-Tôn Địa-Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát. (3 Lần) 


Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 

    Phẩm Thứ Nhất: 

    Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi 

    1) Phật Hiện Thần Thông 

    Ta nghe như thế này: Một thuở nọ, tại cung Trời Đao-Lợi, Đức Phật v́ Thánh Mẫu mà thuyết pháp: 
Lúc đó, bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng: 
    - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức 'đại trí-huệ thần-thông chẳng thể nghĩ bàn' để điều phục chúng sanh cang cường làm cho chúng nó rơ 'pháp khổ pháp vui'. 
    Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế-Tôn. 
    Bấy giờ, Đức Như-Lai mỉm cười phóng ra trăm ngh́n vừng mây sáng rỡ lớn. Như là: vừng mây sáng rỡ đầy đủ, vừng mây sáng rỡ đại từ-bi, vừng mây sáng rỡ đại trí-huệ, vừng mây sáng rỡ đại bát-nhă, vừng mây sáng rỡ đại tam-muội, vừng mây sáng rỡ đại kiết-tường, vừng mây sáng rỡ đại phước-đức, vừng mây sáng rỡ đại công-đức, vừng mây sáng rỡ đại quy-y, vừng mây sáng rỡ đại tán-thán... Đức Phật phóng ra bất-khả-thuyết vừng mây sáng rỡ như thế rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu. 
    Như là: tiếng Bố-thí độ, tiếng Tŕ-giới độ, tiếng Nhẫn-nhục độ, tiếng Tinh-tấn độ, tiếng Thiền-định độ, tiếng Bát-nhă độ, tiếng Từ-bi, tiếng Hỷ-xả, tiếng Giải-thoát, tiếng Vô-lậu, tiếng Trí-huệ, tiếng Sư-tử hống, tiếng Đại Sư-tử hống, tiếng Mây sấm, tiếng Mây sấm lớn. 

    2) Trời, Rồng ... Hội Họp 

    Khi Đức Phật phát ra bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng Trời, Rồng, Quỉ, Thần ở trong cơi Ta-bà và cơi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung Trời Đao-Lợi. 
    Như là: trời Tứ-Thiên-Vương, trời Đao-Lợi, trời Tu-Diệm-Ma, trời Đâu-Suất-Đà, trời Hóa-Lạc, trời Tha-Hóa-Tự-Tại, trời Phạm-Chúng, trời Phạm-Phụ, trời Đại-Phạm, trời Thiểu-Quang, trời Vô-Lượng-Quang, trời Quang-Âm, trời Thiểu-Tịnh, trời Vô-Lượng-Tịnh, trời Biến-Tịnh, trời Phước-Sanh, trời Phước-Ái, trời Quảng-Quả, trời Nghiêm-Sức, trời Vô-Lượng Nghiêm-Sức, trời Nghiêm-Sức-Quả-Thiệt, trời Vô-Tưởng, trời Vô-Phiền, trời Vô-Nhiệt, trời Thiện-Kiến, trời Thiện-Hiện, trời Sắc-Cứu-Cánh, trời Ma-hê-Thủ-La, cho đến trời Phi-Tưởng, Phi-Phi Tưởng-Xứ. Tất cả Thiên chúng, Long chúng, cùng các chúng Quỉ, Thần đều đến hội họp. 
    Lại có những vị Thần ở cơi Ta-bà cùng cơi nước phương khác, như Thần biển, Thần sông, Thần rạch, Thần cây, Thần núi, Thần đất, Thần sông chằm, Thần lúa mạ, Thần chủ ngày, Thần chủ đêm, Thần hư-không, Thần trên trời, Thần chủ ăn uống, Thần cây cỏ... Các vị thần như thế đều đến hội họp. 
    Lại có những Đại Quỉ Vương ở cơi Ta-bà cùng cơi nước phương khác, như: Ác-Mục Quỉ-Vương, Đạm-Huyết Quỉ-Vương, Đạm-Tinh-Khí Quỉ-Vương, Đạm Thai-Noăn Quỉ-Vương, Hành-Bịnh Quỉ-Vương, Nhiếp-Độc Quỉ-Vương, Từ-Tâm Quỉ-Vương, Phước-Lợi Quỉ-Vương, Đại-Ái-Kính Quỉ-Vương.... Các Quỉ-Vương như thế đều đến hội họp. 

    3) Đức Phật Phát Khởi

    Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn-Thù Sư-Lợi Pháp-Vương tử đại Bồ Tát rằng: 'Ông xem coi tất cả chư Phật, Bồ Tát và Trời, Rồng, Quỉ, Thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, nay đều đến hội họp tại cung Trời Đao-Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng?'. 
Ngài Văn-Thù Sư-Lợi bạch Phật rằng: 'Bạch Đức Thế-Tôn! nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong ngh́n kiếp cũng không biết là số bao nhiêu!' 
    Đức Phật bảo Ngài Văn-Thù Sư-Lợi rằng: 'Đến Ta dùng Phật nhăn xem hăy c̣n không đếm xiết! Số Thánh, phàm này đều của Ngài Địa-Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đă độ, đương độ, chưa độ, hoặc đă thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu'. 
    Ngài Văn-Thù Sư-Lợi bạch Đức Phật rằng: 'Từ thuở lâu xa về trước con đă tu căn lành chứng đặng trí vô-ngại, nghe lời Đức Phật nói đó thời tin nhận liền. C̣n hàng tiểu quả Thanh-Văn, Trời, Rồng tám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như-Lai, nhưng chắc là sanh ḷng nghi ngờ, dầu cho có lạy vâng đi nữa cũng chưa khỏi hủy báng. Cúi mong Đức Thế-Tôn nói rơ nhơn địa của Ngài Địa-Tạng Bồ Tát; Ngài tu hạnh ǵ, lập nguyện ǵ mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế?' 
    Đức Phật bảo Ngài Văn-Thù Sư-Lợi rằng: 'Ví như bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, mè, tre, lau, đá, núi, bụi bặm trong cơi tam thiên đại thiên, cứ một vật làm một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, một hột cát làm một cơi nước, rồi trong một cơi nước cứ một hột bụi nhỏ làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa-Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập-địa Bồ Tát đến nay ngh́n lần lâu hơn số kiếp tỉ dụ ở trên, huống là những thuở Ngài Địa-Tạng Bồ Tát c̣n ở bực Thanh-Văn và Bích-Chi-Phật! 
    Này Văn-Thù Sư-Lợi! Oai-thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh tự của Địa-Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vái lạy, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhẫn đến vẽ, khắc, đắp, sơn h́nh tượng của Địa-Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được một trăm lần sanh lên cơi trời Đao-Lợi, vĩnh vi­n chẳng c̣n bị sa đọa vào chốn ác đạo. 

    4) Trưởng Giả Tử Phát Nguyện

    Này Văn-Thù Sư-Lợi! Trải qua bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Địa-Tạng Bồ Tát làm một vị Trưởng Giả tử. Lúc đó, trong đời có Đức Phật hiệu là: Sư-Tử Phấn-Tấn Cụ Túc Vạn-Hạnh Như-Lai, Trưởng Giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp ngh́n phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện ǵ mà đặng tốt đẹp như thế? 
    Khi ấy, Đức Sư-Tử Phấn-Tấn Cụ Túc Vạn-Hạnh Như-Lai bảo Trưởng Giả tử rằng: 'Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ'. 
    Này Văn-Thù Sư-Lợi! Trưởng-Giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng: 'Từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi v́ những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật Đạo'. 
    Bởi ở trước Đức Phật Sư-Tử Phấn Tấn Cụ-Túc Vạn Hạnh Như-Lai, Ngài lập nguyện rộng đó, nên đến nay đă trải qua trăm ngh́n muôn ức vô số bất-khả-thuyết kiếp, mà Ngài vẫn c̣n làm vị Bồ Tát! 

    5) Bà-La-Môn Nữ Cứu Mẹ

    Lại thuở bất-khả-tư-nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là: Giác-Hoa-Định-Tự-Tại-Vương Như-Lai, Đức Phật ấy thọ đến bốn trăm ngh́n muôn ức vô số kiếp. Trong thời tượng pháp, có một người con gái ḍng Bà-La-Môn, người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể, khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư Thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, thường khinh khi ngôi Tam-Bảo. Thuở ấy, mặc dầu Thánh Nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết thần hồn sa đọa vào Vô-Gián địa ngục. 
    Lúc đó, Thánh-Nữ biết rằng người mẹ khi c̣n sống không tin nhơn quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Thánh Nữ bèn bán nhà, đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ l­ễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác-Hoa-Định-Tự-Tại-Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy h́nh tượng của Đức Giác-Hoa-Định-Tự-Tại Vương đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm. 
    Thánh Nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh ḷng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng: 'Đức Phật là đấng Đại-Giác đủ tất cả trí-huệ, nếu Đức Phật c̣n trụ ở đời, th́ khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật, chắc thế nào cũng rơ mẹ tôi sanh vào chốn nào'. 
    Nghĩ đến đó, Thánh Nữ buồn tủi rơi lệ chăm nh́n tượng Như-Lai mà ḷng quyến luyến măi. 
    Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: 'Thánh Nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm! Nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi'. 
    Thánh Nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng: 'Đức thần nào đó mà giải bớt ḷng sầu lo của tôi như thế? Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rơ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào?'. 
    Trên hư không lại có tiếng bảo Thánh Nữ rằng: 'Ta là Đức Phật quá khứ Giác-Hoa-Định-Tự-Tại-Vương Như-Lai mà ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường t́nh của chúng sanh, nên ta đến chỉ bảo'. 
    Thánh Nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân ḿnh mẩy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy, một lát sau Thánh Nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư không rằng: 'Cúi xin Đức Phật xót thương bảo ngay cho rơ chỗ thác sanh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất!'. 
    Đức Giác-Hoa-Định-Tự-Tại-Vương Như-Lai bảo Thánh Nữ rằng: 'Cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của Ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi'. 

    Lễ Phật xong, Thánh Nữ liền trở về nhà. V́ thương nhớ mẹ, nên Thánh Nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác-Hoa-Định-Tự-Tại-Vương Như-Lai trải suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân ḿnh đến một bờ biển kia. Nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhẩy trên mặt biển, chạy rảo bên này, xua đuổi bên kia. 
    Thấy những trai cùng gái số nhiều đến ngh́n muôn thoạt ch́m thoạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. 
    Lại thấy quỉ Dạ-Xoa h́nh thù đều lạ lùng: hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu... răng nanh chỉa ra ngoài miệng bén nhọn dường gươm, lùa những người tội gần thú dữ. Rồi quỉ lại chụp bắt người tội, túm quắp đầu chân người tội lại, h́nh trạng muôn thứ chẳng dám nh́n lâu. 
    Khi ấy, Thánh Nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. 
    Có một vị Quỉ-Vương tên là Vô-Độc, đến cúi đầu nghinh tiếp, hỏi Thánh Nữ rằng: 'Hay thay Bồ-tát! Ngài có duyên sự ǵ đến chốn này?'. 
    Thánh Nữ hỏi Quỉ-Vương rằng: 'Đây là chốn nào?' 
    Quỉ-Vương Vô-Độc đáp rằng: 'Đây là từng biển thứ nhất ở phía Tây núi đại Thiết Vi'. 
    Thánh Nữ hỏi rằng: 'Tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng?'. 
    Vô-Độc đáp rằng: 'Thiệt có địa ngục'. 
    Thánh Nữ hỏi rằng: 'Nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó?'. 
    Vô-Độc đáp rằng: 'Nếu không phải sức oai thần cần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra ắt không bao giờ có thể đến đó được'. 
    Thánh Nữ lại hỏi: 'Duyên cớ v́ sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế, và có những người tội cùng với các thú dữ?'. 
    Vô-Độc đáp rằng: 'Những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cơi Diêm-Phù-Đề mới chết, trong khoảng bốn mươi chín ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho; lúc sống, kẻ đó lại không làm được nhơn lành nào cả. 
    V́ thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đă gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. 
    Cách biển này mười muôn do tuần về phía Đông lại có một cái biển, những sự thống khổ trong biển đó sắp bội hơn biển này. 
    Phía Đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. 
    Đó đều là do những nghiệp nhơn xấu xa của ba nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy'. 
    Thánh Nữ lại hỏi Quỉ-Vương Vô-Độc rằng: 'Địa ngục ở đâu?' 
    Vô-Độc đáp rằng: 'Trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm ngh́n, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bực kế đó có 500 chỗ đủ không lường sự khổ sở, bực kế nữa có đến ngh́n trăm cũng không lường sự thống khổ. 

    Thánh Nữ lại hỏi đại Quỉ-Vương rằng: 'Thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rơ thần hồn của người phải sa vào chốn nào?' 
    Quỉ-Vương hỏi Thánh-Nữ rằng 'Thân Mẫu của Bồ-tát khi c̣n sống quen làm những nghiệp ǵ?' 
    Thánh Nữ đáp rằng: 'Thân mẫu của tôi mê tín tà đạo khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp, xong rồi chẳng kính. Dầu khuất không bao lâu, mà chưa rơ đọa lạc vào đâu?' 
    Vô-Độc hỏi rằng: 'Thân Mẫu của Bồ-tát tên họ là ǵ?' 
    Thánh Nữ đáp rằng: 'Thân phụ và thân mẫu của tôi đều ḍng dơi Bà-La-Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi-La Thiện Kiến. Thân mẫu tôi hiệu là Duyệt-Đế-Lợi'. 
    Vô-Độc chắp tay thưa Thánh Nữ rằng: 'Xin Thánh Nữ hăy về, chớ đem ḷng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt-Đế-Lợi được sanh lên cơi trời đến nay đă ba ngày rồi. 
    Nghe nói nhờ con gái của người có ḷng hiếu thuận, v́ mẹ mà sắm sửa lễ­ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Giác-Hoa-Định-Tự-Tại-Vương Như-Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ-tát đặng thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó, những tội nhơn Vô-Gián cũng đều được vui vẻ, đồng đặng thác sanh cả'. 
    Nói xong, Quỉ-Vương chắp tay chào Thánh Nữ mà cáo lui. 
    Bấy giờ, Thánh Nữ dường chiêm bao chợt thức tỉnh, rơ biết việc đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của Đức Giác-Hoa-Định-Tự-Tại-Vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng: 
    - 'Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sanh mắc phải tội khổ, th́ tôi lập ra nhiều phương chước làm cho chúng đó được giải thoát'. 
    Đức Phật bảo Ngài Văn-Thù Sư-Lợi rằng: 'Quỉ-Vương Vô-Độc trước đó nay chính ông Tài-Thủ Bồ-tát. C̣n Thánh Nữ Bà-La-Môn đó nay là Địa-Tạng Bồ Tát vậy'. 


    Phẩm Thứ Hai: 

    Phân Thân Tập Hội 

    1) Hóa Thân Cùng Quyến Thuộc

    Lúc đó phân thân Địa-Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm ngh́n muôn ức bất-khả-tư, bất-khả-nghị, bất-khả-lượng, bất-khả-thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao-Lợi. 
    Do nhờ thần lực của Như-Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đă được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đông đến số ngh́n muôn ức na-do-tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. 
    Những chúng cùng đến với phân thân đó, thảy đều nhờ Địa-Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh-đẳng chánh-giác trọn không c̣n thối chuyển. 
    Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong ṿng sanh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng dứt, nhờ ḷng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Ngài Địa-Tạng Bồ Tát, nên tất cả đều chứng được đạo quả. 
    Đại chúng đó khi đă đến cung trời Đao-Lợi, ḷng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như-Lai mắt nh́n măi không rời. 

    2) Đức Như-Lai An Ủi Ủy Thác

    Bấy giờ, Thế-Tôn giơ tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thân Địa-Tạng Đại Bồ Tát trong trăm ngh́n muôn ức bất-khả-tư, bất-khả-nghị, bất-khả-lượng, bất-khả-thuyết, vô lượng vô số thế giới, mà dạy rằng: 'Ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa những chúng sanh cang cường như thế, làm cho ḷng chúng nó điều phục bỏ tà về chánh; nhưng trong mười phần vẫn c̣n một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác. 
    Muốn độ chúng đó, Ta cũng phân ngh́n trăm ức thân lập ra nhiều phương chước. Trong chúng sanh đó, hoặc có người căn tánh sáng lẹ nghe pháp của Ta thời liền tín nhận. Hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu, được thiện quả. Hoặc có kẻ v́ tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem ḷng kính tin ngưỡng mộ. 
    Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế. Hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân Trời, Rồng, hoặc hiện ra thân Quỉ, Thần, hoặc hiện ra rừng, núi, sông, ng̣i, ao, rạch, suối, làm lợi ích cho mọi người, để rồi độ họ được giải thoát. 
    Hoặc hiện ra thân Thiên-Đế, hoặc hiện ra thân trời Phạm-Vương, hoặc hiện ra thân vua Chuyển-Luân, hoặc hiện ra thân Quốc-Vương, hoặc hiện ra thân Cư-Sĩ, hoặc hiện ra thân Tể-Phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. 
    Nhẫn đến hiện ra những thân Thanh-Văn, La-Hán, Bích-Chi-Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chớ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu! 
    Địa-Tạng! Ông xem Ta đă trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh cang cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được, thời phải theo nghiệp thọ báo. 
    Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ Ta ở cung Trời Đao-Lợi ân cần phó chúc đây mà gắng độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cơi Ta-Bà nầy đến lúc Phật Di-Lặc ra đời, đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật, được Đức Phật thọ kư'. 
    Bấy giờ, những hóa thân Địa-Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một h́nh, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: Từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế-Tôn tiếp độ dắt d́u làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. 
    Con phân hiện thân h́nh ra ở cùng khắp trăm ngh́n muôn ức Hằng-hà-sa thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm ngh́n muôn ức thân. Mỗi thân đó hóa độ trăm ngh́n muôn ức người làm cho quy kính ngôi Tam-Bảo, khỏi hẳn ṿng sanh tử hưởng vui Niết-Bàn. 
    Những chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mảy lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. 
    Cúi mong Đức Như-Lai chớ v́ những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh ḷng lo lắng!...' 
    Cúi mong Đức Như-Lai chớ v́ những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh ḷng lo lắng!...' 
    Cúi mong Đức Như-Lai chớ v́ những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh ḷng lo lắng!...'
    Ngài Địa-Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. 
    Lúc ấy, Đức Phật khen Ngài Địa-Tạng Bồ Tát rằng: 'Hay thay! Hay thay! Ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện! Từ số kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ-đề'.     Phẩm Thứ Ba: 

    Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên 

    1) Phật Mẫu Thưa Hỏi

    Lúc đó, Đức Phật-Mẫu là bà Ma-Gia Phu-Nhơn chắp tay cung kính mà hỏi Ngài Địa-Tạng Bồ Tát: 'Thánh-giả! Chúng sanh trong cơi Diêm-Phù-Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra thế nào?'. 
    Ngài Địa-Tạng Bồ Tát đáp rằng: 'Trong ngh́n muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhơn, nơi thời không có hàng nữ nhơn, hoặc nơi có Phật Pháp, nơi không có Phật Pháp, nhẫn đến bực Thanh Văn và Bích Chi Phật, v.v ... Cũng sai khác như thế, chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu!'. 
    Bà Ma-Gia Phu-Nhơn lại bạch cùng Bồ Tát rằng: 'Tôi muốn nghe tội báo trong cơi Diêm Phù Đề chiêu cảm lấy ác đạo'. 
    Ngài Địa-Tạng đáp rằng: 'Thánh-Mẫu! Trông mong ngài lóng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó'. 
Thánh-Mẫu bạch rằng: 'Xin Thánh-Giả nói cho'. 

    2) Bồ Tát Lược Thuật

    Bây giờ, Ngài Địa-Tạng Bồ Tát thưa Thánh-Mẫu rằng: 'Danh hiệu của những tội báo trong cơi Nam-Diêm-Phù-Đề như dưới đây: 
    Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào Vô-Gián địa ngục măi đến ngh́n muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. 
    Như có chúng sanh nào có ḷng ác, làm thân Phật bị thương chảy máu, khinh chê ngôi Tam-Bảo, chẳng kính Kinh-điển, cũng phải đọa vào Vô-Gián địa ngục, trong ngh́n muôn ức kiếp không khi nào ra khỏi được. 
    Hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường trụ, ô phạm Tăng, Ni, hoặc tứ t́nh làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại ... Những chúng sanh đó phải đọa vào Vô-Gián địa ngục, trong ngh́n muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. 
    Như có chúng sanh giả làm thầy Sa-Môn kỳ thật tâm chẳng phải Sa-Môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác. Hạng người như thế phải đọa vào Vô-Gián địa ngục, trong ngh́n muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. 
    Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo, đồ ăn uống y-phục, v.v ... của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào Vô-Gián địa ngục trong ngh́n muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. 
    Ngài Địa-Tạng Bồ Tát thưa rằng: 'Thánh-Mẫu! Nếu có chúng sanh nào phạm những tội như trên đó thời phải đọa vào địa ngục ngũ Vô-Gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được'. 

    Bà Ma-Gia Phu-Nhơn lại bạch cùng Địa-Tạng Bồ Tát: 'Thế nào là Vô-Gián địa ngục?'. 
    Ngài Địa-Tạng Bồ Tát thưa rằng: 'Thánh Mẫu! Bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi, lớn có 18 chỗ, thứ kế đó 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế lại có ngh́n trăm danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. 
    Nói về địa ngục Vô Gián đó, giáp ṿng ngục thành hơn tám muôn dặm, thành đó thuần bằng sắt cao đến một muôn dặm. Lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác. 
    Riêng có một sở ngục tên là Vô Gián. Ngục này châu vi một muôn tám ngh́n dặm, tường ngục cao một ngh́n dặm, toàn bằng sắt cả. Lửa cháy hực hở suốt trên suốt dưới. Trên tường ngục rắn sắt, chó sắt, phun lửa đuổi nhau, chạy bên này sang bên kia. 
    Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm. Một người thọ tội thời tự thấy thân ḿnh nằm đầy chật cả giường, đến ngh́n muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của ḿnh nằm chật cả trên giường. Đó là do v́ những tội nghiệp đă tạo ra nó cảm vời như thế. 
    Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở: trăm ngh́n quỉ Dạ-Xoa cùng với loài ác quỉ, răng nanh bén nhọn dường gươm, cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bằm chặt. 
    Lại có quỉ Dạ-Xoa khác cầm chỉa lớn bằng sắt đâm vào ḿnh người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng ... rồi dồi lên trên không, lấy chĩa hứng lấy để lại trên giường. Lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội. 
    Lại có rắn sắt cắn đầu người tội. Nơi lóng đốt khắp trong thân thể đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cầy bừa trên đó, lôi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân người tội, một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại. Do v́ tội nghiệp mà cảm lấy như thế, trải qua ức kiếp, không lúc nào ra khỏi được. 
    Lúc thế giới này hư hoại thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại thời lại sanh vào cơi khác nữa. Lúc cơi khác đó hư hoại thời cũng xoay vần sanh vào cơi khác. Đến khi thế giới này thành xong thời sanh trở về thế giới này. Những sự tội báo trong ngục Vô Gián như thế đó. 

    Lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm, nên kêu là Vô Gián. Năm điều đó là những ǵ? 
    1) Tội nhơn trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngớt, nên gọi là Vô Gián. 
    2) Một người tội thân đầy chật cả địa ngục, nhiều người tội mỗi thân cũng đều chật đầy cả địa ngục, nên gọi là Vô Gián. 
    3) Những khí cụ để hành h́nh tội nhơn như: chĩa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giă, cối xay, cưa, đục, dao mác, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống niềng đầu, nước sắt nóng rưới thân, đói thời ăn hoàn sắt nóng, khát thời uống nước sắt sôi. Từ năm trọn kiếp, đến vô số kiếp những sự khổ sở nối nhau luôn không một giây ngừng ngớt nên gọi là Vô Gián. 
    4) Không luận là trai hay gái, Mường, Mán, Mọi rợ, già trẻ, sang hèn, hoặc là Rồng, là Trời, hoặc là Thần, là Quỉ, hễ­ gây tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là Vô Gián. 
    5) Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm ngh́n kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần chết, muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng một khoảng niệm cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sanh. Do v́ lẽ liên miên măi nên gọi là Vô Gián. 
    Ngài Địa-Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: 'Nói sơ lược về địa ngục Vô Gián như thế. Nếu nói rộng ra thời tên của những khí cụ để hành tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó, dầu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được.' 
    Bà Ma-Gia Phu Nhơn nghe Ngài Địa-Tạng Bồ Tát nói xong, không xiết lo rầu. Bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. 


    Phẩm Thứ Tư: 

    Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh 

    1) Bồ Tát Vâng Chỉ

    Lúc đó, Ngài Địa-Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: 'Bạch Thế-Tôn! Con nương sức oai thần của Đức Như-Lai, nên chia thần này ở khắp trăm ngh́n muôn ức thế giới, để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. 
Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như-Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nay con lại được Như-Lai phó chúc: từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng độ thoát. Xin vâng! Bạch Đức Thế-Tôn! Xin Đức Thế-Tôn chớ lo!'. 
    Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Địa-Tạng Bồ Tát rằng: 'Những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tánh thức của nó không định, hễ­ quen làm dữ thời kết thành nghiệp báo dữ, c̣n quen làm lành thời kết thành quả báo lành. 
Làm lành cùng làm dữ tùy theo cảnh duyên mà sanh ra lăn măi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngớt, mê lầm chướng nạn trải đến kiếp số nhiều như vi trần. 
    Ví như loài cá bơi lội trong lưới theo ḍng nước chảy, thoạt hoặc tạm được ra, rồi lại mắc vào lưới. V́ thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. 
    Đời trước ông trót đă lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng lớn độ hết cả hàng chúng sanh bị tội khổ, thời Ta c̣n lo ǵ!' 

    2) Định Tự Tại Vương Bạch Hỏi

    Khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong Pháp hội có vị Đại Bồ Tát hiệu là Định-Tự-Tại-Vương ra bạch cùng Đức Phật rằng: 
    'Bạch Thế-Tôn! Từ nhiều kiếp đến nay, Ngài Địa-Tạng Bồ Tát đă phát thệ nguyện ǵ, mà nay được Đức Thế-Tôn ân cần ngợi khen như thế? Cúi mong Đức Thế-Tôn lược nói cho'. 
    Bấy giờ, Đức Thế-Tôn bảo Ngài Định-Tự-Tại-Vương Bồ Tát: 'Lóng nghe! Lóng nghe! Phải khéo suy xét đó, Ta sẽ v́ ông mà giải bày rơ ràng.' 

    3) Ông Vua Nước Lân Cận

    Vô lượng vô số na-do-tha bất khả thuyết kiếp về thuở trước. Lúc đó, có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất-Thiết-Trí-Thành-Tựu Như-Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế-Tôn. 
    Đức Phật đó thọ sáu muôn kiếp. Khi Ngài chưa xuất gia, thời Ngài làm Vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với Vua nước lân cận; hai Vua đồng thật hành mười hạnh lành làm lợi ích cho nhơn dân. 
    Nhơn dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác. Hai Vua cùng nhau bàn tính t́m những phương chước để dắt d́u dân chúng ấy. 
    Một ông phát nguyện: 'Tôi nguyện sớm thành Phật sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không c̣n thừa'. 
    Một ông phát nguyện: 'Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặng an vui chứng quả Bồ Đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật'. 
    Đức Phật bảo Ngài Định-Tự-Tại-Vương rằng: 'Ông Vua phát nguyện sớm thành Phật đó, chính là Đức Nhứt-Thiết-Trí-Thành-Tựu Như-Lai. 
    C̣n ông Vua phát nguyện độ chưa hết những chúng sanh tội khổ thời chưa nguyện thành Phật đó, chính là Ngài Địa-Tạng Bồ Tát đây vậy.' 

    4) Quang Mục Cứu Mẹ

    Lại vô lượng vô số kiếp về thuở trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Liên-Hoa-Mục Như-Lai. Đức Phật đó thọ bốn mươi kiếp. 
    Trong thời mạt pháp, có một vị La-Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhơn v́ đi tuần tự giáo hóa mọi người, La-Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục, nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La-Hán. 
    La-Hán thọ cúng rồi hỏi: 'Nàng muốn những ǵ?'. 
    Quang Mục thưa rằng: 'Ngày thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi, chẳng rơ thân mẫu tôi thác sanh vào đường nào?' 
    La-Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát, thời thấy bà mẹ của Quang Mục đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở. 
    La-Hán hỏi Quang Mục rằng: 'Thân Mẫu ngươi lúc sanh tiền đă làm những hạnh nghiệp ǵ, mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế?' 
    Quang Mục thưa rằng: 'Ngày c̣n sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trạnh, phần nhiều là hay ăn cá con và trạnh con, hoặc chiên, hoặc nấu, tha hồ mà ăn cho thỏa măn. 
    Nếu tính đếm số cá trạnh của người đă ăn thời đến hơn ngh́n muôn. Xin Tôn Giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi?' 
    La-Hán xót thương bèn dạy phương chước, ngài khuyên Quang Mục rằng: 
    'Ngươi phải đem ḷng chí thành mà niệm Đức Thanh-Tịnh-Liên-Hoa-Mục Như-Lai, và vẽ đắp h́nh tượng Đức Phật, thời kẻ c̣n cùng người mất đều được phước lợi!' 
    Quang Mục nghe xong, liền xuất tiền của, họa tượng Phật mà thờ cúng. Nàng lại đem ḷng cung kính, khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ­ tượng Phật. 
    Đêm đó, nàng chiêm bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như ḥn núi Tu-Di. Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo Quang Mục rằng: 'Chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thác sanh vào trong nhà của ngươi, khi vừa biết đói lạnh thời liền biết nói'. 

    Sau đó, đứa tớ gái trong nhà sanh một đứa con trai, chưa đầy ba ngày đă biết nói. Trẻ đó buồn khóc mà nói với Quang Mục rằng: 
    'Nghiệp duyên trong ṿng sanh tử phải tự lănh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm. Từ khi vĩnh biệt người, tôi phải đọa vào đại địa ngục. 
    Nhờ phước lực của người, nên nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm mười ba tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế ǵ làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở?' 
    Nghe đứa trẻ nói, Quang Mục biết chắc là mẹ ḿnh. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: 'Đă là mẹ của tôi, thời phải biết tội của ḿnh, đă gây tạo hạnh nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế?' 
    Đứa trẻ đáp rằng: 'Do hai nghiệp: giết hại sinh vật và chê bai mắng nhiếc, mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó vẫn c̣n chưa được thoát khổ'. 
    Quang Mục hỏi rằng: 'Những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao?' 
    Đứa trẻ đáp rằng: 'Những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, dẫu đến trăm ngh́n năm cũng không thuật hết được'. 
    Quang Mục nghe xong, than khóc rơi lệ mà bạch cùng giữa hư không rằng: 
    'Nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục khi măn mười ba tuổi không c̣n có trọng tội cùng không c̣n đọa vào ác đạo nữa. 
    Xin chư Phật trong mười phương thương xót chứng minh cho tôi, v́ mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vầy: 
    Như thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn tam đồ và hạng hạ tiện cùng thân gái, cùng kiếp không c̣n thọ những quả báo xấu đó nữa, tôi đối trước tượng của Đức Thanh-Tịnh Liên-Hoa-Mục Như-Lai mà phát lời nguyện rằng: Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm ngh́n muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ, v.v... 
    Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác'. 

    Quang Mục phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh-Tịnh Liên-Hoa-Mục Như-Lai dạy rằng: 'Này Quang Mục! Nhà ngươi rất có ḷng từ mẫn, v́ mẹ mà phát ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm! 
Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc măn mười ba tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ thác sanh làm người Phạm Chí sống lâu trăm tuổi. 
    Sau đó văng sanh về cơi nước Vô Ưu sống lâu đến số không thể tính kể. 
    Sau rốt sẽ thành Phật độ nhiều hạng người, trời, số đông như số cát sông Hằng'. 
    Đức Phật bảo Ngài Định-Tự-Tại-Vương Bồ Tát rằng: 'Vị La-Hán phước lành độ Quang Mục thuở đó, chính là Vô-Tận-Ư Bồ Tát. Thân mẫu của Quang Mục là Ngài Giải Thoát Bồ Tát. 
    C̣n Quang Mục thời là Ngài Địa-Tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước Ngài có ḷng từ mẫn, phát ra hằng hà sa số lời thệ nguyện độ khắp chúng sanh như thế. 
    Trong đời sau, như có chúng sanh không làm lành, mà làm ác, nhẫn đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm, vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt, ác khẩu, kẻ hủy báng Đại Thừa. Những chúng sanh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo. 
    Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo quy y với Ngài Địa Tạng Bồ Tát chừng trong khoảng khảy móng tay, những chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo. 
    Nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ­ ngợi khen, cùng dưng cúng những y phục, đồ ăn vật uống, các thứ trân bảo ... Thời người đó, trong trăm ngh́n muôn ức kiếp sau, thường ở cơi trời hưởng thọ sự vui thắng diệu. 
    Hoặc lúc phước trời hết, sanh xuống chốn nhơn gian, vẫn c̣n thường làm vị Đế Vương trong trăm ngh́n kiếp; lại nhớ được cội ngành nhơn quả trong các đời trước của ḿnh. 
    Này Định-Tự-Tại-Vương! Ngài Địa-Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông, những bực Bồ Tát, phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra'. 
    Ngài Định-Tự-Tại-Vương bạch Đức Phật rằng: 'Bạch Đức Thế-Tôn! xin Phật chớ lo! Ngh́n muôn ức Đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cơi Diêm-Phù-Đề để cho lợi ích chúng sanh'. 
    Ngài Định-Tự-Tại-Vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong, bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. 

    5) Tứ Thiên Vương Hỏi Phật

    Bấy giờ, bốn ông Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: 'Bạch Đức Thế-Tôn! Ngài Địa-Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn lại đă phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hết, Ngài lại c̣n phải phát lời nguyện rộng lớn nữa? Cúi mong Đức Thế-Tôn dạy cho chúng con rơ'. 
    Đức Phật bảo bốn vị Thiên Vương rằng: 'Hay thay! Hay thay! Nay v́ muốn được sự lợi cho chúng sanh. Ta v́ các ông cùng chúng thiên nhơn ở hiện tại và vị lai, mà nói những sự phương tiện của Ngài Địa-Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi Diêm-Phù-Đề ở Ta-Bà thế giới này, v́ ḷng từ mẫn xót thương mà cứu vớt, độ thoát tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ'. 
    Bốn ông Thiên Vương bạch rằng: 'Vâng! Bạch Đức Thế-Tôn! Chúng con xin muốn được nghe'. 

    6) Phương Tiện Giáo Hóa

    Đức Phật bảo bốn ông Thiên Vương rằng: 
    'Từ kiếp lâu xa nhẫn đến ngày nay, Ngài Địa-Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sanh vẫn c̣n chưa măn nguyện, Ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau, tội khổ cứ lây dây măi không dứt. 
V́ lẽ đó nên Ngài phát ra lời trọng nguyện. 
    Địa-Tạng Bồ Tát ở trong cơi Diêm-Phù-Đề nơi thế giới Ta-Bà, dùng trăm ngh́n muôn ức phương chước để giáo hóa chúng sanh. 
    Nầy bốn ông Thiên Vương! Ngài Địa-Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sanh vật, thời dạy rơ quả báo v́ ương lụy đời trước mà phải bị chết yểu. 
    Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời Ngài dạy rơ quả báo nghèo khốn khổ sở. 
    Nếu gặp kẻ tà dâm thời Ngài dạy rơ quả báo làm chim se-sẻ, bồ câu, uyên-ương. 
    Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời Ngài dạy rơ quả báo quyến thuộc ḱnh chống nhau. 
    Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời Ngài dạy rơ quả báo không lưỡi, miệng lở. 
    Nếu gặp kẻ nóng giận, thời Ngài dạy rơ quả báo thân h́nh xấu xí tàn tật. 
    Nếu gặp kẻ bỏn xẻn, thời Ngài dạy rơ quả báo cầu muốn không được toại nguyện. 
    Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời Ngài dạy rơ quả báo kinh hăi điên cuồng mất mạng. 
    Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời Ngài dạy rơ quả báo trời đất tru lục. 
    Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời Ngài dạy rơ quả báo cuồng mê đến chết. 
    Nếu gặp cha ghẻ, mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời Ngài dạy rơ quả báo thác sanh trở lại hiện đời bị roi vọt. 
    Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời Ngài dạy rơ quả báo cốt nhục chia ĺa. 
    Nếu gặp kẻ hủy báng Tam-Bảo, thời Ngài dạy rơ quả báo đui, điếc, câm, ngọng. 
    Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp thời Ngài dạy rơ quả báo ở măi trong ác đạo. 
    Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời Ngài dạy rơ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. 
    Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và vu báng Tăng già, thời Ngài dạy rơ quả báo ở măi trong loài súc sanh. 
    Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa, chém chặt, giết hại sinh vật, thời Ngài dạy rơ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. 
    Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời Ngài dạy rơ quả báo cầm thú đói khát. 
    Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lư, thời Ngài dạy rơ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. 
    Nếu gặp kẻ tao ta kiêu mạn cống cao, thời Ngài dạy rơ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. 
    Nếu gặp kẻ đâm chọc gây gỗ, thời Ngài dạy rơ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi. 
    Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời Ngài dạy rơ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. 
    Những chúng sanh trong cơi Diêm-Phù-Đề, từ nơi thân khẩu ư tạo ác, kết quả trăm ngh́n muôn sự báo ứng như thế, nay chỉ nói sơ lược đó thôi. 
    Những nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn Diêm-Phù-Đề như thế, Địa-Tạng Bồ Tát dùng trăm ngh́n phương chước để giáo hóa đó. 
    Những chúng sanh ấy trước phải chịu phải chịu lấy các quả báo như thế, sau lại đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. 
    V́ thế nên các ông là bậc hộ vệ người cùng bảo trợ cơi nước, chớ để những nghiệp chướng đó nó làm mê hoặc chúng sanh. 
    Bốn ông Thiên Vương nghe xong, rơi lệ than thở chấp tay lễ Phật mà lui ra. 


**************** 
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 

Quyển Thượng Hết 

Bổn nguyện Địa-Tạng. 
Đao Lợi Thiên Cung, 
Thần Thông hiển hóa độ quần mông, 
Đời ngũ trược khó thông, 
Chúng sanh cang cường, 
Ham vui khổ vô cùng. 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật. (3 lần) 
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát. (3 lần) 

 

 

Up Kinh Dia Tang 2