Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Kinh Địa Tạng Bồ Tt Bổn Nguyện

Hồi Hướng

Thch Tr Tịnh dịch

 

KINH ĐỊA TẠNG 

PHẦN HỒI HƯỚNG 

 

    MA-HA BT-NH BA-LA-MẬT-ĐA TM KINH 


    Qun-Tự-Tại Bồ-tt hnh thm Bt-nh-ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai khng độ nhất thiết khổ ch. 
X-Lợi-Tử! Sắc bất dị khng, khng bất dị sắc, sắc tức thị khng, khng tức thị sắc, thọ, tưởng, hnh, thức diệc phục như thị. 
    X-Lợi-Tử! Thị chư php khng tướng : bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố, khng trung v sắc, v thọ, tưởng, hnh, thức, v nhn nhĩ, tỷ, thiệt, thn, , v sắc, thinh, hương, vị, xc, php, v nhn giới ni ch v -thức-giới; v v-minh, diệc v v-minh tận, ni ch v lo tử, diệc v lo tử tận; v khổ, tập, diệt, đạo; v tr diệc v đắc. Dĩ v sở đắc cố, Bồ-Đề-Tt-Đỏa y Bt-nh ba-la-mật-đa cố, tm v qui ngại; v qui ngại cố, v hữu khủng bố, viễn ly đin đảo mộng tưởng, cứu cnh Niết-bn. 
    Tam thế chư Phật y Bt-nh ba-la-mật-đa cố, đắc a-nậu-đa-la-tam-miệu tam-bồ-đề. Cố tri Bt-nh ba-la-mật-đa thị đại thần ch, thị đại minh ch, thị v thượng ch, thị v đẳng đẳng ch, năng trừ nhứt-thế khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bt-nh ba-la-mật-đa ch. 
    Tức thuyết ch viết : 
    Yết-đế, yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la tăng-yết-đế, bồ-đề tt-b-ha. (3 lần) 

    BẠT NHỨT-THẾ NGHIỆP-CHƯỚNG CĂN-BỔN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ Đ-LA-NI 

  
    Nam-m a di đa b dạ. Đa tha d đa dạ, Đa điệt dạ tha. A di rị đ b tỳ. A di rị đa, tất đam b tỳ, A di rị đa tỳ ca lan đế, A di rị đa tỳ ca lan đa, D di nị, d d na. Chỉ đa ca lệ, ta b ha. (7 lần) 

A-Di-Đ Phật thn kim sắc, 
Tướng hảo quang minh v đẳng lun, 
Bạch ho uyển chuyển ngũ Tu-Di, 
Cm mục trừng thanh tứ đại hải, 
Quang trung ha Phật v-số ức, 
Ha Bồ-tt chng diệc v-bin, 
Tứ thập bt nguyện độ chng sanh, 
Cửu phẩm hm linh đăng bỉ ngạn. 
Nam-m Ty-phương Cực-Lạc thế-giới, đại-từ, đại-bi A-Di-Đ Phật. 
Nam-m A-Di-Đ Phật. (108 lần) 
Nam-m Qun-Thế-m Bồ-Tt (10 lần) 
Nam-m Đại-Thế-Ch Bồ-Tt (10 lần) 
Nam-m Địa-Tạng-Vương Bồ-Tt. (10 lần) 
Nam-m Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chng Bồ-Tt. (10 lần)

    SM THẬP PHƯƠNG 
    A. 

Thập phương tam thế Phật 
A-Di-Đ đệ nhất 
Cửu phẩm độ chng-sanh 
Oai đức v cng cực 
Ng kim đại quy y 
Sm-hối tam nghiệp tội, 
Phm hữu chư phước thiện 
Ch tm dụng hồi hướng. 
Nguyện đồng niệm Phật nhơn 
Cảm ứng ty thời hiện, 
Lm chung Ty-phương cảnh 
Phn minh tại mục tiền, 
Kiến văn giai tinh tấn 
Đồng sanh Cực-Lạc quốc, 
Kiến Phật liễu sanh-tử, 
Như Phật độ nhứt-thiết. 
V-bin phiền-no đoạn 
V lượng php-mn tu 
Thệ nguyện độ chng-sanh 
Tổng giai thnh Phật-đạo. 
Hư khng hữu tận 
Ng nguyện v cng 
Tnh dữ v tnh, 
Đồng vin chủng-tr, 

    B. 

Nhứt giả lễ knh chư Phật, 
Nhị giả xưng tn Như-Lai, 
Tam giả quảng tu cng-dường, 
Tứ giả sm-hối nghiệp chướng, 
Ngũ giả ty-hỷ cng-đức, 
Lục giả thỉnh chuyển php-lun, 
Thất giả thỉnh Phật trụ thế, 
Bt giả thường ty học Phật, 
Cửu giả hằng thuận chng-sanh, 
Thập giả phổ giai hồi hướng. 

    Phụ thm bi : 
    SM THẬP PHƯƠNG (nghĩa) 
    Cũng gọi l : SM MƯỜI PHƯƠNG.

A.

Mười phương chư Phật ba đời 
Di-Đ bực nhứt chẳng rời quần-sanh 
Sen vng chn phẩm sẵn dnh 
Oai-linh đức cả đ thnh v-bin. 
Nay con dưng tấm lng thiềng 
Quy y với Phật sm liền tội căn, 
Phước lnh con c chi chăng, 
t nhiều quyết cũng nguyện rằng về Ty. 
Nguyện cng với bạn tu đy 
Ty thời cảm-ứng hiện nay điềm lnh, 
Biết giời biết khắc r rnh 
Lm chung tận mặt cảnh lnh Ty-phương 
Thấy nghe chnh-niệm hơn thường 
Vng sanh Lạc-quốc đồng nương hoa vng, 
Hoa nở thấy Phật r rng 
Thot vng sanh tử, độ an mun loi, 
Phiền-no v-bin thệ dứt trừ, 
Php mn tu học chẳng cn dư, 
Chng-sanh nguyện độ bờ kia đến 
Phật đạo cng nhau chứng tr như. 
Hư-khng ci nọ dầu cng 
Nguyện trn cn mi chẳng cng chẳng thin 
Khng tnh cng c đồng nguyền : 
Tr mầu của Phật đồng vin đồng thnh
(19)

    SM PHỔ HIỀN (nghĩa) 

Nay con lại nguyện tu hnh : 
Phổ-Hiền nguyện lớn sẵn dnh mười mn : 
Một l nguyện lạy Thế-Tn 
Hiện thn trước Phật hết lng knh tin 
Hai, khen Phật đức rộng thinh 
Lời hay, tiếng tốt tận tnh ngợi ca. 
Ba, thời sắm đủ hương hoa 
Trng phan bảo ci dưng ra cng-dường. 
Bốn, v m chấp lầm đường 
Tham sn nghiệp chướng con thường sm lun. 
Năm, suy cng-đức vn mun 
Của Phm của Thnh con đồng vui ưa. 
Su, khi Phật chứng thượng-thừa 
Php mầu con thỉnh đ vừa truyền trao. 
Bảy, lng chẳng cht lng xao 
Cầu xin chư Phật chớ vo v-dư. 
Tm, thường tu học Đại-Thừa 
Bao giờ bằng Phật mới vừa lng con, 
Chn, thề chẳng dm mỏi mn 
Dắt du mun loại đều trn php-thn. 
Mười, đem tất cả cng-hun 
Mọi loi cng hưởng, khắp trần cng vui. 
Mười điều nguyện lớn nguyện rồi. 
Nguyện về Cực-Lạc nguyện ngồi ta sen.
(20)

    HỒI HƯỚNG 

Niệm Phật cng-đức th thắng hạnh, 
V-bin thắng phước giai hồi-hướng, 
Phổ nguyện php-giới chư chng-sanh 
Tốc vng V-lượng-Quang Phật st. 
Nguyện tiu tam chướng trừ phiền no, 
Nguyện đắc tr-huệ chơn minh liễu, 
Phổ nguyện tội-chướng tất tiu-trừ, 
Thế thế thường hnh Bồ-tt đạo. 
Nguyện sanh Ty-phương tịnh độ trung, 
Cửu phẩm lin hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ v-sanh, 
Bất thối Bồ Tt vi bạn lữ. 
Nguyện dĩ thử cng-đức 
Phổ cập ư nhứt thiết 
Ng đẳng dữ chng-sanh 
Giai cộng thnh Phật-đạo.

    PHỤC NGUYỆN 

    A-Di-Đ Phật thường lai hộ tr, linh ng thiện-căn, hiện tiền tăng-tấn, bất thất tịnh-nhơn. Lm mạng chung thời, thn tm chnh niệm, thị thnh phn minh diện phụng Di-Đ, dữ chư thnh-chng, thủ chấp kim-đi, lai nghinh tiếp ng, nhứt st-na khoảnh, sanh tại Phật tiền, cụ Bồ-tt đạo, quảng độ chng-sanh, đồng thnh chủng-tr. 
    Nam-m Ty-phương Cực-Lạc thế-giới, Đại-Bi Qun-Thế-m Bồ-Tt, Đại-Thế-Ch Bồ-Tt, Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chng Bồ-Tt. (1 lạy) 
    Nam-m Ty-phương Cực-Lạc thế-giới, Lin-Tr Hải-Hội Phật Bồ-Tt, nhứt-thiết Hiền-Thnh-Chng chư Thượng-Thiện-nhơn. (1 lạy) 

    TAM TỰ QUY-Y 

Tự quy-y Phật, đương nguyện chng-sanh, thể giải đại đạo, pht v thượng tm. (1 lạy) 
Tự quy-y Php, đương nguyện chng-sanh, thm nhập kinh tạng, tr-tuệ như hải. (1 lạy) 
Tự quy-y Tăng, đương nguyện chng-sanh, thống l đại-chng, nhứt thiết v ngại. (1 lạy) 

 

 

Home Kinh Dia Tang 3