Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

horizontal rule

Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quyển 34
Kinh số 263

 

Trúc Pháp Hộ, đời Tây Tấn, dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán

Kinh Chánh Pháp Hoa

 

SỐ 263

 

KINH CHÁNH PHÁP HOA

(KINH HOA CHÁNH PHÁP)

 

Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ,

người nước Nguyệt Thị.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

KINH CHÁNH PHÁP HOA

QUYỂN 6

 

Phẩm 10: DƯỢC VƯƠNG NHƯ LAI 

 

 

 

Phật bảo các Tỳ-kheo:

- Đạo pháp chỉ có một chứ không có hai thừa, nghĩa là đạo Vô thượng chánh chân từ xưa tới nay không có hai chánh. Thí như các sông ng̣i ở bốn phương chảy về biển hiệp thành một vị; như mặt trời tỏa chiếu soi sáng khắp nơi, chưa từng tăng giảm. Nếu thiện nam muốn đạt đến Chánh giác, liễu ngộ không có ba đường ác, không có quá khứ, vị lai, hiện tại, th́ phải học và thọ tŕ kinh Chánh Pháp Hoa, phân biệt không tuệ, không có tưởng về sáu pháp Ba-la-mật, chẳng dùng hương, hoa, kỹ nhạc cúng dường mà là cúng dường vậy. Các ông phải liễu ngộ ba giải thoát, đến được trí tuệ vô cực của tam đạt trí mới là cúng dường. V́ sao? Bởi v́ từ xưa, trong vô lượng kiếp lâu xa khó tính đếm, về trước bấy giờ có Đức Phật hiệu là Dược Vương Như Lai Chí Chân, Đẳng Chánh giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu; thế giới tên là Đại tịnh, kiếp tên là Tịnh trừ. Dược Vương Như Lai thọ hai mươi trung kiếp; các chúng Thanh văn có ba mươi sáu ức; Bồ-tát Đại sĩ có mười hai ức. Khi ấy có vị Chuyển luân thánh vương tên là Bảo Cái cai quản bốn khu vực. Vua có một ngàn người con tuấn tú, dũng mạnh, có bảy vị bề tôi Thánh đức hàng phục địch quân. Vua ấy cúng dường Đức Dược Vương Như Lai đủ suốt trong năm trung kiếp; vua cùng với quyến thuộc, tất cả đều hết ḷng phụng kính Đức Phật Dược Vương. Sau năm trung kiếp vua bảo với một ngàn người con:

- Ta đă cúng dường hầu hạ Như Lai, các con cũng phải tuân theo nề nếp đó.

Khi ấy, các người con nghe lời vua cha dạy, lại cúng dường Đức Dược Vương Như Lai trong năm kiếp, dâng cúng đồ thượng diệu, thích hợp an lành. Tṛng đó, có một thái tử tên là Thiện Cái ở nơi vắng vẻ một ḿnh suy nghĩ: “Nay chúng ta cúng dường Đức Như Lai, nhưng có cách nào đặc thù hơn cách này chăng?”

Trên hư không có một vị trời nương oai thần của Phật nói với Thái tử:

- Thiện nam, nay muốn biết chăng? Có một pháp cúng dường tôn quư vô cùng.

Thái tử hỏi:

- Pháp cúng dường ấy gọi là ǵ?

Vị Trời đáp:

- Thái tử nên đến hỏi Đức Dược Vương Như Lai. Ngài sẽ giảng rơ cho Thái tử.

Thiện Cái liền đi đến chỗ Dược Vương, cúi đầu sát đất bạch với Đức Phật:

- Bạch Thế Tôn! Pháp cúng dường thuận hợp với kinh điển phải như thế nào?

Thế Tôn dạy:

 

Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 3 tháng 1 năm 2010. Bấm chuột phải để hạ tải. 

 

 

- Pháp cúng dường thuận hợp với kinh điển thâm diệu uyên áo mà Như Lai đă nói là Khai hóa cho tất cả chúng sinh khó lănh hội, khó hiểu biết ở thế gian, xuất gia xả lợi, có chí cầu kho báu của Bồ-tát, ở trong chốn vắng vẻ xa xôi, dùng ấn Tổng tŕ mà quán chiếu, nỗ lực tinh tấn không thoái chuyển, thể đạt Trí tuệ vô cực của sáu pháp Ba-la-mật, thiết tha nắm trọn đạo phẩm của Phật, chẳng khởi pháp nhẫn, mở cánh cửa, đi sâu vào chánh điển; có tâm đại Từ bi đối với chúng sinh, hàng phục quân ma, ĺa các kiến chấp, thấu hiểu, diễn đạt thông suốt mười hai nhân duyên, không chấp ngă, không chấp nhân, không chấp thọ, chẳng chấp mạng, có chí mong cầu các pháp Không, Vô nguyện, Vô tướng, chẳng duyên với các hành; ở nơi đạo tràng mà chuyển pháp luân, khuyên dạy các chúng Trời, Rồng, Kiền-đạp-ḥa,... khiến không ai là không quy ngưỡng, khai mở kho chánh pháp, bảo hộ Hiền thánh, tuyên dương, hiển bày các hạnh Bồ-tát, giải thoát hoàn toàn các khổ, không chấp ngă, chẳng chấp thân; v́ chúng sinh vi phạm cấm giới nên lập ra các phương tiện. Các ma và dị đạo rơi vào kiến chấp điên đảo, tham đắm hữu vi, thường ôm ḷng sợ sệt nên phải kêu than. Công đức của chư Phật khiến họ diệt sinh tử, được dứt trừ tai họa và được yên ổn giải thoát. Cần phải tán thán chư Phật trong quá khứ, vị lai và hiện tại như thế, và phải phân tích thấu đáo sắc tượng vi diệu, tổng tŕ tất cả cội nguồn các pháp và pháp nhẫn; mở bày, tuyên thuyết, xiển dương các cảnh giới, tùy phương tiện mà cúng dường chánh pháp. Đó là cúng dường pháp. Đối với các kinh, tâm chí luôn trụ trong pháp nhẫn, diễn bày kinh điển, theo đó lặp đi lặp lại nhiều lần, giảng giải pháp yếu, không có các tà kiến, không khởi niệm tin chấp vào quan điểm: “Không từ đâu sinh”, thể nhập lư nhân duyên, thấy rơ vô ngă, vô nhân nên không sân hận, không tranh căi, không kiện tụng; thấy rơ lư vô ngă, vô thọ, y cứ vào nghĩa lư ngôn từ mà trí không vướng mắc vào sự hiểu biết, không buông thả, chế ngự tâm thức, trụ tâm vào pháp “vô sở trụ”; biết nghĩa lư mục đích, nhờ đó chỉ rơ nghĩa lư sai lầm, gạn lọc, làm lưu thông các pháp chướng ngại, chẳng gây cho người nghe thấy sự ỷ lại vào chân đế mà quay về đúng như pháp vô trước, vô nhập; đoạn trừ tâm niệm vướng mắc, ỷ lại diệt các ngu si; sinh, lăo, bệnh, tử đều trừ sạch, luôn quán mười hai nhân duyên, gặp những kiến chấp sai lầm không rơi vào ṿng điên đảo. Đó là sự cúng dường pháp của các thiện nam.

Vương tử Thiện Cái vừa nghe Đức Phật Dược Vương giảng về sự cúng dường pháp xong, ngay khi ấy đạt được pháp nhẫn nhu thuận, liền cởi áo trên thân ḿnh choàng lên thân Phật, rồi thưa với Đức Thế Tôn:

- Bạch Thế Tọn! Cúi xin Thánh ân chứng minh cho sự lập nguyện của con: Sau khi Như Lai diệt độ, con nguyện hộ tŕ chánh pháp, cúng dường làm hưng thạnh chánh pháp, hàng phục quân ma và sẽ tiếp nối giáo pháp trong tương lai.

Khi ấy Đức Phật biết tâm niệm của vương tử, vào đời tương lai sẽ là thành tŕ giữ ǵn chánh pháp, nên bảo với chúng Tỳ-kheo:

- Vương tử Thiện Cái đó trong đời Phật hiện tại, có ḷng tin vững chắc, xuất gia hành đạo, luôn tinh tấn tu học, làm phát khởi cội nguồn của các công đức, chẳng bao lâu sẽ thành tựu năm phép thần thông, có sức tổng tŕ và biện tài vô ngại. Sau khi Phật diệt độ, vị ấy sẽ đạt được đầy đủ sức thần thông tổng tŕ vô sở úy và ở trong mười trung kiếp, sẽ chuyển pháp luân, truyền bá kinh pháp mà Đức Như Lai Dược Vương đă dạy. Do Tỳ-kheo Thiện Cái hộ tŕ chánh pháp, giáo hóa suốt trong một đời, nên ngàn ức người đều phát tâm Vô thượng chánh chân, không thoái chuyển; vô lượng người trụ bậc Thanh văn, Duyên giác, vô số người được sinh Thiên. Các Tỳ-kheo muốn biết vua Bảo Cái lúc ấy là ai chăng? Đâu phả i ai xa lạ, mà chính là Phật Bảo Diệm, Bậc Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác hiện nay.

Ngàn người con của vua chính là ngàn Đức Phật xuất thế ở trong hiền kiếp này. Vị đầu tiên là Đức Như Lai Câu-lâu-tần, vị thành Phật sau cùng tên là Hân Lạc; c̣n Thái tử Thiện Cái chính là thân ta hiện nay. Do vậy các Tỳ-kheo nên biết rằng tất cả sự cúng dường không vượt qua sự cúng dường Pháp, v́ chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều do đó mà thành. Nếu thiện nam, thiện nữ muốn được cúng đường mười phương chư Phật, th́ nên thọ tŕ kinh Chánh Pháp Hoa, đọc tụng, tuyên thuyết, chỉ bày cho tất cả chúng sinh phân biệt rơ là chỉ có một thừa, không có ba thừa.

Khi ấy Phật nói bài tụng:

Giả sử có người

Muốn hiểu đại pháp

Khai hóa tất cả

Đều đạt chánh pháp,

Th́ nên thọ tŕ

Kinh Pháp Hoa này

Chỉ bày xa gần

Cho người chưa nghe.

Như các ḍng sông

Đều xuôi về biển

Hợp thành một vị

Chẳng có ǵ khác,

Thanh văn, Duyên giác

Và Bồ-tát đạo

Tất cả quy về

Vô thượng chánh chân.

Ví như nhật nguyệt

Chiếu khắp trần gian

Trăm loại lúa, thuốc

Gai gốc, cỏ cây,

Pháp Phật cũng thế

Dùng tuệ vô cực

Chiếu soi tam giới

Đều vào một nghĩa.

Xưa có Đức Phật

Hiệu là Dược Vương

Và vị Thánh vương

Tên là Bảo Cái

Năm kiếp cúng dường

Đức Phật Dược Vương

Tất cả đồ dùng

Không hề thiếu thốn.

Rồi bảo ngàn con

Khiến cúng dường Phật

Ngàn con vâng lời

Ḷng đều mừng vui

Cúng dường Đức Phật

Cũng đủ năm kiếp

Ăn uống giường nằm

Phướn lọng, kỹ nhạc.

Thái tử Thiện Cái

Nơi vắng, tự nghĩ:

Có pháp cúng nào

Hơn pháp cúng này?

Trên không, trời bảo

Cúng pháp hơn hết.

Chàng liền thưa hỏi:

Cúng pháp là ǵ?

Vị trời trả lời

Nên đến hỏi Phật.

Thái tử hỏi Phật

Phật giảng đầy đủ

Tạng pháp thâm diệu

Cú nghĩa khó hiểu:

Không, Vô tướng, Nguyện

Thể nhập chánh tuệ

Đại từ, đại bi

Hàng phục chúng ma

Sáu mươi hai kiến

Tự nhiên trừ được.

Các việc vô thường

Khổ, không, phi thân

Vô ngă, vô nhân

Vô thọ, vô mạng

Thuận theo sẽ được

Chắng khởi pháp nhẫn

Chuyển bất thoái luân

Chiếu soi các pháp

Mười hai nhân duyên

Triển chuyển tương sinh

Rơ pháp vốn không

Không có thỉ, chung.

Khi ấy Thiện Cái

Đạt tâm nhẫn thuận

Sau khi Phật diệt

Giữ thành chánh pháp

Tinh tấn không lười

Chứng đắc ngũ thông

Tổng tŕ biện tài

Khai hóa tất cả

Cả ngàn ức người

Đều trụ đại đạo

Mười bốn vạn tỷ

Thanh văn, Duyên giác

Số người vô lượng

Được sinh cơi trời

V́ vậy ngợi khen

Cúng pháp là nhất

Giả sử có người

Muốn cúng dường pháp

Th́ nên thọ tŕ

Kinh Chánh Pháp Hoa

Hiểu rơ Như Lai

Khéo dùng phương tiện

Không có hai thừa

Đều quy về một.

Lúc bấy giờ, nhân có Đại sĩ Dược Vương và các vị Bồ-tát, Đức Phật bảo với tám vạn Bồ-tát:

- Hăy quán sát bốn bộ chúng này, có vô số ức Trời, Rồng, Quỷ, Thần, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Chân-đà-la, Kiền-đạp-ḥa, Ma-hưu-lặc, Nhân phi nhân, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, hiện tại mắt thấy tai nghe Như Lai nói kinh này. Tất cả người trong hội chúng dù nghe một câu kệ, một bài tụng, chỉ phát khởi một ư niệm hoan hỷ tán trợ, ta đều thọ kư cho bốn bộ chúng sẽ đắc đạo Vô thượng chánh chân.

Đức Phật bảo Bồ-tát Dược Vương:

- Nếu sau khi Như Lai diệt độ, người nào nghe một bài tụng bốn câu của kinh này, mà trong khoảnh khắc khởi tâm tán thán th́ ta cũng thọ kư sẽ đắc đạo Vô thượng chánh chân. Phải biết người đó trong quá khứ đă từng hầu hạ trăm ngàn Đức Phật, đă theo trăm ngàn ức Đức Phật phát tâm lập nguyện. Những bậc như thế v́ thương xót chúng sinh nên đời sau cũng theo kinh này mà thọ tŕ, đọc tụng, dù một bài tụng, biên chép trên tre, lụa vẫn khắc ghi nhớ măi không quên; hoặc nghe âm thanh đọc tụng cung kính quán sát liền biết là văn cú cao tột của Như Lai Thánh Tôn, hoặc dùng hương hoa, gấm lụa, tràng phan, phát tâm cúng dường quyển kinh ấy, chắp tay hướng về kinh, cúi đầu làm lễ th́ người ấy được gọi là chỗ quy ngưỡng của thế gian.

Lại bảo Bồ-tát Dược Vương:

- Nếu thiện nam, thiện nữ nào có thể thọ tŕ một bài tụng, khuyến khích, hỗ trợ, hoan hỷ khi nghe tên kinh, hoặc được nghe tên kinh rồi học tập t́m hiểu, th́ Đức Thế Tôn sẽ lần lượt thọ kư cho thiện nam, thiện nữ ấy tương lai sẽ thành Bậc Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác. V́ sao? Những ai vâng theo kinh này đọc tụng, sao chép, xem, nghe cúng dường tràng phan, hương hoa, lụa là và các thứ hương xông, th́ phải biết các thiện nam, tín nữ ấy sẽ thành đạo Vô thượng chánh chân. Sau khi diệt độ, nếu gặp Như Lai, th́ sẽ trải t́nh thương đến khắp chư Thiên và loài người, theo sở nguyện của ḿnh mà tâm được tự tại, thường sinh vào cơi người mong muốn diễn nói kinh này. Người ấy vốn đă lập hạnh vi diệu. Do việc đă làm, sẽ sinh vào cơi Phật nghiêm tịnh, thường quán sát nhân duyên để giảng kinh pháp. Phải biết hạng người này thương xót chúng sinh, nên sau khi Phật diệt độ sẽ sinh vào chốn này. Nếu có người làm trái với lời dạy của Như Lai, th́ thiện nam ấy sẽ khuyên bảo người ấy làm Phật sự theo và lời dạy của Thế Tôn.

Có người giảng thuyết lời dạy của Như Lai nhưng những điều giảng giải ấy, nếu chẳng thông suốt th́ người ấy tiếp tục t́m hiểu. Giả sử có người lánh t́nh hung hiểm, thường ôm ḷng độc hại, chỉ khởi niệm bôi nhọ vị ấy th́ tội lỗi khó lường. Nếu trong một kiếp phỉ báng Như Lai, hủy báng vị ấy, th́ tội lỗi bằng nhau không khác. Khi vị thiện nam giảng kinh này, nếu có trẻ con thọ tŕ kinh ấy nhưng có bạch y, Sa-môn dùng lời lẽ thô ác nói với chúng, đem điều bất như ư gán cho chúng, khiến chúng nghe lời nói ác cho là thật, rồi sai lầm loan truyền tiếng oán than, th́ sẽ mang tội ác, giống như có ư hại Đức Như Lai.

Nếu thiện nam, thiện nữ nào thọ tŕ, đọc tụng kinh này mà không du hóa, giảng thuyết cho người khác th́ sẽ có lỗi. Nếu có thọ tŕ kinh này th́ phải dùng y phục, thức ăn ngon, hương hoa, đèn lửa, trân châu tốt đẹp mà cúng dường và tôn phụng các thiện nam, thiện nữ ấy là bậc đại bảo, xứng đáng được đảnh lễ. V́ sao? Chính v́ có thể một lần được nghe kinh điển này. Nếu ai nghe kinh điển này mà cúng dường th́ do đó sẽ có chí nguyện Vô thượng chánh chân.

Khi ấy Phật nói bài tụng:

Nếu muốn trụ Phật đạo

Chí ngưỡng mộ công đức

Nên cúng dường những ai

Đă thọ tŕ kinh này

Nếu ưa pháp thông tuệ

Tùy hỷ theo nghe pháp

Nên thọ tŕ kinh này

Và cúng dường người tŕ.

Người nói kinh pháp này

Thương xót các chúng sinh

Lớn tiếng giữa cơi đời

Đến giáo hóa muôn loài,

Nếu ai tŕ kinh này

Trọn đời luôn tinh tấn

Tâm dũng mănh tự đến

Thương xót các chúng sinh

Muốn sinh đâu tùy ư

Rốt sau vào cơi đời

Theo duyên ấy được gặp

Kinh điển tối thượng này

Và sẽ được cúng dường

Hương hoa của trời, người

Yphục và tàng lọng

Thường cúng cho Pháp sư

Luôn kính người ấy

Như cung kính Phật

Chắp tay làm lễ

Thánh đạo tự nhiên

Vào đời sau chót

Gặp được kinh này.

Phật diệt độ rồi

Thọ tŕ đọc tụng

Phải luôn cúng dường

Như tôn phụng Phật

Các loại đồ ăn

Đầy đủ vị ngon

Pḥng ốc giường nằm

Vô số y phục

Một lần được nghe

Cung phụng như thế

Người ấy sẽ được

Như Lai thọ kư

Ta khiến vị ấy

Sinh vào nhân gian

Đến đời sau cùng

Gặp được kinh này

Giả sử người nghe

Biên chép thọ tŕ

Th́ ngay khi ấy

Phật hiện trước mặt

Phỉ báng Như Lai

Trọn cả một kiếp

Trong ḷng ôm hận

Sắc mặt biến đổi

Kẻ ấy liền gặp

Vô số họa vương.

Giả sử có người

Thọ tŕ kinh này

Rồi phân biệt nói

V́ người giảng giải

Mà ai phỉ báng

Th́ bọn người này

Tội c̣n nặng hơn

Không thể kể xiết.

Giả sử có người

Hiện tiền khen Phật

Hai tay chắp lại

Trọn trong một kiếp

Thanh tịnh chí thành

Tôn vinh Phật đạ o

Ức trăm ngàn vạn

Người nào tán tụng

Ca ngợi Pháp sư

Khởi tâm hoan hỷ

Người ấy được phước

Chẳng thể cùng tận,

Do đă tán dương

Đức bậc trí sáng

Người ấy được phước

Hơn hẳn người trên.

Rồi có người đến

Cúng dường người học

Ở trong mười tám

Ngàn muôn ức kiếp

Ngườí ấy cúng dường

Món ăn trân quư

Hương hoa cơi trời

Nhẹ mềm đẹp đẽ

Trong vô số kiếp

Mười tám ngàn muôn

Vui vẻ ḥa nhă

Chịu khổ hiến cúng

Nếu có một lần

Nghe được kinh này

Được vui lợi ích

Không ǵ sánh kịp.

Phật bảo Bồ-tát Dược Vương:

- Ta đă có lần tuyên bố là kinh điển mà ta đă nói trước, sau nhiều vô lượng, kinh điển vừa nói và đang nói cũng rất nhiều, so với tất cả các pháp thế gian th́ danh vị rơ ràng bao quát, cao cả đệ nhất; những người không tin, không ưa trong khắp thiên hạ, đối với Như Lai Chánh giác không hủy hoại được, chúng ở trong chỗ vắng, theo ŕnh hại Pháp sư thọ tŕ kinh này, nhưng được oai lực của Như Lai hộ tŕ, nên chúng không thể phá hoại được, chính là nhờ đời trước đă từng được nghe kinh này. Đức Như Lai hiện c̣n, có người nghe kinh này, nhưng phần nhiều phỉ báng, huống là sau khi Như Lai diệt độ, khó mà gặp được. Nếu ai có chí nguyện mong cầu th́ sẽ được che chở. Quán thấy thiện nam, tín nữ như thế. Các Đức Như Lai hiện tại ở thế giới khác đều chiếu cố. Do tự thân ghi nhớ những pháp đă được nghe nhờ sức tin tưởng, sức thiện căn, sức chí nguyện, nên họ được ở một chỗ trong nhà Như Lai, đó là do cùng loại phước đức nên được như thế.

Cầu nước cam lộ của Như Lai, đặt trọn niềm tin vào tay Phật, đó chính là do hạnh nguyện dời trước mà đạt được. Sau khi Phật diệt độ, nếu có người tin tưởng kinh Chánh Pháp Hoa này mà thọ tŕ, sao chép, cúng dường, làm theo, v́ người khác giảng thuyết th́ phước đức cũng bằng như thế.

Phật bảo Bồ-tát Dược Vương:

- Nếu có người thường giảng dạy, sao chép, đọc kinh này th́ ở chỗ người ấy, nên lập chùa thờ Phật, dùng nhiều châu báu xây dựng cho cao rộng, to lớn, không cần phả i thờ xá-lợi Phật. V́ sao? V́ trong ấy đă chứa tất cả xá-lợi của Như Lai. Nơi nào có nói kinh pháp này th́ nên phúng tụng, ca vịnh, sao chép; sao chép trên tre, lụa thành quyển kinh rồi, nên cung phụng như là chùa tháp Phậ, hướng về làm lễ, cúng dường tất cả hương hoa, các loại hương thơm, hương xông, đờn cầm, đờn sắc, không hầu, tràng phan, lọng gấm. Nếu có chúng sinh nào muốn có chùa Phật để cung kính lễ bái th́ nên gần gũi kinh pháp Vô thượng này.

Lại bảo Dược Vương:

- Có nhiều Bồ-tát xuất gia hành đạo và phàm phu bạch y hành pháp Bồ-tát không thể gặp được kinh điển ấy để đọc tụng, sao chép, cúng dường; có vị hành hạnh Bồ-tát, hiểu rơ quyền nghi, giả sử được nghe cảnh giới Phật, pháp hạnh và việc làm của Bồ-tát mà tin tưởng ưa thích, thâm nhập pháp ấy, diễn đạt rơ ràng, liền nhận được sự cúng dường; ở trên ṭa ngồi, sắp đạt đến đạo Vô thượng chánh chân. Nếu có người gặp bậc Bồ-tát ấy, thâm nhập ư nghĩa này th́ phước đức không thể kể xiết.

Ví như một người quá khát t́m nước, bỏ nơi đất bằng mà đào t́m nước nơi g̣ cao, ngày ngày ra công đào xới nhưng chỉ thấy đất khô ; trải qua nhiều ngày tháng nhưng mạch nước ngầm vẫn xa xăm, nên không có nước. Lại vào thời gian khác, người ấy đào đất rất sâu mới thấy nước bùn, dơ bẩn không thế uống được. Người ấy phải làm sao? Người ấy không chán nản, đào xuống thêm nữa th́ có nước. Khi ấy, người kia thấy hiện tượng tốt th́ không c̣n hồ nghi, không c̣n do dự nữa, tự nhủ: “Ta bỏ công sức, trải qua ngày tháng, bây giờ mới gặp được nước.”

Cũng như vậy, này Dược Vương, nếu có Bồ-tát nghe kinh điển này mà không thọ tŕ, tụng đọc, học hỏi th́ cách đạo Vô thượng chánh chân c̣n rất xa vậy. Những v ị tu tập Bồ-tát hạnh ấy, nếu nghe kinh Chánh Pháp Hoa này mà đọc tụng, chuyên cần tu tp, tâm luôn ghi nhớ và theo đó thực hành, th́ mới mau thành tựu quả vị Tối Chánh giác.

Tất cả Bồ-tát, nếu có vị nào không chịu thọ tŕ, đọc tụng, tu hành (kinh này) th́ không thể đạt được đạo Vô thượng chánh chân, thành Bậc Tối Chánh Giác. V́  sao? Trước đây ta đă từng tuyên bố thế này: “Nếu có người không ưa thích kinh này th́ c̣n cách các Đức Như Lai rất xa.” Kính này là đầu mối của đạo pháp, là cội nguồn trí tuệ, thành tựu cho chư Bồ-tát. Nếu có Bồ-tát nghe kinh này kinh hăi sợ sệt và không ưa thích th́ nên biết vị ấy là Bồ-tát sơ học. Nếu không kinh sợ th́ đó là vị tu hạnh Bồ-tát đă lâu. Nếu Thanh văn gặp được kinh pháp này mà kinh hăi sợ sệt th́ kẻ ấy có tâm kiêu mạn, phóng túng.

Phật nói với Dược Vương:

- Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có Bồ-tát Đại Sĩ muốn đem kinh này nói cho bốn bộ chúng, th́ phải mặc áo Như Lai, ngồi ṭa Sư tử của Thế Tôn, sau đó mới tuyên thuyết kinh này cho bốn bộ chúng. Thế nào là mặc áo Như Lai? Đó là tâm nhẫn nhục, nhu ḥa, an ổn; như vậy gọi là mặc áo Như Lai. Các thiện nam phải tu tập tâm ấy. Thế nào là ngồi ṭa Sư tử của Thế Tôn? Hiểu rơ tất cả pháp đều là Không tịch, an trú Vô tướng, Vô nguyện, đó gọi là ngồi ṭa Sư tử của Thế Tôn.

Các thiện nam phải an trụ vào chỗ ngồi như thế rồi mới đem kinh pháp này rộng nói phân biệt cho hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Trời, Rồng, Quỷ, Thần; tâm vị ấy dũng mănh không khiếp nhược, chí theo đạo lớn giảng bày cho bốn chúng. Vị thiện nam ấy, nếu ở thế giới tại phương khác, hóa làm người và quyến thuộc hay Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di truyền bá pháp này, nhưng nếu có người nghe mà không ưa thích th́ ta liền làm cho họ vui vẻ , khiến họ ưa thích. Nếu ở chỗ vắng vẻ, đồng trống có Trời, Rồng, Kiền-đạp-ḥa, A-tu-luân, Ca-1ưu-la, Chân-đà-la, Ma-hưu-lặc, ta sẽ sai hóa nhân nói kinh pháp cho họ. Tuy ta ở quốc độ khác, cũng tự hiện thân khiến mọi người trông thấy. Nếu người thọ tŕ kinh điển này mà chẳng nhớ hiểu nghĩa kinh, quên mất th tự th́ ta sẽ khiến cho người tụng đọc, học hỏi, nương vào oai thần của ta mà thấu đạt được thứ tự, ư nghĩ.

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ:

Dứt bỏ hết khiếp nhược

Nên lắng nghe kinh này

Pháp này khó gặp được

Người tin cũng khó gặp

Như người muốn t́m nước

Đào t́m ở g̣ cao

Dù luôn luôn gắng sức

Chỉ thấy đất khô thôi.

Vị ấy thấy t nghĩ

Nước ấy c̣n rất xa.

Tiếp tục đào sâu xuống

Lại gặp đất khô cằn

Sau đó đào càng sâu

Dần thấy đất ướt hiện

Khi đó ḷng hết nghi

Nay đă gần tới nước.

Ai không nghe kinh này

Chẳng thường luôn tu hành

Người ấy cách xa đạo

Cách tuệ Phật cũng thế,

Kinh này rất cao vời

Rơ các việc Thanh văn

Nghe kinh tối cao này

Nghe rồi suy nghĩ nghĩa

Th́ được gần đạo lớn.

Người trí thành Thánh tuệ

Giống như thấy đất ướt

Mới biết là có nước

Nên vào nhà của Phật

Mặc áo của Như Lai

Ngồi Thánh ṭa Như Lai

Người trí nói điều này

Ḷng từ là vào nhà

Nhẫn, nhu ḥa là áo

Hiểu “Không”, ṭa Sư tử

Rồi nói không sợ sệt

Bị dao, ngói, đá đánh

Bị người khác nhục mạ

V́ để nói pháp này

Ta đều nhẫn lời ấy

Dạo trong ngàn ức cơi

Thân ta vẫn kiên tŕ

Số kiếp chẳng nghĩ bàn

V́ chúng sinh phân biệt

Sau khi Phật diệt độ

V́ chúng trừ oán kết

Khiến nhiều các hóa nhân

Để nói kinh điển này

Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

Thiện tín nam và nữ

Nên cúng những vị ấy

Và những vị đến nghe

Đá, gậy đánh, mắng nhiếc

Ôm hận, nói lời ác

Nếu có điềm dữ này

Hóa nhân sẽ răn dạy.

Giả sử ở một ḿnh

Phúng tụng và tu tập

Chẳng bị tiếng hung dữ

Đến thẳng chốn an tịnh

Tại đó ngườỉ ấy tu

Ngày đêm chỉ một ḿnh

Ta sai người đến cùng

Làm bạn, thuyết kinh này.

Người ấy biện tài

Không ǵ vướng mắc

Nhiều tài, thấu rơ

Thuận theo các pháp

Khiến người hân hoan

Ức trăm ngàn vạn

Giống sự kiến lập

Của chư Phật thánh

Giả sử có người

Chẳng nương pháp ấy

Th́ gọi họ là

Các nghịch Bồ-tát

Người học, du hành

Hoặc ngồi tại chỗ

Được thấy chư Phật

Như cát sông Hằng.

 


 

 

Phẩm 11: THÁP BẢY BÁU

 

Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 10 tháng 1 năm 2010. Bấm chuột phải để hạ tải. 

 

Lúc bấy giờ, trước Phật, có tháp bảy báu từ đất hiện lên, cao hai vạn dặm. Vừa hiện lên, nhiễu Phật, rồi vọt lên trụ trên hư không. Tháp ấy màu sắc đẹp đẽ lạ thường, biến đổi ngàn màu; có năm loại hoa rải trên tháp ấy, rơi lả tả như tuyết. Giảng đường của tháp đẹp đẽ trang nghiêm, do vô số vật báu hợp lại tạo thành; trăm ngàn lan can, cửa sổ, cửa lớn, chẳng thể kể xiết; các loại tràng phan, tàng lọng treo rủ xuống; ngọc báu anh lạc, các thứ minh châu đầy khắp hư không giống các v́ tinh tú ; trong lư hương, b́nh báu đầy ắp các loại danh hương; mùi gỗ Chiên-đàn tỏa ngát hương thơm cùng khắp. Dùng vàng bạc, lưu ly, thủy tinh, san hô, hổ phách, xa cừ, mă năo của các cơi Phật trong tam thiên đại thiên thế giới làm lọng báu; lọng ấy cao tận từng trời thứ nhất. Chư Thiên cơi trời Đao-lợi và Tứ Thiên vương đều rải hương hoa cúng dường tháp bảy báu.

Trong tháp ấy, tự nhiên phát ra tiếng khen ngợi: “Lành thay, lành thay! Thế Tôn an trú, đúng như đă nói, đạo đức huyền diệu, cao vời không ai sánh bằng, trí tuệ b́nh đẳng giống như hư không, chân thật, không ǵ sai khác.”

Khi ấy bốn bộ chúng thấy tháp bảy báu ở trên hư không cao lớn vi diệu, ánh sáng chiếu rực, soi chiếu khắp nơi, đều khen: “Lành thay!” và mừng vui phấn chấn, đứng chắp tay, chiêm ngưỡng không chán.

Lúc đó có vị Bồ-tát tên là Đại Biện thấy chư Thiên, loài người, trong ḷng do dự, vừa lo, vừa mừng, muốn biết hiện tượng này là ǵ, nên liền đến trước Phật thưa hỏi:

- Kính bạch Thế Tôn! Nay v́ duyên cớ ǵ mà tháp bảy báu cao rộng vô cùng, hiện ra trước Thế Tôn ai ai cũng thấy? Bảo tháp ấy c̣n tự nhiên phát ra lời khen ngợi “Lành thay!” Do cảm ứng điều ǵ mà có hiện tượng này?

Thế Tôn bảo với Bồ-tát Đại Biện:

- Trong tháp báu này, có thân Như Lai nguyên vẹn hoàn toàn, không có khuyết hoại. Tại thế giới chư Phật ở phương Đông, cách đây không thể tính biết, có Đức Phật hiệu là Đa Bảo, tên nước là Bảo tịnh, khi c̣n hành đạo đă tự phát nguyện: “Ta sẽ quyết dùng kinh Chánh Pháp Hoa này để tu hành đạo, khiến các Bồ-tát đều được nghe. Sau đó mới ngồi dưới gốc cây Bồ-đề, chứng thành đạo Vô thượng chánh chân.” Do chí nguyện ấy của Phật cho nên kết quả đúng như lời nguyện, Ngài đă giảng thuyết kinh pháp khắp mười phương khai hóa tất cả chúng sinh đều được thành tựu đạo quả. Khi sắp diệt độ, Đức Phật đă dạy chư Thiên, người thế gian và chư Tỳ-kheo: “Sau khi ta diệt độ, phải phụng thờ thân Như Lai, bảo toàn thân ấy một cách hoàn hảo và an trí trong một ngôi đại tháp. Nếu ai thấy tháp ấy, th́ biết là có Như Lai trong đó, công đức người ấy khó lường.”

Bấy giờ, Đức Phật đă lập lời nguyện rộng lớn thế này: “Ở mười phương thế giới, nơi nào có giảng kinh Pháp Hoa này, th́ tháp bảy báu của ta sẽ hiện ra trước chỗ Phật nói kinh ấy, thân xá-lợi ở trong tháp bảy báu sẽ khen rằng: “Hay thay!”

Phật bảo Đại Biện:

- Tháp bảy báu ấy ở cơi phía dưới về phương Đông, cách đây vô lượng hằng hà sa cơi Phật, trụ giữa hư không, chưa từng xuất hiện. Đức Phật ấy nay thấy ta, Đức Năng Nhân Như Lai, Bậc Chánh Giác, khi tu hành đạo Bồ-tát, v́ chúng sinh không tiếc thân mạng, tinh tấn không giải đăi, thực hành phương tiện khéo léo, bố thí, tŕ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ, xin đầu cho đầu, xin mắt cho mắt, xin mũi cho mũi, xin tai cho tai, cho đến tay, chân, các bộ phận trong thân, vợ con, người hầu, bảy báu, xe cộ, voi ngựa, y phục, quốc thành, tụ lạc, tùy ư người xin, không có tâm luyến tiếc, cho đến khi đắc Phật quả, nên hiện đến đây để thăm ta và muốn ta ngồi trê n ṭa vàng sư tử của Ngài để giảng kinh Chánh Pháp Hoa, khai hóa cho tất cả chúng sinh, khiến họ đều được thấm nhuần ân đức của Đức Phật Thích-ca liền theo đúng như nguyện của Đức Phật ấy, lên ngồi trên sư tử ở giảng đường, phân biệt, giảng thuyết kinh Chánh Pháp Hoa, rồi nói bài tụng:

Ai nghe Phật Đa Bảo

Biết danh hiệu của Ngài

Trước sau chưa từng sợ

Lại không gặp nạn khổ,

Nếu nghe tên Dược Vương

Và nhớ danh hiệu Ngài

Các bệnh tự lành dứt

Liền biết được túc mạng.

Tất cả sự cúng dường

Kính pháp là hơn hết

Phân biệt không, vô tuệ

Tự đắc thành Phật quả,

Nói thông kinh Pháp Hoa

Để chỉ hàng thấp kém

Hiểu vốn không ba thừa

Chỉ một thừa Vô thượng.

Phật bảo Đại Biện:

- Nay Đức Đa Bảo Như Lai Chí Chân, ở trong tháp ấy, xa nghe ta thuyết kinh Pháp Hoa này, cho nê n xuất hiện, khen ngợi: “Lành thay!”

Bồ-tát Đại Biện lại thưa Phật:

- Bạch Thế Tôn! Chúng con cùng các vị trong pháp hội này nay muốn được chiêm ngưỡng thân tướng của Đức Phật Đa Bảo. Cúi xin Thế Tôn thương xót gia ân, dùng oai thần khiến cho người trong chúng hội đều được phát tâm đạo lớn.

Phật bảo Bồ-tát Đại Biện:

- Đức Phật Đa Bảo vốn cũng đă phát nguyện: “Tháp của ta đến phương nào để nghe kinh điển này, nếu chư Như Lai và bốn bộ chúng muốn thấy thân ta th́ tùy theo ước muốn đó, tất cả mười phương Phật đều phải được thấy, đều cùng cúng dường hóa tượng này.” Này Đại Biện muốn biết thân ta cũng phải cảm được mười phương chư Phật khiến cho hóa thân của Như Lai ở tất cả thế giới đang thuyết pháp đều về nơi đây.

Bấy giờ Bồ-tát Đại Biện lại thưa Phật:

- Bạch Thế Tôn! Xin Thế Tôn thương xót gia ân làm hiện rơ thánh đức của chư Phật trong tất cả mười phương quốc độ!

Đức Phật im lặng nhận lời, tức thời từ nơi lông trắng giữa đôi mày phóng ra hào quang vi diệu, chiếu khắp năm trăm hằng hà sa số, ức trăm ngàn quốc độ của chư Phật. Tất cả Thế Tôn đều hiện rơ ngay nơi quốc độ của các Ngài, ngồi dưới cội cây, trên ṭa Sư tử trang nghiê m kỳ diệu và với vô số trăm ngàn Bồ-tát ngồi trên tọa cụ tốt đẹp, trang nghiêm bằng châu báu, đẹp đẽ lạ thường; dây lụa, tràng phan, bảo cái treo rủ xuống bốn phía ṭa ngồi của chư Phật. Các Ngài đang v́ chúng sinh giảng thuyết kinh pháp, âm thanh nhu ḥa ai cũng thông hiểu. Trăm ngàn Bồ-tát mở ḷng thọ nhận những điều đă nghe. Vô số trăm ngàn vạn ức hằng hà sa thế giới chư Phật ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, phương trên và phương dưới cũng đều như thế, không đâu là không thấy.

Khi ấy chư Phật ở mười phương đều bảo với chư Bồ-tát:

- Các thiện nam! Các ông nên đi đến thế giới Kham nhẫn thăm viếng Đức Phật Như Lai Năng Nhân Chí Chân và chiêm ngưỡng h́nh tượng cùng tháp của Đa Bảo Thế Tôn.

Lúc bấy giờ, ở thế giới Kham nhẫn tất cả công đức lành huân tập và oai thần vi diệu, đặc thù đều tự nhiên hiện ra; các cây bảy báu xuất hiện chung quanh; mặt đất biến thành lưu ly xanh biếc, dây bằng vàng ṛng giăng dài, nối tiếc trang hoàng tám giao lộ mặt đất bằng phẳng; các quận, huyện, ấp, xóm làng, biển rộng, song ng̣i, khe suối đều không hiện ra mà tự nhiên chỉ thấy ḷ hương của chư Thiên đốt các loại danh hương và hoa trời rải khắp. Ở cơi Phật này, khi ấy chư Thiên và nhân dân được dời đến cơi Phật khác. Các chúng hội hiện tại ở trong màn trang hoàng bằng bảy báu đan xen nhau. Các bức màn (bảy báu) đan xen này trang nghiê m đẹp đẽ lạ thường, chẳng thể tả xiết, khắp cùng cơi Phật này.

Khi ấy, tất cả chư Phật mười phương, mỗi vị đều có thị giả cùng nhau đi đến thế giới Kham nhẫn này. Các Ngài đều đến dưới những cây báu; các cây báu này cao hai vạn hai ngàn dặm, cành lá sum suê, hoa quả tươi tốt; dưới các cây ấy có giường sư tử cao hai vạn dặm, ṭa ngồi đều làm bằng các loại châu báu. Như Lai ngồi trên ṭa cũng giống như thế. Trong thế giới tam thiên đại thiên này, chỉ thấy chư Phật hiện ra khắp nơi, nhưng chẳng phải là do Đức Như Lai Thích-ca Văn Chí Chân Đẳng Chánh Giác biến hiện ra mà tất cả đều từ các cơi Phật ở mười phương đến đây, hiển thị oai đức của đạo lớn tối thượng.

Lúc bấy giờ ở tám phương, mỗi phương có hai vạn ức quốc độ của các hóa thân Như Lai do Đức Thế Tôn Thích-ca Văn Phật biến hóa ra, đều không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; chư Thiên và A-tu luân được dời đến thế giới chư Phật ở phương khác, mặt đất bằng lưu ly xanh biếc của hai vạn ức cơi Phật đều hóa sinh ra cây bằng bảy báu; các cây báu ấy cao hai vạn, hai ngàn dặm, cành lá hoa quả sum suê tươi tốt; các ṭa Sư tử cao hai vạn dặm. Các cơi Phật ấy đều bằng phẳng, không có sông biển, khe suối, cũng không có các núi như: núi Mục-lân, Đại Mục-lân, núi chúa Tu-di, núi Thiết vi, núi Đại Thiết vi; tất cả các nơi trong cơi Phật, mặt đất đều bằng phẳng, do bảy báu tạo thành, trang nghiêm đẹp đẽ. Tại các giao lộ báu, vui vẻ vô cùng, rải đầy các loại hoa, đốt các danh hương. Dưới các cây báu đều có chư Như Lai ngồi trên ṭa Sư tử. Cũng giống như thế, lại riêng có hai vạn thế giới của Đức Phật Năng Nhân, mỗi thế giới trang nghiêm cho các phương, hiển bày thanh tịnh, đều v́ chư Phật tạo thành các cơi Phật. Những cơi Phật ấy cũng không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các hàng Rồng, Quỷ, Thần và A-tu-luân; chư Thiên và nhân dân cũng được đến cơi Phật khác. Mặt đất của các cơi Phật này bằng lưu ly xanh biếc, dùng vàng ṛng màu tía làm dây báu nối tiếp giữa các hàng cây ở tám giao lộ; các cây ấy cao lớn đẹp đẽ, ṭa Sư tử cũng trang nghiêm đẹp đẽ như trước đă nói; mặt đất bằng phẳng, không có núi, sông, biển…, hương hoa, các báu, ngọc ngà đan xen, ngọc minh nguyệt rủ xuống, cũng giống như trước; đường xá giao thông đi lại cũng như trên, không khác.

Lúc bấy giờ các Đức Như Lai, hóa thân của Đức Phật Thích-ca Văn, tại hằng hà sa cơi Phật ở phương Đông đang thuyết giảng pháp cũng đều đến; ba ngàn ức Đức Phật Chánh giác ở mỗi phương trong mười phương thế giới cũng đều đến thế giới này. Các Đức Như Lai đều ngồi trên ṭa Sư tử báu, mỗi vị đều lấy hoa sen báu trao cho các thị giả và bảo: “Các thiện nam! Các ông hăy đi đến núi Kỳ-xà-quật, chỗ của Đức Phật Năng Nhân, nói danh hiệu của ta, rồi ân cần thăm hỏi Thánh thể, sức lực, sự đi lại của Đức Phật có được khỏe mạnh, an lành chăng? Rồi đem những hoa này, rải cúng dường trên Đức Phật cùng các đệ tử Bồ-tát và chuyển lời của ta là đă khai hóa được nhiều.”

Khi ấy Đức Như Lai Thích-ca Văn Chí Chân thấy các hóa thân Phật đều ngồi trên ṭa Sư tử và các thị giả đă đến rải hoa cúng dường, liền rời khỏi chỗ ngồi, trụ trên hư không; bốn bộ chúng cũng đều đứng đậy chắp tay. Đức Phật dùng ngón tay mở cửa giảng đường của tháp bảy báu, ánh sáng tự nhiên xuyên suốt như ánh mặt trời. Giống như cửa thành lớn mà lấy chốt cửa đi th́ trong ngoài thông suốt, Đức Phật Thích-ca Văn dùng hai ngón tay mở cửa giảng đường tháp bảy báu, hiển bày oai đức chẳng thể nói hết, cũng lại như thế. Như Lai mở cửa thảp bảy báu này, thân của Phật Đa Bảo Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác liền hiện ra, ngồi trên ṭa Sư tử, màu da tươi nhuận như thường, không bị khô nám, sắc tướng đoan nghiêm, đẹp như tranh vẽ, miệng lại phát ra lời: “Lành thay, lành thay! Phật Thích-ca Văn thuyết kinh điển này, c̣n ǵ vui hơn. Ta v́ muốn nghe kinh Pháp Hoa này nên tự xuất hiện.”

Khi ấy bốn bộ chúng thấy Như Lai Đa Bảo Chí Chân Đẳng Chánh Giác, biết là Ngài diệt độ, cách đây trăm ngàn ức kiếp không thể kể xiết, và nghe lời khen: “Lành thay!” th́ vô cùng kinh ngạc, cho là từ trước chưa từng có, liền dùng hoa trời rải cúng Đức Phật Thích-ca Văn Phật và Đức Như Lai Đa Bảo. Đức Phật Đa Bảo liền nhường nửa bảo ṭa cho Đức Phật Thích-ca. Trong tháp bảy báu có tiếng vang ra: “Xin mời Phật Thích-ca ngồi vào ṭa này!” Đức Phật Thích ca liền làm theo lời. Hai Đức Như Lai cùng ngồi một chỗ, trên ṭa Sư tử trang trí bằng bảy báu, ở trên hư không.

Khi ấy trong bốn bộ chúng, mỗi người đều suy nghĩ: “Chư Phật chí chân, đạo đức cao viễn không ai có thể sánh bằng, ṿi vọi khó lường, không thể kể xiết. Cúi xin Như Lai đoái thương cứu xét gia ân, dùng oai thần khiến chúng con đều được lên hư không.” Đức Phật biết tâm niệm đó, liền hiện thần lực, khiến bốn chúng tự nhiên vọt lên ở trên hư không.

Bấy giờ Đức Phật Thích-ca bảo với bốn chúng Tỳ-kheo:

- Ở trong cơi Kham nhẫn này, ai có khả năng đảm nhận thuyết kinh điển này nay chính là lúc, cũng là cơ hội lớn. Nếu sau khi Như Lai hiện tại diệt độ, th́ nên thọ tŕ, phúng tụng pháp này. Nay Như Lai cũng sắp diệt độ, Tỳ-kheo nên thôi cúng dường, phụng sự Như Lai mà phụng thờ, cung kính kinh này.

Khi ấy Phật nói kệ:

Đại Thánh vô thượng

Đă đế nơi đây

Do Phật đă hiện

Bảo tháp diệu kỳ

Tỳ-kheo muốn biết

Người xưa nghe pháp

Ai biết việc này

Mà chẳng tinh tấn

Diệ t độ đến nay

Đă vô số kiếp

Hôm nay lại muốn

Nghe kinh điển này

Cho nên đến đây

V́ tuyên giáo pháp

Được độ vô cùng

Giáo pháp thiện lợi

Ở đời quá khứ

Tự phát thệ này

Nguyện của Đạo sư

Chính là điều ấy

Diệt độ đến nay

Lâu xa cũng vậy

Nay lại hiện ra

Mười phương thế giới

Tự tại đến đây

Từ xa xôi đến

Số ức trăm ngàn

Như cát rạch sông

Cũng v́ kinh này

Mà đến nơi này

Đă diệt độ rồi

Mà tự hiện ra

Dạo chơi tất cả

Ở các quốc độ

Thấy tất cả ưa

Hạnh của Thanh văn

Nên muốn hộ tŕ

Đối vớí chánh pháp

V́ lư do ǵ

Kinh trụ dài lâu?

Bởi v́ nhờ vào

Đạo của chư Phật

Ở trong vô số

Thế giới chư Phật

Chúng sinh tụ hội

Đi đến cơi này

Sửa sang nghiêm tịnh

Nhờ sức thần túc

Ai cũng tự nói

Nghĩa rộng như thế

Do đâu được nói

Ở Pháp nhăn này

Chư Phật ở đây

Chẳng thể kể xiết

Ngồi ở dưới cây

Nơi chốn đạo tràng

Thân tướng đoan nghiêm

Muôn vàn cao cả

Các Bậc Đạo Sư

Ngồi ṭa Sư tử

Thanh tịnh trang nghiêm

Sáng như mặt trời

Như ánh đại quang

Phá tan bóng tối

Hương thơm d́u dịu

Xông khắp mười phương

Dâng lên cúng dường

Thương xót cuộc đời

Các Ngài độ thoát

Tất cả chúng sinh

Ân đức thấm nhuần

Khắp cả nơi đây.

Sau khi ta diệt độ

Người tŕ kinh điển này

Sẽ mau được thọ kư

Sẽ gặp được Đạo Sư

Sau khi Phật diệt độ

Đức Từ phụ Đa Bảo

Thấy được ṭa Sư tử

Trong tháp báu hiện lên

Kế là thân của ta

Ngàn ức đến nơi đây

Chỉ v́ Bậc Tối Thắng

Giảng nói kinh điển này.

Nếu nghe pháp này

Thọ tŕ rốt ráo

Tức là phụng sự

Quy mạng thân ta

Và Đức Đa Bảo

Như Lai tôn quư

Phụng sự chư Phật

Hiện tại mười phương

Và trong tương lai

Kính thờ chư Phật

Trang nghiêm Thánh thể

Đẹp đẽ vô cùng

Đều v́ cúng dường

Đầy đủ vô hạn

V́ người tuân theo

Thọ tŕ kinh này

V́ từng gặp ta

Nghe ta thuyết giảng

Cũng lại được thấy

Thế Tôn trong tháp

Và thấy vô số

Các bậc Đạo Sư

Từ trăm ngàn ức

Quốc độ đến đây.

Thiện nam tử, khéo nghĩa

Thương xót các chúng sinh

Nơi đây thật khó gặp

Chốn Đạo sư ưa thích.

Vô số các kinh điển

Giống như cát trong sông

Phật tuy nói kinh ấy

Chưa phải là kỳ đặc.

Người dùng tay đỡ nhấc

Núi Tu-di kia lên

Nhảy qua ngàn ức cơi

Không đủ cho là khó,

Dù có người phân biệt

Nói trăm ngàn chứng cứ

Nghe khắp các cơi Phật

Không đủ cho là khó,

Hoặc trụ cơi cao nhất

V́ trời người giảng pháp

Tuyên nói vô số kinh

Cũng không là kỳ diệu

Sau khi Phật diệt độ

Mạt pháp năng thọ tŕ

Tuyên nói kinh điển ấy

Như vậy mới kỳ đặc,

Hoặc chỉ dùng một tay

Nắm trọn cả hư không

Cho đến chỗ vô cùng

Không đủ cho là khó

Sau khi ta diệt độ

Nếu quay về Thánh tượng

Sao chép kinh điển này

Mới gọi là kỳ đặc,

Hoặc lấy mười phương cơi

Để trên đầu móng chân

Đem đi đâu tùy ư

Lên để cơi Phạm thiên

Việc này không phải khó

Tinh tấn không ǵ lạ

Không bằng ở đời sau

Khoảnh khắc đọc kinh này

Giả sử gặp kiếp thiêu

Mang cỏ đi trong lửa

Nhưng vẫn không bị cháy

Không đủ cho là lạ

Sau khi ta diệt độ

Nếu thọ tŕ kinh này

Và v́ người giảng nói

Như vậy mới thù đặc

Nếu có người thọ tŕ

Tám vạn các Pháp tạng

Nói đúng như đă nói

Khai thị ngàn vạn người

Tỳ-kheo ở thời ấy

Khai hóa chư Thanh văn

An trụ trong thần thông

Cũng chưa lấy làm lạ

Nếu tŕ kinh điển này

Vui tin và ưa thích

Luôn học hỏi, ngợi khen

Như vậy mới thù thắng

Dù kiến lập vô số

Ức ngàn ngôi bảo tháp

Nhờ Đại thánh lục thông

Nhiều như cát sông Hằng.

Sau khi Phật diệt độ

Nếu ai tŕ kinh này

Th́ công đức người ấy

Khó ai vượt qua được

Trăm ngàn các thế giới

Thuyết pháp không kể xiết,

Nay ta cũng tuyên n ói

Phân biệt trí tuệ Phật

Trong tất cả các kinh

Kinh này là hơn hết.

Người phụng tŕ kinh này

Là thị giả chư Phật

Thiện nam tử gỉảng thuyết

Trước Như Lai hiện tại

Đời sau tŕ kinh này

Hiền thánh mới kham nhận

Tŕ kinh này phút chốc

Tức là phụng kính Phật

Và tất cả Đạo Sư.

Kinh này khó gặp được

Tất cả mười phương Phật

Hiện ra để ngợi khen

Người dũng mănh oai thần

Đă đạt được thần thông

Danh đức nhuần thấm khắp

Chư Phật đều mến thương

Chỉ v́ tŕ kinh này

Nên đạt được tịch định.

Đạo Sư diệt độ rồi

V́ các trời, loài người

Hiện làm người dẫn đường

Tuyên bố kinh điển này

Ở vào đời vị lai

Khoảng khắc nói kinh này

Th́ tất cả chúng sinh

Đều cúi đầu đảnh lễ.

Lúc bấy giờ Đức Phật Năng Nhân nói với các chúng hội:

- Ta từ vô số kiếp khó thể tính đếm, cầu kinh Pháp Hoa chưa từng mệt mỏi. Khi làm quốc vương, ta tu sáu pháp Ba-la-mật, bố thí vàng bạc, pha lê, lưu ly, hổ phách, san hô, châu ngọc, xa cứ, mă năo, đầu, mắt, da thịt, tay chân, các bộ phận cơ thể, vợ con, nam nữ, voi ngựa, xe cộ, chẳng tiếc thân mạng.

Lúc bấy giờ nhân dân sống lâu không thể tính đếm. Ta v́ chánh pháp mà vứt bỏ ngôi vua, giao cho thái tử để đi cầu kinh điển lớn; đánh trống, khua mỏ, tuyên bố cho khắp cả trong và ngoài nước được biết là ai có khả năng v́ ta mà diễn nói đại kinh điển th́ ta sẽ làm nô bộc để cung phụng và sai xử. Khi ấy có một vị Phạm chí đến bảo: “Ta có kinh điển lớn tên là Chánh Pháp Hoa. Nếu chịu làm nô bộc của ta, ta sẽ ban cho.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

- Ta nghe lời ấy rất vui mừng bèn theo phụng sự, hầu hạ vị Phạm chí ấy, cung cấp các thứ cần dùng như đồ ăn, thức uống; phục dịch quét dọn, lau chùi, đi hái rau quả , cất giữ lương thực, chưa từng mệt mỏi bỏ bê, hầu hạ cả ngàn năm mà không chán ngán.

Khi ấy Phật nói bài tụng:

Đánh trống gơ chuông

Tuyên bố xa gần

Muốn cầu đại điển

Kinh Chánh Pháp Hoa

Nếu ai ban cho

Ta làm người hầu

Đi theo phục dịch

Cấp thứ cần dùng

Cam ḷng nghe theo

Không dám lười trễ

Đảm nhận cúng dường

Không màng sức khỏe

Chỉ muốn nghe được

Kinh Chánh Pháp Hoa

Nguyện khắp mười phương

Không phải v́ ḿnh

Vua ấy tinh tấn

Chưa từng nghỉ ngơi

Cung phụng áo cơm

Chẳng cầu ngon ngọt

Thương xót chúng sinh

Những kẻ chưa độ

Rồi vào khi ấy

Được kinh Pháp Hoa.

Phật bảo các Tỳ-kheo:

- Quốc vương khí ấy chính là ta, c̣n vị Phạm chí chính là Điều-đạt. Nay ta đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật, đại Từ, đại Bi, thành tựu bốn tâm b́nh đẳng, đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thân sắc màu vàng ṛng, mười Lực, bốn pháp Vô sở úy, bốn sự không bảo hộ, mười tám pháp Bất cọng, oai thần tôn quư, độ thoát mười phương đều là nhờ sức ân đức của Điều-đạt. Vô số kiếp về sau, Điều-đạt sẽ thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai Chí Chân, Đẳng Chánh giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Độ Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Thế giới tên là Thiên cù.

Khi ấy Phật Thiên Vương rộng nói kinh pháp, hằng hà sa chúng sinh chứng quả A-la-hán, vô số không thể kể xiết người cầu Duyên giác thừa, hằng hà sa vô lượng nhân dân đều phát tâm đạo Vô thượng chánh chân, không thoái chuyển. Đức Phật ấy thọ hai mươi trung kiếp. Sau khi diệt độ, chánh pháp trụ hai mươi trung kiếp; xá-lợi không phân chia, để nguyên một chỗ, dựng tháp bảy báu, cao sáu mươi dặm, rộng tám mươi dặm để thờ. Người trong khắp thiên hạ đều đem hương hoa kỹ nhạc đến cúng dường và ca tụng công đức, nhiễu quanh bảo tháp làm lễ, số người chứng đắc quả A-la-hán không thể kể xiết; vô số người có chí cầu Duyên giác thừa; vô số chư Thiên, loài người không thể nghĩ bàn phát tâm đạo Vô thượng chánh chân, chí không thoái chuyển. Nếu thiện nam, thiện nữ được nghe kinh Chánh Pháp Hoa này mà trong tâm thông suốt, không c̣n hồ nghi, th́ bít lắp ba đường, không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sẽ được sinh đến ở trước chư Phật mười phương, học hỏi, thọ tŕ chánh pháp; hoặc sinh về cơi trời nhân gian giàu có; hoặc tại trước Phật, tự nhiê n hóa sinh trong hoa sen bảy báu.

Khi ấy, vị Bồ-tát tên là Trí Tích, ở phương dưới, theo hầu Đức Thế Tôn Đa Bảo, thỉnh Phật Đa Bảo nên quay về bản quốc.

Đức Phật Năng Nhân liền bảo với Bồ-tát Trí Tích:

- Ta có vị Bồ-tát tên là Đoàn Thủ Đồng Chân, ông hăy đợi giây lát, cùng nhau gặp gở thà m hỏi v́ xa vắng đă lâu và cùng giảng giải kinh điển, rồi sẽ về bản quốc-

Lúc đó Đoàn Thủ ngồi trên hoa sen bảy báu có ngàn cánh lớn như bánh xe và cùng với chư Bồ-tát khác cũng ngồi trên hoa sen báu, từ cung Long vương vọt lên khỏi biển lớn. Đoàn Thủ Đồng Chân rời khỏi hoa sen báu, đảnh lễ hai Đức Thế Tôn, xong rồi cùng Bồ-tát Trí Tích thăm hỏi nhau.

Bồ-tát Trí Tích hỏi Đoàn Thủ:

- Ngài đă vào biển sâu hóa độ được bao nhiêu?

Đáp:

- Số ấy vô lượng, không thể kể xiết, miệng chẳng nói hết, tâm không lường hết. Chẳng bao lâu nữa, sẽ tự ứng hiện.

Ngay lập tức một hoa sen từ biển vọt lên trụ trên hư không, có vô số Bồ-tát đều ngồi trên đó. Những Bồ-tát này đều do Đoàn Thủ đă hóa độ ở biển, đều phát tâm, chí cầu đạo Vô thượng chánh chân, cùng ở trên hư không giảng pháp Đại thừa. Những vị vốn phát tâm Thanh văn ở trên hư không nói hạnh Thanh văn nay đă hiểu biết Đại thừa.

Đoàn Thủ liền bảo với Trí Tích:

- Tại biển, tôi đă giáo hóa được như thế đó.

Bồ-tát Trí Tích dùng tụng để hỏi:

Ngài trí tuệ vô cùng

Ở biển, độ chúng sinh

Chỉ v́ bày chánh giáo

Phân biệt nói pháp ǵ?

Đoàn Thủ đáp:

- Tại biển, tôi chỉ diễn nói kinh Chánh Pháp Hoa.

Trí Tích lại hỏi:

- Pháp ấy sâu xa, cao cả nhiệm mầu khó đạt, có ai có khả năng giác ngộ tức thời không?

Đoàn Thủ đáp:

- Có con gái của Long vương mới tám tuổi, thông minh, trí tuệ siêu việt khác thường phát tâm cầu đại đạo, chí nguyện rộng lớn, tánh hạnh ḥa nhă, cử chỉ khoan thai, có thể thành Phật.

Trí Tích nói:

- Tôi thấy Đức Năng Nhân là Bậc Đại Sư khi c̣n làm Bồ-tát cầu Phật đạo đă tích chứa công đức, tinh tấn không biếng lười, trải qua số kiếp không thể tính đếm được, mới đạt quả vị Phật. Tôi không tin vị nữ nhân ấy có thể thành Phật được.

Nói chưa dứt lời, bỗng nhiên vị nữ nhân ấy xuất hiện, cúi đầu làm lễ, nhiễu Phật ba ṿng, đứng sang một bên, khen ngợi:

Đạt công đức thù diệu

Hiện ba mươi hai tướng

Được chư Thiên cung kính

Rồng, thần đều quy ngưỡng,

Tất cả loài chúng sinh

Không ai không tôn phụng

Nay tôi muốn thành Phật

Thuyết pháp cứu quần sinh.

Khi ấy Xá-lợi-phất bảo với vị nữ nhân:

- Tuy Nhân giả đă phát tâm và có trí tuệ siêu việt nhưng không thể đắc quả Phật. Lại như thân nữ nhiều kiếp tinh tấn, chứa nhóm công đức cao vời c̣n không thành Phật được. V́ sao? V́ thân nữ không đạt được năm bậc: Một là Thiên đế, hai là Phạm thiên, ba là Thiên ma, bốn là Chuyển luân thánh vương, năm là Đại sĩ.

Khi ấy Long nữ liền lấy một viên ngọc như ư quư giá lập tức, dâng lên Đức Phật. Phật liền thọ nhận. Long nữ hỏi Xá-lợi-phất và Trí Tích:

- Tôi dùng viên ngọc ấy dâng cúng Thế Tôn, Thế Tôn nhận lấy có nhanh không?

Đáp:

- Rất nhanh!

Long nữ nói:

- Nay tôi đạt đạo Vô thượng chánh chân, thành Bậc Tối Chánh Giác c̣n nhanh hơn việc ấy.

Ngay khi ấy Long nữ ấy liền biến thành vị Bồ-tát nam tử và lập tức thành Phật, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và các vẻ đẹp. Chúng hội đều thấy rơ quốc độ, biết rơ danh hiệu, cho là việc lạ lùng chưa từng có; vô số Trời, Người, Rồng, Quỷ thần đều phát tâm đạo Vô thượng chánh chân; ba ngàn thế giới đều hiện ra sáu loại chấn động; ba vạn vị Đạo tích (Thanh văn) cũng đạt tâm không thoái chuyển, đều sẽ thành đạo Vô thượng chánh chân. Xá-lợi-phất và Bồ-tát Trí Tích im lặng tin nhận.

 


 

Phẩm 12: KHUYẾN THUYẾT

 

Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 17 tháng 1 năm 2010. Bấm chuột phải để hạ tải. 

 

Lúc bấy giờ có Bồ-tát tên là Dược Vương, lại có Bồ-tát tên là Đại Biện cùng hai vạn Bồ-tát khác ở trước Đức Thế Tôn thưa:

- Cúi xin Đấng Đại Thánh hăy an nhiên tuyên giáo, chớ âu lo. Sau khi Thế Tôn diệt độ, chúng con sẽ cùng nhau phân bố, giảng thuyết kinh này để chỉ bày cho chúng sinh. Giả sử có người tánh t́nh ngang ngược tự chuyên không sửa đổi, đức mỏng vô phúc, tâm tánh tự đại, tham của cúng dường, không đủ căn lành xa ĺa giải thoát, khó thể thành tựu th́ bạch Thế Tôn, chúng con sẽ phát khởi sức nhẫn nhục, tại thế giới ấy, thọ tŕ kinh điển này, biên chép, đọc tụng, cúng dường phụng sự, mang theo bên ḿnh. Ngoài ra, chúng con c̣n tuyên nói kinh này để báo ân an trụ.

Bấy giờ có năm trăm vị Tỳ-kheo Hữu học và Vô học trong chúng hội, bước tới bạch Phật:

- Kính bạch Thế Tôn! Chúng con xin đảm nhận tuyên bố kinh này. Lại nữa, bạch Thế Tôn chư vị Thanh văn Hữu học, Vô học của chư Như Lai ở thế giới khác, Ngài đă thọ kư thành đạo Vô thượng chánh chân. Tất cả đều chắp tay đảnh lễ Thế Tôn.

Lại có tám ngàn Tỳ-kheo bạch Phật:

- Xin Thế Tôn an tâm, chớ lo ngại. Sau khi Ngài diệt độ, chúng con sẽ giảng nói rộng răi, truyền bá kinh này, cũng sẽ truyền bá ở thế giới khác. V́ sao? V́ ở thế giới Kham nhẫn này, con người nhiều kiêu mạn, cội đức nông cạn, tâm thường bị loạn động như bị lửa thiêu, mê hoặc trong ba cơi, chẳng thể tự an.

Lúc bấy giờ Tỳ-kheo-ni Đại Kính cùng sáu ngàn Tỳ-kheo-ni quỳ ngước nh́n Thế Tôn, không hề mệt mỏi và thưa với Đức Phật:

- Đấng Đạo Đức chí tôn, cao vời vô lượng, siêu tuyệt hư không, không ai sánh kịp!

Phật liền bảo:

- Kiều-đàm-di và các vị chớ ôm ḷng lo âu, buồn rầu mà nh́n Thế Tôn như vậy. Các vị tưởng rằng Thế Tôn không đề cập đến, và không thấy thọ kư cho thành đạo Chánh giác chí chân Vô thượng ư? Tất cả chúng hội đều ḥa đồng như nhau.

Khi ấy Đức Phật tuyên bố thọ kư cho mọi người sẽ đạt quả vị Vô thượng chánh chân, đều giống nhau không sai khác. Ngài bảoKiều-đàm-di:

- Về sau, người sẽ gặp và cúng dường phụng sự ba vạn tám ngàn ức Đức Phật, sẽ là Bồ-tát thường làm Pháp sư. Và sáu ngàn Tỳ-kheo-ni Hữu học và Vô học này v́ các loàỉ chúng sinh cũng làm Bồ-tát Pháp sư. Tất cả lần lượt dầy đủ hạnh Bồ-tát rồi sẽ thành Phật hiệu là Nhất Thiết Chúng Sinh Hàm Kính Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Sau khi thành Phật, khai hóa nhân dân, tất cả đều lần lượt thọ kư cho nhau sẽ thành Phật, độ thoát vô số người không thể kể xiết.

Khi ấy vị Tỳ-kheo-ni, mẹ của La-vân và Tỳ-kheo-ni Tŕ Danh Văn tự nghĩ: “Nay Phật Thế Tôn không thương xót ta, chỉ riêng ta bị bỏ quên.”

Bấy giờ Đức Phật bảo với Tỳ-kheo-ni Danh Văn:

- Nay ta tuyên bố với chúng hội xa gần rằng, ngươi sẽ tu tập ở chỗ mười vạn ức Đức Phật, thường làm Pháp sư, phụng tŕ hạnh Bồ-tát, tuân theo đầy đủ, sẽ đắc quả Phật, hiệu là Cụ Túc Bách Thiên Quang Tràng Phan Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu, thế giới của Phật ấy tên là Nhân hiền. Bấy giờ hào quang oai thần của Phật ấy vô số trăm ngàn, thọ mạng vô hạn.

Tỳ-kheo-ni Đại Kính Quỳ và Tỳ-kheo-ni mẹ La-vân được điều chưa từng có, lo mừng lẫn lộn, liền nói kệ khen ngợi Phật:

Thế Tôn đă khai thị

Đấng Đạo Sư muôn loài

Khai hóa ở thế gian

Gồm cả trời và người

Đưọc trời, người cung phụng

Nay đây được an ủi

Bởi v́ Đại Đạo Sư

Làm chúng con thỏa chí.

Tỳ-kheo-ni nói kệ xong, bạch với Đức Phật:

- Kính bạch Thế Tôn! Chúng con vui tin theo pháp huấn của Phật, nhận lănh đọc tụng và truyền cho người khác và đến thế giới khác.

Khi ấy Đức Thế Tôn xoay nh́n tám mươi ức vạn trăm ngàn vị Tổng tŕ Khai sĩ (Bồ-tát), những bậc chuyển pháp luân bất thoái. Chư Bồ-tát thấy Phật nh́n đến, liền chắp tay bạch Phật:

- Cúi xin Thế Tôn giao phó kinh điển ấy cho chúng con để chúng con được giảng thuyết, lưu bố và để hiểu biết rơ ân đức của Phật.

Các thiện nam ấy hân hoan ngước nh́n Thế Tôn và cũng xét lại ḿnh, đời trước đă thực hành hạnh nguyện b́nh đẳng, nên ở trước Đức Phật, lớn tiếng thưa:

- Sau khi Như Lai diệt độ, nếu kinh pháp này ở khắp mười phương, chúng con sẽ biên chép, thọ tŕ, phúng tụng, tư duy nghĩa lư, phân biệt truyền bá, và chỉ bày khai hóa người khác cũng làm như vậy và bằng hữu chúng con ở các cơi khác cũng làm theo lời Phật dạy.  Xin Đại Thánh gia ân, dẫn dắt chúng con khiến được thành tựu.

Lúc bấy giờ các vị Đại sĩ Bồ-tát đồng ḷng hiệp ư, ở trước Phật, nói bài tụng:

Cúi xin Thế Tôn

An nhiên lặng lẽ

Sau Phật diệt độ

Xiển dương lời Phật.

Mạt thế về sau

Sợ có hoạn nạn

Nên ban tuyên khắp

Phân biệt kinh này.

Nên bị người đánh, mắng

Dùng đá để ném, quăng

Đại Thánh trong đời sau

Gặp họa ác sẽ nhẫn

Giảng giải khó lănh hội

Dua nịnh, si kiêu mạn

Về sau ở núi rừng

Không được nói có được.

Kẻ vô trí ở núi

Phải lấy ǵ giải đáp

Một ḿnh buông thả tâm

Ôm ḷng ác, không nhẫn

Ưa ở chỗ tiếng ác

Sẽ v́ nói kinh pháp

Lời giảng ra quyết trừ

Giống như sáu thần thông

Hung bạo ôm tâm độc

Chỗ vắng hành ư này

Một ḿnh vào chỗ vắng

Chẳng ưa sự mắng chửi

Cho chúng con không nhẫn

Đắm trước việc lợi dưỡng

Gọi là người ngoại đạo

Nói bố thí v́ ḿnh

Đối với kinh tinh tấn

Bới do của cúng dường

Ở trong chúng giảng thuyết

Là v́ danh dự thôi

Hoặc đến cung của vua

Đại thần và quan thuộc

Phạm chí cùng trưởng giả

Hoặc chỗ Tỳ-kheo khác

Hủy báng chúng con ác

Việc làm như tà đạo

Chúng con đều nhẫn được

Luôn phụng hầu đại Thánh

Khi ấy ĺa lo âu

Nếu đă nhẫn nhục được

Th́ đem lời Phật dạy

Khuyên răn giáo huấn họ

Kiếp loạn, Tỳ-kheo tranh

Hung bạo rất kinh sợ

Mắng chửi hết chúng con

Các Tỳ-kheo như quỷ

Ở đời hành cung kính

Đều nhẫn được khổ nạn

Lấy thuận ḥa mềm mỏng

V́ để nói kinh này.

Chúng con không ham thân

Cũng chẳng tiếc thọ mạng

Sẽ phụng tŕ kinh này

Chí nguyện thành Phật đạo.

Thế Tôn biết đầy đủ

Tỳ-kheo hung ác ấy

Về sau đời mạt thế

Sẽ phân biệt hiểu rơ,

Nhan sắc thường không vui

Luôn luôn phạm lầm lỗi

Du hành không đúng thời

Y phục không tề chỉnh.

Giả sử Phật diệt độ

Sau, vào thời mạt thế

Chúng con giữa chúng hội

Dũng mănh nói kinh này

Nếu người cầu tịch diệt

Hoặc có điều mong cầu

Sẽ ban cho tại chỗ

Không xa rời Phật trí

V́ yêu thương cuộc đời

Nên tu tâm Từ bi

Thiểu dục, hành tri túc

Đạt diệt độ vắng lặng

Tất cả ánh sáng trần

Mười phương đều tụ hội

Lời chí thành chúng con

Biểu hiện tâm chân thật.

 

 

            Minh-Quang posted January 18, 2010

 

[Home] [Up] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 1] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 2] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 3] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 4] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 5] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 6] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 7] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 8] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 9] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 10]