Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

horizontal rule

Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quyển 34
Kinh số 263

 

Trúc Pháp Hộ, đời Tây Tấn, dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán

Kinh Chánh Pháp Hoa

 

SỐ 263

 

KINH CHÁNH PHÁP HOA

(KINH HOA CHÁNH PHÁP)

 

Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ,

người nước Nguyệt Thị.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

 

KINH CHÁNH PHÁP HOA

QUYỂN 5

 

Phẩm 8: THỌ KƯ NĂM TRĂM ĐỆ TỬ 

 

 

 

Khi ấy Hiền giả Bân-nậu-văn-đà-ni Tử nghe Phật Thế Tôn diễn bày quyền biến, chỉ rơ phương tiện, thọ kư cho Thanh văn sẽ được thàn Phật, nhớ lại hạnh nguyện đă lập từ xưa, lại chiêm ngưỡng cảnh giới chư Phật Như Lai, được điều chưa từng có, vui mừng phấn chấn, không nghĩ đến việc ăn mặc, thân thể thoải mái an vui, chẳng thể tự kiềm chế, đối với chánh pháp buồn vui lẫn lộn, liền từ chỗ ngồi đứng đậy, cúi đầu lễ dưới chân Phật, chí thành cất tiếng:

- Thế Tôn thật khó sánh kịp, an trú chưa từng có, Đức Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác đă dùng phương tiện thật là sâu xa, chẳng nói hết được. Các thế giới này, có biết bao chủng tánh. Thế Tôn đă dùng vô số phương tiện quyền biến, tùy theo tŕnh độ mà hiển bày tuệ nghĩa, thuận theo chúng sinh để giáo hóa, phân biệt chánh pháp rơ ràng. Thế Tôn đă v́ họ nói rơ cội nguồn giải thoát và dùng phương tiện độ thoát. Thánh tuệ của Thế Tôn biết hết căn tánh, chí nguyện việc làm từ xưa đến nay của chúng con nên mới nêu lên thí dụ, nói việc đời trước và sự phát tâm từ thuở ban đầu.

Khi ấy Măn Nguyện Tử cúi đầu lễ ngang chân Phật, đứng sang một bên, hướng về Thế Tôn, chiêm ngưỡng dung nhan sáng ngời, mắt không hề chớp.

Phật dạy:

- Lành thay, đúng như ông đă nói! Như Lai thấy suốt tất cả con đường tu tập đưa đến giác ngộ, theo căn tánh sâu, cạn mà thọ kư cho họ, như chỉ bày cho hàng Thanh văn Tiểu thừa hạ liệt dứt trừ dâm, nộ, si để được nghỉ ngơi; dẫn dắt cho Bồ-tát có trí tuệ cao tột. Giống như thuở xưa có một vị Đạo sư làm nhiều việc từ thiện, thương xót người nghèo khổ, áo cơm chẳng đủ, xin ăn không có, nghèo túng không có của cải, bèn v́ họ mà đánh trống rao khắp nước là ai muốn vào biển t́m châu báu. Mọi người đều tập trung, (đạo sư) lại nói rằng ai không tiếc thân mạng, không thương cha mẹ , chẳng đoái hoài vợ con th́ nên cùng nhau vào biển t́m châu báu. Dân chúng nghe vậy phần nhiều bỏ về, chỉ những người nghèo, ăn xin, không áo che thân, không có của cải tự nuôi sống, muốn t́m châu báu th́ c̣n do dự, chẳng thể tự quyết. Vị Đạo sư biết thế nên tập hợp tất cả lại bảo rằng, nếu muốn vào biển th́ sẽ được cung cấp y phục, lương thực, chẳng để thiếu thốn. Những người nghèo vui mừng, liền nghe theo lời, cùng lúc lên thuyền, xem gió giương buồm, đi vào biển cả; chẳng gặp cá lớn, chẳng đụng đá ngầm, quỷ dữ La-sát cũng chẳng quấy nhiễu, đến được Long cung; liền theo Long vương xin ngọc báu Như ư: “Kẻ phàm tục nghèo khổ, chẳng tự kiếm sống thoải mái, xin được nhờ ân bố thí, để cứu tế khắp nơi.” Long vương nên ban cho theo nhu cầu; nếu ai muốn th́ cứ đến lấy. Vị Đạo sư ra lệnh, những người đi lấy th́ ít, kẻ không đi lấy th́ nhiều. V́ sao? V́ ḷng họ c̣n sợ sệt là đến chỗ Long vương e không trở về được.

Khi ấy vị Đạo sư bảo các người đó rằng ; các ngươi tự do theo ư muốn. Bọn họ đều lấy được vàng bạc, lưu ly, thủy tinh, hổ phách, xa cừ, mă năo; ai nấy đều lấy đầy thuyền. Đạo sư ra lệnh trở về Diêm-phù-lợi. Mọi người nghe theo lệnh, về đến chốn cũ. Gia đ́nh làng xóm đem đồ ăn uống, kỹ nhạc, ngựa xe ra đón rước, cùng, nhau vui chơi bảy ngày bảy đêm rồi mới trở về nhà. Mọi người hỏi được châu báu ǵ. Người nghèo ăn xin kém trí chỉ được bảy báu; những người bạn trí tuệ của Đạo sư được ngọc Như ư. Đạo sư lên lầu cao, tay cầm ngọc báu, hướng khắp bốn phương, bốn hướng và trên dưới (rồi nói): “Do phước đức của ngọc này sẽ khiến tuôn mưa bảy báu!” Đúng như lời nói lập tức mưa bảy báu tuôn xuống cùng khắp cả nước chỗ nào cũng tràn ngập. Ngoài ra những người bạn trí tuệ kia cũng phân bố đến các nước khác, khắp cùng bốn phương cũng tuôn mưa bảy báu. Kẻ nghèo kém trí lại than thở: “Ta cùng vào biển nhưng tiếc là không gặp thứ này.” Vị Đạo sư bảo họ: “Ta đă ra lệnh cho các ngươi, nhưng các ngươi không đến lấy, nay c̣n mong cầu ǵ nữa.” Mọi người vứt bỏ bảy báu, cùng tụ tập lại, trở lại biển để lấy ngọc báu, đi đến hỏi Long vương cầu xin ngọc Như ư. Tất cả họ đều được ngọc, trở về Diêm-phù-lợi, cũng làm mưa bảy báu.

Phật dạy:

- Phát đạo ư Vô thượng chánh chân muốn độ thoát tất cả, thí như vị Đạo sư đi vào biển cả. Thương xót những người nghèo túng nên đưa họ đi vào biển là nói v́ tất cả chúng sinh mà giảng thuyết kinh pháp. Xem gió giương buồm đi vào biển cả là ư nói học quyền trí. Ba nạn trên biển nghĩa là Không, Vô tướng, Vô nguyện. Biển chỉ có sinh tử mà lại được ngọc Như ư. Nghĩa là đạt được Pháp thân vô cực của Như Lai. Những người đi theo lấy ngọc Như ư, đó là Thanh văn, Bồ-tát phát tâm rộng lớn, đă đạt quả Vô sinh. Người thấp kém nghèo hèn lượm bảy báu đầy thuyền, nghĩa là đắc bảy Giác ư. Trở về làng xóm, bà con ra nghênh đón, nghĩa là người ở mười phương đi đến thọ giáo. Lên lầu cao cầm ngọc hướng về tám phương và trên dưới, nghĩa là đắc Phật đạo độ thoát mười phương. Những người trí tuệ phân đến các nước làm mưa bảy báu, nghĩa là đi đến phương khác thành Bậc Tối Chánh Giác. Những người nghèo hối tiếc, cùng trở lại biển, nghĩa là chư Thanh văn nghe Phật dạy chỉ có một thừa không có hai thừa nên mới phát tâm cầu đạo Vô thượng chánh chân, sau sẽ thành Phật, đều có một hiệu.

Khi ấy, Đức Phật nói kệ tụng:

Tỳ-kheo lắng nghe

Dùng dụ giảng thuyết

Như có Đạo sư

Thương người trong nước

Phần nhiều nghèo túng

Luôn luôn chịu khổ

Đánh trống lan truyền

Ai muốn vào biển

Mọi người tụ tập

Lại bảo họ rằng

Nếu chẳng tiếc mạng

Chẳng thương mẹ cha

Chẳng nhớ vợ con

Nên cùng vào biển

Trong biển có nạn

Không được hối hận.

Khi ấy người nghèo

Cũng có ư muốn

Sợ chẳng đến được

Phân vân chẳng quyết

Đạo sư rộng lượng

Cấp cho cơm áo

Khi vào biển cả

Đều t́m bảy báu.

Khi ấy Đạo sư

Đến cung Long vương

Bảo hết mọi người

T́m ngọc Như ư

Bạn bè nghe lời

Lượm ngọc Như ư

Trở về chốn cũ

Già trẻ nghênh đón.

Khi ấy Đạo sư

Lên trên lầu cao

Hướng về tám phương

Mưa trân báu khắp

Bè bạn phân ra

Đến các nước khác

Cũng mưa bảy báu

Khắp nơi nhờ ân.

Kẻ lượm bảy báu

Mới tự hối tiếc

Là cùng vào biển

Chẳng gặp loại này.

Đạo sư bảo rằng

Trước ta đă bảo

Chẳng chịu tự lấy

Là lỗi các ngươi

Sao lại oán trách.

Họ trở vào biển

T́m ngọc Như ư

T́m th́ phải được.

Bồ-tát phát tâm

Đắc đạo Chánh chân

Nhàm chán sinh tử

Rơi vào Thanh văn

Phụng hành theo Không,

Vô tướng, Vô nguyện

Được thoát ba cơi

Đến cửa Níết-bàn

Thấy Phật Thế Tôn

Hàng phục chúng ma

Đạt đến vô thượng

Đạo quả Chánh chân

Khai hóa tất cả

Xuất vạn ức âm

Mười phương chúng sinh

Đều được thọ giáo

Trời. Rồng, Quỷ thần

Đều đến kính lễ

Phát tâm Bồ-tát

Đắc “Vô tùng sinh”,

Hoặc v́ Thanh văn

Đoạn ba cấu độc

Thấy khắp mười phương

Không ǵ chướng ngại.

Các vi La-hán

Bèn tự hối lỗi

Tu hành thế nào

Để được như vậy

Đứng dạy bước đi

Đau buồn tự trách

Sau đó, Như Lai

Thị hiện ba thừa

Thiện quyền phương tiện

Tùy thuận dẫn dắt

Đạo không có hai

Huống chi ba thừa

Các vị Thanh văn

Bấy giờ vui sướng

Tâm họ sáng tỏ

Mây tan trời hiện

Phật đều thọ kư

Sẽ đạt Phật quả

Cơi nước xứ sở

Đều có danh hiệu.

Phật bảo các Tỳ-kheo:

Các ông có thấy vị Thanh văn Măn Nguyện Tử này chăng? Ở trong chúng Tỳ-kheo, vị ấy là người giảng Pháp giỏi nhất, làm sáng tỏ, ngợi khen công đức của chư Phật, diễn bày chánh pháp, tinh tấn khuyến trợ, nghe Phật thuyết pháp th́ phúng tụng, thọ tŕ, tuyên thuyết, chỉ bày cặn kẽ cho người chưa nghe, không biếng lười bỏ bê; diễ n rộng ư nghĩa, giải thông khúc mắc, ứng đáp cho bốn bộ chúng, chẳng hề mệt mỏi, làm sáng tỏ phạm hạnh, khiến tất cả đều hoan hỷ. Ngoài Như Lai và các Bồ-tát Đại sĩ ra, không ai có tài biện giải nghi vấn bằng Măn Nguyện Tử.

Này các Tỳ-kheo! Ư các ông nghĩ sao? Vị Măn Nguyện Tử này đâu phải chỉ v́ ta mà làm Thanh văn để thọ giáo pháp. Chớ nghĩ như vậy, vị ấy đă từng hầu cận chín mươi ức Đức Phật, theo chư Thế Tôn nhận lănh tinh hoa của chánh pháp, ở trong chúng hội thường tuyên thuyết nghĩa kinh, phân biệt không tuệ, tâm không chấp trước. Khi thuyết kinh vị ấy không hề do dự; thấu suốt tất cả, chưa từng bị trở ngại, luôn luôn tận tâm, có sức thần thông như chư Phật Thế Tôn và chư Bồ-tát, suốt đời chỉ tu phạm hạnh. Chúng Thanh văn đều tin tưởng vị ấy, vị ấy bèn dùng phương tiện khéo léo mà cứu giúp làm lợi ích cho họ. Đối với vô số ức trăm ngàn loại chúng sinh, vị ấy đă khai hóa cho vô lượng, vô số người khiến họ đều phát tâm đạo Vô thượng chánh chân. Những nơi vị ấy đến đều là thường dân, chỉ bày đạo lớn, khiến họ tin Phật vững chắc. Vị ấy tu tập tất cả các hạnh luôn dùng thân ḿnh làm thanh tịnh cơi nước của chư Phật, việc làm thích hợp để khai hóa chúng sinh. Đối với các Bậc Chánh Giác đều thị hiện làm thị giả. Nay ở đời ta, vị ấy làm người giảng pháp giỏi nhất; mỗi khi thọ nhận chánh pháp, luận giảng khó người b́ kịp. Trong hiền kiếp ở tương lai, khi ngàn Đức Phật ra đời vị ấy lại sẽ cúng dường các Đức Thế Tôn và cũng là người giảng pháp giỏi nhất, thường v́ vô lượng vô biên các loài chúng sinh giảng giải soi sáng, khuyến hóa tất cả không hạn cuộc số người, khiến họ phát tâm đạo Vô thượng chánh chân. Khi đă tinh tấn tu tập đầy đủ đạo hạnh Bồ-tát, trong vô số kiếp về sau, vị ấy sẽ thành Phật, hiệu là Pháp Chiếu Diệu Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, sẽ ở ngay tại quốc độ này thành Bậc Đại Thánh.

Bấy giờ hằng hà sa tam thiên đại thiên thế giới tạo thành một cơi Phật, đất bằng bảy báu, bằng phẳng như ḷng bàn tay, không có núi, g̣, khe hang, gai gốc, sỏi đá; lầu gác, tinh xá bao quanh dày đặc, toàn bằng bảy báu, xa trông đẹp đẽ giống như cung điện của chư Thiên; cơi trời nh́n thấy thế gian, thế gian trông thấy cơi đời; chư Thiên và người thế gian qua lại, giao tiếp. Cơi ấy không có chin mươi sáu loại và sáu mươi hai kiến kiêu mạn bủa vây; tất cả đều hóa sinh, chẳng phải do người nữ sinh; đều tịnh tu phạm hạnh, ai cũng có oai đức, dùng đại thần túc bay đi trên không; chí luôn tinh tấn, việc làm hoàn bị, trí tuệ thông đạt, dung nhan màu vàng tía hiện rơ ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân.

Cơi ấy nhân dân thường có hai thức ăn: Một là Pháp thực, hai là Thiền duyệt thực. Có vô số trăm ngàn vạn vạn các chúng Bồ-tát đều đắc thần thông, phân biệt thấu đáo nghĩa lư khúc mắc. Thanh văn trong cơi ấy đều đạt Thánh hạnh, hành tám môn giải thoát, phương tiện uyển chuyển kỳ đặc, danh đức sáng ngời, đă đến được bờ kia.

Kiếp ấy tên Bảo minh, cơi nước tên Thiện tịnh. Phật thọ vô lượng kiếp, chánh pháp c̣n trụ lâu hơn. Sau khi Phật diệt độ, mọi người sẽ dựng tháp bằng bảy báu khắp cả nước. Chư Phật mười phương đều cùng nhau ca ngợi công đức của cơi nước ấy.

Đức Phật nói như thế xong, muốn giải nghĩa lại, liền nói bài tụng:

Tỳ-kheo lắng nghe!

Với ư chỉ này

Như lời ta nói

Các trời người đời

Hàn quyền phươn tiện

Khéo học rốt ráo

Cần phải tôn sùng

Tu tập hạnh Phật.

Những chúng sinh kia

Yếu kém lười bỏ

Nên phải diễn nổi

Tịch tịnh vi diệu

Thị hiện hai thừa

Thanh văn, Duyên giác

Mà thường trụ trong

Đại đạo Bồ-tát

Phương tiện khéo léo

Biết bao ức ngàn

Dùng để khai hóa

Vô số Bồ-tát

Và chúng Thanh văn,

Lại v́ tuyên nói

Phật đạo cao tột

Thật là khó được

Vô số quần sinh

Mong được thuần hóa

Đă được tu học

Tư hành như thế

Hạ liệt lười bỏ

Rơi vào kiêu mạn

Nhưng sẽ thấm dần

Đều thành Phật đạo

Thân, miệng và tâm

Thường theo việc làm

Thanh văn như vậy

Thế lực yếu kém

Sợ, chán tất cả

Đều là tai họa

Nên lại sửa sang

Tịnh cơi Phật ḿnh,

Hoặc lại thị hiện

Thân có dục ái

Giận dữ sân hận

Tăm tối si mê

Thấy các chúng sinh

Mê hoặc tà kiến

Bại hoại bỏ bê

Lưới nghi trói buộc

Thanh văn của ta

Cũng làm như vậy

Tùy nghi theo thời

Hóa độ bọn họ

Dùng phương tiện khéo

Phát khởi tất cả

Đều v́ mọi người

Tùy thuận rộng nói.

Này các Tỳ-kheo,

Thanh văn của ta

Việc làm đầy đủ

Ở ngàn ức Phật

V́ mong độ thoát

Với chánh pháp Phật

Thấu suốt thiền tư

Để mà độ thế.

Ởtại chỗ ta

Là đệ tử lớn

Nghe rộng hiểu nhiều

Giảng pháp dũng mănh

Làm vui chúng sinh

Tâm chẳng mệt mỏi

Hưng phát Phật sự

Xây dựng đạo pháp

Đạt đại thần thông

An trụ cùng khắp

Bậc thầy hoàn hảo

Là ngọn đèn sáng

Quán biết chúng sinh

Thường thấy cội nguồn

Để thuyết kinh điển

Khiến đạt thanh tịnh

Dẫn dụ chúng mê

Ức trăm ngàn vạn

Phân biệt chi bày

Chánh pháp tối thượng

Luôn trụ Đại thừa

Vô thượng chánh chân

Tự thấy quốc độ

Thanh tịnh đẹp đẽ

Ở đời tương lai

Ức trăm ngàn Phật

Khi ấy hầu cận

Phụng kính như thế

Sẽ luôn hộ tŕ

Chánh pháp tối tôn,

Cũng lại nghiêm tịnh

Cơi Phật của ḿnh

Giảng thuyết kinh điển

Ức trăm ngàn vạn

Khéo léo phương tiện

Luôn luôn dũng mănh,

Lại sẽ khai hóa

Vô số chúng sinh

Đều trụ đạo tuệ

Không c̣n các lậu.

Vị ấy phụng thờ

Các bậc Đại Thánh

Sẽ thường giữ ǵn

Pháp các Phật ấy

Sẽ thành Như Lai

Đạo Sư tự tại

Tên Pháp Quang Diệu

Sáng tỏ mười phương.

Cơi nước Phật ấy

An lạc vô cùng

Đất bằng bảy báu

Khắp nơi thanh tịnh

Tên kiếp bấy giờ

Gọi là Bảo ḿnh

Thế giới tên là

Thiên tịnh nghiêm sức

Vô số ức ngàn

Các chúng Bồ-tát

Những bậc như vậy

Đắc đại thần thong.

Khi ấy cơi Phật

Khắp chốn ngợi ca

Thần thông quảng đại

Thanh tinh nhiệm mầu.

Lại các Thanh văn

Số đến ức ngàn

Đều là đại Thánh

Hiền thiện, dũng mănh

Thần túc cao vời

Hành tám giải thoát

Phân biệt giảng bày

Đều được khai hóa.

Cơi nước Phật ấy

Tất cả chúng sinh

Việc làm thanh tịnh

Luôn tu phạm hạnh

Đủ tuệ biện tài

Vẹn toàn các đức

Chúng sinh hiền lương

Đầy đủ sung măn

Các bậc Hiền nhân

Nhân dân đông đúc

Chỉ ưa kinh điển

Chẳng thích ǵ khác

Cơi Phật cũng không

Có các người nữ

Không có đường ác

Tai họa khổ đau.

Sắc vàng rực rỡ

Tự có nơi thân

Ba mươi hai tướng

Để tự trang nghiêm

Ở cơi Phật ấy

Không màng ăn mặc

Muốn là có ngay

Nên nói như vậy.

Lúc bấy giờ một ngàn hai trăm vị Thanh văn, mỗi vị đều ngạc nhiên trước việc lạ chưa từng có, ai cũng vui mừng, tự nghĩ: “Thế Tôn thương xót những vị ấy nên họ đều được thọ kư, chắc hẳn sẽ thương chúng ta, khiến được như thế.”

Khi ấy Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Thanh văn, bảo với Hiền giả Đại Ca-diếp:

- Nay, chúng La-hán một ngàn hai trăm vị có mặt nơi đây, trừ A-nan và La-vân, c̣n nhóm Thanh văn Tri Bản Tế sẽ cúng dường sáu mươi hai ức Đức Phật; qua số lượng ấy rồi, năm trăm đệ tử đều sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Quang Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Năm trăm vị La-hán của nhóm các ông Ưu-vi Ca-diếp, Tượng Ca-diếp, Giang Ca-diếp, Hải Ca-diếp, Hắc Diệu, Ưu-đà, A-nan-luật, Ly Việt, Kiếp-tân nậu, Bạc-câu-lô, Thuần nậu... đều sẽ lần lượt thành đạo Vô thượng chánh chân, là Bậc Tối Chánh Giác, đều cùng một hiệu.

 

Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 27 tháng 12 năm 2009. Bấm chuột phải để hạ tải. 

 

 

Khi ấy, Thế Tôn nói bài tụng tán thán:

Đệ tử của ta

Tên là Bản Tế

Sẽ thành Như Lai

Đạo Sư của đời

Vào đời tương lai

Vô lượng số kiếp

Hóa độ chúng sinh

Vô số ức ngàn

Thành Bậc Tối Thắng

Hiệu là Phổ Quang.

Cơi nước Phật ấy

Tên là Thanh tịnh

Vào đời tương lai

Vô lượng số kiếp

Thường gặp chư Phật

Nhiều không thể tính

Thần túc quang âm

Mạnh mẽ chói sáng

Âm thanh vang khắp

Thế giới mười phương

Ức ngàn chúng sinh

Vây quanh lớp lớp

Chỉ tuyên giảng pháp

Phật đạo tối tôn.

Chư vị Bồ-tát

Luôn tu chánh hạnh

Xe chở đẹp đẽ

Cung điện nguy nga

Nơi chốn dạo qua

Không tưởng nhớ hết

Được nghe thọ pháp

Với Lưỡng Túc Tôn

Thường đến vây quanh

Cơi Phật phương khác

Chư Phật đại Thánh

Cũng giống như trên

Khi đă cúng dường

Khắp các Thế Tôn

Trong ḷng hoan hỷ

Nhiều nỗi vui mừng

Các cơi nước ấy

Đều cùng một loại

Các Đại Thánh Hùng

Có cùng một tên

Cao tột trong đời

Đều hiệu Phổ Quang

Đồng ḷng như vậy

Nỗ lực tinh tấn

Thọ mạng an trú

Vô hạn dài lâu

Số kiếp đầy đủ

Sáu vạn hai ngàn

Sau khi diệt độ

Chánh pháp vẫn c̣n

Thánh điển để lại

Số kiếp gấp ba

Rồi đến tượng pháp

Lại sẽ trụ đời

Hơn cả chánh pháp

Cũng gấp ba lần.

Giả sử chánh pháp

Sau khi diệt tận

Đa số nam n ữ

Gặp họa khổ lớn

Các Bậc Tối Thắng

Đại Thánh luân ấy

Hiệu là Phổ Quang,

Các Đại Bồ-tát

Họ đều sẽ làm

Năm trăm Đạo sư

Ai cũng như nhau

Đều thành Phật đạo,

Danh tiếng vang khắp

Mười phương cơi Phậ t

Có đủ oai thần

Cùng với cảnh giới

Công đức chánh pháp

Cùng loại như trên

Sẽ đều tu theo

Tuyên nói kinh này

Tất cả sở đắc

Đều sẽ như thế,

Hiện ở cơi trời

Và tại nhân gian

Như ta thuở xưa

Ḷng từ rải khắp

Chiếu sáng mọi nơi.

Thượng sư cơi người

Với hạnh đă lập

Đều thuận tin theo

Đều được thọ kư

Thương xót chúng sinh

Số nhiều vô lượng

Nhất loạt b́nh đẳng

Như Phật hiện nay

Chánh chân ở đời

Thế Tôn phát khởi

V́ Ca-diếp nói

Ông nên tŕ niệm

Năm trăm hiệu Phật

Các chúng Thanh văn

Và các chúng khác

Đă là đệ tử

Đều được tự tại.

Lúc bấy giờ, năm trăm vị Vô trước (La-hán) mắt thấy tai nghe Như Lai thọ kư, vô cùng vui mừng, đi đến chỗ Phật đầu sát đất, ăn năn tự trách:

- Bọn đệ tử thô lậu chúng con nhớ lại lúc trước, tự cho ḿnh đă được chứng nhập Nê-hoàn, không có phương tiện khéo léo, chẳng biết rèn luyện để trở về chánh chân, vứt bỏ tuệ sáng, ư chí mệt mỏi; nay mới được trí tuệ Như Lai, sẽ thành Chánh giác.

Kính bạch Thế Tôn! Ví như có kẻ vào nhà một người có đức nhân từ, được người này lấy viên minh châu đặt trong búi tóc. Kẻ ấy say rượu, nằm ngủ, chẳng tự hay biết. Khi thức dậy quên viên minh châu, chẳng biết để đâu, y bèn đi đến nước khác, v́ nghèo túng, đó khát nên phải xin ăn, cùng khổ mà không được ǵ. Y bèn nghĩ cách lần hồi quay về, được một bữa cơm ngon, trong ḷng vui mừng; khi ấy mới nhớ lại khi trước ngủ trong nhà nọ, có người cột cho viên minh châu, không biết nó rơi chỗ nào, liền chạy trở lại xin, t́m đến thấy vị trưởng giả hiền đức ấy. Vị trưởng giả liền gọi y đến bảo: “Ngươi v́ sao tự làm khổ nhọc ḿnh, sao không chấm dứt việc đi xin ăn! Ngươi muốn biết v́ sao không? V́ khi xưa, ta vận y phục nghiêm chỉnh, đi khắp nơi chọn người cương nghị làm việc lợi ích, đi đến nơi này, lấy viên minh châu bỏ vào búi tóc của ngươi, nay minh châu vẫn c̣n trong thân, sao chẳng hay biết? Tại sao lại đến ta xin nữa? Ta phải dùng phương tiện ǵ nữa để người nỗ lực thực hiện. Ngươi nay xin của báu sở dĩ khó được là v́ không tự xem xét việc có thể được hay không. Hăy mau mang viên minh châu đến chỗ cung rồng mà đổi, để có các của báu, tùy ư tiêu dùng.”

Xưa kia, Đức Thế Tôn lập hạnh tu tập, khi c̣n làm Bồ-tát, đă khai mở trí tuệ rộng lớn, nhưng chúng con chẳng hay chẳng biết. Nay chúng con đều đă trụ ở địa vị La-hán, tự cho là đă được giải thoát, ở chốn hiểm nạn cho là yên lành. Như vậy, hôm nay chúng con mới có thể có chí nguyện cầu trí tuệ Phật. Chúng con sẽ dùng pháp này để khai hóa người khác, dùng trí tuệ Như Lai để phân biệt đạo ư. Chư Tỳ-kheo cũng vậy, chớ cho đây là Nê-hoàn.

Thưa các vị Hiền giả! Chúng ta lại phải chính ḿnh gieo trồng gốc phước đức. Xưa kia, Đức Như Lai đă dùng phương tiện khéo léo khai mở dẫn dắt; nay Ngài cũng nói lại kinh pháp như vậy. Với những ai tự chấp thủ là đă được giải thoát, nay đều được Đức Thế Tôn thọ kư cho đạo quả Vô thượng chánh chân.

Khi ấy năm trăm vị Thanh văn thuộc nhóm của Tôn giả Tri Bản Tế nói tụng khen ngợi:

Chúng con nghe vậy

Mới biết lỗi trước

Đă được thọ kư

Quả Phật Vô thượng.

Đảnh lễ Thế Tôn

Mặt trời chói sáng

Xót thương giảng nói

Rọi ánh sáng cho

Giống như kẻ mê

Chẳng thể phân biệt

Cho nên chúng con

Đều được giải thoát

Hôm nay vui mùng

Nghe pháp an trú

Chí nguyện rộng khắp

Thấu rơ mọi việc.

Ví như một người

Lang thang kiếm sống

Bỗng được đi vào

Nhà bậc nhân đức

Nơi ấy trông ra

Giàu có nhiều của.

Khi ấy người giàu

Dọn nhiều thức ăn

Kẻ ấy ngủ say

Chẳng ăn uống ǵ

Chỉ lấy minh châu

Cột vào búi tóc

Người kia nằm ngủ

Đến khi thức dậy

Ngồi tại nhà ấy

Sung sướng mừng vui.

ngu khờ đó

Rong ruổi kiêm ăn.

Khi vừa thức dậy

Đi đến thành xa

Cầu xin ăn mặc

Nhưng chẳng được ǵ

Xin được bữa ngon

Tự buộc kiếm sống

Được người cho ăn

Cho là sung sướng

Minh châu trên tóc

Mà tự băn khoăn:

Viên minh châu ấy

Nằm ở chỗ nào?

Đeo măi trên thân

Mà chẳng hay biết.

Nên khi gặp lạ

Trưởng giả nhân từ

Điều ban bố được

Là việc trượng phu

Tức là chỉ bày

Nói toàn lời thiện

Chỉ rơ diệu bảo

Giáo hóa độ thoát

Người ấy vừa thấy

Liền được an ổn

Nhờ ân vật báu

Đạt được như vậy

Có của vô cùng

Kho tàng đầy ắp

Lại dùng năm dục

Để tư vui chơi.

Thế Tôn cũng vậy

Nói thí dụ này

Chúng con đời trước

Đều phát chí nguyện,

Chẳng phải công hạn

Của Đức Như Lai

Từ thuở xa xưa

Đêm dài tinh tấn.

Nhưng bạch Thế Tôn!

Chúng con hạ liệt

Chẳng thể hiểu biết

Giáo hóa của Ngài

Tâm không chí nguyện

Chẳng chịu tiến lên

Lại lấy Nê-hoàn

Tự vui hoan hỷ,

Theo lời Phật dạy

Nên được tỏ thông.

Nếu có kẻ chấp

Không được diệt độ

Được Phật Như Lai

Khai mở tuệ sáng

Mới thật diệt độ

Giải thoát bậc nhất

Ngọc minh châu này

Thượng phẩm Ly cấu

Hôm nay chúng con

Nghe nghĩa vô cùng

Do Phật khai dẫn

Đều rất vui mừng

Tất cả đồng được

Biệt kư quả diệu.


 

Phẩm 9: THỌ KƯ CHO A NAN VÀ LA VÂN

 

 

Khi ấy Hiền giả A-nan tự nghĩ: “Ta có thể nhận được sự thọ kư như thế chăng?” Tâm nghĩ như thế, Hiền giả âm thầm mong ước, liền rời khỏi chỗ ngồi, đến cúi đầu lễ ngang chân Đức Phật, Hiền giả La-vân cũng đến trước Phật, cúi đầu lạy xuống ngang chân Thế Tôn. Hai vị cùng thưa với Đức Phật:

- Xin Thế Tôn v́ chúng con mà giảng pháp cam lộ, Thế Tôn là cha lành, lẽ nào chẳng thấu suốt? Người chưa quay về đă được quay về, người chưa được cứu đă được cứu, người chưa được hộ tŕ đă được hộ tŕ; đối với chúng chư Thiên và A-tu-luân, Thế Tôn đă tạo dựng biết bao loại thần biến trang nghiêm. Chúng con A-nan, La-vân, người là con của Phật, người là thị giả giữ ǵn kho báu chánh pháp. Cúi xin Thế Tôn cho chúng con hoàn thành sở nguyện, được thọ kư đắc đạo Vô thượng chánh chân.

Lại có các Thanh văn khác gồm hai ngàn người chưa đoạn hết phiền năo, đều rời khỏi chỗ ngồi, vén y để trần vai phải, chắp tay, nhất tâm chiêm ngưỡng dung nhan Đức Phật mong được (thọ kư).

Đức Phật bảo A-nan:

- Về đời tương lai, ông sẽ thành Phật, hiệu là Hải Tŕ Giác Ngộ Lạc Thần Thông Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Ông trước phải cúng dường sáu mươi hai ức Đức Phật, cung phụng, hầu cận, giữ ǵn chánh pháp, hộ tŕ kinh điển; sau đó, cuối cùng sẽ thành tựu quả vị Tối chánh giác. Lúc đó ông sẽ khai hóa cho hai mươi trăm ngàn vô số trời, người, khiến họ đều phát tâm đạo Vô thượng chánh chân. Quốc độ của Đức Phật đó thanh tịnh, không cấu uế, đất bằng lưu ly xanh biếc, tràng phan dựng khắp nơi để tự trang nghiêm, thế giới bằng phẳng, không có sỏi đá, núi g̣, khe hang, đất đai mềm mại như tơ lụa cơi trời. Kiếp ấy tên là Nhu ḥa, không có sấm chớp. Thọ mạng của Đức Phật ấy thật là vô lượng chẳng thể tính đếm, chẳng thể ví dụ, khó đạt được chỗ tận cùng. Các chúng đệ tử, người lănh hội giáo pháp tới ức trăm ngàn vạn, không thể kể xiết, không thể suy lường. Khi A-nan thành Phật, làm Bậc Đại Thánh, có hiệu là Hải Tŕ Giác Ngộ Lạc Thần Thông, th́ nhân dân cơi Phật ấy có nhiều thần biến, vây quanh. Sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp sẽ trụ ở đời gấp bội (thọ mạng Phật), thời gian tượng pháp trụ ở đời lại gấp bội chánh pháp; vô lượng, vô ức trăm ngàn Đức Phật trong mười phương đều sẽ ca ngợi công đức của Đức Phật ấy.

Khi ấy, Thế Tôn nói kệ khen ngợi:

Nay ta tuyên nói

Cho chúng Tỳ-kheo

Nhân giả A -nan

Thân giữ pháp Phật,

Vào đời tương lai

Thành Bậc Tối Thắng

Cúng dường chư Phật

Sáu mươi hai ức

Hiệu là Hải Tŕ

Giác Lạc Thần Thông

Do v́ nghe rộng

Nên thành đạo lớn.

Cơi ấy thanh tịnh

Hiện bày vi diệu

Tự nhiên dựng lên

Vô số tràng phan.

Các chúng Bồ-tát

Như cát sông ng̣i

Đều do Như Lai

Giáo hóa thành tựu.

Thảy đều tối thắng

Thần túc vô biên.

Danh Đức Phật ấy

Vang khắp mười phương

Muốn tính thọ mạng

Không thể tính hết.

Giáo hóa thế gian

Bi mẫn vô lượng.

Giả sử Phật ấy,

Sau khi diệt độ

Chánh pháp sẽ trụ

Gấp bội số ấy

Tượng pháp trụ đời

Lại bội hơn trên

Phật ấy tuyên thuyết

Giáo hóa như vậy,

Chúng sinh cơi ấy

Như cát sông Hằng

Khởi tin nhân quả

Trụ vững Phật đạo.

Lúc bấy giờ, tám vạn Bồ-tát mới phát tâm, mỗi vị đều tự nghĩ: “Thật là lạ lùng, việc này chúng ta chưa từng nghe, xưa nay chưa từng có. Đâu có đề cập đến Bồ-tát chúng ta. A-nan là hàng Thanh văn kém trí mà lại được thọ kư sẽ đạt được đại đạo. V́ sao như thế?” Đức Thế Tôn biết tâm niệm của họ, bèn bảo:

- Các thiện nam và chúng Tỳ-kheo hăy lắng nghe, Phật pháp b́nh đẳng. Này các thiện nam! A-nan vốn đă phát tâm Vô thượng chánh chân từ trước nơi Đức Siêu Không Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác và hiện tại nghe nhiều kinh điển, thường tu tinh tấn, hầu cận ta cũng ân cần chu đáo. Do nhân duyên ấy nên mau đắc đạo Vô thượng chánh chân thành Bậc Tối Chánh Giác. Hiền giả A-nan v́ Phật Thế Tôn vâng giữ tạng pháp, tu hạnh Bồ-tát, xuất gia với ư nguyện cao nhă, v́ các thiện nam, mà nhận sự phó thác.

Bấy giờ, A-nan theo hầu bên Đức Phật, được nghe pháp nghĩa rộng lớn vô lượng, được Phật thọ kư sẽ được thành Phật, cùng với quốc độ và hạnh nguyện xưa của ḿnh, hoan hỷ vui mừng, ngay tức khắc nhớ lại vô số ức trăm ngàn vạn kinh điển của các Bậc Chánh Giác; lại thấy được các việc làm của ḿnh trước đây trong quá khứ vô số kiếp, liền nói bài tụng ca ngợi:

Tôi vốn được nghe

Vô lượng chư Phật

Đều nghĩ v́ con

Khi nói kinh pháp,

Các đấng Tối Thắng

Nếu có diệt độ

Con đều nhớ đúng

Như điều đă nghe

Con sẽ thành Phật

Tâm chẳng nghi ngờ

Gần gũi như thế

Là khéo phương tiện

Để được an trụ

Địa vị thị giả

Chỉ v́ đại đạo

Phụng tŕ chánh pháp.

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Hiền giả La-vân:

- La-vân hăy nghe! Vào đời tương lai, ông sẽ thành Phật, hiệu là Độ Thất Bảo Liên Hoa Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Ông sẽ cúng dường phụng sự các Đức Như Lai như số vi trần trong mười thế giới, sẽ v́ chư Phật mà hiện làm trưởng tử; cũng như hiện nay làm con ta. Đức Độ Thất Bảo Liên Hoa Như Lai đó, cơi nước, thọ mạng, giáo hóa chúng sinh, có các thứ trang nghiêm cũng thanh tịnh như thế giới của Đức Hải Tŕ Giác Ngộ Lạc Thần Thông. La-vân sẽ làm trưởng tử của các Đức Phật ấy; rồi sau đó sẽ đắc đạo Vô thượng chánh chân, thành Bậc Tối Chánh Giác.

Khi ấy Phật nói bài tụng:

La-vân đây là

Trưởng tử của ta

Bé thơ trong trắng

Nhu ḥa vô cùng.

Người con Phật này

Sẽ đạt đạo lớn

Thường dung pháp thí

Ban vui nhiều người

Vô số ức Phật

Thấy đều thương mến

Dù muốn tính đếm

Không thể hạn lượng

Đều sẽ làm con

Chư Phật tối thắng

Rồi sẽ thành Phật

Giống chúng Tỳ-kheo.

Lại La-vân này

Việc làm ôn nhă

Lập nguyện thù thắng

Phụng tŕ chánh giới

Khen ngợi tuyên dương

Đạo sự của đời

Nay ta nói là

Con của Như Lai

Đức nhiều vô lượng

Số cả vạn ức

Dù có suy tính

Chẳng thể lường được,

La-vân này là

Trưởng tử của Phật

Nay đă thông đạt

Trụ Phật đạo vậy.

Lúc bấy giờ A-nan, La-vân cùng bạch Phật:

- Nay chúng con thấy hai ngàn vị Thanh văn học giới đệ tử, trong ḷng hân hoan, chiêm ngưỡng tôn nhan, nghe Thế Tôn giảng dạy chánh pháp chẳng thể nghĩ bàn và đang mong đợi.

Thế Tôn bảo A-nan và La-vân:

- Hai ông có thấy hai ngàn Thanh văn học giới đệ tử kia chăng?

A-nan bạch Phật:

- Dạ, có thấy.

Phật bảo A-nan:

- Bọn họ sẽ cùng tu học pháp Đại thừa, sẽ cúng dường chư Như Lai như số vi trần trong năm trăm thế giới và giữ ǵn chánh pháp. Rồi vào đời sau, cùng lúc tụ tập, rồ i phân bố ra mười phương cơi khác nhau, đều đạt đạo Vô thượng chánh chân, thành Bậc Tối Chánh Giác, hiệu là Bảo Anh Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu, thọ mạng một kiếp, tuệ giác b́nh đẳng, chư Thanh văn nhiều, ít đồng nhau không khác, các chúng Bồ-tát cũng như thế. Sau khi diệt độ, thời gian chánh pháp trụ đời cũng không khác.

Khi ấy, Phật nói bài tụng:

Các Thanh văn này

Tất cả hai ngàn

Nay đều đứng đây

Ở trước Thế Tôn

Những Thánh trí này

Phật đều thọ kư

Vào đời tương lai

Sẽ được thành Phật

Thị hiện hiển bày

Vô lượng thí dụ

Gặp các Đức Phật

Đều sẽ cúng dường

Rồi sẽ đạt được

Đạo cả Vô thượng

Trong khi tu đạo

Vẫn được tự tại

Danh hạnh khác nhau

Đi khắp mười phương

Đều tu nhẫn nhục

Trong khoảng sát-na

Trở về một chỗ

Ngồi dưới tàng cây

Sẽ đạt Phật đạo

Thành tựu trí tuệ

Đều thành Chánh giác

Tai cả cùng hiệu

Gọi là Bảo Anh

Danh vang thế giới

Cơi nước chư Phật

Bằng phẳng đẹp đẽ

Các chúng Thanh văn

Thảy đều như nhau

Thần túc quang minh

Khắp cả cơi đời

Ṿng quanh tất cả

Mười phương quốc độ

Phân biệt kinh pháp

Làm nơi nương tựa

Chánh pháp tồn tại

Như nhau không khác.

Khi ấy, các Thanh văn Hữu học nghe Phật thọ kư, vui mừng phấn chấn liền khen ngợi tán thán Đức Phật:

Con nghe Phật thọ kư

Như ánh sáng chiếu soi

Như được rưới cam lộ

Được b́nh an vô lượng.

 

 

            Minh-Quang posted December 31, 2009

 

[Home] [Up] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 1] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 2] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 3] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 4] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 5] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 6] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 7] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 8] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 9] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 10]