Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

horizontal rule

Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quyển 34
Kinh số 263

 

Trúc Pháp Hộ, đời Tây Tấn, dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán

Kinh Chánh Pháp Hoa

 

SỐ 263

 

KINH CHÁNH PHÁP HOA

(KINH HOA CHÁNH PHÁP)

 

Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ,

người nước Nguyệt Thị.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

 

KINH CHÁNH PHÁP HOA

QUYỂN 4

 

Phẩm 7: VĂNG CỔ

 

 

 

 

 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:

- Thời quá khứ xa xưa vô lượng vô biên kiếp đă qua, có Đức Phật hiệu là Đại Thông Chúng Tuệ Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu.

Thế giới đó tên Đại thực giá, kiếp tên Sở tại h́nh sắc. Đức Phật ấy thuyết pháp trải qua thời gian nhiều vô lượng. Ví như đất trong cơi tam thiên đại thiên thế giới, giả sử có người đem nghiền nát hết đất nơi cơi Phật ấy thành ra hạt bụi nhỏ, rồi lấy một hạt bụi đi qua một ngàn thế giới Phật ở phương Đông đặt một hạt bụi, lại qua một ngàn cơi nước cũng đặt một hạt bụi. Cứ như thế đặt hết những hạt bụi trong tam thiên đại thiên thế giới khắp cơi phương Đông vô lượng cơi Phật. Ư các ông nghĩ sao? Có thể nào tính đến hết giới hạn số lượng của các cơi Phật ấy không?

Các Tỳ-kheo thưa:

- Bạch Thế Tôn, không thể tính hết được!

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:

- Này các Tỳ-kheo! Số kiếp của Đức Phật ấy đă trải qua cũng như vậy, giống như có người đem tất cả bụi đặt ở các cơi Phật, không thể tính kể hạn lượng số bụi ở các cơi Phật kia, trăm ngàn muôn ức triệu số kiếp, phải biết từ khi Đức Phật đó diệt độ đến nay số kiếp càng lâu dài hơn, không thể nghĩ bàn, thật vô lượng, khó thể tính lường. Đức Đại Thông Chúng Tuệ thị hiện đạo lực, sau khi diệt độ số kiếp chánh pháp trụ thế cũng lại như vậy.

Đức Thế Tôn nói kệ:

Ta nhớ quá khứ

Vô số ức kiếp

Có đấng Như Lai

Phước trí tôn quư

Tên Đại Thông Tuệ

Hết sức nhân từ.

Khi ấy Thế Tôn

Đấng trên loài ngườí

Ví như lấy cơi

Thế giới Phật kia

Nghiền nát tan tành

Tất cả thành bụi

Giả sử có người

Đem từng hạt bụi

Qua ngàn cơi Phật

Mới đặt một hạt

Lần lượt như thế

Khắp cơi nước Phật

Người ấy đặt bụi

Đầy khắp Phật quốc

Bao nhiêu cơi đó

Tât cả khắp nơi

Thế giới vô hạn

Không thể tính đếm

Tất cả sở hữu

Cơi nước đại Thánh

Các bụi đă có

Không thể hạn lượng

Đều đem nghiền nát

Khiến không c̣n thừa

Đại Thánh chí tôn

Diệt độ như đây

Phật ấy an trụ

Diệt độ hoàn toàn

Số kiếp như thế

Vô lượng ức ngàn

Nếu muốn tính đếm

Không thể nghĩ bàn

Diệt độ đến nay

Bao nhiêu kiếp số.

Đấng Đạo Sư ấy

Lâu xa đến nay

Các chúng đệ tử

Và hạnh Bồ-tát

Trí tuệ Như Lai

Cao xa vời vợi

Nay Phật đều biết

Phật đó diệt độ.

Tỳ-kheo phải biết

Trí tuệ của Phật

Tỏa sáng vô cùng

Như nhau không khác

Phật biết rốt ráo

Vô lượng kiếp qua

Vi diệu vô cùng

Pháp nghĩa vô lậu.

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:

- Đức Đại Thông Chúng Tuệ Như Lai Chánh giác thọ bốn mươi bốn ức trăm ngàn kiếp. Đức Như Lai v́ đạo Vô thượng chánh chân, đầu tiên ngồi dưới cội cây trong đạo tràng, lặng im trong một kiếp, cho đến hai kiếp nhưng chẳng được Chánh giác. Đức Như Lai ngồi yên đến mười kiếp thân và tâm không dao động, thân thể không mỏi mệt cũng không nhớ nghĩ, tư tưởng vắng lặng và hướng đến các pháp, nơi đạo tràng hàng phục ma quân và sắp thành Chánh giác.

Các vị Thiên tử ở cung trời Đao-lợi hóa làm ṭa Sư tử lớn, cao bốn mươi dặm. Khi Phậ t ngồi trên ṭa này an trụ trong thiền định, các vị Thiên tử ở cơi Phạm thiên tuôn hoa trời xuống như mưa trong ṿng bốn ngàn dặm, gió tự nhiên thổi lên đem các hoa thơm rải trên chỗ Phật. Đức Phật ngồi dưới gốc cây măn mười trung kiếp, hoa trời rơi măi khắp nơi măn kiếp không dứt. Tứ Thiên vương và các vị Thiên tử trời các kỹ nhạc âm thanh như sấm vang rền, thường đem hoa hương, kỹ nhạc cúng dường Đấng Đại Thánh chưa từng ngưng trễ.

Này các Tỳ-kheo! Đức Thế Tôn Đại Thông Chúng Tuệ cho đến mười kiếp thành tựu đạo Vô thượng chánh chân, thành Bậc Tối Chánh Giác cho đến lúc diệt độ, chư Thiên cúng dường không ngớt.

Lúc Phật c̣n là Thái tử chưa xuất gia, Ngài có mười sáu người con, tướng tốt đoan chánh, trí tuệ không ai sánh kịp, tướng mạo nhân ḥa, nho nhă tuyệt đỉnh. Khi ấy mười sáu vị vương tử, mỗi vị đều có các đồ chơi tốt đẹp và ở nơi đó thưởng ngoạn vui vẻ không thể nói hết. Các loại vật dụng đều đầy đủ đàn cầm, kỹ nhạc cũng nhiều vô lượng.

 

Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 13 tháng 12 năm 2009. Bấm chuột phải để hạ tải. 

 

 

Các vị vương tử nghe vua cha thành Phật Thế Tôn Vô Thượng Chánh Giác, lúc ấy tự nhiên có tiếng Pháp âm lớn, liền bỏ nước, bỏ ngôi Chuyển luân vương và muôn ức nhân dân, các tṛ vui chơi ca nhạc, có quyến thuộc vây quanh cùng vô số các bậc Thánh hiền, vua chúa đông trăm ngàn muôn ức không thể tính hết; tất cả các loài chúng sinh tụ hội rất đông đều đi theo và đến đạo tràng của Đức Phật để đầu, mong được đảnh lễ, vâng thọ lời Phật dạy. Đến nơi, mọi người đều nghiêm trang cung kính, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh Đức Phật ba ṿng rồ i đứng qua một bên, dùng kệ tụng:

Đại Thông Chúng Tuệ

Bậc Tối tôn quư

Tích lũy b́nh đẳng

Vô lượng số ức,

Dùng nghĩa thượng diệu

Thương xót chúng sinh

Hạnh nguyện đầy đủ

Ở nơi Hiền thánh

Chuyên tu khổ hạnh

Trọn mười trung kiếp

Nhất tâm chuyên tinh

Ở nơi thiền tọa

Thân tâm thanh tịnh

Mà không dao động

Thiêu hủy khổ hoạn

Như chặt rễ cây

Nơi tâm phân biệt

Và chí sâu cạn

Chưa từng tiến thoái

Cũng không tán loạn

Không có tăng giảm

Lặng lẽ ứng hợp

Tịch định cứu cánh

Không có các lậu

Hiện tại cát tường

Luôn được an ổn

Do không chấp tưởng

Nên thành Phật đạo

Các con thấy vậy

Thêm trí vô úy

Các việc như thế

Tăng lớn đức nghĩa

Không kể thân mạng

Đều đoạn họa khổ

Tích lũy nhẫn nhục

Không tham an lạc

Đạo tuệ sáng suốt

Không c̣n khổ đau

Ở nơi vắng lặng

Phát khởi tinh tấn

Kẻ không kính tin

Pháp âm chư Phật

Đêm dài tối tăm

Tội đọa đường ác

Khi mất thân người

Rơi vào nẻo xấu

Bị tất cả đời

Thấy đều hủy báng.

Hôm nay được gặp

Thánh phụ thế gian

Đạo ấy tối thượng

Không có các lậu,

Ở thế gian này

Mà được cứu độ

Và các quá khứ

Đại Thánh Đạo Sư

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:

- Này các Tỳ-kheo! Các vị đế vương và các vị thái tử ấy, các anh em thái tử đều là đồng tử, đă ca ngợi, tán thán Đức Đại Thông Chúng Tuệ Như Lai Chí Tôn Đẳng Chánh Giác. Sau khi dùng những lời êm dịu tuyên dương, ca tụng xong, các vị vương tử liền thỉnh cầu Đức Thế Tôn, xin Ngài thuyết kinh pháp, phân biệt làm cho an trụ, v́ sự an ổn và thương xót lớn làm lợi ích cho các chúng sinh, chư Thiên và nhân loại. Lại nói kệ ca ngợi:

Cúi xin Thế Tôn

Thuyết giảng kinh điển

Khai hóa chúng sinh

Phát khởi mọi người,

Chúng sinh ba cơi

Đều đang khát ngưỡng

Ngộ được ư đạo

Nhờ ân hóa độ.

Chư Phật đại Thánh Tôn

Trăm phước pháp trang nghiêm

Đấng thành tựu cao tột

Trí tuệ thật tối thắng.

chư Thiên giảng Pháp

Và nhân loại thế gian

Độ thoát cho chúng con

Và các loài chúng sinh

Đúng thời hiện pháp sáng

Tuệ nghĩa của Đức Phật

Cũng vậy nay ở đây

Hiển bày đạo tối thượng

Khiến các loài quần sinh

Đều được hưởng pháp ấy

Thế Tôn biết tất cả

Các hạnh tuệ hoàn toàn

Nên v́ phân biệt nói

Đức hạnh đời trước làm

Ngài đều biết chúng sinh

Tâm chúng ưa thích ǵ

Nên v́ chuyển pháp luân

Tối thắng không ai sánh

Thoát khỏi ách chúng sinh

Đều đến nơi đại đạo.

Phật bảo các vị Tỳ-kheo:

- Lúc ấy Đức Thế Tôn Đại Thông Chúng Tuệ Như Lai biến hóa trong thế giới mười phương năm trăm muôn ức các cơi Phật ở mỗi phương đều chấn động sáu cách, ánh sáng chiếu khắp tận cùng thế giới, soi chiếu tất cả cảnh giới của chư Phật, bao nhiêu thứ ánh sáng của trời, thần trong hư không, ánh sáng rực rỡ của mặt trời, mặt trăng cũng không sánh kịp, ánh sáng ấy vượt xa hơn ánh sáng cung điện, đền đài của chư Thiên, ánh sáng ấy chiếu ngược rực rỡ lên cơi Phạm thiên.

Đức Phật biến hiện ánh sáng điềm lành bao phủ tất cả khiến cho các ánh sáng khác không trông thấy được. Ánh sáng ấy chiếu soi rực rỡ khắp chốn thiên thượng, nhân gian. Các loại chúng sinh hoặc sống ở các cơi khác đều trông thấy nhau, mỗi người đều nói:

- Hôm nay trong đây tại sao bỗng sinh ra chúng sinh khác?

Khi ấy các cơi trời khắp nơi đều chấn động.

Lúc bấy giờ phương Đông vô lượng vô biên cơi Phật, trăm ngàn muôn ức cung điện Phạm thiên, tự nhiên ánh sáng chiếu rực rỡ. Các Phạm thiên vương tự nghĩ: “Vô số cung điện, đền đài cơi trời đều sáng sủa, ánh sáng xuyên suốt nhau, v́ nhân duyên ǵ mà hiện điềm tốt này?” Muôn ức trăm ngàn chúng Đại Phạm thiên trong năm trăm thế giới mỗi vị từ nơi cung điện của ḿnh cùng đến hội họp với nhau để suy luận về sự thể đó. Trong chúng đó có vị Đại Phạm thiên tên Hộ Quần Sinh, v́ các Phạm thiên mà nói kệ ca ngợi:

Cung điện pḥng xá

Chúng ta hôm nay

Chư hiền nên biết

Ánh sáng lớn này

Vượt thắng chư Thiên

Ai cũng ưa thích

Do nhân duyên ǵ

Hiện điềm lành này?

Hay thay đến đây

T́m ư nghĩa ấy

Khi các Thiên tử

Hôm nay tự đến

Theo Thánh ư nào

Hiện thần như thế

Những điều thấy được

Vốn chưa từng có.

Thân cận chư Thiên

Là vua cơi người

Tướng các bậc Thánh

Xuất hiện ở đời,

Ánh sáng tối diệu

Chiếu cả mười phương

Rung động tất cả

Mới như thế này.

Này các Tỳ-kheo! Khi ấy vô số ức Phạm thiên ở năm trăm thế giới từ phương Đông đều cùng nhau đến xa, thấy ở phương Tây Đức Đại Thông Chúng Tuệ Như Lai Chánh Giác ngồi trên ṭa Sư tử dưới cội Bồ-đề nơi đạo tràng, có hàng chư Thiên, Long, Thần, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Chân-đà-la, Ma-hưu-lặc, Nhân phi nhân và mười sáu vị vương tử cùng quyến thuộc vây quanh. Khi thấy như vậy, tất cả cùng khuyến thỉnh mong Đức Thế Tôn thuyết kinh. Các vị Phạm thiên đến chỗ Đức Như Lai cúi đầu đảnh lễ sát đất, đi quanh Đức Phật vô số ṿng. Họ cầm hoa sen lớn như núi Đại Tu-di rải lên cây Đức Phật ngồi, cây đó cao bốn mươi dặm. Cúng dường hoa xong, mỗi vị Phạm thiên đem cung điện dâng lên Đức Thế Tôn và thưa:

- Cúi xin Đức Phật xót thương nạp thọ hoa và cung điện chúng con cúng dường.

Các vị Phạm thiên dùng kệ ngợi khen:

Đức Phật vô lượng

Chưa từng được gặp

V́ ḷng thương tưởng

Hiện ra nơi đời,

Thế Tôn diễn pháp

Như Sư tử rống

Thường hay cứu hộ

Mười phuơng chúng sinh.

Chúng con trải qua

Theo đến chỗ này

Đă đi năm trăm

Ngàn muôn ức cơi.

Tính các cơi nước

Bao nhiêu chủng oại

Đều rời cung điện

Đi đến Thánh Tôn.

Tất cả chúng con

Nhờ đức đời trước

Bao nhiêu tốt đẹp

Các cung điện báu,

Đều đem đến đây

Tôn kính dâng lên

Xin Đức Thế Tôn

Xót thương nạp thọ.

Khi ấy các vị Đại Phạm thiên ca ngợi Đức Thế Tôn rồi, cả năm trăm vị đều bạch Đức Phật:

- Cúi xin Thế Tôn chuyển pháp luân diễn nói pháp Đại thánh, độ thoát chúng sinh, khiến cho họ được Niết-bàn.

Năm trăm vị Phạm thiên và trăm ngàn muôn ức hội chúng hợp lại cùng cất tiếng ca ngợi:

Xin Thế Tôn thuyết kinh

Đấng phước trí phân biệt

Nên hiện sức Từ tâm

Độ chúng sinh khổ năo.

Lúc ấy thấy các vị Phạm thiên dâng lên cung điện Đức Phật lặng yên nhận lời. Bấy giờ các vị Phạm thiên ở năm trăm ngàn muôn ức cơi nước phương Đông nam mỗi vị đều tự thấy cung điện ḿnh ánh sáng chói ḷa, rực rỡ từ xưa chưa từng có, nên tất cả đều cùng nhau hội họp lại. Trong chúng có một vị Đại Phạm thiên tên là Tối Từ Ai, v́ các Phạm thiên mà nói kệ khen ngợi:

Các Đại thiên nên biết

Đây là điềm lành xưa

Cung điện đều biến động

Có rất nhiều tướng tốt,

Nên có các Thiên tử

Người người họp tại đây

Là oai thần vị nào

Khiến cung điện chói sáng

Nay Phật hiện ra đời

Đấng Trung Tôn phước trí

Cho nên các cung điện

Hiện ánh sáng như thế

Chúng ta nên đến hỏi

Việc này đúng vậy chăng?

Từ xưa cho đến nay

Chưa từng thấy như vậy

Bốn phương có ánh sáng

Chiếu soi muôn ức cơi

Nay chắc là như vậy

Phật sẽ hiện đời này.

Này các Tỳ-kheo! Khi ấy năm trăm ngàn muôn ức Phạm thiên, mỗi vị cùng nhau rời khỏi cung điện của ḿnh, đem các loại hoa trời to như núi Tu-di đi đến hướng Tây bắc. Từ xa họ trông thấy Đức Như Lai Đại Thông Thánh Tuệ ngồi trên ṭa Sư tử, dưới cội Bồ-đề nơi đạo tràng, đang thuyết pháp cho chư Thiên, Long, Thần, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Chân-đà-la, Ma-hưu-lặc và các quyến thuộc vây quanh. Khi trông thấy như vậy, các vị Phạm liền đến đảnh lễ sát đất, đi quanh Đức Thế Tôn vô số ṿng, tay cầm hoa lớn tung rải lên Đức Phật.

Các vị Đại Phạm thiên và hàng quyến thuộc dùng kệ ngợi khen:

Lạy Đấng cao tột

Ngà i là Đại Thánh

Bậc Thầy chư Thiên

Tiếng như chim loan,

Xướng đạo độ khắp

Chư Thiên, loài người

Xin cúi đầu lễ

V́ thương thế gian

Được chưa từng có

Ở đời khó gặp

Dung nghi chói sáng

Nay mới được gặp,

Vốn trong trăm đời

Tích đức giải không

Tám mươi ức Phật

Thọ kiếp như bụi.

Đấng Nhân trung tôn

Phân biệt không tuệ

Và thường giảng thuyết

Khéo dùng phương tiện

Chư Thiên quần thần

Chúng sinh thấy được

Đầy đủ ức ngàn

Số đến tám mươi

Mắt tuệ thấy suốt

Đến nơi cứu độ

Che chở tất cả

Trong Pháp của Phật

Nên hiện ở đời

Thương xót chúng sinh

Chúng con nhờ phước

Rất khó được găp.

Muôn ngàn vô số các vị Phạm thiên khuyến thỉnh Đức Thế Tôn xin Ngài chuyển Pháp luân diễn nói kinh nghĩa để hóa độ khắp quần sinh, cứu thoát ba cơi, khiến cho họ được an ổn. Các vị Phạm thiên một ḷng đồng tiếng ca ngợi:

Đại nhân tối thượng

Xin chuyển pháp luân

Mong giảng kinh pháp

V́ khắp mọi loài

Độ thoát quần sinh

Tai họa khổ năo

Khiến cho tất cả

Giải thoát vui mừng,

Ai mà nghe được

Đều thành Phật đạo

Chư Thiên, nhân dân

Nhờ ân an ổn,

Chúng A-tu-luân

Sẽ được giảm bớt

Ban cho nhẫn nhục

An lạc thêm nhiều

Khi ấy Đức Đại Thông Chúng Tuệ Như Lai lặng yên nhận lời.

Này các Tỳ-kheo! Lúc bấy giờ ở trăm ngàn muôn ức cơi nước Phật ở phương Nam, phương Tây, cung điện, cung điện của các vị Đại Phạm thiên đều có ánh sáng rực rỡ huy hoàng xuyên suốt khắp nơi. Khi ấy các vị Phạm thiên tự thấy cung điện ḿnh uy nghiêm chói sáng, lấy làm lạ trước việc chưa từng có, liền cùng nhau tụ hội. Mỗi vị đều suy nghĩ: “V́ sao cung điện của chúng ta chói sáng như thế này?” Trong chúng đó có vị Đại Phạm thiên tên là Thiện Pháp nói kệ ca ngợi.

Đại Thánh ra đời

Chân thật không dối

Tất cả cung điện

Rực rỡ chói ḷa,

Có điềm lành này

Hiện nơi thế gian

Lành thay mong được

Áo nghĩa như đây.

Quá khứ vô số

Ngàn muôn ức kiếp

Chưa từng thấy được

Hiện tượng thế này.

Sẽ có Như Lai

Xuất hiện ở đời

Khiến các Thiên tử

Tự nhiên cùng đến.

Này các Tỳ-kheo! Khỉ ấy năm trăm ngàn muôn ức các vị Phạm thiên từ cung điện của ḿnh trông thấy các đóa hoa lớn như núi Tu-di, mỗi vị đều cầm theo hoa ấy để cúng dường, cùng đi đến phương Bắc. Họ thấy Đức Như Lai Đại Thông Chúng Tuệ ngồi trên ṭa Sư tử dưới cội Bồ-đề, ở nơi đạo tràng giảng thuyết kinh pháp cho vô số chư Thiên, Long, Thần, A-tu-luân, Ca-1ưu-la, Chân-đà-la, Ma-hưu-lặc và quyến thuộc vây quanh. Tất cả cùng đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ sát đất và nhiễu quanh vô số ṿng, rồi đem hoa lớn như núi Tu-di tung lên cúng dường và đem cung điện dâng lên Đức Thế Tôn, cúi xin Ngài thương xót nhận sự hiến cúng mà ở đó.

Các vị Phạm thiên một ḷng đồng thanh nói kệ ngợi khen:

Chư Phật ra đời

Rất khó được gặp

Số kiếp lâu xa

Nay mới được gặp

May mắn đến đây

Đoạn trừ ái dục

Sung măn tṛn đầy

Cho cơi Tam thiên

Chư Đại Đạo Sư

No đủ kẻ đói

Từ xưa đến nay

Chưa từng thấy nghe

Như hoa Linh thụy

Khó được trông thấy

Đạo tuệ khó gặp

Lâu lâu mới có.

Cung điện chúng con

Vô lượng tốt đẹp

Nhờ oai thần Phật

Mà được thế này

Cúi xin thương xót

Kính dâng nạp thọ

Nguyện ở trong đây

Hiển bày Đạo nhăn.

Các vị Phạm thiên khuyến thỉnh Đức Thế Tôn:

- Cúi mong Đức Thế Tôn thương tưởng chuyển pháp luân, giảng nói kinh điển làm cho tất cả chư Thiên, Thần, Sa-môn, Phạm chí được nhiều an lạc, lợi ích. Thiên thượng, thế gian đều được nhờ ân.

Lúc ấy các vị Phạm thiên cùng đồng thanh nói kệ ngợi khen:

Cúi mong Thế Tôn

Diễn rộng kinh điển

Xót thương nên chuyển

Đại Thánh phát luân,

Giảng pháp vô lượng

Như sấm vang rền

Cúi xin thương tưởng

Thổi loa pháp lớn;

Đem đại kinh điển

Mưa pháp thế gian

Khéo dùng phân biệt

Dạy pháp diệu kỳ.

Chúng con khuyến thỉnh

Nguyện gỉang đạo tuệ

Khai hóa chúng sinh

Trăm ngàn muôn ức.

Phương Tây nam, phương Tây bắc và phương Đông bắc mỗi phương cũng đều như vậy. Vô số Phạm thiên không thể tính hết. Phương trên, phương dưới, mỗi phương cũng thấy các vị Phạm thiên đều tự thấy cung điện ánh sáng chói rực khắp nơi, lấy làm lạ trước việc chưa từng có. Ở mỗi phương năm trăm ngàn muôn ức các chúng phạm thiên mỗi vị đều rời cung điện đi đến chỗ Phật, có vị Đại Phạm thiên tên Diệu Thức liền nói kệ ca ngợi:

Lành thay, xin chư Phật

Đấng Thánh Minh cứu thế

V́ chúng sinh ba cơi

Khai thị Chánh giác thừa!

Làm mắt khắp thế gian

Thấy suốt mười phương cơi

Khai thông môn cam lộ

Độ thoát cho tất cả.

Thuở xưa vô lượng kiếp

Nhân Trung Tôn chưa hiện

Chúng sinh sống mờ tối

Khiến hiện ở mười phương

Thích địa ngục thêm nhiều

Ưa vui chốn súc sinh

Đời sau đọa ngạ quỷ

Ức số khó nghĩ bàn

Được thân trời măi vui

Thọ chung đoạ nẻo ác

Nếu được nghe Phật pháp

Đạt đến đạo b́nh đẳng

Chí hạnh theo Phật tuệ

Sẽ giúp khắp quần sinh

Đều về nơi an ổn,

Không mất tưởng thú vui

Thường không hành Phật đạo

Không ở trong chánh pháp

Trái thánh giáo vô lượng

Liền đọa nơi ác thú.

Nay gặp ánh sáng thế

V́ thiện nên vâng hội

Vượt tất cả chúng sinh

Mà thực hành từ ái

Liền thấy Đức Thế Tôn

Rơ không, tuệ vô lậu

Chư Thiên và thế gian

Ở đây đều khuyến thỉnh

Cung điện đẹp vô lượng

Giống như đức oai thần

Ban khắp ngọc minh nguyệt

Mong Đấng Đại Đạo Sư

Nạp thọ con cúng dường

Xót thương nhận cung điện

Khiến con cùng chúng sinh

Đạt thành Vô thượng đạo.

Này các Tỳ-kheo! Lúc đó năm trăm ngàn muôn ức chúng Đại Phạm thiên tán thán, ca ngợi Đức Phật xong liền thỉnh cầu Đức Phật chuyển đại pháp luân, khai hóa làm an ổn cho chúng sinh khắp mười phương, lại ca ngợi rằng:

Cúi mong giảng nói

Vô thượng pháp luân

Xin đánh trống pháp

Dùng riêng vi diệu

Độ thoát chúng sinh

Bao tai nạn khổ

Xót thương thị hiện

Đạo lớn Niết-bàn.

Chúng con khuyến thỉnh

Cúi xin thuyết pháp

Cứu giúp muôn loài

Và khắp thế gian,

Âm thanh êm dịu

Phát ra tiếng mầu

Trăm ngàn ức kiếp

Tích lũy đức hạnh.

Lúc bấy giờ Đức Đại Thông Chúng Tuệ Như Lai thấy vô lượng, vô số trăm ngàn muôn ức chúng sinh ở mười phương và mười sáu vị vương tử khuyến thỉnh thuyết pháp, tức thời ba lần chuyển đại pháp luân mười hai hành, khai hóa chỉ dạy Sa-môn, Phạm chí, chư Thiên, Long, Thần, các ma, Phạm thiên và tất cả nhân dân, v́ họ mà nói về sự thật của khổ: Đây là Khổ đế, cho đến Tập đế và Đạo đế, do theo Đạo đế ấy mà chấm dứt khổ đau.

Sau đó Đức Phật giảng rơ, phân biệt đầy đủ pháp mười hai nhân duyên, từ si dẫn đến hành, từ hành dẫn đến thức, từ thức dẫn đến danh sắc, từ danh sắc dẫn đến lục nhập, từ lục nhập dẫn đến tập, từ tập dẫn đến thống, từ thống dẫn đến ái, từ ái dẫn đến thọ, từ thọ dẫn đến hữu, từ hữu dẫn đến sinh, từ sinh dẫn đến họa lớn già, bệnh, chết, ưu khổ...

Này các Tỳ-kheo! Đức Đại Thông Chúng Tuệ Như Lai nói kinh pháp đến lần thứ ba, trong khoảnh khắc phân biệt nghĩa ấy, khiến cho mười sáu ức trăm ngàn vị trong chúng được lậu tận, tâm ư giải thoát, đạt được trí Tam minh và Lục thông, vô số người đều được độ thoát. Phật thuyết pháp như vậy cho đến lần thứ ba, lần thứ tư, hằng hà sa chúng sinh nghe kinh, tất cả đều được lậu tận, tâm ư giải thoát. Từ đó các chúng Thanh văn nhiều không tính kể được.

Bấy giờ mười sáu vị Vương tử v́ ḷng tin nên đều xuất gia học đạo và làm Sa-di, thông minh trí tuệ, có nhiều phương tiện v́ đă từng cúng dường trăm ngàn muôn ức Đức Phật, tạo lập các hạnh mong cầu Tuệ giác vô thượng, đều cùng nhau bạch Phật:

- Nay chúng Thanh văn trong đại hội, có vô số trăm ngàn muôn ức người đă thành tựu viên măn và có đại thần túc. Cúi xin Thế Tôn v́ chúng con diễn giảng đạo nghĩa Vô thượng chánh chân. Mong Thế Tôn dùng đại trí tuệ quán kiến chỉ bày cho chúng con việc ấy. Chúng con sẽ theo học đại Thánh giáo của Như Lai và cùng nhau khuyến tấn, quán sát cội nguồn của nó.

Đức Thế Tôn rơ biết tâm niệm của các vương tử, liền giảng thuyết kinh pháp cho quốc vương và hàng quyến thuộc, có tám mươi ức trăm ngàn người đều làm Sa-môn. Lúc ấy Đức Phật quán thấy nguồn tâm của các Sa-môn đó, trong hai vạn kiếp thuyết kinh Phương Đẳng Chánh Pháp Hoa Bồ-tát Sở Hạnh Nhất Thiết Phật Hộ. Đức Phật giảng kinh đó xong, bốn bộ chúng đều tin nhận như nhau, mười sáu anh em vương tử là Sa-di nghe lời Phật dạy cùng nhau thọ tŕ, đọc tụng, giảng giải, được Phật thọ kư sẽ đạt đạo quả Vô thượng Chánh giác.

Phật thuyết kinh ấy xong, các bậc Thanh văn hoan hỷ, mười sáu vị Sa-di và trăm ngàn vô số các chúng Bồ-tát đều đạt được chí nguyện của ḿnh.

Đức Phật thuyết pháp như vậy trong tám vạn kiếp chưa từng ngừng nghỉ. Đức Phật thuyết kinh ấy xong, tiền vào tịnh thất nơi thanh vắng chuyên tinh thiền định bốn mươi vạn kiếp.

Bấy giờ mười sáu vương tử làm Sa-di hành đạo Bồ-tát vốn là con Phật, thấy Đức Thế Tôn độc cư nơi thanh vắng, mỗi vị đều lên pháp ṭa giảng rộng pháp nghĩa kia, ở trong tám vạn bốn ngàn kiếp phân biệt thuyết kinh. Mỗi vị Bồ-tát hóa độ sáu mươi vạn hằng hà sa trăm ngàn muôn ức chúng sinh an trú trong đạo Vô thượng chánh chân, đều lập hạnh Đại thừa.

Đức Đại Thông Chúng Tuệ Như Lai qua tám mươi bốn vạn kiếp mới xuất thiền, đến pháp ṭa, bảo tất cả chúng Tỳ-kheo:

- Mười sáu vương tử này đă thành tựu công đức vô lượng, rất là ít có, trí tuệ siêu việt hy hữu, đă từng cúng dường muôn ức chư Phật, các hạnh đầy đủ, thừa hưởng trí tuệ của Phật, vào đạo giác ngộ để chỉ dạy chúng sinh cũng thâm nhập Phật trí. Các chúng Tỳ-kheo đều phải cung kính cúi đầu, luôn luôn thân cận mười sáu vị Hiền nhân ấy mà không nên giải đăi. V́ chí nguyện mong cầu Thanh văn, Duyên giác thừa, họ đă được con đường Thanh văn, Duyên giác. Nếu ai tu tập hạnh Bồ-tát đă được thành tựu như vậy. Những ai mới phát tâm sẽ được thọ kư cho.

Này các Tỳ-kheo! Những ai nghe kinh pháp này có thể kính tin đều sẽ đạt được đạo Vô thượng chánh chân, thành tựu tuệ giác của Phật.

Náy các Tỳ-kheo! Những ai vâng theo lời giáo huấn của Thế Tôn, luôn luôn tin hiểu chánh pháp mà thuyết giáo cho tất cả chúng sinh. Mười sáu vương tử kia đầy đủ Bồ-tát thừa, mỗi một vị khai hóa sáu mươi hằng hà sa người.

Họ sống nơi nào cũng thường được những người kia thân cận, cũng lại theo nghe giáo nghĩa chánh pháp. Nhờ vậy mà mỗi mỗi chúng sinh ấy được gặp bốn mươi ức trăm ngàn chư Phật như ta nay đang tuyên thuyết cho bốn chúng.

Các Tỳ-kheo có biết mười sáu vương tử khi ấy là ai chăng?

Các Tỳ-kheo thưa:

- Thưa không, bạch Thế Tôn!

Đức Phật dạy:

- Mười sáu vương tử đó nay đều đă thành đạo Vô thượng chánh chân, hiện đang nói pháp trong cơi nước mười phương, cứu giúp vô số trăm ngàn muôn ức hiệu chúng Thanh văn, các vị Bồ-tát không thể kể hết.

Hiện tại ở phương Đông, thế giới Thậm lạc có hai vị Phật hiệu Vô Nộ, Sơn Cương Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác.

Hai vị Phật hiện ở phương Đông nam hiệu Sư Tử Hưởng và Sư Tử Tràng Như Lai.

Hai vị Phật hiện ở phương Nam hiệu Nhất Trụ và Thường Diệt Độ Như Lai.

Hai vị Phật hiện ở phương Tây nam hiệu Đế Tràng và Phạm Tràng Như Lai.

Hai vị Phật hiện ở phương Tây hiệu Vô Lượng Thọ và Siêu Độ Nhân Duyên Như Lai.

Hai vị Phật hiện ở phương Tây bắc hiệu Chiên-đàn Thần Thông và Sơn Tàng Niệm Như Lai.

Hai vị Phật hiện ở phương Bắc hiệu Nhạo Vũ và Vũ Âm Vương Như Lai.

Một vị Phật hiện ở phương Đông bắc hiệu Trừ Thế Cụ.

Ta nay hiệu là Năng Nhân ở thế giới Kham nhẫn này thành Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hợp lại là mười sáu Đức Thế Tôn.

Này các Tỳ-kheo! Lúc chúng ta c̣n làm mười sáu vị Sa-di ở trong đời Đức Phật kia, đă giảng thuyết kinh pháp cho chúng sinh nghe nhận. Mỗi Bồ-tát khai hóa cho vô lượng hằng hà sa trăm ngàn muôn ức chúng sinh phát tâm hướng về đạo Vô thượng chánh chân. Những chúng sinh đó nay được thành tựu đạo Bồ-tát hoặc có người trụ bậc Thanh văn, dần dần được khuyên dạy sẽ tiến đến đạo lớn Vô thượng và dần dần sẽ thành tối Chánh giác. V́ sao? Trí tuệ của Như Lai không thể tính đếm và không có hạn lượng, chúng sinh không thể tin hiểu như thế này được.

Này các Tỳ-kheo! V́ sao như thế? Lúc c̣n làm Bồ-tát, ta đă khai hóa cho vô lượng trăm ngàn muôn ức hằng hà sa số chúng sinh, những người có trí nghe hiểu, tin nhận. Trong đời vị lai hoặc có người phát tâm làm đệ tử, theo học thành tựu quả Thanh văn, về sau lại không chịu nghe hiểu giáo nghĩa Bồ-tát, không biết trí tuệ Phật, không hành hạnh Bồ-tát. Tất cả đều tưởng rằng tâm chí đă an trụ trong giải thoát, cho là đă được diệt độ. Họ cần phải đến nơi thế giới Phật khác, sinh vào cơi nước Phật khác, tu tập thuận theo các hạnh đặc thù, phải cầu đạo tuệ, nghe nhận tin hiểu, khi ấy mới hiểu rơ được pháp của Như Lai chỉ có một Phật thừa mà không có hai thừa. Tất cả đều là Như Lai khéo dùng phương tiện thuyết Tam thừa mà thôi.

Khi Đức Như Lai Chánh giác diệt độ, nếu có người cúng dường dùng hạnh thanh tịnh, ưa thích, kính tin pháp vi diệu, đến với kinh điển này, nhất tâm thanh tịnh nơi đại thiền định. Nên biết rằng lúc bấy giờ người đó ở nơi Đức Như Lai nhóm họp tất cả chúng Bồ-tát và tất cả chúng Thanh văn tín thọ pháp này, khi ấy mới biết Phật đạo ở thế gian không có hai thừa đưa đến giải thoát hoàn toàn. Đó chỉ là do Đức Như Lai Chánh Giác khéo léo dùng phương tiện để nói mà thôi.

Những chúng sinh ưa hạnh Tiểu thừa hạ liệt th́ đă tự đánh mất hạt giống Phật từ lâu, không hiểu rơ con người vốn bị dục vọng trói buộc. Khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có chúng sinh nghe nói kinh, hoan hỷ kính tin, chúng sinh đó đă được ân đức chư Phật hộ niệm.

Ví như con đường vắng vẻ dài năm trăm dặm, xa thăm thẳm tuyệt nhiên không một bóng người, cũng không có làng xóm. Có một vị thầy dẫn đường thông minh sáng suốt liền t́m ngơ ngách và sự gần xa của con đường để chỉ cho đoàn người muốn vượt qua con đường xa xăm ấy, nhưng tất cả đều mỏi mệt không thể tiến bước nữa. Họ luyến tiếc nghĩ rằng: “Chúng ta ở yên nơi đất thánh, đất nước thanh b́nh, có vua quan, thầy bạn, mẹ cha, nay phải lặn lội đến con đường xa xôi chẳng thể đi được nữa, thà rằng cùng nhau trở về để thoát khỏi nạn khổ này.” Vị thầy dẫn đường thương xót họ đă quyết tâm đi t́m châu báu, giữa đường lại hối tiếc muốn lui về nên phương tiện quyền biến ở nơi khoảng đất trống rộng lớn độ bốn ngàn hay tám ngàn dặm, dùng sức thần túc hóa làm một cái thành lớn mà bảo những người khách buôn:

- Các ngươi chớ ôm ḷng lo sợ muốn lui về, đă đến đại quốc rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây, tùy ư các ngươi muốn tha hồ ăn uống, hoặc muốn t́m nhiều châu báu ở đây cũng được.

Này các Tỳ-kheo! Lúc đó những người khách buôn thấy trong thành nhân dân đông đúc, vô cùng vui vẻ, lấy làm lạ việc chưa từng có. Họ hết đau khổ, được vui vẻ, an ổn, không c̣n lo sợ họa thiếu thốn, đói khát, tự cho rằng đă được tột đỉnh an lạc.

Lúc ấy vị hướng dẫn biết mọi người được nghỉ ngơi một ngày không c̣n mỏi mệt, liền diệt hóa thành không c̣n dấu vết và bảo với mọi người:

- Các người nên mau tiến bước đến vùng đất có nhiều châu báu. V́ thấy các ngươi đi đường mỏi mệt, tâm sợ sệt cho nên ta mới hóa ra thành ấy.

Này các Tỳ-kheo! Như Lai cũng như thế, v́ các ông mà làm đạo sư nói kinh pháp. V́ thấy chúng sinh trôi lăn triền miên trong con đường sinh tử, tai họa gian nan, thiếu thốn nên hiện ba thừa, thiền định nhất tâm khiến được Niết-bàn. Như Lai vốn chỉ dạy có một thừa, chúng sinh nghe Như Lời giảng pháp không nhận đạo tuệ, hoặc họ nhàm chán cho rằng phải lâu ngày chịu gian lao khổ nhọc mới được thành tựu. Như Lai biết tâm niệm của họ mỏi mệt, giải đăi nên v́ họ mà hiện quả Thanh văn, Duyên giác để đạt đến, giống như một vị thầy hướng đạo kia hóa thành lớn, nhân dân đông đảo. Khi đoàn người được nghỉ ngơi an ổn rồi th́ thành lớn ấy tự biến mất. Vị thầy hướng đạo ấy v́ các thương nhân mà nói thành huyễn hóa, vị Đạo sư đó chính là Đức Như Lai. Đồng trống mênh mông ví cho năm đường sinh tử. Những người khách buôn đó là chỉ cho các ông. Đi t́m châu báu là ư nói pháp hạnh, đạo tuệ của Bồ-tát. Giữa đường mỏi mệt muốn lui về nghĩa là Phật đạo khó được, phải trải qua nhiều kiếp tích lũy công Đức c̣n chưa có thể thành tựu được.

Đức Như Lai dụ dẫn để chúng Thanh văn, Duyên giác dễ tu tập nên hóa làm thành lớn gọi là Niết-bàn của bậc La-hán. Thành lớn biến mất, đó là dụ cho lúc sắp diệt độ. Đức Phật ngay lúc đó khuyến khích cho họ phát tâm hướng về đạo Vô thượng chánh chân, quả vị A-la-hán đó vẫn c̣n bị ngăn ngại, chẳng phải đă thật đạt đến đạo lớn. Nếu đến phương khác được thấy chư Phật, được quả vị không thoái chuyển, hoàn toàn giải thoát, đó mới gọi là chỗ cứu cánh nơi kho tàng châu báu lớn.

 

Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 20 tháng 12 năm 2009. Bấm chuột phải để hạ tải. 

 

Này các Tỳ-kheo! Như Lai thuyết pháp cho các ông nghe vậy, cho đó là hoàn toàn đầy đủ, các ông không biết rằng chỗ tu tập của các ông vẫn chưa xong. Lại nữa, trí tuệ Như Lai thấy khắp tất cả tâm của người trong thế gian mà thị hiện Nỉết-bàn. Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác đă khéo dùng phương tiện mà nói có ba thừa.

Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên nên nói kệ:

Xưa có Đạo Sư

Đại Thông Chúng Tuệ

Ngồi nơi đạo tràng

Dưới cội cây Phật,

Thiền định nhất tâm

Đến mười trung kiếp

Vốn chưa thành tựu

Đạo nghĩa cứu cánh.

Chư Thiên, Long thần

Chúng A-tu-luân

Phát ḷng tinh tấn

Cúng Bậc Tối Thắng,

Hoa trời lớp lớp

Tuôn xuống như mưa

Rải trên Đức Phật

Bậc Thầy cơi người,

Ở trong hư không

Trống trời vang dội

Để dâng hiến cúng

Đại Thánh thượng tôn.

Tối thắng nơi ấy

Tinh cần khổ hạnh

Công hạnh dài lâu

Thành đạo Vô thượng

Thiền định tư duy

Trong suốt mười kiếp

Mới thành Phật quả

Đại Thông Chúng Tuệ

Chư Thiên, nhân dân

Trăm ngàn muôn ức

Tất cả chúng sinh

Hoan hỷ phấn chấn.

Đức Phật vốn có

Mười sáu người con

Đếu theo vâng thọ

Như Lai khai hóa,

Các loại chúng sinh

Trăm ngàn muôn ức

Quyến thuộc vây quanh

Đi đến chỗ Phật

Cúi đầu đảnh lễ

Sư trưởng thánh tôn

Ân cần khải thỉnh

Xin giảng pháp kinh

Sư tử dũng mănh

Pháp chưa từng nói

Chúng con đông nhiều

Và cả nhân dân

Khắp mười phương cơi

Cả thế giớí này

Lâu vô lượng kiếp

Đại Thánh mới hiện.

Cung điện Phạm thiên

Bỗng nhiên rực sáng

Hiện các điềm lành

Đều phân biệt nói.

Thế giớỉ phương Đông

Trăm ngàn muôn ức

Năm trăm cơi nước

Tự nhiên chấn động.

Các Phạm thiên ấy

Ở cung điện ḿnh

Oai thần công đức

Tối thượng cao vời

Khi đó thấy được

Tướng điềm lành kia

Liền t́m đến Phật

Đấng xót thương đời

Rồi đem hoa trời

Rải cúng Đại nhân

Đều dùng cung điện

Dâng lên Thế Tôn.

Ca nhạc đàn sáo

Khen công Đức Phật

Thỉnh Đấng Đạo Sư

Chuyển vận pháp luân.

Đấng Nhân Trung Tôn

Lặng yên nhận lời

V́ khắp chúng sinh

Giải nói kinh pháp

Phương Tây, phương Nam

Thế giới phương Bắc

Phương trên, phương dưới

Cùng khắp các nơi

Ức ngàn muôn chúng

Phạm thiên đều đến

Dâng vật bảo trân

Cúng dường Đức Phật,

Lại có phương dưới

Các cơi Phạm thiên

Khắp nơi cũng vậy

Giống nhau không khác

Đều đem cung điện

Dâng Bậc Đại Thánh

Ca ngợi Như Lai

Cùng nhau khuyến thỉnh

Xin chuyển pháp luân.

Đấng Đại Trí tuệ

Vô số ức kiếp

Rất khó được gặp

Nguyện thương thị hiện,

Căn lực từ xưa

Xót thương rộng mở

Cửa pháp cam lộ

Mắt pháp khắp nơi

Phân biệt nghĩa tuệ

Tuyên dương kinh pháp

Cho khắp mọi loài.

Khi ấy Thế Tôn

Chỉ bày Tứ đế

Giải đủ tất cả

Mười hai nhân duyên,

Thông tuệ hiển bày

Khiến được mắt sáng.

Phật thuyết sinh tử

Là hoa khổ sầu

Tất cả thế gian

Đều từ sinh hữu

Nên biết nhân này

Đưa đến ch́m đắm.

Như Lai tuyên thuyết

Pháp cứu cánh này

Bao nhiêu chủng loại

Vô số ức người

Tám mươi muôn ức

Tất cả chúng sinh

Nghe lời Phật dạy

Trụ Thanh văn thừa

Huống ǵ phương khác

Lập đệ nhất địa

Khi ấy Thế Tôn

Thuyết giảng nghĩa kinh

Chúng sinh thanh tịnh

Như hằng hà sa

Tâm chí đều trụ

Hạnh của Thanh văn

Thánh chúng của Phật

Số người như trên

Tất cả cùng tính

Không thể biết được,

Các loài chúng sinh

Mỗi mỗi như vậy

Đều cùng như đây

Lập Tuệ vô thượng.

Bấy giờ mười sáu

Vương tử của Phật

Cùng đến thọ học

Một ḷng như nhau

Tất cả xuất gia

Đều làm Sa-di

Và đều hiểu rơ

Kinh Phương Đẳng Phật.

Họ sẽ thành quả

Từ phụ ở đời

Các ông như vậy

Đều được Thắng trí

Những chúng sinh đây

Đều được như thế.

Lại như Thế Tôn

Là mắt của pháp

Tối thắng chí thành

Biết rơ nguồn tâm,

Các con thơ bé

Thường hành b́nh đẳng

Mà v́ chúng sinh

Thuyết đạo Vô thượng.

Trăm ngàn muôn ức

Vô số thí dụ

Thị hiện nhân duyên

Và các quả báo

Phân biệt các pháp

Các tuệ suốt thông

Công hạnh phải làm

Như chư Bồ-tát.

Lúc đó Đại Thánh

V́ hiện chân đế

Tuyên bố hiển dương

Chánh Pháp Hoa này

Thuyết giảng khắp nơi

Kinh Đại Phương Đẳng

Muôn ngàn câu kệ

Không thể nghĩ bàn

Như cát sông Hằng

Không thể hạn lượng.

Khi ấy Phật thuyết

Kinh pháp xong rồi

Liền vào tịnh thất

Tư duy thiền định

Tám muôn bốn vạn

Trong kiếp an nhiên

Thế hùng Đạo Sư

Thiền định như vậy

Thời các Sa-di

Trông thấy Đại Thánh

Ở nơi tịnh thất

Và không ra ngoài

Khai hóa nhân dân

Vô số ức ngàn

Giác liễu thiền định

Thanh tịnh vô lậu

Trí tuệ đệ nhất.

Nơi đại pháp ṭa

Mỗi vị tuyên dương

Pháp kinh đại Thánh

An trụ thuyết giảng

Lưu bố giáo hóa

Như Phật không khác

Chúng sinh được độ

Như cát sông Hằng

Không thể hạn lượng

Ức ngàn vô số

Đều nghe, tin nhận

Họ được an trú

Mỗi mỗi chúng sinh

Được Phật giáo hóa

Số nhiều vô lượng.

Bậc Tối thắng ấy

Sau khi diệt độ

Chúng Hữu học kia

Thân cận, gần gũi

Bốn mươi ức Phật

Được nghe danh hiệu

Liền đến cúng dường

Đấng Lưỡng Túc Tôn.

Có bốn hành sự

Ly cấu là quư

Đều được Phật đạo

Hiện ở mười phương

Mười sáu đồng tử

Đều là con Phật

Ở khắp tám phương

Trải rộng nghĩa đạo

Với lời Phật nói

Người nghe tin nhận

Là các Thanh văn

Đệ tử của Phật

Dần dần dạy bảo

Bao nhiêu sắc tượng

Nay sẽ gần gũi

Phát ư đại đạo.

Bấy giờ chính ta

Đă được giác ngộ

Khiến cho tất cả

Đều được nghe nhận,

Nay các hiền giả

Là bậc Thanh văn

Ta dùng phương tiện

Chỉ dạy mọi người.

Đời trước của ta

Báo ứng như vậy

Đúng thời thuyết pháp

Nhân duyên như vậy.

Nếu không kham nhẫn

Tu tập Phật đạo

Tỳ-kheo nên biết

Do ma khuấy nhiễu

Tùy theo bản tánh

Hung hăng phóng túng

Chí chẳng phụng hành

Không thích không tuệ,

Vô số trăm đời

Khát không gặp nước

Lại phải ngu si

Thường luôn lo sợ

Vô sô trượng phu

Trăm ngàn muôn ức

Cất bước cao xa

Vượt qua đồng trống

Lại thấy mênh mông

Xa xăm gian khó

Dặm đường xa xôi

Năm trăm do-tuần

Có một Đại nhân

Bậc Hiền minh triết

Đạo sư khai hóa

Tâm không sợ hăi

V́ đoàn khách buôn

Chỉ dẫn con đường

Hoang vắng xa xăm

Nhiều người ngại khó

Vô số ức kẻ

Mỏi mệt, nhọc nhằn.

Họ đến Đạo sư

Mà thưa thế này:

Chúng tôi mỏi mệt

Không thể tiến bước

Hôm nay bọn tôi

Chỉ muốn quay về.

Đạo sư thông minh

Bậc thầy phương tiện

Ân cần dẫn dụ

Dạy bảo vỗ về,

Xót thương đường tối

Muốn bỏ châu báu

Mệt mỏi vô cùng

Giữa đường thoái lui,

Ta nay cần phải

Hiện sức thần thông

Tạo lập hóa làm

Thành quách rộng lớn

Tốt đẹp trang nghiêm

Nhân dân vô số

Và lập pḥng ốc

Vi diệu đẹp đẽ

Lại biến hóa ra

Sông ng̣i rộng lớn

Ao tắm vườn cây

Sum suê hoa trái

Dinh thự cung điện

Cửa lớn tường cao

Nam nữ đông đủ

Nhiều trăm ngàn ức

Dụ dỗ khuyến khích

Khiến họ không sợ

Ai cũng hân hoan

Vui mừng không xiết

Hôm nay được đến

Nơi thành lớn này

Vào chợ vui chơi

Muốn ǵ cũng được

Tâm rất vui mừng

Như được diệt độ.

Chúng ấy và ta

Gian nan đă hết

V́ được an ồn

Cho nên vui mừng

Hôm nay mọi ngườí

Tha hồ vui chơi

Đă được an lạc

Quán sát khắp nơi

Tâm ư mọi người

Rồi trịnh trọng bảo

Tất cả đến đây

Nghe lời ta nói:

Ta dùng Thần túc

Hóa làm thành lớn

Ta nay quán sát

Gai gốc khô cằn

Mọi người sợ sệt

Muốn lui trở về

Ta dùng phương tiện

Hóa hiện các thứ

Hăy nên siêng năng

Theo đường tiến bước.

Này các Tỳ-kheo!

Ta cũng như vậy

Thấy vô số ức

Trăm ngàn chúng sinh

Chán họa khốn khổ

Mê hoặc luân hồi,

Ta dùng phương tiện

Khai đạo dạy bày

V́ Phật nghĩ thế

Nghĩa lợi như vậy

Nhàm chán Phật đạo

Không được Niết-bàn

Tất cả lời Phật

Học rơ suốt thông,

Các ông thành tựu

Nay đắc La-hán

Cho nên khuyến lập

Nhận báo đức này

Được gặp chư Hiền

Đạt quả La-hán.

Tất cả các ông

Được ĺa các khổ

Tất cả chúng hội

Mới diễn pháp này.

Chư Phật Đại Thánh

Khéo dùng phương tiện

Giảng thuyết giáo pháp

Đại tiên cứu hộ

Có một Phật thừa

Chưa từng có hai

V́ các người nghỉ

Nên phân biệt nói.

Do đó giáo hóa

Các Tỳ-kheo đây

Nên phát tinh tấn

Đệ nhất nhiệm mầu,

Mọi người sẽ đạt

Tất cả mẫn tuệ

Giáo pháp Bồ-tát

Không có diệt độ.

Ta thường mong cầu

Thành các thông tuệ

Đạt đến mười phương

Pháp kinh Tôi thắng,

Dung mạo xinh đẹp

Ba mươi hai tướng

Sẽ thành Phật đạo

Mới nên diệt độ

Chư Đại Đạo Sư

Thuyết pháp như thế

Chớ khiến ngừng nghỉ

Tự cho diệt độ.

V́ được ngừng nghỉ

Nói đạt vô vỉ

V́ do duyên này

Dẫn vào tuệ giác.

 

 

            Minh-Quang posted December 25, 2009

 

[Home] [Up] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 1] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 2] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 3] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 4] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 5] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 6] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 7] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 8] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 9] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 10]