Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

horizontal rule

Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quyển 34
Kinh số 263

 

Trúc Pháp Hộ, đời Tây Tấn, dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán

Kinh Chánh Pháp Hoa

 

SỐ 263

 

KINH CHÁNH PHÁP HOA

(KINH HOA CHÁNH PHÁP)

 

Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ,

người nước Nguyệt Thị.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

 

KINH CHÁNH PHÁP HOA

QUYỂN 2

 

Phẩm 3: ỨNG THỜI

 

Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 1 tháng 11 năm 2009. Bấm chuột phải để hạ tải. 

 

Lúc ấy Tôn giả Xá-lợi-phất nghe Đức Phật dạy pháp thoại ấy xong hoan hỷ phấn chấn, tiền đứng dậy chắp tay bạch Đức Thế Tôn:

- Hôm nay con nghe Thế Tôn giảng nói pháp yếu này, trong ḷng hoan hỷ, được việc chưa từng có. V́ sao? V́ ngày trước con thường theo Phật nghe thuyết pháp dạy về Bồ-t t thừa, thấy các vị Bồ-tát nghe theo lời Phật dạy đạt đến Chánh giác mà chúng con không thể dự vào nên cảm thấy tiếc nuối vô cùng, tâm bị thương tổn, tự cho rằng không thể lănh hội nổi. Con đă đánh mất trí tuệ Như Lai; con một ḿnh kinh hành dù ở chốn núi cao rừng rậm, hoặc ở dưới gốc cây nơi vắng vẻ , hay trong thất nhỏ an tịnh, tự thúc liễm thân tâm theo lời Phật dạy mà ḷng càng thêm sầu khổ. Con tự cho rằng đă đạt được thành quả. Đức Thế Tôn đă v́ con dạy bao nhiêu lời để chỉ dẫn mà con vẫn giữ ư chí Tiểu thừa, đó là lỗi của con chứ chẳng phải của Như Lai. Đức Thế Tôn đă diễn giảng cho con pháp của Bậc Đại Thánh với tâm b́nh đẳng, làm cho chúng cơn tán thán, tô n kính phụng tŕ, cho rằng đă lănh thọ được lời dạy tối thượng của Đức Như Lai, cho đến đă thành tựu Tuệ giác vô thượng. Chúng con đă thuận theo mà mặc pháp phục, kiến 1ập hạnh nguyện không biết bao nhiêu lần.

Bạch Thế Tôn! Tuy vậy từ trước tới nay con thường tự trách ḿnh, suốt ngày đêm suy nghĩ rằng con tuy từ pháp sinh ra mà không được tự tại, tất cả đều nhờ ân Phật mới được xa ĺa các nẻo ác. Đến nay con mới được nghe pháp này.

Tôn giả Xá-lợi-phất nói kệ ca ngợi:

Được nghe Phật thừa

Nghĩa của một câu

Vượt khỏi mê lầm

Thật chưa từng có

Pháp con nhận lănh

Chẳng thể nghĩ bàn

Thấy Đấng Chí Tôn

Ḷng thêm hoan hỷ.

Giả sử có ngựí

Xưa nay đă từng

Nghe pháp an ổn

Lấy đó làm vui

Các bụi trần lao

Ác nghiệp phiền năo

Tin vào pháp ấy

Cũng đều dứt sạch.

Con thường ngày đêm

Lúc đi kinh hành

Hoặc dưới gốc cây

Ngồi tịnh nhất tâm

Hoặc nơi rừng sâu

Trong chốn núi cao

Con ngồi trầm tư

Suy nghĩ thế này:

Than ôi, tự trách

Ḷng ác ngăn che

Do pháp b́nh đẳng

Mà được vô lậu

Không từ ba cơi

Kính thuận giáo pháp

Xét lỗi quá khứ

Dè răn tương lai,

Thân Phật sắc vàng

Ba mươi hai tướng

Con đă trái xa

Không tự trang nghiêm,

Tám mươi vẻ đẹp

Viên măn thù thắng

Gồm đủ các tướng

Không cần trang sức,

Căn lực giải thoát

Tám loại thanh âm

Nơi pháp b́nh đẳng

Mà tự đánh mất,

Pháp của chư Phật

Có mười tám víệc

Pháp nghĩa như vậy

Con đă đánh mất,

Âm thanh con nghe

Vang khắp mười phương

Con được nghe thấy

Phật thương cuộc đời

Thường sống một ḿnh

Ngày đêm kinh hành

Lại tự trách ḿnh

Ḷng luôn tư duy

Ngày đêm hồi tưởng

Tự rất đắn đo

Suy đi nghĩ lại

Mong độ tự thân

Phải hỏi Thế Tôn

Ư nghĩa thế này:

Con sai chỗ nào

Lại mất pháp lợi

Với trí tuệ Phật

Hiện tại trước mắt?

Bất cứ lúc nào

Ngày đêm ngẫm măi

Con thấy Bồ-tát

Đông nhiều vố số

Thầy của cơi đời

Tuỳ nghi hóa độ

Các vị được nghe

Lời dạy Thế Tôn

V́ khắp muôn loài

Diễn giảng pháp lực

Về pháp khó lường

Các lậu dứt trừ

Đều được giác ngộ

Trí tuệ nhiệm mầu

Con thấy biết bao

Các nơi tế tự

Phạm chí ngoại đạo

Các pháp tà ngụy

Do những điều ấy

Hiểu lời Phật dạy

Thấy cửa giải thoát

Nói pháp Niết-bàn

Con hiểu tất cả

Chỗ thấy và làm

Đồng thời thấu triệt

Pháp không, vô thường

Do đó tự cho

Đă được diệt độ

Nay con mới biết

Chưa thật Niết-bàn

Được thấy chư Phật

Thầy của trời, người

Khi Bậc Tôi Thắng

Được chúng vây quanh

Ba hai tướng tốt

Hào quang sáng ngời

Do đó hiểu rơ

Niết-bàn Vô dư

Con nghe Phật nói

Trừ các khổ năo

Không cần âm thanh

Mà được giải thoát

Như điều con biết

Chánh giác sư tử

Chu Thiên loài người

Đều theo phụng sự

Phật dùng oai lực

Luôn trụ như thế

Lần đầu được nghe

Đức Thế Tôn dạy

Tưởng ma Ba-tuần

Biến làm h́nh Phật

Phật chẳng phải ma

Đến gây nhiễu hại

Phật dùng nhân duyên

Thuyết pháp dẫn dụ

Vô số ức ngàn

Hiển hiện vô vàn

Khéo lập bờ kia

Đến biển ư đạo

Con nghe pháp đó

Trừ các hồ nghi

Vô số muôn ngàn

Có trăm ức Phật

Con đều trông thấy

Đă nhập Níết-bàn

Như chư Phật kia

Đă thuyết kinh pháp

Khéo dùng phương tiện

Tùy thuận giáo hóa

Giả sử có người

Hiện hạnh cứu cánh

Chư Phật đương lai

Muôn ức trăm ngàn

Vận dụng phương tiện

Khéo dạy mọi người

Giảng nói kinh pháp

Khuyên đến Niêt-bàn

Tùy căn cơ họ

Dùng tuệ giáo hóa

Phân biệt hoàn toàn

Theo đúng tŕnh tự

Pháp của chư Phật

Sẽ đem giảng giải

Lập tức theo Phật

Nghe chuyển pháp luân

Đạo Sư Đại Hùng

Dạy pháp chân nhă

Con cũng như vậy

Nương nhờ pháp ấy

Các chúng ma kia

Đều không dám khởi

Ḷng con không có

Chướng ngại nghi tà

Khởi tâm dịu êm

Với đạo thậm thâm

Nhờ âm thanh Phật

Tâm con hoan hỷ

Hôm nay đươc nghe

Bao nỗi nghi ngờ

Con đều dứt hẳn

Trụ nơi tuệ Thánh

Con sẽ thành Phật

Thoát lưới hoài nghi

Chư Thiên, loài người

Cùng các quyến thuộc

Hôm nay được thấy

Đạo nhăn Như Lai

Giúp con giáo hóa

Cho khắp chúng sinh.

Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

Hôm nay ta ở giữa hội chúng Trời, Người, Sa-môn, Phạm chí, A-tu-1a. Ở cơi trời và cơi người tuyên bố ta biết Xá-lợi-phất xưa kia đă từng cúng dường ba mươi hai ngàn ức Đức Phật và được chư Phật giáo hóa sẽ thành đạo Vô thượng chánh chân. Chính ta thường đem giáo nghĩa Bồ-tát phương tiện dắt dẫn cho ông. Nhờ duyên này nên ông đă tu tập thành tựu trong giáo pháp của ta, được Như Lai kiến lập oai thần, cũng dạy cho ông chí nguyện Bồ-tát. Ông chưa được Niết-bàn mà tự cho là đă dược Niết-bàn.

Xá-lợi-phất! Nếu ông muốn nhớ lại việc làm xưa kia của ḿnh ở nơi vô số Đức Phật th́ nên thọ tŕ kinh Chánh Pháp Hoa, được tất cả chư Phật hộ niệm này và v́ tất cả chúng Thanh văn phân tích giải nói.

Xá-lợi phất! Trong thời vị lai, vô lượng, vô biên không thể tính đếm kiếp, ông sẽ cúng dường trăm ngàn vạn ức Đức Phật, thọ tŕ giáo pháp chân chánh, kính giữ tu hành kính Phương đẳng này, thành tựu đầy đủ các hạnh sẽ được thành Phật, hiệu là Liên Hoa Quang Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Vị Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư. Cơi nước ấy tên Ly cấu, bằng phẳng, an vui, ánh sáng chiếu rực rỡ, đời sống thanh tịnh, chỗ ở an ổn, thực phẩm dồi dào, dân chúng đông đảo, mọi người nam nữ trong nước đều được vui vẻ sung túc. Nước ấy dùng lưu ly, vàng ṛng làm màn che, có những dải lụa giăng hai bên đường đi, có tám lớp cây bảy báu ở ngă tư đường, cành lá, hoa trái trên những cây ấy luôn xanh tươi, đẹp đẽ.

Đức Phật Liên Hoa Quang cũng đem pháp Tam thừa tiếp tục giáo hóa chúng sinh. Ngài thuyết pháp trọn một kiếp, những pháp Ngài dạy đều hướng dẫn chúng sinh đến với nguyện Đại thừa. Thời kỳ của Đức Phật Liên Hoa Quang tên là Đại bảo nghiêm. V́ sao gọi là Đại bảo nghiêm? V́ trong nước của Đức Phật ấy, chư vị Bồ-tát số đông vô lượng, vô biên không thể nghĩ bàn, không có hạn lượng, chỉ có Như Lai mới có thể biết hết. Chư Đại sĩ Bồ-Tát ở cơi Phật ấy đều là bậc có trí tuệ sáng suốt, đức hạnh quư báu như hoa sen, không phải mới phát tâm mà đă lâu đời gieo trồng cội rễ công đức, tu hành phạm hạnh thanh tịnh lâu dài, gần gũi Như Lai, thường tu tập trí tuệ Phật, có đủ thần thông lớn, an trụ trong chánh pháp, dơng mănh, tinh tấn. Chư vị Bồ-tát luôn đầy đủ không suy giảm. V́ thế mà thời kỳ ấy có tên là Đại bảo nghiêm.

Đức Phật Liên Hoa Quang sẽ thọ mười hai trung kiếp, không kể thời gian làm vương tử. Nhân dân trong nước của Ngài tám kiếp. Đức Phật Liên Hoa Quang sau khi măn mười hai trung kiếp, sẽ thọ kư cho Bồ-tát Kiên Măn. Ngài bảo các vị Tỳ-kheo:

- Sau khi ta diệt độ Bồ-tát Kiên Măn đây sẽ thành đạo Vô thượng chánh chân hiệu là Độ Liên Hoa Giới Như Lai Chánh Giác.

Xá-lợi-phất! Sau khi Đức Phật Liên Hoa Quang diệt độ, thời kỳ chánh pháp và tượng pháp trụ ở đời hai mươi trung kiếp. Cơi nước của Đức Phật sau cũng giống như cơi nước Đức Phật trước không sai khác. Đức Độ Liên Hoa Giới Như Lai cũng thọ hai mươi hai trung kiếp mới diệt độ. Sau khi Đức Phật ấy diệt độ, chánh pháp và tượng pháp của Ngài cùng trụ ở đời hai mươi hai trung kiếp.

Khí ấy Đứe Thế Tôn dùng kệ rằng:

Này Xá-lợi-phất!

Trong thời vị ]ai

Ông sẽ thành Phật

Như Lai Tối Thắng

Hỉệu Liên Hoa Quang

Mắt tuệ b́nh đẳng

Truyền dạy hóa độ

Vô số chúng sính.

Ông sẽ phụng sự

Vô lượng Phật-đà

Tính tấn tu tập

Bao hạnh viên măn

Khuyến hóa khắp cả

Đầy đủ mười Lực

Nên được thành tựu

Quả Phật tối diệu,

Không thể nghĩ bàn

Kiếp thật vô lượng

Kiếp ấy có hiệu

Đại bảo trang nghiêm,

Thế giới mang tên

Là nước Ly cấu

Cơi nước Phật ấy

Vô cùng thanh tịnh,

Dùng lưu ly biếc

Rải khắp đất bằng

Dây vàng lấp lánh

Giăng bên đường đi

Vô số loại cây

Đều bằng bảy báu

Hoa quả trên cây

Đều bằng vàng ṛng

Bồ-tát cơi ấy

Ư chí vững bền

Thành tựu ngôn hạnh

Thánh trí thông minh

Khéo học Phật đạo

Muôn ức trăm ngàn

Hiện đều đă đạt

Giáo pháp tôi thắng

Phật ấy diệt độ

Không ǵ trở ngăn

Khi làm đồng tử

Không có đắm say

Ĺa xa ái dục

Bỏ đi xuất gia

Thành tựu Tuệ giác

Phật đạo Vô thượng.

Bậc Tối Thắng ấy

Luôn được tư tại

Thọ mạng của Ngài

Mười hai trung kiếp

Giáo pháp sẽ trụ

Ở đời tám kiếp

Thọ mạng kiếp số

Của Phật như vậy

Đức Liên Hoa Quang

Sau khi diệt độ

Viên măn tràn đầy

Hai mươi trung kiếp

Khi ấy pháp trụ

Vô lượng vô số

Thương xót trời, người

Và khắp mọi loài

Chánh pháp của Phật

Sau khi kết thúc

Tượng pháp sẽ trụ

Hai mươi trung kiếp.

Xá-lợi của Ngài

Truyền rộng khắp nơi

Trời, người, quỷ, thần

Cúng dường tối thắng

Đức độ Thế Tôn

Cũng sẽ như vậy.

Này Xá-lợi-phất!

Hăy tự vui mừng

Cơi nước của ông

Trang nghiêm như vậy

Phước trí tôn quư

Không ai sánh bằng.

Lúc ấy bốn bộ chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-đi và Trời, Rồng, Quỷ, Thần, Kiền-đạp-ḥa, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Chân-đà-la, Ma-hưu-lặc... nghe Đức Thế Tôn thọ kư cho Tôn giả Xá-lợi-phất sẽ thành đạo Vô thượng chánh chân, tâm họ vô cùng hoan hỷ, phấn chấn không thể diễn tả được. Mỗi người tự lấy y của ḿnh dâng lên Đức Thế Tôn. Trời Đế Thích, Phạm thiên vương cùng vô số Thiên tử cũng đem y trời cúng dường Đức Thế Tôn rồi dùng các loại hoa hương cơi trời như hoa Ư, hoa Đại ư tung rải hiến cúng Đức Phật. Y và hoa của chư Thiên tung lên đầy khắp hư không và đứng yên ở đó. Nhạc trời tự nhiên ḥa tấu, trên trời tự nhiên sấm sét vang rền và mưa hoa khắp nơi. Chư Thiên cùng cất tiếng ca ngợi:

- Bạch Thế Tôn! Hôm nay chúng con được nghe pháp từ xưa chưa từng có- Trước đây trong vườn Nai, tại nước Ba-la-nại, Thế Tôn đă lần đầu tiên chuyển bánh xe pháp bất khả thuyết. Hôm nay Thế Tôn lại giảng nói bánh xe chánh pháp Vô thượng.

Lúc ấy các vị Thiên tử dùng kệ tán thản:

Bậc thế gian khó sánh

Nay chuyển bánh xe pháp

V́ mọi người giảng nói

Năm ấm sinh và diệt

Tuyên thuyết đệ nhất nghĩa

Tŕnh tự mười hai duyên

Đấng Đạo Sư diễn nói

Ít người muốn tin hiểu.

Đấng Đại Thánh trên đời

Con nghe nhiều chánh pháp

Nhưng từ xưa đến nay

Chưa từng nghe pháp này,

Lời Bậc Đạo Sư dạy

Chúng con kính tùy hỷ

Đại trí Xá-lợi-phất

Vừa được Phật thọ kư.

Chúng con xưa phát tâm

Cúng dường vô số Phật

Chúng con mong nhờ ân

Được làm Phật tối thượng,

Bao nhiêu điều phước lợi

Hạnh thanh tịnh đă làm

Phụng thờ Phật quá khứ

Nguyện đạt thành Phật đạo.

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Đức Thế Tôn:

- Hôm nay con không c̣n thắc mắc, hoài nghi nữa. Nay con đối trước Thế Tôn, được Phật thọ kư cho con thành tựu đạo Vô thượng chánh chân.

Bạch Thế Tôn! Một ngàn hai trăm vị tự tại giải thoát này, xưa nay chẳng phải không ở trong học địa sao? Thế Tôn có dạy các vị ấy sẽ đạt được Phật quả như con không? Các vị Tỳ-kheo này tâm hạnh an định tuân giữ pháp luật, thoát ly sinh, già, bệnh, chết, cứu cánh Niết-bàn. Những vị Tỳ-kheo này đă cúng dường muôn ngàn vô số Đức Phật, học các pháp môn, lo sợ chấp ngă trong ba đời, hủy các tà kiến, lập hạnh diệt độ, tưởng rằng đă được Niết-bàn. Từ trước đến nay họ chưa từng được nghe giáo pháp này nên tâm rất phân vân, nghi ngờ. Lành thay, Đức Thế Tôn! Xin Ngài nói yếu nghĩa khiến cho chúng Tỳ-kheo đây được dứt bỏ lưới nghi. Nay cả bốn chúng đều ôm ḷng buồn bă, xin Ngài giải thích khiến cho họ thoát khỏi tâm niệm hoài nghi, hối tiếc.

Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

- Như Lai vừa rồi đă chẳng nói giáo pháp ấy hay sao? Ta đă đem bao nhiêu phương tiện quyền biến, tùy theo nhân duyê n của mỗi người mà thị hiện. Tất cả pháp mà Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác giảng nói phân biệt đều v́ đạo Vô thượng chánh chân. Những ǵ ta tán thán, các ông cần biết chính là v́ đạo Bồ-tát. Xá-lợi-phất, nay Như Lai nói ví dụ để giải thích rơ thêm về ư nghĩa ấy. Những người có trí tuệ nhờ ví dụ này mà được hiểu rơ hơn.

Ví như tại một thôn xóm của nước kia có vị đại trưởng giả tuổi đă già suy, đứng ngồi khó khăn. Ông trưởng giả này vô cùng giàu có, có một ngôi nhà lớn kín cổng cao tường- Ngôi nhà đă quá cũ kỹ mà lại có trăm ngàn người ở trong đó- Nhà chỉ có một cửa duy nhất và người trông nom. Pḥng ốc xiêu vẹo, cột kèo mục nát, mái hiên, cửa sổ … bị rong rêu bám dày đặc. Bỗng nhiên một ngọn lửa lớn từ một phía nổi lên thiêu đốt ngôi nhà ấy-

Trưởng giả có mười người hay hai mươi người con. Ông muốn các con ra khỏi ngôi nhà ấy, nhưng các người con vẫn mê măi vui chơi ăn uống. Cuối cùng thấy lửa bốc cháy họ đều chạy quanh, hỏi nhau mà không biết lối ra. Người cha suy nghĩ: “Nay ngôi nhà bị lửa dữ đốt cháy khắp nơi, ta phải t́m cách nào để cứu các con ta ra khỏi ngôi nhà ấy.”

Người cha biết ư thích của mỗi đứa con nên liền bày ra đủ các cỗ xe để dạo chơi như xe voi, xe ngựa, đặt ngay trước cửa để cho các con mau ra ngoài. Ông lại đánh trống và trổi lên các khúc âm nhạc tuyệt diệu, các tṛ vui chơi thú vị để giúp các con khỏi tai nạn lửa cháy và hứa sẽ ban cho chúng các thứ xe voi, xe ngựa, xe dê và xe kéo. Vị trưởng giả nói:

- Ta đă chuẩn bị đầy đủ và để ngoài cửa, các con hăy mau chạy ra khỏi nhà lửa. Các con sẽ được tha hồ vui chơi theo ư thích của ḿnh.

Các người con nghe lời dạy của cha, hứa ban cho các loại xe voi, xe ngựa và âm nhạc nên ai cũng hăng hái t́m phương cách sử dụng cát, nước để dập lửa và xô đẩy nhau vội vă chạy ra khỏi nhà lửa. Trưởng giả thấy các con đă an ổn ra khỏi nhà lửa, ngồi nơi chỗ đất trống ở giữa ngă tư th́ ḷng ông khoan khoái, không c̣n lo sợ ǵ nữa.

Mỗi người con đều thưa cha:

- Xin cha ban cho con xe voi, xe ngựa và các loại nhạc cụ vui thích mà cha đă hứa.

Này Xá-1ợi-phất! Vị đại trưởng giả khi đă ban cho mỗi người con một cỗ xe lớn bằng bảy báu như nhau. Cỗ xe ấy rất cao rộng, được trang hoàng bằng các thứ ngọc làm màn bao quanh và các vật báu quư hiếm vô cùng, những đường dây anh lạc kết hoa có hương thanh khiết. Xe lại được trải lụa và những đệm gối mềm mại, màu sắc đẹp đẽ. Những con vật kéo xe đều khỏe đẹp, trắng sạch như vầng tia chớp. Mui trần được bao phủ bằng loại gấm thật hiếm có. Mỗi người con đều được nhận một cỗ xe.

Trưởng giả nghĩ: “Ta sẽ ban cho các con đồng đều những loại đồ chơi tốt đẹp. V́ sao? V́ những đứa bé này đều là con của ta, ta yêu thương chúng đồng đều không thiên lệch. V́ thế nên ta ban cho các con những cỗ xe lớn như nhau.”

Này Xá-lợi-phất! Như Lai cũng vậy. Như Lai là cha của muôn loài, vật báu đầy ắp trong kho không thiếu. Như Lai đă đem pháp phương tiện để giáo hóa, khuyến dẫn chúng sinh phát triển trí tuệ hướng đến Đại thừa. Các người con của trưởng giả khi đă đạt được cỗ xe lớn đẹp, cho đó là được điều trân quư chưa từng có nên cưỡi xe dạo chơi khắp nơi. Ư của ông nghĩ sao? Trưởng giả ban cho các con những cỗ xe lớn quư báu như vậy, có dối trá không?

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa Phật:

- Bạch Thế Tôn! Không có dối trá. Vị trưởng giả đó rất thành thật. V́ sao? V́ ông trưởng giả ấy muốn cứu giúp các con, không muốn cho chúng gặp tai nạn lửa thiêu đốt, tùy theo ư các con muốn mà hứa ban cho các con. Sau khi chúng đă thoát ra khỏi nhà lửa, ông đă ban cho mỗi đứa con một cỗ xe lớn đẹp. V́ thế ông trưởng giả không hề hư vọng. Cuối cùng các người con đều được như ư, v́ trưởng giả đă dùng phương tiện khiến cho các người con của ông thoát khỏi tai họa. Huống chi ông c̣n biết ḿnh giàu có vô lượng kho tàng châu báu, nên đồng đều ban cho các con những cỗ xe lớn, thật là không hư vọng vậy.

Đức Thế Tôn bảo:

- Lành thay, Xá-lợi-phất! Thật đúng như lời ông nói! Đứe Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, ánh sáng tỏa chiếu đến các chốn u tối ở khắp mười phương. Như Lai đă giải thoát và đoạn hẳn những gốc rễ của phiền năo, sợ sệt, lo buồn. Như Lai với trí tuệ đă thấy rơ cành lá, hoa quả của chúng.

Như Lai là Bậc Pháp Vương có thần lực, là từ phụ của muôn loài, khéo vận dụng phương tiện, luôn nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh, thực hành tâm đại Bi b́nh đẳng, đạo vô tận, thương xót ba cơi bị lửa dữ đất cháy, mọi loài không thể ra khỏi, nên Như Lai xuất hiện ở thế gian để cứu vớt chúng sinh vượt qua sinh, già, bệnh, chết và phiền năo ràng buộc, không được như ư. Như Lai lại làm cho chúng sinh được thoát khỏi tham dục, sân giận và si mê, dụ dẫn nói pháp Tam thừa, khuyên họ tu tập dần dần, hướng dẫn họ tiến đến đạo Vô thượng chánh chân.

Như Lai xuất hiện ở thế gian thấy các chúng sinh bị vọng tưởng, tiền tài, danh vọng, đam mê không biết nhàm chán, từ ái dục đưa đến vô số khổ đau. Hiện tại họ tham cầu theo đuổi, nếu không được cứu giúp trong tương lai sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, bị gánh nặng thiêu đốt, nấu rang, đói khát, đau đớn không thể kể hết. Giả sử được sinh lên cơi trời hay ở tại nhân gian th́ bị khổ v́ ân ái mà chia ĺa, không thể gặp được nhau mà ưu năo khó lường nên đều muốn thoát khổ. Chúng sinh cứ ca múa, vui chơi mà không biết kinh sợ nạn ấy nên không thể tự giác ngộ, không chịu tư duy về cội nguồn đau khổ, cũng chẳng mong cầu được cứu giúp mà vẫn ở măi trong cảnh thiêu đốt ấy. V́ chúng trong ba cơi đang có nỗi họa đau khổ ấy nên ta phải nói pháp, an lập cho họ vào nơi vô cùng an ổn. Đó là chánh trí của vô lượng, không thể nghĩ bàn các Đứe Phật. Chúng sinh đang tràn đầy dục lạc và mê hoặc.

Như Lai v́ khuyên họ thể đạt đầy đủ thần thông và trí tuệ giả thoát nên khéo dùng phương tiện quyền biến để dạy họ trí tuệ của Phật, để họ được nghe thần lực vô sở úy của Phật, nhưng chúng sinh vẫn mù mờ không chịu tin nhận, v́ bị các nhân duyên trói buộc nên không giải thoát khỏi tai họa lo sầu sinh, già, bệnh, chết, xưa nay chưa bao giờ thoát khỏi được sự thiêu đốt của ba cơi, không hiểu rơ pháp để quay về th́ làm sao lănh hội được tuệ giác Phật-đà? Ví như vị trưởng giả có trí lực như sức mạnh dũng mănh, vững vàng của nhiều lực sĩ mới cứu giúp các con ông khỏi tai họa nhà lửa, dùng phương tiện khuyên bảo khiến chúng thoát khỏi ra ngoài, sau đó mới ban cho mỗi đứa một cỗ xe lớn quư báu, tốt đẹp.

Cũng vậy, này Xá-lợi-phất! Đức Như Lai Chánh Giác dùng lực vô úy kiến lập các đức, khéo dùng phương tiện, tu tập trí tuệ dũng mănh nên thấy ba cơi như ngôi nhà lửa. V́ muốn cứu giúp nạn khổ cho chúng sinh nên Như Lai thị hiện dạy đạo Thanh văn, Duyên giác và Bồ-tát, dùng ba thừa ấy khuyến hóa họ rời khỏi ái dục. Như Lai dạy cho chúng sinh dập tắt lửa ở nơi ba cơi, thoát khỏi sự trói buộc của dâm, nộ, si và các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc thấp hèn. Nếu ai tham đắm ngũ dục trong ba cơi sẽ bị lửa ngũ dục nung đốt, không dựa vào ba cơi sẽ được ba thửa, tinh tấn tu tập ba thừa ấy sẽ vượt khỏi ba cơi. Tất cả chư Phật đều dạy cần tinh tấn tu tập ba thừa nên vô số chúng sinh đều tập hợp đến với đạo.

Thế Tôn đă phương tiện dạy các hạnh ấy làm cho các ông vui thích tu tập Căn, Lực, Giác ư, Thiền định, Giải thoát, Tam-muội chánh thọ, đời sau sẽ đạt đến vô lượng pháp lạc, an vui tự tại, không c̣n bị bất cứ chướng ngại nào.

Xá-lợi phất! Nếu chúng sinh nào chưa sinh ḷng tin, Như Lai ra đời mang lại cho họ đức tin. Họ theo Phật, nghe giáo pháp và tinh tấn phụng hành, cứu cánh của họ là muốn đạt đến Niết-bàn, gọi đó là Thanh văn thừa, mong cầu quả vị La-hán vượt khỏi ba cơi.

Ví như vị trưởng giả theo lời hứa ban xe để cho các người con mới thoát nạn. Nếu có người nào không gặp thầy dạy giáo pháp, tự ḿnh xuất gia mong cầu đến nơi vắng lặng, thích sống đơn độc, giác ngộ lư duyên khởi, tinh tấn tu tập theo giáo pháp của Như Lai vị ấy được gọi là Duyên giác thừa. Cũng như khi những người con của vị trưởng giả đă rời khỏi nhà lửa, ông liền theo lời hứa ban cho cỗ xe ngựa.

Nếu có người nào mong cầu trí tuệ hoàn toàn, Tuệ giác của Phật, Thánh tuệ tự tại phát xuất từ tự tâm, trí tuệ vô sư, có tâm đại Từ bi muốn đem lại sự an ổn cho chư Thiên và loài người, muốn làm lợi ích cho chư Thiên và loài người, muốn chúng sinh an trí trong pháp của Phật và được giải thoát nên người ấy tinh tấn phụng hành, mong cầu quả vị Phật, có sức trí tuệ vô sở úy thấy khắp tất cả, gọi là con đường của Như Lai. Các ví Đại sĩ Bồ-tát đi trên con đường này. Ví như ông trưởng giả khuyến dụ các con ra khỏi tai nạn lửa đốt, nên hứa cho xe voi để các con chạy ra khỏi nhà lửa. Người cha trông thấy con thoát khỏi nhà lửa an toàn, đến chỗ không sợ hăi, tự biết ḿnh tài sản vô lượng nên ban cho các con những cỗ xe lớn đẹp bằng bảy báu bằng nhau không khác. Đức Như Lai Chánh Giác cũng lại như vậy, thấy vô số trăm ngàn muôn ức chúng sính muốn cứu họ thoát khỏi ba nạn khổ đau kinh sợ, nên do bản nguyện của Phật mà mở cửa sinh tử, khiến cho chúng sinh thoát khỏi hiểm nạn khủng khiếp, được Niết-bàn an vui.

Này Xá-lợi-phất! Như Lai lúc ấy từ ngôi nhà tam giới, dùng vô số tuệ lực vô sở úy, thấy các con của Như Lai bị khổ ách nên khuyến hóa khiến tất cả họ quay về với Phật thừa mà không để cho mỗi người tự ư Niết-bàn riêng lẻ. Như Lai đều khuyên dạy họ, đem Niết-bàn của Như Lai mà làm cho họ được Niết-bàn. Nếu có chúng sinh được thoát khỏi ba cơi, Như Lai đều dùng trí tuệ, giải thoát, thiền định của Như Lai để an ủi, ngợi khen, ban cho họ pháp nghĩa an lạc cùng một sắc thái và cùng một phẩm chất Phật đạo. Như vị trưởng giả kia lúc đầu hứa cho các con ba thứ xe, nhưng khi thấy các con đă thoát nạn mới ban cho mỗi người một loại xe lớn như nhau. Vị trưởng giả ấy thật không có lỗi dối trá. Mỗi người con được xe nhảy nhót vui mừng không xiết.

Như Lai cũng như vậy, ban đầu thị hiện tam thừa nhưng sau đó đều khuyến hóa, đưa tất cả vào Đại thừa, chẳng phải là dối trá vậy. V́ sao? Nên biết rằng Đức Như Lai Đẳng Giác có vô số kho tàng quư giá, sử dụng một cách tự tại, v́ tất cả chúng sinh thị hiện pháp lớn, dạy chúng sinh các thần thông, bi mẫn, trí tuệ. Các ông nên biết, nên hiểu rơ ư nghĩa ấy, Đức Như Lai Đẳng Chánh Giác khéo dùng phương tiện lực, dùng trí tuệ, lời nói chỉ để tuyên thuyết Nhất thừa, là Phật thừa mà thôi.

Đức Thế Tôn lặp lại ư nghĩa trên, nói kệ:

 

Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 8 tháng 11 năm 2009. Bấm chuột phải để hạ tải. 

 

Ví như trưởng giả

Có ngôi nhà lớn

Đă quá cũ kỹ

Nghiêng ngả, mục nát

Nơi ngôi nhà chính

Sắp sửa hư ră

Cột kèo, rui mè

Đều đă mục găy

Bao nhiêu hiên cửa

Cửa sổ, cửa lớn

Lại các kho lẫm

Bằng cây, đất nện

Tường cao nghiêng đổ

Vách phên suy sụp

Liếp che mái lợp

Quá cũ ră rời

Hiện đang trong đó

Có năm trăm người

Cùng nhau tụ tập

Ở trong nhà ấy

Cỏ cây mọc đầy

Dùng để mà nuôi

Vô số gia súc

Tất cả các cửa

Đều luôn đóng kín

Có lầu gác đẹp

Và các hoa sen

Vô số mùi hương

Tỏa hương ngào ngạt

Biết bao loài chim

Cùng loại vây quanh

Các loài trùng, rắn

Dơi độc bay rúc

Khắp chốn, khắp nơi

Có các trùng ác

Nhiều loài thú dữ

Chuột, rít, ḅ cạp

Tên gọi khác nhau

Kêu la rên siết

Khắp nơi trên đất

Hoặc trong chỗ kín

Phân với nước tiểu

Ô uế chảy tràn

Sâu, gịi, gai gốc

Trong đó dẫy đầy

Sư tứ, sói lang

Cắn xé lẫn nhau

Cùng nhau nhai gặm

Thí thể người chết

Người nào nghe thấy

Không khỏi kinh sợ

Vô số bầy chó

Đua nhau vồ chụp

Chúng chạy cuống cuồng

Tranh giành bươi móc

Nơi nơi chỗ chỗ

Nga quỷ lúc đó

Đều đến tranh ăn

Đói khát ră rời

Cùng nhau gặm nhấm

Tiếng chúng cất lên

Ngôi nhà rùng rợn

Biến trạng như thế

Có các quỷ thần

Ôm ḷng độc hại

Ruồi nhặng, bọ chét

Cũng rất đông nhiều

Có cả trăm loại

Và các yêu tinh

Rảo chạy bốn phía

Sản sinh cho bú

Đến giật lấy ăn

Các loại dê, cừu

Không thể chạy thoát

Trở về chỗ ở

Tuy các quỷ thần

Đến giúp đỡ chúng

Để khỏi bị hại

Nhưng không cứu được

Các quỷ thần ấy

Cũng ăn chúng sinh

Tuy đă no nê

Tâm vẫn hung ác

Phẩm loại không đồng

Gịng giống khác nhau

Có kẻ đă chết

Chôn cất đă xong

Hồn họ ra ngoài

Dạo quanh ở đó

Cưu hoàn, hương âm

Tánh t́nh tàn bạo

Hai tay vươn ra

Rảo chạy khắp nơi

Không chú thuật nào

Có thể trừ được

Bầy chó bị chúng

Túm lấy hai chân

Đè bắt nằm xuống

Để mà đánh đập

Trói hai chân chúng

Lấy dây quấn cổ

Ngồi trên mà chơi

Tâm ư khoái trá

Các con voi đen

Thân h́nh cao lớn

Thể lực hùng mạnh

Tư do ngang nhiên

Thường ngày đói khát

T́m cầu uống ăn

Vừa thấy cỏ rơm

Vội vàng chạy đến

Có trùng cổ nhỏ

Và chim mỏ sắt

Ở giữa g̣ rộng

Thấy tử thi người

Quỷ ác hung hiểm

Bứt tóc kêu la

Các quỷ dẫy đầy

Đói khát thúc bách

Ŕnh rập kiếm t́m

Trông chừng bốn phía

Qua các cửa sổ

Không thể được an

Các tà yêu mị

Và các quỷ đói

Chim dữ, cắt, thú

Đều t́m ăn uống

Ngôi nhà khủng kiếp

Các thứ như vậy

Có vườn cây lớn

Vách phên sụp đổ

Pḥng ốc cửa nhà

Găy ngă la liệt,

Chỉ có một người

Canh giữ ngôi nhà

Người ấy trong đó

Ở lại trông chừng.

Một hôm ngôi nhà

Bỗng nhiên nổi lửa

Bốn phía xung quan

Lửa đều bốc cháy

Vô số ngàn người

Kêu la thất kinh

Lửa càng cháy mạnh

Ông trưởng giả kia

Sợ thiêu con ḿnh

Cất tiếng kêu than

Cột nhà đổ nhào

Tường, vách ră sụp

Các loại quỷ thần

La hét gọí nhau

Những loài chim dữ

Muốn bay tránh lửa

Vô số chim cú

Lo sợ bàng hoàng

Trăm ngàn yêu mị

Kinh hăi ruổi chạy

Chính ḿnh trông thấy

Lửa cháy phùn phụt

Vô lượng quần manh

Thành tro tan tành

Chỉ v́ phước mỏng

Bị lửa đốt cháy

Ai nấy hăi hùng

Thấy lửa đốt cháy

Trông chẳng c̣n ǵ

Máu thịt chảy đầy

Khi đó nhà này

Những loài hung mạnh

Tất cả quỷ mị

Giành nhau ăn nuốt

Khói hôi ngùn ngụt

Reo mừng khen ngon

Kinh hoàng sảng chạy

Ṿng vo ngơ ngác

Rắn rít ḅ cạp

Gịi bọ dẫy đầy

Quỷ mị tha hồ

Chụp lấy ăn nuốt

Lửa cháy trên đầu

Vui vẻ dạo đi

Đói khát t́m ăn

Độc hại hỏa hoạn

Trong ngôi nhà ấy

Kinh sợ như vậy

Bao nhiêu là người

Chết nằm ngổn ngang

Khí ấy chủ nhà

Trưởng giả thế lực

Thấy việc như thế

Vội xếp các việc

Nghe nạn lửa ấy

Thương nghĩ các con

Cử nhạc đờn ca

Phủ dụ xe báu

Những đứa ngu si

Không hiểu không biết

Tha hồ vui chơi

Nô đùa trong đó

Trưởng giả nghe thấy

Vội vă trở vào

Trẻ thơ không biết

Chẳng nghĩ cách ra

Nay các con ta

Mê mờ bế tắc

Tất cả ngu muội

Không thấy, không nghe

V́ ham chơi đùa

Mà tự trói buộc

Bản tánh các con

Rất khó sửa đổi

Phàm các chúng lsinh

Rất nhiều giống loài

Gặp nạn lửa lớn

Khổ năo đớn đau

Quỷ thần rắn dữ

Trong ḷng độc ác

Vô số yêu mị

Nhảy nhót vui mừng

Hổ mang, chó sói

Nhiều không kể xiết

Đói khát t́m ăn

Ăn uống no nê

Các con của ta

Sẽ chết trong đó

Nếu không nạn lửa

Cũng chẳng vui ǵ

Oán kết hồ nghi

Khổ đau như thế

Huống ǵ xung quanh

Lửa bốc hừng hực

Các con ngu dại

Tự ư ở trong

Say sưa chơi giỡn

Vui đùa không thôi

Không chịu suy nghĩ

Theo lời cha dạy

Tự tâm không nhớ

T́m cách thoát mau

Khi ấy trưởng giả

Suy nghĩ thế này:

“Các con ta sinh

Dưỡng nuôi khổ nhọc

Bỗng nhiên lửa nổi

Thiêu hủy đốt cháy

Là m sao cứu con

Thoát khỏi nạn lửa”.

Khi ấy ông nghĩ

Tạo lập phương kế:

“Nay các con ta

Đắm say ca hát

Họa hại đến nơi

Vẫn cứ chơi đùa

Khổ thay, ngu muội!

Không thấy khổ đau

Các thứ xấu xa

Không hay nạ n ấy

Tâm ta lo lắng

Các con mê chơi

Nếu chúng nỗ lực

Sẽ thoát lửa cháy”.

Liền t́m phương kế

Ở ngoài ngôi nhà

Sắp xếp kỹ nhạc

Bày đủ đồ chơi

Của con ưa thích

Ông đều ban cho

Điều khiển âm tiết

Cùng lúc trổi lên

Các con nghe xong

Tham ưa âm nhạc

Ai cũng vội vàng

Hết sức cố gắng

Tất cả chạy ra

Khỏi ngôi nhà lửa

Thoát khỏi khổ năo

Các con nhóm lại

Một chỗ an vui

Không c̣n sợ hăi

Lúc đó trưởng giả

Thấy các con ra

Trong tâm nhẹ nhơm

Ư được thư thái

Bày hết đồ chơi

Ngồi ṭa Sư tử

Bây giờ thân ông

Đă được an nhiên

Các nạn khổ kia

Vĩnh viễn không c̣n,

Nay các con ta

Cần sức tinh tấn

Mê nơi nhà lửa

Phóng túng chơi đùa

Như trước đă từng

Ngủ nghỉ triền miên

Nơi lửa cháy mạnh

Người gặp nạn này

Bị mê che phủ

Tâm tư tăm tối

Hôm nay tất cả

Đều được giải thoát

Đến chốn an nhiên

Theo nguyện mong ước,

Cha nh́n các con

Ḷng thật an ổn.

Lúc đó các con

Đến thưa trưởng giả:

Xin cha tôn quư

Ban cho chúng con

Như trước đă hứa

Các loại xe quư

Lúc trước gặp lửa

Mê muội không biết

Cha có dạy rằng:

“Các con vâng lời

Cha sẽ ban cho

Ba loại xe quư

Nay đă đến lúc

Xin thương cấp cho.”

Khi đó trưởng giả

Bảo mở kho tàng

Vàng ṛng quư báu

Châu báu ngọc ngà

Đồ quư thượng diệu

Đặc biệt quư giá

Hiểm có ở đời

Làm những xe lớn

Không ai sánh bằng

Trang trí huy hoàng

Chung quanh lan can

Kết chuỗi anh lạc

Mạng lưới lụa gấm

Trông rất rực rỡ

Vàng bạc đan nhau

Bao phủ trên xe

Treo các dăi hoa

Đều là hoa báu

Bốn phía chung quanh

Treo màn rủ xuống

Lớp lớp trên xe

Trải các tọa cụ

Đủ thứ gấm ụa

Nhiều không kể hết

Lại thêm các loại

Lụa mềm làm đệm

Vô số vải quư

Thảm chiếu trải xe

Các vật trang trí

Giá đáng ức ngàn

Vô cùng hiếm có

Vô lượng của tiền

Voi sức rất mạnh

Tươi trắng như hoa

Thân voi cao lớn

Uy nghi hùng dũng

Cùng với bảo xa

Để làm xe lớn

Khi ấy trưởng giả

Chuẩn bi xe xong

Cho con rồi nghĩ:

“Các người con này

Đều là con ta

Phải ban đồng đều”

Khi ấy các con

Nhảy nhót vui mừng

Khắp nơi khắp chốn

Thích thú vui chơi

Này Xá-lợi-phất!

Như Lai cũng vậy

Là Đấng cha lành

Cứu độ quần sinh

Tất cả muôn loài

Đều là con Phật

Tham dục ba cơi

Tà kiến buộc ràng

Ta thấy ba cơi

Như nhà lửa kia

Khổ năo tràn đầy

Lo buồn bất tận

Đó là nói đến

Tất cả đều bị

Sinh, già, bệnh, chết

Đau khổ khóc than

Phật v́ ba cơi

Cứu giúp muôn loài

Dạo chốn thanh nhàn

Hoặc ngồi trong rừng

Luôn luôn đúng lúc

Cứu độ ba cơi

Chúng bị đốt cháy

Đều là con ta

Thức tỉnh tất cả

Khiến tự quay về

Do ư thế này

Thị hiện cách kia

Tất cả chúng sinh

Ngu không tin nhận

Đắm trước ái dục

Mà tự buộc ràng

Ta dùng phương tiện

Làm đại lươngy

Phân biệt tam thừa

Để dạy chúng sinh

Ba cơi đều nghe

Bao nhiêu xấu xa

Tùy thời dạy họ

Khuyên vượt thoát khỏi

Các Bồ-tát đó

Đến nương Phật được

Tam đạt, lục thông

Thành đại Thánh tuệ

Có người thành tựu

Theo Duyên giác thừa

Được không thoái chuyển

Chứng thành Phật đạo.

Hiện tại những người

Theo Phật giải thoát

Nhờ thí dụ này

Không c̣n hối hận

Nhờ vậy thân cận

Gần với Phật thừa

Tin nhận tất cả

Thành Bậc Tối Thắng

Do đó xiển dương

Đức tin b́nh đẳng

Hàng phục dứt trừ

Cho cả thế gian

Trí tuệ chư Phật

Đạo đức đặc thù

Cúi đầu quy ngưỡng

Đấng Thánh Trung Tôn

Căn, Lực, Giải thoát

Nhất tâm như vậy

Tam-muội chánh định

Muôn vạn ức ngàn

Con của chư Phật

Thường rất tôn trọng

Nên gọi pháp này

Đại thừa tôn diệu.

Ngày đêm thệ nguyện

Hàng phục ma quân

Luôn luôn tinh tấn

Kính mộ không dời

Trong suốt nhiều năm

Trải vô tận kiếp

Độ thoát chúng sinh

Vô số muôn ngàn.

Ví dụ xe báu

Là nơi nghĩa này

Dùng đó dạo chơi

Đến đạo tràng Phật,

Vô số Phật tử

Lúc đó vui mừng

Có người lắng nghe

An trụ tu tập.

Này Xá-lợi-phất!

Hiền giả nên biết

Chỉ có một thừa

Chớ không có hai

Đến khắp mười phương

T́m cầu tất cả

Biết Đức Như Lai

Khéo dùng phương tiện,

Khuyên tu dần dần

Từ nhỏ đến lớn

Trước hiện Thanh văn

Chứng quả Duyên giác

Đức khắp ba cơi

Chỉ mới bỏ dục

Sa u đó chỉ dạy

Đạo lớn Bồ-tát.

Ân Phật thấm nhuần

Ví như ruộng tốt

Tùy theo giống trồng

Kết quả khác nhau

Người trồng khác loại

Đất chẳng tăng giảm;

Phật cũng như thế

V́ cả mọi loài

Thường dạy đạo lớn

Người học gia giảm.

Phật đối chúng kia

Là cha muôn loài

Phật thường quán thấy

Chúng sinh khổ năo

Vô số ức kiếp

Tư thiêu đốt thân,

Ở trong ba cơi

Nạn khổ kinh khủng

Phật làm hướng đạo

Khiến được Niết-bàn.

Này các Hiền giả!

Hôm nay nên biết

Từ bỏ sinh tử

Thoát nạn khổ đau

Những vị Bồ- tát

Trụ nơi pháp này

Quyết tâm chí thành

Vâng theo dụ ấy

Tất cả đều nghe

Tuệ sáng của Phật

Chư Đại Đạo Sư

Thực hành phương tiện

Như chư Bồ-tát

Cần phải truyền bá

Ái dục xấu xa .

Ác độc đáng nhàm

Người tâm tăm tối

Mà thấy ô nhiễm

Cho nên Đạo Sư

V́ nói sự khổ

Dậy bốn Thánh đế

Phân biệt rơ ràng

Giả sử mọi người

Không ơ các khổ

Đắm trước trần lao

Chẳng muốn xa ĺa

V́ những người này

Như Lai chỉ dạy

Nhân v́ Tập đế

Đưa đến khổ đau

Ái dục đoạn trừ

Thường không đắm trước

Đă được Niết-bàn

Đối ba pháp này

Hiểu rơ không lầm

Th́ được giải thoát

Hoặc tu tám đường

Liền được thoát khổ.

Này Xá-lợi-phất!

Vượt thoát bao điều

Thọ không sở hữu

Cho là giải thoát

Kỳ thật chẳng phảí

Gỉải thoát hoàn toàn

Chưa phải diệt độ

Liền gặp Đạo Sư

Phật v́ duyên ǵ

Nói rằng các ông

Chưa được giải thoát

Chính sẽ thành Phật

Sẽ được như ta

Là vua các pháp?

Truyền pháp an ổn

Phật hiện nơi đời.

Này Xá-lợi-phất!

Pháp ấn của ta

Là pháp tối hậu

Khéo nói vi diệu

V́ thương chư Thiên

Và chúng thế gian

Dầu ở nơi nào

Một ḿnh truyền bá

Giả sử có người

Giảng thuyết kinh này

Hoặc ai khuyến trợ

Khiến người hoan hỷ

Nghe diệu pháp này

Phải kính người ấy

Cúng dường đầy đủ.

Các Phật quá khứ

Vâng giữ pháp này

Đến không thoái chuyển .

Nếu lại có người

Vui tin kinh này

Từ xưa đă gặp

Chư Phật quá khứ

Cũng đă vâng thuận

Các Bậc Thánh Tôn

Và từng được nghe

Kính mộ kinh này

Đều đă từng thấy

Dung nghi của ta,

Lại cũng được thấy

Tỳ-kheo chúng Tăng,

Thường lại trông thấy

Chúng Bồ-Tát này

Người tin kinh này

Đức cũng như vậy.

Tất cả đều thấy

Chư vị Bồ-Tát

Tin tưởng kinh này

Th́ cũng như vậy

Kẻ nào ngu

Chẳng dốc ḷng tin

Nếu nói kinh này

Là được thần thông

Những bậc Thanh văn

Không sao đạt được

Đến bậc Duyên giác

Cũng chưa hiểu rơ.

Hiện nay ta có

Các chúng Thanh văn

Như Xá-lợi-phất

Vững tin pháp này

Hàng Thanh văn ấy

Tin pháp lớn này

Hiện tại chấm dứt

Không vướng các duyên.

Nếu như có người

Với kinh pháp này

Sinh ḷng hủy báng

Đức Phật tối thượng

Bọn người ngu tối

Thường ôm ái dục

Chưa từng hiểu rơ

Pháp Bậc Vô Sinh.

V́ kẻ huỷ báng

Phật khéo phương tiện

Hiện hữu thế gian

Phật thường thấy rơ

Người nghe Phật dạy

Giảng tội phước đây

Tâm không hoan hỷ

Mặt mày nhăn nhó,

Ta c̣n tại thế

Hay diệt độ rồi

Không giúp Tỳ-kheo

Biên chép kinh này,

Phật dạy tội ấy

Mọi người hăy nghe:

Nếu người phỉ báng

Kinh pháp như đây

Mất thân người rồi

Đoạ ngục Vô gián.

Ở trong ngục này

Đủ trong một kiếp

Hay vô số kiếp

Qua thời gian này

Nếu tội đă hết

Thường bị ngu si.

Nếu được ra khỏi

Nơi chốn địa ngục

Sẽ lại đọa vào

Súc sinh cầm thú,

Làm chó, dă can

Thân h́nh tiều tụy

Vào ở nhà người

Thường bị làm hại.

Nếu người oán ghét

Kinh pháp Phật đây

Sắc thường biến đổi

Thân thể đen đúa,

V́ tội đă làm

Sắc mặt xanh xao

Thân h́nh gầy yếu

Không được tươi tắn,

V́ các nhân ấy

Sống nơi khốn khổ

Bị ném ngói đá

Khóc lóc kêu la,

Người này thường bị

Đánh đập nhốt trói

Đói khát thiếu thốn

Thân thể khô xấu

Đọa vào súc sinh

Lạc đà, la, lừa

Thường mang chở nặng

Lại bị đánh đập

Trong ḷng áo năo

Chỉ nhớ cỏ nước

Phỉ báng kinh này

Bị tội như vậy.

Tuy được làm người

Toàn thân ghẻ lác

Dung mạo xấu xí

Thân h́nh hôi thối

Nếu có đi vào

Xóm, làng, huyện, ấp

Bị trẻ khinh khi

Giỡn chơi dẫm đạp.

Kẻ ngu si ấy

Sau khi chết đi

Liền lại sinh vào

Bần cùng hèn hạ

Hay làm đỉa, giun

Sống bằng máu mủ.

Hoặc bị điếc ngọng

Không được tự do.

Nếu người phỉ báng

Kinh này bị tội

Thường nhiều tật bệnh

Thân thể sinh gịi

Bị nhiều trùng bọ

Rúc rỉa ăn thịt

Tâm thường uất ức

Chẳng rời bệnh đau.

Này Xá-lợi-phất!

Kẻ nam tử kia

Không tin kinh này

Ngu si đần độn

Thường sống bỏn sẻn

Tánh thường tham lam

Sinh ra mù ḷa

Người đời quên lăng.

Cố chấp chẳng tin

Phật đạo đại thừa

Miệng thường hôi thối

Thân thể tanh hôi

Yêu quái, quỷ thần

Thường sống với chúng

Đối với mọi người

Nói chẳng ai tin.

Nếu người không ưa

Nơi giáo pháp này

Thường bị bần cùng

Và luôn thiếu thốn,

Thân chưa từng được

Mặc y phục đẹp

Nếu nhà có của

Chẳng dám uống ăn;

Hoặc làm điều chi

Đều không toại ư,

Giả sử muốn cầu

Vật dụng an ổn

Nếu mà có được

Cũng bị mất ngay,

Làm các hạnh ác

Quả báo như vậy.

Nếu mời thầy thuốc

Ra toa bốc thuốc

Khéo biết điều ḥa

Trị liệu đúng pháp

Vẫn không hết bệnh,

Bệnh càng nguy kịch

Tật bệnh triền miên

Không được cứu chữa.

Giả sử có ư

Gầy dưng việc ǵ

Th́ gặp khuấy phá

Hành động đấu tranh,

Lại bị hủy nhục

Và bị tù tội

Người phạm kinh này

Sẽ bị họa ấy.

Nếu người phỉ báng

Về kinh pháp này

Sẽ không thấy được

Bậc Thầy cơi đời

Là vua cơi người

Giáo pháp của Phật

Cuối cùng đọa vào

Quỷ, Thần, Tu-la

Thường gặp tai ương

Điếc lác không nghe

Ngu si mê muội

Chằng nghe chánh pháp.

Nếu có người nào

Phỉ báng kinh này

Ở vào đời sau

Trọn kiếp mù tối.

Kết quả tội này

Gặp nhiều tai ương

Vô số thời kỳ

Bao nhiêu là kiếp

Như cát sông Hằng

Thường sẽ câm ngọng

Miệng không thể nói

Giáo pháp của Phật

Như sư tử hống

Chỗ đọa địa ngục

Như chốn dạo chơi

Dọa đầy nẻo ác

Như ở nhà ḿnh.

Nếu hủy báng kinh

Tội nhiều như thế

Làm người nhiều bệnh

Thường hay câm ngọng

Hoặc sống trong đời

Sẽ bị tội đây,

Hoặc giữa mọi người

Nói dối hai lời

Khi sắp qua đời

Mạng sống chấm dứt

Thân họ thường gặp

Biết bao khổ đau

Trăm ngàn muôn ức

Vô số tai họa

Dung mạo hắc ám

Chẳng ai muốn nh́n

Bị lở, phong hủi

Tích chứa hôi thối

Tự chấp bản ngă

Nhan sắc đen đúa

Ôm ḷng ân hận

Độc hại tăng thêm

Dục t́nh hừng hẫy

Không có tiết chế

Lại ưa ngang ngược

Khác ǵ súc sinh.

Này Xá-lợi-phất!

Hôm nay Thế Tôn

Dù nói hết kiếp

Tội báo những người

Phỉ báng không tin

Kinh Pháp Hoa này,

Muốn tính thời gian

Kể sao cho xiết.

Thấy được nghĩa này

Phải nên xét kỹ

V́ vậy Như Lai

Bảo Xá-lợi-phất:

Không đem pháp này

Giảng bày phân tích

Cho kẻ ngu si

Vào thời tượng pháp.

Có kẻ thông minh

Nghe nhiều học rộng

Chí khí kiên cường

Thường tu các pháp,

Hoặc người phát tâm

Quyết cầu Phật đạo

Những người như vậy

Mới được truyền trao.

Pháp chưa từng có

V́ họ đă gặp

Trăm ngàn ức Phật

Trồng nhiều vô số

Công đức như ư

Tâm tánh người này

Sáng tỏ như trăng

Xứng được truyền dạy.

Kinh điển như thế

Nếu người tinh tấn

Thường sống Từ tâm

Suốt cả ngày đêm

Bi tâm chói rạng

Chẳng nghĩ tự thân

Không tiếc thọ mạng

Mới được nói cho.

Quyền kinh pháp ấy

Ai thường cung kính

Không nghĩ xấu người

Nội tâm chuyên nhất

Xa kẻ phàm phu

Thường ở chỗ vắng

Hoặc ẩn núi cao

Những người như vậy

Mới được nghe pháp.

Kết thân bè bạn

Thương giúp lẫn nhau

Và lánh biết xa

Loại bạn xấu ác

Nếu thấy như vậy

Mới là con Phật

Mới nên gặp gỡ

Dạy kinh pháp này.

Không phạm giới cấm

Như ngọc báu sáng

Chí luôn vâng theo

Kinh điển Đại thừa

Phải biết người ấy

Là con của Phật.

Siêng tu pháp này

Tụng một phẩm kinh

Nếu bị mắng chửi

Và bị hủy nhục

Vẫn đem ḷng Từ

Thương xót chúng sinh

Chí thành cung kính

Phụng hành lời Phật

Những người như thế

Mới nói pháp này.

Nếu giữa hội chúng

Người tụng kinh này

Tâm thường ứng hợp

Lĩnh hội không ít

Cho đến vô số

Thí dụ lời lẽ

V́ khắp mọi người

Thuyết kinh giáo này.

Hôm nay Như Lai

Giảng giải đạo phẩm

Đến nơi cứu cánh

Mọi người hoan hỷ.

Nếu có Tỳ-kheo

Muốn cầu giáo pháp

Nếu thấy kinh này

Phải vui kính nhận.

Vị ấy phụng tŕ

Kinh Đại thừa đây

Tâm thường tinh cần

Không thích việc khác

Tŕ một bài tụng

Chí không dời đổi

Mới được thọ tŕ

Kính điển như vậy.

Nếu như có người

Ái mộ kinh này

Nên sùng kính họ

Như thân Như Lai.

Hoặc người suy nghĩ

Muốn học pháp này

Nếu đă được nghe

Cúi đầu lễ nhận,

Người ấy chẳng c̣n

Nghĩ t́m kinh khác

Cũng chưa từng nghĩ

Sách vở thế gian

Thực hành Phật đạo

Chí tại căn lực

Đều xả bỏ hết

Chuyên giảng kinh này,

Này Xá-lợi-phất!

Dẫu trong một kiếp

Nêu vô số dụ

Phân biệt giảng nói

Nếu người phát nguyện

Cầu tuệ giác Phật

Hăy đem kinh này

Tuyên dương rộng khắp.

 

            Minh-Quang posted November 25, 2009

 

[Home] [Up] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 1] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 2] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 3] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 4] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 5] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 6] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 7] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 8] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 9] [Kinh Chánh-Pháp-Hoa, quyển 10]