Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

 

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

TẬP 10

 

 

 

 

 

BỘ BẢN DUYÊN

1

 

SỐ 152 – 157

 

 

 

 

 

HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC

LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN


SÔ 152

 

KINH LỤC ĐỘ TẬP

 

Hán dịch: Đời Đông Ngô: Sa-môn Khuơng Tăng Hội,

người nước Khương cư.

 

 

 

QUYỂN 1

 

Chương l: BỐ THÍ ĐỘ VÔ CỰC

  1. Truyện Đế Thích dối gạt Bồ tát

  2. Truyện Bồ tát Tát Ba Đạt

  3. Truyện Bồ tát hóa cá nuôi dân đói

  4. Truyện Bồ tát đưa đầu cho cọp ăn

  5. Truyện vua Thiện Duyệt bố thí cho kẻ ác

  6. Truyện Bồ tát làm vua bị Đế Thích ganh ghét

  7. Truyện Bồ tát làm vua tham được Lư gia dạy về năm nhà

  8. Truyện Bồ tát Tiên Thán bị hại được cứu

  9. Truyện Bồ tát Phổ Thí bị thần biển đoạt ngọc

  10. Truyện Bồ tát Trường Thọ và thái tử Trường Sinh tha chết vua tham

 

Chương 2: BỐ THÍ ĐỘ VÔ CỰC (tiếp)

11.    Kinh Vua Ba Da.
12.    Kinh Vua nước Ba La Nại.
13.    Kinh Vua Tát Ḥa Đàn.
14.    Kinh Tu Đại Noa.

 

            Minh Quang posted July 1, 2007

[Home] [Up] [Kinh Lục Độ Tập - quyển 1] [Kinh Lục Độ Tập - quyển 2]