Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

GIAO HOI PHAT GIAO VIET NAM THONG NHAT HAI NGOAI TAI HOA KY
BAN HNG DAN GIA NH PHAT T HAI NGOAI TAI HOA KY

BI-TR- DUNG
BAN HNG DAN GIA NH PHAT T MIEN TO LIEN

BIEN BAN

MUC CH: TNG TRNH SINH HOAT TRAI HUAN LUYEN A NOMA-NI LIEN & TUYET SN

 

A IEM: CHUA HAI C

THANH PHAN THAM GIA: Gom co 26 trai sinh trai A No Ma- Li Lien, 15 trai sinh Tuyet Sn, va cac HTr. Nguyen Vien Nguyen Ngoc Muc, HTr. Tam Trnh Nguyen c Thao, HTr. Nguyen Hao Tran Cong Lai, HTr. Nguyen Huy Nguyen Thanh Toan, HTr. at c Nguyen c Minh, HTr. Nguyen Phuc Nguyen Tran Kim Thuan, HTr. Thu, HTr. Nguyen Lc Le c Hung, HTr. Minh Quy Le nh Yen Phu, HTr. Nguyen Hoa Nguyen Danh Khoi, HTr. Dieu Ngoc Le Th Hong Thu.

CHNG MINH S: .. Thch Quang Li

BAN BAO TR: Ban Tr S Chua Hai c

THANH PHAN BAN QUAN TRAI:

TRAI TRNG: Nguyen Lc Le c Hung
TRAI PHO: Nguyen Phuc Nguyen Tran Kim Thuan
I SONG TRAI: Minh Quy Le nh Yen Phu
TH KY TRAI: Nguyen Hoa Nguyen Danh Khoi
BAN VAN NGHE: Dieu Ngoc Le Th Hong Thu

BAN GIANG HUAN:

Tam Trnh Nguyen c Thao
Nguyen Vien Nguyen Ngoc Muc
Nguyen Hao Tran Cong Lai
Nguyen Huy Nguyen Thanh Toan
at c Nguyen c Minh
Minh Quy Le nh Yen Phu

DIEN BIEN TRAI HUAN LUYEN A NO MA- NI LIEN & TUYET SN

TRAI HUAN LUYEN C CHIA THANH 3 GIAI OAN

CAC N V TAP TRUNG VE CHUA HAI C, HOAN TAT CAC THU TUC NHAP TRAI VA LE KHAI MAC C TIEN HANH

CHNG TRNH HUAN LUYEN, VUI CHI, VA VAN NGHE LA TRAI

LE PHAT NGUYEN VA DAY THAN AI

I. GIAI OAN I:

Th Bay ngay 22/12/01 co 5 n v tham gia trai: GPT Tam Chanh, Dieu e, Cat Tng, Pho Minh, va Hai c. Cac Anh ch HTr va oan sinh a qui tu ve chua Hai c va tien hanh cac thu tuc nhap trai. Toi cung ngay, HTr toan mien To Lien m cuoc hop ban thao trai, phan bo Ban quan trai, va e ra phng an sinh hoat GPT cho nam mi, 2002. Xin xem phan Bien Ban cuoc hop e biet them chi tiet.

Sang Chu Nhat ngay 23/12/01, le khai mac trai c bat au luc 10 gi, di s chng minh cua ai c Thch Quang Li, hoi trng chua Hai c, Minh Quang Nguyen Le c, va cac Bac trong ban tr s chua Hai c. ieu hanh le khai mac do HTr. Nguyen Hao Tran Cong Lai. Chng trnh gom co: Phat bieu cua trai trng Nguyen Lc Le c Hung, Trng Ban Hng Dan Mien To Lien, Nguyen Vien Nguyen Ngoc Muc, Bac S Hoi trng Minh Quang Nguyen Le c, va ao t cua .. Thch Quang Li. Xin xem video e biet them chi tiet.

II. GIAI OAN II.

Cac khoa huan luyen c bat au luc 11:00 ngay 13/12/01. Gom co cac khoa hoc nh sau trong ngay:

Khoa I: Nghe oi Chung Trng, do HTr. Tam Trnh Nguyen c Thao giang day
Khoa II: Tam Quy, HTr. Nguyen Vien Nguyen Ngoc Muc phu trach
Khoa III: Lch S c Phat Thch Ca, Tam Trnh Nguyen c Thao giang day
Khoa IV: Hieu Mnh Hieu Ban, HTr. Nguyen Hao Tran Cong Lai giang day

Cung ngay HTr.Nguyen Phuc Nguyen Tran Kim Thuan vi s cong tac cua HTr. Dieu Ngoc Le Th Hong Thu giang day chng trnh Phat Phap can ban va vui chi cho cac em trai sinh Tuyet Sn, nganh Oanh Vu.

         

Luc 5:30 cung ngay, em van nghe la trai bat au di s ieu khien cua HTr. Dieu Ngoc Le Th Hong Thu. Cac n v a tham gia nhieu tiet muc vi noi dung phong phu va nhieu the loai: Ca, Muc, Hai kch. ac biet co s tham gia chng trnh van nghe cua . Thch Quang Li vi giong ngam th that tram am qua bai th "Hoa Thng Xe Bus" do ao hu Tay Tu Thang, hoi trng Hoi Phat Giao New Hampshire, chua Phc ien, viet tang H.T Thch Tr Chn. Chng trnh van nghe ket thuc luc 7:30. HTr va oan sinh cung dung cm toi sau o va ngh ngi luc 10:00 PM (Estern time) cung ngay.

Sang th Hai ngay 24/12/01, toan trai c bao thc luc 6gi. Sau khi Le Phat va iem tam, khoa V, oi Chung T Tr& Ky Luat, do HTr. Nguyen Huy Nguyen Thanh Toan giang day. c bat au noi tiep giai oan II cua chng trnh huan luyen. 9 gi khoa VI c tiep noi voi bai Goc oi Chung do HTr. at c Nguyen c Minh phu trach. Va Khoa hoc cuoi cung, Hnh Thc Tap Hp va Hieu Lenh do HTr. Minh Quy Le nh Yen Phu thc hien luc 11:00 AM cung ngay.

Sau khi dung cm tra, khoa thi c tien hanh mot cach nghiem tuc e anh gia ket qua hoc tap cua cac oan sinh trong 3 ngay huan luyen. Sau gi thi tro chi ln, tm mat th va dch thuat, do HTr. Nguyen Lc hng dan that vui nhon va thoai mai sau gi thi.

Trong luc cac oan sinh tham gia tro chi, cac HTr. Nguyen Vien, Nguyen Huy, at c, Nguyen Hoa, Dieu Ngoc, va Nguyen Phuc tien hanh cham bai thi va xep loai cac trai sinh trung cach co iem cao.

GIAI OAN III: LE PHAT NGUYEN VA DAY THAN AI

Di s ieu hanh cua HTr. Nguyen Vien Nguyen Ngoc Muc, le phat nguyen c hanh trong khong kh that nghiem trang. Trong em phat nguyen, HTr. Nguyen Vien a trao truyen trach nhiem en cac oan sinh trung cach va Anh khuyen khch cac Anh Ch oan sinh hay em het nhiet tam cua tuoi tre, theo tinh than cua ao Phat, cong hien cho ao phap va dan toc. Anh tam s cung cac oan sinh hay mang nhng g a hoc trong 3 ngay trai ve truyen trao cho n v a phng cac ban ang sinh hoat nham gup moi ngi cung tien bo va ong thi phat trien truyen thong GPT a phng noi rieng va GPT tai hai ngoai noi chung ngay cang ln manh. Trc ngoi Tam Bao, cac oan sinh trung cach a phat nguyen em het nang lc va s hieu biet cua mnh e hoan thanh s mang a c giao pho.

   

Trong le phat nguyen co aoT cua Thch Quang Li gi en cac oan sinh trai. ai c co li khen ngi tat ca cac oan sinh, nhat la cac em Oanh Vu, a co gang hoc tap tot trong 3 ngay. Sau le phat nguyen la phan trao giai thng cho cac oan sinh co so iem cao trong thi cuoi khoa va hanh kiem trong qua trnh hoc tap. Sau ay la cac giai ve cac oan sinh:

GIAI THU KHOA: Le Cong Huy, n v Hai c
GIAI NHAT: o Cong Tc, Tam Chanh
GIAI NH: Nguyen c Quy, Tam Chanh
GIAI BA: Le Kim Chi, Hai c

GIAI KHUYEN KHCH: 
Nguyen Ty, Hai c
Van Th Hue, Hai c
o Hu Nguyen, Cat Tng
Pham Hoa Duy Lam, Dieu e

Thay mat Ban Quan Trai HTr. Nguyen lc cam ta ai c Thch Quang Li a quan tam chng minh cho trai huan luyen. Anh co li cam n s giup nhiet tnh ca tai chanh lan tinh than cua Bac s hoi trng va cac Bac trong ban tr s chua Hai c a v tng lai cua tuoi tre, v s song con cua ao Phat a khong ngai kho khan, sc khoe ngay em lo cong viec am thc cho cac con. Thay mat Ban Quan Trai chung con xin tri an cong c cua cac Bac: Nghiem Ngoc Nguyen Th My Hong, Nguyen Tho Ly Nguyet Hng, Chau Ngoc Le Hoa Nhuy, Bac Le Th Vien, cung mot so ong cac Bac trong hoi Phat Giao ong Bac Florida. Chung con xin nguyen cau Tam Bao luon gia ho cac Bac luon co sc khoe, thng gap thuan duyen tren con ng tu hoc Phap Phat.

Le phat nguyen a hoan man luc 8 gi cung ngay, sau o toan HTr. va oan sinh cung vay quan trong vong tay than ai trc khi chia tay. Buoi chia tay that quyen luyen, nhng anh mat hen ho nhau trong lan trai en c bay to tren gng mat cua cac oan sinh. Tat ca chia tay trong niem vui va chuc nhau thanh cong trong cong tac xay dng va phat trien GPT tai hai ngoai. Xin xem them video e biet them chi tiet.

 

T.M.BQT

Th Ky Nguyen Hoa Nguyen Danh Khoi

Up Tro Choi GDPT Sinh Hoat 2 Anoma -Nilien 2001